The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Best Practice บ้านสีคุณธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NIRAMON CHUMPHON SCHOOL, 2021-07-17 06:14:53

Best Practice บ้านสีคุณธรรม

Best Practice บ้านสีคุณธรรม

1วิธีปฏิบตั งิ านทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice)
การจดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

๑. ชือ่ ผลงาน โครงการบา้ นสคี ุณธรรม

๒. ช่อื เจา้ ของผลงาน นางสาวคนึงนจิ พิมทอง
โรงเรียนนริ มลชุมพร สำนักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
อำเมือง จงั หวดั ชุมพร โทรศพั ท์ ๐-๗๗๕๐-๒๑๔๕
E-mail : [email protected]

๓. สอดคลอ้ งกับหวั ข้อตอ่ ไปนี้
☐ การพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
☐ การจัดการเรยี นรู้ / การวดั และประเมินผล
☑ การแก้ไขปัญหานักเรียน
☐ อืน่ ๆ ระบุ (โครงการพิเศษเสรมิ หลกั สูตร)

๔. หลักการเหตุผล / ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖

กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่สำคญั ยิ่งในการพฒั นาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกและของสังคม ที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนมีบทบาทต่อการดำเนินชวี ิต จนทำให้เดก็ และเยาวชนเกิดการเลียนแบบและ
สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นไทยไป ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น
ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมเสี่ยง มีค่านิยมในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว และต่อสังคม ทำให้เกิดความทุกข์และไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชว่ ยเหลอื และแกไ้ ขไม่ให้มพี ฤติกรรมเสยี่ ง เพอื่ ดำเนนิ การพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของนักเรียนใหเ้ ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
มคี ุณค่าของสังคม

โรงเรียนนิรมลชุมพรได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ัน
จะตอ้ งอาศัยการปลูกฝงั คุณธรรมตามหลักศาสนาท่ตี นนับถือ และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รกั รบั ใช้ ให้อภัย”
และระเบียบวินยั โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนภายใตโ้ ครงการบ้านสีคณุ ธรรม เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนมี
พนื้ ฐานจติ ใจที่มีคุณธรรม จรยิ ธรรมท่ดี ีงาม มคี ่านยิ มอนั พึงประสงค์ สง่ ผลใหเ้ ดก็ และเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
กนั ก่อใหเ้ กิดการเปน็ คนดี คนเก่ง มีสุข สร้างภูมคิ ุ้มกนั ในตวั ทีด่ ที ำให้อยู่รว่ มกนั ในสังคมอย่างมีความสุข

๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผูเ้ รียนมพี ฤตกิ รรมเป็นผู้ท่ีมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม เคารพในกฎกติกา
๒. เพ่ือผเู้ รยี นมคี ณุ ลักษณะตามอัตลกั ษณ์ของโรงเรยี น “รกั รบั ใช้ ใหอ้ ภยั ” และระเบยี บวนิ ัย

๖. แนวคดิ / ทฤษฎที ี่เกี่ยวขอ้ ง

พจนานกุ รมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหค้ วามหมาย คณุ ธรรม หมายถึง สภาพคณุ งามความดี
และจรยิ ธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปน็ ขอ้ ประพฤตปิ ฏบิ ัติ ศีลธรรม กฎศลี ธรรม

ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงหมายถงึ สภาพคุณงามความดีท้ังท่ีอยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยา
ที่ควรประพฤติปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนด
ร่วมกันขึ้นใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก
อะไรผิด อะไรควรทำ หรือ ไม่ควรทำ

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนยึดตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม “รัก
รับใช้ และให้อภัย” ตามแบบพระแม่มารีย์ อกี ทั้งมรี ะเบียบวินยั เพอื่ ชว่ ยส่งเสริมใหเ้ ป็นบคุ คลทม่ี คี ณุ ภาพ ดังน้ี

๑. รกั
เป็นความรักตามหลักคริสตธรรม ทเ่ี ร่ิมจากพระเจ้าทรงรักมนุษย์และสิ่งสรา้ งของพระองค์ ความ

