The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natchayaa0701, 2021-03-18 05:46:54

ตำแหนงของโลก

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ตำแหน่งของโลกในจักรวำล

“จกั รวาล” และ “เอกภพ” เป็นคาๆ ท่มี ีความหมายเหมือนกนั ตรงกบั คาภาษาองั กฤษวา่
“UNIVERSE” ซง่ึ หมายถงึ ทกุ สรรพส่งิ ทงั้ หมดทงั้ ปวง จกั รวาลเป็นภาษาพดู เอกภพเป็น
ภาษาวชิ าการ แตใ่ นสงั คมท่วั ไปเรานิยมใชค้ าวา่ “จกั รวาล” เช่น ทอ่ งอวกาศสารวจจกั รวาล เรา
มกั ใชค้ าวา่ “เอกภพ” ในโอกาสท่ีเนน้ วา่ ทกุ อยา่ งเป็นหน่งึ เดยี วกนั เชน่ เอกภพเกิดขนึ้ เม่ือหน่งึ

หม่ืนหา้ พนั ลา้ นปีมาแลว้ ปัจจบุ นั เอกภพกาลงั ขยายตวั

มนุษยใ์ ชต้ ำแหน่งของดวงอำทิตยแ์ ละดวงดำวเป็นตวั กำหนดชวั่ โมงและวนั และใชช้ ่วงเวลำที่โลก โคจรรอบ
ดวงอำทิตยเ์ ป็นตวั กำหนดเดือนและปี ซ่ึงกค็ ือระบบนำฬิกำและระบบปฏิทินนน่ั เองนบั แต่โบรำณ มนุษย์
ตระหนกั ดีถึงควำมสมั พนั ธ์ระหวำ่ งวตั ถุทอ้ งฟ้ำกบั ชีวติ ประจำวนั ชำวประมงออกเรือจบั ปลำตอ้ งสังเกต

ตำแหน่งของดวงจนั ทร์

มนุษยใ์ นยคุ ก่อนประวตั ิศำสตร์คิดวำ่ โลกแบน ท้งั น้ีเป็นเพรำะพวกเขำมองเห็นวำ่ โลกเป็นพ้ืนท่ี
กวำ้ งใหญ่สุดสำยตำ มีดวงอำทิตยเ์ คลื่อนท่ีผำ่ นเวลำกลำงวนั มีดวงจนั ทร์และดวงดำวเคล่ือนที่ผำ่ นเวลำกลำงคืน

ค.ศ. 125 คลอเดียส ปโตเลมี นกั ปรำชญช์ ำวกรีก ไดแ้ ต่งตำรำดำรำศำสตร์ฉบบั แรกของโลกช่ือ “อลั มำเจสต”์
ระบุวำ่ โลกเป็นทรงกลมอยตู่ รงใจกลำงของจกั รวำล กำรท่ีเรำเห็นดำวเครำะห์ท้งั เจด็ (รวมดวงอำทิตย์ และดวง
จนั ทร์) เคล่ือนไปขำ้ งหนำ้ แต่บำงคร้ังกเ็ คล่ือนท่ียอ้ นทำง (RETROGRADE) สวนกบั กลุ่มดำวจกั รำศี
เป็นเพรำะดำวเครำะห์ท้งั เจด็ เคล่ือนที่อยบู่ นวงกลมขนำดเลก็ ซ่ึงเรียกวำ่ “เอปิ ไซเคิล” (EPICYCLE)

ค.ศ.1905 อลั เบิร์ต ไอสไตน์ ประกำศทฤษฎีสมั พทั ธภำพเฉพำะ E = MC2 พลงั งำนและมวลเป็นสิ่ง
เดียวกนั พลงั งำนจำนวนมหำศำลอดั รวมกนั เป็นสสำรได้ นนั่ คือ นิวเคลียร์ฟิ วชนั พลงั งำนตน้ กำเนิดของดำว
ฤกษ์ สิบปี ต่อมำเขำประกำศทฤษฎีสมั พทั ธภำพทว่ั ไป วำ่ ดว้ ย มวลทำใหภ้ ูมิศำสตร์ของอวกำศโคง้ และอธิบำย
วำ่ ดำวเครำะห์เคลื่อนท่ีรอบดวงอำทิตย์ มิใช่เป็นเพรำะ แรงโนม้ ถ่วงระหวำ่ งดำวอยำ่ งที่นิวตนั อธิบำย แต่เป็น

