The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phasathon Kumpui, 2021-02-21 11:18:41

The Emotion news

Finance Review (2)

THE EMOTION NEWS ฉบบั 1 วนั ที07/02/2564

THE EMOTION NEWS

SpaceX และ NASA
ส่ง"ชา้ งแมมมอธตัวผู้"ขึน
สู่อวกาศได้สาํ เร็จ

สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) บริษัทเอกชนทางด้าน

ธุรกิจการขนส่งทางอวกาศ กลายเปนบริษัท

ราคา Bitcoin เอกชนแห่งแรก ทีประสบความสาํ เร็จในการส่ง
พุ่งทะลุ 40,000 นักบินอวกาศขึนสู่สถานีอวกาศนานาชาติ โดย
เปนการทํางานร่วมกับองค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA
ดอลลาร์อย่าง (อ่านต่อหน้า2)
รุนแรง หรือขาขึน
นันจะกลับมา สือนอกรายงาน ชาวโลกกระเจิง!!
แล้ว? “ไวรัสโคโรนา” นั ก กิ น จุ ช า ว ด า ว น า
จะทําคนล้มละลาย เม็กหาคําตอบของ
ราคาของ Bitcoin กําลังพุ่ง ข้อดีของระบบ
ขึนอย่างรุนแรงในขณะทีกําลัง
รายงานข่าวอยู่นี โดยมันได้พุ่ง
ทะลุ 40,000 ดอลลาร์อีกครัง
หนึงแล้ว หลังจากก่อนหน้านี มากกว่า เศรษฐกิจแบบ
ร่วงลงไปตํากว่า 30,000
ดอลลาร์ กราฟ BTCUSD จาก
TradingView เผยให้เห็นว่า คนเสีย ทุนนิยมได้แล้ว (อ่านต่อหน้า2)
ราคาของ Bitcoin นันกําลัง

พุ ่ ง ขึน อ ย่ า ง รุ น แ ร ง ไ ป แ ต ะ จุ ด ชีวิต!!!
สูงสุดในวันนีที 40,339 (อ่านต่อหนา้ 2)
ดอลลาร์ หลังจากทีก่อนหน้านี
ตลาดมีการซบเซามาหลายวัน
(อ่านต่อหน้า2)

ค่าเงินบาท สาํ นักข่าว The Independence รายงานว่า ขณะนีความเสียงทางด้านเศรษฐกิจทีเกิดจากไวรัส
โคโรนาขยายวงกว้างขึนเรือยๆ อย่างรวดเร็วกว่าความเสียงด้านสุขภาพ ซึงนอกจากจะส่งผลกระ

อ30่อ.น12ค่าบลางทที ลือลัน!!!โลกได้รู้ทบต่อตัวบุคคลแล้ว ยังอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ (อ่านต่อหน้า2) THE
วเิ คราะห์ ความหมายของ EMOTION
แนวโน้มวนั คําวา่ "เศรษฐกิจ" NEWS

นี (economy) WWW.ม33เรารกั
กัน.COM เตือนคนลง
The Independence ระบบเศรษฐกิจ (ECONOMIC SYSTEM) หมายถึง ทะเบยี นรบั เงิน 4,000 บาท
กล่มุ ของหนว่ ยเศรษฐกิจกล่มุ หนงึ ๆ ทีดําเนนิ กิจกรรม
รายงานว่า ขณะนีความเสียง ทางเศรษฐกิจ ภายใต้ระเบยี บกฎเกณฑ์อันเดียวกันใน อยา่ เขา้ ผดิ เวบ็
ทางด้านเศรษฐกิจทีเกิดจาก ทีนี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC
ไวรัสโคโรนาขยายวงกว้างขึน ACTIVITIES) คือ กิจกรรมทีเกียวขอ้ งกับการผลิต
เรือยๆ อย่างรวดเร็วกว่าความ การบรโิ ภค และการกระจายสนิ ค้าหรอื บรกิ ารต่างๆ
เสียงด้านสุขภาพ ซึงนอกจาก (อ่านต่อหน้า5)
จะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล
แล้ว ยังอาจส่งผลต่อภาค เตือนคนลงทะเบยี น WWW.ม33เรารกั
ธุรกิจ(อ่านต่อหน้า2) กัน.COM เพอื รบั สทิ ธเิ งิน 4,000 บาท อยา่ เขา้

ผดิ เวบ็ หวนั มมี จิ ฉาชพี ทําเวบ็ ไซต์ปลอม หลอกให้

ผปู้ ระกันตนกรอกขอ้ มูล

โครงการ “คนละครึง” ยังฮอตฮิต
ยอดใชจ้ ่ายสะสม 71,323 ล้านบาท

E-BOOKผตู้ รวจราชการกระทรวงการคลัง รกั ษาราชการแทน

ผอู้ ํานวยการสาํ นกั งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ
โฆษกกระทรวงการคลัง เปดเผยวา่ ล่าสดุ ณ วนั ที
24 ม.ค.64 มผี ใู้ ชส้ ทิ ธติ ามโครงการ (อ่านต่อหนา้ 5)

หนา้ 2 THE EMOTION NEWS ฉบับ1 วันที07/02/2564

ระบบเศรษฐกิจ (economic จึงจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ๐SpaceX และ NASA ๐ราคาBitcoinพุ่งทะลุ
system) หมายถึง กลุ่มบุคคล ส่ง"ช้างแมมมอธตัวผู้"ขึน 40,000 ดอลลาร์
และเปนธรรมมากทีสุด
สู่อวกาศได้สาํ เร็จ
ของสังคมทีรวมตัวกันเปนกลุ่ม ระบบเศรษฐกิจใดทีสามารถ
ทังนี นักบินอวกาศที
ของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ แก้ไขปญหาดังกล่าวได้อย่าง ร่วมเดินทางไปยังสถานี ก่อนหน้านีราคานันได้ร่วงลงไป
อวกาศนานาชาติ มีด้วย
เช่น สถาบันการผลิต สถาบันการ ครบถ้วนย่อมเท่ากับว่าประเทศ กัน 4 ตัว โดยสามในสีตัว แตะระดับ 28,000 ดอลลาร์อย่าง
ทีมาในครังนี เคยเดิน
เงินการธนาคาร สถาบันการค้า หรือสังคมนันจัดสรรทรัพยากร ทางมาปฏิบัติงานทีสถานี รุนแรงเมือวันที 22 มกราคมที
อวกาศแล้ว ทีเดินทาง
สถาบันการขนส่ง สถาบันการ ทีมีอยู่อย่างจาํ กัดเพือตอบ มาปฏิบัติงานนอกโลก ผ่านมา หลังจากทีก่อนหน้านีมัน
เปนครังแรก
ประกันภัย ฯลฯ ซึงยึดถือแนว สนองความต้องการของ จรวดของสเปซเอ็กซ์ เคยพุ่งไปแตะจุดสูงสุดเปน
ได้ถูกปล่อยจากฐาน 39-A ทีเคน
ปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการ ประชาชนของประเทศทีมีอยู่ไม่ เนดี สเปซ เซนเตอร์ (Kennedy ประวัติกาลเมือวันที 8 มกราคม
Space Center) ในฟลอริดา
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาํ กัดได้อย่างทัวถึงช่วยให้ โดยจะใช้เวลา 27 ชัวโมง ก่อนทีจะ 2021 โดยในขณะนันราคาได้พุ่งไป
เชือมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ซึงทังหมดจะประจาํ การบนสถานี อยู่ที 42,000 ดอลลาร์ ก่อนหน้า
อวกาศจนถึงมิถุนายนปหน้า
อํานวยความสะดวกในการทีจะ ประเทศชาติย่อมพัฒนาไปสู่เปา นีการร่วงลงของราคา Bitcoin
ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงที
แก้ไขปญหาพืนฐาน ทาง หมายทีวางไว้ 30.12 บาท(ต่อ) ทําให้หลาย ๆ คนออกมาตีความ

