The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SARASWATHI A/P SUBRAMANIAM Moe, 2020-04-08 01:13:16

Draf 2 :Cadangan Penyelidikan Amirul Aizad

DRAF 2 Cadangan Penyelidikan Amirul Aizad

DRAF2:CADANGANPENYELIDIKAN

TEMA:SEJARAHPENDIDIKAN

TAJUK:SEJARAHPERKEMBANGANKOKURIKULUM DISMKPELABUHAN,
KUANTAN,PAHANGDARITAHUN2004HINGGATAHUN2015

PENGENALAN

Kokurikulum merupakansebahagiandaripadakurikulum,kegiatanatauaktiviti
selainmatapelajaranyangdiajarkandalam bilikdarjahtetapidianggapsebagai
sebahagiandaripadakursuspendidikanpelajardisekolah.Terdapat3bahagianaktiviti
kokurikulum yangwajibdisertaiolehpelajariaituaktivitiunitberuniform,kelabdan
persatuansertasukandanpermainan.Kegiatankokurikulum selarasdenganFalsafah
PendidikanNegarayanginginmendidiksetiapindividusupayaperkembangandiri
seimbangmelaluipertumbuhanjasmani,emosi,rohanidanintelekuntukmenjadikan
rakyatMalaysiayangmendukungprinsip-prinsipRukunNegara.

Kurikulum Kebangsaanialahsuatuprogram pendidikanyangtermasuk
kurikulum dankegiatankokurikulum yangmerangkumisemuapengetahuan,
kemahiran,norma,nilai,unsurkebudayaandankepercaaanuntukmembantu
perkembanganseseorangmuriddengansepenuhnyadarisegijasmani,emosi,rohani
daninteleksertauntukmenanam danmempertingkatkannilaimoralyangdiinginidan
untukmenyampaikanpengetahuan.Kegiatankokurikulum inimelibatkanguru-guru
danpelajar-pelajardisekolah.Banyakfaedahapabilamelibatkandiridalam kegiatan
kokurikulum inikeranapenglibataninibukansahajadapatmemberikebaikankepada
dirisendirimalahdapatmengharumkannamasekolahkeperingkatyanglebihtinggi.

SMKPelabuhanmulaberoperasipadatahun2001sehinggakini.Sekolahini
telahmelaksanakandasarKementerianPendidikanMalaysiayangmewajibkan
penglibatanpelajardalam aktivitikokurikulum.Sekolahinimempunyai9jenisunit
beruniform,21jeniskelabdanpersatuanserta12jenissukandanpermainan.SMK
Pelabuhantelahmencapaipelbagaipencapaiandalam aktivitikokurikulum sejak
penubuhannya.

OBJEKTIFKAJIAN

Berdasarkankepadatajukkajianini,terdapatbeberapaobjektifkajiandaripada
kajianyangdilakukan.Antaraobjektifkajiantersebutialahmengkajilatarbelakang

pendidikankokurikulum diSMKPelabuhan.

Selainitu,objektifyangkeduaialahmengkajisejarahperkembanganunit
kokurikulum diSMKPelabuhandari2004hingga2015.

Objektifyangseterusnyaadalahuntukmengkajipencapaianunitkokurikulum
SMKPelabuhan.

PERMASALAHANKAJIAN

Kajianiniberfokuskepadaunitkokurikulum diSMKPelabuhan.Kajianini
mengkajiapakahlatarbelakangpendidikankokurikulum yangdijalankandiSMK
Pelabuhan.

Selainitu,kajianinidapatmembantupengkajiuntukmengkajiapakahsejarah
perkembanganunitkokurikulum diSMKPelabuhandaritahun2004hingga2015.

Disampingitu,pengkajidapatmengetahuisejauhmanakahpencapaianunit
kokurikulum SMKPelabuhan.

