The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

การควบคุมการเจริญเตบิ โตและการตอบสนองของพืช

ออกซนิ (องั กฤษ: auxin) เป็นกลมุ่ ของฮอรโ์ มนพชื ท่ีกระต้นุ การเจรญิ เติบโต ทาใหม้ ี
การแบง่ เซลล์และยดื ตัวของเซลล์ การขนส่งออกซินภายในพืชเป็นการขนสง่ อย่างมี

ทิศทาง

ออกซิน

gibberellins (แกส๊ ) เปน็ ฮอรโ์ มนพืชทีค่ วบคุมตา่ งๆกระบวนการพฒั นาการ
รวมทัง้ ลาต้นยืดงอก , เฉย , ดอก , ดอกไม้พฒั นาและใบและผลไม้

เส่อื มสภาพ GAs เปน็ ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งทรี่ จู้ กั กนั มายาวนานทส่ี ุด มี
ความคดิ วา่ การปรับปรุงพนั ธุพ์ ืชแบบคัดเลือก (แมว้ ่าจะหมดสต)ิ ซ่งึ มี
ข้อบกพรอ่ งในการสงั เคราะห์ GA เป็นหนึง่ ในตัวขับเคล่อื นสาคัญของ " การ
ปฏวิ ตั สิ ีเขยี ว " ในทศวรรษ 1960 การปฏวิ ัติท่ีไดร้ ับการยกยอ่ งว่าชว่ ยชวี ิตได้

มากกวา่ พนั ลา้ น อาศยั อยทู่ วั่ โลก

จิบเบอเรลลิน

สารควบคมุ การเจริญเติบโตของพชื (PGRs) เป็นสารเคมที ีใ่ ชใ้ นการ
ปรับเปลยี่ นการเจริญเติบโตของพืชเชน่ การเพิ่มการแตกกิ่งการยบั ยงั้ การ
เจริญเติบโตของยอดเพ่ิมการออกดอกคืนการกาจดั ผลไม้ส่วนเกินหรอื การ
เปลย่ี นแปลงความแกข่ องผลไม้ หลายปจั จัยทีม่ ผี ลตอ่ ประสิทธภิ าพของ PGR
รวมถงึ การดดู ซึมสารเคมีจากพืชความแข็งแรงและอายขุ องต้นไมป้ รมิ าณ

ระยะเวลาพนั ธแุ์ ละสภาพอากาศก่อนระหว่างและหลงั การใช้

สารควบคุมการเจรญิ เติบโตของพืช

ฮอร์โมนพืช (หรือทเ่ี รยี กวา่ ไฟโตฮอรโ์ มน ) เปน็ โมเลกลุ ของสญั ญาณที่ผลติ
ภายในพชื ซงึ่ เกดิ ขน้ึ ในความเข้มขน้ ตา่ มาก ฮอรโ์ มนพืชควบคุมทุกแงม่ ุมของ
การเจริญเติบโตของพชื และการพฒั นาจากเอมบริโอ , กฎระเบยี บของอวัยวะ
ขนาดเชอื้ โรคปอ้ งกัน ความเครยี ดความอดทน และผา่ นไปยังระบบสบื พันธ์ุ
พฒั นา ไม่เหมือนในสัตว์ (ซึง่ การผลติ ฮอรโ์ มนจะ จากดั เฉพาะต่อมพิเศษ
เท่านัน้ ) เซลล์พืชแตล่ ะเซลล์สามารถสรา้ งฮอรโ์ มนได้ WentและThimann
บัญญัตศิ ัพท์ "phytohormone" และใชใ้ นช่ือหนังสือของพวกเขาในปี 1937

ฮอรโ์ มนพืช

เอทลิ ีน (อังกฤษ: ethylene) เป็นฮอรโ์ มนพืชที่มสี ภาพเป็นกา๊ ซที่อุณหภูมหิ อ้ ง
บทบาททสี่ าคญั ของเอทิลนี คือควบคุมกระบวนการเติบโตทีเ่ กยี่ วข้องกบั ความ