รกั นเ้ี ป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ได้รกั เช่นเดยี วกับทีพ่ ระเจา้ ทรงรัก๑.๑. รักพระเจา้ (พระธรรม)
เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนในการสร้าง ดแู ลและไถ่กู้เราจากความบาป เพ่ือสามารถมี

ชีวติ ทส่ี มบรู ณ์ได้ เราตระหนักวา่ อาศยั ความชว่ ยเหลือของพระเจา้ และคำสอนทางศาสนา เราจึง
จะสามารยืนหยดั ดำเนนิ ชวี ติ ในคุณธรรมได้
๑.๒. รักตนเอง

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับและพัฒนาตนเองให้สามารถใช้
ศักยภาพที่มีอย่างถูกตอ้ ง เพื่อดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสงั คม “เราจะสร้างมนุษย์ให้คล้ายเรา...
ทรงสร้างมนษุ ยข์ ้ึนมาให้คลา้ ยพระองค์” (ปฐก ๑:๒๖-๒๗)
๑.๓. รกั เพือ่ นมนุษย์

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกัน เคารพ ยอมรับ และรู้จัก
แบง่ ปัน เร่ิมจากคนใกล้ชิด เพือ่ สร้างสงั คมทีเ่ ป็นสุข
๑.๔. รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติ เราภูมิใจที่มี
พระมหากษตั ริย์เปน็ ศูนยร์ ว่ มจิตใจชนท้ังชาติ และยึดมัน่ ในคุณธรรมตามหลักศาสนา ทำให้สังคม
เปน็ สขุ
๑.๕. รกั ความเปน็ ไทย

ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแบบไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีมารยาทงาม
อยา่ งไทย มนี ำ้ ใจ อ่อนน้อมถอ่ มตน และกตญั ญูตอ่ ผู้มพี ระคณุ
๑.๖. รักวินยั

เคารพ รู้คุณค่าของการมีวินัยในตนเอง จึงเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ขอ้ บังคบั ของครอบครัว ของโรงเรียน และสงั คมอยา่ งซ่ือสตั ย์
๑.๗. รกั เรียน

รู้คุณค่าของการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน
ฝึกฝนทกั ษะจนประสบความสำเร็จ ตามศักยภาพของตน แสวงหาความรจู้ ากแหลง่ เรยี นรู้และสื่อ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพและมคี วามสุข
๑.๘. รกั งาน

รคู้ ุณคา่ ของงาน ตั้งใจและรบั ผดิ ชอบในการทำหนา้ ทกี่ ารงานอยา่ งมีความสุข เพอื่ ให้งาน
สำเรจ็ ตามเปา้ หมาย
๑.๙. รกั ความจริง

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ยึดความถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งในคำพูด และการกระทำ ด้วย
ความจริงใจและซื่อสัตย์๑.๑๐. รกั ธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรู้ประมาณ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนว

ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รับใช้

พร้อมที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม แรงจูงใจของการรับใช้คือ ความรักตามแบบอย่างของพระ
เยซูเจา้ และแม่พระ “พระเยซูเจ้าทรงรักผทู้ ี่เป็นของพระองค์ซึ่งอยใู่ นโลกน้ี พระองคท์ รงรกั เขาจนถึงท่ีสุด”
(ยน ๑๓:๑)

๒.๑. มจี ติ อาสา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น

โดยไม่หวงั ผลตอบแทน
๒.๒. ให้ความช่วยเหลือ

แบ่งปันแก่ทุกคนที่มีความต้องการ ด้วยความรักฉันพี่น้อง เริ่มจากบุคคลใกล้ตัว ใน
ครอบครวั ในโรงเรียน และในชุมชน
๓. ใหอ้ ภยั
ยอมรับตนเองและผู้อื่นดว้ ยความเข้าใจและเปน็ คนมีเหตผุ ล พรอ้ มทจี่ ะให้อภัยและให้โอกาสผู้อื่น
ทจ่ี ะพฒั นาตนเอง แกไ้ ขขอ้ บกพรอ่ งและความผดิ พลาดทเี่ กิดข้นึ
๔. ระเบียบวนิ ัย
เคารพต่อกฎกติกาของโรงเรยี นและสงั คม ประพฤติตนเหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อนื่ ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและ
เหตผุ ล ใชเ้ สรีภาพของตนเองในทางสรา้ งสรรค์บนรากฐานของคณุ ธรรมและศาสนา๗. การดำเนนิ งาน / กระบวนการ / วิธีการปฏบิ ัติขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อให้ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของ สถานศึกษา จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)

