The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานวิเคราะห์บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fffff, 2021-11-03 05:19:05

รายงานวิชาองค์การและการจัดการ

รายงานวิเคราะห์บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

MISSED US?

Real Magic

PICK-UP AND TASTE THE REAL MAGICร า ย ง า น เ รื่ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ณี ศึ ก ษ า บ ริ ษั ท ห า ด ทิ พ ย์
จำ กั ด ( ม ห า ช น )

จั ด ทำ โ ด ย
น า ง ส า ว ฝ น ทิ พ ย์ อ นุ นั น ต กุ ล 6 3 1 2 1 0 0 3 9

น า ย ก ต า ธิ ก า ร หุ่ น พ ง ษ์ 6 3 1 2 1 0 7 4 9
น า ง ส า ว บุ รั ส ก ร ห ลี สั น ติ พ ง ศ์ 6 3 1 2 1 0 7 5 9

น า ง ส า ว อั ญ ช ลี ช า ติ ป รี ดี 6 3 1 2 1 0 7 7 9
นางสาว อารยา สมศร 631210780

เสนอ
อ า จ า ร ย์ ธ น พั ฒ น์ อิ น ท วี

ร า ย ง า น นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร า ย วิ ช า 7 6 1 2 0 1 อ ง ค์ ก า ร
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร โ ร ง แ ร ม ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก รคำ นำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 761201 องค์การและการจัดการ โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และทำการวิเคราะห์เนื้อหา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท

คณะผู้จัดทำได้ร่วมกันเลือกหัวข้อในการทำรายงานนี้ เนื่องจากสนใจในการจัดการองค์การ
ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี
ผู้ให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู้ ที่ ส น ใ จ ศึ ก ษ า หั ว ข้ อ นี้ ทุ ก ท่ า น

ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ
26 ต.ค. 64

สารบัญ หน้า

เรื่อง ข
คำนำ 1-2
สารบัญ 3
วิเคราะห์ Resource Base View (RBV) 4-5
วิเคราะห์ VRIO 6
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและproduct life cycle 7
วิเคราะห์ SWOT 8
9-10
วิเคราะห์ TOWS 11-12
วิเคราะห์ BCG Matrix 13-14
วิเคราะห์ Five Forces Model 15
วิเคราะห์โครงสร้างองค์การ
วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ
บรรณานุกรม

วิเคราะห์ RBV กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
1.ทรัพยากรการเงิน (FINANCIAL RESOURCE)
-บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 201.21 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน : 1376.46 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 4129.76 ล้านบาท
รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 5506.22 ล้านบาท
2.ทรัพยากรสินทรัพย์ถาวร (PHYSICAL RESOURCE)
-อาคารสำนักงาน
บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ
โรงงานที่ 1 (สำนักงานใหญ่) อยู่ที่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โรงงานที่ 2 อยู่ที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่าย
โดยเฉพาะ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ยะลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช พังงาสตูล
ปัตตานี พัทลุง สงขลา และนราธิวาส
-วัตถุดิบ

1)วัตถุดิบหลัก ได้แก่ หัวน้ำเชื้อ มีการสั่งจากประเทศสิงคโปร์ ผ่านบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัดการสั่งซื้อ
หัวน้ำเชื้อมีมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็น 22% ของค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มีมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็น 16% ของค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศ รวมถึงวัตถุดิบประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารเคมีเป็นต้น
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบประมาณ 60 ราย แบ่งเป็นภายในประเทศ 52 รายและต่างประเทศ 8 ราย
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศประมาณ 93% และต่างประเทศประมาณ 7%

2)วัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ฝาจีบ ฝาเกลียวฝากระป๋องมีมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็น 35% ของมูลค่าการสั่งซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมด หลอดพลาสติก และขวดพลาสติก มูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็น 13% ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ นอกจากนี้ยัง
มีขวดแก้วทั้งชนิดคืนขวดและไม่คืนขวด ฉลากผลิตภัณฑ์ ถาดรอง แผ่นรองผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบดังกล่าวสั่งซื้อจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ สำหรับกระป๋อง ฝา และหลอดพลาสติกบางส่วน สั่งซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
-เครื่องจักร

