The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by danielsheresh, 2019-12-19 10:12:27

משפט וחצי קהלת

משפט וחצי קהלת

‫משפט וחצי על פרקי קהלת‬

‫דניאל שרשבסקי‬

‫קהלת א‬

‫א​ ִדְּב ֵרי קֶֹהֶלת ֶבּן ָדּוִד ֶמֶלְך ִבּירוּ ָשָׁלִם‪​ ​ .‬ב ֲה ֵבל ֲהָבִלים אָ ַמר קֶֹהֶלת ֲה ֵבל‬
‫ֲהָבִלים ַהכֹּל ָה ֶבל‪ .‬ג​ ַמה יִּ ְתרוֹן ָלאָָדם ְבָּכל ֲע ָמלוֹ ֶשׁיֲַּעמֹל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪ .‬ד‬
‫דּוֹר הֵֹלְך וְדוֹר ָבּא וְָהאֶָרץ ְלעוָֹלם עָֹמֶדת‪ .‬ה​ וְָזַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וָּבא ַה ָשּׁ ֶמשׁ וְֶאל‬
‫ְמקוֹמוֹ שׁוֹ ֵאף זוֵֹר ַח הוּא ָשׁם‪ .‬ו​ הוֵֹלְך ֶאל ָדּרוֹם וְסוֹ ֵבב ֶאל ָצפוֹן סוֹ ֵבב סֵֹבב‬
‫הוֵֹלְך ָהרוּ ַח וְַעל ְסִביבָֹתיו ָשׁב ָהרוּ ַח‪ .‬ז​ ָכּל ַהְנּ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהיָּם וְַהיָּם‬

‫ֵאינֶנּוּ ָמֵלא ֶאל ְמקוֹם ֶשׁ ַהְנּ ָחִלים הְֹלִכים ָשׁם ֵהם ָשִׁבים ָלָלֶכת‪​ .‬ח ָכּל‬
‫ַהְדָּבִרים יְֵגִעים לֹא יוַּכל ִאישׁ ְלַד ֵבּר לֹא ִת ְשַׂבּע ַעיִן ִלְראוֹת וְלֹא ִת ָמֵּלא אֶֹזן‬
‫ִמ ְשּׁמַֹע‪ .‬ט​ ַמה ֶשּׁ ָהיָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה וּ ַמה ֶשַׁנֲּע ָשׂה הוּא ֶשׁיֵָּע ֶשׂה וְֵאין ָכּל ָחָדשׁ‬

‫ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪​ .‬י יֵשׁ ָדָּבר ֶשׁיֹּא ַמר ְר ֵאה ֶזה ָחָדשׁ הוּא ְכָּבר ָהיָה ְלעָֹל ִמים‬
‫ֲא ֶשׁר ָהיָה ִמְלָּפנֵנוּ‪ .‬י ​א ֵאין ִזְכרוֹן ָלִראשִֹׁנים וְַגם ָלאַ ֲחרִֹנים ֶשׁיִּ ְהיוּ לֹא יְִהיֶה‬

‫ָל ֶהם ִזָכּרוֹן ִעם ֶשׁיִּ ְהיוּ ָלאַ ֲחרָֹנה‪.‬‬

‫השמש השוקעת‪ ,‬הנחלים הזורמים‪ .‬והרוח‪ ,‬הו‬
‫הרוח‪ .‬דווקא אלו‪ ,‬אבני היסוד של השירה‪,‬‬

‫מספקים לקהלת את התפאורה למיצג ההבל‪.‬‬
‫קהלת מקלף את המטאפורות‪ ,‬מפקיע את הרובד‬
‫השני‪ ,‬את הדרש של היקום‪ ,‬ומותיר עולם עירום‪.‬‬
‫הרי ללא המטאפורה‪ ,‬השמש היא רק שמש והרוח‬

