The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบรายงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Weena Onrueng, 2022-03-25 15:08:49

แบบรายงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

แบบรายงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสรมิ ผูเ้ รยี นให้มคี ณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสรมิ ผูเ้ รียนใหม้ คี ณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดือนมีนาคม 2565

คำนำ
นกั เรยี นในยุคการเรยี นรู้แหง่ ศตวรรษท่ี 21 มคี วามแตกตา่ งจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน ทำให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการศึกษาที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพแล้ว การบริหาร
สถานศึกษาก็จำเป็นไม่แพ้กัน สถานศึกษาควรมีระบบบริหารโรงเรียนที่ดี เพื่อพัฒนาควบคู่ไปกบั การเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผ้เู รียนทตี่ อบสนองการเปลยี่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 ปงี บประมาณ 2565
สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะ
การเรยี นรู้ 3R8Cs และขอรายงานผลการดำเนนิ การ รอบที่ 1 เดือนมนี าคม 2565 หากมขี อ้ ผิดพลาดประการใด คณะ
ผูจ้ ัดทำตอ้ งขออภัยมา ณ ทน่ี ี้

โรงเรยี นวดั คลองตาคลา้ ยรายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผู้เรยี นใหม้ ีคณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดอื นมนี าคม 2565

สารบญั

คำนำ หน้า
สารบัญ ก
ขอ้ มลู พน้ื ฐานของสถานศกึ ษา ข
แบบรายงานผลการดำเนนิ โครงการ 1
2
แบบฟอร์มที่ รร.1 สรปุ ข้อมลู การพฒั นาผเู้ รยี นใหม้ ที กั ษะการเรยี นรูใ้ นศตวรรษที่ 21 2
แบบฟอรม์ ท่ี รร.2 การถอดบทเรียน (Lesson Learned) 6
- วตั ถุประสงคข์ องโครงการ 6
- เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ 6
- กจิ กรรมท่ี 1 การดำเนนิ งานการจัดการเรยี นการสอนเพื่อพัฒนาผ้เู รยี นใหม้ ที ักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 6
6
1. กจิ กรรมชุมนุมอนรุ กั ษ์มวยไทย 7
2. กจิ กรรมบ้านนกั วิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวยั 8
3. กิจกรรมโครงงานคณุ ธรรม นวัตกรรมสร้างคนดี 9
4. กจิ กรรมการจดั การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10
5. กิจกรรมบูรณาการทกั ษะชีวิต 3 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ สขุ ศึกษาและพลศึกษาและศลิ ปะ 11
6. กจิ กรรมหนงึ่ ห้องเรียน หน่งึ ความสำเร็จ 12
- กจิ กรรมท่ี 2 การจดั การแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่แี ละผเู้ รียน 13
- กิจกรรมท่ี 3 นเิ ทศ กำกับติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการดำเนนิ งานของสถานศึกษา 14
ภาคผนวก 15
ภาพกิจกรรมรายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผู้เรยี นให้มคี ณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2565

 ขอ้ มลู พื้นฐานของสถานศกึ ษา

1. ข้อมลู ท่วั ไป

ช่อื สถานศกึ ษา : โรงเรยี นวัดคลองตาคลา้ ย

ท่อี ยู่ : 23/5 หมู่ 2 ตำบลไทรนอ้ ย อำเภอไทรนอ้ ย จังหวัดนนทบุรี รหสั ไปรษณีย์ 11150

Website : http://watklongtaklaischool.ac.th e-mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 0 - 2923 - 8274 โทรสาร : 0 - 2923 - 8274

สงั กดั สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษานนทบรุ ี เขต 2

เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวยั ถงึ ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 6

มีเขตพ้ืนทบี่ รกิ าร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 และ หมู่ 8 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรนอ้ ย จังหวดั นนทบรุ ี

มีพืน้ ท่ี จำนวน 4 ไรเ่ ศษ

ผบู้ ริหารโรงเรยี น คือ นายสงั คม ชนม์สงู เนนิ ครชู ำนาญการพเิ ศษ รกั ษาการในตำแหน่งผอู้ ำนวยการ

โรงเรยี นวดั คลองตาคล้าย

2. ข้อมลู นักเรียน

ระดบั ชัน้ เรียน จำนวนหอ้ ง เพศ รวม เฉลย่ี ต่อหอ้ ง
ชาย หญงิ
อนบุ าล 2 2 19 13 32 16
อนุบาล 3 2 23 29 52 26
รวมอนบุ าล 4 42 42 84 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 24 23 47 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 16 24 40 20
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 28 22 50 25
ประถมศึกษาปที ่ี 4 2 26 14 41 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 23 20 43 22
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 2 23 19 42 21
รวมประถมศกึ ษา 12 140 122 262 22
รวมทงั้ หมด 16 182 164 346 22