เศรษฐกิจ เพือให้สามารถบาํ บัด ระบบเศรษฐกิจของ ค่าเงินบาทเปดเช้าวันนี ที 30.12 และคาดการณ์ไปต่าง ๆ นานา
บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงปด
ความต้องการให้แก่บุคคลต่างๆที ประเทศต่างๆในโลกจะมีความ สินวันทําการก่อนที 30.07 บาท/ โดยหลายส่วนมองว่าขาขึนนันได้
ดอลลาร์
อยู่ร่วมกันในสังคมนันให้ได้รับ แตกต่างกัน ทังนี ขึนอยู่กับรูป ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทราย จบลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ก่อน
สัปดาห์คาดเคลือนไหวในกรอบ
ประโยชน์มากทีสุด เกิด แบบการปกครอง 29.90-30.30 บาทต่อดอลลาร์ หน้านีทางสยามบล็อกเชนได้
สาํ หรับในสัปดาห์นี (11-15 ม.ค.)
ประสิทธิภาพสูงสุด ขนบธรรมเนียม ประเพณี เชือว่าตลาดจะจับตาไปทีความ รายงานไปแล้วว่านักวิเคราะห์คริป
เคลือนไหวทางการเมืองในสหรัฐ
ระบบเศรษฐกิจทําหน้าทีแก้ไข วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดใน แนวโน้มการผลิต และการแจกจ่าย โตชือดังอย่างนาย Yassine
ยาต้านไวรัสเปนหลัก
ปญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจ 3 การบริหารเศรษฐกิจของผู้ Elmandjra จาก Ark

ประการ คือ ตัดสินใจว่าจะผลิต บริหารในแต่ละประเทศ ระบบ Investment นันได้ออกมาคาด

สินค้าหรือบริการอะไรบ้าง และ เศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว การณ์ว่าราคาของ Bitcoin นันมี

ควรผลิตในจาํ นวนเท่าใด โลกสามารถแบ่งออกเปน 4 โอกาสทีจะพุ่งแตะ 11.7 ล้านบาท

ตัดสินใจว่าในการผลิตสินค้าหรือ ระบบใหญ่ๆดังนี ได้ในช่วงปนี หรือทีราว ๆ

บริการเหล่านันควรจะใช้วิธีการ 390,000 ดอลลาร์ “นีอาจเปน

ผลิตอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมราคาของ bitcoin

สูงสุด และมีต้นทุนต่อหน่วยตํา ของตลาดกระทิงในรอบปจจุบัน

สุดตัดสินใจว่า จะจาํ หน่ายจ่าย ซึงอาจทําให้ตลาดกระทิงในป

แจกสินค้าหรือบริการทีผลิตขึน 2017 ดูเล็กน้อยมาก ในลักษณะ

มานันไปยังบุคคลกลุ่มต่างๆ ใน เดียวกับทีตลาดกระทิงป 2017

สังคมอย่างไร ทําให้ตลาดกระทิงในป 2013 ดู

เล็กน้อยไปเลยเช่นกัน” ซึงเรานัน

๐สือนอกรายงาน“ไวรัสโคโรนา” นอกจากนี ท่ามกลางสถานการณ์ ก็ต้องรอดูกันต่อไป
ไวรัสโคโรนา ก็ยังมีปจจัยด้าน
จะทําคนล้มละลายมากกว่า เศรษฐกิจโลกเข้ามาเกียวข้อง ทัง
คนเสียชีวิต!!!(ต่อ) ความระสาํ ระสายของตลาดหุ้น
สงครามนํามันระหว่างรัสเซียและ
จากรายงานเมือวันที 12 มี.ค. ซาอุดีอาระเบีย และสงครามใน
ซีเรียทีกําลังปะทุและนําไปสู่วิกฤต
2563 โรค Covid-19 ได้คร่าชีวิต ผู้ลีภัย

ผู้คนทัวโลกถึง 4,389 คน และจะ 1) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ข้อดีของระบบเศรษฐกิจ
หรือทุนนิยม (Laissez-Faire
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ or Capitalism) แบบทุนนิยม

ต่อคนอีกหลายล้านคน เห็นได้จาก ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ เอกชนมีเสรีภาพในการ
ทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจทีให้
ภาวะตกตําทางเศรษฐกิจของ อย่างไรก็ตาม เรืองทีน่ากังวลยิง เสรีภาพแก่ภาคเอกชนในการเลือก เลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทาง
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อิตาลี ซึงเปนพืนทีเศรษฐกิจที กว่านันคือรัฐบาลยังคงมองว่า เอกชนมีกรรมสิทธิในทรัพย์สิน เศรษฐกิจตามทีตนถนัด กําไรและ
สามารถเปนเจ้าของปจจัยการผลิต
ใหญ่ เปนอันดับ 9 ของโลก แต่ เรืองนีเปนวิกฤตด้านสุขภาพ เศรษฐทรัพย์ต่างๆทีตนหามาได้ มี การมีระบบกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวม
กลับต้องปดประเทศ เนืองจาก ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจ เพราะฉะนัน ทั ง ก า ร เ ลื อ ก อุ ป โ ภ ค บ ร ิโ ภ ค สิน ค้ า เปนแรงจูงใจทําให้การทํางานเปน
และบริการต่างๆ แต่ทว่าเสรีภาพ
วิกฤต Covid-19 และมีแนวโน้มที สิงทีสาํ คัญพอๆ กับการต่อสู้กับ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ของกฎหมาย
จะกระทบต่อเศรษฐกิจในยุโรป ไวรัส คือการเพิมภูมิคุ้มกันให้กับ ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจ

และประเทศคู่ค้ารายใหญ่ทีสุด เศรษฐกิจ เพือให้สามารถรับมือ แบบทุนนิยม

อย่างสหรัฐฯ ส่วนธุรกิจขนาดเล็ก กับภาวะตืนตระหนกทีกําลังจะ

ยังต้องต่อสู้กับการขาดแคลน ก่อให้เกิดปญหาความ

สินค้าหรือวัตถุดิบทีจาํ เปน ตามมา โดยการปกปองอนาคต เหลือมลําอันเนืองจากความ

เนืองจากการปดโรงงาน ของธุรกิจทังขนาดใหญ่และขนาด สามารถทีแตกต่างกันในแต่ละ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น จีน ซึงจีนเปน เล็ก รวมทังมองหาโอกาสในการ บุคคลโดยพืนฐาน ทําให้ความ

ประเทศทีส่งออกสินค้ามากทีสุดใน สร้างผลกําไรจากระเบียบ สามารถในการหารายได้ไม่เท่ากัน

โลก และรับผิดชอบการผลิตสินค้า เศรษฐกิจโลกใหม่ เพราะการ ผู้ทีมีความสามารถสูงกว่าจะเปนผู้

ราว 1 ใน 3 ของโลก ดังนัน ปญหา ละเลยความเปลียนแปลงเหล่านี ได้เปรียบผู้ทีอ่อนแอกว่าในทาง

ของจีนจึงเปนปญหาของทุกคน อาจจะอันตรายยิงกว่าโรคระบาด เศรษฐกิจ

2)ระบบเศรษฐกิจแบบ และรายได้ของบุคคลในสังคม ภาย 3)ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ทาง ฐานะและรายได้ของบุคคลเช่น
คอมมิวนิสต์ (Communism) (Socialism) เดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบ
ใต้ระบบเศรษฐกิจนีเอกชนจะ คอมมิวนิสต์ นอกจากนัน ภายใต้ระบบ
ระบบเศรษฐกิจแบบ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปน เศรษฐกิจนีเอกชนมีเสรีภาพและมี
คอมมิวนิสต์เปนระบบเศรษฐกิจที ทําการผลิตและ บริโภคตามคําสัง ระบบเศรษฐกิจทีมีลักษณะใกล้เคียง กรรมสิทธิในการถือครองทรัพย์สิน
มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบ กับระบบเศรษฐกิจ แบบคอมมิวนิสต์ บ้างพอสมควร
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ ของรัฐ ผลผลิตทีผลิตขึนมาจะถูก ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ทุนนิยม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ รัฐจะเปนผู้ครอบครองทรัพยากรการ ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ
แบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลเปน นําส่งเข้าส่วนกลาง และรัฐจะเปนผู้ ผลิตพืนฐาน ไว้เกือบทังหมด และเปน สังคมนิยม
เจ้าของทรัพยากรต่างๆ ผู้วางแผนเศรษฐกิจ กําหนดแนวทาง
จัดสรรหรือแบ่งปน สินค้าและ การแก้ไขปญหาพืนฐาน กิจการหลักที ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบ
มี ความสาํ คัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวม สังคมนิยม เนืองจากปจจัยการผลิต
บริการดังกล่าวให้ประชาชนแต่ละ ของประเทศ พืนฐานอยู่ในการควบคุมของ รัฐบาล
ทําให้ขาดความคล่องตัว การผลิตถูก
คนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบ จาํ กัดเพราะต้องผลิตตามทีรัฐกําหนด
สังคมนิยม โอกาสทีจะขยายการผลิตหรือพัฒนา
ได้เปรียบเสียเปรียบ คุณภาพการผลิตเปนไปค่อนข้าง
ระบบเศรษฐกิจแบบ ลําบาก
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบ ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ สังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจทีมี
คอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์ ส่วนช่วยลดปญหาความเหลือมลํา

จุดเด่นของระบบ ประชาชนไม่มีเสรีภาพทีจะ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ก็คือ ผลิตหรือบริโภคอะไรได้ตามใจ ถูก
เปนระบบเศรษฐกิจทีช่วยลด บังคับหรือสังการจากรัฐ
ปญหาความเหลือมลําทางฐานะ สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าทีควร

THE EMOTION NEWS หนา้ 3

4) ระบบเศรษฐกิจแบบ ข้อดีของระบบเศรษฐกิจ ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจ ๐หุ้นยุโรปเปดบวกต่อเนือง
ผสม(Mixed Economy) แบบผสม แบบผสม ตามทิศทางหุ้นเอเชีย-หวัง
เศรษฐกิจโลกฟนตัวเร็ว
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปน เปนระบบเศรษฐกิจที การมีกําไรและระบบ
ระบบเศรษฐกิจทีมีลักษณะ ค่อนข้างมีความคล่องตัว กรรมสิทธิในทรัพย์สินอาจก่อ ตลาดหุ้นยุโรปเปดปรับ
ผสมผสานระหว่างระบบ กล่าวคือมีการใช้กลไกรัฐร่วม ให้เกิดปญหาความเหลือมลํา ตัวขึนในวันนี โดยบวกขึน
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ กับกลไกราคาในการจัดสรร ทางฐานะ และรายได้เช่นเดียว เปนวันที 3 ติดต่อกันแล้ว
ระบบเศรษฐกิจแบบ ทรัพยากรของระบบ กิจการ กับระบบเศรษฐกิจแบบ เนืองจากนักลงทุนขานรับ
สังคมนิยม กล่าวคือ ภายใต้ ใดทีกลไกราคาสามารถทํา ทุนนิยม บรรยากาศการซือขายเชิง
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทัง หน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บวกจากตลาดหุ้นเอเชีย
รัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วน รัฐก็จะปล่อยให้เอกชนเปนผู้ ท่ามกลางความหวังทีว่า
ร่วมในการแก้ไขปญหาพืน ดาํ เนินการ (ใช้ระบบของการ เศรษฐกิจโลกจะฟนตัวได้
ฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยการ แข่งขัน) เร็วขึน และนักลงทุนยังคง
ผลิตมีทังส่วนทีเปนของ มุ่งความสนใจไปทีการเปด
รัฐบาลและเอกชน เผยผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน

“อีลอน มัสก์” พุ่งขึนอันดับหนึง “เศรษฐีรวยทีสุดในโลก”

หลังจากราคาหุ้นเทสลาขึนอย่างต่อเนือง หลังจากมัสก์ทราบข่าวนี เขาได้โพสต์ข้อความผ่าน ทวิต
มูลค่าราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) บริษัท ว่า “แปลกจัง” (How strange) พร้อมกับ ระบุ ต่อว่า
เทสลาตอนนีอยู่ที 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ “ถึงเวลากลับไปทํางานต่อ” (Well,back to work…)

วันที 8 มกราคม 2564 สาํ นัก เมือวันที 6 ม.ค.ทีผ่านมา บริษัทเทสลามีมูลค่าราคา

ข่าวบีบีซีรายงานว่า “อีลอน มัสก์” ซีอีโอ ตลาด (มาร์เก็ตแคป) พุ่งทะยานไปถึง 7 แสนล้าน

บริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟา “เทสลา อิงค์” ดอลลาร์สหรัฐ ซึงทําให้มมูลค่ามากกว่าบริษัท

(Tesla Inc.) และบริษัทขนส่งทางอวกาศ รถยนต์ ของโลกอย่าง “โตโยต้า มอเตอร์ส”

“สเปซเอ๊กซ์” (SpaceX) “บมจ.ฟอลคส์วา เกิน” “ฮุนได มอเตอร์”

ครองตําแหน่งบุคคลทีรวยทีสุดใน “จีเอ็ม” และ “ฟอร์ด” รวมกันถึงแม้จะมีการ

โลก แซง “เจฟฟ เบโซส” ซีอีโอ ระบาดของโรคโควิด-19 ทีทําให้ต้องปด

บริษัท “อเมซอนดอทคอม” ซึงได้ โรงงานทีรัฐแคลิฟอร์เนียไปช่วงหนึง

ครองตําแหน่งมาตังแต่ป 2017 เทสลายังสามารถทํายอดขายรถได้

หลังจากราคาหุ้นเทสลาขึนอย่าง มากถึง 499,550 คัน เมือป 2020

มาก เมือวันที 7 ม.ค.ทีผ่าน น้อยกว่าเปาหมายทีตังไว้เพียง

มา“แดเนียล อิเวส” นักวิเคราะห์ 450 คันทังนี เทสลกําลังมี

บริษัท ทีปรึกษาทาง การเงิน เวด แผนขยายฐานการผลิต

บุช ซีเคียวริตี ระบุว่าสาเหตุทีราคาหุ้น สร้างโรงงานผลิตรถ

บริษัทเทสลาขึนเปนผลมาจาก ไฟฟาเพิมทีชานเมือง

การเลือกตังสหรัฐ รัฐสภาใหม่ เบอร์ลิน และรัฐเท็กซัส

ตอนนี “พรรคเดโมแครต” สหรัฐอเมริกา บ้านใหม่

มีเสียงข้างมากทังในทําเนียบ ของอีลอนมัสก์ เพือ

ขาว สภาสูง และสภาล่าง ขยายบริษัท และ

โดย เนืองจากเปนพรรคทีใส่ แข่งขันกับบริษัท

ใจต่อสิงแวดล้อม ทําให้คาด รถยนต์ยักษ์ใหญ่

การณ์ ว่าจะมีนโยบายมาตรการ ของโลกทีกําลังหันมา

สนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟา ผลิตและจาํ หน่ายรถยนต์ขับ

ซึงเปนประโยชน์ต่อบริษัทเทสลาอย่างมาก เคลือนด้วยพลังงานไฟฟาทีเปนพลังงานสะอาด
เศรษฐกิจโลก 2021 เสียงสูงบนภาวะชะลอตัว

ผู้สันทัดกรณีและผู้ทีติดตามสถาน มายืนอยู่บนเส้นทางเติบโตแข็ง นับตังแต่ป 2008-2009 ปแห่ง การบริโภค อย่างชนิดพลิกโฉม
การณ์ทางด้านเศรษฐกิจของโลก แกร่ง อย่างทีทุกคนอยากเห็นนัน วิกฤตการณ์การเงินในสหรัฐ เรือย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอ
มาตลอดป 2019-2020 ลงความ มีโอกาสน้อยยิงกว่าน้อย ตัวเลข มาในการมองภาพทีกว้างออกไป เอ็มเอฟ) คาดการณ์สถานการณ์ใน
เห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจโลกตลอด การคาดการณ์อัตราการขยายตัว มากกว่านันนักวิชาการของโออีซีดี เชิงบวกมากกว่าเล็กน้อย ทํานายว่า
ปทีผ่านมาตกอยู่ในภาวะอีนุงตุง ของเศรษฐกิจในปหน้าจากสารพัด เชือว่า นโยบายในเชิงรุกทีบรรดา ปหน้าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว
นังจากสารพัดปจจัยและสารพัด องค์กรระหว่างประเทศทีได้รับการ ธนาคารกลางของประเทศทังหลาย 3.4% แม้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจ
เหตุการณ์ในเชิงลบคําถามทีค้าคา ยอมรับบอกเปนเสียง เดียวกันว่า ประกาศใช้ออกมา จะถูกสกัด เตะ ชะลอตัวอย่างทัวถึง ในประเทศต่าง
อยู่ในใจทุกคนในยามนีจึงหนีไม่พ้น ปหน้าทังป เศรษฐกิจโลกจะโตก ถ่วง ถูกชะลอจากรัฐบาล ซึงต้อง ๆ ไม่น้อยกว่า 90% ของโลกก็ตาม
คําถามทีว่า ถึงปหน้าฟาใหม่ สภาพ ว่าทีผ่านมาเพียงเล็กน้อยเท่านัน เผชิญหน้ากับปญหาใหญ่อีก2 ด้าน
ทีว่านันจะกระเต่ืองขึนหรือยาํ แย่ เององค์การความร่วมมือทาง ด้าน พร้อม ๆ กันในปหน้าหนึง
ลง มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที เศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) คือ ปญหาการเปลียนแปลงภูมิ
เศรษฐ กิจโดยรวมของทังโลกจะ ยืนยันเอาไว้ในรายงา สถานการณ์ อากาศ หรือทีเรียกกันง่าย ๆ ว่า
สามารถโงหัว ฟนตัวจากสภาพเมา เศรษฐกิจโลกเมือเดือนทีแล้วว่า ภาวะโลกร้อน อีกหนึง คือ การไหล
หมัดของปทีผ่านมา คําตอบอย่าง การค้าระหว่างประเทศทีอ่อนแอลง บ่าเข้ามาสู่สังคมมนุษย์ของความ
ง่ายทีอ้างอิงกันในเวลานีก็คือ โอ การลงทุนทีนันเปนระดับการขยาย ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีเปลียน
กาสทีเศรษฐกิจโลกจะพลิกฟนขึน ตัวของเศรษฐกิจโลกทีตําทีสุด แปลงทังพฤติกรรมการผลิตและ

หนา้ 4 THE EMOTION NEWS

๐ตํารวจเตือนภัย แอป ใชเ้ สยี งเพยี งอยา่ งเดียว ไมม่ ภี าพและการ เสยี งทีใชไ้ ด้เฉพาะระบบ ปฏิบตั ิการ IOS แล้วนําไปอัปโหลดลงยูทบู ปจจุบนั
CLUBHOUSE ระวงั "ละเมดิ
สทิ ธ"ิ เหยอื แก๊งต้มต๋นุ บนั ทึกเสยี งยอ้ นหลังเปนหลักฐาน เกียว กําเนิดและพฒั นาขนึ จากซลิ ิคอนวลั เลย์ “CLUBHOUSE” ถกู ทางการจนี บล็อก

กับเรอื งนี สหรฐั อเมรกิ า เมอื เดือน เม.ย.63 ผใู้ ช้ การใชง้ านแล้ว หลังมหี อ้ งสนทนาเกียวกับ

