The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by FARIDAH MOHD ALI, 2019-03-06 21:14:59

BUKU PENGURUSAN SMKDMM 2019

BUKU PENGURUSAN SMKDMM 2019

1

BIL TAJUK / PERKARA MUKA SURAT

i) Isi Kandungan 2-5
A PERKARA AM
6
Falsafah Pendidikan Negara 7
Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 8
Etika Kerja islam 8
Teras Perkhidmatan Cemerlang 9-12
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 13

B DARI PENA PENGETUA 14
15
SEKAPUR SIRIH 16
HARAPAN 2019
17
C PENGURUSAN PENTADBIRAN 17
Pelan Lokasi Sekolah 17 -19
Visi, Misi, Matlamat dan Motto Sekolah 20
Lagu Sekolah 20
Senarai Pegawai PPPS SMKDMM 2018 21
a. Pentadbir Sekolah 22
b. Guru Bimbingan dan Kaunseling 23
c. Staf Akademik 24
Senarai Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 25
Mata Pelajaran Elektif Tingkatan 4 Tahun 2019 26-27
Senarai Ketua Panitia Mata Pelajaran 28
Senarai Guru Kelas dan Penyelaras Tingkatan 29-40
Pelan Kedudukan Pejabat Guru 201
Takwim Persekolahan 2019 2
Analisis Cuti Perayaan 2019
Takwim Peperiksaan/Pentaksiran 2019
Takwim Pengumuman Peperiksaan 2019
Takwim Perancangan dan Kegiatan Sekolah 2019

BIL TAJUK / PERKARA MUKA SURAT

Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran Sekolah 2018 41
42
1.0 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah 43
44
 J/K Akaun Kewangan Sekolah, Asrama dan Audit Dalaman 45-47
 J/K Keselamatan Sekolah 48
 J/K Pengurusan Aset Kerajaan (Sekolah 49
 J/K Sistem Pengurusan Maklumat Sekolah (SPMS) 49
 J/K SKPMg2/ Perancangan Strategik dan Kajian Tindakan 50
 J/K Mesyuarat Guru dan AKP 51
 J/K Program Pendidikan Khas Sekolah (PPKS) 52-53
 J/K Anti-Ponteng Sekolah 54
 J/K Bencana Alam /Banjir (Peringkat Sekolah) 55
 J/K Bilik-Bilik Khas 56
 J/K Kelab Guru dan AKP (PSKPP)
 J/K Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

2.0 Jawatankuasa Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 57
 J/K Induk Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 57
 J/K ‘Continuous Professional Development’ (CPD) Guru&AKP 58
 J/K Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) 59
 J/K Keceriaan dan Kebersihan Sekolah 60
 J/K Program Industri Menengah Atas (PIMA) 61
 J/K Professional Learning Communities (PLC) 62
 J/K Coaching dan Mentoring 62
 J/K Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21) 63
 J/K Teachers’ Voice Group (TVG) 63
 J/K Students’ Voice Group (SVG)

D PENGURUSAN KURIKULUM 64
Jawatankuasa Induk Kurikulum Sekolah
Jawatankuasa Kecil Kurikulum 65
 J/K Jadual Waktu dan Melindungi Masa Instruksional (MMI) 66-67
 J/K Penilaian dan Peperiksaan
 J/K Profil Sekolah (Headcount)/GROW 68
68
 J/K Intervensi dan Perhalus 69

 J/K Jawab Untuk Jaya (JUJ)

3

BIL TAJUK / PERKARA MUKA SURAT

 J/K Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 70
 J/K MBMMBI dan HIP 70
 J/K Pemantauan PdP dan Penyemakan Buku Latihan Murid 71
 J/K Induk Pustaka Pak Sako (PSS) 72-73
 J/K Kerja Pustaka Pak Sako (PSS) 74-75
 Panduan Pengurusan NILAM Tahun 2019 76-77

E HAL EHWAL MURID 78
 Urusetia Hal Ehwal Murid 79
 Lembaga Disiplin Sekolah 80
 Lembaga Pengawas Sekolah 81
 Biasiswa dan Tabungan 81
 Kefeteria 82
 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 83
 Program Bersepadu Sekolah Sihat (PSS)
(Kesihatan dan Pergigian) 84
 Program Sekolah Selamat 85
 Asrama 86
 Bimbingan dan Kaunseling 87
 Kebajikan 87
 JK SPMS, APDM dan Pendaftaran 88
 Bina Insan 89
 Kelab Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 90
 Program 3K
91
F KOKURIKULUM 91
 Jawatan kuasa Induk Kokurikulum Sekolah 92-93
 Jawatan kuasa Sukan Sekolah 94-95
 Unit Beruniform 96-97
 Kelab dan Persatuan 98
 Sukan dan Permainan 99-100
 Jurulatih Pasukan Sekolah 2019
 Rumah Sukan

4

BIL TAJUK / PERKARA MUKA SURAT

G TINGKATAN 6 103
104
 Guru Akademik Pra U 104
 J/K Kurikulum 104
 J/K Hal Ehwal Pelajar (HEP) 104
 J/K Kokurikulum 104
 J/K Penilaian dan Peperiksaan 104
 J/K Jadual Waktu Pra-U 105
 J/K Kerja Kursus dan Kolokium Pra-U 105
 J/K Biasiswa dan Elaun Murid Kurang Upaya (EMK) 105
 Keceriaan Kelas Pra-U 105
 J/K Bina Insan Pra-U 105
 J/K Orientasi 6 Bawah 105
 J/K Persatuan Pelajar Pra-U 106
 Guru Kelas
 J/K Kokurikulum Pra-U 2018 107

 Unit Beruniform
 Sukan dan Permainan
 Kelab an Persatuan
 Takwim Program Kecemerlangan Pra-Universiti 2018

H LAMPIRAN 108-109
110-111
 JADUAL PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN PdP 2018 112-117
 Fasa 1: Januari - April
 Fasa 2: Mei - Oktober 118
119
 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
 PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN 120-127
 CARTA ALIRAN PERHIMPUNAN HARIAN/MINGGUAN 128 -149
 KERTAS MAKLUMAN MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN
150
AMALAN NILAI MURNI (MKSANM)
 SENARAI AGIHAN TUGAS GURU 2019
 SEKALUNG PENGHARGAAN

5

Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan seimbang
dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

6

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

7

ETIKA KERJA ISLAM

1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada ALLAH.
2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah.
3. Bekerja dengan tekun dan cekap.
4. Bekerja dengan semangat gotong royong dan berpadu

fikiran.
5. Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat.

