The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elleez86, 2018-12-22 17:32:19

Buku Pengurusan SMKKB 2019FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
VISI
SEKOLAH
SMKKB 2020 sekolah bertaraf dunia selaras dengan aspirasi negara
MISI
SEKOLAH
• Melestarikan budaya dan semangat KBian Cemerlang
• Membudayakan pendidikan holistik untuk melahirkan insan yang mempunyai ciri-ciri
cendekiawan, olahragawan dan budiman demi menghadapi cabaran hidup
MOTO
SEKOLAH
Berdisiplin Berilmu Berbakti
ASPIRASI
SEKOLAH
To Make Today Better Than Yesterday
PIAGAM
PELANGGAN
Bahawasanya kami warga SMKKB dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi
• menyediakan suasana sekolah yang ceria, bersih, selamat dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
• memberi pendidikan berkualiti, berkesan dan holistik dari segi perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani
• memperkembangkan pelbagai potensi murid
• memberi perkhidmatan yang terbaik dan mesra pelanggan
• menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan masyarakat setempat


SEKAPUR SIRIH, SEULAS PINANG
PENGETUA SMK KEPONG BARU
Tugas memimpin sekolah besar bersaiz 11 ekar yang beretos ‘magnet’ dengan enrolmen murid 2200 orang, warga pendidik 136 orang dan AKP 12 orang, mampu berjalan lancar jika semua warga sederap membina kecemerlangan dan memacu keterbilangan.
SMKKB sebuah sekolah yang diberkati kerana semua warga sentiasa berikhtiar melangkah ke hadapan pada setiap masa di samping amalan hormat-menghormati, gembira bekerja, ikhlas memegang amanah, penuh iltizam, bersifat positif, resilien, berintegriti dan mengasihi anak murid, selaras dengan penerapan konsep HML: Happy, Mutual Respect and Love oleh Menteri Pendidikan. Justeru, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga atas kejayaan mengekalkan kecemerlangan sekolah secara keseluruhan.
Menyentuh tentang Buku Pengurusan 2019 ini, setinggi-tinggi penghargaan perlu diberikan kepada seangkatan warga berjumlah 30 orang yang menyertai Retreat pada 31 Oktober tempoh hari. Kumpulan yang terdiri daripada pemimpin sekolah G10 dan setiausaha serta ketua unit yang telah julung-julung kalinya memainkan peranan masing-masing berbengkel menghasilkan buku pengurusan tersebut. Jutaan terima kasih tidak lupa diberikan khusus kepada Cikgu Ellie Esterina bt Mohd Fasiah yang menaip dan menyunting draf dari masa ke masa sehingga terhasil lengkap buku tersebut. Jasa kalian dikenang!
Buku pengurusan ini amat penting sebagai pencetus/kickstart di samping sebagai pemandu hala tuju, bahan rujukan untuk mengenali profil sekolah di peringkat asas sebelum meneroka secara mendalam tiap-tiap bidang khususnya kepada guru baharu sebelum memulakan tugas murni mereka sebagai pendidik. Buku ini juga sebagai buku panduan pengurusan dan pentadbiran yang asas di samping penggunaan Myportfolio sebagai panduan pelaksanaan tugasan secara sistematik dan terarah.
Saya amat mengharapkan guru-guru berganding seiringan terus mengorak langkah ke hadapan selaras dengan tuntutan KPM. Kita sedia maklum, pelaksanaan KSSM sudah masuk ke tahun ketiga dan seharusnya amalan PAK 21 sudah menjangkau ke era mantap yang dapat menjamin kemenjadian murid agar mereka tidak tergelincir dari arus zaman di samping memiliki nilai kemanusiaan yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan.
Pada era ini, PdPC KSSM menuntut kaedah differentiated learning yang memerlukan perkongsian kerja daripada ahli panitia bagi memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif. Sehubungan dengan itu, warga KBian perlu lebih bersepakat menjana idea, mencipta kaedah berkesan melalui proses PLC (Professional Learning Communities) yang akan dapat meringankan beban tugas guru. Ini bermakna, kini kembang tumbuh warga pendidik dan murid bukan lagi berlaku secara silo seperti zaman dahulu, sebaliknya melalui proses perkongsian pintar secara berpasukan yang membawa pelbagai manfaat kepada semua warga.
If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together! United we stand, divided we fall!
TEOH CHUI LIM
PENGETUA
SMK Kepong Baru


ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA M/SURAT FALSAFAH PENDIDIKAN, VISI, MISI, WAWASAN, MOTO, ASPIRASI DAN PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH
SEKAPUR SIRIH, SEULAS PINANG PENGETUA
A. MAKLUMAT AM SEKOLAH
1 1-2 23
3
4 11
5 12-13 6 14-17 7 18
8 19
9 20-32
B. DASAR DAN HALA TUJU
1 33
2 34
3 35-36 4 37
5 38
6
7 40
8 41-43
PROFIL SEKOLAH
PAKEJ SUBJEK TINGKATAN 4 DAN 5
SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN CUTI
WAKTU PERSEKOLAHAN HARIAN (WAKTU BIASA DAN BULAN PUASA)
PELAN SEKOLAH
PELAN LALUAN KECEMASAN
TAKWIM SEKOLAH
4 - 10
PPPM (2013-2025) & HALA TUJU PENDIDIKAN 2018-2023
HALA TUJU KPM - MELANGKAH KE HADAPAN
HALA TUJU DAN SASARAN PENCAPAIAN SEKOLAH 2019-2020
TRANSFORMASI PEMBELAJARAN
PENERAPAN HML - KENALI PERBEZAAN LIMA GENERASI
KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI – NILAI TERAS BERDASARKAN 5 DOMAIN
39
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU
ASPEK SKPMg2
C.
D.
PANDUAN AM GURU 44-52
SURAT KUASA- PELANTIKAN TUGAS-TUGAS TAHUN 2019 53
E. UNIT PENTADBIRAN DAN KURIKULUM
1 54
2 55-56 3 57-67 4 67
5 68-69 6 70-73 7 74-76
CARTA ORGANISASI
ONE PAGE MANAGEMENT TOOL
JAWATANKUASA
UNIT MAJLIS UTAMA DAN DOKUMENTASI SEKOLAH
JADUAL RONDAAN PENTADBIR
JADUAL GURU BERTUGAS
JADUAL SEMAKAN BUKU
JADUAL PENCERAPAN
SENARAI NAMA CALON PENGAWAS SPM 2019
SENARAI TARIKH MESYUARAT DAN PENCATAT MINIT / TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT
8
9 80-83
77 -79
10
F. UNIT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
84
CARTA ORGANISASI
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT TOOL
JAWATANKUASA
SENARAI GURU TINGKATAN 2019
1 85 2 86
3
4
G. UNIT PENGURUSAN KOKURIKULUM
87 – 91 92 - 93
CARTA ORGANISASI
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT TOOL
JAWATANKUASA
JADUAL WAKTU PERJUMPAAN AKTIVITI DAN LOKASI
KAWASAN TAMAN ANGKAT
1 94 2 95
3
4
5 110
96 - 106 107 - 109
H.
SENARAI AGIHAN TUGAS GURU 111 -129
PROFIL
SEKOLAH 2019
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG BARU JALAN HELANG 52100 KUALA LUMPUR
Jenis Sekolah
Status Sekolah Lokasi
Daerah Pentadbiran PPW
Jenis Bantuan
Sesi Persekolahan Kod Sekolah
No. Telefon
No. Faks
Laman Web Sekolah E-mail
: Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan : Sekolah Gred A
: Bandar, Kuala Lumpur
: Sentul
: PPW Sentul
: Sekolah Kerajaan
: 2 Sesi
: WEA0208
: 03-62743287
: 03-62736593
: http://www.smkkepongbaru.edu.my : [email protected]
PENTADBIR SEKOLAH
PENGETUA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN KOKURIKULUM :
PENOLONG KANAN PETANG
GKMP BAHASA : GKMP SAINS DAN MATEMATIK : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL :
GKMP KEMANUSIAAN :
SEE KO NEE
OOI SAW NGOH
ZAIREEN BINTI HASSAN
STELLA RETHINAVATHI A/P VEDAMANIKKAM
: TEOH CHUI LIM
: NOR WAJA BINTI NORDIN : LIM SONG NAM
KAMALIAH BINTI SAAD : TAN SIEW CHOO
GURU KANAN MATA PELAJARAN
BU K U PENGURUSAN 2019
1


MAKLUMAT GURU & ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
BILANGAN GURU
SESI PAGI
82 + (2)
SESI PETANG
50 + (2)
JUMLAH
132 + (4)
BILANGAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
LELAKI
5
PEREMPUAN
5
JUMLAH
10 + (2)
ENROLMEN MURID 2019
TINGKATAN
BILANGAN MURID
PERALIHAN
70
1
455
2
440
3
415
4
414
5
419
JUMLAH
2213
MAKLUMAT ASAS KELAS
PERALIHAN
2 kelas
TINGKATAN 1
13 Kelas
TINGKATAN 2
13 Kelas
TINGKATAN 3
13 Kelas
TINGKATAN 4
13 Kelas
TINGKATAN 5
13 Kelas
JUMLAH
67 Kelas
BU K U PENGURUSAN 2019
2


PAKEJ SUBJEK
TINGKATAN4 DAN5
MATA PELAJARAN TERAS
MATA PELAJARAN ELEKTIF
KELAS
B. MELAYU B.INGGERIS SEJARAH MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL
MATEMATIK TAMBAHAN FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
4S 5S
MATEMATIK TAMBAHAN FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4M/4K 5M/5K
MATEMATIK TAMBAHAN
FIZIK
KIMIA
REKA CIPTA/ PERAKAUNAN BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4E 5E
MATEMATIK TAMBAHAN
FIZIK
KIMIA
SAINS KOMPUTER
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4S/4K 5S/5K
B. MELAYU B.INGGERIS SEJARAH MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL SAINS
MATEMATIK TAMBAHAN PERAKAUNAN
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4P 5P
PERAKAUNAN
EKONOMI
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4N/4W 5N/5G/5W
PERAKAUNAN
PERNIAGAAN
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4G
PERNIAGAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
4Y
EKONOMI
PERNIAGAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
5Y
EKONOMI
PENDIDIKAN SENI VISUAL BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4B
EKONOMI
PERNIAGAAN
BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
5B
PERNIAGAAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4A/4R 5A/5R/5U
PENDIDIKAN SENI VISUAL BAHASA CINA / BAHASA TAMIL
4U
BU K U PENGURUSAN 2019
3


