The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PR PNU, 2021-02-23 01:57:46

สารสภาฯ ปี 2563

สารสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563

วนั จันทรท ่ี ๒๓ กนั ยายน ๒๕๖๒

พิธพี ระราชทานปริญญาบตั ร ประจำปการศกึ ษา ๒๕๖๑

มหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครินทรเ ปน มหาวทิ ยาลัยชน้ั นำอนั ดบั หนึ่ง
ของสามจังหวัดชายแดนใต ดานวิชาชีพและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร
สารสภาฯภายใตพ หวุ ฒั นธรรม ภายในป ๒๕๖๔
มหาวทิ ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เลขที่ ๙๙ ต.โคกเคียน
อ.เมอื ง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทร. ๐๗๓-๗๐๙๐๓๐-๕๘
www.pnu.ac.th

12 กรกฎาคม 2562

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
เปนประธานพธิ ีหลอ เทียน สมโภชเทยี น
และถวายเทียนพรรษา ประจำป 2562

21 มกราคม 2563

ผูช วยศาสตราจารย ดร.จงรกั พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร รวมใหก ารตอ นรับพลเอก ประยทุ ธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปน ประธานการประชุมการพฒั นาเศรษฐกิจและสังคม กลมุ จงั หวดั ภาคใตชายแดน ระหวา งคณะรฐั มนตรีและภาคเอกชนในพน้ื ท่ี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครินทร

16 เมษายน 2563 นายกมหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร รว มกบั สำนกั งานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิ าส จดั พิธบี นั ทึกขอ ตกลงความรว มมือ

ดานบริการสขุ ภาพในการจดั ตัง้ โรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการดานสาธารณสขุ ในพืน้ ท่ีจังหวดั ชายแดนภาคใต

21 เมษายน 2563 วศิ วกรรมสถานแหงประเทศไทย มอบอุปกรณท างการแพทย โดยผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภามหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทรรองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลัยนราธิวาสราชนครนิ ทร
และคณะวศิ วกรรมศาสตรเปน ตวั แทนในการมอบใหแ กโรงพยาบาลกัลยาณวิ ฒั นาการุนย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร

7 มนี าคม 2563

ผชู วยศาสตราจารย ดร.จงรกั พลาศยั นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
เปน ประธานเปดพธิ ีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนตร และพุทธาภเิ ษก พระพทุ ธทกั ษณิ ม่ิงมงคล
สมเดจ็ หลวงปทู วดวดั ชางให เพอ่ื ใหพ ทุ ธศาสนกิ ชนสักการะบชู าเพ่อื ความเปน สิรมิ งคล

กิจกรรมครบรอบ 15 ป แหงการสถาปนามหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร

29 มกราคม 2563 10 กุมภาพนั ธ 2563 11 กุมภาพันธ 2563

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงรกั พลาศยั ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศยั
นายกสภามหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทรแ ละ นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิ ทร
รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี เปน ประธานเปด พิธีงานวิ่ง PNU RUNNIN 2020 รว มพิธีเปด งานครบรอบ 15 ป แหง การ
อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร วันสถาปนา 15 ป มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร สถาปนามหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร
แถลงขาวเตรยี มจดั งานเนอื่ งในวนั ครบรอบ 15 ป
แหงการสถาปนาและแถลงความกา วหนาการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

13 กนั ยายน 2563

ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.จงรกั พลาศยั นายกสภามหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร พรอมดว ย
รองศาสตราจารย ดร.รสสคุ นธ แสงมณี อธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร
และบคุ ลากรมหาวิทยาลยั ฯ รว มตอ นรับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤทธ์ิ เบญ็ จาธกิ ลุ ชัยรุง เรอื ง
เลขานกุ ารรัฐมนตรกี ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิ ัยและนวตั กรรม ลงพน้ื ท่ีเยย่ี มชมผลสำเร็จ
โครงการพฒั นาศักยภาพการผลิตดา นการเกษตร (ดานปศสุ ตั ว) พืน้ ท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต ณ จ.นราธิวาส
ยะลาและปตตานี และรวมประชุมหารือแนวทางการพฒั นาศกั ยภาพพ้ืนท่ีภาคใตชายแดน ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลยั ฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร

20 กนั ยายน 2563

ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จงรกั พลาศยั รวมตอนรบั คุณวิวัตหช ยั พันธุวา รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
และคณะ เขา เยี่ยมชมและหารือการขยายผลเช่อื มโยงองคความรู เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมภายใตการศกึ ษา
วิจัยของมหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร

15 มกราคม 2563

ผชู วยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครินทร
รว มใหการตอนรับ พลเรอื ตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศนู ยอำนวยการ-
บริหารจังหวดั ชายแดนใต เขา เยี่ยมชมนวัตกรรมและผลงานจากงานวจิ ยั -
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิ ทร

30 ก.ค. 62 นายกสภามหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร เปน ประธานในพธิ เี ปด โครงการบริการวชิ าการสชู ุมชน

เรอื่ งการอบรมความรดู านอุตสาหกรรม 4.0 ณ หองปฏิบัตกิ าร 4.0 ศนู ยปฏบิ ตั กิ ารเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
คณะวศิ วกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร

20 กุมภาพนั ธ 2563 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวทิ ยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร
เปนประธานในการสง มอบสนามเดก็ เลน ใหแ กโรงเรียนบานเขาตนั หยง

วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย ในนาม นายกสภามหาวทิ ยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
รองศาสตราจารย ดร.รสสคุ นธ แสงมณี อธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครินทรแ ละคณะผบู ริหาร รวมมอบพันธกุ ลาจำนาวนกวา 1000 ตน
ใหกับประชาชนในพนื้ ทีต่ ำบลโคกเคยี น อ.เมือง และประชาชนจาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ณ ศูนยฝ กอบรมและพฒั นานวตั กรรมทางการเกษตร
มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Lawak Kampus (JILID 5) Log In
Next Book
สรุปกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ค 2564