แอปพลิเคชนั “CLUBHOUSE” พ.ต.อ.กฤษณะ พฒั นเจรญิ รองโฆษก ต้องได้รบั “คําเชญิ ” จากผทู้ ีใชอ้ ยูแ่ ล้ว การเมอื งในประเทศจนี ผดุ ขนึ จาํ นวนมาก

กลายเปน “ไวรลั ” ทีต้องพูดถึงอยูใ่ น ตร. และโฆษก บช.สอท. เปดเผยวา่ ในชว่ ง เท่านัน จงึ จะเขา้ ไปใชเ้ พอื สอื สารกันทาง

ขณะนี โดยเมอื วนั ที 18 ก.พ. ผสู้ อื ไมก่ ีสปั ดาหท์ ีผา่ นมา แอปพลิเคชนั เสยี งเท่านัน ลักษณะคล้ายกับการสอื สาร

ขา่ วรายงานวา่ หลังการปรากฏตัว “CLUBHOUSE” ได้รบั ความนิยมอยา่ ง แบบผสมผา่ นทางวทิ ยุสอื สารกับหอ้ ง

ของแอปพลิเคชนั “CLUBHOUSE” มากในประเทศไทย เปนแอปพลิเคชนั ทีใช้ ประชุมออนไลน์ เหมอื นฟงพอดคาสต์

โดยมอี ินฟลเู อนเซอรร์ ะดับโลกหลาย ในการตังกล่มุ สนทนา พูดคยุ แสดงความ แบบสดๆ โดยสามารถเขา้ ไปพูดคยุ ได้ด้วย

รายเขา้ ไปแชรป์ ระสบการณ์ ทําให้ คิดเหน็ ในหวั ขอ้ ต่างๆผา่ นเสยี งอยา่ งมี สาํ หรบั “CLUBHOUSE” ได้รบั ความ

“CLUBHOUSE” กลายเปนทีรูจ้ กั อิสระและมคี วามเปนสว่ นตัว อาจทําใหผ้ ใู้ ช้ นิยมขนึ อยา่ งรวดเรว็ หลังคนดังแหใ่ ช้

ทัวโลก รวมทังในประเทศไทย มที ัง บางคนพูดแสดงความเหน็ ในลักษณะที อาทิ นายอีลอน มสั ก์ แหง่ เทสลา ซาํ ยงั

นักการเมอื งและผมู้ ชี อื เสยี งหลาก อาจจะพาดพงิ หรอื ละเมดิ สทิ ธขิ องผอู้ ืน ชวนนายวลาดิเมยี ร์ ปูติน ประธานาธบิ ดี

หลายวงการเปดบญั ชเี ขา้ ใชง้ าน จนเกิดความเสยี หาย รวมทังการกล่าว รสั เซยี เขา้ รว่ มหอ้ งสนทนาด้วย ในเดือน

จาํ นวนมาก โดยเฉพาะชว่ งการ ขอ้ มูลทีบดิ เบอื น ทําใหผ้ อู้ ืนเขา้ ใจผดิ หรอื ม.ค. มกี ารประเมนิ “CLUB- HOUSE”

อภิปรายไมไ่ วว้ างใจ 10 รฐั มนตรี ที เกิดความสบั สนวุน่ วาย รวมทังอาจมี พบมูลค่าแตะ 1,000 ล้านเหรยี ญ สหรฐั ฯ

ดําเนินการอยูใ่ นขณะนี ท่ามกลาง มจิ ฉาชพี ปลอมบญั ชเี ปนบุคคลอืนหลอก หรอื ประมาณ 30,000 ล้านบาท ใน

ความวติ กกังวลของหน่วยงาน ลวงเอาทรพั ยส์ นิ หรอื ก่ออาชญากรรมใน ประเทศไทย “CLUBHOUSE” มาแรงใน

เกียวขอ้ ง อาจมผี นู้ ําไปใชผ้ ดิ รูปแบบอืน ทังนี บบี ซี ี ประเทศไทย รอบ 1-2 สปั ดาห์ เนืองจากไมม่ ที างเลือก

วตั ถปุ ระสงค์เนืองจากแอปพลิเคชนั รายงานวา่ แอปพลิเคชนั ใหอ้ ัดเสยี งระหวา่ งสนทนา แต่เคยมี ผู้

นีมรี ูปแบบการใชง้ านตังกล่มุ พูดคยุ “CLUBHOUSE” เปนแอปสนทนาด้วย แอบอัดเสยี งสนทนาของคนดัง

๐ธนาคารกรุงเทพ ชีกระแส นายกฯ สงั คมุ เขม้ โรงงาน เตือนหาก
ตอบรับหุ้น OR คึกคักเกิน ปล่อยควนั พษิ เกินกําหนดสงั ปดทันที!!!
คาด กว่า 90% จองซือผ่าน

แอปฯ เชือตอบโจทย์นัก

ลงทุนรุ่นใหม่ ๐พล.อ.ประยุทธ์สังแก้ปญหา

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เรืองฝุน วันที 15 ม.ค.2562

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

ธนาคารกรุงเทพ จาํ กัด (มหาชน) รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา

เปดเผยว่า ตามทีธนาคารกรุงเทพ ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว

ได้เปนหนึงในช่องทางการจองซือ ถึงการแก้ปญหาฝุนละอองจาํ นวน

หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. นํามันและ มากในพืนที กทม.ว่า ปญหาฝุน

การค้าปลีก จาํ กัด (มหาชน) หรือ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5

“OR” ต่อประชาชนทัวไปเปนครัง ไมครอน หรือ PM 2.5 เกิดจาก

แรก (IPO) โดยได้เปดให้บริการ ปญหาการจราจร การเผาไร่นา

จองซือผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่าน แ ล ะ โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที ป ล่ อ ย

ฟเจอร์ใหม่ “จองซือหลักทรัพย์” ควัน ได้กําชับไปแล้วทังเรือง

ด้วยโมบายแบงก์กิง จากธนาคาร จราจร ขนส่ง รถเมล์ รถบรรทุก

กรุงเทพ และจองซือผ่านธนาคาร และโรงงานต่างๆ กระทรวง

กรุงเทพทุกสาขาทัวประเทศ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต้ อ ง ไ ป ต ร ว จ ส อ บ