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan.
2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri.
4. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan.
5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan

pembangunan Negara.
6. Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan

musuh-musuh Negara.
7. Berpegang teguh kepada agama.

8

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebaagian daripada
usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ke arah meningkatkan
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya
mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan
kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan
(pdpc) selari dengan hasrat yag terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.
TS25 adalah saru usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul
melalui:

 Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 Disokong oleh kepimpinan yang berkualiti/berwawasan
 Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
 Komitmen komuniti yang padu

9

Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah
Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil.2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana
Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan
TS25 KPM. Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah:

 Mengaplikasi konep dan amalan PdPc terbaik
 Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang

komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta
pembimbing kepimpinan, dan
 Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan
mengutamakan kemenjadian murid.
Konsep dan Teras TS25

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM
telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua
sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025 iaitu:

10

Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke
arah melahirkan modal insan unggul; yang akan dicapai menerusi
transformasi dalam lima teras yang berikut:

 Persekitan pembelajaran yang menyeronokkan
 Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 Komitmen komuniti yang padu

11

12

B SEKAPUR SIREH

PENGETUA: TN HJ MOHD AZELI BIN PUZI @FAUZI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Syukur, Alhamdulillah kerana Buku Pengurusan dan Perancangan 2019 ini dapat disiapkan seperti yang dirancang.
Semoga kandungannya dapat dijadikan panduan dan berguna kepada semua warga sekolah ini.

Setiap pengurusan tidak mungkin mencapai wawasan tanpa pemikiran, perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan
penilaian yang berkesan. Oleh itu, saya dengan rendah hati menyeru agar semua guru dan anggota kumpulan pelaksana
sekolah ini dapat menyatupadukan unsur-unsur di atas supaya segala perancangan dan matlamat yang ingin kita capai
menjadi kenyataan dengan cemerlang.

Guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana yang saya sanjungi,
Cabarann tahun 2018 telahpun berakhir, marilah kita kenang kembali kelemahan dahulu untuk dimuhasabah agar kesilapan
yang sama tidak berulang pada tahun yang mendatang. Sebagai sekolah yang terlibat dengan Program Transformasi
Sekolah (TS25) pastilah banyak perubahan yang perlu dilaksanakan. Bermula dengan transformasi dalam setiap diri
pendidik dan warga sekolah keseluruhannya, elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti merupakan matlamat yang
perlu dicapai.

Perubahan-perubahan dasar diperingkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) menuntut semua warga pendidik supaya berubah dari budaya lama kepada budaya baharu. Tiga
gelombang PPPM iaitu 2013 – 2015, 2016 – 2020 dan 2021 - 2025 perlu difahami serta dihayati oleh semua guru dan
anggota kumpulan pelaksana. Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) dalam Pentaksiran Awam bertunjangkan KBAT dan
PAK21. MBMMBI menggantikan PPSMI, Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S). Kehadiran pelajar memperkasakan Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling dan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) adalah antara intipati dalam
arena pendidikan masa kini.

Usaha melahirkan modal insan unggul dan generasi Rabbani merupakan prasyarat utama kepada kejayaan untuk
meningkatkan imej sekolah sekaligus mampu membentuk masyarakat yang bertamaddun seiring dengan perkembangan
semasa.

Selain itu pencapaian cemerlang dalam kokurikulum harus dijadikan asas untuk memperhebat usaha melahirkan jaguh dan
wira yang mampu mengharumkan nama sekolah. Sekiranya kita dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan
serta komitmen yang tinggi, apa jua tugasan yang diberikan mampu kita jalankan dengan jayanya dan kecemerlangan In
shaa Allah akan pasti menjadi milik kita.

Akhir kata, selaku pengurus di sekolah, saya mengharapkan seluruh warga SMKDMM dapat melaksanakan tugas harian
dengan cara yang terbaik demi kecemerlangan sekolah kita dan segala penat lelah kita pastinya mendapat ganjaran yang
setimpal di sisiNya… Insyaa Allah

“MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT”
Selamat menjalankan tugas

Salam hormat dari saya 13
TN. HJ MOHD AZELI BIN PUZI @ FAUZI
Pengetua
SMK Dato’ Mahmud Mat

PELAN LOKASI SEKOLAH

14

VISI PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
MISI NEGARA SEJAHTERA

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT

1. Menyediakan tenaga pengajar yang berkualiti, komited dan
berfikiran rasional

2. Memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran, sistem
latihan yang disediakan adalah berkualiti, efisyen dan
berkesan.

3. Merangsang budaya bekerjasama, berdisiplin, saling
menghormati dalam kalangan warga sekolah.

4. Menggalakkan pembentukan sahsiah diri melalui
pendekatan rohani.

MOTTO:

BERILMU BERJASA

15

Sekolah Menengah Dato’ Mahmud Mat
Ilmu dan nasihat dicurah

Bekalan untuk hari muka yang cemerlang
Sekolah gemilang kami bangga

Guru dan pelajar semua cemerlang
Bersama sentiasa berjuang

Berani menempuh halangan yang mendatang
Bukannya satu khayalan
Disiplin asas kedewasaan

Tetap menjamin pencapaian
Bimbingan guru diutamakan

Lahir pelajar berwawasan

Nasihat guru jadikan panduan
Beramal, berilmu, berjasa

Amanah jadikan pegangan
Itulah pesanan harapan

16

42SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
a. PENTADBIR SEKOLAH

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN NO TEL ALAMAT EMEL
[email protected]
1 TH HJ MOHD AZELI BIN DG54 PENGETUA BIOLOGI 0139228462
PUZI @ FAUZI [email protected]
DG52 GPK
2 HJH FARIDAH BT MOHD (KUP) PENTADBIRAN EKONOMI ASAS/ 0129852844/ [email protected]
ALI PRINSIP AKAUN 01121924734 zainalabidinabubakar
DG52 GPK HEM 0199185251
3 HJ BAHARUDIN BIN (KUP) BAHASA @yahoo.com
ABDUL RAHIM GPK MELAYU/SEJARAH 0139760008 [email protected]
DG48 KOKURIKULUM [email protected]
4 HJ ZAINAL ABIDIN BIN (H) BIMBINGAN DAN
ABU BAKAR GPK TING.6 KAUNSELING [email protected]
DG48 norazliahmdnor@yahoo.
5 AZIS BIN JALEL (KUP) GKMP SAINS & PENGAJIAN MELAYU 0199511971
MATEMATIK com
6 ROSLINA BT OTHMAN DG52 FIZIK 0129088535 [email protected]
(KUP) GKMP BAHASA 0199821201
7 AZHAR BIN ZAINUN PENGAJIAN 0129604829
DG48 GKMP MELAYU/ SASTERA
8 NOR AZLIAH BINTI MD (H) KEMANUSIAAN
NOR @ ARIFFIN SEJARAH
DG44 GKMP VOTEK
9 JARIAH BINTI KARIM (H) MPV ELEKTRIK 0199002406
KHAN
DG44
(H)

b. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL NAMA GRED OPSYEN NO TEL ALAMAT EMEL
1 NIK SYURIAH BINTI SETAPA
DG44 BIMBINGAN AN
(KUP) KAUNSELING

c. STAF AKADEMIK

BIL NAMA GRED OPSYEN NO TEL ALAMAT EMEL
1 KANISAH BINTI SALIM 0139397585 [email protected]
2 MOHD ‘AFIFEE BIN HJ IBRAHIM DG52 PENG. MELAYU/ 0139107117 [email protected]
3 ROSIDAH BINTI ISMAIL (KUP) SEJARAH 0173191791
4 HJ ABDUL SHUKOR BIN DOLLAH DG52 0148372968 [email protected]
5 AZLINA BINTI ABU BAKAR (KUP) PENDIDIKAN SENI 0139442546 [email protected]
DG52 VISUAL
(KUP)
DG48 PENDIDIKAN SENI
(KUP) VISUAL/GEOGRAFI
DG48
SAINS
(H)
TESL/ PERDAGANGAN

17

BIL NAMA GRED OPSYEN NO TEL ALAMAT EMEL
0199511987 cikguhayatikassim@gmail.
6 HAYATI BINTI KASSIM DG48 GEOGRAFI/ 0148058875
(KUP) BAHASA MELAYU 0129542675 com.my
0199323316 [email protected]
7 SITI ZAMILAH BINTI MAT DG48 MATEMATIK/ 0199073963 wan_rosa1970@yahoo.
SULAIMAN (KUP) PERDAGANGAN 0199468385
0129287075 com
8 WAN ROSLAILI BTE WAN ABD AZIZ DG48 EKONOMI/SEJARAH [email protected]
(KUP)
PENGAJIAN MELAYU/ [email protected]
9 NORHAZIDA BINTI HASAN DG48 BAHASA MELAYU
(KUP) MATEMATIK/ [email protected]
FIZIK
10 AHMAD BIN OTHMAN DG48 MATEMATIK/ [email protected]
(KUP PENDIDIKAN SENI

11 W. MASOL BIN W.A.AZIZ DG48 TESL
(KUP)

12 ZAITI IZAN BINTI MD ENZAI DG48
(KUP)

13 SABARIAH BINTI AHMAD DG48 BAHASA INGGERIS 0139839574 [email protected]
(KUP) 0127460119 [email protected]
BAHASA MELAYU/ 0139420797
14 NOR MASPIDA BINTI ABDUL BASIT DG48 SEJARAH [email protected]
(KUP)
BAHASA MELAYU
15 SHAMSUD-DIN BIN ABDULLAH DG48
(KUP)

16 MOHAMED YUSLAN BIN MOHD DG48 PJPK/SAINS SUKAN 0139705507 [email protected]
YUSOFF (KUP0 0199028528
SEJARAH/ 0139874198 ahmadbadroy@yahoo.
17 AHMAD BADRUL HISHAM B DAUD DG44 BAHASA MELAYU com
(KUP)
PENGAJIAN ISLAM rendangtemai@gmail .com
18 AYUBDIN BIN YUSUF DG44
(KUP)

19 BUDIMAN BIN RUZLAN DG44 TESL 0199775458 [email protected]
(KUP) 0179005640
PENDIDIKAN SENI/ 0139633985 [email protected]
20 MOHD IZYAFIFI BIN MOHD JAYA DG44 KOMUNIKASI 0129894693 zarul_upsi03@yahoo.
(KUP) 0196638018
SAINS SUKAN 0139702036 com.my
21 MOHD SHAZARUL EZWAN BIN DG44 0129502442 [email protected]
SAHARUDIN (KUP) MPV BINAAN 0133795795
0135943941 [email protected]
22 MOHD SUKAIMI BIN HAMZAH DG44 KEMAHIRAN HIDUP 0129664599
(KUP) (KMT) fuadkassim722gmail.com

23 MUHAMMAD BIN MD SHAH DG44 PENGAJIAN ISLAM [email protected]
(KUP) guanodemolonitu@yahoo.
SAINS SUKAN/
24 HJ MUHAMAD FUAD BIN KASSIM DG44 KESIHATAN com
(KUP) SAINS/ gdmcea5053smkdmm@