1.2 ข้อมูลบคุ ลากรของสถานศึกษา

1.2.1 จำนวนบคุ ลากร

บุคลากร ผู้บรหิ าร ข้าราชการ ครูอตั รา ครูอตั รา ครู ครูตา่ ง พเ่ี ลีย้ ง พีเ่ ลย้ี ง นักการ รวม

ครู จ้าง จ้าง ธรุ การ ประเทศ เดก็ อนุบาล ภาร ทงั้ หมด

สพฐ. อบจ. พกิ าร โรง

จำนวน - 13 1 5 1 1 1 1 1 24

1

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผู้เรยี นให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนใหม้ ีคุณลักษณะและทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21
(สำหรบั โรงเรยี น)

แบบฟอร์มท่ี รร.1 สรุปขอ้ มลู การพัฒนาผู้เรียนใหม้ ที กั ษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรยี นรู้ 3R8Cs

โรงเรียน วดั คลองตาคลา้ ย สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษา นนทบุรี เขต 2 .

จำนวนนกั เรยี นกลุม่ เป้าหมายทั้งหมด 346 คน (* นกั เรียนกลุ่มเปา้ หมายเปน็ นกั เรยี นกล่มุ เดยี วกันในทกุ กิจกรรม)

กิจกรรมท่ดี ำเนนิ การสง่ ผลใหน้ ักเรยี น จำนวนนักเรยี นท่ีไดร้ บั การพัฒนา สรปุ นกั เรียน เอกสาร/หลักฐาน/
กล่มุ เปา้ หมายเกิดทกั ษะการเรียนรู้ ทไ่ี ด้รบั รอ่ งรอย
(คน) พฒั นา
ในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี (รอ้ ยละ)
3Rs ทง้ั หมด ไดร้ ับ ไมไ่ ดร้ ับ
1. Reading (อ่านออก) การพฒั นา การพฒั นา

2. (W) Riting (เขยี นได้) 262 262 - 100 - กจิ กรรมการจัดการ

3. (A) Rithemetics (คิดเลขเปน็ ) 262 262 - เรียนการสอนแบบ
Active Learning
8Cs 262 262 - - กจิ กรรมหนึ่งห้องเรยี น
1. Critical Thinking and Problem หนง่ึ ความสำเรจ็
Solving (ทกั ษะในการคดิ อย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกไ้ ข 100 - กิจกรรมการจดั การ
ปญั หา)
เรยี นการสอนแบบ
Active Learning
- กิจกรรมหน่งึ ห้องเรียน
หนึ่งความสำเร็จ

100 - กิจกรรมการจดั การ

เรียนการสอนแบบ
Active Learning
- กิจกรรมหนง่ึ ห้องเรียน
หนงึ่ ความสำเรจ็

346 346 - 100 - กจิ กรรมบ้าน

นกั วทิ ยาศาสตรน์ ้อย
ระดบั ปฐมวยั
- กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม นวตั กรรม
สร้างคนดี
- กจิ กรรมการจัดการ
เรยี นการสอนแบบ
Active Learning

2

รายงานผลการดำเนินโครงการสง่ เสรมิ ผูเ้ รยี นใหม้ คี ณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

กิจกรรมท่ีดำเนนิ การส่งผลให้นักเรียน จำนวนนักเรยี นทไ่ี ดร้ ับการพัฒนา สรุปนกั เรยี นท่ี เอกสาร/
กลมุ่ เป้าหมายเกิดทักษะการเรยี นรู้ ได้รบั พฒั นา หลกั ฐาน/
(คน) (รอ้ ยละ) รอ่ งรอย
ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี
ทงั้ หมด ไดร้ ับ ไม่ได้รับ 100 - กิจกรรมบรู ณาการ
2. Creativity and Innovation (ทกั ษะ การพัฒนา การพฒั นา ทักษะชีวติ
ดา้ นการคดิ อย่างสรา้ งสรรค์ และ 100 - กจิ กรรมหน่งึ
นวตั กรรม) 346 346 - ห้องเรยี น หนึ่ง
100 ความสำเร็จ
3. Cross-cultural 346 346 - - กจิ กรรมบา้ น
Understanding (ทักษะดา้ นความเข้า นกั วิทยาศาสตรน์ อ้ ย
ใจความแตกตา่ งทางวฒั นธรรม ต่าง 346 346 - ระดบั ปฐมวัย
กระบวนทัศน์) - กจิ กรรมโครงงาน
คณุ ธรรม นวัตกรรม
4. Collaboration Teamwork and สรา้ งคนดี
Leadership (ทักษะดา้ นความรว่ มมือ - กจิ กรรมการ
การทำงานเปน็ ทมี และภาวะผู้นำ) จดั การเรียนการ
สอนแบบ Active
Learning
- กิจกรรมบูรณาการ
ทักษะชีวติ
- กจิ กรรมหนึ่ง
หอ้ งเรียน หน่ึง
ความสำเร็จ
- กิจกรรมชมุ นมุ
อนุรกั ษ์มวยไทย
- กิจกรรมโครงงาน
คณุ ธรรม นวตั กรรม
สร้างคนดี
- กจิ กรรมการ
จัดการเรยี นการ
สอนแบบ Active
Learning
- กจิ กรรมชุมนมุ
อนรุ ักษ์มวยไทย
- กิจกรรมบา้ น
นกั วทิ ยาศาสตร์นอ้ ย
ระดบั ปฐมวัย