‫היא סתם פוּ‪.‬‬

‫קהלת ב‬

‫יב וָּפִני ִתי ֲאִני ִלְראוֹת ָחְכ ָמה וְהוֵֹללוֹת וְִסְכלוּת ִכּי ֶמה ָהאָָדם ֶשׁיָּבוֹא אַ ֲחֵרי‬
‫ַה ֶמֶּלְך ֵאת ֲא ֶשׁר ְכָּבר ָעשׂוּהוּ‪​ .‬יג וְָר ִאי ִתי אִָני ֶשׁיֵּשׁ יִ ְתרוֹן ַל ָחְכ ָמה ִמן‬
‫ַה ִסְּכלוּת ִכּי ְתרוֹן ָהאוֹר ִמן ַהחֹ ֶשְׁך‪​ .‬יד ֶה ָחָכם ֵעיָניו ְבּרֹאשׁוֹ וְַהְכּ ִסיל ַבּחֹ ֶשְׁך‬
‫הוֵֹלְך וְיַָדְע ִתּי ַגם אִָני ֶשׁ ִמְּקֶרה ֶא ָחד יְִקֶרה ֶאת ֻכָּלּם‪​ .‬טו וְאָ ַמְר ִתּי ֲאִני ְבִּלִבּי‬
‫ְכּ ִמְקֵרה ַהְכּ ִסיל ַגּם ֲאִני יְִקֵרִני וְָל ָמּה ָחַכ ְמ ִתּי ֲאִני אָז יוֹ ֵתר וְִדַבְּר ִתּי ְבִלִבּי‬
‫ֶשַׁגּם ֶזה ָה ֶבל‪​ .‬טז ִכּי ֵאין ִזְכרוֹן ֶל ָחָכם ִעם ַהְכּ ִסיל ְלעוָֹלם ְבּ ֶשְׁכָּבר ַהיָּ ִמים‬
‫ַהָבּ ִאים ַהכֹּל ִנ ְשָׁכּח וְֵאיְך יָמוּת ֶה ָחָכם ִעם ַהְכּ ִסיל‪​ .‬יז וְ ָשׂנֵא ִתי ֶאת ַה ַחיִּים ִכּי‬
‫ַרע ָעַלי ַה ַמֲּע ֶשׂה ֶשַׁנֲּע ָשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ ִכּי ַהכֹּל ֶה ֶבל וְּרעוּת רוּ ַח‪​ .‬יח‬
‫וְ ָשׂנֵא ִתי ֲאִני ֶאת ָכּל ֲע ָמִלי ֶשׁ ֲאִני ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ ֶשׁאִַנּי ֶחנּוּ ָלאָָדם ֶשׁיִּ ְהיֶה‬
‫אַ ֲחָרי‪​ .‬יט וּ ִמי יוֵֹדַע ֶה ָחָכם יְִהיֶה אוֹ ָסָכל וְיִ ְשַׁלט ְבָּכל ֲע ָמִלי ֶשָׁע ַמְל ִתּי‬
‫וְ ֶשׁ ָחַכ ְמ ִתּי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ ַגּם ֶזה ָה ֶבל‪​ .‬כ וְַסבּוֹ ִתי ֲאִני ְליֵַאשׁ ֶאת ִלִבּי ַעל ָכּל‬
‫ֶהָע ָמל ֶשָׁע ַמְל ִתּי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪​ .‬כא ִכּי יֵשׁ אָָדם ֶשֲׁע ָמלוֹ ְבּ ָחְכ ָמה וְּבַדַעת‬
‫וְּבִכ ְשׁרוֹן וְּלאָָדם ֶשׁלֹּא ָע ַמל בּוֹ יִ ְתּנֶנּוּ ֶחְלקוֹ ַגּם ֶזה ֶה ֶבל וְָרָעה ַרָבּה‪​ .‬כב ִכּי‬
‫ֶמה הֹוֶה ָלאָָדם ְבָּכל ֲע ָמלוֹ וְּבַרְעיוֹן ִלבּוֹ ֶשׁהוּא ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪​ .‬כג ִכּי ָכל‬
‫יָָמיו ַמְכאִֹבים וַָכַעס ִעְניָנוֹ ַגּם ַבַּלּיְָלה לֹא ָשַׁכב ִלבּוֹ ַגּם ֶזה ֶה ֶבל הוּא‪​ .‬כד ֵאין‬
‫טוֹב ָבּאָָדם ֶשׁיֹּאַכל וְ ָשׁ ָתה וְ ֶהְראָה ֶאת ַנְפשׁוֹ טוֹב ַבֲּע ָמלוֹ ַגּם זֹה ָר ִאי ִתי אִָני‬
‫ִכּי ִמיַּד ָה ֱאלִֹהים ִהיא‪​ .‬כה ִכּי ִמי יֹאַכל וּ ִמי יָחוּשׁ חוּץ ִמ ֶמִּנּי‪​ .‬כו ִכּי ְלאָָדם‬
‫ֶשׁטּוֹב ְלָפָניו ָנ ַתן ָחְכ ָמה וְַדַעת וְ ִשׂ ְמ ָחה וְַלחוֹ ֶטא ָנ ַתן ִעְניָן ֶל ֱאסוֹף וְִלְכנוֹס‬

‫ָל ֵתת ְלטוֹב ִלְפנֵי ָה ֱאלִֹהים ַגּם ֶזה ֶה ֶבל וְּרעוּת רוּ ַח‪.‬‬

‫לרגע נדמה כאילו קהלת צועד בנתיב מסודר‪,‬‬
‫תוכנית מחושבת מראש‪ .‬אך תיכף מתגלה הבלגן‪,‬‬

‫מתגלות החזרות‪ ,‬הסתירות‪ .‬סחרחורת‪ .‬מפני‬
‫שכמו חבריו לימים‪ ,‬מבקש קהלת שנחוש בה‬

