The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นะมน น่ามน, 2022-09-05 01:56:06

รายงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

รายงานโครงการ กิจกรรม กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

บันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนชมุ ชนบ้านน้าดิบ อ้าเภอแมส่ ะเรยี ง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

ท่ี - วนั ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เร่อื ง รายงานผลการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนางานพสั ดุ

เรียน ผอู้ ้านวยการโรงเรยี นชมุ ชนบ้านน้าดิบ
ด้วยขา้ พเจ้า นางสภุ าพร รัตนะวนา จดั ดา้ เนนิ กิจกรรมพัฒนางานพสั ดุ วตั ถุประสงค์เพอ่ื

ตรวจสอบระบบงานการเงนิ การบัญชีและพสั ดุของโรงเรียนใหด้ า้ เนนิ การอยา่ งถกู ต้องเป็นปจั จุบนั พัฒนา
ระบบการเงินและพัสดุของโรงเรียน และมกี ารปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้ งสมั พนั ธ์กัน จัดท้าทะเบียนสอ่ื เทคโนโลยี
และครุภณั ฑท์ ต่ี อ้ งการซ่อมบา้ รงุ ดา้ เนนิ การซอ่ มบา้ รุงส่ือเทคโนโลยแี ละครุภัณฑใ์ หส้ ามารถใชง้ านไดเ้ ป็น
ปจั จบุ นั

บดั นกี ารจัดด้าเนินกจิ กรรมเสร็จสนิ เรียบรอ้ ยแลว้ จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกจิ กรรมตามแบบ
รายงานท่ีแนบมาด้วยนี

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

.................................................................
(นางสภุ าพร รัตนะวนา)
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

ความเห็นของผู้อา้ นวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

(วา่ ทร่ี อ้ ยตรีกติ ติพงษ์ ทนิ แยง่ )
ผู้อ้านวยการโรงเรยี นชมุ ชนบ้านน้าดิบ

โครงการ แบบรายงานโครงการ/กจิ กรรมตาม
สนองกลยุทธข์ องสพฐ. ประจาปีการศกึ ษา 2564
-----------------------------
กจิ กรรมพฒั นางานพสั ดุ

ขอ้ ท่ี 1

สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั ขันพนื ฐาน ◻ระดับปฐมวยั

มาตรฐานท่ี 2 ตวั บ่งชีท่ี 2.2

ลักษณะโครงการ โครงการตอ่ เน่ือง

กลมุ่ งานทรี่ ับผดิ ชอบ งานบรหิ ารงบประมาณ

หน่วยงานท่รี ับผดิ ชอบ โรงเรยี นชุมชนบ้านนาดบิ

ผ้รู ับผดิ ชอบ นางสุภาพร รัตนะวนา

งบประมาณ 5,000 บาท

ระยะเวลาในการดาเนนิ การ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565

1. หลกั การและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหนว่ ยงานยอ่ ยซง่ึ ตอ้ งรบั ผดิ ชอบเก่ียวกับงานการเงนิ การบญั ชแี ละงานพสั ดุ การ

บริหารงานดังกล่าวต้องดา้ เนนิ ไปตามระเบียบ ถูกตอ้ ง เป็นปัจจบุ นั และสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษา

สภาพปัจจุบนั ปญั หาพบวา่ ครูมีหน้าทห่ี ลกั คืองานจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน งานการเงนิ และพสั ดเุ ปน็ งาน
พเิ ศษทตี่ อ้ งรับผิดชอบเพมิ่ เตมิ ผรู้ บั ผิดชอบต้องด้าเนนิ การจัดท้าหลังเวลาราชการท้าใหก้ ารปฏิบัติงานล่าชา้

ไมเ่ ปน็ ปจั จบุ ันและเจา้ หน้าทีข่ าดความมนั่ ใจ อกี ทงั การปฏิบตั งิ านตอ้ งตดิ ตอ่ ประสานงานกันระหวา่ งเจ้าหน้าที่
ธุรการและงานบรหิ ารอืน่ ๆ ในหนว่ ยงาน เพือ่ ประสิทธิภาพและความคลอ่ งตัวในการบริหารจัดการ

โรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดิบ จึงไดจ้ ัดท้าโครงการพฒั นางานพัสดุ เพอื่ พัฒนาระบบการทา้ งาน ซงึ่

ประกอบด้วยงานการเงนิ และบัญชี และงานพัสดุ ใหม้ ีประสิทธิภาพเพอื่ สนบั สนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝา่ ย
ใหส้ ามารถดา้ เนินไปตามแผนอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

2. วตั ถุประสงค์
2.1 .เพอื่ ตรวจสอบระบบงานการเงิน การบญั ชแี ละพสั ดขุ องโรงเรียนให้ดา้ เนินการอยา่ งถกู ตอ้ งเปน็

ปัจจุบัน
2.2 เพ่ือพฒั นาระบบการเงนิ และพัสดขุ องโรงเรยี น และมกี ารปฏบิ ตั ิงานท่สี อดคลอ้ งสัมพนั ธ์กนั

2.3 เพื่อจดั ทา้ ทะเบยี นสื่อเทคโนโลยีและครุภัณฑ์ทีต่ อ้ งการซ่อมบ้ารงุ
2.4 เพอ่ื ด้าเนนิ การซ่อมบ้ารงุ ส่ือเทคโนโลยแี ละครุภณั ฑใ์ หส้ ามารถใช้งานไดเ้ ปน็ ปจั จุบนั

3. เปา้ หมาย
3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ระบบงานการเงนิ การบัญชี และพสั ดุของโรงเรียนถกู ตอ้ งตามระเบียบเปน็ ปจั จุบัน
และสามารถตรวจสอบไดใ้ นระดับดี

3.1.2 ครแู ละบุคลากรทเี่ ก่ยี วขอ้ ง สามารถปฏิบตั ิหน้าท่ี เกยี่ วกบั งานธุรการ การเงนิ และ

พัสดไุ ดอ้ ย่างรวดเร็วและเปน็ ปัจจบุ ัน ถกู ต้องตามระเบยี บและเกิดประสทิ ธิภาพสงู สดู ในระดบั ดี
3.1.3 สถานศกึ ษามที ะเบยี นส่ือเทคโนโลยแี ละครุภัณฑท์ ตี่ ้องการซ่อมบา้ รงุ ในระดับดี

3.1.4 สถานศกึ ษามีส่อื เทคโนโลยแี ละครุภัณฑท์ ีอ่ ยใู่ นสภาพดีใชง้ านอยา่ งมปี ระสิทธิภาพใน
ระดบั ดี

3.2 ด้านคณุ ภาพ
โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบมีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมี

ประสทิ ธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

4. วธิ ีดาเนนิ การ
4.1 ขันเตรียมการ (P)
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพืนทกี่ ารศึกษาและสพฐ.ในสว่ นท่ีเกีย่ วขอ้ ง

กบั โครงการฯ
4.1.2 ศกึ ษาผลการดา้ เนินโครงการฯ ในปีท่ีผา่ นมา
4.1.3 ศกึ ษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพฒั นาโครงการฯ
4.1.4 จดั ท้าโครงการฯ น้าเสนอตอ่ ฝ่ายบริหาร

4.2 ขนั ดาเนินการ (D)
4.2.1 ประชุมคณะทา้ งานเพ่ือชีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
4.2.2 ดา้ เนินงานตามโครงการฯ

● กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ
- งานตรวจสอบการเงินทกุ ครังทม่ี กี ารรับ-จ่าย
- งานตรวจสอบเมอ่ื สนิ ปีงบประมาณ

● กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
- งานตรวจสอบการจดั ซอื /จัดจา้ ง
- งานทะเบยี นวสั ดุ ครภุ ัณฑ์
- งานซอ่ มบ้ารงุ ส่ือเทคโนโลยแี ละครุภณั ฑ์ของสถานศกึ ษา

4.3 ขนั นิเทศติดตามผล (C)
ผรู้ บั ผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการด้าเนนิ งาน และคอยอา้ นวยความสะดวก

ในการดา้ เนนิ กจิ กรรมของผู้เก่ียวขอ้ งใหเ้ ป็นไปตามภาระงานทโ่ี ครงการฯ ก้าหนด
4.4 ขนั ประเมนิ และรายงานผล (A)
4.4.1 สรปุ ประเมินโครงการฯ
4.4.2 จดั ท้ารายงานโครงการฯ น้าเสนอฝา่ ยบรหิ าร

5. ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการฯ
5.1 ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาโรงเรยี นชุมชนบา้ นนา้ ดิบ
5.2 คณะครูโรงเรยี นชมุ ชนบ้านนา้ ดบิ
5.3 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขันพนื ฐานโรงเรียนชมุ ชนบา้ นนา้ ดิบ

6. ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2564 - มนี าคม 2565

7. พืนที่ดาเนนิ การ
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนา้ ดิบ

8. งบประมาณ

จา้ นวน 5,000 บาท

( / ) งบอุดหนนุ ( ) รายได้สถานศึกษา ( ) อื่น ๆ ........

ใชง้ บประมาณ จัดซอื วสั ดใุ นการจดั กิจกรรม 5,000 บาท

คงเหลอื 0 บาท

10. ระยะเวลาดาเนนิ การ

ปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565)

11. วิธีดาเนนิ การ

กจิ กรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผรู้ ับผดิ ชอบ
ขันเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพนื ท่ี - พ.ค. 64 นางวาสนา ใจนา่ น
นางสุภาพร รัตนะวนา
การศกึ ษาและ สพฐ. ในส่วนทเี่ กีย่ วข้อง
กับโครงการฯ -
2. ศกึ ษาผลการด้าเนินโครงการฯ ในปที ่ี -
ผา่ นมา
3. ศกึ ษาบริบทและสภาพความเปน็ ไปได้ -
ในการพฒั นาโครงการฯ
4. จดั ทา้ โครงการฯ นา้ เสนอตอ่ ฝา่ ยบรหิ าร d
ขันดาเนนิ การ (D) - พ.ค. 64 นางสาวนฤมล มุธะจติ
1. ประชมุ คณะท้างานเพ่ือชแี จงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน นางสุภาพร รตั นะวนา
2. ด้าเนนิ งานตามโครงการฯ
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 5,000 ตลอดปี

- งานตรวจสอบการจัดซอื /จัดจา้ ง ตลอด
- งานทะเบยี นวัสดุ ครุภัณฑ์ - ปี
- งานซอ่ มบา้ รุงสื่อเทคโนโลยีและ
ครภุ ณั ฑ์ของสถานศกึ ษา การศึกษา

ขนั นิเทศตดิ ตามผล (C) - มี.ค.65
ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม - มี.ค. 65

การดา้ เนนิ งาน และคอยอา้ นวยความสะดวก 5,000 -
ในการดา้ เนินกิจกรรมของผูเ้ กีย่ วขอ้ งให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กา้ หนด
ขันประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ
4.4.2 จัดท้ารายงานโครงการฯ นา้ เสนอ
ฝา่ ยบรหิ าร
รวมงบประมาณ

เงนิ งบประมาณ

กจิ กรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ
เงินนอกงบประมาณ -
5,000
รวมทงั สนิ

12. ผลการดาเนินงาน ( / ) บรรลุเปา้ หมาย ( ) ไมบ่ รรลเุ ป้าหมาย

รายการ ผลการดาเนนิ งาน
ดา้ นปรมิ าณ
1.ระบบงานการเงนิ การบญั ชี และพัสดุของโรงเรยี นถูกต้องตามระเบียบเปน็
ปัจจุบนั และสามารถตรวจสอบไดใ้ นระดับดี
2.ครแู ละบุคลากรทีเ่ กีย่ วขอ้ ง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับงานธรุ การ
การเงนิ และพัสดุไดอ้ ย่างรวดเร็วและเป็นปัจจบุ นั ถูกตอ้ งตามระเบียบและเกิด
ประสทิ ธิภาพสงู สูดในระดบั ดี
3.สถานศึกษามีทะเบยี นสือ่ เทคโนโลยแี ละครภุ ัณฑท์ ี่ต้องการซ่อมบา้ รุงใน
ระดับดี
4.สถานศกึ ษามีสือ่ เทคโนโลยีและครภุ ัณฑ์ทอ่ี ยใู่ นสภาพดใี ช้งานอย่างมี
ประสทิ ธิภาพในระดบั ดี

ด้านคุณภาพ โรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดบิ มีระบบงานการเงนิ การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เปน็
ร้อยละความสา้ เรจ็ ปัจจบุ ันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

ร้อยละ 87.11

13 ผลที่ได้รับ
1. ระบบงานการเงนิ การบญั ชีและพัสดุของโรงเรยี นให้ดา้ เนนิ การอย่างถกู ต้องเปน็ ปจั จุบัน