3

รายงานผลการดำเนินโครงการสง่ เสรมิ ผเู้ รยี นให้มคี ุณลักษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2565

กจิ กรรมท่ดี ำเนินการสง่ ผลให้นกั เรยี น จำนวนนักเรยี นทไี่ ดร้ บั การพฒั นา สรปุ นักเรยี นท่ี เอกสาร/
กลมุ่ เป้าหมายเกดิ ทกั ษะการเรียนรู้ ได้รับพฒั นา หลักฐาน/
(คน) (รอ้ ยละ) รอ่ งรอย
ในศตวรรษที่ 21 ดงั นี้
ทัง้ หมด ไดร้ บั ไมไ่ ดร้ บั 100 - กิจกรรมโครงงาน
5. Communication Information การพัฒนา การพัฒนา 100 คณุ ธรรม นวตั กรรม
and Media Literacy (ทกั ษะดา้ นการ 100 สรา้ งคนดี
สอ่ื สารสารสนเทศและรเู้ ท่าทันสื่อ) 346 346 - - กิจกรรมการ
6. Computing and ICT จัดการเรียนการสอน
Literacy (ทกั ษะดา้ นคอมพิวเตอร์ และ 346 346 - แบบ Active
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร Learning
7. Career and Learning Skills (ทกั ษะ 346 346 - - กจิ กรรมหนง่ึ
อาชพี และทักษะการเรยี นรู้) หอ้ งเรียน หน่ึง
ความสำเรจ็
- กจิ กรรมการ
จดั การเรียนการสอน
แบบ Active
Learning
- กจิ กรรมการ
จดั การเรยี นการสอน
แบบ Active
Learning
- กิจกรรมชมุ นมุ
อนุรักษม์ วยไทย
- กจิ กรรมบา้ น
นกั วทิ ยาศาสตร์นอ้ ย
ระดับปฐมวัย
- กจิ กรรมการ
จัดการเรยี นการสอน
แบบ Active
Learning
- กิจกรรมบูรณาการ
ทกั ษะชีวติ
- กิจกรรมหนึง่
ห้องเรียน หนึง่
ความสำเร็จ

4

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี ณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดือนมนี าคม 2565

กจิ กรรมท่ดี ำเนนิ การสง่ ผลใหน้ กั เรียน จำนวนนักเรยี นท่ีได้รบั การพฒั นา สรปุ นกั เรยี นท่ี เอกสาร/
กลมุ่ เป้าหมายเกิดทกั ษะการเรียนรู้ ได้รับพัฒนา หลกั ฐาน/
(คน) (รอ้ ยละ) ร่องรอย
ในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี
ทงั้ หมด ได้รบั ไม่ได้รบั 100 - กจิ กรรมชมุ นมุ
8. Compassion (ความมีเมตตา กรุณา การพฒั นา การพฒั นา อนุรักษม์ วยไทย
มีระวินัย คณุ ธรรม และจริยธรรม) - กจิ กรรมโครงงาน
346 346 - คุณธรรม นวัตกรรม
สร้างคนดี
- กิจกรรมการ
จัดการเรยี นการสอน
แบบ Active
Learning

หมายเหตุ : การเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่า
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องใดบ้าง ดังนั้น นักเรียน
กล่มุ เป้าหมายอาจมีทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ไมค่ รบทง้ั หมดภายในระยะเวลาการจดั กิจกรรมของ
โครงการ

5

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผูเ้ รยี นใหม้ คี ณุ ลกั ษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

แบบรายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผ้เู รียนใหม้ คี ณุ ลักษณะและทักษะการเรยี นรูใ้ นศตวรรษที่ 21
(สำหรบั โรงเรยี น)

แบบฟอร์มที่ รร.2 การถอดบทเรยี น (Lesson Learned)

โรงเรียน วดั คลองตาคล้าย .
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผรู้ ายงาน นายสังคม ชนม์สงู เนิน .
ตำแหนง่ ครชู ำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวัดคลองตาคล้าย .
เบอร์โทรศพั ท์ท่ีตดิ ตอ่ ได้ 081-297-2974 .E-mail [email protected] .

1. วตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด

แก้ปญั หา ปรบั ตวั สื่อสาร และทำงานรว่ มกบั ผู้อน่ื ได้อยา่ งมปี ระสิทธิผล
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ

นวตั กรรมในการยกระดับคณุ ภาพการจัดการเรียนรใู้ นระดับชน้ั เรียนท่ีสอดคลอ้ งกับทักษะแหง่ ศตวรรษท่ี 21 ตรงตาม
ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา

3. เพ่ือให้เกดิ ความต่อเนือ่ งในการดำเนนิ งานยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษา

2. เป้าหมายในการดำเนนิ งานโครงการ
2.1 เชงิ ปรมิ าณ
1) นักเรยี นโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย จำนวน 346 คน
2) ครผู ูส้ อนโรงเรียนวัดคลองตาคลา้ ย จำนวน 24 คน
3) ผู้เรียนในกลมุ่ เปา้ หมายอยา่ งนอ้ ยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทกั ษะทจี่ ำเปน็ ในศตวรรษที่ 21
2.2 เชงิ คุณภาพ
1) ผเู้ รียนได้รบั การพฒั นาให้มคี ุณลกั ษณะและทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศกั ยภาพด้านการจัดการเรียนรทู้ ่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

 กิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใชเ้ ทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือ
พฒั นาผู้เรียนใหม้ ที ักษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของพื้นท่แี ละผ้เู รียน

โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรยี นรู้ที่ดำเนนิ งาน
1. ชมุ นุมอนรุ ักษ์มวยไทย

1.1 ทักษะการเรยี นรูใ้ นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ท่ีนกั เรียนไดร้ ับการพัฒนา
8Cs ประกอบดว้ ย
1. Cross - cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเขา้ ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตา่ ง

กระบวนทศั น์)

6

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผู้เรยี นใหม้ คี ุณลกั ษณะและ
ทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดอื นมีนาคม 2565

2. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะดา้ นความรว่ มมอื การทำงานเป็นทีม
และภาวะผูน้ ำ)

3. Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)
4. Compassion (ความมเี มตตา กรุณา มวี นิ ัย คุณธรรม และจรยิ ธรรม)
1.2 แนวทางการดำเนนิ งาน
สถานศึกษาได้จัดทำโครงการชมุ นมุ อนรุ กั ษม์ วยไทย เพื่ออนุรกั ษศ์ ลิ ปวฒั นธรรมไทยและใหน้ กั เรยี นได้ใชเ้ วลา
ว่างให้เกดิ ประโยชน์ โดยมกี ารประสานทำงานรว่ มกับองคก์ ารบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ผู้นำในชุมชน เชิญวิทยากร
ภายนอกท่ีมคี วามรคู้ วามสามารถ ส่งเสริมใหน้ ักเรยี นได้แสดงความสามารถในระดับตา่ งๆ
1.3 ผลการดำเนินงาน
1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยและได้รับรางวัล ระดับประเทศ เด็กหญิงนันทิชา ด้วงต่าย ได้รับ

คัดเลือกเปน็ ตวั แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแขง่ ขนั "IFMA 2021 Virtual Championships
- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประเภท SHADOW BOX Youth Female U11 (การออก

ท่าทาง ชกลม หมดั เท้า เข่า ศอก รุ่นอายุ 11 ปี
- รางวัล รองชนะเลิศ อันดบั 2 การแข่งขันประเภท WAI KRU Youth U12 รุ่นอายุ 12 ปี
2. นกั เรียนได้รบั รางวัลต่างๆ มากมาย
3. นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือเป็นผลงานใน

การศกึ ษาต่อของนักเรียนในระดับทส่ี ูงขึ้น
4. โรงเรยี นเปน็ ทร่ี จู้ ักมากยงิ่ ขนึ้

2. บ้านนกั วทิ ยาศาสตรน์ ้อย ระดบั ปฐมวยั

2.1 ทักษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ท่ีนักเรียนไดร้ บั การพัฒนา

8Cs ประกอบด้วย

1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะในการคดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ และทักษะใน

การแกไ้ ขปญั หา)

2. Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการคดิ อยา่ งสรา้ งสรรค์ และนวัตกรรม)

3. Collaboration Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความรว่ มมอื การทำงานเปน็ ทีม

และภาวะผนู้ ำ)

4. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทกั ษะการเรยี นรู้)

2.2 แนวทางการดำเนนิ งาน

สถานศึกษาได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ปฐมวัย โดยมีการจัดกิจกรรมบ้าน

นักวทิ ยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวยั 20 กจิ กรรม ดงั น้ี

1. เรื่อง สนุกกบั ฟองสบู่ 2. เรื่อง ท่วงทำนองของตวั เลข

3. เรื่อง กระดาษไม่เปียก 4. เร่อื ง ภูเขาไฟระเบดิ

5. เรอื่ ง ปราศจากขอ้ ความ สญั ลักษณ์ภาพ 6. เรื่อง แสงและภาพ

7

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผูเ้ รยี นใหม้ ีคณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

