The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.แนวคิดเชิงคำนวณ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Artid Kridsana, 2019-12-12 22:54:49

1.แนวคิดเชิงคำนวณ

1.แนวคิดเชิงคำนวณ

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จุดประสงคข์ องบทเรยี น

1. อธิบายหลักการของแนวคิดเชิงคานวณ
2. ใชห้ ลักการของแนวคิดเชงิ คานวณในการแก้ปญั หา ไดแ้ ก่

หาส่วนประกอบ และการยอ่ ยปญั หา การหารปู แบบ
การคิดเชิงนามธรรม และข้ันตอนวิธี
1. ตระหนักถึงความสาคญั และเหน็ ประโยชนข์ องการนาแนวคิดเชิงคานวณไปใช้
แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

สถานการณช์ วนคดิ

สถาบันสง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิดเชงิ คานวณ

(Computational Thinking)

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ขน้ั ตอนวิธี (Algorithm)

ขนั้ ตอนวธิ ี คอื ลำดบั ขนั้ ตอนในกำรแกป้ ัญหำ
หรอื กำรทำงำนทชี่ ดั เจน

กำรคดิ คน้ ขนั้ ตอนวธิ มี มี ำตงั้ แต่สมยั โบรำณ
เชน่ ขนั้ ตอนวธิ ี กำรบวก ลบ คูณ และหำร
โดยนกั คณิตศำสตรช์ ำวเปอรเ์ ซยี al-Khwarizmi

al-Khwarizmi สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตวั อยา่ งท่ี 1.1 วธิ ีแนะนาหนงั สือ

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0+

สถาบนั สง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กจิ กรรมที่ 1.1 บ้านเธอ บา้ นฉนั

1. ใหน้ ักเรยี นวาดรูปบ้านในกระดาษ
2. อธิบายรูปทตี่ นเองวาดใหเ้ พ่ือนวาดตาม
3. เปรียบเทยี บผลจากการวาด
ว่าไดร้ ปู เหมือนต้นฉบบั หรอื ไม่

สถาบนั สง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

วาดรปู บ้านตามขัน้ ตอน ดงั นี้

สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

บา้ นตามพกิ ดั x,y

5
5

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตวั อยา่ งที่ 1.2 ไปใหค้ รบทกุ ที่

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

แบบที่ 1 แบบท่ี 2

แบบที่ 3

สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

กจิ กรรมที่ 1.2 หา ห.ร.ม. งา่ ยกวา่ ทค่ี ดิ

ห.ร.ม. คือ จานวนเตม็
บวกทมี่ ีคา่ มากทีส่ ุดหาร
จานวนเต็มท้งั สองจานวน

น้นั ลงตัว

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม. ของ 12 และ 20

สถาบนั ส่งเสรมิ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม. ของ 187 และ 221

รอบท่ี จานวนทง้ั สอง คาอธิบาย

1 187 221 จานวนทน่ี ้อยกวา่ ยังไม่เป็นศูนย์ คานวณเศษของการหาร 221
ด้วย 187 ได้ 34 ดงั นน้ั จะเขยี นแทน 221 ด้วย 34 ในรอบท่ี 2

2 187 34 จานวนที่นอ้ ยกว่ายังไม่เปน็ ศูนย์ คานวณเศษของการหาร 187
ด้วย 34 ได้ 17 ดงั น้ันจะเขยี นแทน 187 ด้วย 17 ในรอบท่ี 3

3 17 34 จานวนที่นอ้ ยกว่ายงั ไมเ่ ปน็ ศูนย์ คานวณเศษของการหาร 34
ด้วย 17 ได้ 0 ดงั นัน้ จะเขยี นแทน 34 ด้วย 0 ในรอบท่ี 4

4 170 จานวนทน่ี ้อยกวา่ เป็นศูนย์ ดงั น้ัน ห.ร.ม. จงึ มคี า่ เทา่ กบั 17

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสง่ เสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

จงหา ห.ร.ม.
ของ

301,981
และ

449,573

สถาบนั สง่ เสรมิ การสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version