ชรา การหลุดรว่ งของใบ ดอก ผล และควบคมุ การเจรญิ ของพชื เมอ่ื อยใู่ น
สภาวะท่ีไม่เหมาะสม เอทลิ นี มผี ลต่อตน้ กล้าของถว่ั 3 ลักษณะ (Triple
response) ไดแ้ ก่ ยับยง้ั ความสงู ของลาตน้ ลาต้นหนาขน้ึ เพ่มิ การเตบิ โตใน
แนวราบ นอกจากน้ัน ยงั พบว่าการแผ่ขยายของแผน่ ใบถกู ยบั ยง้ั ส่วนเหนอื ใบ

เลีย้ งมลี กั ษณะโคง้ งอเป็นตะขอ (epicotyl hook)

เอทิลนี

กรดแอบไซซิก (อังกฤษ: Abscisic acid) เป็นฮอรโ์ มนท่อี อกฤทธ์ิยบั ยั้งการ
เจริญเติบโตของพืช ทาให้พืชทนต่อสภาวะเครียดตา่ งๆได้ดี มบี ทบาทในการ
เจรญิ พัฒนาของเอ็มบริโอ การพกั ตวั ของเมล็ดและของตาพืช พบในพชื ที่มี

ระบบท่อลาเลยี งทว่ั ไป มอสส์ สาหร่าย แต่ไม่พบในลิเวอร์เวิร์ต

กรดแอบไซซกิ

ไซโทไคนิน (องั กฤษ: Cytokinin) เป็นกลมุ่ ของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตทมี่ ีบทบาทสาคญั ในการควบคมุ การแบง่ เซลล์ การขยายตวั
และการเปลีย่ นแปลงของเซลล์พืช มีผลต่อการขม่ ของตายอด การเจรญิ
ของตาขา้ ง และการชราของใบการออกฤทธ์ิของสารกลมุ่ นคี้ ้นพบในนา้
มะพรา้ วเมื่อ พ.ศ. 2483 โดย Folke Skoog นักวิทยาศาสตร์ท่ี University

of Wisconsin–Madison

ไซโตไคนิน

ซเี อตนิ (Zeatin)เป็นไซโตไคนินธรรมชาตทิ ่ีเป็นอนพุ นั ธข์ องเบสอะดนี ิน พบ
ครัง้ แรกในเมลด็ ขา้ วโพดอ่อน ซเี อตนิ และอนุพนั ธ์พุ บมากในนา้ มะพรา้ ว ซง่ึ
ทาใหน้ าน้ามะพร้าวไปใชใ้ นการชกั นาการพฒั นาของพชื ในการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ พืชได้ และยังมีรายงานการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการวา่ ซีเอตินลด

ความแกช่ ราของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของมนุษย์ได้

ซเี อตนิ

เม่อื ถกู เผาผลาญโดยพชื จะถกู เปล่ียนเปน็ เอทลิ นี ซ่งึ เป็นตัวควบคุมการ
เจริญเตบิ โตและความสุกของพชื นอกจากนยี้ ังเป็น
butyrylcholinesterase ยบั ยัง้

เอทิฟอน

คาร์ไบดแ์ คลเซยี มยังเปน็ ที่รจู้ ักแคลเซยี ม acetylideเป็นสารเคมีทีม่ ีสูตรทางเคมีของ
Ca C 2ใชห้ ลกั ของอุตสาหกรรมในการผลิตของอะเซทลิ นี และแคลเซียม ไดแ้ ก่
cyanamide
วัสดบุ ริสุทธิ์ไมม่ สี ี แต่ชน้ิ สว่ นของแคลเซียมคาร์ไบด์เกรดทางเทคนิคมีสีเทาหรอื
นา้ ตาลและประกอบดว้ ย CaC 2ประมาณ 80–85% (ส่วนทเ่ี หลือคือ CaO ( แคลเซยี ม
ออกไซด์ ), Ca 3 P 2 ( แคลเซียมฟอสไฟด์ ), CaS ( แคลเซียมซลั ไฟด์ ),
Ca 3 N 2 ( แคลเซียมไนไตรด์ ), SiC ( ซิลิคอนคาร์ไบด์ ) ฯลฯ ) ในกรณที มี่ คี วามชน้ื
ร่องรอยแคลเซียมคาร์ไบด์เกรดเทคนิคจะส่งกลิน่ ทชี่ วนให้นกึ ถงึ กระเทยี ม
การประยุกต์ใชง้ านของแคลเซียมคารไ์ บด์รวมถงึ การผลติ ของอะเซทลิ นี กา๊ ซและการ
สร้างอะเซทิลีนในโคมไฟคาร์ไบด์ ; การผลิตสารเคมีสาหรับปุ๋ย และในการผลติ เหลก็