GRED
OPSYEN
DG54
Bahasa Melayu / Ekonomi
DG48
Geografi / Bahasa Melayu
DG52
Fizik / Matematik
DG54
Matematik / Kimia
DG52
TESL / Sejarah
DG52
Matematik / Biologi
DG48
Prinsip Akaun
DG48
Sejarah / Bahasa Melayu
DG48
Bimbingan Dan Kaunseling / Perdagangan
DG44
Bimbingan Dan Kaunseling
DG41
Bimbingan Dan Kaunseling
DG44
Perdagangan / Ekonomi
DG48
Bahasa Inggeris / Pengajian Inggeris
DG44
Kimia / Matematik
DG44
Matematik / Ekonomi
DG41
Matematik
DG41
Kimia / Biologi
DG44
Teknologi Maklumat / Matematik
DG41
Matematik / Kimia
DG44
Bahasa Inggeris / Pendidikan Seni
DG41
Statistik / Pendidikan Sains Komputer
DG44
Bahasa Melayu / Pendidikan Jasmani
BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SENARAI NAMA
GURU SESI PAGI 2019
NAMA
Teoh Chui Lim [email protected]
Nor Waja Binti Nordin [email protected]
Lim Song Nam [email protected]
Kamaliah Binti Saad [email protected]
See Ko Nee [email protected]
Ooi Saw Ngoh [email protected]
Zaireen Binti Hassan [email protected]
Stella Rethinavathi A/P Vedamanikkam [email protected]
Soo Wai Yin [email protected]
Chandra Kumar A/L Vellasamy [email protected]
Nur Umaira Binti Noh [email protected]
Adik Mat Bin Derahman [email protected]
Assunta Breesca Anthonisamy [email protected]
Azirulzila Binti Abdullah [email protected]
Cheong Li Kuan [email protected]
Che Wan Karmallieyah Binti Che Wan Amran [email protected]
Cheong Suet Ying [email protected]
Ellie Esterina Binti Mohd Fasiah [email protected]
Faridah Binti Nadzin @ Nazri [email protected]
Harjit Kaur Karnail Singh [email protected]
Hartini Binti Mazlan [email protected]
Hasliza Bin Md Zahri [email protected]
BU K U PENGURUSAN 2019
4


GRED
OPSYEN
DG44
Pengajian Islam / Pendidikan Sains Komputer
DG44
Biologi / Sains
DG44
Perakaunan / Pengurusan Perniagaan
DG48
Matematik
DG44
PSV / Geografi / Bahasa Melayu
DG44
Pendidikan Seni / Geografi
DG44
Pengajian Am
DG44
Bahasa Tamil
DG44
Pengajian Cina / Bahasa Cina
DG41
Fizik
DG52
Ekonomi / Perdagangan
DG52
Geografi / Pengajian Geografi
DG44
Geografi
DG44
Kimia / Matematik
DG48
Sejarah / Bahasa Melayu
DG44
Bahasa Inggeris / Pengajian Inggeris
DG44
Pengajian Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan
DG44
TESL
DG44
Perdagangan
DG41
Perdagangan / Bahasa Melayu
DG44
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
DG41
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
DG44
Sains Sukan
DG44
Kemahiran Hidup (KMT) / Sivik
DG41
Pendidikan Moral / Geografi
BIL
NAMA / EMEL
23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Hasmilawati Binti Yusoff [email protected]
Hasmizan Binti Abd Aziz [email protected]
Hasni Binti Ibrahim [email protected]
Hoh Swee Ching [email protected]
Huzaimah Binti A.Hamid [email protected]
Ilin Yuhana Aiza Binti Mohamad Juraimi [email protected]
Juliyana Binti Zolkifli [email protected]
Krishnakumari A/P Krishnasamy [email protected]
Lim Booi Hoan [email protected]
Liyana Binti Azizi [email protected]
Low Chin Hui [email protected]
Mahani Binti Ahmad [email protected]
Mahyuddin Bin Md Ariff [email protected]
Maizatulamun Binti Che Wil [email protected]
Marizam Binti Mohamed Yusoff [email protected]
Michelle Lu Mei Ern [email protected]
Mohamad Faisal Bin Abdullah [email protected]
Mohanambigai A/P Mohanakrishnan [email protected]
Mohd Asrul Fadzli Bin Ahamad Fuade [email protected]
Mohd Fahmi Bin Ismail [email protected]
Mohd Nawawi Bin Che Ahmad [email protected]
Muhamad Hafizuddin Bin Zakaria [email protected]
Muhamad Tarmizi Bin Muhammad Nor [email protected]
Nadiatul Ain Binti Ahmad Bashir [email protected]
Nai Chee Siang [email protected]
BU K U PENGURUSAN 2019
5


BIL
NAMA / EMEL
Noor Jannah Binti Juhari [email protected]
Nor Azirah Binti Akbar [email protected]
Nor Hasmira Binti Ismail [email protected]
Norfatin Syuhada Binti Abu Bakar [email protected]
Norhayati Binti Djerajani [email protected]
Norhayati Binti Mohd Noor
Norliza Binti Othman [email protected]
Normah Binti Haring [email protected]
Nur Faezah Binti Baharudin [email protected]
Nur Fatihah Binti Nazri [email protected]
Nur Hidayah Binti Janudin [email protected]
Nur Ilani Asyikin Binti Roslan [email protected]
Nurfatila Binti Sahri [email protected]
Rebecca A/P Doraisingam [email protected]
Roselizah Binti Son [email protected]
Rosmaria Binti Yonan [email protected]
Saharon Niza Binti Ahmad Napiah [email protected]
Salmiah Binti Saamah [email protected]
Siti Aminah Binti Abu Hashim [email protected]
Siti Faridah Binti Said [email protected]
Siti Noor'ain Binti Saleh [email protected]
Soong Wan Ying [email protected]
Subatra A/P Suppramaniam [email protected]
Syed Ikhmal Al-Gadrie Bin Syed Alias [email protected]
Tan Yoke Yeen [email protected]
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
GRED
OPSYEN
DG44
Kesusasteraan Melayu / Sejarah
DG41
Kimia / Matematik
DG41
Pendidikan Moral / Bahasa Melayu
DG41
Sukan / Rekreasi
DG41
Kimia / Matematik
[email protected]
DG44
Bahasa Melayu
DG44
Rawatan Radio Dan TV
DG48
Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu
DG44
Kimia / Matematik
DC41
Sejarah / Geografi
DG44
Kimia / Pengajian Am
DG41
Bahasa Melayu
DG41
Sejarah / Geografi
DG44
Kemahiran Hidup / Sivik
DG48
Pendidikan Seni
DG44
Teknologi Maklumat
DG44
Sivik / Kewarganegaraan
DG44
Pendidikan Moral
DG41
Bahasa Melayu / Sejarah
DG44
Bahasa Melayu / Geografi
DG41
Matematik
DG52
Pendidikan Cina
DG44
Teknologi Maklumat / TESL
DG41
Bahasa Melayu / Geografi
DG48
Bahasa Cina
BU K U PENGURUSAN 2019
6


BIL
NAMA / EMEL
GRED
OPSYEN
73.
Tengku Aliza Binti Tengku Alauddin Shah [email protected]
DG48
Pengajian Inggeris / Bahasa Melayu
74.
Thevavelan A/L Ramasamy [email protected]
DG44
TESL / Bahasa Inggeris
75.
Vimali A/P Chellapan [email protected]
DG44
Biologi / Sains
76.
Wan Noor Azilah Binti Wan Umar [email protected]
DG41
Fizik / Matematik
77.
Yeap Siew Hong [email protected]
DG52
Pengajian Cina / Sejarah
78.
Yip Mun Wai [email protected]
DG44
Kimia / Pengajian Komputer
79.
Yusfalina Binti Mohd Yusoff [email protected]
DG44
Fizik / Matematik
80.
Zahrina Binti Kamaruddin [email protected]
DG44
Teknologi Maklumat / Biologi
81.
Zarosniah Binti Yakub [email protected]
DG44
Perakaunan / Pengajian Am
82.
Zaili Hafida Binti Zulkifli [email protected]
DG44
Bahasa Melayu/Kesusasteraan Melayu
83.
Guru C
84.
Guru D
BU K U PENGURUSAN 2019
7


BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SENARAI NAMA
GURU SESI PETANG 2019
NAMA / EMEL
Tan Siew Choo
Lim Poh Ling [email protected]
Quah Pee Tin [email protected]
GRED
OPSYEN
DG52
Matematik / Perdagangan
[email protected]
DG52
Ekonomi / Perakaunan
DG44
Pengajian Cina
DG48
Ekonomi / Pentadbiran Sekolah
DG48
Bimbingan Dan Kaunseling
DG41
Bimbingan Dan Kaunseling
DG41
Biologi / Kimia
DG44
Pendidikan Jasmani Kesihatan
DG41
Pendidikan Islam
DG41
Pengajian Pendidikan Seni Visual
DG44
Pengajian Inggeris
DG44
Pendidikan Seni Visual
DG41
Pendidikan Jasmani
DG52
Pengajian Cina / Ekonomi
DG48
Ekonomi / Matematik
DG41
Pengajian Am / Pengajian Malaysia
DG34(KUP)
Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga
DG41
Bahasa Inggeris / Perdagangan
DG41
Bahasa Mandarin
DG48
Bahasa Inggeris / Kemahiran Hidup
DG48
Pendidikan Muzik / Geografi
DG44
Teknologi Dan Vokasional
DG48
Biologi/ Matematik
Raja Rosdi Bin Raja Daud [email protected]
Wong Koon Fong [email protected]
Noor Nadirah Binti Zainal [email protected]
Abdullah Yaser Bin Mohd Zain [email protected]
Ahmad Hasby Bin Danial [email protected]
Ahmad Kamaluddin Bin Rofien [email protected]
Aida Sabrina Binti Zainudin [email protected]
Alvin Tan Leong Leng [email protected]
Badruddin Syah Bin Abd Wahab [email protected]
Che Nur Izzah Binti Che Azmi [email protected]
Choong Chooi Keng [email protected]
Do Hock Hing [email protected]
Haryani Binti Rozali [email protected]
Hatina Binti Ishak [email protected]
Khirija A/P Narayanan [email protected]
Kok Hong Jin [email protected]
Lai Mei Wan [email protected]
Liow Bee Yee [email protected]
Maizatul Nur Binti Mahmud [email protected]
Mazarina Binti Mokhtar [email protected]
BU K U PENGURUSAN 2019
8