โรงงานหาดใหญ่ มีเครื่องจักรที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังนี้
1)อุปกรณ์เครื่องจักร
2)เครื่องจักร LINE 250 ML/1LTR/15OZ
3)เครื่องจักร LINE CAN
4)เครื่องจักร LINE PET
5)เครื่องจักร LINE 10 OZ/6.5 OZ
6)เครื่องจักร LINE POSTMIX
7)เครื่องจักร ห้องผสม

โรงงานพุนพิน
1)อุปกรณ์เครื่องจักร
2)เครื่องจักร LINE PET 450ML, 1L, 1.25L, 1.5L
3)เครื่องจักร LINE POSTMIX
4)เครื่องจักร ห้องผสม

1-เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
1)เครื่องตกแต่งและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในโรงงานและคลังสินค้า
2)วัสดุส่งเสริมการขายที่คลังสินค้า (ชั้นโชว์, ตู้เย็น, รถเข็นฯ) เช่น อาคาร ที่ดิน สำนักงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่อง

มือต่างๆ
3.ทรัพยากรข้อมูล (INFORMATION)
- รายงานประจำปีของบริษัท
- ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- ผลประกอบการรายไตรมาส
- เอกสารนำเสนอนักลทุน
- ข้อมูลการผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม
- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
4.ทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE)
-ข้อมูลบุคลากรปี 2563
ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 13 ตำแหน่ง ได้แก่
พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการโรงงาน
ผู้อำนวยการเทคนิค
ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
ผู้อำนวยการธุรการขาย
ผู้อำนวยการไอที
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด 2,214 คน
2วิเคราะห์ VRIO กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
1) VALUE
-เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดภาคใต้ โดยมีรายได้และยอดขายที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) RARENESS
-เป็นเจ้าตลาดเครื่องดื่มอันดับ 1 เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายขนมขบเคี้ยวแต่เน้นไปที่เครื่องดื่มที่หลากหลาย
สามารถบริโภคคู่กับอาหารได้เป็นอย่างดี และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
3) IMITABILITY
-มีรสชาติสุดคลาสสิกที่มาพร้อมกับความสดชื่นของโคคา-โคล่า โดยส่วนผสมของโคคา-โคล่า ถือเป็นความลับของบริษัท
โดยส่วนผสมของโค้กนั้น มีพนักงานในบริษัทโคคาโคล่าเพียงไม่กี่คนที่รู้ และได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการผสม โดยทาง
บริษัทใช้ชื่อส่วนผสมว่า "7X" โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงว่า X หมายถึงอะไร และพนักงานบริษัทจะทำการผสมสูตรต่างๆ ตาม
หมายเลขของส่วนผสม แทนที่ชื่อของส่วนผสมเพื่อป้องกันสูตรรั่วไหล
4) ORGANIZATION
-เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร
ที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดภาคใต้ โดยมีรายได้และยอดขายที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้
-มีบุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
-เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามที่สังคมต้องการ
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน

3วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและPRODUCT LIFE CYCLE กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
•สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร
1.สิ่งแวดล้อมภายใน
-วัฒนธรรมองค์กร

1. ความซื่อสัตย์สุจริต(INTEGRITY)
จุริตเปิดเผยและมีความจริงใจ

2. ความคิดริเร่ิมเป็นรายบุคคล (INDIVIDUAL INITIATIVE)
มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ด้วยตนเอง

3. เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า (CUSTOMER VALUE)
ทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้าเสมอ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

4. การทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)
ทำงานร่วมกันและสนับสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อยกระดับผลงานโดยรวม

5. การพัฒนาบุคลากร (PEOPLE DEVELOPMENT)
สร้างคนโดยการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. การไว้ใจและเคารพซึ่งกันและกัน (MUTUAL TRUST & RESPECT)
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและการให้เกียรติรวมถึงการสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่น

7. ความทุ่มเทและผูกพัน (COMMITMENT)
รับผิดชอบและทำในสิ่งท่ีตนให้คำมั่นไว้

8. เป็นส่วนหน่ึงของสังคมภาคใต้ (ALWAYS BE PART OF THE SOUTH)
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง

9. กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ์ (RELATIONSHIP MARKETING)
กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผ้บูริโภคและส่วนราชการในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