เพรำะวำ่ มวลของดวงอำทิตยท์ ำใหอ้ วกำศโคง้ ดำวเครำะห์จึงจำตอ้ งเคลื่อนท่ีเป็นวงโคง้ ไปรอบๆ

ค.ศ.1929 เอด็ วนิ ฮบั เบิล จำแนกกำแลก็ ซีออกเป็นหลำยประเภท และพบวำ่ สเปคตรัมของกำแลก็ ซีส่วนใหญม่ ี
ปรำกฏกำรณ์กำรเล่ือนทำงแดง (REDSHIFT) นน่ั หมำยถึง กำแลก็ ซีกำลงั เคล่ือนที่ออกจำกโลก นน่ั กค็ ือ เอก

ภพ (จกั รวำล) กำลงั ขยำยตวั

ค.ศ.1989 ยำนอวกำศโคบี (COBE) พบวำ่ รังสีไมโครเวฟพ้ืนหลงั ของเอกภพ (COSMIC MICROWAVE
BACKGROUND RADIATION) มีอุณหภูมิไม่เท่ำกนั เป็นหลกั ฐำนยนื ยนั วำ่ เอกภพเยน็ ตวั ลงไม่เท่ำกนั ทุกตำบล

กำแลก็ ซีจึงเกิดข้ึนเป็นกระจุกๆ ไม่กระจำยตวั เท่ำๆ กนั ในเอกภพ

ในเวลำค่ำคืนที่ฟ้ำใสไร้เมฆ ปรำศจำกแสงรบกวน หำกแหงนหนำ้ มองดูทอ้ งฟ้ำดว้ ยตำเปล่ำ จะพบเทห์วตั ถุ
ทอ้ งฟ้ำ (CELESTIAL OBJECTS) นำนำชนิด มีท้งั ขนำดเลก็ และใหญ่ อยหู่ ่ำงจำกตวั เรำดว้ ย
ระยะทำงท่ีต่ำงกนั นบั ต้งั แต่ ดวงจนั ทร์ซ่ึงอยหู่ ่ำงจำกโลก 386,000 กิโลเมตร ไปจนถึงกำแลก็ ซีแอนโดรเมดำ
ซ่ึงอยหู่ ่ำงออกไป 2.3 ลำ้ นปี แสง (1 ปี แสง = ระยะทำงซ่ึงแสงใชเ้ วลำนำน 1 ปี หรือ 9.5 ลำ้ นลำ้ นกิโลเมตร)

เป็นดำวฤกษซ์ ่ึงอยตู่ รงกลำงระบบสุริยะ มีดำวเครำะห์เป็นบริวำรโคจรลอ้ มรอบ อณุ หภมู ิท่ีใจกลำงของดวง
อำทิตยส์ ูงถึง 15 ลำ้ นองศำเซลเซียส เน่ืองจำกอะตอมของไฮโดรเจนรวมตวั เป็นฮีเลียม อุณหภูมิพ้ืนผวิ 5,800°C

ดวงอำทิตยม์ ีขนำดเสน้ ผำ่ นศูนยก์ ลำง 1.4 ลำ้ นกิโลเมตร

เป็นบริวำรของดำวฤกษ์ ดำวเครำะห์ในระบบสุริยะของเรำมี 8 ดวง แบ่งเป็นดำวเครำะห์แขง็ (พธุ ศุกร์ โลก
องั คำร) และดำวเครำะห์ก๊ำซ (พฤหสั บดี เสำร์ ยเู รนสั เนปจูน) มีขนำดเสน้ ผำ่ นศูนยก์ ลำงต้งั แต่ 4,880 กิโลเมตร