วิเคราะห์สภาพปญั หาของนกั เรียน

สร้างความตระหนกั

จดั กจิ กรรมสง่ เสริมคุณธรรม

ดำเนินโครงงานคณุ ธรรม ไม่บรรลุ

ตรวจสอบและประเมนิ ผล

บรรลุ

สรปุ /รายงานผล/เผยแพร่ขั้นตอนดำเนินงาน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยบ้านสีคุณธรรม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ปัญหาคือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอัตลักษณ์ของโรงเรียน
“รัก รับใช้ ใหอ้ ภยั ” และระเบยี บวินยั

๑. ข้ันตอนการวางแผน (Plan)
๑.๑. ประชุมครูเพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนกั ถึงความสำคัญของคุณธรรมอตั ลกั ษณโ์ รงเรยี น “รัก
รับใช้ ใหอ้ ภัย” และระเบียบวนิ ัย
๑.๒. กำหนดบคุ คลต้นแบบตามหลักคณุ ธรรมอัตลักษณ์โรงเรยี น/สโลแกนประจำบ้านสีคณุ ธรรม
๑.๓. วเิ คราะหส์ ภาพปจั จบุ นั สภาพปัญหาของนกั เรยี น “ปญั หาท่ีอยากแก้ ความดีท่อี ยากทำ”
๑.๔. ออกแบบกจิ กรรม
๑.๕. จดั ทำปฏทิ ินกจิ กรรมบ้านสคี ณุ ธรรม

๒. ขั้นปฏบิ ัติ (Do)
๒.๑. อบรมสภานักเรยี นแกนนำใหม้ บี ทบาทในการเปน็ ผนู้ ำสง่ เสริมด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม
๒.๒. สภานักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมในคาบบ้านสีคุณธรรมตามแผนงาน เพื่อพัฒนาตนนำไปสู่
ความสำเรจ็ ตามเป้าหมาย โดยมีครปู ระจำบ้านสคี ณุ ธรรมเป็นทีป่ รึกษา
๒.๓. เสรมิ สรา้ งคณุ ธรรมจากกจิ กรรมโฮมรมู และโอวาทยามเช้า
๒.๔. บ้านสคี ณุ ธรรมแตล่ ะสี ดำเนินการจดั ทำโครงงานบา้ นสีคณุ ธรรม
๒.๕. นำเสนอโครงงานบ้านสคี ุณธรรม
๒.๖. ยกยอ่ ง เชดิ ชู ใหก้ ำลงั ใจคนทำดี เพอ่ื กระตุน้ ใหน้ กั เรียนเปน็ แบบอย่างท่ีดตี ่อกนั

๓. ขั้นการตรวจสอบ (Check)
๓.๑. ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั ประเมินผลกจิ กรรมบา้ นสคี ุณธรรมในแต่ละสปั ดาห์
๓.๒. ครปู ระเมนิ นกั เรยี นตามเป้าหมายโครงงานบ้านสีคณุ ธรรม

๔. ข้ันรายงานผลเพื่อปรบั ปรุงพัฒนา (Act)
๔.๑. นำผลการประเมินมาวิเคราะหร์ ่วมกนั เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพฒั นาให้ดยี ่ิงข้นึ ไป