GRED
OPSYEN
DG41
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
DG41
Pendidikan Moral/ Sejarah
DG44
Matematik/ Sains Sukan
DG41
Perdagangan
DG41
Pendidikan Seni
DG41
Perdagangan
DG41
Pengajian Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
DG41
Perdagangan
DG44
TESL / Pengajian Inggeris
DG41
Pengajian Am / Sivik
DG41
Perdagangan
DG44
Sejarah/ Kesusasteraan Melayu
DG44
Kimia
DG44
Fizik / Matematik
DG41
Sejarah/Sastera Melayu
DG41
Bahasa Melayu / Geografi
DG44
Pengajian Melayu
DG41
Kimia
DG41
Pendidikan Moral
DG41
Sains / Kemahiran Hidup
DG44
Teknologi Maklumat / Pendidikan Moral
DG44
Kesusasteraan Melayu / Bahasa Melayu
DG44
Biologi / Kimia
DG44
Kimia / Fizik
DG41
Pendidikan Moral / Sivik
BIL
NAMA / EMEL
Mohd Hafizudin Bin Ismail [email protected]
Mohd Ikhwan Bin Zakaria [email protected]
Mohd Zaki B Minabi [email protected]
Nadiatul Aznora Binti Nadzirudin [email protected]
Nazieyatul Akmal Binti A.Kushairi [email protected]
Nik Norul Akmal Binti Nik Mahmud [email protected]
Nik Rozaimi Bin Nik Zainuddin [email protected]
Noor Azliana Binti Abd Kadir [email protected]
Noor Farrah Dina Binti Yaacob [email protected]
Noor Shahriza Binti Che Saad [email protected]
Norhidayah Binti Hassan [email protected]
Noorulnadia Binti Abdullah [email protected]
Nor Adila Binti Che Mahmood [email protected]
Norfadilah Binti Muda [email protected]
Nor Shahera Ezana Binti Abd Razak norshaheraezana@ gmail.com
Nur Sabariyah Binti Yusoff [email protected]
Nurin Zulali Binti Md Zaini [email protected]
Nurul Aini Hayati Binti Zulkifly [email protected]
Nurul Fazlee Ashikin Binti Ghazalee [email protected]
Nurul Nazwa Binti Khalil [email protected]
Saiful Neezan Bin Md Ariffin [email protected]
Siti Ngatimah Binti Abdul Kadir [email protected]
Siti Rahimah Binti Mat Sulaiman [email protected]
Wan Nor Kartini Binti Wan Mohamad [email protected]
Wan Mastura Binti Wan Othman [email protected]
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
BU K U PENGURUSAN 2019
9


BIL
NAMA / EMEL
GRED
OPSYEN
49.
Winnie Yii Cheing Yiung [email protected]
DG44
Statistik / Ekonomi
50.
Zaimah Binti Che Awang [email protected]
DG44
Kesusasteraan Melayu/ Sejarah
51.
Guru A
52.
Guru B
SENARAI NAMA
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2 0 1 9
BIL.
NAMA STAF
JAWATAN
1.
Kamilah Binti Che Leh
Ketua Pembantu Tadbir N26
2.
Saifah Zawiyah Binti Abdul Wahab
Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) N19
3.
Izaida Binti Ismail
Pembantu Tadbir (Kewangan) W29
4.
Mahpuzah Binti Mat Saat
Ketua Pembantu Makmal C22(KUP)
5.
Badrul Hisham Bin Mohd Salleh
Pembantu Makmal C19
6.
Mohamad Anis Asyraf Bin Mohamad Amin
Pembantu Makmal C19
7.
Asleza Binti Arifin
Pembantu Makmal C19
8.
Mohd Kamaruzaman Bin Che Ismail
Pembantu Makmal C19
9.
Mohd Nazaruddin Bin Nasir
Pembantu Makmal C19
10.
Shaarif Hussin Bin Hj. Darman
Pembantu Operasi N14
11.
Z1
12.
Z2
BU K U PENGURUSAN 2019
10


CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PENGETUA
TEOH CHUI LIM
PK PENTADBIRAN
Nor Waja Binti Nordin
PK HAL EHWAL MURID
Lim Song Nam
GKMP SAINS & MATEMATIK Ooi Saw Ngoh
HEM
- Lembaga Disiplin
- Lembaga Pengawas - SPBT
- Bantuan & Kebajikan
Murid
- Rekod Murid
- Sijil Berhenti
- Takwim Sekolah - Kemasukan &
Penempatan Murid
- Buku Kedatangan Murid - Kantin
- 3K
- Kedai Buku
- Sarana Ibu Bapa
- Kawalan Keselamatan
- Kontraktor Pembersihan - JK Bencana
- Kesihatan
BU K U PENGURUSAN 2019
PK KOKURIKULUM
Kamaliah Binti Saad
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL Zaireen Binti Hassan
KOKURIKULUM - Sukan & Permainan
- Kelab & Persatuan
- Unit Beruniform
- Koperasi
- Pembangunan Diri Murid - Pembangunan Organisasi - RIMUP
- Majalah
- Takwim Sekolah
UNIT KAUNSELING
- Bimbingan & Kaunseling - Pembangunan Sahsiah
- Kerjaya
- PPSi
- PPDa/SLAD
PK PETANG
Tan Siew Choo
GKMP KEMANUSIAAN
Stella Rethinavathi A/P Vedamanikkam
PETANG
- Pentadbiran - Kurikulum
- Kokurikulum - HEM
GKMP BAHASA
See Ko Nee
PENTADBIRAN
- Guru & Kumpulan Pelaksana - Kewangan & Bekalan -Takwim Sekolah
- SPSK
- Perkembangan Staf / LDP - Data SPS
- Penyelenggaraan
- SKPM
- Pengurusan Aset & Stok - PBPPP/LNPT
- Pelan Strategik
- Buku Pengurusan
- Sarana Sekolah
- Jadual Waktu & Guru Ganti - Pusat Sumber
- ICT
- Orientasi Guru Baru
KURIKULUM
- Panitia
- JKS Penyeliaan /
Pencerapan, P&P
- Peperiksaan, Penilaian
- Pentaksiran Sekolah
- PBS
- PLC
- Desk Copy
- MBMMBI
- DLP
- Program Nilam, Kempen
Membaca dan Pengucapan Awam
11


PENGGAL PERSEKOLAHAN
DAN CUTI TAHUN 2019
PENGGAL
CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN
MULA
AKHIR
BILANGAN MINGGU
BILANGAN HARI
1
Hari Persekolahan
02.01.2019
22.03.2019
12
59
Cuti Pertengahan Penggal 1
23.03.2019
31.03.2019
1
9
Hari Persekolahan
01.04.2019
24.05.2019
8
40
Cuti Pertengahan Tahun
25.05.2019
09.06.2019
2
16
2
Hari Persekolahan
10.06.2019
09.08.2019
9
45
Cuti Pertengahan Penggal 2
10.08.2019
18.08.2019
1
9
Hari Persekolahan
19.08.2019
22.11.2019
14
70
Cuti Akhir Tahun
23.11.2019
31.12.2019
5
39
BIL
HARI KELEPASAN AM
TARIKH
HARI
1
Tahun Baru 2019
1 Januari
Selasa
2
Hari Thaipusam
21 Januari
Isnin
3
Hari Wilayah Persekutuan
1 Februari
Jumaat
4
Tahun Baru Cina
5,6 Februari
Selasa, Rabu
5
Hari Pekerja
1 Mei
Rabu
6
Hari Wesak
19 Mei
Ahad
7
Nuzul Quran
22 Mei
Rabu
8
Hari Raya Puasa*
5,6 Jun
Rabu, Khamis
9
Hari Raya Qurban / Hari Raya Haji*
11, 12 Ogos
Ahad, Isnin
10
Hari Kebangsaan
31 Ogos
Sabtu
11
Awal Muharram (Maal Hijrah)
1 September
Ahad
12
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong
9 September
Isnin
13
Hari Malaysia
16 September
Isnin
14
Hari Deepavali
27 Oktober
Ahad
15
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul)
9 November
Sabtu
16
Hari Krismas
25 Disember
Rabu
BU K U PENGURUSAN 2019
12


BIL
CUTI PERISTIWA
TARIKH
HARI
1
Kejohanan Olahraga Sekolah
5 April 2019
Jumaat
2
Hari Terbuka / Pameran STEM / PBL
5 Julai 2019
Jumaat
3
4
BIL
CUTI PERAYAAN
TARIKH CUTI
1
Tahun Baru Cina
5 Februari 2019 (Selasa) dan 6 Februari 2019 (Rabu)
4 Februari 2019 (Isnin) 7 Februari 2019 (Khamis) 8 Februari 2019 (Jumaat)
2
Hari Raya Aidilfitri
5 Jun 2019 (Rabu) dan 6 Jun 2019 (Khamis)
10 Jun 2019 (Isnin)
3
Hari Deepavali
27 Oktober 2019 (Ahad)
25 Oktober 2019 (Jumaat) 29 Oktober 2019 (Selasa)
*Cuti Hari Raya Puasa jatuh dalam Cuti Penggal Persekolahan.
BU K U PENGURUSAN 2019
13