‫בבחילה לפני שנדון עליה‪.‬‬

‫קהלת ג‬

‫א ַלכֹּל ְז ָמן וְֵעת ְלָכל ֵח ֶפץ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם‪​    .‬ב ֵעת ָלֶלֶדת וְֵעת ָלמוּת‬
‫ֵעת ָל ַטַעת וְֵעת ַלֲעקוֹר ָנטוַּע‪​ .‬ג ֵעת ַל ֲהרוֹג וְֵעת ִלְרפּוֹא ֵעת ִלְפרוֹץ וְֵעת‬
‫ִלְבנוֹת‪​ .‬ד ֵעת ִלְבכּוֹת וְֵעת ִל ְשׂחוֹק ֵעת ְספוֹד וְֵעת ְרקוֹד‪​ .‬ה ֵעת ְל ַה ְשִׁליְך‬
‫ֲאָבִנים וְֵעת ְכּנוֹס ֲאָבִנים ֵעת ַל ֲחבוֹק וְֵעת ִלְרחֹק ֵמ ַח ֵבּק‪​ .‬ו ֵעת ְלַב ֵקּשׁ וְֵעת‬
‫ְלאַ ֵבּד ֵעת ִל ְשׁמוֹר וְֵעת ְל ַה ְשִׁליְך‪​ .‬ז ֵעת ִלְקרוַֹע וְֵעת ִל ְתפּוֹר ֵעת ַל ֲחשׁוֹת וְֵעת‬
‫ְלַד ֵבּר‪​ .‬ח ֵעת ֶל ֱאהֹב וְֵעת ִל ְשׂנֹא ֵעת ִמְל ָח ָמה וְֵעת ָשׁלוֹם‪ ​    .‬ט ַמה‬

‫יִּ ְתרוֹן ָהעוֹ ֶשׂה ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ָע ֵמל‪.‬‬

‫קהלת הנסער מבקש מנוח‪ ,‬מבקש להטיל עוגן‬
‫שיבלום את הסחרחורת שאחזה בו‪ .‬הוא נזכר‬
‫בשיר שכולו יציבות ‪ -‬לכל דבר זמן; עת ועת‪ ,‬עת‬
‫ועת‪ .‬לרגע הוא מתמכר לניגון‪ ,‬מתנדנד לפי הקצב‪.‬‬
‫ואז מסתיים הניגון וקהלת שואל ‪ -‬נו? מה יתרון?‬

‫ושב לתסכולו‪.‬‬

‫קהלת ד‬

‫ה ַהְכּ ִסיל חֵֹבק ֶאת יָָדיו וְאֵֹכל ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ‪​ .‬ו טוֹב ְמלֹא ַכף ָנ ַחת ִמ ְמּלֹא ָחְפַניִם‬
‫ָע ָמל וְּרעוּת רוּ ַח‪​ .‬ז וְ ַשְׁב ִתּי ֲאִני וֶָאְר ֶאה ֶה ֶבל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪​ .‬ח יֵשׁ ֶא ָחד וְֵאין‬
‫ֵשִׁני ַגּם ֵבּן וָאָח ֵאין לוֹ וְֵאין ֵקץ ְלָכל ֲע ָמלוֹ ַגּם ֵעינוֹ לֹא ִת ְשַׂבּע עֹ ֶשׁר וְּל ִמי ֲאִני‬
‫ָע ֵמל וּ ְמ ַח ֵסּר ֶאת ַנְפ ִשׁי ִמטּוָֹבה ַגּם ֶזה ֶה ֶבל וְִעְניַן ָרע הוּא‪​ .‬ט טוִֹבים ַה ְשַּׁניִם‬
‫ִמן ָה ֶא ָחד ֲא ֶשׁר יֵשׁ ָל ֶהם ָשָׂכר טוֹב ַבֲּע ָמָלם‪​ .‬י ִכּי ִאם יִפֹּלוּ ָה ֶא ָחד יִָקים ֶאת‬
‫ֲח ֵברוֹ וְִאילוֹ ָה ֶא ָחד ֶשׁיִּפּוֹל וְֵאין ֵשִׁני ַל ֲהִקימוֹ‪​ .‬יא ַגּם ִאם יִ ְשְׁכּבוּ ְשַׁניִם וְַחם‬
‫ָל ֶהם וְּל ֶא ָחד ֵאיְך יֵָחם‪​ .‬יב וְִאם יִ ְתְקפוֹ ָה ֶא ָחד ַה ְשַּׁניִם יַַע ְמדוּ נְֶגדּוֹ וְַהחוּט‬
‫ַה ְמ ֻשָׁלּשׁ לֹא ִב ְמ ֵהָרה יִָנּ ֵתק‪​ .‬יג טוֹב יֶֶלד ִמ ְסֵכּן וְָחָכם ִמ ֶמֶּלְך ָז ֵקן וְּכ ִסיל ֲא ֶשׁר‬
‫לֹא יַָדע ְל ִהָזּ ֵהר עוֹד‪​ .‬יד ִכּי ִמ ֵבּית ָהסוִּרים יָָצא ִל ְמלְֹך ִכּי ַגּם ְבּ ַמְלכוּתוֹ נוַֹלד‬
‫ָרשׁ‪​ .‬טו ָר ִאי ִתי ֶאת ָכּל ַה ַחיִּים ַה ְמ ַהְלִּכים ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ ִעם ַהיֶֶּלד ַה ֵשִּׁני‬
‫ֲא ֶשׁר יֲַעמֹד ַתּ ְח ָתּיו‪​ .‬טז ֵאין ֵקץ ְלָכל ָהָעם ְלכֹל ֲא ֶשׁר ָהיָה ִלְפנֵי ֶהם ַגּם‬
‫ָהאַ ֲחרוִֹנים לֹא יִ ְשׂ ְמחוּ בוֹ ִכּי ַגם ֶזה ֶה ֶבל וְַרְעיוֹן רוּ ַח‪​ .‬יז ְשׁמֹר ַרְגְלָך ַכּ ֲא ֶשׁר‬
‫ֵתֵּלְך ֶאל ֵבּית ָה ֱאלִֹהים וְָקרוֹב ִל ְשׁמַֹע ִמ ֵתּת ַהְכּ ִסיִלים ָזַבח ִכּי ֵאיָנם יוְֹדִעים‬