14. ปัญหาและอุปสรรค
เน่ืองจากสถานการณโ์ รคระบาด โควดิ -19 ท้าให้บางโครงการตอ้ งเลื่อนและเปลีย่ นแปลงและมีการ

จัดซอื วัสดมุ าก่อนขออนุมัติจัดซอื จัดจ้าง โครงการทา้ ใหก้ ารด้าเนินการจดั ซอื ไมเ่ ป็นไปตามระบบทว่ี างไว้
ขอ้ เสนอแนะ

1. ครูผู้รบั ผิดชอบโครงการท้าหนงั สือให้ผู้อ้านวยการเห็นชอบอนุมตั กิ อ่ นจัดซือ

ลงช่ือ ผูร้ ายงาน
(นางสภุ าพร รัตนะวนา)

ตา้ แหนง่ ครขู า้ นาญการ โรงเรียนชุมชนบา้ นน้าดิบ

แบบสรปุ แบบสอบถามความคิดเหน็ เก่ยี วกับการดาเนนิ งาน

กจิ กรรมพฒั นางานพสั ดุ

คาชีแจง โปรดกรอกแบบสอบถามและประเมนิ การดา้ เนนิ กิจกรรมตามความพึงพอใจของทา่ น

โดย ระดบั คะแนน 5 หมายถึง การปฏบิ ัตมิ ากทส่ี ุด / เหมาะสมมากที่สุด

ระดบั คะแนน 4 หมายถึง การปฏบิ ัตมิ าก / เหมาะสมมาก

ระดบั คะแนน 3 หมายถงึ การปฏิบตั ิปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

ระดบั คะแนน 2 หมายถงึ การปฏบิ ัตนิ ้อย / เหมาะสมนอ้ ย

ระดับคะแนน 1 หมายถงึ ไมม่ กี ารปฏิบัติ/ ควรปรับปรงุ

การแปลผลขอ้ มลู

ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) โดยใช้หลกั เกณฑ์ดงั นี

คา่ เฉลีย่ เลขคณิต ( ) ความหมาย

4.50 – 5.00 ระดบั การปฏบิ ตั ิมากท่ีสดุ / เหมาะสมมากที่สดุ

3.50 – 4.49 ระดับการปฏบิ ตั มิ าก / เหมาะสมมาก

2.50 – 3.49 ระดับการปฏิบัติปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

1.50 – 2.49 ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย / เหมาะสมนอ้ ย

1.00 – 1.49 ไม่มกี ารปฏิบัติ/ ควรปรบั ปรุง

ตอนที่ 1 ข้อมลู ท่ัวไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ร้อยละของผตู้ อบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จ้านวน (คน) ร้อยละ

ครู 20 66.67

คณะกรรมการสถานศึกษา 5 16.67

นักเรียน 5 16.66

รวม 30 100

ผตู้ อบแบบสอบถามเปน็ ครู จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นคณะกรรมการสถานศกึ ษา

จา้ นวน 5 คนคิดเปน็ ร้อยละ 16.67 เปน็ นกั เรยี นจา้ นวน 5 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 16.66 รวมทังสิน 30 คน

คิดเป็นรอ้ ยละ 100

ตอนที่ 2 คะแนนระดบั ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

จา้ นวนความพึงพอใจของผู้ คา่ เฉลย่ี ความหมาย
คะแนน
ประเมินในระดบั ต่างๆ ( ) ระดบั การปฏบิ ัติมาก / เหมาะสมมาก
ระดับการปฏิบัตมิ าก / เหมาะสมมาก
รายการ 54321 4.17 ระดับการปฏบิ ัติมาก / เหมาะสมมาก
4.5 ระดับการปฏิบตั ิมาก / เหมาะสมมาก
1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 11 13 6 0 0 4.1
ระดบั การปฏิบัตมิ าก / เหมาะสมมาก
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพยี งพอ 18 9 3 0 4.63 ระดบั การปฏบิ ตั ิมาก / เหมาะสมมาก
4.3
3. ระยะเวลาด้าเนนิ งานมีความเหมาะสม 14 5 11 0 0 ระดบั การปฏบิ ัติมาก / เหมาะสมมาก
4.43
4. การดา้ เนินงาน/กจิ กรรม เปน็ ไปดว้ ย 4.36
87.77
ความเรียบร้อย 19 11 0 0 0

5. การให้ความรว่ มมือของผเู้ กยี่ วข้อง 12 15 3 0 0

6. เกิดประโยชนต์ ่อองค์กร นักเรยี น ชมุ ชน

สังคม 17 9 4 0 0

ค่าเฉล่ยี รวมทงั กิจกรรม

ร้อยละกิจกรรม

แผนภูมิแทง่ แสดงความคิดเห็นเก่ยี วกับกจิ กรรมพัฒนางานพัสดุ

4.70 4.63 4.43
4.5
4.60 6. เกิดประโยชนต์ ่อ
4.3 องคก์ ร นกั เรียน
4.50 4.1 ชมุ ชน สงั คม

4.40 2. งบประมาณที่ 3. ระยะเวลา 4. การดาเนินงาน/ 5. การใหค้ วาม 4.43

4.30 ไดร้ บั จดั สรร ดาเนินงานมีความ กิจกรรม เป็นไป รว่ มมือของ
4.20 4.17
เพียงพอ เหมาะสม ดว้ ยความเรียบรอ้ ย ผเู้ กี่ยวขอ้ ง
4.10
4.5 4.1 4.63 4.3
4.00

3.90

3.80 1. บรรลตุ าม
วัตถปุ ระสงคข์ อง
โครงการ

ค่าเฉล่ยี 4.17

จากตาราง ผ้ตู อบแบบสอบถามมคี วามคดิ เห็นเก่ยี วกบั กจิ กรรมพฒั นางานพสั ดุ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดบั ปฏบิ ัติ
มาก / เหมาะสมมาก ( = 4.02 ) คิดเป็นร้อยละ 85.80 เรียงตามลา้ ดบั ความเฉล่ียสูงสุดลงมาไดแ้ ก่

1. การดา้ เนนิ งาน/กจิ กรรม เปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย ( = 4.63 )
2. งบประมาณที่ไดร้ ับจดั สรรเพียงพอ ( = 4.5)
3. เกดิ ประโยชนต์ อ่ องค์กร นักเรียน ชมุ ชน สงั คม ( = 4.43 )
4. การใหค้ วามรว่ มมอื ของผู้เกีย่ วขอ้ ง( = 4.3)
5. บรรลุตามวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ( = 4.17 )
6. ระยะเวลาด้าเนินงานมคี วามเหมาะสม( = 4.1 )

ตอนท่ี 3 สรุปขอ้ เสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม/ผทู้ ี่เก่ยี วข้อง
-

แบบประเมนิ รา่ งโครงการ ระดับคะแนน
ชื่อกจิ กรรม กจิ กรรมพฒั นางานพสั ดุ 12345
ฝ่าย/หมวด/งาน บริหารทว่ั ไป
ระยะเวลาดาเนินงาน 14 มิถนุ ายน 2564 – 30 มนี าคม 2565 ✔
ชือ่ ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ นางสุภาพร รตั นะวนา ✔

เกณฑ์ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ✔

1. กิจกรรมสอดคล้องกบั ความต้องการ/ปัญหา ✔
2. กจิ กรรมเปน็ การแก้ปัญหา/ส่งเสรมิ /สนบั สนนุ การเรียนการสอน ✔
3. กจิ กรรมตอบสนองนโยบาย ✔
4. โรงเรยี นมคี วามพรอ้ มทางดา้ นบุคลากรในการด้าเนินกิจกรรม ✔
5. หลักการและเหตุผลระบุใหเ้ หน็ สภาพปัจจุบันและปัญหาไดช้ ัดชัดเจน ✔
6. กิจกรรมระบุเหตผุ ลและความจ้าเป็นในการด้าเนนิ กิจกรรมไดช้ ดั เจน ✔
7. วัตถปุ ระสงค์สอดคลอ้ งกับปญั หา ✔
8. วัตถปุ ระสงค์ชัดเจน ✔
9. วัตถปุ ระสงค์มคี วามเป็นไปได้ ✔
10. เปา้ หมายสอดคลอ้ งกับวตั ถปุ ระสงค์ ✔
11. เป้าหมายดา้ นปรมิ าณมคี วามเป็นไปได้ ✔
12. เปา้ หมายดา้ นคุณภาพสามารถประเมินได้ ✔
13. เปา้ หมายดา้ นคุณภาพมีความเปน็ ไปได้ ✔
14. วธิ ดี ้าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏบิ ัติ ✔
15. วธิ ดี า้ เนนิ งานสามารถบรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ ✔
16. วธิ ดี า้ เนนิ งานมคี วามเปน็ ไปได้ในการปฏิบัติ ✔
17. วธิ ีดา้ เนนิ งานเปน็ วิธที ีป่ ระหยดั ✔
18. งบประมาณเพียงพอแก่การดา้ เนินโครงการ ✔
19. งบประมาณเหมาะสมและสอดคล้องกบั กจิ กรรม ✔
21. งบประมาณทีใ่ ชด้ ้าเนนิ การตามกิจกรรมขัดต่อระเบียบทางราชการ ✔
22. ค่าใช้จ่ายระบใุ นกิจกรรมเปน็ ไปอยา่ งประหยดั
23. การกา้ หนดระยะเวลาในการด้าเนนิ การสอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรม ✔
24. ชว่ งเวลาที่ดา้ เนนิ กจิ กรรมเหมาะสม ✔
25. วิธกี ารติดตามและ/หรอื ประเมนิ ผลเหมาะสมกับกจิ กรรม ✔
26. วธิ กี ารตดิ ตามและ/หรือประเมนิ ผลทนั เวลาในการแก้ปัญหาหรือ

ปรบั ปรุงการด้าเนนิ กจิ กรรม
27. ผลทคี่ าดว่าจะได้รบั สอดคลอ้ งกับวตั ถุประสงค์
28. ผลทไ่ี ด้รับเกิดผลดีต่อนักเรยี น
29. ผลทีไ่ ดร้ ับเกิดผลดีตอ่ โรงเรียน

เกณฑท์ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ระดบั คะแนน
30. ผลท่ไี ดร้ ับเกิดผลดีตอ่ สงั คมหรือชมุ ชน 12345แบบประเมินผลงานของงาน/กิจกรรม
1.ชอื่ แผนงาน/กิจกรรม กจิ กรรมพัฒนางานพัสดุ
2.สนองมาตรฐานการศกึ ษาขันพืนฐาน

ระดบั ขันพนื ฐาน
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผเู้ รียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เน้นผเู้ รียนเปน็ สา้ คญั
3. ผู้รบั ผดิ ชอบแผนงาน/โครงการ นางสภุ าพร รตั นะวนา

4. ระยะเวลาดาเนนิ การ 14 มิถุนายน 2564 – 30 มนี าคม 2565
คาชีแจง โปรดใส่เคร่อื งหมาย √ ตามความเปน็ จริงแล้วแตก่ รณี

1. ผลการดาเนนิ การ

ดา้ เนนิ การเสร็จแล้ว ◻ กา้ ลังด้าเนนิ การ ◻ ยังไมไ่ ดด้ ้าเนนิ การ

2. ผลการดาเนินการเปรยี บเทียบกบั เปา้ หมายด้านปริมาณ

◻ สงู กวา่ เป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย ◻ ตา้่ กว่าเป้าหมาย

3. ผลการดาเนินการเปรียบเทยี บกบั เปา้ หมายด้านคณุ ภาพ

◻ เปน็ ที่นา่ พอใจมาก เป็นท่ีนา่ พอใจ ◻ ยังตอ้ งปรบั ปรงุ

4. จานวนบคุ ลากรหรือผู้ดาเนนิ การ……6……. คน มคี วามเหมาะสมเพียงใด

◻ มากเกนิ ไป พอดี ◻ นอ้ ยเกินไป

5. ความร่วมมอื ในการดาเนินการของผรู้ ว่ มงาน

ได้รบั ความรว่ มมอื มาก ◻ ได้รบั ความร่วมมอื ◻ ได้รับความรว่ มมือพอสมควร
6. เคร่อื งมือและอุปกรณท์ ่ใี ช้ในการดาเนนิ การมีความเหมาะสมเพียงใด

◻ จา้ นวนมากเกนิ ไป จ้านวนพอดี ◻ จ้านวนน้อยเกินไป

7. คุณภาพของเครอื่ งมอื และอปุ กรณ์ทใี ชใ้ นการดาเนนิ การ

◻ ดมี าก ดี/พอใช้ ◻ ปรบั ปรงุ

8. สถานท่ีทใี่ ชใ้ นการดาเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด

◻ มาก ปานกลาง ◻ นอ้ ย
9. ระยะเวลาดาเนินการ

ตรงตามทีร่ ะบใุ นแผน ◻ เรว็ กว่าทร่ี ะบใุ นแผน ◻ ชา้ กวา่ ที่ระบุในแผน
10. ค่าใชจ้ า่ ยท่ีไดร้ ับ (โปรดระบุ)