10. ความสนุกสนานในการทำงาน (FUN)
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน ชีวิตส่วนตัว และมีความสุข ในการทำงานในแต่ละวัน

วิเคราะห์
วัฒนธรรมส่งผลบวกแก่องค์กร เนื่องจากทำให้องค์กรพัฒนาและก้าวหน้าเนื่องจาก ปลูกฝังให้พนักงานมุ่งมั่นและตั้งใจ

ทำงาน รวมถึงให้พนักงานสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานแบบโดยรวม และมุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
-วิสัยทัศน์ (VISION)
"เรา คือ ผู้นำอตุสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
วิเคราะห์

วิสัยทัศน์นี้ส่งผลบวกแก่องค์กร เนื่องจากช่วยสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างอนาคต ที่ส่งผลเชิงบวกผ่าน
วิธีการทำงาน การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการสร้างมูลค่าสูงสุด ให้แก่ ลูกค้าคู่ค้า
พนักงานและสังคมโดยรวม

4-พันธกิจ (MISSION)
1. เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดภาคใต้ โดยมีรายได้และยอดขายที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง
2.เป็นผู้ผลิตจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าและผ้บูริโภคจนได้รับความไว้วางใจให้เป็น

ส่วนหนึ่งของภาคใต้
3. มีบุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
4. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล โดยการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามที่สังคมต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน
วิเคราะห์

พันธกิจนี้ส่งผลบวกต่อองค์กร เนื่องจากเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว
เป็นขอบเขตในการดำเนินงานขององค์กร ส่งผลให้องค์เติบโตและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
2.สิ่งแวดล้อมภายนอก
-สังคมและวัฒนธรรม
ช่วงหนึ่งสังคมได้เกิดกระแสรักสุขภาพเกิดขึ้น
วิเคราะห์

กระแสรักสุขภาพนั้นส่งผลลบให้แก่องค์กร ส่งผลให้องค์กรมีการปรับตัวโดยบริษัทเริ่มหันมาให้ความสนใจกับ COKE
ZERO มากขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่รักสุขภาพ
-คู่แข่ง

บริษัทเสริมสุข เป็นบริษัทที่เคยจัดจำหน่าย “เป๊ปซี่” แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเองแทนนั่นคือ
“เอส”
วิเคราะห์

การมีคู่แข่งเป็นบริษัทเสริมสุขไม่ได้ส่งผลลบต่อองค์กรมากนัก เพราะถึงแม้รายได้ของหาดทิพย์จะเป็นเพียงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับเสริมสุข แต่เห็นได้ชัดว่ากำไรนั้นต่างกันลิบลับ โดยเฉพาะหลังการจากไปของ “เป๊ปซี่” เพราะถึงแม้จะ
พยายามดันผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมอย่าง “เอส” ขึ้นมาแทน แต่ก็ยังไม่ติดตลาดเท่าเดิม จนกลายเป็นโอกาสของบริษัทหาด
ทิพย์แทน ที่ยังครองใจผู้บริโภคไทยได้ด้วย “โคคา-โคล่า” ดังนั้นบริษัทหาดทิพย์จึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากนัก
•PRODUCT LIFE CYCLE
-บริษัทหาดทิพย์ เป็นบริษัทที่จำหน่ายน้ำอัดลมหลายรสชาติ ซึ่งแต่ละรสชาติก็ถือเป็นสินค้าหนึ่งแยกกัน ยกตัวอย่างสินค้า
ของ COKE คือ COKE ZERO จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และในช่วง
เติบโตจะเป็นน้ำสีแฟนต้าและสไปร์ เพราะทั้งคู่ได้เปิดตลาดประเทศใหม่มากขึ้น สำหรับ COKE CLASSIC จะอยู่ในช่วงอิ่ม
ตัว และสำหรับสินค้าที่กำลังถดถอยคือ COKE DIET เนื่องจากมีสินค้าใหม่มาทดแทนนั่นคือ COKE ZERO