WAKTU PERSEKOLAHAN
SESI PAGI TAHUN 2019
Isnin Perhimpunan Rasmi
Isnin Tiada Perhimpunan
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
P
07.15 - 08.10
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
1
08.10 - 08.45
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
2
08.45 - 09.20
2
08.10 - 08.50
2
08.10 - 08.45
2
08.10 - 08.45
2
08.10 - 08.45
2
08.10 - 08.45
3
09.20 - 09.55
3
08.50 - 09.30
3
08.45 - 09.20
3
08.45 - 09.20
3
08.45 - 09.20
3
08.45 - 09.20
4
09.55 - 10.30
4
09.30 – 10.10
4
09.20 – 09.55
4
09.20 – 09.55
4
09.20 – 09.55
4
09.20 – 09.55
R
10.30 – 11.00
R
10.10 - 10.40
R
09.55 – 10.25
R
09.55 – 10.25
R
09.55 – 10.25
R
09.55 – 10.25
5
11.00 - 11.35
5
10.40 – 11.20
5
10.25 - 11.00
5
10.25 - 11.00
5
10.25 - 11.00
5
10.25 - 11.00
6
11.35 - 12.10
6
11.20 – 12.00
6
11.00 - 11.35
6
11.00 - 11.35
6
11.00 - 11.35
6
11.00 - 11.30
7
12.10 - 12.45
7
12.00 – 12.40
7
11.35 - 12.10
7
11.35 - 12.10
7
11.35 - 12.10
7
11.30 - 12.00
8
12.45 - 01.20
8
12.40 – 01.20
8
12.10 - 12.45
8
12.10 - 12.45
8
12.10 - 12.45
8
12.00 - 12.30
9
01.20 - 01.50
9
01.20 - 01.50
KOKO
12.45 - 01.20
9 12.45 - 01.20
10 01.20 – 01.50 KOKO 01.20–01.50
9 12.45 - 01.20
10 01.20 – 01.50
BU K U PENGURUSAN 2019
14


WAKTU PERSEKOLAHAN BULAN PUASA
SESI PAGI TAHUN 2019
Isnin Perhimpunan Rasmi
Isnin Tiada Perhimpunan
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
P
07.15 - 08.10
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
P
07.15 - 07.35
1
08.10 - 08.40
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
1
07.35 - 08.10
2
08.40 - 09.10
2
08.10 - 08.45
2
08.10 - 08.40
2
08.10 - 08.45
2
08.10 - 08.40
2
08.10 - 08.45
3
09.10 - 09.40
3
08.45 - 09.20
3
08.40 - 09.10
3
08.45 - 09.20
3
08.40 - 09.10
3
08.45 - 09.20
4
09.40 - 10.10
4
09.20 – 09.55
4
09.10 – 09.40
09.40 – 10.10
4
09.20 – 09.55
4
09.10 – 09.40
4
09.20 – 09.55
R
10.10 – 10.40
R
09.55 - 10.25
R
R
09.55 - 10.25
R
09.40 – 10.10
R
09.55 - 10.25
5
10.40 - 11.10
5
10.25 - 11.00
5
10.10 - 10.40
5
10.25 - 11.00
5
10.10 - 10.40
5
10.25 - 11.00
6
11.10 - 11.40
6
11.00 - 11.35
6
10.40 - 11.10
6
11.00 - 11.35
6
10.40 - 11.10
6
11.00 - 11.30
7
11.40 - 12.10
7
11.35 - 12.10
7
11.10 - 11.40
7
11.35 - 12.10
7
11.10 - 11.40
7
11.30 - 12.00
8
12.10 - 12.40
8
12.10 - 12.40
8
11.40 - 12.10
8
12.10 - 12.40
8
11.40 - 12.10
8
12.00 - 12.30
9
12.40 - 1.10
9
12.40 - 01.10
9
12.10 - 12.40
9
12.40 - 01.10
10
12.40 – 01.10
9 12.10 - 12.40
10 12.40 – 01.10
*Waktu Kokurikulum tertakluk kepada pindaan jika bertembung dengan peperiksaan.
BU K U PENGURUSAN 2019
15


WAKTU PERSEKOLAHAN
SESI PETANG TAHUN 2019
Isnin Perhimpunan Rasmi
Isnin Tiada Perhimpunan
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
P
1.00-1.45
P
1.00-1.20
P
1.00-1.20
KOKU
12.45-1.45
P
1.00-1.20
P
1.45-2.05
1
1.45-2.20
1
1.25-2.05
1
1.25-2.05
1
1.45-2.20
1
1.25-2.05
1
2.05-2.35
2
2.20-2.55
2
2.05-2.45
2
2.05-2.45
2
2.20-2.55
2
2.05-2.45
2
2.35-3.05
3
2.55-3.30
3
2.45-3.25
3
2.45-3.25
3
2.55-3.30
3
2.45-3.25
3
3.05-3.35
4
3.30-4.05
4
3.25-4.05
4
3.25-4.05
4
3.30-4.05
4
3.25-4.05
4
3.35-4.05
REHAT
4.05-4.35
REHAT
4.05-4.35
REHAT
4.05-4.35
REHAT
4.05-4.35
REHAT
4.05-4.35
REHAT
4.05-4.35
5
4.35-5.10
5
4.35-5.10
5
4.35-5.10
5
4.35-5.10
5
4.35-5.10
5
4.35-5.10
6
5.10-5.45
6
5.10-5.45
6
5.10-5.45
6
5.10-5.45
6
5.10-5.45
6
5.10-5.45
7
5.45-6.15
7
5.45-6.15
7
5.45-6.15
7
5.45-6.15
7
5.45-6.15
7
5.45-6.15
8
6.15-6.45
8
6.15-6.45
8
6.15-6.45
8
6.15-6.45
8
6.15-6.45
8
6.15-6.45
BU K U PENGURUSAN 2019
16


WAKTU PERSEKOLAHAN BULAN PUASA
SESI PETANG TAHUN 2019
Isnin Perhimpunan Rasmi
Isnin Tiada Perhimpunan
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
Waktu
Masa
P
12.30-1.20
P
12.30-1.00
P
12.30-1.00
P
12.30-1.00
P
12.30-1.00
P
1.45-2.10
1
1.20-1.45
1
1.00-1.30
1
1.00-1.30
1
1.00-1.30
1
1.00-1.30
1
2.10-2.30
2
1.45-2.10
2
1.30-2.00
2
1.30-2.00
2
1.30-2.00
2
1.30-2.00
2
2.30-2.50
3
2.10-2.35
3
2.00-2.30
3
2.00-2.30
3
2.00-2.30
3
2.00-2.30
3
2.50-3.10
4
2.35-3.00
4
2.30-3.00
4
2.30-3.00
4
2.30-3.00
4
2.30-3.00
4
3.10-3.30
REHAT
3.00-3.30
REHAT
3.00-3.30
REHAT
3.00-3.30
REHAT
3.00-3.30
REHAT
3.00-3.30
REHAT
3.30-4.00
5
3.30-4.00
5
3.30-4.00
5
3.30-4.00
5
3.30-4.00
5
3.30-4.00
5
4.00-4.20
6
4.00-4.30
6
4.00-4.30
6
4.00-4.30
6
4.00-4.30
6
4.00-4.30
6
4.20-4.40
7
4.30-5.00
7
4.30-5.00
7
4.30-5.00
7
4.30-5.00
7
4.30-5.00
7
4.40-5.00
8
5.00-5.30
8
5.00-5.30
8
5.00-5.30
8
5.00-5.30
8
5.00-5.30
8
5.00-5.30
*Waktu Kokurikulum tertakluk kepada pindaan jika bertembung dengan peperiksaan.
BU K U PENGURUSAN 2019
17


4G
BU K U PENGURUSAN 2019
18


4G
BU K U PENGURUSAN 2019
19


TAKWIM TAHUN 2019
DISEMBER (2018)
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
1
Sabtu
2
Ahad
3
Isnin
4
Selasa
5
Rabu
6
Khamis
7
Jumaat
8
Sabtu
9
Ahad
10
Isnin
11
Selasa
12
Rabu
Perbincangan JK Pengurusan / Draf Buku Pengurusan
13
Khamis
Penyerahan Pelaporan PBS T3
14
Jumaat
15
Sabtu
16
Ahad
17
Isnin
18
Selasa
19
Rabu
Mesyuarat Pengurusan 1/2019: Persiapan Tahun Persekolahan Baru
20
Khamis
21
Jumaat
Penghantaran Laporan Aset & Stok ke PPD
22
Sabtu
23
Ahad
24
Isnin
25
Selasa
CUTI HARI KRISMAS
26
Rabu
27
Khamis (LDP 1)
Bicara Pengetua
Mesyuarat Pentadbiran/ JKS 1/ JK Pengurusan Aset dan Kewangan 1
Taklimat Orientasi Peralihan dan Tingkatan 1
Mesyuarat Pengurusan HEM 1
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1
Mesyuarat Kelab Guru
28
Jumaat
Orientasi Peralihan dan Tingkatan 1
Persiapan Bilik Darjah dan Persekitaran Sekolah Sesi 2019
Mesyuarat Panitia 1 (BM,BI,Matematik,BC)
29
Sabtu
Mesyuarat Panitia 1 (Sains,Sejarah,P.Islam,RBT,Geografi)
Mesyuarat Panitia 1 (ELEKTIF)
30
Ahad
31
Isnin
BU K U PENGURUSAN 2019
20