25 SYAARI BIN JAMALLUDDIN DG44 KH /KAJIAN TEMP. gmail.com
(KUP) PENG.PERNIAGAAN/ [email protected]

26 WAN MAZLAN BIN WAN YUSUF DG44 GEOGRAFI
(KUP)
MATEMATIK
27 ASMIDAR BINTI AHMAD DG44
(KUP)

28 AZLIN BINTI ABDULLAH DG44
(KUP)

29 AZLINA BINTI OTHMAN DG44 SAINS 0129228227 [email protected]
(KUP)

30 FARA WAHIDA BINTI HARUN DG44 BAHASA ARAB 0192717306 [email protected]
(KUP)

31 FAZILA BINTI MOHAMAD AZAN DG44 PJPK/SEJARAH 01110875909 [email protected]
(KUP)

32 JAMILAH BINTI KHAMIS DG44 MATEMATIK/FIZIK 0123098784 [email protected]
(KUP)

18

BIL NAMA GRED OPSYEN NO TEL ALAMAT EMEL
TEKN. MAKLUMAT/ 0197306293 [email protected]
33 KAMAZARIFAH BT KAMARUDDIN DG44 0199264498
(KUP) MATEMATIK 0137018890 [email protected]
34 LAILEY BINTI ALI BISHAH DG44 TEKN. MAKLUMAT/ 0129575767
(KUP) 0129624271 [email protected]
35 MALISA AINI NOOR BINTI A. DG44 GEOGRAFI 0129508742 norazeanakamaruddin@
MALEK (KUP) 0196262302 gmail.com
DG44 KRMAHIRAN HIDUP 0199871968 [email protected]
36 NOR AZEANA BT KAMARUDDIN (KUP) 0122913035
DG44 TESL/ GEOGRAFI 0129886263 [email protected]
37 NORDILA BINTI SAODI (KUP) 0179034940
DG44 PENDIDIKAN ISLAM 0139256956 [email protected]
38 NORZILAH BINTI ABDUL AZIZ KUP 0104194251
DG44 PENDIDIKAN ISLAM 0122338292 [email protected]
39 NUR IZDIHAR BINTI RAMLAN (KUP) 0186670703
DG44 PENDIDIKAN MORAL/ 0125628861 [email protected]
40 HJH ROSANITA BINTI ABDUL (KUP) PENGAJIAN AM 0179616492
KAYON DG44 0129545401 [email protected]
(KUP) TESL 0179760582
41 ROSLINA BINTI MOHAMAD DG44 0135011351 [email protected]
(KUP) MATEMATIK 0194151463
42 ROSNI BINTI ISMAIL DG44 0132396000 [email protected]
(KUP) BAHASA MELAYU/ 0194406980
43 ROZIYAH BINTI UYOP DG44 PENDIDIKAN SENI 0197554300 [email protected]
(KUP) 0129600981 zarasabrina0112@yahoo.
44 SHARIFAH NORHAYATI BINTI SYD DG44 BIOLOGI/ MATEMATIK 0129150472
JAAFAR (KUP) 0199733787 com
DG44 PENGAJIAN tunrafidah1701@yahoo.
45 SUZAN BINTI SHAMSUDIN (KUP) PERNIAGAAN
DG44 PENDIDIKAN ISLAM/ com.my
46 TENGKU NOR ASHIKIN BT TENGKU (KUP) BAHASA ARAB [email protected]
SULAIMAN DG44 fakhrul_asyran@yahoo.
(KUP) TESL
47 TENGKU SABRINA BINTI TENGKU DG44 com
NADZIR (KUP) MATEMATIK/ KIMIA [email protected]
DG41
48 TUN RAFIDAH BINTI ABDUL MPV [email protected]
MANAP (H) (PROSES MAKANAN)
DG41 dektea [email protected]
49 ZAITUN BINTI OSMAN KIMIA/MATEMATIK
(H) [email protected]
50 FAKHRUL ASYRAN BIN SAADAN @ DG41 SAINS SUKAN
SAADON [email protected]
(H) PRINSIP AKAUN
51 DURARUL AIN BT MOHAMAD DG41 PERDAGANGAN [email protected]
KAMAL BAHASA MELAYU/
(H) SASTERA MELAYU [email protected]
52 NOR ERNAWATI BINTI MAT NOR DG41 KEMAHIRAN HIDUP
[email protected]
53 NORHAFIZAH BINTI YA’ACOB (H) (ERT) umranothman60@gmail.
DG41 MATEMATIK/
54 NORHAYATI BINTI ZOLKAFALI SAINS KOMPUTER com
(H) GEOGRAFI/
55 NOOR FARHANA BINTI ZAINAL DG41 PENGAJIAN AM

56 NOORJUSLILI BINTI JUSOH (H) BAHASA MELAYU
DG41
57 SHARIFAH IKHMAR MADIHA BT PERNIAGAAN/
SYED AB RAHMAN (H) PERDAGANGAN
DG41 EKONOMI RUMAH
58 WAN NURUL NADIA BINTI ZAINAL
ABIDIN (H) TANGGA
DG34
59 UMRAN BIN OTHMAN (KUP) KEMAHIRAN HIDUP

19

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA JAWATAN EMEL
1 RAFIDAH BINTI ISMAIL [email protected]
2 SUZILA BINTI MAT YASSIN KETUA PEMBANTU TADBIR [email protected]
2 HAZATUL WANIE BINTI AHMAD GRED N22 (HAKIKI) [email protected]
3 RASMALIZA BINTI ABDUL GHANI
4 ZALINA BINTI UMAR PENYELIA ASRAMA [email protected]
5 NORLIANA BINTI MOHD RAZALI GRED N22 (KUP) [email protected]
6 AZIZAH BT MOKHTAR [email protected]
7 NORLIZA BT HASAN PEMBANTU TADBIR (P/O) [email protected]
8 ROHANA BINTI ABDUL RANI GRED N19 [email protected]
9 ZAHARA BT ABDUL KARIM
10 ROZAIDA BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR (P/O) [email protected]
11 ABDUL RAZAK BIN SAARI GRED N19
sofea [email protected]
PEMBANTU MAKMAL
GRED C22 (KUP) [email protected]

PEMBANTU MAKMAL [email protected]
GRED C22 (KUP)

PEMBANTU MAKMAL
GRED C22 (KUP)

PEMBANTU OPERASI
GRED N11 (HAKIKI)

PEMBANTU AM PEJABAT
GRED N4 (HAKIKI)

PEMBANTU AM PEJABAT
GRED N1 (HAKIKI)

PEMBANTU MAKMAL
GRED C17 (HAKIKI)

PEMBANTU OPERASI
GRED N11 (HAKIKI)

SUBJEK ELEKTIF TINGKATAN 4 TAHUN 2019

KELAS SUBJEK ELEKTIF YANG DI TAWARKAN

4 ALBIRUNI BIOLOGI/ FIZIK KIMIA MATEMATIK
4 AL-FARAZI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAMBAHAN
4 AL-JAZARI GEOGRAFI/PERNIAGAAN SAINS SUKAN
4 AL-KHAWARIZMI SAINS RUMAH
4 AL-MAQRIZI PEND. SENI VISUAL
4 AL-NAFIS TANGGA
PEND. SENI VISUAL