งบประมาณ……5,000…………..บาท ◻ เงินอน่ื ๆ……………………….บาท
11. คา่ ใชจ้ า่ ยทจ่ี ่ายจริง (โปรดระบุ)

งบประมาณ……5,000…………..บาท ◻ เงินอนื่ ๆ……………………….บาท
12. มีเคร่ืองมอื วัดความสาเรจ็ ของงาน/กจิ กรรม หรอื ไม่

◻ ไม่มี มีคอื แบบสรปุ การด้าเนินงาน

13. เครอ่ื งมือวดั ความสาเร็จของงาน/กิจกรรม มคี วามเหมาะสมเพยี งใด

◻ มาก ปานกลาง ◻ นอ้ ย

14. มีเกณฑว์ ัดความสาเรจ็ ของงาน/กจิ กรรม หรือไม่

◻ ไม่มี มคี ือ รอ้ ยละของผลการสรุปการดา้ เนนิ งาน

15. เกณฑว์ ัดความสาเร็จของงาน/กิจกรรม มีความเหมาะสมเพยี งใด

มาก ◻ปานกลาง ◻ นอ้ ย

16. ปญั หาอุปสรรค (เลอื กไดม้ ากกว่า 1 ข้อ)

◻ 1. งาน/กจิ กรรมไมส่ อดคล้องกับความต้องการหรอื ปัญหาของโรงเรยี น

◻ 2. งาน/กิจกรรมไมต่ อบสนองนโยบายตามทรี่ ะบใุ นแผน

◻ 3. ขาดการประสานงานระหวา่ งคณะด้าเนนิ งาน หรือ ผูเ้ กย่ี วข้อง

◻ 4. ขันตอนในการปฏบิ ตั ิงานของงาน/กิจกรรมไม่เหมาะสมเทา่ ที่ควร

5. ขันตอนในการปฏิบตั งิ านของงาน/กิจกรรมบางขันตอนไมเ่ ปน็ ไปตามเวลาที่กา้ หนด

◻ 6. กิจกรรมของงาน/กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัตไิ ด้ (โปรดระบุกจิ กรรม)

◻ 7. งบประมาณท่ีใชใ้ นการด้าเนนิ การของงาน/กจิ กรรมขดั ตอ่ ระเบยี บของทางราชการ
ท้าใหต้ ้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใชเ้ งินอนื่ ๆ

◻ 8. ผู้ดา้ เนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้งาน ทา้ ใหก้ ารขอเงนิ ตามงบประมาณในงาน/
กิจกรรมลา่ ช้าหรอื เบิกไดไ้ ม่ครบตามท่จี ่ายจริง

◻ 9. เกิดผลกระทบ/ผลขา้ งเคยี งจากการดา้ เนินการของงาน/กิจกรรม (โปรดระบุ)……..……

◻ 10. อนื่ ๆ โปรดระบุ …………………………
17. ขอ้ เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข (ถา้ มี) ………………….………………….………………….…………….
18. กิจกรรมนีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรยี น และเพ่อื พิจารณาถงึ ประสิทธภิ าพ และ
ประสิทธิผล ในการดาเนนิ งานของกจิ กรรมแลว้ ควรดาเนนิ กจิ กรรมนีอีกในปีการศกึ ษา ตอ่ ไปหรอื ไม่

อย่างไร

มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ ง เพอ่ื พฒั นางานพสั ดุให้ดา้ เนินอยา่ งถกู ต้อง ควรด้าเนินโครงการนอี กี
ในปตี อ่ ไป

ลงช่ือ……………………………………….ผ้รู ายงาน/ผู้ประเมนิ
(นางสภุ าพร รตั นะวนา)

ความคดิ เห็นของผบู้ รหิ าร (ขอ้ คดิ เหน็ /ตดั สินใจ/สั่งการ)
……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………………………………………….
(วา่ ท่รี ้อยตรีกติ ติพงษ์ ทนิ แย่ง)

ผอู้ ้านวยการโรงเรยี นชุมชนบา้ นน้าดิบ

ภาคผนวกบันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้ นนา้ ดบิ อ้าเภอแมส่ ะเรยี ง จังหวัดแมฮ่ อ่ งสอน

ท่ี - วนั ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เร่ือง สรุปผลการดา้ เนนิ งานจดั ทา้ แผนปฏบิ ัติการประจา้ ปโี รงเรียน 2564

เรียน ผู้อา้ นวยการโรงเรยี นชุมชนบ้านนา้ ดบิ
ดว้ ยขา้ พเจ้า นางสาวณฐั ชญา ปวงค้าคง จัดด้าเนินโครงการ/ชื่อกจิ กรรมจดั ทา้ แผนปฏิบตั กิ ารประจ้าปี

โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 วตั ถปุ ระสงค์เพื่อจัดท้าแผนปฏบิ ตั กิ ารประจา้ ปขี องโรงเรียนและ ให้มคี วามสมบรู ณ์
ครบถว้ นและครอบคลุมสอดคลอ้ งกับกลยุทธ์ของส้านา้ งานคณะกรรมการการศกึ ษาขันพนื ฐาน

บดั นกี ารจัดดา้ เนนิ กิจกรรมเสร็จสนิ เรียบร้อยแล้ว จงึ เสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ
รายงานท่ีแนบมาดว้ ยนี

จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดทราบ

.................................................................
(นางสาวณฐั ชญา ปวงคา้ คง)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

- ทราบ

(ว่าท่ีรอ้ ยตรกี ิตติพงษ์ ทนิ แย่ง )
ผอู้ ้านวยการโรงเรยี นชุมชนบา้ นน้าดิบ

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร

1. ช่อื โครงการ ประจาปกี ารศึกษา 2563
-----------------------------
กจิ กรรมจัดทา้ แผนปฏิบัติการประจ้าปี

2. งบประมาณทีไ่ ดร้ ับในโครงการ/กจิ กรรมน.ี ..1,000...บาท

⚪ งบประมาณจากสพป. . …………... บาท ⚪ งบประมาณจากองคก์ ร/หน่วยงานราชการอื่น...............บาท

⚪ งบประมาณจากอปท. ................. บาท ⚪ งบประมาณจากบุคคล/องค์กรเอกชน............................บาท

3. เปา้ หมายของโครงการ/กจิ กรรมทต่ี งั ไว้
3.1 เปา้ หมายเชงิ ปริมาณ

โรงเรยี นชุมชนบา้ นน้าดิบ มแี ผนปฏบิ ตั กิ ารประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคลอ้ งกบั กล
ยุทธของส้านกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขันพนื ฐาน

เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
โรงเรยี นชุมชนบา้ นนา้ ดิบ สามารถใชแ้ ผนปฏิบตั กิ าร ประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ในการบริหาร

การศึกษาสอดคลอ้ งกบั กลยุทธของสา้ นักงานคณะกรรมการ การศกึ ษาขันพืนฐาน

4. วัน/เดอื น/ปี ทจี่ ะเร่ิมโครงการ/กิจกรรม 14 มถิ ุนายน 2564
วัน/เดือน/ปที ่ีสินสดุ โครงการ/กิจกรรม 31 มนี าคม 2565

5. วธิ ีการดา้ เนนิ การโครงการ
1.ประชมุ วางแผนโครงการ

2.เขยี นโครงการเสนอขออนมุ ัติ
3.กา้ หนดหน้าทร่ี บั ผิดชอบ
6. ผลการด้าเนนิ งาน

ผลผลิต/เชิงปรมิ าณ
1.โรงเรียนมีแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรยี นชุมชนบา้ นนา้ ดิบ

ผลลพั ธ์/เชิงคุณภาพ

1.โรงเรยี นใชแ้ ผนปฏิบตั ิการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการบรหิ ารการศกึ ษาสอดคลอ้ ง

กับกลยทุ ธของส้านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขนั พนื ฐาน
7. ปญั หา/อุปสรรคการดา้ เนนิ งานโครงการ/กจิ กรรม

-
8. ข้อเสนอแนะในการด้าเนนิ งาน

-

ลงช่อื ...........................................ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐชญา ปวงค้าคง)

ตา้ แหน่ง ครชู ้านาญการพเิ ศษ

ความคิดเห็นของผู้บรหิ าร (ขอ้ คิดเห็น/ตดั สนิ ใจ/สงั่ การ)
……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………….
(ว่าทร่ี อ้ ยตรีกิตตพิ งษ์ ทินแยง่ )
ผูอ้ ้านวยการโรงเรียนชมุ ชนบ้านนา้ ดิบ

แบบประเมินรา่ งโครงการ ระดบั คะแนน
ชอื่ โครงการ กิจกรรมจดั ทา้ แผนปฏบิ ตั ิการประจ้าปี 2564 12345
ฝ่าย/หมวด/งาน แผนและงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนนิ งาน ตลอดปีการศึกษา ✔
ชอื่ รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชญา ปวงคา้ คง ✔

เกณฑ์ที่ใชใ้ นการวเิ คราะห์ ✔

1. โครงการสอดคลอ้ งกับความต้องการ/ปญั หา ✔
2. โครงการเปน็ การแก้ปญั หา/สง่ เสรมิ /สนบั สนุนการเรียนการสอน ✔
3. โครงการตอบสนองนโยบาย ✔
4. โรงเรยี นมีความพรอ้ มทางด้านบุคลากรในการด้าเนนิ โครงการ ✔
5. หลกั การและเหตุผลระบใุ หเ้ ห็นสภาพปจั จุบันและปัญหาไดช้ ดั ชัดเจน ✔
6. โครงการระบุเหตผุ ลและความจ้าเป็นในการด้าเนินโครงการไดช้ ัดเจน ✔
7. วัตถปุ ระสงค์สอดคลอ้ งกบั ปัญหา ✔
8. วัตถุประสงคช์ ดั เจน ✔
9. วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ ✔
10. เปา้ หมายสอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ ✔
11. เปา้ หมายด้านปริมาณมีความเป็นไปได้ ✔
12. เป้าหมายด้านคุณภาพสามารถประเมนิ ได้ ✔
13. เป้าหมายด้านคุณภาพมีความเป็นไปได้ ✔
14. วธิ ดี ้าเนนิ งานมคี วามชัดเจนในการปฏิบตั ิ ✔
15. วิธดี า้ เนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ✔
16. วธิ ีดา้ เนินงานมีความเป็นไปไดใ้ นการปฏบิ ตั ิ ✔
17. วิธีดา้ เนินงานเปน็ วธิ ีที่ประหยดั ✔
18. งบประมาณเพียงพอแกก่ ารดา้ เนนิ โครงการ ✔
19. งบประมาณเหมาะสมและสอดคล้องกับกจิ กรรม ✔
21. งบประมาณท่ีใชด้ ้าเนินการตามโครงการขดั ต่อระเบียบทางราชการ ✔
22. คา่ ใช้จ่ายระบใุ นโครงการเปน็ ไปอยา่ งประหยดั
23. การกา้ หนดระยะเวลาในการดา้ เนนิ การสอดคลอ้ งและเหมาะสมกับกิจกรรม
24. ช่วงเวลาที่ดา้ เนินโครงการเหมาะสม
25. วิธกี ารตดิ ตามและ/หรอื ประเมนิ ผลเหมาะสมกับโครงการ
26. วิธีการตดิ ตามและ/หรือประเมนิ ผลทันเวลาในการแกป้ ัญหาหรือ

ปรับปรงุ การดา้ เนนิ โครงการ

เกณฑ์ทีใ่ ชใ้ นการวิเคราะห์ ระดบั คะแนน
12345
27. ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกบั วัตถปุ ระสงค์
28. ผลทไ่ี ดร้ ับเกิดผลดีตอ่ นกั เรยี น ✔
29. ผลทไ่ี ด้รบั เกิดผลดีต่อโรงเรยี น
30. ผลท่ไี ดร้ บั เกดิ ผลดีต่อสังคม หรือชมุ ชน ✔

แบบประเมินผลงานของงาน/โครงการ
1.ช่อื แผนงาน/โครงการ กิจกรรมจัดท้าแผนปฏิบัติการประจา้ ปี 2564

2.สอดคล้องกบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ระดับขนั พนื ฐาน ◻ระดบั ปฐมวยั
มาตรฐานท่ี 2 ตวั บง่ ชที ี่ 2.1 ตวั บ่งชีท่ี 2.2