‫ַלֲעשׂוֹת ָרע‪.‬‬

‫אל תוך תמונת ההבל הגדולה‪ ,‬שוזר קהלת‬
‫תובנות קטנות‪ ,‬תמונות מהחיים‪ .‬הנה איש נופל‬
‫וחברו מסייע‪ ,‬הנה מלך זקן וכסיל‪ .‬יהיו שיסתפקו‬

‫בכך‪ ,‬יראו ברגעי ההתבוננות הללו את טעם‬
‫החיים‪ .‬אך לא קהלת‪ ,‬אצלו הכל מתאדה‪ ,‬נמוג‪,‬‬

‫יחד עם ההבל‪.‬‬

‫קהלת ה‬

‫​ט אֵֹהב ֶכּ ֶסף לֹא יִ ְשַׂבּע ֶכּ ֶסף וּ ִמי אֵֹהב ֶבּ ָהמוֹן לֹא ְתבוּאָה ַגּם ֶזה ָה ֶבל‪ .‬י‬
‫ִבְּרבוֹת ַהטּוָֹבה ַרבּוּ אוְֹכֶלי ָה וּ ַמה ִכּ ְשׁרוֹן ִלְבָעֶלי ָה ִכּי ִאם ְראוּת ֵעיָניו‪ .‬יא‬
‫ְמתוָּקה ְשַׁנת ָהעֵֹבד ִאם ְמַעט וְִאם ַהְר ֵבּה יֹאֵכל וְַה ָשָּׂבע ֶלָע ִשׁיר ֵאינֶנּוּ ַמִנּי ַח‬

‫לוֹ ִלישׁוֹן‪ .‬י ​ב יֵשׁ ָרָעה חוָֹלה ָר ִאי ִתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ עֹ ֶשׁר ָשׁמוּר ִלְבָעָליו‬
‫ְלָרָעתוֹ‪ .‬י ​ג וְאַָבד ָהעֹ ֶשׁר ַההוּא ְבִּעְניַן ָרע וְהוִֹליד ֵבּן וְֵאין ְבּיָדוֹ ְמאוּ ָמה‪ .‬יד‬
‫ַכּ ֲא ֶשׁר יָָצא ִמ ֶבּ ֶטן ִאמּוֹ ָערוֹם יָשׁוּב ָלֶלֶכת ְכּ ֶשָׁבּא וּ ְמאוּ ָמה לֹא יִ ָשּׂא ַבֲע ָמלוֹ‬
‫ֶשׁיֵֹּלְך ְבּיָדוֹ‪ .‬ט ​ו וְַגם זֹה ָרָעה חוָֹלה ָכּל ֻע ַמּת ֶשָׁבּא ֵכּן יֵֵלְך וּ ַמה יִּ ְתרוֹן לוֹ‬
‫ֶשׁיֲַּעמֹל ָלרוּ ַח‪ .‬טז​ ַגּם ָכּל יָָמיו ַבּחֹ ֶשְׁך יֹאֵכל וְָכַעס ַהְר ֵבּה וְָחְליוֹ וָָקֶצף‪ .‬יז​ ִהנֵּה‬
‫ֲא ֶשׁר ָר ִאי ִתי אִָני טוֹב ֲא ֶשׁר יֶָפה ֶל ֶאכוֹל וְִל ְשׁתּוֹת וְִלְראוֹת טוָֹבה ְבָּכל ֲע ָמלוֹ‬
‫ֶשׁיֲַּעמֹל ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ְסַפּר יְ ֵמי ַחיָּיו ֲא ֶשׁר ָנ ַתן לוֹ ָה ֱאלִֹהים ִכּי הוּא ֶחְלקוֹ‪.‬‬
‫י ​ח ַגּם ָכּל ָהאָָדם ֲא ֶשׁר ָנ ַתן לוֹ ָה ֱאלִֹהים עֹ ֶשׁר וְּנָכ ִסים וְִה ְשִׁליטוֹ ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוּ‬
‫וְָל ֵשׂאת ֶאת ֶחְלקוֹ וְִל ְשׂמַֹח ַבֲּע ָמלוֹ זֹה ַמ ַתּת ֱאלִֹהים ִהיא‪ .‬י ​ט ִכּי לֹא ַהְר ֵבּה‬

‫יְִזכֹּר ֶאת יְ ֵמי ַחיָּיו ִכּי ָה ֱאלִֹהים ַמֲענֶה ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ‪.‬‬

‫לרגעים נדמה שפרקנו לקוח מספר משלי‪ .‬אך מה‬
‫רב ההבדל‪ .‬משלי מתהלך לו ָבּעולם שמח ועליז‬
‫כמי שפיצח את סוד האושר‪ ,‬קהלת הוא הפכו‬
‫המוחלט‪ .‬אצל קהלת חוכמת משלי עלובה‪.‬‬
‫האמירות על שמחה‪ ,‬עושר‪ ,‬עבודה‪ ,‬הן הזוטות‬
‫שנותרו לאדם שסוד החיים חסום בפניו‪.‬‬