MPV ELEKTRIK

MPV BINAAN

20

SENARAI KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

BIL KETUA PANITIA PANITIA
1 PN. ROSNI BINTI ISMAIL : BAHASA MELAYU

2 PN. SABARIAH BT AHMAD : BAHASA INGGERIS

3 EN. MOHAMED YUSLAN BIN MOHD YUSOFF : SEJARAH

4 PN SITI ZAMILAH BT MAT SULAIMAN : MATEMATIK

5 TN. HJ ABDUL SHUKOR BIN DOLLAH : SAINS

6 PN. SUZAN BT SHAMSUDIN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

7 EN. MUHAMMAD BIN MD SHAH : REKA BENTUK TEKNOLOGI

8 EN. FAKHRUL ASYRAN BIN SAADON : PEND. JASMANI DAN KESIHATAN

9 EN. W. MASOL BIN W.A.AZIZ : MATEMATIK TAMBAHAN

10 PN. MALISA AINI NOOR BT A. MALEK : ASAS SAINS KOMPUTER

11 PN. ROSIDAH BINTI ISMAIL : PENDIDIKAN SENI VISUAL

12 PN. TUN RAFIDAH BINTI ABDUL MANAP : SAINS RUMAH TANGGA

13 PN. ROSLINA BT OTHMAN : FIZIK

14 PN. ROZIYAH BT. UYOP : BIOLOGI

15 PN. ZAITUN BINTI OSMAN : KIMIA

16 EN. MOHD SUKAIMI BIN HAMZAH : MPV BINAAN

17 PN. JARIAH BINTI KARIM KHAN : MPV ELEKTRIK

18 EN. MOHD SHAZARUL EZWAN B SHAHARUDIN : SAINS SUKAN

19 PN. ASMIDAR BT AHMAD : PERNIAGAAN

20 PN. LAILEY BINTI ALI BISHAH : GEOGRAFI

21

SENARAI GURU KELAS, PENYELARAS DAN PENOLONG PENYELARAS
TINGKATAN

TING KELAS GURU KELAS PENYELARAS PENOLONG
PENYELARAS
NOORJUSLILI BINTI JUSOH
AL-BIRUNI FAKHRUL ASYRAN BIN SAADON NORJUSLILI TENGKU
AL-FARAZI TG SABRINA BT TG NADZIR BINTI JUSOH SABRINA BT
AL-JAZARI ZAITUN BT OSMAN
AL-KHAWARIZMI BUDIMAN BIN RUZLAN TENGKU
AL-MAQRIZI SH. IKMAR MADIHA BT SY ABD RAHMAN NADZIR
AL-NAFIS ROSANITA BINTI ABDUL KAYON
AL-BIRUNI DURARUL AIN BT. MOHAMAD KAMAL AZLINA BT DURARUL AIN
AL-FARAZI LAILEY BINTI ALI BISHAH OTHMAN BT MOHAMAD
AL-JAZARI AZLIN BINTI ABDULLAH KAMAL
AL-KHAWARIZMI MUHAMMAD BIN MD SHAH
AL-MAQRIZI SUZAN BT SHAMSUDIN NORHAFIZAH NORMASPIDA
AL-BIRUNI NORHAZIDA BINTI HASAN BINTI BINTI
AL-FARAZI WAN NURUL NADIA BT ZAINAL ABIDIN
AL-JAZARI NOR MASPIDA BINTI ABDUL BASIT YA’ACOB ABDUL BASIT
AL-KHAWARIZMI AZLINA BINTI OTHMAN
AL-MAQRIZI WAN MASOL BIN W. A. AZIZ NOR AZEANA PN. TUN
AL-BIRUNI TENGKU NOR ASHIKIN BT TG SULAIMAN
AL-FARAZI TUN RAFIDAH BT ABD MANAP BT RAFIDAH BINTI
AL-JAZARI JAMILAH BINTI KHAMIS
AL-KHAWARIZMI FAZILA BINTI MOHAMAD AZAN KAMARUDDIN ABDUL MANAP
AL-MAQRIZI NOR AZEANA BT KAMARUDDIN
AL-NAFIS SABARIAH BT AHMAD NORZILAH BT ROSIDAH BT
AL-BIRUNI MOHD SHAZARUL EZWAN
AL-FARAZI ROSIDAH BINTI ISMAIL ABDUL ZIZ ISMAIL
AL-JAZARI AYUBDIN BIN YUSOF
AL-KHAWARIZMI AHMAD BADRUL HISHAM B DAUD SHARIFAH NORHAYATI
AL-MAQRIZI MOHD SUKAIMI BIN HAMZAH BT
AL-NAFIS SH. NORHAYATI BT SYD JAAFAR
PRA –U (A) UM ZAITI IZAN BT MD ENZAI SYD JAAFAR
PRA –U (A) UKM NOR ERNAWATI BT MAT NOR
PRA –U (B) USM HAYATI BINTI KASSIM
PRA –U (B) UKM

22

PELAN KEDUDUKAN PEJABAT GURU 2019

BLOK A BLOK B

MPV BATA B. JAHIT/ERT: TUN RAFIDAH/ WAN/NORHAFIZAH
SUKAIMI
WAN MASOL SITI MAKMAL A
ZAMILAH ZAITON

BLOK C AZLIN ROSLINA M BLOK D

BENGKEL MPV ELEKTRIK

JARIAH

PADANG BLOK E BENGKEL BENGKEL BENGKEL
KAYU ELEKTRONIK ENJIN/PAIP
MUHAMMAD
W. MAZLAN UMRAN

DEWAN BILIK IBNU SINA DEWAN SEMIN
PENGETUA/HEM/KOKO MUHAMMAD
BLOK F HAMKA KAUNSELING AL-FATEH

MAKMAL KIMIA MAKMAL FIZIK MAKM
TN. HJ SHUKOR ROSLINA OTHMAN ROZIY

DEWAN TING 6 6A1

BLOK I NORMASPIDA JAMILAH LAILEY NO

BLOK J 1 23

MAKMAL SHAMSUD-DIN NORDILA
ICT
NOR HAYATI ZOL TG NOR ASHIKIN BUDIMAN
KAMAZARIFAH
MALISA AINI BILIK BAHASA STUDIO SENI DEWAN IBNU

NORAZLIAH/ ROSNI AFIFIE/ (GPK PENTAD
IZYAFIFI

SABARIAH DURARUL AIN
UST FUAD TANDAS

FARHANA AYUBDIN BILIK AGAMA SHAZARUL
AZHAR/AHMAD
AHMAD SUZAN
BADRUL
MOHD MAKMAL B
YUSLAN
TENGKU SABRINA/ AZLINA O

NAR BILIK BI 1 ROSIDAH BINTI ISMAIL
2 FAZILA BT MOHAMAD AZAN
D AZEANA & 3 FARA WAHIDA & ASMIDAR
ROSANITA 4 MOHD FAKHRUL ASYRAN B SAADAN
5 NORJUSLILI BT JUSOH
MAL BIOLOGI
GURU KELAS T6
YAH UYOP

6A2 6B1 6B2 6A1 UM 6B1 USM
BILIK GURU
ORZILAH BILIK PBS TANDAS SH. NOR
TING 6 TING. 6 NORHAYATI ERNAWATI
4
5 STOR TANDAS 6A2 UKM 6B2 UPM

ZAITI IZAN HAYATI

NOR HAZIDA TANGGA STOR TANDAS PENYELARAS KELAS T6:
TANGGA STOR TANDAS PN. SH. NORHAYATI
SH IKHMAR
MADIHA TANGGA B.PK T6 TANDAS

U KHALDUN

DBIRAN)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CARTA ORGANISASI PENGURU
SMK DATO’ MAH

TN HJ MOHD AZELI
(DG

PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID
PN. HJH FARIDAH BT MOHD ALI TN. HJ BAHARUDDIN BIN ABDUL

(DG 52) RAHIM (DG52)