(ดำวพธุ ) ถึง 142,984 กิโลเมตร (ดำวพฤหสั บดี)

เป็นบริวำรของดำวเครำะห์อีกทีหน่ึง โลกมีดวงจนั ทร์ 1 ดวง แต่ดำวเครำะห์ยกั ษ์ เช่น ดำวพฤหสั บดีมีดวง
จนั ทร์มำกกวำ่ 20 ดวง ดวงจนั ทร์มีหลำยขนำด ต้งั แต่ 12 กิโลเมตร จนถึง 5,262 กิโลเมตร ดวงจนั ทร์ของโลกมี

ช่ือวำ่ "THE MOON" มีขนำดเสน้ ผำ่ นศูนยก์ ลำง 3,476 กิโลเมตร

เป็นวตั ถุรูปทรงค่อนขำ้ งกลม มีขนำดเลก็ กวำ่ ดำวเครำะห์ มีขนำดประมำณ 400 - 2400 กิโลเมตร และมีวงโคจร
ซอ้ นทบั กบั ดำวดวงอ่ืน แต่ไม่อยใู่ นระนำบสุริยวถิ ี ตวั อยำ่ งเช่น ดำวพลโู ต เป็นตน้

เป็นบริวำรขนำดเลก็ ของระบบสุริยะ มีขนำดต้งั แต่ 1 กิโลเมตร จนถึง 400 กิโลเมตร ส่วนมำกจะอยรู่ ะหวำ่ งวง
โคจรของดำวองั คำรกบั วงโคจรของดำวพฤหสั บดี วงโคจรของดำวเครำะห์นอ้ ยบำงดวง มีวงโคจรท่ีตดั กบั วง
โคจรของโลกในบำงคร้ังเศษฝ่ นุ จำกดำวเครำะห์นอ้ ย ถูกดูดใหต้ กลงเสียดสีกบั บรรยำกำศโลก ลุกไหมต้ ิดไฟ

ทำใหเ้ รำมองเห็นเป็น "ฝนดำวตก" (METEOR SHOWER)

อกุ กำบำต หมำยถึงเศษวตั ถุขนำดเลก็ ในอวกำศ(ส่วนใหญ่มีขนำดเท่ำเมด็ ทรำย)เมื่ออุกกำบำตถกู แรงโนม้ ถ่วง
ของโลก ดึงดูดใหต้ กลงมำ เสียดสีกบั บรรยำกำศของโลกที่ระยะสูงประมำณ 70 - 80 กิโลเมตร เกิดควำมร้อน
จนลุกไหมต้ ิดไฟ ทำใหเ้ รำมองเห็นเป็นทำงยำว เรียกวำ่ "ดำวตก" หรือ "ผพี งุ่ ใต"้ ในบำงคร้ังอุกกำบำตขนำด

ใหญ่ ลุกไหมไ้ ม่หมด ตกลงมำถึงพ้ืนโลก เรำเรียกวำ่ "กอ้ นอุกกำบำต" (METEORITE)

ดำวซ่ึงมีมวลสำรจำนวนมหำศำล มีอุณหภูมิสูงและแผร่ ังสี ซ่ึงเกิดจำกปฏิกริยำนิวเคลียร์ ดำวฤกษอ์ ยไู่ กลมำก แมจ้ ะส่องมองดว้ ย
กลอ้ งโทรทรรศนข์ นำดใหญ่กม็ องเห็นเป็นเพียงจุดแสง ดำวฤกษเ์ พื่อนบำ้ นของเรำมีช่ือวำ่ "อลั ฟำ เซนทอรี" (ALPHA
CENTAURI)

E-BOOK
เล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรำยวชิ ำโครงกำร
ผจู้ ดั ทำ นำงนำงสำว ณฐั ชยำ กลิ้งสลุง
รหสั 3204-8501


Click to View FlipBook Version