‫קהלת ו‬

‫ז ָכּל ֲע ַמל ָהאָָדם ְלִפיהוּ וְַגם ַהנֶּ ֶפשׁ לֹא ִת ָמֵּלא‪​ .‬ח ִכּי ַמה יּוֹ ֵתר ֶל ָחָכם ִמן‬
‫ַהְכּ ִסיל ַמה ֶלָּעִני יוֵֹדַע ַל ֲהלְֹך נֶֶגד ַה ַחיִּים‪​ .‬ט טוֹב ַמְר ֵאה ֵעיַניִם ֵמ ֲהָלְך ָנ ֶפשׁ‬
‫ַגּם ֶזה ֶה ֶבל וְּרעוּת רוּ ַח‪​ .‬י ַמה ֶשּׁ ָהיָה ְכָּבר ִנְקָרא ְשׁמוֹ וְנוָֹדע ֲא ֶשׁר הוּא‬
‫אָָדם וְלֹא יוַּכל ָלִדין ִעם ֶשׁ ַתִּקּיף ִמ ֶמּנּוּ‪​ .‬יא ִכּי יֵשׁ ְדָּבִרים ַהְר ֵבּה ַמְרִבּים ָה ֶבל‬
‫ַמה יֵֹּתר ָלאָָדם‪​ .‬יב ִכּי ִמי יוֵֹדַע ַמה טּוֹב ָלאָָדם ַבּ ַחיִּים ִמ ְסַפּר יְ ֵמי ַחיֵּי ֶהְבלוֹ‬

‫וְיֲַע ֵשׂם ַכֵּצּל ֲא ֶשׁר ִמי יִַגּיד ָלאָָדם ַמה יִּ ְהיֶה אַ ֲחָריו ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪.‬‬

‫לצד ההבל הגדול שבקיום ‪ -‬המחזוריות‪,‬‬
‫המונוטוניות ‪ -‬מוצא קהלת גם מיני הבלים קטנים‪.‬‬

‫לרגעים נדמה שהוא מתענג על שפע ההבלים‬
‫שסביבו‪ .‬אולי ישב לו קהלת באיזה בית קפה‪ ,‬על‬
‫גדת איזה נהר‪ ,‬ובחיוך ממזרי קרא‪" :‬יֵשׁ ְדּ ָבִרים‬

‫ַהְרֵבּה ַמְר ִבּים ָהֶבל" והתבונן בעשן הסיגריה‬
‫שבידו‪.‬‬

‫קהלת ז‬

‫​י ​ג ְר ֵאה ֶאת ַמֲע ֵשׂה ָה ֱאלִֹהים ִכּי ִמי יוַּכל ְל ַת ֵקּן ֵאת ֲא ֶשׁר ִעוְּתוֹ‪ .‬י ​ד ְבּיוֹם‬
‫טוָֹבה ֱהיֵה ְבטוֹב וְּביוֹם ָרָעה ְר ֵאה ַגּם ֶאת ֶזה ְל ֻע ַמּת ֶזה ָע ָשׂה ָה ֱאלִֹהים ַעל‬
‫ִדְּבַרת ֶשׁלֹּא יְִמָצא ָהאָָדם אַ ֲחָריו ְמאוּ ָמה‪ .‬ט ​ו ֶאת ַהכֹּל ָר ִאי ִתי ִבּי ֵמי ֶהְבִלי יֵשׁ‬

‫ַצִדּיק אֵֹבד ְבִּצְדקוֹ וְיֵשׁ ָר ָשׁע ַמ ֲאִריְך ְבָּרָעתוֹ‪ .‬ט ​ז אַל ְתּ ִהי ַצִדּיק ַהְר ֵבּה וְאַל‬
‫ִתּ ְת ַחַכּם יוֹ ֵתר ָל ָמּה ִתּשּׁוֹ ֵמם‪ .‬יז​ אַל ִתְּר ַשׁע ַהְר ֵבּה וְאַל ְתּ ִהי ָסָכל ָל ָמּה‬

‫ָתמוּת ְבּלֹא ִע ֶתָּך‪ .‬יח​ טוֹב ֲא ֶשׁר ֶתּ ֱאחֹז ָבֶּזה וְַגם ִמֶזּה אַל ַתַּנּח ֶאת יֶָדָך ִכּי‬
‫יְֵרא ֱאלִֹהים יֵֵצא ֶאת ֻכָּלּם‪ .‬יט​ ַה ָחְכ ָמה ָתּעֹז ֶל ָחָכם ֵמֲע ָשָׂרה ַשִׁלּי ִטים ֲא ֶשׁר‬

‫ָהיוּ ָבִּעיר‪​ .‬כ ִכּי אָָדם ֵאין ַצִדּיק ָבּאָ ֶרץ ֲא ֶשׁר יֲַע ֶשׂה טּוֹב וְלֹא יֱֶח ָטא‪ .‬כא​ ַגּם‬
‫ְלָכל ַהְדָּבִרים ֲא ֶשׁר יְַד ֵבּרוּ אַל ִתּ ֵתּן ִל ֶבָּך ֲא ֶשׁר לֹא ִת ְשׁ ַמע ֶאת ַעְבְדָּך‬