KETUA PEM

GURU KANAN MP BAHASA GURU KANAN MP KEMANUSIAAN
EN AZHAR BIN ZAINUN PN NOR AZLIAH BINTI MD NOR
(DG48) (DG44)

USAN PENTADBIRAN SEKOLAH
HMUD MAT 2019

BIN PUZI @ FAUZI
G54)

PK KOKURIKULUM PK TINGKATAN 6
TN HJ. ZAINAL ABIDIN B ABU EN. AZIS BIN JALEL

BAKAR (DG48) (DG48)

MBANTU TADBIR

GURU KANAN MP GURU KANAN MP SAINS
VOKASIONAL &TEKNIK & MATEMATIK
PN. JARIAH BT KARIM KHAN
PN. ROSLINA BT OTHMAN
(DG44) (DG52)

41

Pengerusi : Tn. Hj Mohd Azeli bin Puzi@Fauzi Pengetua
Setiausaha : Pn. Hjh Faridah bt Mohd Ali GPK Pentadbiran
GPK HEM
Ahli : Tn. Hj Baharuddin bin Abdul Rahim GPK Kokurikulum
: Tn. Hj Zainal Abidin bin Abu Bakar GPK Tingkatan 6
: En. Azis bin Jalel GKMP Bahasa
: En. Azhar bin Zainun Penyelaras PERHALUS BM
Penyelaras MBMMBI
: Pn. Nor Azliah bt Md Nor @ Ariffin GKMP Kemanusiaan
Penyelaras PLC
: Pn. Roslina binti Othman Penyelaras PERHALUS Sej
GKMP Sains & Matematik
: Pn. Jariah binti Karim Khan Penyelaras STEM
GKMP Vokasional & Teknik
: Pn. Kanisah bt Salim Penyelaras PAK-21
: Pn. Wan Roslaili bt Wan Abd Aziz Penyelaras PIMA
: Pn. Anis Syazwani binti Azizan Penyelaras Akademik Asrama
: Pn. Noorjuslili binti Jusoh S/U Tingkatan 6
: Pn. Siti Zamilah binti Mat Sulaiman Guru Kaunseling
: Cik Noor Farhana binti Zainal S/U HEM
: En. Wan Mazlan bin Wan Yusof S/U Kurikulum
: Pn. Nur Izdihar bt Ramlan S/U Kokurikulum
: Pn. Malisa Aini Noor bt A. Malek Ketua Disiplin
: Pn. Wan Nurul Nadia bt Zainal Abidin Ketua Warden
: En. Budiman bin Ruzlan Penyelaras PSS/Guru Media
: En. Mohd Shazarul Ezwan b.Saharudin Lembaga Pengawas
: En. Mohd ‘Afifee bin Hj Ibrahim Dokumentasi Sekolah
: Pn. Roziyah bt Uyop S/U Sukan
: Tn. Hj Muhamad Fuad bin Kassim S/U Keceriaan Sekolah
: Pn. Fazila bt Mohamad Azan S/U Peperiksaan
: Pn. Sharifah Norhayati bt Syd Jaafar S/U Bina Insan
: Pn. Kamazarifah bt Kamaruddin S/U SPBT
: En. Mohd Sukaimi b. Hamzah S/U Kafeteria
S/U ICT/VLE Frog
: Pn. Tun Rafidah binti Abdul Manap S/U Pengurusan Aset
: Pn. Rafidah binti Ismail Kerajaan (Sekolah)
: Pn. Suzila binti Mat Yassin S/U PBSS (Sekolah Sihat)
Ketua Pembantu Tadbir
Penyelia Asrama

42

SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA
PENGURUSAN SEKOLAH

1. Mengurus penyediaan perancangan tahunan sekolah.
2. Menentukan pencapaian matlamat sekolah.
3. Menyedia dan menyelia pengagihan tugas-tugas kepada guru dan kakitangan

sekolah.
4. Menentukan strategi-strategi meningkatkan kecemerlangan sekolah.
5. Menentukan program-program yang bersesuaian dengan perkembangan

sekolah.
6. Melakukan penyemakan perlaksanaan semua program tahunan.
7. Merancang, mengawas, mengarah dan menyelia segala aktiviti pentadbiran

sekolah.
8. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan penting sebagai

tempat rujukan.
9. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, asrama, serta

kawasan sekolah.
10. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah yang

timbul daripada perjalananan sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah
dll.
11. Merancang takwim sekolah mengikut kesesuaian program Kementerian,
Jabatan Pendidikan dan PPD.
12. Mengumpul maklumat daripada pegawai-pegawai yang terlibat untuk
menyusun perancangan aktiviti sepanjang tahun.
13. Menyediakan takwim sekolah sebagai panduan tindakan sekolah sepanjang
tahun.
14. Menyelia takwim sekolah dan menentukan transformasi yang perlu berlaku
sepanjang tahun semasa.
15. Menyesuaikan perubahan takwim mengikut keperluan sekolah.
16. Memaklumkan perubahan kepada pegawai lain supaya tidak berlaku
percanggahan tindakan.

1.1 J/K AKAUN KEWANGAN SEKOLAH , ASRAMA DAN AUDIT DALAMAN

Pengerusi : Tn. Hj Mohd Azeli bin Puzi@Fauzi Pengetua

Timb Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Mohd Ali GPK Pentadbiran
: Tn. Hj Baharuddin bin Abdul Rahim GPK HEM
: Tn. Hj Zainal Abidin bin Abu Bakar GPK Kokurikulum
: En. Azis bin Jalel GPK Tingkatan 6
Ketua Pembantu
Setiausaha : Pn. Rafidah bt Ismail Tadbir/Kewangan
Penyelia Asrama
Penolong S/U : Pn. Suzila binti Mat Yassin GKMP Bahasa
Ahli : En. Azhar bin Zainun GKMP Mate & Sains
: Pn. Roslina binti Othman GKMP Kemanusiaan
: Pn. Nor Azliah bt Md Nor @ Ariffin GKMP Votek
: Pn. Jariah binti Karim Khan

Audit Dalaman : En Ahmad bin Othman
: En. Muhammad bin Mohd Shah

43

SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA KEWANGAN SEKOLAH / AKAUN / AUDIT DALAM

1. Membaca dan memahami Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan pengurusan
kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa.

2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan.
3. Membantu mengawal perbelanjaan berdasarkan kepada Akaun SUWA dan

Akuan Kerajaan.
4. Membantu mengumpulkan maklumat untuk menyediakan penyata-penyata

kewangan belum beraudit.
5. Menyemak dan memastikan bahawa Buku Tunai sentiasa kemaskini dan tepat.
6. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Pengetua, Penolong

Kanan, HEM, Penyelaras Tingkatan, Guru Tingkatan dan Pembantu Tadbir
Kewangan.
7. Memesan, mendaftar dan mengagihkan buku resit untuk tujuan pungutan yuran
kepada guru tingkatan dan memungut serta menyimpan dengan selamat pada
akhir tahun.
8. Memastikan semua kutipan telah dibankkan pada hari yang sama atau sehari
kemudian.