การใช้ถ่านแก๊ส

อะเซทิลีน ( ชอ่ื ระบบ : ethyne ) เปน็ สารเคมที ่ีมสี ูตร C 2 H 2มันเปน็
สารไฮโดรคาร์บอนและง่ายalkyne ก๊าซไม่มีสนี ี้ (ไฮโดรคารบ์ อนทต่ี ่า
กว่าโดยทั่วไปเปน็ กา๊ ซในธรรมชาติ) ถูกนามาใชเ้ ป็นเชอ้ื เพลงิ และ
สารเคมี มันไม่เสถียรในรูปแบบท่บี ริสทุ ธิ์ดังนั้นจงึ มกั ถูกจดั การเป็นวธิ ี
แกป้ ญั หา อะเซทลิ นี บริสทุ ธ์ไิ ม่มกี ล่นิ แตเ่ กรดทางการคา้ มักจะมีกลนิ่
เดน่ เนอ่ื งจากส่ิงเจอื ปน
ในฐานะทเ่ี ปน็ alkyne อะเซทิลีนจะไมอ่ มิ่ ตัวเพราะสองอะตอมคาร์บอน
จะถกู ผกู มัดด้วยกนั ในพันธะสาม พันธะสามเทา่ ของคารบ์ อน -
คาร์บอนทาใหอ้ ะตอมท้งั สอ่ี ยูใ่ นแนวเสน้ ตรงเดยี วกนั โดยมีมุมพันธะ
CCH 180

แกส๊ อะเซทลิ ีน

การพกั ตวั ของเมล็ดพันธุ์เป็นการปรบั ตัวตามวิวัฒนาการทีป่ ้องกนั ไมใ่ หเ้ มลด็ งอกใน
สภาพระบบนเิ วศที่ไม่เหมาะสมซง่ึ โดยทั่วไปแล้วจะทาให้มโี อกาสรอดตา่ [1]เมล็ดพนั ธ์ุ
ที่อยู่เฉยๆจะไมง่ อกในระยะเวลาทก่ี าหนดภายใตก้ ารผสมผสานของปัจจยั แวดลอ้ มที่
ปกติจะเอ้ือตอ่ การงอกของเมล็ดพืชท่ีไม่อยเู่ ฉยๆ
หน้าที่สาคญั ของการพักตวั ของเมล็ดพันธคุ์ ือการงอกล่าช้าซึ่งจะชว่ ยให้การกระจายตวั
และปอ้ งกันการงอกของเมล็ดพชื ทั้งหมดพร้อมกัน สา่ ยของการป้องกันการงอกของ
เมล็ดและตน้ กลา้ จากความทกุ ข์ความเสยี หายหรือเสยี ชวี ิตจากระยะเวลาส้นั ๆ ของ
สภาพอากาศเลวร้ายหรอื จากช่ัวคราวสัตวก์ ินพชื ; นอกจากนยี้ ังชว่ ยให้เมลด็ พชื บาง
ชนดิ สามารถงอกไดเ้ ม่ือมีการแข่งขนั จากพชื อืน่ ดว้ ยแสงและน้าอาจมคี วามเข้มขน้ น้อย
กวา่ อีกรูปแบบหน่ึงของการงอกของเมล็ดล่าชา้ คอื ความไมค่ งตัวของเมล็ดซ่งึ แตกต่าง
จากการพักตัวของเมลด็ พนั ธ์ุที่แทจ้ ริงและเกิดขึน้ เมื่อเมล็ดไม่สามารถงอกได้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกแห้งหรอื อบอุ่นหรอื เยน็ เกินไปสาหรบั การงอก