5การวิเคราะห์ SWOT กรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)S: STRENGTH
-บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ลิขสิทธิ์แบรนด์โคคา-โคล่า ซึ่งเป็น
GLOBAL BRAND ที่สั่งสมความน่าเชื่อถือมายาวนาน ทำให้เป็นที่สนใจและดึงดูดใจของผู้บริโภค
-แบรนด์โคคา-โคล่าเป็นแบรนด์ที่มี POSITIONING ที่ชัดเจนทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้อย่างแม่นยำไม่สับสนกับแบรนด์
อื่น
-บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นระยะเวลานานและสามารถครองตลาดได้เป็น
อย่างดีและต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจได้ดีส่งผลให้มีอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องได้มาก
-บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องทำการตลาดเอง แต่ผลิตภัณฑ์มีการเปิดตลาดออกไปอย่างแพร่หลาย และมีการ
ตลาดที่ดี เนื่องจากบริษัทแม่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นฝ่ายทำการตลาดเองอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องเสียเงินทุน
โฆษณา
-บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่มีเงินทุนสูง

W: WEAKNESS
-ในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตข้างหน้าผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นทำให้เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีประโยชน์คุณค่า
ทางด้านโภชนาการมียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด
-บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมได้แค่ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น
ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ ยะลา ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานีและ
นราธิวาส ในขณะที่บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด รับผิดชอบเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในพื้นที่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ

O: OPPORTUNITY
-ตลาดเปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์
-การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมีมากขึ้นเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

T: TREAT
-มีสินค้าตัวแทนเนื่องจากตลาดเครื่องดื่มนี้มีการขยายออกอย่างแพร่หลายทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่าในอดีต
-ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และราคาของวัตถุดิบผันผวน เช่น ราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นย่อมทำให้ส่งผลต่อราคาต่อหน่วยสินค้าสูง
ขึ้น
-การแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงทั้งตลาดเดิม และคู่แข่งใหม่ๆ พยายามเข้ามาเรื่อยๆ ทำให้การจะครองส่วนแบ่งจำนวน
มากนั้นยากขึ้น
-ค่านิยมส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงคือให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคลดลง เนื่องจากไม่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายและให้ความสำคัญต่อเครื่องดื่มที่มีผลดีกับสุขภาพมากขึ้น


6การวิเคราะห์ TOWS กรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)SO
-จากจุดแข็งที่บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีการตลาดที่ดีภายใต้นโยบายการจัดการตลาดของแบรนด์โคคา-โคล่า มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง และมีเงินทุนสูง รวมกับโอกาสที่ตลาดเปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มไร้
แอลกอฮอล์ บริษัทฯ จึงสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งจะขายได้ง่ายติดตลาด
ST
-จากจุดแข็งบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่มีเงินทุนสูง รวมกับอุปสรรคที่มีสินค้าตัวแทน และค่านิยม
ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงคือให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โค๊ก ซีโร่
ที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพให้มีทางเลือกมากขึ้น
WO
-จากจุดอ่อนที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นทำให้เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าทางด้านโภชนาการมี
ยอดขายลดลง รวมกับโอกาสที่ตลาดเปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บริษัทฯ จึงต้องผลิตโค๊ก
ซีโร่ ที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมาขายเพิ่มขึ้น และนำเครื่องดื่มอื่นๆเข้ามาเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย
เช่น น้ำผลไม้ หรือ น้ำเปล่า
WT
-จากจุดอ่อนที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นทำให้เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าทางด้านโภชนาการมี
ยอดขายลดลง รวมกับอุปสรรคที่ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น ทำให้ส่งผลต่อราคาต่อหน่วยสินค้าสูงขึ้น บริษัทฯ จึงต้อง
ลดการผลิตน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลลง และหันมาเน้นการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลแทน

7การวิเคราะห์ BCG MATRIX กรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์ได้ว่าบริษัทหาดทิพย์เหมาะกับกลยุทธ์
แบบ CASH COW เพราะบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง จากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมใน
ชื่อของ โคคา-โคล่า โดยบริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 26.4
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำอัดลมในไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 82.2 (ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)) ในขณะที่อัตรา
การเจริญเติบโตของตลาดน้ำอัดลมเริ่มลดลงและใกล้เข้าสู่ช่วงอิ่มตัว ทำให้มีการเติบโตของตลาดช้า แต่ธุรกิจของบริษัท
หาดทิพย์ก็ยังคงทำกำไรได้สูงอยู่โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน
147.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี63 เป็นจำนวน 27.2 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.1 เพิ่มขึ้นจากปี63 ร้อยละ
1.8 ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสมือนวัวนมที่สามารถรีดนมขายได้เรื่อย ๆ ดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ จึงเป็นการ
รักษามาตรฐานต่อไปเรื่อย ๆ และนำกำไรที่ได้อย่างสม่ำเสมอไปใช้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ หรือตลาดใหม่