1.2 J/K KESELAMATAN SEKOLAH

Pengerusi : Tn. Hj Mohd Azeli bin Puzi@Fauzi Pengetua

Timb. Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Mohd Ali GPK Pentadbiran

N/Pengerusi 1 : Tn. Hj Baharuddin bin Abdul Rahim GPK HEM

N/Pengerusi 2 : Tn. Hj Zainal Abidin bin Abu Bakar GPK Kokurikulum

Setiausaha : En. Syaari bin Jamalluddin

Ahli : En. Azis bin Jalel GPK Tingkatan 6

: En. Azhar bin Zainun GKMP Bahasa

: Pn. Roslina binti Othman GKMP Sains & Mate.

: Pn. Nor Azliah bt Md Nor @ Ariffin GKMP Kemanusiaan

: Pn. Jariah binti Karim Khan GKMP Votek

: En. Mohd Sukaimi bin Hamzah Bekalan Perabut

: Pn. Kamazarifah binti Kamaruddin Makmal ICT/VLE Frog

: Tn. Hj Abdul Shukor bin Dollah Makmal Sains

: Pn. Hjh Faridah binti Mohd Ali Dewan Ibnu Khaldun

: Pn. Malisa Aini Noor bt A. Malek Penyelaras PSS

: Pn. Anis Syazwani bt Azizan Bilik Kaunseling

: Pn. Tun Rafidah bt. Abdul Manap Bilik Rawatan

: Pn. Fazila bt Mohamad Azan Bilik SPBT

: Pn. Wan Nurul Nadia bt Zainal Abidin Bilik SRT

: Pn. Suzan bt Samsuddin Bilik PAI

: Pn. Norhayati bt Zolkafali Koperasi

: En. Muhamad bin Md Shah Bengkel

: Pn. Fara Wahida bt. Harun Surau

: Pn. Sharifah Norhayati bt Syd Jaafar Kafeteria

: En. Mohd Shazarul Ezwan b Saharudin Stor Sukan/Padang

Pn. Suzila bt Mat Yassin Asrama

: Pengawal Keselamatan

: Kontraktor Pembersihan Premis

44

SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA
KESELAMATAN SEKOLAH

1. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan Kementerian, Jabatan
Pendidikan dan PPD berkenaan dengan keselamatan.

2. Memastikan keselamatan pegawai / pelajar dan peralatan sekolah dalam
keadaan yang baik.

3. Memastikan alat-alat pemadam api mencukupi dan bolen digunakan.
4. Merancang dan mengadakan kawad kecemasan sekurang-kurangnya dua kali

setahun.
5. Mengambil langkah-langkah pencegahan kebakaran dan menyediakan rajah-

rajah pergerakan murid semasa kebakaran.
6. Pendawaian dan kerosakan elektrik hendaklah sentiasa diberi perhatian.
7. Merancang program keselamatan sekolah, seperti keselamatan lalulintas,

bangunan, perabot, mengadakan ceramah, latihan dan kempen keselamatan
jalanraya.
8. Alat yang berbahaya kepada murid hendaklah disimpan di tempat yang selamat.
9. Melaporkan kepada Pengetua / ibubapa / penjaga mengenai kemalangan yang
berlaku.
10. Mencatatkan peristiwa kemalangan yang berlaku di sekolah di dalam Buku
Laporan Harian.
11. Memastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran
selamat.
12. Sentiasa memastikan bilik-bilik di bawah kawalan masing-masing berada dalam
keadaan selamat dan terkawal.

1.3 J/K PENGURUSAN ASET KERAJAAN (SEKOLAH) Pengetua

Pengerusi : Tn. Hj Mohd Azeli bin Puzi @ Fauzi GPK Pentadbiran
GPK HEM
Timb. Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Mohd Ali GPK Kokurikulum
: Tn. Hj Baharudin bin Abdul Rahim GPK Tingkatan 6
: Tn. Hj Zainal Abidin bin Abu Bakar Pegawai Aset
: En. Azis bin Jalel Alat Siaraya/LCD
GKMP Bahasa
Setiausaha : En. Mohd Sukaimi bin Hamzah GKMP Sains & Mate
Penolong S/U : En. Umran bin Othman GKMP Kemanusiaan
GKMP Votek
Ahli : En. Azhar bin Zainun Pegawai Pemeriksa Aset
: Pn. Roslina binti Othman Pegawai Pemeriksa Aset
: Pn. Nor Azliah bt Md Nor @ Ariffin Peg. Pemverifikasi Stor
: Pn. Jariah binti Karim Khan Peg. Pemverifikasi Stor
: En. Umran bin Othman Pegawai Pelupusan
: Pn. Rafidah binti Ismail Pegawai Pelupusan
: En. Wan Mazlan bin Wan Yusuf Aset Pejabat
: En. Muhammad bin Md Shah Inventori & Harta Modal
: Cik Nor Ernawati binti Mat Nor Inventori & Harta Modal
: En. Mohd ‘Afifee bin Hj Ibrahim
: Pn. Hazatul Wanie binti Ahmad 45
: Pn. Azizah bt Mokhtar
: Cik Zalina bt Umar
: Semua Guru
: Semua Pekerja Swasta

SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA
PENGURUSAN ASET (SEKOLAH)

1. Mengadakan peraturan penggunaan dan menjaga keselamatan perabot dan
harta benda sekolah.

2. Memastikan peraturan tersebut dipatuhi.
3. Menentukan perabot dan peralatan mencukupi untuk keperluan pelajar.
4. Melaporkan kerosakan dan kekurangan kepada Pengetua.
5. Merawat kerosakan dengan kerjasama pekerja sekolah.
6. Memastikan bekalan yang mencukupi diterima sebelum mengesahkan

penerimaan.
7. Mencatatkan segala penerimaan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan

Buku Bekalan Pejabat.
8. Menguruskan semua harta benda yang hendak dihapuskira mengikut

peraturan.
9. Memastikan sistem inventori dilaksanakan dan membuat semakan pada bulan

Jun dan Oktober.
10. Memberikan nombor rujukan dan mengkelaskan semua perabot sekolah.
11. Menentukan setiap bilik darjah mempunyai peralatan yang mencukupi seperti

tong sampah, penyapu, pemadam papan hitan dll peralatan yang sesuai.
12. Merancang baikpulih dan mengawasi proses baikpulih perabot.
13. Memastikan perabot sekolah disimpan dalam keadaan baik.