TAKWIM TAHUN 2019
BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
JANUARI
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
1
1
Selas a
Cuti Tahun Baru 2019
2
Rabu
Perhimpunan 1
MAJLIS PELANCARAN BERSEPADU PROGRAM HEM; Penghayatan Bulan Disiplin, Pencegahan Jenayah & PPDa
3
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat JK LDP
Promosi Keahlian Kokurikulum (Tingkatan 1)
4
Jumaat
Program Sahsiah : Adaptasi Persekitaran Baru ( Slot 1 )
5
Sabtu
6
Ahad
2
7
Isnin
MINGGU BIDANG BAHASA / Minggu PSS / Pelancaran Program Masa Itu Emas / NILAM
Taklimat Pendaftaran Kokurikulum (Perhimpunan)
8
Selas a
Mesyuarat Pengurusan / PLC
8.30 Pagi Ceramah Talasemia
Latihan Permainan/Sukan 1 (Geroda/Jentayu) / Mesyuarat Agung
9
Rabu
Latihan Permainan/Sukan 1 (Rajawali / Kasawari) / Mesyuarat Agung / Perjumpaan Kelab/Persatuan 1-Pendaftaran Kokurikulum
10
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat Kantin 1
Latihan Permainan/Sukan 1 (Kenyalang / Nuri) / Mesyuarat Agung
11
Jumaat
Semakan BRM oleh KP sebelum dihantar kepada Pentadbir
12
Sabtu
LDP 2 (Pengurusan Aset & Stor / Bilik Darjah)
13
Ahad
3
14
Isnin
Majlis Pelancaran JUARA T5
Mentor Mantee 1
15
Selas a
Latihan Permainan/Sukan 2 (Geroda / Jentayu)
Mesyuarat Pengurusan
16
Rabu
Latihan Permainan/Sukan 2 (Rajawali / Kasawari) / Perjumpaan Kelab/Persatuan2
17
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat PSS 1
Latihan Permainan/Sukan 2 (Kenyalang / Nuri)
18
Jumaat
Program Sahsiah : Adaptasi Persekitaran Baru ( Slot 2 )
19
Sabtu
20
Ahad
4
21
Isnin
Cuti Hari Thaipusam
22
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Latihan Permainan/Sukan 3 (Geroda / Jentayu)
23
Rabu
Ceramah Kerjaya Vokasional
Latihan Permainan/Sukan 3 (Rajawali / Kasawari) / Perjumpaan Kelab/Persatuan 3
24
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat Hari Penetapan Target / JUARA
Latihan Permainan/Sukan 3 (Kenyalang / Nuri) / Merentas Desa MSSWPKL
25
Jumaat
Semakan BRM lengkap oleh GKMP
Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 1, Ceramah Hala Tuju Lepasan Tingkatan 5
26
Sabtu
Bengkel Kokurikulum 2019
27
Ahad
5
28
Isnin
29
Selas a
Mesyuarat Staf 1/2019
Ceramah TVET(T3)
Latihan Permainan/Sukan 4 (Geroda/Jentayu )
30
Rabu
Latihan Permainan/Sukan 4 (Rajawali/Kasawari) / Perjumpaan Kelab/Persatuan 4
31
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat Sambutan Tahun Baru Cina
Penyemakan Fail Unit HEM
Latihan Permainan/Sukan 4 (Kenyalang/Nuri)
BU K U PENGURUSAN 2019
21


HORMAT MENGHORMATI (Minggu 1&2) & KEBAHAGIAAN (Minggu 3&4)
FEBRUARI
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
5
1
Jumaat
Cuti Hari Wilayah
2
Sabtu
3
Ahad
6
4
Isnin
Cuti Tahun Baru Cina
5
Selas a
Cuti Tahun Baru Cina
6
Rabu
Cuti Tahun Baru Cina
7
Khamis
Cuti Tahun Baru Cina
8
Jumaat
Cuti Tahun Baru Cina
9
Sabtu
10
Ahad
7
11
Isnin
Serahan Kertas Soalan Ujian Sumatif kepada PK Tadbir/PK Petang
Pelantikan Pemimpin Pelajar / Pemeriksaan Gigi (11/2 - 20/3)
Perhimpunan Kokurikulum - KRS
12
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-5 (Geroda/Jentayu )
13
Rabu
PROGRAM RIMUP : SAMBUTAN TAHUN BARU CINA
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-5 ( R aj awal i /K as awar i )
Perjumpaan Kelab/Persatuan 5
14
Khamis
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-5 (Kenyalang/Nuri)
15
Jumaat
Program Sahsiah : Keyakinan Diri ( Slot 1)
16
Sabtu
17
Ahad
8
18
Isnin
Pencerapan & Semakan HKM Kali Pertama T1, T3 & T5 bermula
19
Selas a
Mesyuarat Pengurusan/ Mesyuarat Persiapan Mesyuarat Agung PIBG
Bengkel Motivasi Tingkatan 2 ( Slot 1) / Suntikan HPV Dos 1
Sukantara/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-6 (Geroda/Jentayu )
20
Rabu
Ceramah Kerjaya Vokasional,Bengkel Motivasi Tingkatan 2 ( Slot 2)
Sukantara/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-6 (Rajawali/Kasawari)
Perjumpaan Kelab/Persatuan 6
21
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat UBK 1 / Mesyuarat Disiplin 1/ Mesyuarat UBK 1 / Bengkel Motivasi Tingkatan 2 (Slot 3)
Sukantara/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-6 (Kenyalang/Nuri)
22
Jumaat
Bengkel Motivasi Tingkatan 2 (Slot 4), Program Sahsiah : Keyakinan Diri ( Slot 2)
23
Sabtu
LDP 3
Perjumpaan Badan Beruniform 3
24
Ahad
9
25
Isnin
Sentuhan Kasih Pengetua bersama murid Tingkatan 3
Kejohanan Olahraga Zon Sentul (25/2 - 1/3)
26
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-7 (Geroda/Jentayu )
27
Rabu
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-7 ( R aj awal i /K as awar i )
Perjumpaan Kelab/Persatuan 7
28
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat Majlis Anugerah Cemerlang 1
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-7 (Kenyalang/Nuri)
BU K U PENGURUSAN 2019
22


BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
MAC
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
9
1
Jumaat
Ujian Inventori Minat Kerjaya (IMK) - murid T3
2
Sabtu
3
Ahad
10
4
Isnin
UJIAN SUMATIF (4/3-11/3)
5
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
6
Rabu
Inventori Minat Kerjaya (IMK) - T1
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1/2019 - Mesyuarat Kejohanan Olahraga kali Ke-39 /1
7
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat Guru
Ujian Inventori Tret Personaliti (ITP) - T1 ; Mesyuarat 3K 2
8
Jumaat
Tiada Ujian Sumatif
JARINGAN ANTARABANGSA MALAYSIA-TAIWAN / Program Sahsiah : Pemikiran Positif ( Sesi petang)
9
Sabtu
MESYUARAT AGUNG PIBG / HARI PENETAPAN TARGET T5
PENYAMPAIAN 100% KEHADIRAN / BANTUAN AWAL
10
Ahad
11
11
Isnin
Pencerapan & Semakan HKM Kali Pertama Peralihan, T2& T4 bermula
Program Mentor Mentee 2/ Ujian Minda Sihat (DASS) Kali Pertama / Inventori Minat Kerjaya (IMK) - T3
Perhimpunan Kokurikulum - St John
12
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Inventori Kematangan Kerjaya (IKK) - T5
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-8 (Geroda/Jentayu )
13
Rabu
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-8 ( Rajawali/K as awari)
Perjumpaan Kelab/Persatuan 8
14
Khamis
PLC 1
Latihan Permainan/Sukan Kali ke-8 (Kenyalang/Nuri)
15
Jumaat
16
Sabtu
Peperiksaan ABRSM
17
Ahad
12
18
Isnin
Majlis Pelantikan Pengawas T1 & T4 2019
Kejohanan Olahraga MSSWPKL (18/3 - 21/3)
19
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Saringan/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-9 (Geroda/Jentayu )
20
Rabu
Mesyuarat Staf AKP 2
Saringan/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-9 (Rajawali/Kasawari)
Perjumpaan Kelab/Persatuan 9
21
Khamis
PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM
Saringan/Latihan Permainan/Sukan Kali ke-9 (Kenyalang/Nuri)
22
Jumaat
23
Sabtu
Cuti Pertengahan Penggal 1 (23/3 - 31/3)
KEM GABUNGAN UNIFORM / Perjumpaan Badan Beruniform 4
24
Ahad
Cuti Pertengahan Penggal 1
25
Isnin
Cuti Pertengahan Penggal 1
26
Selas a
Cuti Pertengahan Penggal 1
27
Rabu
Cuti Pertengahan Penggal 1
28
Khamis
Cuti Pertengahan Penggal 1
29
Jumaat
Cuti Pertengahan Penggal 1
30
Sabtu
Cuti Pertengahan Penggal 1
31
Ahad
Cuti Pertengahan Penggal 1
BU K U PENGURUSAN 2019
23


HORMAT MENGHORMATI (Minggu 1&2) & KEBAHAGIAAN (Minggu 3&4)
APRIL
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
13
1
Isnin
Ujian Lisan Bertutur PT3 (1/4- 30/4)
2
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Raptai Sukan
3
Rabu
Raptai Sukan / Perjumpaan Kelab/Persatuan 10 / Mesyuarat Kejohanan Olahraga kali Ke-39 /2
4
Khamis
Taklimat Guru
5
Jumaat
KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH KALI KE-39 / CUTI PERISTIWA - (Perjumpaan Sukan/Permainan 10)
6
Sabtu
7
Ahad
14
8
Isnin
Semakan Fail Pengurusan Guru Penasihat Unit Kokurikulum
9
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
10
Rabu
11
Khamis
Mesyuarat JKS 2 / Mesyuarat PBS 2 / Aset&Kewangan (*tertakluk pindaan)
12
Jumaat
Program Sahsiah : Kejujuran (Slot 1)
Konsert Koir
13
Sabtu
14
Ahad
Tahun Baru Tamil*
15
15
Isnin
MesyuaratPanitia2 (*tertakluk pindaan) / Serahan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun kepada PK Tadbir/PK Petang
Ceramah Kerjaya T1
Perhimpunan Kokurikulum - Briged Putera & Puteri
16
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
17
Rabu
Ceramah Kerjaya T2
Perjumpaan Kelab/Persatuan 12
18
Khamis
Mesyuarat Guru 2 / Mesyuarat PSS 2 / Mesyuarat Majlis Anugerah Cemerlang 2
19
Jumaat
20
Sabtu
21
Ahad
16
22
Isnin
Minggu Bimbingan dan Kaunseling B&K ( 22-26/4)
23
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
Pameran Kerjaya
24
Rabu
Raptai Majlis Anugerah Cemerlang
Ceramah Kerjaya T5,Pameran TVET,Program Sesali Diriku
Perjumpaan Kelab/Persatuan 13
25
Khamis
Taklimat Guru / Raptai Majlis Anugerah Cemerlang
Bengkel Kecemerlangan Minda Tingkatan 4
26
Jumaat
Ceramah Halatuju Selepas SPM T5, Program Sahsiah : Kejujuran
27
Sabtu
MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
Perjumpaan Badan Beruniform 5
28
Ahad
17
29
Isnin
30
Selas a
Mesyuarat Pengurusan
BU K U PENGURUSAN 2019
24


BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
MEI
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
17
1
Rabu
Cuti Hari Pekerja
2
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat Guru
3
Jumaat
Peperiksaan Pertengahan Tahun T5/T4 3/5- 23/5/Program Ambang Ramadan/Penghayatan Nilai
Program Sahsiah ; Ketekunan Sesi Petang (Slot 1)
4
Sabtu
5
Ahad
Awal Ramadan
18
6
Isnin
7
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
8
Rabu
9
Khamis
PLC 2
10
Jumaat
Program Sahsiah ; Ketekunan
11
Sabtu
12
Ahad
19
13
Isnin
Peperiksaan Pertengahan Tahun T3/T2/T1/P (13/5-17/5)
Program Mentor Mentee 3
Perhimpunan Kokurikulum - Kadet Polis
14
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
Inventori Tret Personaliti (ITP) T4
15
Rabu
Inventori Kecerdasan Pelbagai ( IKP) T3
16
Khamis
Taklimat Guru
17
Jumaat
IHYA' RAMADHAN & SAMBUTAN NUZUL AL-QURAN / IFTAR RAMADHAN
Ujian Intervensi : Inventori Minda Sihat (DASS)- murid T4 (Kali Kedua)
18
Sabtu
19
Ahad
Cuti Hari Wesak
20
20
Isnin
Cuti Sempena Hari Wesak
21
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
22
Rabu
Cuti Hari Nuzul Al-Quran
23
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 2/2019 & Hari Kokurikulum Kali -1
24
Jumaat
Sentuhan Kasih Pengetua Tingkatan 5
25
Sabtu
Cuti Pertengahan Tahun (25/5 - 9/6)
KEM ALFA 25 & 26 Mei
26
Ahad
Cuti Pertengahan Tahun
27
Isnin
Cuti Pertengahan Tahun
28
Selasa
Cuti Pertengahan Tahun
29
Rabu
Cuti Pertengahan Tahun
30
Khamis
Cuti Pertengahan Tahun
31
Jumaat
Cuti Pertengahan Tahun
BU K U PENGURUSAN 2019
25


HORMAT MENGHORMATI (Minggu 1&2) & KEBAHAGIAAN (Minggu 3&4)
JUN
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
1
Sabtu
Cuti Pertengahan Tahun
2
Ahad
Cuti Pertengahan Tahun
3
Isnin
Cuti Pertengahan Tahun
4
Selasa
Cuti Pertengahan Tahun
5
Rabu
CUTI HARI RAYA PUASA
6
Khamis
CUTI HARI RAYA PUASA
7
Jumaat
Cuti Pertengahan Tahun
8
Sabtu
Cuti Pertengahan Tahun
9
Ahad
Cuti Pertengahan Tahun
21
10
Isnin
CUTI SEMPENA HARI RAYA PUASA
11
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
12
Rabu
Sambutan Hari Guru
13
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat Guru
14
Jumaat
Program Sahsiah : Kesopanan
15
Sabtu
Kem Kepimpinan Pengawas 14 & 15 Jun
Perjumpaan Badan Beruniform 6
16
Ahad
22
17
Isnin
Perhimpunan Kokurikulum - Kadet Bomba
18
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
19
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 14
20
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat JK HEM 2/ Penyemakan Fail Unit HEM 2, Mesyuarat Disiplin 2 & UBK 2
21
Jumaat
22
Sabtu
Perjumpaan Badan Beruniform 7
23
Ahad
23
24
Isnin
25
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
Mesyuarat Hari Kokurikulum Kali-2
26
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 15
27
Khamis
Mesyuarat JKS 3 / Pasca nilai PPT/ Mesy PBS 3/Aset & Kewangan (*tertakluk pindaan)
28
Jumaat
Program Sahsiah : Kesopanan
29
Sabtu
Mesyuarat Panitia 3
Perjumpaan Badan Beruniform 8
30
Ahad
BU K U PENGURUSAN 2019
26


BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
JULAI
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
24
1
Isnin
MINGGU BIDANG SAINS & MATEMATIK
2
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
3
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 17
4
Khamis
Taklimat Guru
5
Jumaat
HARI TERBUKA /PAMERAN PROJEK STEM / PBL (Cuti Peristiwa 2)
MAJLIS LAMBAIAN AIDILFITRI
6
Sabtu
7
Ahad
25
8
Isnin
Semakan HKM Kali ke-2 T1, T3 dan T5 bermula
Suntikan ATT (8/7 - 12/7)
9
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
Konsert Koir : Musica Eterna Rome
10
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 18
11
Khamis
PLC 3
Ceramah Suntikan ATT
12
Jumaat
Program Sahsiah : Hormat- menghormati
13
Sabtu
KARNIVALKEUSAHAWANAN & MERENTAS DESA / Perjumpaan Badan Beruniform 9 Kiraan Perjumpaan Kelab 16 Kiraan Perjumpaan Sukan /Permainan 11
14
Ahad
26
15
Isnin
Program Mentor Mentee 4
Perhimpunan Kokurikulum - Pengakap
16
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
17
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 19
18
Khamis
Taklimat Guru / Mesyuarat Bulan Kebangsaan
19
Jumaat
20
Sabtu
21
Ahad
27
22
Isnin
Semakan HKM Kali ke-2 Peralihan, T2 dan T4 bermula
Majlis Persaraan & Pelantikan Lembaga Pengawas Sekolah 2018/2019
23
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
24
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 20
25
Khamis
Mesyuarat Guru 3
26
Jumaat
Program Sahsiah : Hormat- menghormati
27
Sabtu
Perjumpaan Badan Beruniform 10 Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 3/2019 - Mesyuarat Agung Sesi 2019/2020
28
Ahad
28
29
Isnin
Serahan soalan Pep.Percubaan PT3/SPM kepada PK Tadbir
30
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
31
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 21
BU K U PENGURUSAN 2019
27


HORMAT MENGHORMATI (Minggu 1&2) & KEBAHAGIAAN (Minggu 3&4)
OGOS
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
28
1
Khamis
Taklimat Guru / Ujian Lisan Bertutur PT3 BM dan BI (1/8 - 30/8)
Taklimat Program Matrikulasi / Mesyuarat JK HEM 3 / Mesyuarat 3K 2 / Mesyuarat Biasiswa & Bantuan
2
Jumaat
Program Sahsiah : Berani Mencuba
3
Sabtu
Peperiksaan ABRSM
Bengkel Kepimpinan Pengawas
4
Ahad
29
5
Isnin
MINGGU BIDANG KEMANUSIAAN: Pelancaran Bulan Kebangsaan
6
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
7
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 22
8
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat Guru
9
Jumaat
Percubaan SPM Sejarah 3
Majlis Perpisahan PRS
10
Sabtu
Cuti Pertengahan Penggal 2 (10/8 - 18/8)
11
Ahad
Cuti Hari Raya Qurban
12
Isnin
Cuti Pertengahan Penggal 2
13
Selasa
Cuti Pertengahan Penggal 2
14
Rabu
Cuti Pertengahan Penggal 2
15
Khamis
Cuti Pertengahan Penggal 2
16
Jumaat
Cuti Pertengahan Penggal 2
17
Sabtu
Cuti Pertengahan Penggal 2
18
Ahad
Cuti Pertengahan Penggal 2
30
19
Isnin
Ujian Lisan Mendengar BM PT3
20
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / Ujian Lisan Mendengar BI PT3
Suntikan HPV Dos 2
21
Rabu
Percubaan PT3 21/8 - 26/8 / Percubaan SPM 21/8 - 3/9
22
Khamis
Taklimat Guru
23
Jumaat
24
Sabtu
25
Ahad
31
26
Isnin
Semakan Fail Pengurusan Guru Penasihat Kali Ke-2 / Penilaian Kokurikulum Bermula peringkat Guru Penasihat
27
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
28
Rabu
Perjumpaan Kelab/Persatuan 23 Mesyuarat Majlis Anugerah Cemerlang kokurikulum & HEM
29
Khamis
Taklimat Guru
30
Jumaat
SAMBUTAN AMBANG MERDEKA
Program Sahsiah : Berani Mencuba
31
Sabtu
Cuti Hari Kebangsaan
BU K U PENGURUSAN 2019
28


BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
SEPTEMBER
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
31
1
Ahad
Cuti Awal Muharram (Maal Hijrah)
32
2
Isnin
Cuti Sempena Awal Muharram (Maal Hijrah)
3
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
4
Rabu
5
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat guru / Mesyuarat Graduasi 1
6
Jumaat
Sambutan Maal Hijrah
Program Sahsiah : Kasih - Sayang
7
Sabtu
8
Ahad
33
9
Isnin
Cuti Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda YDP Agong
10
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
11
Rabu
12
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat Biasiswa & Bantuan 2 / Mesyuarat Kantin 2
13
Jumaat
PENUTUPAN BULAN KEBANGSAAN/ SAMBUTAN HARI MALAYSIA
14
Sabtu
15
Ahad
34
16
Isnin
Cuti Hari Malaysia
17
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / Serahan Kertas Soalan Pep. Akhir Tahun Tingkatan Per.,1,2,4 kepada PK Tadbir/PK Petang
18
Rabu
19
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat Penyelarasan Program Pasca PT3
20
Jumaat
Program Sahsiah : Kasih Sayang
21
Sabtu
22
Ahad
35
23
Isnin
Suntikan Akhir PT3 (Kelas)
Program Mentor Mentee 5
24
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
25
Rabu
26
Khamis
Mesyuarat JKS 4 / Pascanilai Percubaan SPM/PBS 4/Aset&Kewangan
Taklimat PT3
27
Jumaat
Persiapan Dewan/Bilik PT3
Majlis Restu Ilmu PT3 / Solat Hajat PT3 & SPM
28
Sabtu
Mesyuarat Panitia 4
29
Ahad
36
30
Isnin
PT3 Bertulis (30/9-8/10)
BU K U PENGURUSAN 2019
29