3. ผรู้ บั ผดิ ชอบแผนงาน/โครงการ นางสาวณัฐชญา ปวงค้าคง
4. ระยะเวลาดาเนนิ การ ตลอดปกี ารศึกษา
คาชแ้ี จง โปรดใสเ่ ครื่องหมาย √ ตามความเปน็ จรงิ แล้วแต่กรณี

1. ผลการดาเนินการ

ดา้ เนนิ การเสรจ็ แล้ว ◻ กา้ ลังดา้ เนินการ ◻ ยงั ไมไ่ ดด้ ้าเนนิ การ

2. ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกบั เป้าหมายดา้ นปรมิ าณ

◻ สูงกว่าเป้าหมาย เทา่ กับเปา้ หมาย ◻ ต่า้ กวา่ เป้าหมาย

3. ผลการดาเนินการเปรียบเทยี บกบั เป้าหมายด้านคณุ ภาพ

◻ เป็นทนี่ ่าพอใจมาก เป็นที่นา่ พอใจ ◻ ยังต้องปรับปรุง

4. จานวนบคุ ลากรหรอื ผู้ดาเนินการ ครู 17 คน นักเรยี น 226 คน มีความเหมาะสมเพยี งใด

◻ มากเกินไป พอดี ◻ น้อยเกินไป

5. ความร่วมมอื ในการดาเนินการของผรู้ ว่ มงาน

ไดร้ บั ความร่วมมอื มาก ◻ ไดร้ บั ความร่วมมอื ◻ ได้รับความร่วมมือพอสมควร
6. เครอ่ื งมอื และอปุ กรณ์ทใี่ ชใ้ นการดาเนนิ การมคี วามเหมาะสมเพยี งใด

◻ จา้ นวนมากเกนิ ไป จ้านวนพอดี ◻ จ้านวนน้อยเกนิ ไป

7. คุณภาพของเคร่ืองมอื และอุปกรณ์ทใี ชใ้ นการดาเนนิ การ

ดีมาก ◻ ด/ี พอใช้ ◻ ปรบั ปรงุ

8. สถานทีท่ ใี่ ชใ้ นการดาเนินการมคี วามเหมาะสมเพียงใด

◻ มาก ปานกลาง ◻ นอ้ ย
9. ระยะเวลาดาเนนิ การ

ตรงตามทรี่ ะบุในแผน ◻ เรว็ กว่าทีร่ ะบุในแผน ◻ ชา้ กว่าท่รี ะบใุ นแผน
10. คา่ ใช้จา่ ยท่ไี ดร้ ับ (โปรดระบุ)

งบประมาณ………1,000…………..บาท ◻ เงนิ อน่ื ๆ……………………….บาท
11. คา่ ใชจ้ า่ ยท่จี า่ ยจริง (โปรดระบุ)

งบประมาณ………1,000…………..บาท ◻ เงนิ อ่นื ๆ……………………….บาท
12. มเี คร่อื งมือวัดความสาเร็จของงาน/โครงการ หรอื ไม่

◻ ไมม่ ี มี คือ โรงเรยี นมีแผนปฏบิ ตั กิ ารประจา้ ปีของโรงเรยี น

13. เคร่อื งมือวดั ความสาเร็จของงาน/โครงการ มีความเหมาะสมเพียงใด

◻ มาก ปานกลาง ◻ นอ้ ย

14. มเี กณฑว์ ัดความสาเรจ็ ของงาน/โครงการ หรอื ไม่

◻ ไม่มี มี คือ โรงเรียนมีวัสดุ-ครุภณั ฑเ์ พือ่ ใชใ้ นการบรกิ ารจัดการภายในโรงเรยี น

อยา่ งเพยี งพอ

15. เกณฑ์วัดความสาเร็จของงาน/โครงการ มีความเหมาะสมเพียงใด

◻ มาก ปานกลาง ◻ นอ้ ย

16. ปญั หาอุปสรรค (เลอื กได้มากกว่า 1 ขอ้ )

◻ 1. งาน/โครงการไมส่ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการหรือปัญหาของโรงเรียน

◻ 2. งาน/โครงการไม่ตอบสนองนโยบายตามท่ีระบใุ นแผน

◻ 3. ขาดการประสานงานระหว่างคณะดา้ เนนิ งาน หรือ ผู้เก่ียวขอ้ ง

◻ 4. ขันตอนในการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไมเ่ หมาะสมเทา่ ท่ีควร เพราะ……………...........................

◻ 5. ขนั ตอนในการปฏิบตั ิงานของงาน/โครงการบางขันตอนไมเ่ ป็นไปตามเวลาที่กา้ หนด
เพราะ …………………………………………………………………………………….

◻ 6. กจิ กรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมส่ ามารถปฏิบตั ิได้ (โปรดระบกุ จิ กรรม)
เพราะ…………………………………………………………………………….……….

◻ 7. งบประมาณท่ีใชใ้ นการด้าเนนิ การของงาน/โครงการขัดตอ่ ระเบียบของทางราชการ
ท้าให้ต้องเปลีย่ นประเภทของงบประมาณไปใชเ้ งินอื่น ๆ

◻ 8. ผู้ดา้ เนินงานไม่ทราบระเบยี บการใชง้ าน ทา้ ใหก้ ารขอเงนิ ตามงบประมาณในงาน/
โครงการลา่ ช้าหรอื เบิกได้ไม่ครบตามทีจ่ ่ายจริง

◻ 9. เกดิ ผลกระทบ/ผลขา้ งเคียงจากการดา้ เนินการของงาน/โครงการ (โปรดระบุ)……...……

◻ 10. อืน่ ๆ โปรดระบุ……………………………………………………...…………………
17. ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรงุ แก้ไข (ถ้ามี) .....................................................................
18. โครงการน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้ งกับสภาพของโรงเรียน และเพ่ือพิจารณาถงึ ประสทิ ธภิ าพ และ

ประสทิ ธผิ ล ในการดาเนนิ งานของโครงการแล้ว ควรดาเนินโครงการน้อี ีกในปีการศึกษา ต่อไปหรือไมอ่ ยา่ งไร
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั สภาพของโรงเรยี น และเกดิ ประโยชน์อยา่ งมากเพราะโรงเรียนมี

วัสดุ-ครภุ ัณฑ์เพอื่ ใช้ในการบรกิ ารจัดการภายในโรงเรยี นอยา่ งเพยี งพอ จึงเหน็ ควรด้าเนนิ โครงการนีอีกใน

ปตี อ่ ไป

ลงช่ือ……………………………………….ผู้รายงาน/ผ้ปู ระเมิน
( นางสาวณฐั ชญา ปวงค้าคง )

ความคดิ เห็นของผบู้ รหิ าร (ข้อคิดเห็น/ตดั สนิ ใจ/ส่งั การ)
……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………….
(วา่ ทร่ี ้อยตรีกิตติพงษ์ ทนิ แย่ง)
ผ้อู า้ นวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้าดบิ

ชอ่ื กจิ กรรม กิจกรรมจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี

ผูร้ บั ผดิ ชอบ นางสาวณฐั ชญา ปวงคาคง

ระยะเวลาดาเนินการ ปีการศึกษา 2563
งบประมาณ 1,000 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.หลกั การและเหตผุ ล

. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
2546 ก้าหนดให้ส่วนราชการด้าเนินการ หมวด 3 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ โดยจัดท้าแผนส่ีปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ในแต่ละ

ปงี บประมาณให้ส่วนราชการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี โดยให้ระบุสาระสา้ คญั เก่ียวกบั นโยบายการ ปฏบิ ัติ
ราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทังประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพย์สนิ

อ่ืนที่ต้องใช้ และหมวด 4 มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นนไป อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ส่วนราชการก้าหนดเป้าหมาย แผนการท้างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ โครงการ และงบประมาณท่ี
จะต้องใช้ในละงานหรอื โครงการ และต้องเผยแพรใ่ ห้ข้าราชการและประชาชน ทราบท่ัวกันด้วย อน่ึง แผนปฏิบัติ

ราชการประจ้าปี เป็นแผนท่ีเกิดจากการน้านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศกึ ษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานมาแปลงเป็นนโครงการเพ่ือน้าไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นนรูปธรรมมากท่ีสุด และเพ่ือให้

เห็นถึงกรอบทิศทางการท้างานเชิงยุทธศาสตร์ของ โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบ ว่าสามารถขับเคลื่อนไปสู่ส่ิงท่ี

ตอ้ งการได้มากน้อยเพยี งใด โดยไดก้ า้ หนด ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงคย์ ุทธศาสตร์ ตัวชีวัด เป้าหมาย กลยุทธ
หลักและเจ้าภาพไวอ้ ย่างชัดเจน โรงเรียนชมุ ชนบ้านนา้ ดิบ ซงึ่ เป็นนหนว่ ยงานภายใต้การกา้ กับดแู ล ของสา้ นักงาน

เขตพนื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาแมฮ่ อ่ งสอนเขต 2 จึงได้จดั ท้าโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจดั ท้า แผนปฏบิ ตั กิ าร
ประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ ตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาลด้านสังคม และคณุ ภาพชวี ิต และกล

ยุทธส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ในเขตพืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึ ษาแมฮ่ ่องสอนเขต 2 มคี ณุ ภาพและประสทิ ธภิ าพยง่ิ ขนึ
2. วตั ถุประสงค์

2.1 เพอื่ กา้ หนดกลยทุ ธให้สอดคลอ้ งกับสภาพปัจจุบันและนโยบายของรฐั บาล และส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

2.2 เพ่อื ก้าหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ในการจัดทา้ แผนปฏบิ ตั ิการประจา้ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564

2.3 เพือ่ พจิ ารณากา้ หนดโครงการ และจดั ล้าดับโครงการของแตล่ ะกลุ่มงานให้สอดคล้องกับ ความจา้ เป็น

และเป็นเครือ่ งมอื ส้าหรับใชใ้ นการพฒั นาคณุ ภาพการบรหิ ารจดั การศึกษา

3. เปา้ หมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปรมิ าณ (Quantitative Target)

โรงเรียนชมุ ชนบา้ นนา้ ดิบ มีแผนปฏิบัติการประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกบั กลยุทธของ

ส้านกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั พนื ฐาน

3.2 เป้าหมายเชงิ คณุ ภาพ (Qualitative Target)

โรงเรียนชมุ ชนบ้านนา้ ดบิ สามารถใช้แผนปฏิบตั ิการ ประจา้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ในการบริหาร

การศึกษาสอดคล้องกบั กลยุทธของสา้ นักงานคณะกรรมการ การศกึ ษาขนั พนื ฐาน

4. วธิ ีการดาเนินการ / ข้ันตอนการดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญ/ขนั้ ตอนดาเนินงาน ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ

1. กิจกรรมการทา้ แผนปฏิบัตกิ ารประจา้ ปี ม.ิ ย – มี.ค นางสาวณฐั ชญา ปวงค้าคง
1.1วางแผนกจิ กรรมเพ่อื ขออนุมัตงิ บประมาณ(P)
1.2ประชุมคณะครูชแี จงวัตถุประสงค์ของการจัดกจิ กรรม 2564-2565
1.3 ด้าเนินงานตามแผนกจิ กรรม(D)
1.4 นิเทศ ก้ากบั ติดตาม ประเมินผล (C)
1.5 สรุปรายงานกจิ กรรมและปรบั ปรุงพัฒนาอยา่ งต่อเน่ือง(A)

5. ทรพั ยากร เงนิ งบประมาณ รวม เงินนอก รวม
5.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั พนื ฐาน ตอบ ใชส้ อย วสั ดุ งบประมา
5.2 ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา
5.3 ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ คณะครู แทน ณ

6. รายละเอยี ดการใชง้ บประมาณ - - 1,000 1,000 - 1,000

ท่ี กิจกรรม/รายการ - - 1,000 - 1,000

1 1. กิจกรรมการท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี - คา่
วสั ด-ุ อปุ กรณ์
รวม

7. หน่วยงาน / ผ้มู สี ว่ นเกีย่ วข้อง
7.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั พืนฐาน
7.2 ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา

7.3 ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะครู

8. การวดั ผล ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสาเรจ็ วิธกี ารวดั ผล/ประเมนิ ผล เคร่ืองมอื ทีใ่ ช้

เชงิ ปรมิ าณ

โรงเรยี นมีแผนปฏิบตั ิการ ประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. ตรวจสอบความถูกต้อง - ตดิ ตามตรวจสอบ

2564 ของโรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนา้ ดบิ สอดคลอ้ ง ครบถว้ นและ

คุณภาพของแผนปฏิบัตกิ าร

เชิงคณุ ภาพ

โรงเรยี นใชแ้ ผนปฏบิ ตั กิ ารประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 1. ก้ากับ นิเทศและติดตาม 1. หลักฐานหรือร่องรอย