Bidang Tugas

1.0 PEGAWAI ASET
1.1 Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan di
Bahagian / Jabatan PTJ.
1.2 Menguruskan aset mengikut Tatacara Aset Kerajaan (TPA) – Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 yang telah ditetapkan.
1.3 Menguruskan tindakan pelupusan, kehilangan dan hapus kira mengikut
Tatacara Aset Kerajaan (TPA) – Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007
yang telah ditetapkan.
1.4 Menyediakan Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori.
1.5 Menyediakan Laporan Suku Tahun Aset Alih dan Stok Kerajaan.
1.6 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

2.0 PENGURUS ASET
2.1 Menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi.
2.2 Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat
untuk digunakan.
2.3 Mendaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan.
2.4 Memberi tanda pengenalan kepada inventori dan aset yang diterima
dengan cara melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda Hak
Kerajaan Malaysia (HKM).
2.5 Mengenalpasti aset dan inventori mengikut lokasi ditempatkan dan
menyediakan KEW.PA-7.
2.6 Mengemaskini rekod KEW.PA yang berkaitan dari semasa ke semasa.
2.7 Mengurus aset alih yang memerlukan penyelenggaraan.

2.8 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke

semasa.

46

3.0 PEMERIKSA HARTA MODAL DAN INVENTORI
3.1 Memeriksa harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun.
3.2 Memeriksa setiap aset beserta kad daftar.
3.3 Menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan
Pemeriksaan Inventor KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.
3.4 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

4.0 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
4.1 Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia
Pelupusan Jabatan.
4.2 Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari
tarikh diarahkan oleh Jabatan.
4.3 Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak
dilupuskan telah dikeluarkan / dihapuskan.
4.4 Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17.
4.5 Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.
4.6 Menandatangani KEW.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia
Pelupusan.
4.7 Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan
dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.

5.0 PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR
5.1 Pemverifikasi Stor hendaklah membuat lawatan ke Stor Pusat dan Stor
berasaskan kepada program / jadual verifikasi yang disediakan.
5.2 Pemverifikasi Stor hendaklah menyemak semua stok yang disenaraikan di
KEW.PS-14 (Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Stor) dan melengkapkan serta
mengesahkan butiran maklumat disenarai tersebut seterusnya mengemukakan
kepada Ketua Jabatan.
5.3 Pemverifikasi stor hendaklah mengira dan merekodkan baki fizikal stok dan
kemudiannya mengesahkan ketepatan rekod sebenar dengan Kad Kawalan
Stok.
5.4 Menentukan tiada berlaku sebarang transaksi stok semasa verifikasi
dilaksanakan.
5.5 Pemverifikasi Stor hendaklah menyediakan KEW.PS-15 dan mengemukakan
kepada Ketua Jabatan.

6.0 REKOD (PENGURUS STOR)
6.1 Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan
menggunakan ruang stor secara optimum.
6.2 Menjaga dan menyelenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik dan
boleh digunakan.
6.3 Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan.
6.4 Menyelenggara rekod-rekod bagi setiap transaksi keluar masuk stok secara
tepat, teratur dan kemaskini.
6.5 Mempastikan sistem kawalan keselamatan dan kebakaran serta
penyelenggaraan kebersihan stor dalam keadaan baik.
6.6 Bertanggungjawab ke atas penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran stok.
6.7 Mempastikan semua rekod-rekod (KEW.PA) sentiasa dikemaskini.
1. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Ali
Kerajaan.
2. Menguruskan aset kerajaan mengikut peraturan yang ditetapkan.
3. Menguruskan tindakan pelupusan / hapuskira.

47

1.4 J/K SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (SPMS)

Pengerusi : Tn. Hj Mohd Azeli bin Puzi @ Fauzi Pengetua

Timb. Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Mohd Ali GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj Baharuddin bin Abdul Rahim GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj Zainal Abidin bin Abu Bakar GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : En. Azis bin Jalel GPK Tingkatan 6
S/U Data dan Maklumat
Setiausaha : Pn. Asmidar binti Ahmad Pembantu Tadbir Data
: Pn. Rasmaliza binti Abdul Ghani Pembantu Tadbir Data
: Pn. Hazatul Wanie bt Ahmad GKMP Bahasa
GKMP Sains & Mate
Ahli J/K : En. Azhar bin Zainun GKMP Kemanusiaan
: Pn. Roslina binti Othman GKMP Votek
: Pn. Nor Azliah bt Md Nor @ Ariffin S/U Kurikulum/TS25
: Pn. Jariah binti Karim Khan S/U HEM
: Pn. Siti Zamilah bt Mat Sulaiman S/U Kokurikulum
: Pn. Noorjuslili bt Jusoh S/U Peperiksaan
: Cik Noor Farhana bt Zainal S/U Sukan
: Pn. Roziyah bt Uyop S/U Pengurusan Aset
: En. Mohd Shazarul Ezwan S/U SPBT
En. Mohd Sukaimi bin Hamzah S/U CPD
: Pn. Fazila bt Mohamad Azan Penyelaras ICT/VLE Frog
: Pn. Azlina bt Abu Bakar Guru Media/PSS
: Pn. Kamazarifah bt Kamaruddin Guru Kaunseling
: Pn. Malisa Aini Noor bt A. Malek Guru Kokurikulum Pra-U
: Pn. Anis Syazwani bt Azizan Penyelaras Tingkatan 1
: En. Syaari bin Jamalluddin Penyelaras Tingkatan 2
: Pn. Noorjuslili bt Jusoh Penyelaras Tingkatan 3
: Pn. Azlina bt Othman Penyelaras Tingkatan 4
: Cik Norhafizah bt Ya’acob Penyelaras Tingkatan 5
: Pn. Nor Azeana bt Kamaruddin Penyelaras Tingkatan 6
: Pn. Norzilah bt Abdul Aziz Warden Asrama Puteri
: Pn. Sh. Norhayati bt Syd Jaafar Warden Asrama Putera
: Pn. Nur Izdihar binti Ramlan
: En. Mohd ‘Afifee bin Hj Ibrahim
: Semua Guru Kelas

SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA
SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (SPMS)

1. Menyediakan maklumat / pelaporan berkaitan guru, kakitangan sokongan dan
pelajar.

2. Memastikan segala maklumat sekolah adalah terkini.
3. Menyediakan maklumat / pelupusan berkaitan perbekalan / perabot / aset /

kewangan sekolah.

48


Click to View FlipBook Version