(ตังแต่วันที 24 มกราคม 2564 ควบคู่การฉีดนําทําให้ฝุนตกลงมา

ถึงเวลา 12.00 น. (เทียง) ของวัน ข้างล่างและไม่ลอยขึนไปใหม่

ที 2 กุมภาพันธ์ 2564) ซึงได้รับ นายกฯ บอกว่า เวลานี

ความสนใจจากประชาชน รวมถึง ปญหาพันกันหมดทังรถติด

นักลงทุนทังขาประจาํ และผู้ลงทุน โรงงาน ซึงในกทม.การก่อสร้างมี

รายใหม่เข้าร่วมจองซือหุ้นสามัญ ฝุนปกติ เพียงแต่ช่วงนีเกิดกด

“OR” ผ่านทัง 2 ช่องทางเปน อากาศตําส่งผลฝุนละอองตกตํา

จาํ นวนมาก ลงมา ขณะทีช่วงนีปลายฝนต้น

“ผลตอบรับจากการร่วมเปนช่อง หนาวมีการเผาไร่เผานา รัฐบาล

ทางในการจองซือหุ้น OR ของ พยายามแก้ไขกวดขัน เช่น นําฟาง

ธนาคารถือว่าได้รับความสนใจจาก มาอัดแท่งเปนเชือเพลิง ได้กําชับ

ประชาชนเปนจาํ นวนมาก ทังจาก เร่งจัดหาหน้ากากโดยเฉพาะ

กลุ่มลูกค้าทีลงทุนเปนประจาํ กับ หน้ากากชนิดพิเศษช่วยเหลือ

ธนาคารอยู่แล้ว รวมทังยังมีลูกค้า ประชาชนแล้ว ใครไม่มีขอให้ใช้

นักลงทุนหน้าใหม่ทียังไม่เคยทํา หน้ากากธรรมดาไปก่อน หากใครมี

ธุรกรรมการจองซือหลักทรัพย์กับ กําลังซือก็ขอให้ช่วยกัน หากให้

ธนาคารมาก่อนเข้ามาอีกจาํ นวน ช่วยทุกคนจะไหวหรือไม่

มากเช่นกัน เนืองจากความน่า

สนใจของหุ้น OR เอง ทีธุรกิจเปน

ทีรู้จักของประชาชนโดยทัวไปอยู่ ลกู ค้านักลงทนุ รายยอ่ ยทีทําการจองซอื ขนึ ฟา เพราะวา่ ประชาชนทีมาชุมนุมไม่ เมอื งพะโค ทางตะวนั ออกเฉียงเหนือ
สามารถตรวจสอบผลการจดั สรรหนุ้ ของนครยา่ งก้งุ อีกด้วยทีผา่ นมากอง
แล้ว รวมทังการนําหลักเกณฑ์ สามญั เพมิ ทนุ OR ได้ตังแต่วนั ที ยอมสลายตัว ทังยงั ชุมนุมกันเปนวนั ที 4 ทัพเมยี นมาออกคําสงั หา้ มประชาชน
6ก.พ.64เปนต้นไปที รวมตัวกันเกิน 4 คน นอกจากนียงั พบ
Small Lot First มาใช้ในการ ติดต่อกันแล้ว และหลังจากตํารวจยงิ ปน วา่ มกี ารสงั ปดสะพานหลายแหง่ ทีเชอื ม
๐ตํารวจเมอื งหลวงเมยี นมา ยงิ ต่อใจกลางนครยา่ งก้งุ กับยา่ นอืนๆ
จัดสรรหุ้น ซึงสามารถจัดสรรหุ้น กระสนุ ยาง-ฉีดนําใสผ่ ู้ประท้วง หลังฝน ผชู้ ุมนุมก็วงิ หนีเพอื เอาชวี ติ รอด ซงึ ภาย คล้ายกับในยุคเผด็จการทหารก่อนป
มาตรการห้ามชุมนุม 2558
ให้ครบทุกคนตามจาํ นวนยอดจอง ตํารวจเมยี นมายงิ กระสนุ ยางขนึ ฟา และ หลังมกี ารรายงานวา่ กระสนุ ดังกล่าว ๐ยอื อีกยก! มติรฐั สภา 366 ต่อ 315
ฉีดนําด้วยรถฉีดนําแรงดันสงู ใสผ่ ชู้ ุมนุม สง่ ศาลรฐั ธรรมนูญชขี าด สามารถ
ขันตําทีคนละ 300 หุ้น ก่อนจะ ในกรุงเนปดอว์ เมอื วนั อังคาร (9 ก.พ.) ที เปนกระสนุ ยางนอกจากนี แพทยท์ ีคลินิก แก้ไขทังฉบบั ได้หรอื ไม่ ทีประชุมรว่ ม
ออกมาต่อต้านการรฐั ประหารและเรยี ก กันของรฐั สภามมี ติเสยี งขา้ งมาก เหน็
จัดสรรเพิมเติมในรอบต่อๆ ไป รอ้ งใหป้ ล่อยตัวผนู้ ําพรรคสนั นิบาตแหง่ ฉกุ เฉินแหง่ หนึงในกรุงเนปดอว์ ทีขอไม่ ชอบใหส้ ง่ ศาลรฐั ธรรมนูญวนิ ิจฉัยวา่
ชาติเพอื ประชาธปิ ไตย รวมถึง นางออง สามารถตัง ส.ส.ร. มายกรา่ งแก้ไข
คนละ 100 หุ้น จนครบจาํ นวนหุ้น ซาน ซู จี ทีปรกึ ษาแหง่ รฐั ผเู้ หน็ เปดเผยชอื คลินิกรบั ผปู้ วยมา 3 คน ซงึ รฐั ธรรมนูญได้ทังฉบบั หรอื ไม่ โดย
เหตกุ ารณ์ในกรุงเนปดอว์ เล่าวา่ ตํารวจ ส.ส.ไพบูลย์ นิติตะวนั ยนื ยนั วา่ ทําได้
ทีได้เสนอขาย ด้วยระบบ ยงิ ปน คาดวา่ น่าจะโดนกระสนุ ยาง มา เพยี งแก้ไขรายมาตราเท่านัน