2564 ในการบรหิ ารการศึกษาสอดคล้องกบั กลยุทธ 2. รายงานการด้าเนนิ งาน

ของสา้ นกั งานคณะกรรมการ การศึกษาขนั พนื ฐาน โครงการ

9. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ บั
9.1 โรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดบิ มที ิศทางในการดา้ เนินงานตาม แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2565

ลงชือ่ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐชญา ปวงคา้ คง)

ลงช่อื ผอู้ นุมตั โิ ครงการ
(ว่าทร่ี อ้ ยตรีกิตตพิ งษ์ ทนิ แยง่ )

ผอู้ า้ นวยการโรงเรียนชุมชนบา้ นน้าดบิ

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบ อ้าเภอแมส่ ะเรียง จงั หวัดแมฮ่ อ่ งสอน

ท่ี - วันท่ี 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง สรปุ ผลการด้าเนินงานกิจกรรมวัสดอุ ่นื (กองกลาง) ปกี ารศกึ ษา 2564

เรยี น ผอู้ ้านวยการโรงเรียนชุมชนบา้ นนา้ ดบิ
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนฤมล มุธะจิต จัดด้าเนินงานตามกิจกรรมวัสดุอื่น (กองกลาง) ปีการศึกษา 2564

วตั ถุประสงค์ในการด้าเนินงานตามกิจกรรมนี คือ เพื่อจัดซือจัดหาวสั ดุ-ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรยี น

บัดนีการจัดด้าเนินกิจกรรมเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ
รายงานที่แนบมาดว้ ยนี

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดทราบ

.................................................................
(นางสาวนฤมล มธุ ะจติ )
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

ความเหน็ ของผอู้ า้ นวยการโรงเรยี น

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(วา่ ท่รี อ้ ยตรกี ิตตพิ งษ์ ทินแย่ง )
ผู้อ้านวยการโรงเรยี นชมุ ชนบา้ นน้าดบิ

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ

ประจาปีการศึกษา2564
-----------------------------
1. ชอื่ โครงการ กจิ กรรมวสั ดอุ ่นื (กองกลาง) ปีการศกึ ษา 2564

2. งบประมาณทีไ่ ด้รับในโครงการ/กจิ กรรมนี 5,000 บาท

3. เป้าหมายของโครงการ/กจิ กรรมทต่ี งั ไว้
3.1ดา้ นปริมาณ

3.1.1 มวี ัสดคุ รุภัณฑเ์ พ่อื ใช้ในการบรกิ ารจัดการภายในโรงเรียนอยา่ งเพียงพอ

3.2 ดา้ นคณุ ภาพ

3.2.1 ครู นกั เรยี น และผู้มาใช้บริการในโรงเรียน ไดร้ บั ความสะดวกดา้ นวัสดุ-ครุภัณฑ์เพื่อใชใ้ น

การบรกิ ารจัดการภายในโรงเรยี นอย่างเพียงพอ

4. วนั /เดือน/ปี ท่ีจะเร่ิมโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2564

วัน/เดือน/ปีทสี่ ินสุดโครงการ/กจิ กรรม 30 เมษายน 2565

5. วธิ กี ารด้าเนินการโครงการ/กิจกรรม

กจิ กรรมและการด้าเนนิ การ

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผรู้ ับผดิ ชอบ

1 จดั ทา้ โครงการและเสนอขออนุมตั ิ พ.ค. 64 นางสาวนฤมล มุธะจติ

2 ประชมุ ชีแจงโครงการ พ.ค. 64 นางสาวนฤมล มธุ ะจิต

3 แตง่ ตงั คณะทา้ งาน พ.ค. 64 ว่าทรี่ ้อยตรีกติ ติพงษ์ ทินแย่ง

4 ดา้ เนินงานตามโครงการ

4.1 ดา้ เนินงานจัดซือจดั หาตามขันตอน ตลอดปกี ารศึกษา นางสภุ าพร รัตนะวนา

5 ประเมินผล สนิ ปีการศึกษา นางสาวนฤมล มุธะจิต

6 สรปุ รายงานผล สินปีการศึกษา นางสาวนฤมล มธุ ะจิต

6. ผลการด้าเนนิ งาน ผลการดาเนินงาน
รายการ
มวี ัสดุครุภัณฑเ์ พ่อื ใช้ในการบริการจดั การภายในโรงเรยี นอย่างเพยี งพอ
ด้านปรมิ าณ
ด้านคุณภาพ ครู นกั เรียน และผ้มู าใช้บรกิ ารในโรงเรียน ได้รบั ความสะดวกด้านวสั ดุ-ครุภัณฑ์
เพื่อใชใ้ นการบรกิ ารจดั การภายในโรงเรยี นอยา่ งเพยี งพอ
รอ้ ยละความสา้ เรจ็
รอ้ ยละ 100

7. ปญั หา/อุปสรรคการดา้ เนินงานโครงการ/กจิ กรรม

- ไม่มี
8. ขอ้ เสนอแนะในการด้าเนนิ งาน

- ไม่มี

ลงชอ่ื ...........................................ผ้รู ายงาน
(นางสาวนฤมล มธุ ะจิต)

ต้าแหน่ง ครู ช้านาญการพิเศษ

แบบสรปุ แบบสอบถามความคิดเหน็ เกี่ยวกับการดาเนินงาน

กจิ กรรมวัสดอุ ่ืน (กองกลาง) ปกี ารศึกษา 2564

คาชแี้ จง โปรดกรอกแบบสอบถามและประเมินการดา้ เนินกิจกรรมตามความพึงพอใจของทา่ น

โดย ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปฏบิ ัตมิ ากทส่ี ุด / เหมาะสมมากท่ีสุด

ระดับคะแนน 4 หมายถงึ การปฏิบัติมาก / เหมาะสมมาก

ระดบั คะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

ระดบั คะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ินอ้ ย / เหมาะสมนอ้ ย

ระดบั คะแนน 1 หมายถงึ ไมม่ ีการปฏบิ ัติ/ ควรปรับปรุง

การแปลผลขอ้ มูล

ในการแปลความหมายของข้อมลู แปลผลจากคา่ เฉลี่ยเลขคณิต (X̅) โดยใช้หลกั เกณฑด์ ังนี

คา่ เฉลี่ยเลขคณิต (X̅ ) ความหมาย

4.50 – 5.00 ระดับการปฏบิ ตั ิมากท่ีสดุ / เหมาะสมมากท่ีสดุ

3.50 – 4.49 ระดบั การปฏิบตั มิ าก / เหมาะสมมาก

2.50 – 3.49 ระดบั การปฏิบตั ิปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

1.50 – 2.49 ระดับการปฏิบัตนิ อ้ ย / เหมาะสมน้อย

1.00 – 1.49 ไม่มีการปฏบิ ตั /ิ ควรปรับปรงุ

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผ้ตู อบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 รอ้ ยละของผตู้ อบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จานวน (คน) รอ้ ยละ

ครู 20 100

รวม 20 100

ผู้ตอบแบบสอบถามเปน็ ครู จา้ นวน 20 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100

ตอนที่ 2 คะแนนระดบั ความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนความพงึ พอใจของผู้ ค่าเฉลย่ี
คะแนน
รายการ ประเมนิ ในระดบั ตา่ ง ๆ ( X̅ ) ความหมาย

54321 5 ระดับการปฏบิ ัติมาก / เหมาะสมมาก

1. การประชุม วางแผนในการดา้ เนินงาน 20 0 0 0 0 4.75 ระดับการปฏิบตั ิมาก / เหมาะสมมาก

ตามโครงการหรือกจิ กรรม 5 ระดับการปฏิบตั ิมาก / เหมาะสมมาก
4.5 ระดับการปฏิบตั ิมาก / เหมาะสมมาก
2. การด้าเนนิ โครงการ/กจิ กรรมทเี่ ปน็ ไป 15 5 0 0 0 4.9 ระดับการปฏบิ ัตมิ าก / เหมาะสมมาก

ตามก้าหนดขนั ตอน 4.83 ระดับการปฏบิ ัติมาก / เหมาะสมมาก
96.6
3. การประเมนิ ผลการดา้ เนนิ กิจกรรม 20 0 0 0 0

4. งบประมาณเหมาะสม 12 6 2 0 0

5. เกิดประโยชนต์ อ่ องคก์ ร นกั เรยี น ชมุ ชน 18 2 0 0 0

และสังคม

ค่าเฉลีย่ รวมทังกิจกรรม

ร้อยละกจิ กรรม

แผนภมู ิแท่งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมวสั ดอุ ่ืน (กองกลาง) ปกี ารศกึ ษา 2564

5. เกิดประโยชนต์ อ่ องคก์ ร นกั เรียน ชมุ ชนและสงั คม

4. งบประมาณเหมาะสม

3. การประเมินผลการดา้ เนินกิจกรรม

2. การด้าเนนิ โครงการ/กิจกรรมทเ่ี ปน็ ไปตามก้าหนดขันตอน
1. การประชมุ วางแผนในการดา้ เนินงานตามโครงการหรือ

กิจกรรม
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1

จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ เกยี่ วกบั กิจกรรมวัสดอุ ่ืน(กองกลาง) ปีงบประมาณ 2564 เฉล่ีย
รวมอยูใ่ นระดบั ปฏบิ ตั ิมาก / เหมาะสมมาก ( ( X̅ = 4.83) คิดเปน็ ร้อยละ 96.6

เรยี งตามลา้ ดบั ความเฉลี่ยสงู สุดลงมาได้แก่
1. การประชุม วางแผนในการดา้ เนินงานตามโครงการหรอื กิจกรรม และการประเมินผลการดา้ เนินงาน
(( X̅ = 5)
2. เกดิ ประโยชนต์ ่อองค์กร นักเรยี น ชมุ ชนและสังคม (( X̅ = 4.9)
3. การดา้ เนนิ โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นไปตามก้าหนดขนั ตอนและ (( X̅ = 4.75)
4. งบประมาณเหมาะสม ( ( X̅ = 4.5)

ตอนท่ี 3 สรุปขอ้ เสนอแนะจากผตู้ อบแบบสอบถาม/ผู้ที่เก่ยี วขอ้ ง

-

แบบประเมินร่างโครงการ ระดับคะแนน
12345
ชอ่ื โครงการ กิจกรรมวสั ดอุ นื่ (กองกลาง) ปีการศึกษา 2564
ฝ่าย/หมวด/งาน แผนและงบประมาณ 
ระยะเวลาดาเนินงาน ตลอดปกี ารศึกษา 
ชอื่ รับผดิ ชอบโครงการ นางสาวนฤมล มธุ ะจิต 

เกณฑ์ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ 

1. โครงการสอดคล้องกบั ความต้องการ/ปญั หา 
2. โครงการเปน็ การแกป้ ัญหา/สง่ เสรมิ /สนบั สนุนการเรียนการสอน 
3. โครงการตอบสนองนโยบาย 
4. โรงเรียนมคี วามพร้อมทางด้านบุคลากรในการด้าเนนิ โครงการ 
5. หลักการและเหตผุ ลระบุให้เหน็ สภาพปัจจบุ ันและปญั หาได้ชดั ชัดเจน 
6. โครงการระบุเหตุผลและความจา้ เปน็ ในการดา้ เนินโครงการไดช้ ัดเจน 
7. วตั ถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา 
8. วตั ถปุ ระสงค์ชัดเจน 
9. วัตถปุ ระสงคม์ ีความเป็นไปได้ 
10. เป้าหมายสอดคลอ้ งกบั วตั ถปุ ระสงค์ 
11. เปา้ หมายดา้ นปริมาณมีความเป็นไปได้ 
12. เป้าหมายดา้ นคณุ ภาพสามารถประเมนิ ได้ 
13. เปา้ หมายดา้ นคุณภาพมีความเป็นไปได้ 
14. วิธดี า้ เนนิ งานมคี วามชัดเจนในการปฏิบัติ 
15. วิธีดา้ เนนิ งานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ 
16. วธิ ดี า้ เนินงานมีความเป็นไปไดใ้ นการปฏิบัติ 
17. วธิ ีด้าเนนิ งานเป็นวิธีท่ปี ระหยดั 
18. งบประมาณเพยี งพอแกก่ ารดา้ เนินโครงการ 
19. งบประมาณเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรม 
21. งบประมาณทใี่ ชด้ า้ เนนิ การตามโครงการขดั ตอ่ ระเบียบทางราชการ
22. คา่ ใช้จ่ายระบุในโครงการเปน็ ไปอย่างประหยัด 
23. การกา้ หนดระยะเวลาในการด้าเนินการสอดคล้องและเหมาะสมกับกจิ กรรม 
24. ช่วงเวลาทด่ี ้าเนนิ โครงการเหมาะสม
25. วิธีการตดิ ตามและ/หรือประเมินผลเหมาะสมกบั โครงการ
26. วธิ กี ารตดิ ตามและ/หรอื ประเมินผลทนั เวลาในการแกป้ ญั หาหรอื