HORMAT MENGHORMATI (Minggu 1&2) & KEBAHAGIAAN (Minggu 3&4)
OKTOBER
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
36
1
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / PT3 Bertulis/
PELANCARAN BULAN BAHASA KEBANGSAAN
2
Rabu
PT3 Bertulis
Ceramah Kerjaya Bidang Seni T5
3
Khamis
Dialog Prestasi / Taklimat Guru / Mesyuarat Graduasi 2 / PT3 Bertulis
Mesyuarat Majlis Anugerah Kokurikulum & HEM Kali Ke-2
4
Jumaat
PT3 Bertulis / Peperiksaan Akhir Tahun T4 (4-24/10 *tertakluk pindaan)
5
Sabtu
6
Ahad
37
7
Isnin
PT3 Bertulis
8
Selasa
PT3 Bertulis / Mesyuarat Pengurusan
9
Rabu
KemIlmu
10
Khamis
Taklimat Guru
Mesyuarat HEM 4 / Mesyuarat Disiplin 3
11
Jumaat
Program Pasca PT3 Akademik (11 - 18 Oktober 2019)
Program Sahsiah : Berhemah
12
Sabtu
Hari Sukan Negara
13
Ahad
38
14
Isnin
Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan P, T1 & T2 (14/10 -18/10) / Taklimat Pakej Tingkatan 4 oleh KP
Perhimpunan Kokurikulum - St John
15
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / Kem Pecutan T5
16
Rabu
17
Khamis
Taklimat Guru / Raptai Majlis Graduasi
Lawatan Sambil Belajar Ke Cliantro Pattisserie T3
18
Jumaat
Raptai Majlis Graduasi
Lawatan Sambil Belajar Ke Ecole de Pattisserie T3
19
Sabtu
MAJLIS GRADUASI
20
Ahad
39
21
Isnin
Kem Pecutan T5
Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum & HEM
22
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
Lawatan Sambil Belajar Ke Berjaya Tvet College T3
Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum & HEM
23
Rabu
SAMBUTAN DEEPAVALI
MAJLIS ANUGERAH KOKURIKULUM DAN HEM / Kiraan Kehadiran Uniform ke-12 / Kiraan Kehadiran Kelab ke-24 /Kiraan Kehadiran Sukan/Permainan ke-12
24
Khamis
Taklimat Guru
Lawatan Sambil Belajar Ke The One Academy T3
25
Jumaat
Cuti sempena Hari Deepavali
26
Sabtu
Cuti Hari Deepavali
27
Ahad
Cuti Hari Deepavali
40
28
Isnin
Cuti Hari Deepavali
29
Selasa
Cuti Hari Deepavali
30
Rabu
Program Sahsiah : Berhemah (Sesi Petang)
31
Khamis
Taklimat Guru
Lawatan Sambil Belajar Ke Galeri Seni dan Muzium Bank Negara T3
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 4/2019
BU K U PENGURUSAN 2019
30


BERTANGGUNGJAWAB (Minggu 1&2) & KASIH SAYANG (Minggu 3&4)
NOVEMBER
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
1
Jumaat
Persiapan Dewan & Bilik SPM / Mesyuarat Penskoran PT3
Majlis Restu Ilmu SPM / Lawatan Sambil Belajar Ke Menara KL T3
2
Sabtu
3
Ahad
41
4
Isnin
MINGGU BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL / SPM Bermula (4/11 - 4/12)
5
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / Penyediaan Buku Pengurusan 2020
Program Pasca PT3
6
Rabu
7
Khamis
8
Jumaat
Moderasi PT3 (Dalaman)
9
Sabtu
Hari Maulidur Rasul
10
Ahad
42
11
Isnin
Lawatan Sambil Belajar Ke Pusat Sains Negara (Sesi Petang)
12
Selasa
Mesyuarat Pengurusan / Moderasi PT3 (Kawasan)
Lawatan Sambil Belajar Ke TAR UC (Sesi Pagi & Petang)
13
Rabu
Lawatan Sambil Belajar Ke Petrosains (SesiPetang)
14
Khamis
Lawatan Sambil Belajar Ke TARUC
15
Jumaat
Mesyuarat Guru 4 / Taklimat Akhir / Sambutan Maulidur Rasul
16
Sabtu
17
Ahad
43
18
Isnin
Lawatan Sambil Belajar Ke Planetarium / Program Mentor Mentee 6
19
Selasa
Mesyuarat Pengurusan
Lawatan Sambil Belajar Ke Galeri Seni dan Muzium Bank Negara
20
Rabu
Mesyuarat Verifikasi PT3
21
Khamis
22
Jumaat
23
Sabtu
Cuti Akhir Tahun (23/11 – 31/12)
24
Ahad
25
Isnin
Draf Buku Pengurusan
26
Selasa
27
Rabu
28
Khamis
29
Jumaat
30
Sabtu
BU K U PENGURUSAN 2019
31


DISEMBER
Minggu
Tarikh
Hari
Pengurusan & Kurikulum
Hal Ehwal Murid
Kokurikulum
1
Ahad
2
Isnin
3
Selasa
4
Rabu
5
Khamis
6
Jumaat
7
Sabtu
8
Ahad
9
Isnin
10
Selasa
11
Rabu
Perbincangan JK Pengurusan / Draf Buku Pengurusan
12
Khamis
Penyerahan Pelaporan PBS T3 2019
13
Jumaat
14
Sabtu
15
Ahad
16
Isnin
17
Selasa
Mesyuarat Pengurusan: Persiapan Tahun Persekolahan Baru
18
Rabu
19
Khamis
20
Jumaat
Penghantaran Laporan Aset & Stok ke PPD
21
Sabtu
22
Ahad
23
Isnin
24
Selasa
25
Rabu
Cuti Hari Krismas
26
Khamis
27
Jumaat (LDP 1)
Bicara Pengetua
Mesyuarat Pentadbiran/ JKS 1/ JK Pengurusan Aset dan Kewangan 1
Taklimat Orientasi
Mesyuarat Pengurusan HEM 1
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum & Sukan 1
Mesyuarat Kelab Guru
28
Sabtu
Orientasi Tingkatan Satu dan Peralihan
Persiapan Bilik Darjah dan Persekitaran Sekolah Sesi 2019
29
Ahad
30
Isnin
Mesyuarat Panitia 1 (BM,BI,MATH,BC)
Mesyuarat Panitia 1 (SC,Sejarah,PI,PM,KH,GEOG)
Mesyuarat Panitia 1 (ELEKTIF)
31
Selasa
BU K U PENGURUSAN 2019
32
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)
HALA TUJU
P E N D I D I K A N (2018 – 2023)
BU K U PENGURUSAN 2019
33


HALA TUJU & SASARAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BU K U PENGURUSAN 2019
34


HALA TUJU & SASARAN PENCAPAIAN SEKOLAH
(TAHUN 2019 - 2020)
BIDANG
SASARAN PENCAPAIAN
PELAN TINDAKAN
1. PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN ORGANISASI
§ Kualiti sekolah meningkat berlandaskan instrumen SKPMg2
§ Pengekalan martabat ‘Sekolah Magnet’ dan ‘Sekolah Yang Diberkati’ dan pembentukan Budaya KBian Cemerlang
§ Pemantapan Program Penambahbaikan Strategik (Kaizen)
§ Pemantapan Program Transformasi sekolah
§ Menjadikan 5 standard dan instrumen SKPMg2 sebagai panduan pengurusan kualiti
§ Memastikan penerapan nilai murni HML (Happy, Mutual Respect, Love) dan menerapkan pemahaman tentang jurang serta perbezaan kerenah generasi
§ Memantapkan sistem pengurusan- POLC (Planning, Organizing, Leading, Controlling) dan menerapkan budaya ‘Data-driven, Focus-driven, Result-driven’
§ Melaksanakan program transformasi melalui penyuburan budaya PLC dan Dialog Prestasi
2. PENGURUSAN KURIKULUM
§ Prestasi akademik meningkat
§ Gred Purata Sekolah (GPS)- <4.3 dan peratus lulus serta bilangan
semua A meningkat
§ Budaya membaca berjaya diterap
secara menyeluruh dengan rekod
NILAM meningkat
§ Implementasi KSSM yang berkesan
untuk semua tingkatan
§ ‘Speaker’s Corner’ dimeriahkan dan
diperkasa
§ Mengamalkan Pembelajaran Alaf ke-21 (PAK 21) secara efektif
§ Memperkasa Program Masa Itu Emas / Melindungi Masa Instruksional (MMI)
§ Program JUARA dan Guru Muda, Kem Ilmu, Kem Pecut, Program MBMMBI & HIP dilaksanakan
§ Bengkel / Seminar / Latih tubi KBAT terancang, VLEFrog, Program KBAT / GERBAT dilaksanakan
§ Professional Learning Communities (PLC) /Perkongsian Ilmu dilaksanakan
§ Budaya Membaca 10 minit sebelum perhimpunan dimantapkan
§ Pengurusan aktiviti ko akademik yang lebih berkesan
3. PENGURUSAN KOKURIKULUM
§ GPS kokurikulum meningkat
§ Gred PAJSK murid cemerlang
§ Budaya ‘KB JUARA’
§ Pencapaian peringkat kebangsaan /
antarabangsa meningkat
§ Pengekalan etos, semangat
kekitaan dan kebanggaan terhadap
sekolah
§ Integrasi dan asimilasi
§ Penerapan Enam Aspirasi Murid
§ Membina murid berketerampilan
§ Memastikan pelaksanaan 1M1S
§ Mengadakan Taklimat Penilaian
Kokurikulum
§ Meningkatkan keberkesanan
latihan Pasukan Sekolah
§ Memastikan penyertaan berfokus.
§ Mengadakan latihan pusat /
Bengkel kokurikulum
§ Mewujudkan latihan softskills
dalam aktiviti kokurikulum
BU K U PENGURUSAN 2019
35