รูปที่ 1
ที่มา: HTTPS://SUCCESS4.CO.TH/BCG-MATRIX/

8การวิเคราะห์ FIVE FORCES MODEL กรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
1.การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม (INDUSTRY RIVALRY)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
แข่งขันสูง ความรุนแรงของตลาดมีมาก บริษัทฯมีคู่แข่งรายใหญ่เช่น เป๊ปซี่-โคล่า และเสริมสุข เป็นต้น ทําให้ยิ่งลดโอกาส
ในการขายสินค้าของบริษัท บริษัทหาดทิพย์จึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีการทํากิจกรรมทางการตลาดภายใต้
นโยบายของบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อรักษาระดับความสนใจของผู้ซื้อ­ ส่วนการ
เติบโตของตลาดอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นกลับมีทิศทางลดลง และตลาดกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว
เนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำอัดลมในไทยลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสสุขภาพและการเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลคาร์บอเนต ดังนั้นบริษัทหาดทิพย์จึงพยายามเปิดตัวน้ำอัดลมกลิ่นและรสชาติใหม่ ๆ รวมทั้ง
น้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรที่มีความหวานจากน้ำตาลเทียมมากขึ้น เพื่อช่วงชิงเม็ดเงินในกระเป๋าผู้บริโภคและกระตุ้น
ยอดจำหน่าย
2.การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (THREAT OF NEW ENTRANTS)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้
มีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย โดยผู้ขายแต่ละรายมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก และผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้าสู่
ตลาดได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องจักร และต้องอาศัยการนำเข้าหัวเชื้อจากบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทหาด
ทิพย์ยังสามารถกุมส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้มากจากการเป็นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชื่อของ โคคา-โคล่า
3.การคุกคามจากสินค้าทดแทน (THREAT OF SUBSTITUTES)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งมีความใกล้
เคียงกันทําให้เกิดการทดแทนกันได้ง่าย ตัวสินค้าบางตัวไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นบริษัทฯจึงพยายามสร้างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอยู่เสมอ และด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้
บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคหันมาสนใจกระแสสุขภาพกันมากขึ้น และเลือกบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล
คาร์บอเนตที่มีการดัดแปลงองค์ประกอบ เพื่อเติมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน สมุนไพร พืชผัก ผลไม้ แทน
การบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม บริษัทหาดทิพย์จึงออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำอัดลม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจใน
สุขภาพ ได้แก่ น้ำผลไม้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ มินิทเมด ได้แก่ น้ำส้ม 100% มินิทเมด สแปลช, ผลิตภัณฑ์มินิทเมด พัลพิ,
ผลิตภัณฑ์มินิทเมด นิวทริบู๊สท์ หรือผลิตภัณฑ์โค้กซีโร่ สําหรับเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการดื่มน้ำอัดลม แต่ไม่ต้องการ
น้ำตาล
4.อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ (POWER OF SUPPLIERS)

จากการค้นคว้าพบว่าบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ในปี 2563 มีจำนวนผู้ผลิต
และจัดจำหน่ายวัตถุดิบประมาณ 47ราย แบ่งเป็น ภายในประเทศ 43ราย และต่างประเทศ 4 ราย โดยมีสัดส่วนมูลค่าการ
สั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ ประมาณ 91.49% และต่างประเทศประมาณ 8.51%
วัตถุดิบได้แก่
−หัวน้ำเชื้อ (CONCENTRATE) ซึ่งคาดว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยาก ซัพพลายเออร์มีจำนวนน้อยราย ทำให้ซัพพลายเออร์มี
อำนาจต่อรองกับบริษัทสูง โดยในรายงานบริษัทปี 2563 บริษัทหาดทิพย์ได้สั่งซื้อหัวน้ำเชื้อโดยตรงจากประเทศสิงคโปร์
−น้ำเชื่อม (LIQUID SUCROSE) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีซัพพลายเออร์จำนวนมาก ทำให้ซัพพลายเออร์มีอำนาจต่อ
รองกับบริษัทต่ำ โดยในรายงานบริษัทปี 2563 บริษัทหาดทิพย์ได้ทำข้อตกลงซื้อขายน้ำเชื่อมกับบริษัท แปซิฟิก ซูการ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เคเอส
แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