ปรบั ปรงุ การด้าเนินโครงการ
27. ผลที่คาดวา่ จะไดร้ บั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
28. ผลท่ีไดร้ ับเกิดผลดีต่อนักเรยี น

เกณฑท์ ่ใี ชใ้ นการวเิ คราะห์ ระดบั คะแนน

29. ผลทไี่ ด้รบั เกดิ ผลดตี อ่ โรงเรยี น 12345
30. ผลทีไ่ ด้รบั เกิดผลดตี ่อสงั คม หรือชมุ ชน 


แบบประเมินผลงานของงาน/โครงการ
1.ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมวสั ดุอ่ืน (กองกลาง) ปกี ารศกึ ษา 2564
2.สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับขันพนื ฐาน ระดบั ปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 ตวั บง่ ชีที่ 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6

มาตรฐานท่ี 3 ตวั บ่งชที ี่ 3.1 / 3.2 / 3.3

3. ผู้รบั ผดิ ชอบแผนงาน/โครงการ นางสาวนฤมล มธุ ะจติ
4. ระยะเวลาดาเนนิ การ ตลอดปีการศกึ ษา 2564

คาช้แี จง โปรดใสเ่ คร่ืองหมาย √ ตามความเปน็ จริงแลว้ แต่กรณี

1. ผลการดาเนนิ การ
 ดา้ เนนิ การเสรจ็ แล้ว  ก้าลังด้าเนินการ  ยงั ไม่ไดด้ า้ เนนิ การ

2. ผลการดาเนินการเปรยี บเทียบกับเปา้ หมายดา้ นปริมาณ
 สูงกว่าเปา้ หมาย  เทา่ กบั เป้าหมาย  ต่า้ กวา่ เปา้ หมาย

3. ผลการดาเนนิ การเปรยี บเทียบกับเปา้ หมายด้านคุณภาพ

 เป็นท่นี า่ พอใจมาก  เป็นทนี่ า่ พอใจ  ยงั ตอ้ งปรับปรุง

4. จานวนบุคลากรหรอื ผู้ดาเนินการ ครู 20 คน นกั เรียน 232 คน มคี วามเหมาะสมเพียงใด
 มากเกนิ ไป  พอดี  น้อยเกินไป

5. ความร่วมมือในการดาเนนิ การของผรู้ ่วมงาน
 ได้รบั ความร่วมมอื มาก  ได้รับความรว่ มมือ  ไดร้ ับความร่วมมือพอสมควร

6. เคร่ืองมือและอปุ กรณ์ทีใ่ ช้ในการดาเนินการมคี วามเหมาะสมเพียงใด

 จ้านวนมากเกนิ ไป  จา้ นวนพอดี  จา้ นวนน้อยเกนิ ไป

7. คณุ ภาพของเครอ่ื งมือและอุปกรณท์ ีใช้ในการดาเนินการ
 ดีมาก  ด/ี พอใช้  ปรับปรงุ
 น้อย
8. สถานท่ที ีใ่ ช้ในการดาเนนิ การมีความเหมาะสมเพยี งใด
 มาก ปานกลาง

9. ระยะเวลาดาเนินการ  เร็วกว่าท่ีระบใุ นแผน  ช้ากวา่ ทรี่ ะบุในแผน
 ตรงตามทีร่ ะบใุ นแผน

10. คา่ ใช้จ่ายทไ่ี ดร้ ับ (โปรดระบ)ุ
 งบประมาณ………5,000…………..บาท  เงนิ อน่ื ๆ……………………….บาท

11. คา่ ใชจ้ ่ายที่จา่ ยจริง (โปรดระบ)ุ
 งบประมาณ………5,000…………..บาท  เงนิ อน่ื ๆ……………………….บาท

12. มเี ครื่องมือวัดความสาเรจ็ ของงาน/โครงการ หรือไม่
 ไมม่ ี  มี คอื แบบประเมนิ โครงการ แบบสรุปแบบสอบถามความคดิ เห็นเกีย่ วกบั การดา้ เนนิ งาน

13. เครอื่ งมือวดั ความสาเร็จของงาน/โครงการ มีความเหมาะสมเพยี งใด
 มาก ปานกลาง  นอ้ ย

14. มเี กณฑว์ ัดความสาเร็จของงาน/โครงการ หรอื ไม่
 ไม่มี  มี คือ โรงเรยี นมีวัสด-ุ ครภุ ณั ฑ์เพ่อื ใช้ในการบรกิ ารจดั การภายในโรงเรยี นอยา่ งเพียงพอ

15. เกณฑว์ ดั ความสาเร็จของงาน/โครงการ มคี วามเหมาะสมเพยี งใด

 มาก ปานกลาง  นอ้ ย

16. ปัญหาอุปสรรค (เลือกไดม้ ากกวา่ 1 ขอ้ )
 1. งาน/โครงการไมส่ อดคลอ้ งกบั ความต้องการหรอื ปญั หาของโรงเรยี น

 2. งาน/โครงการไมต่ อบสนองนโยบายตามทีร่ ะบุในแผน

 3. ขาดการประสานงานระหวา่ งคณะด้าเนินงาน หรอื ผ้เู ก่ียวข้อง

 4. ขนั ตอนในการปฏิบตั งิ านของงาน/โครงการไมเ่ หมาะสมเท่าทค่ี วร

 5. ขันตอนในการปฏบิ ัติงานของงาน/โครงการบางขันตอนไมเ่ ป็นไปตามเวลาทกี่ า้ หนด

 6. กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบตั ิได้ (โปรดระบกุ ิจกรรม)

 7. งบประมาณทใ่ี ช้ในการดา้ เนินการของงาน/โครงการขดั ตอ่ ระเบยี บของทางราชการ

ทา้ ใหต้ ้องเปลีย่ นประเภทของงบประมาณไปใชเ้ งินอ่นื ๆ

 8. ผดู้ า้ เนินงานไมท่ ราบระเบยี บการใชง้ าน ทา้ ให้การขอเงินตามงบประมาณในงาน/

โครงการล่าชา้ หรือเบกิ ไดไ้ มค่ รบตามทีจ่ ่ายจรงิ
 9. เกดิ ผลกระทบ/ผลข้างเคียงจากการด้าเนนิ การของงาน/โครงการ (โปรดระบุ)……...……

 10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………...…………………

17. ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแกไ้ ข (ถา้ มี) .....................................................................

18. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ในการดาเนินงานของโครงการแลว้ ควรดาเนินโครงการนอี้ ีกในปกี ารศกึ ษา ตอ่ ไปหรือไม่อย่างไร

มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเกดิ ประโยชน์อย่างมากเพราะโรงเรียนมีวัสดุ-

ครภุ ัณฑเ์ พ่ือใช้ในการบริการจดั การภายในโรงเรยี นอย่างเพยี งพอ จึงเหน็ ควรดา้ เนนิ โครงการนอี ีกในปตี ่อไป

ลงชื่อ……………………………………….ผรู้ ายงาน/ผ้ปู ระเมิน
(นางสาวนฤมล มุธะจติ )

ความคดิ เห็นของผูบ้ ริหาร (ขอ้ คดิ เหน็ /ตัดสนิ ใจ/สัง่ การ)
……….…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………….

(วา่ ที่ร้อยตรีกติ ตพิ งษ์ ทนิ แย่ง)
ผอู้ ้านวยการโรงเรยี นชมุ ชนบา้ นน้าดบิ

ชอื่ กิจกรรม การจัดซอื จัดหาวัสดุ-ครภุ ัณฑ์ (กองกลาง) ปกี ารศกึ ษา 2564

สนองกลยุทธข์ องสพฐ. ข้อที่ 2

สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา  ระดบั ขนั พนื ฐาน ระดับปฐมวยั

มาตรฐานท่ี 2 ตวั บง่ ชีท่ี 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6

มาตรฐานที่ 3 ตวั บง่ ชีที่ 3.1 / 3.2 / 3.3

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการ นางสาวนฤมล มธุ ะจิต / นางสุภาพร รตั นะวนา

ระยะเวลาดาเนินการ  ปกี ารศึกษา 2564  ปีงบประมาณ……..

งบประมาณ .....5,000........ บาท

.............................................................................................................................................................

1. หลกั การ/เหตุผล

ในการบริหารจัดการทุกๆ ด้าน จ้าเป็นต้องมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส้าหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอใน

การบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยเอือต่อการเรยี นการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะ

ช่วยพัฒนาการจดั การศึกษาของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลดีย่ิงขนึ โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นน้าดิบไดต้ ระหนัก

ในเหตุผลดงั กล่าว จึงได้จัดทา้ โครงการจัดซอื จัดหาวัสดุ-ครภุ ณั ฑข์ ึน

2. วตั ถุประสงค์

เพอ่ื จัดซือจดั หาวสั ดุ-ครภุ ณั ฑใ์ หเ้ พยี งพอตอ่ การบริหารจดั การภายในโรงเรยี น

3. ปา้ หมาย

มวี สั ด-ุ ครภุ ัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจดั การภายในโรงเรียนอยา่ งเพยี งพอ

4. กิจกรรมและการดาเนนิ การ

ท่ี กจิ กรรม ระยะเวลาดาเนนิ งาน ผ้รู บั ผิดชอบ

1 จัดท้าโครงการและเสนอขออนมุ ตั ิ พ.ค. 64 นางสาวนฤมล มุธะจิต

2 ประชมุ ชีแจงโครงการ พ.ค. 64 นางสาวนฤมล มุธะจิต

3 แต่งตงั คณะท้างาน พ.ค. 64 วา่ ท่ีรอ้ ยตรกี ิตติพงษ์ ทินแยง่

4 ด้าเนนิ งานตามโครงการ

4.1 ดา้ เนินงานจดั ซอื จัดหาตามขันตอน ตลอดปีการศกึ ษา นางสุภาพร รตั นะวนา

5 ประเมินผล สินปกี ารศึกษา นางสาวนฤมล มธุ ะจิต

6 สรปุ รายงานผล สนิ ปีการศึกษา นางสาวนฤมล มธุ ะจิต

5. ทรัพยากร เงนิ นอก
รวม งบประมาณ รวม
5.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั พนื ฐาน ---
5.2 ผู้บรหิ ารสถานศึกษา ---
5.3 ผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะครู และ นกั เรยี น ---
6. รายละเอยี ดการใช้งบประมาณ
5,000 - 5,000
เงินงบประมาณ ---
---
ท่ี กิจกรรม/รายการ ตอบแทน ใชส้ อย วัสดุ

1 จัดท้าโครงการและเสนอขออนมุ ัติ ---

2 ประชมุ ชแี จงโครงการ ---

3 แตง่ ตังคณะท้างาน ---

4 ดา้ เนนิ งานตามโครงการ

4.1 ดา้ เนนิ งานจัดซอื จดั หาตามขันตอน - - 5,000

5 ประเมินผล ---

6 สรุป รายงานผล ---

7. การประเมนิ ผล

ตวั ช้ีวัดความสาเรจ็ วธิ กี ารประเมนิ เครื่องมือทใ่ี ช้

จดั ซือจัดหาวัสดุ-ครภุ ัณฑ์ให้เพยี งพอต่อการบรหิ ารจัดการ 1. ก้ากับ นิเทศและติดตาม 1. แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

ภายในโรงเรยี น 2. รายงานการด้าเนินงาน 2. หลักฐานหรอื ร่องรอย

โครงการ (เอกสารการจดั ซือ)

8. หน่วยงาน / ผูม้ ีส่วนเกย่ี วข้อง

8.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
8.2 ผู้บริหารสถานศกึ ษา
8.3 ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ คณะครู และ นักเรยี น
9. ผลทคี่ าดว่าจะได้รับ

โรงเรียนชุมชนบ้านนา้ ดบิ มวี ัสด-ุ ครภุ ณั ฑเ์ พอื่ ใช้ในการบรกิ ารจัดการภายในโรงเรยี นอยา่ งเพยี งพอ

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนฤมล มธุ ะจติ )
เจา้ หน้าการเงิน

ลงชือ่ ....................................................ผู้อนมุ ตั ิโครงการ
(ว่าท่ีร้อยตรีกติ ติพงษ์ ทินแยง่ )

ผูอ้ า้ นวยการโรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนา้ ดิบ

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดบิ อ้าเภอแมส่ ะเรยี ง จังหวดั แม่ฮ่องสอน

ท่ี - วนั ท่ี 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เรือ่ ง รายงานผลการด้าเนินงานพัฒนางานควบคมุ ภายใน