คอมพิวเตอร์ของ ปฐมพยาบาล ก่อนจะสง่ ตัวผปู้ วยทัง 3

SETTRADEโดยทีลําดับการจอง คนนี และผปู้ วยอีกคนหนึงทีบาดเจบ็ ที

ศีรษะไปโรงพยาบาลผเู้ หน็ เหตกุ ารณ์เผย

ซือก่อนหลังไม่มีผลต่อการจัดสรร อีกวา่ ก่อนหา้ นัน ตํารวจฉีดนําไปยงั ผู้

หุ้น ทําให้มีความเชือมันได้ว่านัก ประท้วงด้วย นอกจากนี โลกออนไลน์

ลงทุนรายย่อยทุกคนมีโอกาสทีจะ ยงั มกี ารเผยแพรค่ ลิปทีตํารวจฉีดนําใสผ่ ู้

ได้ร่วมเปนเจ้าของธุรกิจ ประท้วงที

ฉบับ1 วันที07/02/2564 THE EMOTION NEWS หนา้ 5

๐ไทยได้ประโยชนท์ ังการค้า- ทําใหส้ หรฐั ฯจะใชม้ าตรการ ลือลัน!!!โลกได้รูค้ วามหมายของ และหน่วยรฐั บาล(GOVERNMENT)
ลงทนุ ภาครฐั -เอกชนประสาน กีดกันทางการค้าทีไมใ่ ชภ่ าษี คําวา่ "เศรษฐกิจ" หน่วยครวั เรอื นทําหน้าทีเปนผบู้ รโิ ภค
เสยี งขานรบั “ไบเดน” (ECONOMY)(ต่อ) ในขณะเดียวกันก็ทําหน้าทีเปนเจา้ ของ
จากสงครามการค้า โดยใชว้ ถิ ี ปจจยั การผลิต ด้วยหน่วยธุรกิจทํา
ภาครฐั และเอกชนขานรบั “โจ ไบ ทางของกฎหมายการค้ามากขนึ หน่วยเศรษฐกิจ(ECONOMIC หน้าทีหลักในการผลิตสนิ ค้าและบรกิ าร
เดน” ขนึ ประธานาธบิ ดสี หรฐั ฯ ชี การยกเลิกนโยบายโดดเดยี ว ต่างๆ สว่ นหน่วยรฐั บาลทําหน้าทีในการ
ไทยไดป้ ระโยชน์ ทังการค้าและ หนั มาสรา้ งพนั ธมติ ร รวมถึง UNITS) หมายถึง ผทู้ ีทําหน้าทีใน กําหนดนโยบาย และแผน วางระเบยี บ
การลงทนุ ความตึงเครยี ดจาก อาจใชน้ โยบายจาํ กัดการนาํ เขา้ กฎเกณฑ์และควบคมุ ดแู ลการดําเนิน
สงครามการค้าสหรฐั ฯ-จนี จะลด สนิ ค้าเทคโนโลยขี นั สงู จากจนี , การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย
ลง เศรษฐกิจโลกจะกลับมาดขี นึ การฟนฟูมติ รภาพกับสหภาพ เศรษฐกิจต่างๆใหเ้ ปนไปตามระเบยี บ
ขณะทีพาณชิ ยม์ องสง่ ออกไทย ยุโรป (อียู) และใหค้ วามสาํ คัญ อยา่ งใด อยา่ งหนึง หน่วยเศรษฐกิจ กฎเกณฑ์ทีวางไวใ้ นขณะเดียวกัน
รบั อานสิ งสจ์ ากมาตรการ กับเอเชยี มากขนึ นนั สง่ ผลดี รฐั บาลอาจจะเปนผผู้ ลิตสนิ ค้าและ
สหรฐั ฯ อัดเงินกระต้นุ เศรษฐกิจ ทําใหค้ วามสมั พนั ธข์ องสหรฐั ฯ หนึงๆ อาจจะเปน ปจเจกบุคคล กล่มุ บรกิ ารด้วยก็ได้เพอื ใหก้ ารดําเนิน
1.9 ล้านล้านดอลลารส์ หรฐั ฯ กับเอเชยี ดขี นึ ซงึ จะชว่ ยสรา้ ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย
ขณะที ส.อ.ท.มองไทยถกู หวย โอกาสการค้าการลงทนุ ของ บุคคล องค์กร สถาบนั หรอื ผพู้ าํ นัก เศรษฐกิจต่างๆ เปนไปด้วยความ
ทังการค้าการลงทนุ ดา้ นกรม ธุรกิจสหรฐั ฯในไทย และเพมิ เรยี บรอ้ ย และบรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์
สง่ เสรมิ การค้าระหวา่ งประเทศ โอกาสใหไ้ ทยเขา้ ไปลงทนุ ใน อาศัยของประเทศหนึงๆ โดยทัวไป
ชตี ้องระวงั นโยบาย สงิ แวดล้อม สหรฐั ฯ “ไทยยงั ไดร้ บั ผลดจี าก
อาจทําใหส้ นิ ค้าหลายกล่มุ ไดร้ บั การทีสหรฐั ฯ ไมย่ กเลิกเก็บภาษี แล้วหน่วยเศรษฐกิจแบง่ ออกได้
ผลกระทบนายสมเดจ็ สสุ มบูรณ์ นาํ เขา้ จากจนี ในกล่มุ สนิ ค้าที
อธบิ ดกี รมสง่ เสรมิ การค้า นายโดนลั ด์ ทรมั ป ไดเ้ คย เปน3ประเภทใหญ่ๆ คือ
ระหวา่ งประเทศ กล่าววา่ จาก ประกาศขนึ ภาษีไปก่อนหนา้ นใี น
การติดตามนโยบายดา้ นการค้า ทันที ก็ทําใหไ้ ทยยงั ไดป้ ระโยชน์ หนว่ ยครวั เรอื น
ของ โจ ไบเดน ประธานาธบิ ดี จากการสง่ ออกสนิ ค้าไทยไป
สหรฐั ฯคนใหม่ พบวา่ มที ังผลดี ทดแทนสนิ ค้าจนี ในตลาด (HOUSEHOLDS) หนว่ ย
และผลกระทบต่อการค้าระหวา่ ง สหรฐั ฯได”้ สว่ นดา้ นผลกระทบ
ประเทศ และการลงทนุ ของไทย นนั ไทยต้องระวงั กรณที ีสหรฐั ฯ ธุรกิจ(BUSINESS FIRMS)
โดยในสว่ นของผลดกี ารทีไบเดน จะพงึ พาการผลิตในประเทศ
มนี โยบายลดความตึงเครยี ด มากขนึ เชน่ เวชภัณฑ์ สนิ ค้า โครงการ “คนละครงึ ” ยงั สาํ หรบั ผทู้ ีลงทะเบยี นเขา้ รว่ มโครงการ
คนละครงึ ระยะที 2 รอบเก็บตก 1.34
ฮอตฮิต ยอดใชจ้ า่ ยสะสม ล้านคน เมอื วนั ที 20 ม.ค.64 ทีได้รบั
71,323 ล้านบาท(ต่อ) SMS ยนื ยนั สทิ ธิ สามารถใชจ้ า่ ยได้
ตังแต่วนั ที 25 ม.ค.-31 ม.ี ค.64 โดย
มผี ใู้ ชส้ ทิ ธติ ามโครงการ “คนละครงึ ” ต้องใชจ้ า่ ยผา่ นแอปพลิเคชนั “เปาตัง”
แล้ว 13,655,380 คน มยี อดใชจ้ า่ ย ครงั แรกภายใน 14 วนั หรอื ภายในวนั ที
สะสม 71,323 ล้านบาท แบง่ เปนเงิน 7 ก.พ.64 ไมเ่ ชน่ นันจะถกู ตัดสทิ ธิ จงึ ขอ
ทีประชาชนจา่ ย 36,488 ล้านบาท ใหร้ บี ยนื ยนั ตัวตนผา่ นแอปฯ “เปาตัง”
และภาครฐั รว่ มจา่ ยอีก 34,835 ล้าน หรอื ผา่ นต้เู อทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย
บาท โดย 5 จงั หวดั แรกทีมกี ารใชจ้ า่ ย กวา่ 3,300 ต้ทู ัวประเทศ ด้านนายวรี ะ
สะสมมากทีสดุ ได้แก่ กรุงเทพฯ พงศ์ มาลัย ผอู้ ํานวยการสาํ นักงานสง่
ชลบุรี สงขลา เชยี งใหม่ และ เสรมิ วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ ม
สมุทรปราการ สว่ นรา้ นทีเขา้ รว่ ม (สสว.) กล่าววา่ สสว.กําลังจดั ทําราย
โครงการมแี ล้วกวา่ 1.1 ล้านรา้ นค้า ละเอียดโครงการคนละครงึ ใหผ้ ปู้ ระกอบ
โดยรา้ นค้ายงั สมคั รเขา้ รว่ มโครงการ การขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี)
ได้อยา่ งต่อเนือง