7. เรอ่ื ง น้ำมีพลัง 8. เร่ือง การจดั หมวดหมู่

9. เรอื่ ง ลมออ่ นๆ พดั ผ่านห้อง 10. เร่อื ง เนนิ น้ำ

11. เรื่อง เปา่ ลกู โป่งในขวด 12. เรอ่ื ง ลมหายใจและอากาศ

13. เรอ่ื ง กู้เรือดำน้ำ 14. เรื่อง แสงเลี้ยวเบน

15. เร่ือง เคร่ืองกรองนำ้ อยา่ งงา่ ย 16. เร่ือง ลอยน้ำได้หรือไมไ่ ด้

17. เรอ่ื ง น้ำแขง็ กลายเปน็ น้ำ 18. เร่ือง เรือสะเทือนน้ำสะเทนิ บกและจรวด

19. เร่อื ง วาดดว้ ยวงเวยี น 20. เรอ่ื ง น้ำเกาะยึดเหมือนกาว

2.3 ผลการดำเนินงาน

1. โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา

2562 และ 2563

2. ผเู้ รียนในระดบั ปฐมวัยมีทกั ษะในศตรวรรษท่ี 21

3. ผเู้ รียนมพี ัฒนาการสมวยั ทง้ั 4 ดา้ น ดา้ นร่างกาย ดา้ นอารมณ์ ดา้ นสงั คม และดา้ นสตปิ ัญญา

4. ผเู้ รยี นได้เรียนรู้แบบลงมือทำ ผ่านปฏิบตั ิจริง Active Learning ผ่านกิจกรรมตา่ งๆ อย่างมีความสุข

3. กิจกรรมโครงงานคณุ ธรรม นวัตกรรมสร้างคนดี
3.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ทีน่ กั เรยี นไดร้ บั การพัฒนา
8Cs ประกอบด้วย
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะใน
การแก้ไขปญั หา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการคดิ อย่างสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทศั น์)
4. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
และภาวะผ้นู ำ)
5. Compassion (ความมเี มตตา กรุณา มีวนิ ัย คุณธรรม และจริยธรรม)
3.2 แนวทางการดำเนนิ งาน
สถานศึกษาจัดทำโครงการโรงเรยี นคุณธรรม โดยมกี จิ กรรมโครงงานคณุ ธรรม นวัตกรรมสร้างคนดี
ของแต่ละห้องเรียน โดยมคี ุณธรรมอตั ลกั ษณ์ของสถานศึกษา คอื ความพอเพียง ความซือ่ สตั ย์ มวี นิ ัย และมี
จติ สาธารณะ โดยให้แตล่ ะหอ้ งเรียนจดั ทำโครงงานคุณธรรมและสร้างนวตั กรรมที่ชว่ ยให้นกั เรียนมีพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์เพมิ่ มากขน้ึ และมีพฤติกรรมท่ีไมพ่ งึ ประสงค์ลดน้อยลงมีคุณธรรมเป้าหมายตามท่ีแต่ละห้องได้
ต้งั ไว้ มคี รูประจำชน้ั เป็นผู้คอยใหค้ ำปรกึ ษาแนะนำ
3.3 ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนผ่านการประเมนิ โรงเรียนคุณธรรม ระดบั 3 ดาว
2. ช้นั อนุบาล 2 - ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6 มีโครงงานคณุ ธรรมและนวัตกรรมสรา้ งคนดีทุกหอ้ งเรยี น

8

รายงานผลการดำเนินโครงการสง่ เสริมผเู้ รียนให้มคี ณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดือนมนี าคม 2565

3. นักเรียนมีพฤตกิ รรมทีพ่ งึ ประสงคเ์ พมิ่ มากข้ึนและมีพฤตกิ รรมท่ีไมพ่ งึ ประสงคล์ ดนอ้ ยลง
4. นักเรียนมคี ุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคต์ ามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับดขี นึ้ ไป
ร้อยละ 80
5. นกั เรยี นมที กั ษะในศตรวรรษท่ี 21

4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4.1 ทักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ท่ีนกั เรียนไดร้ ับการพฒั นา
3Rs ประกอบดว้ ย
1. Reading (อ่านออก)
2. (W) Riting (เขยี นได้)
3. (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
8Cs ประกอบดว้ ย
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแกไ้ ขปญั หา)
2. Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการคิดอย่างสรา้ งสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์)
4. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
และภาวะผนู้ ำ)
5. Communication Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
รเู้ ท่าทนั สอื่ )
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
7. Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพ และทกั ษะการเรียนรู้)
8. Compassion (ความมเี มตตา กรณุ า มรี ะวนิ ยั คุณธรรม และจริยธรรม)
4.2 แนวทางการดำเนนิ งาน
สถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรม
ต่างๆ ผู้สอนมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและจดั สภาพแวดลอ้ มทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รยี นสรา้ งองค์ความรูด้ ้วยตนเอง จน
เกิดเป็นการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ส่งเสริมให้ครูสร้างและใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจดั การเรียนการสอนและเขา้ อบรม ศึกษา
ค้นคว้าเพ่มิ เติม เพือ่ นำเทคนคิ การสอนใหม่ๆ มาประยกุ ต์ใชใ้ นการจัดการเรียนการสอนใหม้ ีประสิทธิภาพมากยง่ิ ข้ึน มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างตอ่ เนือ่ ง