เรียน ผ้อู า้ นวยการโรงเรยี นชุมชนบา้ นนา้ ดบิ
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนฤมล มุธะจิต จัดด้าเนินงานตามกิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน

วตั ถปุ ระสงค์ในการด้าเนินงานตามกจิ กรรมนี คือ เพือ่ ใหง้ านควบคุมภายในปฏบิ ัติงานไดถ้ กู ต้อง ตามระเบียบ
บัดนีการจัดด้าเนินกิจกรรมเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ

รายงานทแ่ี นบมาด้วยนี

จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดทราบ

.................................................................
(นางสาวนฤมล มุธะจิต)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ความเหน็ ของผู้อ้านวยการโรงเรยี น
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(วา่ ทร่ี อ้ ยตรีกิตติพงษ์ ทินแยง่ )
ผู้อ้านวยการโรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดิบ

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมตาม
ประจาปงี บประมาณ 2564
-----------------------------

1. ช่อื กิจกรรม พัฒนางานควบคุมภายใน

2. งบประมาณ ทไ่ี ดร้ ับในโครงการ/กจิ กรรมนี..........1,000....................บาท
 งบประมาณจากสพป. .. 1,000... บาท  งบประมาณจากองค์กร/หน่วยงานราชการอนื่ .......บาท
 งบประมาณจากอปท. ............. บาท  งบประมาณจากบุคคล/องค์กรเอกชน..........................บาท

3. เปา้ หมายของโครงการ/กิจกรรมทีต่ ั้งไว้
3.1 ดา้ นปรมิ าณ
3.1.1 กลุ่ม/งาน/ฝ่าย จัดท้าแผนการควบคุมภายใน ตดิ ตามผลและรายงานผลการควบคุมภายใน
3.2 ดา้ นคุณภาพ
3.2.1 งานควบคมุ ภายในปฏิบัติงานได้ถูกตอ้ ง ตามระเบยี บ

4. วัน/เดอื น/ปี ท่จี ะเริ่มโครงการ/กิจกรรม (ปกี ารศึกษา 2564)
วัน/เดอื น/ปที ่ีส้ินสุดโครงการ/กิจกรรม 31 มีนาคม 2565

5. วิธกี ารดาเนนิ การ ระยะเวลาดาเนินงาน ผรู้ ับผิดชอบ
ท่ี กิจกรรม พ.ค.65 นางสาวนฤมล มธุ ะจติ
1 ประชุมชแี จงโครงการ นางสาวฉตั รสุดา รัตนชมภู
พ.ค. 65 นางสาวนฤมล มุธะจิต
2 แตง่ ตังคณะท้างาน นางสาวฉัตรสุดา รตั นชมภู
1 ม.ิ ย.64 - 31 ม.ี ค.65
3 ดา้ เนนิ งานตามโครงการ 1 มิ.ย.64 - 31 ม.ี ค.65 นางสาวนฤมล มธุ ะจิต
3.1 จัดซอื จัดหาวัสดุท่ใี นโครงการ 1 ม.ิ ย.64 - 31 มี.ค.65 นางสาวฉตั รสดุ า รตั นชมภู
3.2 กา้ หนดขนั ตอนปฏิบัติงาน
3.3 ดา้ เนนิ งานตามขันตอน

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 นางสาวนฤมล มุธะจติ
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 ม.ี ค. 65 นางสาวฉตั รสุดา รัตนชมภู

นางสาวนฤมล มธุ ะจิต
นางสาวฉตั รสดุ า รตั นชมภู

6. ผลการดาเนนิ งาน ผลการดาเนินงาน
รายการ กลุ่ม/งาน/ฝา่ ย จดั ท้าแผนการควบคมุ ภายใน ตดิ ตามผลและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน
ด้านปริมาณ งานควบคุมภายในปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง ตามระเบียบ
รอ้ ยละ 100
ดา้ นคุณภาพ
รอ้ ยละความส้าเรจ็

7. ผลทไี่ ด้รับ

1. กล่มุ /งาน/ฝา่ ย จัดท้าแผนการควบคุมภายใน ตดิ ตามผลและรายงานผลการควบคุมภายใน
2. งานควบคุมภายในปฏบิ ัตงิ านได้ถกู ตอ้ ง ตามระเบยี บ

8. ปัญหา/อุปสรรคการดาเนนิ งานโครงการ/กิจกรรม

-

9. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
-

ลงชอื่ ...........................................ผูร้ ายงาน
(นางสาวนฤมล มุธะจติ )

ต้าแหน่งครูขา้ นาญการพิเศษ

แบบสรปุ แบบสอบถามความคิดเหน็ เก่ยี วกบั การดาเนนิ งาน

พัฒนางานควบคมุ ภายใน

คาชแ้ี จง โปรดกรอกแบบสอบถามและประเมนิ การด้าเนนิ กจิ กรรมตามความพึงพอใจของท่าน

โดย ระดับคะแนน 5 หมายถงึ การปฏบิ ตั มิ ากท่สี ุด / เหมาะสมมากท่ีสุด

ระดับคะแนน 4 หมายถงึ การปฏิบตั ิมาก / เหมาะสมมาก

ระดบั คะแนน 3 หมายถึง การปฏิบัติปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบัตินอ้ ย / เหมาะสมน้อย

ระดับคะแนน 1 หมายถงึ ไมม่ กี ารปฏบิ ตั /ิ ควรปรบั ปรุง

การแปลผลข้อมูล

ในการแปลความหมายของข้อมลู แปลผลจากคา่ เฉลีย่ เลขคณิต (X̅) โดยใช้หลกั เกณฑด์ งั นี
คา่ เฉล่ยี เลขคณติ (X̅ )
ความหมาย

4.50 – 5.00 ระดบั การปฏิบตั ิมากที่สุด / เหมาะสมมากที่สดุ

3.50 – 4.49 ระดบั การปฏบิ ตั มิ าก / เหมาะสมมาก

2.50 – 3.49 ระดับการปฏบิ ัติปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง

1.50 – 2.49 ระดับการปฏบิ ตั ิน้อย / เหมาะสมน้อย

1.00 – 1.49 ไม่มีการปฏบิ ตั ิ/ ควรปรบั ปรุง

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ท่ัวไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 ร้อยละของผตู้ อบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จานวน (คน) รอ้ ยละ
100
ครู 20 100

รวม 20

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ครู จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตอนที่ 2 คะแนนระดบั ความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนความพงึ พอใจของผู้ คา่ เฉลี่ย
คะแนน
รายการ ประเมนิ ในระดบั ต่าง ๆ ( ̅X ) ความหมาย

54321 5 ระดับการปฏบิ ัตมิ าก / เหมาะสมมาก

1. การประชุม วางแผนในการดา้ เนนิ งาน 20 0 0 0 0 5 ระดบั การปฏบิ ตั มิ าก / เหมาะสมมาก

ตามโครงการหรอื กิจกรรม 5 ระดับการปฏบิ ตั มิ าก / เหมาะสมมาก
5 ระดบั การปฏิบัตมิ าก / เหมาะสมมาก
2. การดา้ เนินโครงการ/กจิ กรรมท่ีเป็นไป 20 0 0 0 0 5 ระดับการปฏบิ ตั ิมาก / เหมาะสมมาก

ตามก้าหนดขันตอน 5 ระดับการปฏิบัติมาก / เหมาะสมมาก
100
3. การประเมนิ ผลการดา้ เนินกิจกรรม 20 0 0 0 0

4. งบประมาณเหมาะสม 20 0 0 0 0

5. เกดิ ประโยชน์ตอ่ องค์กร นักเรียน ชุมชน 20 0 0 0 0

และสังคม

คา่ เฉลย่ี รวมทงั กิจกรรม

ร้อยละกจิ กรรม

แผนภมู แิ ทง่ แสดงความคิดเหน็ เกย่ี วกับกิจกรรมพฒั นางานควบคมุ ภายใน

6

5

4

3

2

1

0
1

1. การประชุม วางแผนในการดา้ เนนิ งานตามโครงการหรอื กจิ กรรม
2. การดา้ เนนิ โครงการ/กิจกรรมทีเ่ ปน็ ไปตามกา้ หนดขนั ตอน
3. การประเมินผลการด้าเนนิ กิจกรรม
4. งบประมาณเหมาะสม
5. เกิดประโยชนต์ อ่ องค์กร นักเรียน ชุมชนและสงั คม

จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
2564 เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดบั ปฏบิ ตั ิมาก / เหมาะสมมาก ( ( X̅ = 5) คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

เรยี งตามล้าดับความเฉลีย่ สูงสุดลงมาไดแ้ ก่
1. การประชุม วางแผนในการดา้ เนินงานตามโครงการหรอื กิจกรรม (( X̅ = 5)
2. การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมท่เี ปน็ ไปตามก้าหนดขันตอน (( X̅ = 5)
3. การประเมนิ ผลการดา้ เนินกจิ กรรม (( X̅ = 5)
4. งบประมาณเหมาะสม (( X̅ = 5)
5. เกิดประโยชนต์ ่อองคก์ ร นกั เรยี น ชุมชนและสังคม ( ( X̅ = 5)

ตอนท่ี 3 สรปุ ขอ้ เสนอแนะจากผตู้ อบแบบสอบถาม/ผู้ทีเ่ กย่ี วขอ้ ง
-

แบบประเมนิ รา่ งโครงการ ระดบั คะแนน
ชอ่ื โครงการ กิจกรรมพัฒนางานควบคมุ ภายใน 12345
ฝ่าย/หมวด/งาน แผนและงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนนิ งาน ปีงบ 2564 ปีการศกึ ษา 2564 
ชื่อรบั ผิดชอบโครงการ นางสาวนฤมล มุธะจิต 

เกณฑ์ทใี่ ชใ้ นการวเิ คราะห์ 

1. โครงการสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการ/ปญั หา 
2. โครงการเปน็ การแก้ปญั หา/สง่ เสรมิ /สนับสนนุ การเรยี นการสอน 
3. โครงการตอบสนองนโยบาย 
4. โรงเรยี นมีความพร้อมทางดา้ นบคุ ลากรในการด้าเนนิ โครงการ 
5. หลกั การและเหตผุ ลระบใุ หเ้ ห็นสภาพปัจจุบนั และปัญหาไดช้ ัดชัดเจน 
6. โครงการระบุเหตุผลและความจา้ เปน็ ในการดา้ เนนิ โครงการได้ชัดเจน 
7. วตั ถุประสงคส์ อดคลอ้ งกบั ปัญหา 
8. วตั ถปุ ระสงคช์ ดั เจน 
9. วตั ถุประสงค์มีความเป็นไปได้ 
10. เป้าหมายสอดคลอ้ งกบั วตั ถุประสงค์ 
11. เป้าหมายดา้ นปรมิ าณมคี วามเป็นไปได้ 
12. เป้าหมายด้านคุณภาพสามารถประเมนิ ได้ 
13. เป้าหมายด้านคณุ ภาพมีความเป็นไปได้ 
14. วิธีด้าเนินงานมีความชดั เจนในการปฏิบตั ิ 
15. วิธีดา้ เนินงานสามารถบรรลวุ ัตถุประสงค์ 
16. วิธีดา้ เนนิ งานมีความเปน็ ไปไดใ้ นการปฏิบตั ิ 
17. วธิ ดี ้าเนินงานเปน็ วิธที ป่ี ระหยดั 
18. งบประมาณเพยี งพอแกก่ ารดา้ เนนิ โครงการ 
19. งบประมาณเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรม 
21. งบประมาณทใ่ี ชด้ า้ เนินการตามโครงการขัดตอ่ ระเบียบทางราชการ 
22. คา่ ใช้จา่ ยระบุในโครงการเป็นไปอยา่ งประหยดั
23. การก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินการสอดคลอ้ งและเหมาะสมกับกิจกรรม 
24. ชว่ งเวลาท่ีดา้ เนนิ โครงการเหมาะสม 
25. วิธกี ารติดตามและ/หรือประเมนิ ผลเหมาะสมกับโครงการ 
26. วิธีการตดิ ตามและ/หรอื ประเมินผลทนั เวลาในการแก้ปัญหาหรือ

ปรับปรุงการด้าเนนิ โครงการ
27. ผลทค่ี าดวา่ จะได้รบั สอดคล้องกบั วัตถุประสงค์
28. ผลท่ไี ดร้ บั เกิดผลดีตอ่ นกั เรยี น
29. ผลที่ไดร้ ับเกิดผลดีตอ่ โรงเรยี น

เกณฑท์ ี่ใชใ้ นการวิเคราะห์ ระดบั คะแนน
30. ผลท่ีได้รบั เกิดผลดีต่อสงั คม หรือชมุ ชน
12345