‫ְמַקְלֶלָך‪ .‬כב​ ִכּי ַגּם ְפָּע ִמים ַרבּוֹת יַָדע ִל ֶבָּך ֲא ֶשׁר ַגּם אַ ָתּה ִקַלְּל ָתּ ֲא ֵחִרים‪ .‬כג‬
‫ָכּל זֹה ִנ ִסּי ִתי ַב ָחְכ ָמה אָ ַמְר ִתּי ֶא ְחָכּ ָמה וְִהיא ְרחוָֹקה ִמ ֶמִּנּי‪ .‬כ ​ד ָרחוֹק ַמה‬
‫ֶשּׁ ָהיָה וְָעמֹק ָעמֹק ִמי יְִמָצ ֶאנּוּ‪.‬‬

‫את השאלה הגדולה שבה נתחבטו ירמיהו‪ ,‬איוב‪,‬‬
‫יונה ורבים רבים פוטר קהלת בדרך משלו‪ֶ " .‬את‬

‫ַהכֹּל ָר ִאי ִתי ִבּי ֵמי ֶה ְבִלי"‪ ,‬אומר קהלת‪ ,‬הרי העולם‬
‫כולו מלא הבלים‪ ,‬בעיית צדיק ורע לו? עוד הבל‬
‫אחד‪ .‬קטן עלינו‪.‬‬

‫קהלת ח‬

‫א ִמי ְכּ ֶה ָחָכם וּ ִמי יוֵֹדַע ֵפּ ֶשׁר ָדָּבר ָחְכ ַמת אָָדם ָתּ ִאיר ָפָּניו וְעֹז ָפָּניו יְ ֻשׁנֶּא‪​ .‬ב‬
‫ֲאִני ִפּי ֶמֶלְך ְשׁמוֹר וְַעל ִדְּבַרת ְשׁבוַּעת ֱאלִֹהים‪​ .‬ג אַל ִתָּבּ ֵהל ִמָפָּניו ֵתֵּלְך אַל‬
‫ַתֲּעמֹד ְבָּדָבר ָרע ִכּי ָכּל ֲא ֶשׁר יְַחפֹּץ יֲַע ֶשׂה‪​ .‬ד ַבּ ֲא ֶשׁר ְדַּבר ֶמֶלְך ִשְׁלטוֹן וּ ִמי‬
‫יֹא ַמר לוֹ ַמה ַתֲּע ֶשׂה‪​ .‬ה שׁוֹ ֵמר ִמְצוָה לֹא יֵַדע ָדָּבר ָרע וְֵעת וּ ִמ ְשָׁפּט יֵַדע ֵלב‬
‫ָחָכם‪​ .‬ו ִכּי ְלָכל ֵח ֶפץ יֵשׁ ֵעת וּ ִמ ְשָׁפּט ִכּי ָרַעת ָהאָָדם ַרָבּה ָעָליו‪​ .‬ז ִכּי ֵאינֶנּוּ‬
‫יֵֹדַע ַמה ֶשּׁיִּ ְהיֶה ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר יְִהיֶה ִמי יִַגּיד לוֹ‪​ .‬ח ֵאין אָָדם ַשִׁלּיט ָבּרוּ ַח ִלְכלוֹא‬
‫ֶאת ָהרוּ ַח וְֵאין ִשְׁלטוֹן ְבּיוֹם ַה ָמּוֶת וְֵאין ִמ ְשַׁל ַחת ַבּ ִמְּל ָח ָמה וְלֹא יְַמֵלּט ֶר ַשׁע‬

‫ֶאת ְבָּעָליו‪.‬‬

‫אותו היום עלה בידו של המלך לכלוא את הרוח‪.‬‬
‫דבר לא נע‪ .‬צמרות העצים קפאו במקומם‪,‬‬

‫האנשים עמדו מלכת ונשימתם פסקה‪ .‬וכששבה‬
‫הרוח הבינו הבריות שהקיפאון הוא מוות והתנועה‬
‫היא חיים‪ .‬או אז הפכו הבריות את הרוח המניעה‬

‫לאל‪ .‬וכדי שלא לקרוא בשמה המפורש כינוה‬
‫בשמות ‪ -‬אד‪ ,‬משב‪ ,‬הבל‪ .‬ובעת רצון אף קראוה ‪-‬‬

‫הבל הבלים‪.‬‬

‫קהלת ט‬

‫​ג ֶזה ָרע ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ַנֲע ָשׂה ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִכּי ִמְקֶרה ֶא ָחד ַלכֹּל וְַגם ֵלב ְבּנֵי‬
‫ָהאָָדם ָמֵלא ָרע וְהוֵֹללוֹת ִבְּלָבָבם ְבּ ַחיֵּי ֶהם וְאַ ֲחָריו ֶאל ַה ֵמּ ִתים‪​ .‬ד ִכּי ִמי‬
‫ֲא ֶשׁר יְ ֻחַבּר ֶאל ָכּל ַה ַחיִּים יֵשׁ ִבּ ָטּחוֹן ִכּי ְלֶכֶלב ַחי הוּא טוֹב ִמן ָהאְַריֵה‬
‫ַה ֵמּת‪​ .‬ה ִכּי ַה ַחיִּים יוְֹדִעים ֶשׁיָּ ֻמתוּ וְַה ֵמּ ִתים ֵאיָנם יוְֹדִעים ְמאוּ ָמה וְֵאין עוֹד‬
‫ָל ֶהם ָשָׂכר ִכּי ִנ ְשַׁכּח ִזְכָרם‪​ .‬ו ַגּם אַ ֲהָב ָתם ַגּם ִשְׂנאָ ָתם ַגּם ִקְנאָ ָתם ְכָּבר‬