9

รายงานผลการดำเนินโครงการสง่ เสริมผเู้ รยี นให้มีคณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดอื นมนี าคม 2565

4.3 ผลการดำเนนิ งาน
1. นักเรียนไดเ้ รียนรู้ ดว้ ยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียนมีความสุขในการเรยี นรู้
2. นักเรยี นมที ักษะในศตวรรษที่ 21
3. ครูผ้สู อนไดร้ ับรางวลั ดังนี้

- นางสาวอรกัญญา ผดากุลพัชร ได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
(เหรียญเงิน) ระดับปฐมวัย

- นางสาวอุณากร มหาเรือนลาภ ได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
(เหรยี ญเงิน) ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1 – 3

- นางสาวอิศราภรณ์ เรืองแก้ว ได้รับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
(เหรียญเงิน) ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 - 6

- นางสาวอิศราภรณ์ เรืองแก้ว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 จากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

- นางสาวศิริพร พิมดี ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564 จากศูนยก์ ารเรยี นรู้ กฟผ. รว่ มกบั องค์การพิพิธภณั ฑว์ ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
4. ครูผู้สอนโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายสามารถจัดการเรยี นการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการนิเทศ
การสอนอยู่ในระดบั ดมี าก รอ้ ยละ 80

5. กจิ กรรมบรู ณาการทักษะชวี ิต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชพี สุขศึกษาและพลศกึ ษา และศิลปะ
5.1 ทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ทนี่ กั เรียนไดร้ ับการพฒั นา
8Cs ประกอบดว้ ย
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแกไ้ ขปญั หา)
2. Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการคดิ อย่างสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)
5.2 แนวทางการดำเนินงาน
สถานศึกษาไดจ้ ัดกจิ กรรมบรู ณาการทักษะชีวติ 3 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

และศิลปะ ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ทางโรงเรียนได้แจกถุงกระดาษทีม่ ีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ในชื่อถุงว่า “ถุงรังสรรค์จินตนาการ
สานสัมพันธ์ครอบครัว” เพื่อให้นักเรียนได้เรยี นรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพไปพร้อมกัน ลดเวลาในการอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 การปลูกต้นหอม,
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การจัดสวนถาดแบบง่ายใช้ของท่ีมีอยูร่ อบตวั เรา มกี ารประกวดผลงานของ
นักเรียนเพือ่ เป็นกำลงั ใจในการสรา้ งผลงานตอ่ ไป

10

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสรมิ ผูเ้ รยี นให้มีคณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดอื นมีนาคม 2565

5.3 ผลการดำเนนิ งาน
1. นักเรยี นมีทักษะในศตรวรรษท่ี 21
2. นกั เรียนมีทักษะในการนำเสนอผลงานของตนเองผ่านส่อื ออนไลน์
3. นกั เรยี นสรา้ งผลงานของตนเองออกมาได้ดีและภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง
4. ผูป้ กครองให้ความรว่ มมือในการจัดกิจกรรมเป็นอยา่ งดี

6. กิจกรรมหนงึ่ ห้องเรยี น หน่งึ ความสำเร็จ

6.1 ทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ทน่ี กั เรยี นได้รับการพฒั นา

3Rs ประกอบดว้ ย

1. Reading (อา่ นออก)

2. (W) Riting (เขียนได้)

3. (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)

8Cs ประกอบดว้ ย

1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ไขปญั หา)

2. Creativity and Innovation (ทักษะดา้ นการคดิ อยา่ งสร้างสรรค์ และนวตั กรรม)

3. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม

และภาวะผนู้ ำ)

7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทกั ษะการเรียนรู้)

6.2 แนวทางการดำเนินงาน

สถานศึกษาจัดทำโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความสำเร็จ โดยให้ผู้เรียนช่วยกันเลือกผลงานที่สนใจและ

ต้องการทำ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือทำงานเป็นทีม ลงมือปฏิบัติจริง สร้างสรรค์

ผลงาน รวมถึงมีทกั ษะชีวิตและอาชีพ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผูฝ้ ึกสอน coach เป็นผู้สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ให้

คำแนะนำผู้เรียนร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมของแต่ละห้องเรียนเพื่อเป็นจุดเด่นของแต่ละห้องเรียน

ดำเนินการตลอดปีการศึกษาและเม่ือสิ้นสดุ ปีการศึกษา นักเรียนแต่ละห้องเรียนนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการใน

งานเปิดบ้านวิชาการ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าร่วมชื่นชมผลงานของนักเรียน โดยมี

กิจกรรมแต่ละหอ้ งเรยี น ดังน้ี

กิจกรรมที่ 1 ศพั ท์พาเพลิน (ป.1/1) กจิ กรรมที่ 2 อาณาจกั รนกั อ่าน (ป.1/2)

กจิ กรรมท่ี 3 พัฒนาแบบฝึกการอ่าน (ป.2/1) กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนคุณธรรม (ป.2/2)