๘. แผนการดำเนนิ งาน / ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลา
พฤษภาคม (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
พฤษภาคม ๒๕๖๐ - มนี าคม ๒๕๖๓
ตลอดปกี ารศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา
๑. ศกึ ษาแนวคดิ ทฤษฎีที่เกยี่ วขอ้ ง
๒. ออกแบบกิจกรรมตามแผนทว่ี างไว้ มีนาคม (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๓. ตรวจสอบและประเมินผล
๔. สรุป รายงานผล/นำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ในปกี ารศกึ ษาตอ่ ไป๙. ผลการปฏิบตั งิ าน
๙.๑. ผูเ้ รยี น
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการบ้านสีคุณธรรม เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักค้นหาปัญหา สาเหตุ
วิธีการแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำงานกันเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอ ประเมินผล สรุปงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความดี มีจิตอาสา
มีอัตลักษณ์ คือ “รัก รับใช้ ให้อภัย” และมีระเบียบวินัย ที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ทำใหน้ ักเรยี นเกดิ ความภูมิใจในตนเอง

๙๘.๐๐ ๙๔.๗๑ ๙๕.๒๗ ๙๕.๗๐ ๙๖.๔๔
๙๖.๐๐
๙๔.๐๐ ๙๔.๙๑
๙๒.๐๐
๙๐.๐๐ ๙๓.๓๘
๘๘.๐๐
๘๖.๐๐
๘๔.๐๐
๘๒.๐๐
๘๐.๐๐

ตวั ชวี้ ดั ท่ี ๑ ตวั ชีวดั ท่ี ๒

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ตัวช้วี ดั ความสำเร็จ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ 94.71 95.27 ๙๕.๗๐
กติกา
93.38 94.91 96.44
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รัก รับใช้

ใหอ้ ภยั ” และระเบียบวนิ ยั

๙.๒. ครูผู้สอน
ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรม มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทำ ลงมือพัฒนาสภานักเรียนแกนนำ เพื่อเป็นทีมงาน ในการร่วมมือกันทำให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทาง
เดยี วกนั ส่งผลให้งานสำเร็จลลุ ว่ งตามวตั ถปุ ระสงค์ กอ่ ให้เกิดประสิทธิผลท่ีดี
๙.๓. โรงเรยี น
ผปู้ กครอง ชมุ ชน มีความพึงพอใจ พรอ้ มให้ความร่วมมือในการปฏบิ ัติกจิ กรรมอยา่ งดี๑๐. ปจั จยั ทีท่ ำให้วิธกี ารประสบผลสำเร็จ
๑. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานทกุ กจิ กรรม
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วง ตาม
วตั ถุประสงค์ กอ่ ให้เกิดประสทิ ธิผลท่ีดี
๓. นกั เรยี นทุกคนใหค้ วามรว่ มมอื มคี วามพรอ้ มในการจดั กิจกรรม และรว่ มกิจกรรม
๔. คุณครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำทั้ง ๔ บ้านสีคุณธรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมอย่าง
จริงจงั เพื่อขบั เคล่อื นกิจกรรมบา้ นสคี ุณธรรม

๑๑. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรบั
๑๑.๑ การเผยแพร่
๑) เผยแพร่ผลงานทางเวป็ ไซต์โรงเรียน https://niramon.ac.th

๒) ได้รับเกียรติบัตรวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการ

บ้านสีคุณธรรม” ระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ

วนั ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๑.๒ การได้รบั การยอมรับ

จากการดำเนินงานการพัฒนานักเรียนด้วยหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการให้

นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ด้วยการปลูกฝงั คุณธรรมอัตลักษณ์ รัก รับใช้ ให้อภัย และระเบียบวินัย

ดำเนินงานพัฒนานักเรียนผ่านทางกิจกรรมบ้านสีคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิ ดการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิ รรมพฒั นาตนไปในทิศทางที่ดีขึน้ อีกทง้ั ยงั เปน็ แบบอย่างท่ดี ีตอ่ กนั ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อ

ตนเอง ตอ่ บดิ า มารดา ผปู้ กครอง คุณครู และผเู้ ก่ียวขอ้ งทกุ ฝ่าย

ปกี ารศึกษา ผลการแขง่ ขนั / ชื่อรางวัล หน่วยงานท่ีจดั
รางวัลที่ไดร้ บั

๒๕๖๐ เหรยี ญกาชาดสมนาคุณ ผู้บรจิ าคโลหิตเพ่ือช่วยเหลอื เพ่ือน สภากาชาดไทย
ช้ันที่ ๒ มนุษย์