‫אָָבָדה וְ ֵחֶלק ֵאין ָל ֶהם עוֹד ְלעוָֹלם ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ַנֲע ָשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪.‬‬

‫"ַגּם אַ ֲה ָב ָתם ַגּם ִשְׂנאָ ָתם ַגּם ִקְנאָ ָתם ְכּ ָבר אָ ָבָדה"‪.‬‬
‫קהלת שיודע לאפיין את החיים במילה אחת ‪-‬‬

‫'הבל'‪ ,‬יודע לעשות זאת גם בשלוש מילים ‪-‬‬

‫אהבה‪ ,‬שנאה‪ ,‬קנאה‪ .‬אלו המרכיבים שמהם‬

‫בנויים החיים‪ .‬נשאר רק לשחק עם הסדר‪.‬‬

‫קהלת י‬

‫יב ִדְּב ֵרי ִפי ָחָכם ֵחן וְ ִשְׂפתוֹת ְכּ ִסיל ְתַּבְלּ ֶענּוּ‪​ .‬יג ְתּ ִחַלּת ִדְּב ֵרי ִפיהוּ ִסְכלוּת‬
‫וְאַ ֲחִרית ִפּיהוּ הוֵֹללוּת ָרָעה‪​ .‬יד וְַה ָסָּכל יְַר ֶבּה ְדָבִרים לֹא יֵַדע ָהאָָדם ַמה‬
‫ֶשׁיִּ ְהיֶה וֲַא ֶשׁר יְִהיֶה ֵמאַ ֲחָריו ִמי יִַגּיד לוֹ‪​ .‬טו ֲע ַמל ַהְכּ ִסיִלים ְתּיְַגּ ֶענּוּ ֲא ֶשׁר לֹא‬
‫יַָדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר‪​ .‬טז ִאי ָלְך ֶא ֶרץ ֶשׁ ַמְּלֵכְּך ָנַער וְ ָשַׂריְִך ַבּבֶֹּקר יֹאֵכלוּ‪​ .‬יז‬
‫אַ ְשֵׁריְך ֶאֶרץ ֶשׁ ַמְּלֵכְּך ֶבּן חוִֹרים וְ ָשַׂריְִך ָבּ ֵעת יֹאֵכלוּ ִבְּגבוָּרה וְלֹא ַב ְשּׁ ִתי‪​ .‬יח‬
‫ַבֲּעַצְל ַתּיִם יִַמְּך ַה ְמָּקֶרה וְּב ִשְׁפלוּת יַָדיִם יְִדלֹף ַהָבּיִת‪​ .‬יט ִל ְשׂחוֹק עִֹשׂים ֶל ֶחם‬
‫וְיַיִן יְ ַשׂ ַמּח ַחיִּים וְַהֶכּ ֶסף יֲַענֶה ֶאת ַהכֹּל‪​ .‬כ ַגּם ְבּ ַמָדֲּעָך ֶמֶלְך אַל ְתַּקֵלּל‬
‫וְּב ַחְדֵרי ִמ ְשָׁכְּבָך אַל ְתַּקֵלּל ָע ִשׁיר ִכּי עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם יוִֹליְך ֶאת ַהקּוֹל וַּבַעל‬

‫ְכָּנַפיִם יֵַגּיד ָדָּבר‪.‬‬

‫בלילות היה המשורר יושב בחדרו ומשמיע מילים‪,‬‬
‫הברה אחר הברה‪ .‬עוף השמים שידע את תפקידו‬
‫היה בא ונוטל את הקולות ומוליך אותם‪ .‬וכשראה‬

‫המשורר את הקולות המהלכים חש מן חירות‬
‫שכזו‪ ,‬כאילו זה הוא עצמו שמפוזר בכל קצוות‬

‫הארץ‪.‬‬

‫קהלת יא‬

‫ו ַבּבֶֹּקר ְזַרע ֶאת ַזְר ֶעָך וְָל ֶעֶרב אַל ַתַּנּח יֶָדָך ִכּי ֵאיְנָך יוֵֹדע ֵאי ֶזה יְִכ ָשׁר ֲהֶזה‬
‫אוֹ ֶזה וְִאם ְשׁנֵי ֶהם ְכּ ֶא ָחד טוִֹבים‪​ .‬ז וּ ָמתוֹק ָהאוֹר וְטוֹב ַל ֵעיַניִם ִלְראוֹת ֶאת‬
‫ַה ָשּׁ ֶמשׁ‪​ .‬ח ִכּי ִאם ָשִׁנים ַהְר ֵבּה יְִחיֶה ָהאָָדם ְבֻּכָלּם יִ ְשׂ ָמח וְיְִזכֹּר ֶאת יְ ֵמי‬
‫ַהחֹ ֶשְׁך ִכּי ַהְר ֵבּה יְִהיוּ ָכּל ֶשָׁבּא ָה ֶבל‪​ .‬ט ְשׂ ַמח ָבּחוּר ְבּיְַלדוּ ֶתיָך וִי ִטיְבָך ִלְבָּך‬
‫ִבּי ֵמי ְבחוּרוֹ ֶתָך וְַהֵלְּך ְבַּדְרֵכי ִלְבָּך וְּב ַמְר ֵאי ֵעינֶיָך וְָדע ִכּי ַעל ָכּל ֵאֶלּה יְִבי ֲאָך‬
‫ָה ֱאלִֹהים ַבּ ִמּ ְשָׁפּט‪​ .‬י וְָה ֵסר ַכַּעס ִמִלּ ֶבָּך וְַהֲע ֵבר ָרָעה ִמְבּ ָשֶׂרָך ִכּי ַהיְַּלדוּת‬