9−วัตถุดิบประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซแอลพีจี ซึ่งคาดว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีซัพพลายเออร์มีหลายเจ้า
ทำให้ซัพพลายเออร์มีอำนาจต่อรองกับบริษัทต่ำ
−วัตถุดิบประเภทบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีซัพพลายเออร์มีหลายเจ้า ทำให้ซัพพลายเออร์มีอำนาจต่อรองกับ
บริษัทต่ำ โดยในรายงานบริษัทปี 2563 บริษัทได้สั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้ผลิตภายในประเทศ
5.อำนาจต่อรองจากลูกค้า (BARGAINING POWER OF CUSTOMERS)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจำแนกประเภทของลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม (TT: TRADITIONAL TRADE) ประเภทร้านค้าปลีก ร้านค้ารายย่อย เช่น ร้านขายของชำ ร้าน
อาหาร-เครื่องดื่ม สถานบันเทิง รถเข็น หน่วยราชการ ท่าเรือ สถานศึกษา และที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีเป็นก
ลุ่มลูกค้ารายย่อย ไม่ได้ซื้อสินค้าในปริมาณมาก ทำให้ลูกค้ามีอำนาจการต่อรองน้อยมาก
2. กลุ่มลูกค้าประเภทค้าส่ง (WHOLESALE / INDIRECT) เช่น ร้านขายส่ง และ แม็คโคร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน
ปริมาณมาก ทำให้ลูกค้ามีอำนาจการต่อรองสูง
3. กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (MT: MODERN TRADE) ได้แก่ SUPER/HYPER MARKET เช่น เทสโก้โลตัส
บิ๊กซี ท็อปส์ หรือร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 7 - ELEVEN และ FAMILY MART เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณ
มาก ทำให้ลูกค้ามีอำนาจการต่อรองสูง

10ข้อมูลโครงสร้างกรณีศึกษาบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
1.คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ดังนี้
• กรรมการอิสระ จำนวน5 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เป็น ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด
(มหาชน) หรือ นางปริยา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ
บริษัท
3.คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินของบริษัทฯ มีวาระการดำรงค์ตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลัก
เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
4.นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยจะครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้
-กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนด
-กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาส
ให้มีการแสดงความเห็น และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
-กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

11-กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
-กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน
และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อ
ถือ
-กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
-กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน

วิเคราะห์โครงสร้างองค์การ กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน) มีรูปแบบองค์การแบบจักรกล
(MECHANISTIC ORGANIZATION) เนื่องจากจะสังเกตุได้ว่ามีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ได้ และอีกทั้งการบริหารยังเป็นแบบ TOP DOWN หรือก็คือจะต้องสั่งการเป็นขั้นตอนจากเบื้องบนลงสู่ตำแหน่งล่างเป็น
ขั้นเป็นตอน และเน้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงเข้ามาทำงานในตำแหน่งมุ้งเน้นไปที่ความสำคัญของความมี
ประสิทธิภาพของสินค้า และให้ผลผลิตที่สูงตาม มีการกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆขึ้นเพื่อนรักษาระเบียบความเรียบร้อน และ
เข้มงวดในการทำงาน ทำให้งานนั้นมีประสิทธิ์ภาพและไร้ข้อผิดพลาดมากที่สุด

12วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

1.โครงสร้างตำแหน่งงาน
ผู้ที่อยู่บนสุดคือ คณะกรรมการบริษัท ต่อมาส่วนที่รองลงมาคือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนลางลงมาคือ สำนักงานตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่
บริหาร, เลขานุการบริษัท ถัดลงมาอีกคือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่วนล่างสุดคือ
ประธานอำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ
บัญชี,
ผู้อำนวยการทางการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
2.การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความ
เชื่อมั่นละเตรียมบุคคลากรให้สามารถทดแทนกันได้ตลอด โดยวางระบบการสืบทอดตำแหน่งและการเกษียณอายุ โดยมี
การจัดทำ CAREER PATH เพื่อให้พนักงานเห็นภาพในการทำงาน
-ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่มีการแบ่งแยกพื้นฐานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ
รสนิยมทางเพศ รวมทั้งความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
-ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัท
อย่างเป็นธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
-ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัท
อย่างเป็นธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ป้องกันและขจัดการทุจริตคอปร์รัปชั่นทุกประเภท และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
-ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม หรือข่มขู่ต่อบุคคลทุกระดับ รวมทั้งให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต คอปร์รัปชั่น และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ
-จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร เป็นงบประมาณในการส่งพนักงานไปเข้ารับการศึกษาต่อโดยการ
สนับสนุนของบริษัทฯ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนาภายในหน่วยงาน
-จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
-จัดให้มีการฝึกอบรม และเผยแพร่ข่าวสารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ และรองรับกับระบบมาตรฐานคุณภาพ
-ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัว
เอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

13-ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นทูตที่ดีในนามของบริษัท
หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
-ส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับ โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างละ 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง
-คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดงานกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ โดยมีการโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลาย สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลา
3.การปฐมนิเทศน์กรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ
สำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ
4.นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
-ด้านการจ้างงาน การแต่งตั้งโยกย้ายและจ่ค่าตอบแทนให้พนักงาน กระทำไปด้วยความเป็นธรรมและหลักคุณธรรม
พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราการจ้างงานขั้นต่ำ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาตามความรู้ความสามารถ
และผลงาน ซึ่งพนักงานจะได้ทุกอย่างตามนี้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
-ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ยึดตามกฏ
หมาย และในปีพ.ศ.2560 ทางบริษัทได้จัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่พนักงาน
-ด้านการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ทางบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีที่ยุติธรรม
และโปร่งใส โดยยึดมั่นการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้ บริษัทจึงกำหนดให้
พนักงานสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลที่ส่อถึงการกระทำที่ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจได้ในช่องทางที่บริษัทจัดไว้
5.ผลวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

จากข้อมูลข้างต้นจะสังเกตุได้ว่าบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นั้นมีการจัดการแผนกต่างๆโดยการแบ่งหน้าที่หรือ
ลักษณะงานตามความสามารถของบุคคล และทางองค์กรยังให้ความใส่ใจ มีการปฐมนิเทศน์ให้พนักงาน มีนโยบายปกป้อง
แรงงาน อีกทั้งมีการวางแผนการ
สืบทอดตำแหน่งงานอย่างดี ถือว่าเป็นการจัดการทรัพยากรได้อย่างดีและส่งเสริมพนักงานได้ดี

14บรรณานุกรมWANNA YONGPISANPHOB. (2562).แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562-2564: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.
สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2564, จาก HTTPS://WWW.KRUNGSRI.COM/TH/RESEARCH/INDUSTRY/INDU
STRY- OUTLOOK/FOOD- BEVERAGE/BEVERAGE/IO/IO-BEVERAGE-20-TH

THARAN.SET. (2563).รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2564, จาก
HTTPS://WWW.HAADTHIP.COM/STORAGE/DOCUMENT/SUSTAINBILITY-REPORTS/2020/2021
0528-SD-REPORT-2020.PDF

SUDALUCK. (2563). การประกอบธุกิจกิจ. สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2564, จาก HTTPS://WWW.STOCK-
ADDICT.COM/56-1/HTC/BUSINESS_20210401.PDF

K.PAIR. (2560). BCG MATRIX คืออะไร? เครื่องมือวิเคราะห์หน่วยธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2564,
จาก HTTPS://GREEDISGOODS.COM/BCG-MATRIX-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/

BAKER CO., LTD. (2559). สงคราม “ เครื่องดื่ม ” ระหว่าง หาดทิพย์ VS เสริมสุข. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2564, จาก
HTTPS://WWW.MONEYBUFFALO.IN.TH/BUSINESS/สงคราม-เครื่องดื่ม

15
Click to View FlipBook Version