๒๕๖๐ ดเี ดน่ ครูดีศรีเอกชน สมาคมการศกึ ษาเอกชน
จงั หวัดชมุ พร

สมาคมคณะกรรมการ

๒๕๖๐ เข็มเพชร ๑๐๐ ปี ครดู ีศรเี อกชน ประสานและส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน

สมาคมคณะกรรมการ

๒๕๖๐ เข็มทอง ๑๐๐ ปี ครดู ศี รีเอกชน ประสานและสง่ เสรมิ

การศกึ ษาเอกชนปีการศึกษา ผลการแข่งขนั / ช่อื รางวัล หนว่ ยงานทจี่ ัด
๒๕๖๐ รางวลั ท่ไี ดร้ ับ
๒๕๖๐ ๑๐๐ ปี ครดู ศี รเี อกชน สมาคมคณะกรรมการ
๒๕๖๐ เข็มเงิน ประสานและสง่ เสริม
๑๐๐ ปี ครูดศี รีเอกชน การศึกษาเอกชน
๒๕๖๑ เขม็ ทองแดง สมาคมคณะกรรมการ
๒๕๖๑ การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ ประสานและส่งเสริม
๒๕๖๑ รางวัลเหรยี ญเงิน การศกึ ษาเอกชน
๒๕๖๑ สดุดคี รเู อกชน ประเภท ครู สำนกั งานเขตพื้นท่ี
๒๕๖๒ ดเี ดน่ การศกึ ษาประถมศกึ ษา
๒๕๖๒ การประกวดมารยาทชาวพุทธ ชมุ พร เขต ๑
รางวัลเหรยี ญทอง ระดบั มัธยมศึกษา กระทวงศึกษาธกิ าร
๒๕๖๒ รางวัลเหรียญทอง การแขง่ ขันการประกวดเลา่ นิทาน สมาคมคณะกรรมการ
๒๕๖๒ รางวลั เหรียญเงิน คุณธรรม ป.๑-ป.๓ การประสานและสง่ เสริม
๒๕๖๒ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การศกึ ษาเอกชน
๒๕๖๒ ระดบั ดีมาก ป.๑-ป.๓ สำนกั งานวัฒนธรรม
วธิ ปี ฏิบตั ิท่เี ปน็ เลศิ (Best Practice) จงั หวัดชมุ พร
ดเี ดน่ ระดับการศึกษาขน้ั พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึ ษาประถมศกึ ษา
ครแู ละบคุ ลากร สดดุ ีครเู อกชน ประเภท ครู ชุมพร เขต ๑
ทางการศึกษาดเี ดน่ เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา
ผู้บริหารและครโู รงเรียนเอกชนดเี ดน่ ประถมศกึ ษาชมุ พร เขต๑
ชนะเลศิ การประกวดทา่ ทางประกอบเพลง สำนักงานศึกษาธกิ าร
รองชนะเลิศอนั ดบั ท่ี ๑ ยวุ ธรรมทูต หัวขอ้ “เพื่อนชว่ ยเพอื่ น” จงั หวดั ประจวบคีรีขันธ์
การประกวดเลา่ นิทานคุณธรรม กระทรวงศึกษาธกิ าร
เหรยี ญเงนิ ป.๑-ป.๓ สมาคมคณะกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม การประสานและสง่ เสริม
ป.๔-ป.๖ การศกึ ษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการ
การประสานและสง่ เสรมิ
การศึกษาเอกชน

สังฆมณฑลสรุ าษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพืน้ ท่ี
การศกึ ษาประถมศึกษา
ชมุ พร เขต ๑
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึ ษาประถมศึกษา
ชมุ พร เขต ๑

๑๐

ภาพประกอบ

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kindle The Stylish Life: Tennis
Next Book
❤️PDF⚡️ (PDF) Obsessive Compulsive Disorder (OCD) - Master your Brain and Emotions to