‫וְַה ַשּׁ ֲחרוּת ָה ֶבל‪.‬‬

‫"וּ ָמתוֹק ָהאוֹר וְטוֹב ַלֵעיַניִם ִלְראוֹת ֶאת ַה ָשּׁ ֶמשׁ" ‪.‬‬
‫האור מתוק‪ .‬הרי לנו תובנה פוסמודרנית לעילא‪.‬‬
‫אתה לא יכול לומר מה טוב ומה רע‪ ,‬מה אמת ומה‬
‫שקר‪ ,‬אך אתה יכול לומר מה טעים לך ומה לא‪.‬‬
‫זריחת השמש ושקיעתה הם הבל‪ ,‬אבל זה כל כך‬

‫מתוק‪.‬‬

‫קהלת יב‬

‫א וְּזכֹר ֶאת בּוְֹר ֶאיָך ִבּי ֵמי ְבּחוּרֶֹתיָך ַעד ֲא ֶשׁר לֹא יָבֹאוּ יְ ֵמי ָהָרָעה וְִהִגּיעוּ‬
‫ָשִׁנים ֲא ֶשׁר תֹּא ַמר ֵאין ִלי ָב ֶהם ֵח ֶפץ‪​ .‬ב ַעד ֲא ֶשׁר לֹא ֶת ְח ַשְׁך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְָהאוֹר‬
‫וְַהיֵָּר ַח וְַהכּוָֹכִבים וְ ָשׁבוּ ֶהָעִבים אַ ַחר ַהָגּ ֶשׁם‪​ .‬ג ַבּיּוֹם ֶשׁיָֻּזעוּ שְֹׁמֵרי ַהַבּיִת‬
‫וְִה ְתַעוְּתוּ אְַנ ֵשׁי ֶה ָחיִל וָּב ְטלוּ ַהטֲֹּחנוֹת ִכּי ִמ ֵעטוּ וְָח ְשׁכוּ ָהרֹאוֹת ָבּ ֲאֻרבּוֹת‪​ .‬ד‬
‫וְֻסְגּרוּ ְדָל ַתיִם ַבּשּׁוּק ִבּ ְשַׁפל קוֹל ַה ַטּ ֲחָנה וְיָקוּם ְלקוֹל ַהִצּפּוֹר וְיִ ַשּׁחוּ ָכּל‬
‫ְבּנוֹת ַה ִשּׁיר‪​ .‬ה ַגּם ִמָגּבַֹהּ יִָראוּ וְַח ְת ַח ִתּים ַבֶּדֶּרְך וְיָנֵאץ ַה ָשּׁ ֵקד וְיְִס ַתּ ֵבּל‬
‫ֶה ָחָגב וְ ָת ֵפר ָה ֲאִביּוָֹנה ִכּי הֵֹלְך ָהאָָדם ֶאל ֵבּית עוָֹלמוֹ וְָסְבבוּ ַבשּׁוּק‬
‫ַהסְֹּפִדים‪​ .‬ו ַעד ֲא ֶשׁר לֹא יֵָר ֵתק ֶח ֶבל ַהֶכּ ֶסף וְ ָתֻרץ ֻגַּלּת ַהָזּ ָהב וְ ִת ָשּׁ ֶבר ַכּד‬
‫ַעל ַה ַמּבּוַּע וְָנרֹץ ַהַגְּלַגּל ֶאל ַהבּוֹר‪​ .‬ז וְיָשֹׁב ֶהָעָפר ַעל ָהאֶָרץ ְכּ ֶשׁ ָהיָה וְָהרוּ ַח‬

‫ָתּשׁוּב ֶאל ָה ֱאלִֹהים ֲא ֶשׁר ְנ ָתָנהּ‪​ .‬ח ֲה ֵבל ֲהָבִלים אָ ַמר ַהקּוֹ ֶהֶלת ַהכֹּל ָה ֶבל‪.‬‬

‫הרבה מילים גדולות נאמרות על ערש דווי‪ .‬החיים‬
‫הסובבים את מיטת החולה מטים אוזנם לשמע‬

‫דבריו של האיש שתמונת חייו הושלמה‪ .‬וכששכב‬
‫קהלת על ערש דווי‪ ,‬והקרובים נתאספו לשמוע‬
‫מילים אחרונות‪ ,‬ראו בת שחוק על שפתיו‬

‫הממללות‪ .‬וכשהיטו אוזן הגביר קהלת קולו ‪' -‬הכל‬
‫הבל'‪ ,‬אמר‪ .‬צחק‪ ,‬ועצם את עיניו‪.‬‬


Click to View FlipBook Version