แบบประเมนิ ผลงานของงาน/โครงการ
1.ช่ือแผนงาน/โครงการ กจิ กรรมพฒั นางานควบคมุ ภายใน
2.สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา  ระดบั ขันพืนฐาน ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีที่ 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6

3. ผูร้ บั ผิดชอบแผนงาน/โครงการ นางสาวนฤมล มธุ ะจิต / นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู
4. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศกึ ษา

คาช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ตามความเป็นจรงิ แลว้ แตก่ รณี

1. ผลการดาเนินการ

 ด้าเนินการเสร็จแลว้  กา้ ลังด้าเนนิ การ  ยังไม่ไดด้ า้ เนนิ การ

2. ผลการดาเนนิ การเปรียบเทียบกับเปา้ หมายด้านปรมิ าณ
 สูงกว่าเปา้ หมาย  เท่ากบั เปา้ หมาย  ตา่้ กว่าเป้าหมาย

3. ผลการดาเนินการเปรียบเทยี บกบั เปา้ หมายดา้ นคณุ ภาพ
 เปน็ ทน่ี ่าพอใจมาก  เป็นท่นี า่ พอใจ  ยังต้องปรับปรงุ

4. จานวนบุคลากรหรอื ผู้ดาเนินการ ครู 20 คน นกั เรียน 236 คน มีความเหมาะสมเพยี งใด

 มากเกนิ ไป  พอดี  น้อยเกินไป

5. ความร่วมมอื ในการดาเนินการของผู้รว่ มงาน
 ไดร้ บั ความร่วมมือมาก  ได้รบั ความร่วมมอื  ได้รบั ความรว่ มมอื พอสมควร

6. เครื่องมอื และอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการดาเนนิ การมคี วามเหมาะสมเพยี งใด
 จา้ นวนมากเกนิ ไป  จ้านวนพอดี  จ้านวนน้อยเกินไป

7. คณุ ภาพของเคร่อื งมือและอปุ กรณท์ ใี ช้ในการดาเนนิ การ

 ดีมาก  ด/ี พอใช้  ปรบั ปรงุ

8. สถานท่ีที่ใชใ้ นการดาเนนิ การมคี วามเหมาะสมเพยี งใด
 มาก ปานกลาง  นอ้ ย

9. ระยะเวลาดาเนนิ การ
 ตรงตามที่ระบุในแผน  เรว็ กว่าทีร่ ะบใุ นแผน  ชา้ กวา่ ทีร่ ะบุในแผน

10. ค่าใชจ้ ่ายที่ไดร้ บั (โปรดระบ)ุ

 งบประมาณ………1,000…………..บาท  เงนิ อ่ืน ๆ……………………….บาท

11. ค่าใชจ้ า่ ยทจี่ า่ ยจริง (โปรดระบ)ุ

 งบประมาณ………1,000…………..บาท  เงนิ อ่ืน ๆ……………………….บาท

12. มเี คร่ืองมอื วดั ความสาเร็จของงาน/โครงการ หรอื ไม่
 ไมม่ ี  มี คอื แบบสรปุ การดา้ เนินงาน

13. เครอื่ งมอื วดั ความสาเรจ็ ของงาน/โครงการ มคี วามเหมาะสมเพยี งใด
 มาก ปานกลาง  นอ้ ย

14. มเี กณฑว์ ัดความสาเร็จของงาน/โครงการ หรือไม่

 ไม่มี  มี คือ รอ้ ยละของผลการสรปุ การด้าเนินงาน

15. เกณฑว์ ดั ความสาเรจ็ ของงาน/โครงการ มีความเหมาะสมเพียงใด
มาก ปานกลาง  นอ้ ย

16. ปัญหาอุปสรรค (เลอื กไดม้ ากกว่า 1 ข้อ)

 1. งาน/โครงการไม่สอดคลอ้ งกบั ความต้องการหรอื ปญั หาของโรงเรยี น

 2. งาน/โครงการไมต่ อบสนองนโยบายตามทีร่ ะบใุ นแผน

 3. ขาดการประสานงานระหว่างคณะด้าเนินงาน หรอื ผเู้ ก่ียวขอ้ ง
 4. ขนั ตอนในการปฏบิ ตั ิงานของงาน/โครงการไมเ่ หมาะสมเท่าทีค่ วร

 5. ขันตอนในการปฏบิ ัติงานของงาน/โครงการบางขนั ตอนไม่เป็นไปตามเวลาท่กี ้าหนด

 6. กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไมส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ (โปรดระบกุ ิจกรรม)

 7. งบประมาณทใ่ี ชใ้ นการด้าเนินการของงาน/โครงการขดั ตอ่ ระเบียบของทางราชการ

ทา้ ให้ตอ้ งเปล่ยี นประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอื่น ๆ

 8. ผดู้ ้าเนนิ งานไมท่ ราบระเบยี บการใชง้ าน ท้าใหก้ ารขอเงินตามงบประมาณในงาน/

โครงการล่าช้าหรือเบกิ ได้ไมค่ รบตามทีจ่ ่ายจรงิ

 9. เกดิ ผลกระทบ/ผลข้างเคยี งจากการดา้ เนินการของงาน/โครงการ (โปรดระบุ)……...……

 10. อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………...…………………

17. ขอ้ เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข (ถา้ มี) .....................................................................

18. โครงการน้ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ในการดาเนินงานของโครงการแลว้ ควรดาเนินโครงการนอ้ี ีกในปกี ารศกึ ษา ตอ่ ไปหรือไม่อยา่ งไร

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน และเกิดประโยชน์อย่างมากเน่ืองจากกิจกรรม

พัฒนางานควบคุมภายในเป็นงานที่ส้าคัญงานหนึ่งในการบริหารจัดการงานในโรงเรียนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

ป้องกนั และรักษาทรัพย์สิน ช่วยใหก้ ารใชท้ รพั ยากรเป็นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ และใหก้ าร ปฏิบตั ิงานในขนั ตอน

ต่าง ๆ ให้เปน็ ไปอยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสม จึงเหน็ ควรดา้ เนนิ โครงการนีอกี ในปีต่อไป

ลงชื่อ……………………………….ผู้รายงาน/ผ้ปู ระเมิน ลงช่อื ……………………………….ผรู้ ายงาน/ผปู้ ระเมิน
(นางสาวนฤมล มุธะจิต) (นางสาวฉัตรสดุ า รัตนชมภู)

ความคดิ เหน็ ของผู้บรหิ าร (ขอ้ คิดเห็น/ตดั สนิ ใจ/ส่งั การ)
……….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………………………………………….
(วา่ ท่ีรอ้ ยตรกี ติ ตพิ งษ์ ทนิ แย่ง)
ผูอ้ า้ นวยการโรงเรยี นชุมชนบ้านน้าดบิ

ชือ่ กิจกรรม พฒั นางานควบคุมภายใน

สนองกลยุทธข์ องสพฐ. ขอ้ ที่ 2

สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา  ระดับขันพืนฐาน  ระดบั ปฐมวยั

ระดบั ขัน้ พนื้ ฐาน

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชที ่ี 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6

ลกั ษณะโครงการ  โครงการต่อเนอ่ื ง  โครงการใหม่

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวนฤมล มธุ ะจิต / นางสาวฉตั รสุดา รัตนชมภู

ระยะเวลาดาเนินการ  ปกี ารศกึ ษา 2564  ปงี บประมาณ 2564

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลกั การและเหตผุ ล

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้ก้าหนดระบบการควบคุมภายในของตนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม กับการปฏิบัติ งานในหน่วยงาน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและรักษา

ทรัพย์สิน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การ ปฏิบัติงานในขันตอนต่าง ๆ ให้

เป็นไปอยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสม ในการกา้ กับดูแลการจัดท้าระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกา้ หนดมาตรฐานการ

ควบคมุ ภายใน พ.ศ. 2544 โรงเรยี นตอ้ งจดั ท้าระบบการควบคมุ ภายใน ติดตามประเมนิ ผลและรายงานผลการ

ควบคุมภายใน

โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบ ตระหนักถึงความส้าคัญของการควบคุมภายในและเพอื่ ให้การด้าเนนิ การ

ตามระเบยี บดงั กล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก้าหนดเวลา จงึ ไดจ้ ดั ท้าโครงการนีขนึ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพอ่ื ให้งานควบคมุ ภายในปฏิบตั งิ านได้ถกู ตอ้ ง ตามระเบยี บ

3. เปา้ หมาย
เชงิ ปริมาณ กลมุ่ /งาน/ฝา่ ย จัดทา้ แผนการควบคุมภายใน ติดตามผลและรายงานผลการควบคมุ

ภายใน
เชิงคุณภาพ งานควบคมุ ภายในปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้อง ตามระเบียบ

4. วิธีการดาเนินการ / ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รบั ผดิ ชอบ

1 ประชมุ ชีแจงโครงการ พ.ค.65 นางสาวนฤมล มุธะจิต
นางสาวฉัตรสุดา รตั นชมภู
2 แตง่ ตงั คณะทา้ งาน พ.ค. 65
นางสาวนฤมล มธุ ะจติ
3 ด้าเนนิ งานตามโครงการ นางสาวฉัตรสดุ า รตั นชมภู

3.1 จดั ซอื จดั หาวสั ดุที่ในโครงการ 1 ม.ิ ย.64 - 31 ม.ี ค.65 นางสาวนฤมล มธุ ะจติ
นางสาวฉตั รสดุ า รัตนชมภู
3.2 ก้าหนดขนั ตอนปฏบิ ัติงาน 1 ม.ิ ย.64 - 31 ม.ี ค.65 งานบริหารงบประมาณ

3.3 ดา้ เนินงานตามขันตอน 1 ม.ิ ย.64 - 31 มี.ค.65 งานบริหารงบประมาณ

4 ประเมนิ ผล 1 – 28 ก.พ. 65 งานบริหารงบประมาณ

นางสาวนฤมล มุธะจติ
นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู

5 สรปุ รายงานผล 1 – 28 ม.ี ค. 65 นางสาวนฤมล มธุ ะจิต
นางสาวฉตั รสดุ า รตั นชมภู

5. ทรัพยากร

5.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขันพืนฐาน
5.2 ผบู้ ริหารสถานศึกษา
5.3 ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ คณะครู และ นกั เรยี น

6. รายละเอยี ดการใช้งบประมาณ

ท่ี กจิ กรรม/รายการ ตอบแทน เงินงบประมาณ รวม เงินนอก รวม
- ใช้สอย วสั ดุ งบประมาณ
1 ประชุมชแี จงโครงการ -
2 แตง่ ตังคณะทา้ งาน -- ---
3 ด้าเนินงานตามโครงการ - --
- ---
3.1 จัดซือจดั หาวัสดุในโครงการ - - 1,000
3.2 ก้าหนดขันตอนปฏบิ ตั ิงาน - -- 1,000 - 1,000
3.3 ด้าเนนิ งานตามขันตอน - -- ---
4 ประเมินผล -- ---
5 สรุป รายงานผล -- ---
---

7. หนว่ ยงาน / ผมู้ สี ่วนเก่ียวข้อง
7.1 คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั พนื ฐาน

7.2 ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา
7.3 ผู้รบั ผิดชอบโครงการ คณะครู และ นักเรียน

8. การวัดผล ประเมินผล

ตวั ชี้วัดความสาเร็จ วิธีการประเมนิ เครอ่ื งมือทใี่ ช้

8.1 งานควบคุมภายในปฏิบัตงิ านได้ถูกตอ้ ง 1. โรงเรยี นมีการจัดท้า 1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมนิ โครงการ
ตามระเบยี บ - ระบบการควบคมุ ภายใน

- ตดิ ตามผลการควบคุมภายใน

- รายงานผลการควบคุมภายใน

2. ประเมนิ โครงการ

9. ผลทีค่ าดวา่ จะไดร้ บั
9.1 กลุม่ /งาน/ฝ่าย จัดทา้ แผนการควบคมุ ภายใน ตดิ ตามผลและรายงานผลการควบคมุ ภายใน

9.2 งานควบคุมภายในปฏิบตั ิงานไดถ้ ูกต้อง ตามระเบียบ

ลงชื่อ ผู้เสนอกิจกรรม ลงชอื่ ผู้เสนอกิจกรรม
(นางสาวนฤมล มุธะจิต) (นางสาวฉัตรสดุ า รตั นชมภ)ู

ลงชือ่ ผูอ้ นมุ ตั ิโครงการ
(ว่าทรี่ อ้ ยตรกี ติ ติพงษ์ ทินแย่ง)

ผ้อู ้านวยการโรงเรียนชุมชนบา้ นนา้ ดิบ


Click to View FlipBook Version