๐“ไพบูลย"์ เผยเหตตุ ่างชาติเท หนุ้ ไทย โดยมยี อดซอื สทุ ธิ ชาติถึงกลับมาขายหนุ้ ไทย 3.การกลับมาแขง็ ค่าของเงิน
เกือบทกุ วนั ทําการและขายสทุ ธิ ดอลลารใ์ นปนี บวกกับแผนกระต้นุ
ท่นุ ห้นุ ไทย 32,644 ล้านบาท และซอื ต่อ ออกไปแล้วถึง 15,129 ล้านบาท เศรษฐกิจครงั ใหญ่ของ
ตนมองวา่ เกิดจากสาเหตหุ ลักๆ ประธานาธบิ ดีไบเดน ทําใหเ้ มด็ เงิน
นายไพบูลย์ นลินทรางกรู เนอื งในเดอื น ธ.ค.อีก 2,521 สามขอ้ ดงั นี จาํ นวนมากไหลกลับ
1.การระบาดของโควดิ ระลอก
ประธานเจา้ หนา้ ทีบรหิ าร บล. ทิส ล้านบาท ถึงแมจ้ ะเปนจาํ นวน ใหมใ่ นไทย อยา่ งไรก็ตาม โอกาสทีจะเหน็ เมด็
2.ความล่าชา้ ในการจดั หาวคั ซนี เงินต่างชาติไหลกลับเขา้ ตลาดหนุ้
โก้ เปดเผยผา่ นเฟสบุค๊ สว่ นตัว เงินทีไมส่ งู มากเมอื เทียบกับที โควดิ เมอื เทียบกับอีกหลาย ไทยอีกครงั ยงั มสี งู เพราะหลาย
ประเทศ ปจจยั ทีชะลอการไหลเขา้ ของเงินใน
ในหวั ขอ้ “ทําไมนกั ลงทนุ ต่างชาติ ไหลออกในชว่ ง 15 เดอื นก่อน ชว่ งนี เปนเพยี งปจจยั ชวั คราว.

ขายหนุ้ ไทย (อีกแล้ว)” วา่ เดอื น หนา้ นี 405,498 ล้านบาท แต่ก็

พ.ย.63 ทีผา่ นมา เปนเดอื นแรก ถือวา่ เปนหนงึ ในขา่ วดสี ง่ ท้ายป

ในรอบ 16 เดอื น ทีเมด็ เงินต่าง สาํ หรบั ตลาดหนุ้ ไทย แต่ชว่ ง

ชาติไหลเขา้ ตลาด เดอื นกวา่ ทีผา่ นมา ทําไมต่าง

THE EMOTION NEWS

การระบาดใหญข่ องโควดิ -19
การแพรร่ ะบาดของโรค
ไวรสั ทีทําใหเ้ กิดโรคโควดิ -19 จะแพรก่ ระจายผา่ นฝอยละอองเปนหลัก ซงึ เกิดขนึ เมอื ผตู้ ิดเชอื ไอ จาม หรอื หายใจ
ออก ฝอยละอองเหล่านมี นี าํ หนกั มากเกินกวา่ จะลอยอยูใ่ นอากาศ และจะตกลงบนพนื หรอื พนื ผวิ อยา่ งรวดเรว็
คณุ อาจติดเชอื ไดจ้ ากการหายใจเอาไวรสั เขา้ สรู่ า่ งกายเมอื อยูใ่ กล้ชดิ กับผปู้ วยโควดิ -19 หรอื โดยการสมั ผสั พนื ผวิ

ทีมเี ชอื ไวรสั แล้วสมั ผสั ตา จมูก หรอื ปากของตนเอง

5 วิธีการปองกันโควิด-19

ไมแ่ ออัด สวมหนา้ กาก

เวน้ ระยะห่าง ล้ า ง มื อ ทําความสะอาด

สญั ญาณเตือน อาการโควดิ เปนแบบนีติดหรอื องค์การอนามยั โลก (WORLD HEALTH
ยงั นะ? ORGANIZATION : WHO) ได้สาํ รวจและสรุป
อาการทีพบได้ในผปู้ วยโรคโควดิ -19 เปนเปอรเ์ ซน็ ต์
หากใครทีกําลังกังวลว่าตัวเองติดเชือหรือยัง โดยเฉพาะผู้ทีสัมผัสกับผู้ ดังนี
ติดเชือ หรือไปในพืนทีทีมีความเสียงมา ให้ลองกักตัว ไม่พบปะผู้คน แล้วลอง
สังเกตอาการตนเองเปนระยะเวลา 14 วัน หลังจากไปสัมผัสกับผู้ปวยหรือไปใน 88% มีไข้ สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 38% ไม่มีเรียวแรง
18% หายใจลําบาก หายใจเหนือยหอบ 68% ไอแหง้ ๆ
พืนทีเสียงดูนะคะ แต่ถึงแม้ไม่มีความเสียง ก็ให้สังเกตอาการผิดปกติของ 33% ไอแบบมเี สมหะ 14% ปวดกล้ามเนือ 14% เจ็บคอ
ตนเองได้ ดังนีค่ะ 14% ปวดหัว 12% หนาวสนั 12% คัดจมูก

หากสงสยั วา่ ตัวเองอาจติดเชอื ไวรสั นอกจากนียงั มอี าการอืน ๆ แต่จะพบได้น้อย
โควดิ -19
เชน่ คลืนไส้ อาเจยี น ท้องเสยี
หากตัวเองอยูใ่ นกล่มุ เสยี ง เชน่ มอี าการของโรค หรอื เพงิ
กลับจากประเทศทีเสยี งติดเชอื มา สามารถขอตรวจโรคกับทาง โรง สามารถเขา้ รบั การตรวจฟรไี ด้ทีโรงพยาบาลรฐั ขนาดใหญ่
พยาบาล **หากไมม่ อี าการใด ๆ เลย ไมจ่ าํ เปนต้องเขา้ รบั การตรวจ
โรงพยาบาลรามาธบิ ดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลราชวถิ ี โรงพยาบาลศิรริ าช

สามารถเชก็ โรงพยาบาลอืน ๆ เพมิ เติมได้ที กรมควบคมุ โรค โทร 1422


Click to View FlipBook Version