กจิ กรรมท่ี 5 ดนตรี พาเพลนิ (ป.3/1) กิจกรรมท่ี 6 เครื่องร่อนหรรษา (ป.3/2)

กิจกรรมท่ี 7 Master chef ktk (ป.4/1) กจิ กรรมที่ 8 ภาษาไทย วันละคำ นำความรู้ (ป.4/2)

กิจกรรมท่ี 9 พลงั งานแสนสนุก (ป.5/1 ) กิจกรรมท่ี 10 ตะไครห้ อมกนั ยุง (ป.5/2)

กิจกรรมที่ 11 เอแมท็ (A-MATH) (ป.6/1) กิจกรรมท่ี 12 ห้องเรียน STEM ป.6/2)

6.3 ผลการดำเนนิ งาน

11

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผเู้ รยี นให้มคี ณุ ลกั ษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

1. นกั เรยี นมที ักษะในศตวรรษที่ 21
2. นกั เรียนสามารถสรา้ งสรรค์ผลงาน ทำงานเป็นทีมได้
3. นักเรยี นสามารถส่อื สารและนำเสนอผลงานของหอ้ งเรียนตนเองได้
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนและ
ผู้ปกครองนกั เรียน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมแสดงผลงาน หนงึ่ ห้องเรยี น หนง่ึ ความสำเร็จ ในงานเปิด
บา้ นวชิ าการได้

ปญั หาอปุ สรรคในการดำเนนิ งาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้สถานศึกษามี

ระยะเวลาในการดำเนินการกิจกรรมตา่ งๆ ไม่เปน็ ไปตามแผนทีว่ างไว้ ซงึ่ เหลอื เวลาในช่วงภาคเรียนท่ี 2 นกั เรียนยงั มา
เรียนไมค่ รบทกุ คน และในบางช่วงมกี ารปิดเรียนเนอ่ื งจากมนี กั เรยี นไดร้ ับเชื้อ ทำใหก้ ารจัดกิจกรรมไมต่ อ่ เน่อื ง และมี
ระยะเวลาท่ีจำกัด
ขอ้ เสนอแนะ

- อยากให้มกี ารจัดทำคู่มือในการจัดกิจกรรม/รูปแบบกิจกรรม/นวัตกรรม/สื่อการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพ่อื ใชเ้ ป็นแนวทางใหก้ บั ครูในการจดั กจิ กรรม

 กจิ กรรมท่ี 2 จดั การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีทเ่ี หมาะสมกับบรบิ ทของพ้นื ทแ่ี ละผูเ้ รยี น เชน่ การนำเสนอ
ผลงานนกั เรียน ประกวด แข่งขัน จดั ค่าย ฯลฯ เพ่อื พฒั นาทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวทางการจัดกจิ กรรม
สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการและความสามารถดา้ นอื่นๆ เผยแพรผ่ ลงานของนักเรียนทั้งระดับเขตพนื้ ท่ี ผา่ นสอ่ื สงั คมออนไลน์ เช่นเว็บไซต์
ของโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เพจ FACEBOOK โรงเรยี นวดั คลองตาคล้าย กจิ กรรมเปิดบา้ นวชิ าการ
ผลการดำเนินงาน

1. นกั เรยี นเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั มวยไทยและได้รบั รางวลั ระดับประเทศ เดก็ หญิงนนั ทชิ า ดว้ งต่าย ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เขา้ รว่ มการแขง่ ขนั "IFMA 2021 Virtual Championships

- รางวลั รองชนะเลิศ อนั ดบั 1 การแข่งขนั ประเภท SHADOW BOX Youth Female U11 (การออก
ท่าทาง ชกลม หมัดเท้า เข่า ศอก รุ่นอายุ 11 ปี

- รางวัล รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 การแขง่ ขนั ประเภท WAI KRU Youth U12 รุ่นอายุ 12 ปี
2. โรงเรียนผา่ นการประเมิน บ้านนักวทิ ยาศาสตร์
3. โรงเรียนผ่านการประเมินคณุ ธรรม ระดับ 3 ดาว
4. สถานศกึ ษามีชอื่ เสียงและเปน็ ทย่ี อมรบั ของชมุ ชน

12

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผเู้ รยี นให้มีคุณลกั ษณะและ
ทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดอื นมีนาคม 2565

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิ งาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้สถานศึกษาจัด

กิจกรรมได้น้อย ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หรือบางกิจกรรมต้องงดไว้ก่อน เช่น ค่ายวิชาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อใน
ชมุ ชนมีจำนวนเพมิ่ มากขึน้
ข้อเสนอแนะ

นำขอ้ เสนอแนะทค่ี วรปรับปรงุ มาพฒั นาการจดั กิจกรรมใหผ้ ้เู รยี นเกิดทักษะที่จะเปน็ ในศตวรรษที่ 21 ในปตี ่อ
ๆ ไป และปรบั เปล่ยี นวธิ กี ารดำเนนิ งานใหเ้ ข้ากบั สถานการณป์ ัจจุบันและบรบิ ทของโรงเรยี น
 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนนิ งานของสถานศึกษา และสำนักงาน

เขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษา
แนวทางการจัดกิจกรรม

สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในรูปแบบการนเิ ทศแบบ Coaching ภายใต้
การเทศแบบกัลยาณมิตร มีการตดิ ตามประเมนิ ผลการดำเนินงานโครงการ/กจิ กรรมต่างๆ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เตรยี มความ
พรอ้ มรบั การประเมนิ จากสำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา รายงานผลการดำเนนิ งานตอ่ หน่วยงานตน้ สงั กัด
ผลการดำเนินงาน

1. ครผู ู้สอนโรงเรียนวดั คลองตาคลา้ ยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ มีผลการนิเทศการ
สอนอย่ใู นระดบั ดมี าก รอ้ ยละ 80

2. โรงเรยี นวดั คลองตาคล้ายส่งเสริมใหน้ ักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนนิ งาน

เนื่องดว้ ยการจัดการเรียนในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ทำให้การจดั การเรยี นสอนต้องปรับรปู แบบเปน็ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำใหน้ กั เรยี นเรียนรู้ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ การนิเทศ กำกบั ติดตามยังปฏิบตั ไิ ด้ไม่ต่อเนือ่ งเทา่ ทคี่ วร
ขอ้ เสนอแนะ

ศกึ ษาหาวธิ ีการนเิ ทศ กำกบั ติดตาม ให้เหมาะสมกบั สถานการณป์ ัจจุบนั ในปีการศึกษาต่อไป

13

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสรมิ ผเู้ รียนให้มคี ณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

ภาคผนวก

14

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผเู้ รียนใหม้ ีคณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

 ภาพกจิ กรรมท่ี 1 มีการดำเนนิ งานการจัดการเรยี นการสอนโดยใช้เทคนคิ /วิธกี ารจัดการเรียนรู้ ส่อื นวัตกรรม
เพอื่ พัฒนาผเู้ รยี นให้มีทกั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นทีแ่ ละผ้เู รียน
1. ภาพกิจกรรม ชุมนมุ อนุรกั ษ์มวยไทย

15

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสรมิ ผู้เรียนใหม้ คี ุณลักษณะและ
ทกั ษะการเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

2. ภาพกจิ กรรม บา้ นนกั วิทยาศาสตรน์ อ้ ย ระดับปฐมวยั

16

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสรมิ ผู้เรยี นใหม้ คี ุณลักษณะและ
ทักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดอื นมีนาคม 2565

3. ภาพกจิ กรรม โครงงานคุณธรรม นวัตกรรมสรา้ งคนดี

17

รายงานผลการดำเนนิ โครงการสง่ เสริมผู้เรยี นให้มีคณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดือนมีนาคม 2565

4. ภาพกจิ กรรม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

18

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสรมิ ผู้เรียนใหม้ คี ณุ ลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบท่ี 1 เดอื นมนี าคม 2565

5. ภาพกจิ กรรม บรู ณาการทกั ษะชีวติ 3 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ การงานอาชีพ สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา และศลิ ปะ

19

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผเู้ รยี นให้มีคณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565

6. ภาพกจิ กรรม หน่งึ ห้องเรยี น หนง่ึ ความสำเรจ็

20

รายงานผลการดำเนินโครงการสง่ เสริมผู้เรยี นให้มีคณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรียนร้ใู นศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

 ภาพกจิ กรรมท่ี 2 จดั การแลกเปลีย่ นเรยี นรดู้ ้วยวิธีการท่เี หมาะสมกบั บริบทของพ้ืนท่ีและผู้เรียน เช่น การ
นำเสนอผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขนั จัดคา่ ย ฯลฯ เพือ่ พัฒนาทกั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21

- การแสดงผลงานของโรงเรยี นในชมุ ชนและระดับประเทศ

- การเผยแพร่ผลงานระดบั เขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษา

21

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสริมผ้เู รยี นใหม้ ีคณุ ลักษณะและ
ทกั ษะการเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1 เดอื นมนี าคม 2565

- การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ เพจโรงเรียนวัดคลองตาคลา้ ย เพจ FACEBook โรงเรียนวัดคลอง
ตาคลา้ ย

- การเผยแพรผ่ ลงานโดยจัดทำประชาสัมพันธ์โรงเรียน

22

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสรมิ ผเู้ รยี นใหม้ คี ุณลักษณะและ
ทักษะการเรยี นรูใ้ นศตวรรษที่ 21 รอบท่ี 1 เดอื นมีนาคม 2565

 ภาพกิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการดำเนินงานของสถานศกึ ษา และ
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษา

23

รายงานผลการดำเนนิ โครงการส่งเสรมิ ผูเ้ รยี นให้มคี ณุ ลกั ษณะและ
ทักษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1 เดอื นมีนาคม 2565


Click to View FlipBook Version