SKOPKAJIAN

Kajianinimemberitumpuankepadaunitkokurikulum diSMKPelabuhan,
Kuantan,Pahang.Kajianiniakanmendedahkantentanglatarbelakangpendidikan
kokurikulum yangdijalankandiSMKPelabuhan.Kajianinijugaakanmenerangkan
sejarahperkembanganunitkokurikulum diSMKPelabuhandaritahun2004hingga
tahun2015sertapencapaiansekolahinidalam unitkokurikulum.

SOROTANKAJIANLEPAS

i. SorotankajiantelahdibuattentangsejarahringkaspenubuhanSMK
Pelabuhaniaitudilamanweb:
https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Kebangsaan_Pelabuh
an

ii. Sorotankajiantelahdibuattentangpendidikankokurikulum :Muhammad
RidzuanAmin.SejarahPendidikandiMalaysia.SelangorDarulEhsan:MIKA
CEMERLANGSDN.BHD.,2009.

KAEDAHKAJIAN

KaedahkeperpustakaandijalankandiPerpustakaanAwam NegeriPahangyang
terletakditengah-tengahbandarKuantandanPusatSumberSMKPelabuhan,
Kuantan,Pahang.Perpustakaantersebutmempunyaipelbagaijenisbukudan
majalahsebagaisumber-sumberkajianmengenaikokurikulum yangdijalankandi
MalaysiadanSMKPelabuhan,Kuantan,Pahang.

Selainitu,kaedahtemubualdigunakandenganmenemubualgurupenasihat
kokurikulum danGuruPenolongKananKokurikulum,SMKPelabuhan.

Seterusnya,kaedahkajianlapangandigunakanuntukmencarimaklumat
mengenaikokurikulum diSMKPelabuhan.

PEMBAHAGIANSTRUKTURESEI

Pendahuluan–Dalam bahagianini,sayaakanmenjelaskanmaksudkokurikulum .

Bahagian1–Latarbelakangpendidikankokurikulum diSMKPelabuhan.

Bahagian2- Sejarahperkembanganunitkokurikulum diSMKPelabuhandaritahun
2004hingga2015.

Bahagian3–Pencapaianunitkokurikulum diSMKPelabuhan.

Penutup–Kesimpulantentangkeseluruhankajiansayaterhadapunitkokurikulum
dalam menjadikanpelajaryangseimbanguntukcemerlangdalam pelajarandarisegi
jasmani,emosi,rohanidanintelekselarasdenganFalsafahPendidikanNegara.

KESIMPULAN

Berdasarkanpenyelidikanini,didapatiunitkokurikulum SMKPelabuhanmemainkan

perananpentingdalam membentukpelajarmelaluiaktivitikokurikulum.Disampingitu,
pelbagaipencapaiantelahdicapaiolehpelajar-pelajarSMKPelabuhandalam
mengharumkannamasekolahbukansahajadalam kalangansekolah-sekolahdalam
daerahKuantanmalahpadaperingkatnegeriPahangdanpadaperingkatKebangsaan.

BIBLIOGRAFI
SUMBERPRIMER

1.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2004
2.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2008
3.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2010
4.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2011
5.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2013
6.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2014
7.MajalahMuttaqinSMKPelabuhan,Edisi2015

SUMBERSEKUNDER
a.Buku

1.MuhammadRidzuanAmin.SejarahPendidikandiMalaysia.SelangorDarul
Ehsan:MIKACEMERLANGSDN.BHD.,2009.

2.MuhammadAiman.DasarPembangunanNegara.Johor:PUSTAKAEWAN,
2013.

3.ZulhilmiPaididanRohaniAbdulGhani.PENDIDIKANNEGARABANGSA.
PahangDarulMakmur:PTSPUBLICATIONS&DISTRIBUTORSSDN.BHD.,
2003.

b.Internet
1.AlexanderIskandar.“SekolahMenengahKebangsaanPelabuhan.”
https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Kebangsaan_Pelabuh
an.

SUMBERLISAN
1.TemubualdenganNormibintiAbdulah,pada21Februari2020
2.TemubualdenganSalinabintiMamat,pada21Februari2020


Click to View FlipBook Version