BIDANG
SASARAN PENCAPAIAN
PELAN TINDAKAN
4. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
§ Murid bersifat holistik
§ Penerapan Enam Aspirasi Murid
§ Membina murid berketerampilan
§ Kehadiran murid 95%
§ Pengekalan mutu disiplin. Peratus
salahlaku menurun, amalan baik
meningkat
§ Perpaduan wujud. Amalan HML
(Happy, Mutual Respect, Love)
semakin jelas
§ Budaya Kreatif dan Inovatif
semakin menebal- Program ‘1 Murid 1 Inovasi’ dilaksanakan
§ Program PILL terancang dilaksanakan banteras salah laku disiplin- Program Cegah Ponteng dan Lewat dimantapkan
§ Program 6S, Budaya Senyap, Program Mentor-Mentee, Program RIMUP dimantapkan
§ Pemantapan etos “Once a KBian, always a KBian”
§ Giatkan usaha memeriahkan ‘Speaker’s Corner’ untuk mencungkil bakat
5. PENGURUSAN KEWANGAN
§ Laporan audit tahap cemerlang § Memanfaatkan setiap sen yang
dibelanjakan
§ Memastikan pematuhan prosedur kewangan di buku pengurusan
§ Peringatan tentang perbelanjaan
berhemah
6. PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT
§ Kepuasan pelanggan, guru/AKP
§ Memantapkan perkhidmatan
berpandukan Piagam Pelanggan
§ Budaya Kerja Cemerlang
§ Pengurusan bersistematik dan
cekap
§ Mesra Pelanggan
§ Mengutamakan kepuasan
pelanggan
§ Menawarkan perkhidmatan
cemerlang
7. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
§ Persekitaran lebih kondusif untuk PdPc
§ Kemudahan ICT meningkat
§ Imej lebih positif
§ Keselesaan dan kepuasan
pelanggan meningkat
§ Program EKSA dilaksanakan
§ Gotong Royong
§ Pertandingan blok / bilik darjah /
bilik khas
§ Pengumpulan derma untuk
peralatan ICT
8. PENGURUSAN DAN
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
§ KPI keberadaan guru dan staf 98%
§ Minima ‘1 Guru 5 Sasaran
Keberhasilan Bereviden’
§ Kepimpinan dinamik
§ Semangat KBian Cemerlang dan
‘Once a Kbian Always a Kbian’
§ Sikap Cekap, Cepat, Amanah, Berintegriti, Cemerlang lebih
ketara
§ Ketepatan waktu dipatuhi semua
warga
§ Sikap kepedulian guru lebih
mantap
§ Kemunculan Adi Guru (Hero
Teacher) bertambah
§ Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) /Team building
§ Pemantapan Budaya HML
§ Mempermudah laluan
kecemerlangan guru/Peluang
kenaikan pangkat
§ Penegasan tentang Panduan Am
Pengurusan/MyPortfolio
9. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR
§ Penyertaan komuniti dan NGO meningkat
Pembentukan hubungan positif yang memanfaatkan warga KBian dan komuniti
§ Memanfaatkan peranan PIBG dan Alumni
§ Giatkan fungsi Biro PIBK /PIBG
§ Jalin networking dengan NGO
secara berkesan
BU K U PENGURUSAN 2019
36


TRANSFORMASI
PEMBELAJARAN
BU K U PENGURUSAN 2019
37


HAPPY, MUTUAL RESPECT, LOVE
TAK KENAL, MAKA TAK CINTA
Baby Boomers (1946 – 1964)
• Extremely hard working
• Motivated by confident, independent, self-reliant.
• Believe they can change the world
• Achievement-oriented, dedicated and career-focus.
• Strive to make a difference
• Competitive in work place
• Hard to adjust to workplace flexibility trends.
Generation X (1965 – 1980)
• Characterized by high level of scepticism
• Independent, resourceful and self-sufficient.
• Values freedom and responsibility
• Ambitious and eager to learn new skills but want to accomplish things on
their own terms.
• Work to live rather than live to work
Generation Y (1981 – 2000)
• Incredibly sophisticated, technology wise, immune to most traditional marketing and sales pitches.
• More racially and ethnically diverse and they much more segmented as an audience aided by the rapid expansion in cable TV channels, radio, Internet, etc
• Less brand loyal and the speed of the Internet has led the cohort to be similarly flexible and changing in its fashion, style consciousness and where and how it is communicated with.
• Strong- willed, passionate and optimistic youth
• Great expectatitions and known for for expecting (and demanding) to
get what they want.
• Caring about the world and its problems
• More tolerant of differences than their parent’s and grandparent’s
generations
Generation Z (2001 – 2010)
• The highly diverse environment will make the grade schools of the next generations the most diverse ever.
• Higher levels of technology will make significant inroads in academics allowing for customized instruction, data mining of student histories to enable pinpoint diagnostics and remidiations
• Grow up with highly sophisticated media and computer environment and will be more Internet savvy and expert than their Gen Y
Generation Alpha (2010 – above)
• The most formally educated generation in history
• Expected to be more materiallistic and technology-focused.
Source: Mack, M (2012), Four Generations in the Workplace.
BU K U PENGURUSAN 2019
38


KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN
NILAI-NILAI MURNI
KEBAHAGIAAN
Keadaan hidup yang aman damai serta gembira
HORMAT-
MENGHORMATI
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial
01 04
BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
02
03
KASIH SAYANG
Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas
NILAI TERAS
NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN
DIRI
01
Hormat-menghormati 02 Kasih sayang
Kebahagiaan Bertanggungjawab
44 contoh teks manual berkaitan nilai disediakan
EKOSISTEM
05
KELUARGA
PEMBAHAGIAN BERDASARKAN DOMAIN
DOMAIN
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
JUMLAH
Diri
6
6
12
Keluarga
6
3
9
Komuniti (Rakan, Guru & Masyarakat)
6
7
13
Negara
1
3
4
Ekosistem
3
3
6
JUMLAH
22
22
44
NEGARA 04 03 KOMUNITI
DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI
Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali
BU K U PENGURUSAN 2019
39


PERANAN & TANGGUNGJAWAB
GURU
PERANAN GRED TANGGUNGJAWAB PPP
PELAKSANA DG41
Memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penyeliaan dan bimbingan.
Sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab PENGGERAK DG44 dengan penyeliaan dan bimbingan yang minimum serta
mampu menyelesaikan masalah.
PEMBIMBING DAN MENTOR DG48
Berpengalaman luas,mampu menyelia dan membimbing serta berkebolehan melakukan educated guess masalah organisasi yang mungkin timbul dan melaksanakan langkah pencegahan.
PENERAJU PERUBAHAN DG52
Menjadi pakar rujuk,mentor dan pembimbing serta berkebolehan merancang dan melaksanakan penambahbaikan berterusan dalm bidang-bidang tertentu.
PEMIKIR STRATEGIK DG54
Memiliki kepakaran dan berkebolehan mengurus perubahan secara cekap dan berkesan.
PEMIKIR HOLISTIK
Memiliki pelbagai kepakaran dan berkebolehan menjadi GRED pakar rujuk dalam meranngka strategi yang
KHAS komprehensif dan melaksanakan latihan yang tepat
untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi.
BU K U PENGURUSAN 2019
40


ASPEK
SKPMg2
STANDARD 1: KEPIMPINAN
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI
PPS
PGB SEBAGAI PENERAJU
PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang
PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang.
PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.
PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang.
PGB SEBAGAI PENDORONG
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.
ASPEK/ TUMS 1.1
1.1.1
1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1 1.3.2 1.3.3
2.1
2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.5 2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang..
PENGURUSAN ASET
Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN KEWANGAN
Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.
IKLIM
Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.
Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN PERPADUAN
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara terancang.
PERMUAFAKATAN STRATEGIK
Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.
BU K U PENGURUSAN 2019
41


STANDARD 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM
ASPEK/ TUMS PPS 3.1.1
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI
KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang
Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.
Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang.
Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN PENILAIAN MURID
Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1 3.1.2.2
3.1.2.3 3.1.2.4
3.1.3
3.1.3.1
3.1.4
3.1.4.1
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.3
3.2.3.1
3.2.4
3.2.4.1
3.2.5
3.2.5.1
3.2.6
3.2.6.1
3.2.7
3.2.7.1
STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM
KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN SUKAN / PERMAINAN
Sukan/permainan diurus diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan terancang.
PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.
PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.
STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI
KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN DISIPLIN MURID
Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang.
PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang.
PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.
Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
ASPEK/ TUMS PPS 3.3.1
3.3.1.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
3.3.3.1
3.3.4
3.3.4.1
3.3.5
3.3.5.1
3.3.6
3.3.6.1
3.3.6.2
BU K U PENGURUSAN 2019
42


STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
GURU SEBAGAI PERANCANG
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan sistematik.
GURU SEBAGAI PENGAWAL
Guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan terancang.
Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang.
GURU SEBAGAI PEMBIMBING
Guru membimbing murid secara profesional dan terancang.
GURU SEBAGAI PENDORONG
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang.
Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang.
GURU SEBAGAI PENILAI
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang.
MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan.
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1 4.2.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1 4.4.2
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
5.1
5.1.1
5.1.2 5.1.3 5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4 5.3.5
STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID
KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
Peratus murid yang kompeten dalam Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah (Murid Berkeperluan Khas)
Peratus murid yang menguasai tahap minimum dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)
Gred Purata dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)
Purta Nilai Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (STPM)
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan Maqbul (STAM)
KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
Gred Purata Sekolah dalam Kelab / Persatuan
Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
Gred Purata Sekolah dalam Sukan / Permainan
Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum
KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini
Murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan) bagi tahun terkini
Murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Sederhana) bagi tahun terkini
Murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat) bagi tahun terkini
Murid yang melakukan amalan baik bagi tahun terkini
BU K U PENGURUSAN 2019
43Click to View FlipBook Version