การพักตวั ของเมลด็ พันธ์ุ

Photoperiodismคือปฏิกริ ิยาทางสรรี วิทยาของส่งิ มีชีวิตต่อความยาวของ
กลางคืนหรอื ช่วงเวลามดื มนั เกิดขึ้นในพชื และสตั ว์ Photoperiodism ยงั
สามารถกาหนดไดว้ ่าเป็นการตอบสนองต่อพฒั นาการของพืชต่อความยาว
สมั พทั ธ์ของแสงและช่วงเวลามดื พวกมนั ถกู จาแนกเปน็ สามกลมุ่ ตามชว่ งแสง

ได้แก่ พืชวนั ส้ันพืชวนั ยาวและพชื ที่มวี ันเปน็ กลาง

การเบนเนอื่ งจากแสง

Gravitropism (หรอื ที่เรยี กว่า geotropism ) เป็นกระบวนการประสานงานของการเจริญเติบโต
ที่แตกต่างกันโดยพชื หรือเชอื้ ราเพอ่ื ตอบสนองต่อแรงโนม้ ถ่วงท่ีดงึ เขา้ มา แรงโน้มถ่วงอาจ
เป็นไดท้ ้ัง "แรงโนม้ ถว่ งเทียม" หรอื แรงโน้มถว่ งตามธรรมชาติ เป็นลกั ษณะทวั่ ไปของพชื ที่
สูงขน้ึ และตา่ กวา่ รวมทัง้ สง่ิ มีชวี ิตอืน่ ๆ ชารล์ ส์ดารว์ ินเป็นหน่ึงในคนแรกท่เี อกสารทาง

วิทยาศาสตรว์ ่ารากแสดง gravitropism บวกและลาตน้ แสดงเชงิ ลบ gravitropism นั่นคือราก จะ
เตบิ โตในทศิ ทางของแรงดึงดดู (กลา่ วคอื ลง) และลาตน้ เตบิ โตในทิศทางตรงกันข้าม (กล่าวคือ

ขึน้ ไป) พฤติกรรมนีส้ ามารถแสดงใหเ้ ห็นไดอ้ ย่างงา่ ยดายดว้ ยไมก้ ระถางใด ๆ เมื่อวางลง
ด้านขา้ งสว่ นที่โตขนึ้ ของลาต้นจะเร่มิ แสดงความโนม้ ถว่ งเชิงลบการเจรญิ เติบโต (นักชวี วทิ ยา
กล่าววา่ การพลกิ ผัน; ดtู ropism ) ข้นึ ไป ลาตน้ ของ Hebaverns (ไม่ใช่ไมย้ นื ต้น) สามารถดดั ได้
จรงิ ในระดบั เล็กน้อย แตก่ ารเคล่ือนทท่ี ีเ่ ปล่ียนทิศทางสว่ นใหญ่เกดิ จากการเจริญเติบโตของราก
หรอื ลาตน้ ภายนอก กลไกนีเ้ ป็นไปตามแบบจาลอง Cholodny – Wentซ่งึ เสนอในปี 1927 และ
ได้รับการแกไ้ ข แม้วา่ แบบจาลองจะไดร้ บั การวิพากษว์ ิจารณ์และยงั คงไดร้ ับการปรบั ปรงุ อย่าง

ตอ่ เนื่อง แตก่ ม็ กี ารทดสอบเวลาเปน็ สว่ นใหญ่

การเบนเนอ่ื งจากแรงโนม้ ถ่วงของโลก

Chemotropismหมายถึงการเติบโตของสงิ่ มชี วี ติ ท่ีเกดิ จากการกระต้นุ ทางเคมี
จากภายนอกส่งิ มชี ีวติ มันไดร้ บั การปฏิบตั ิในแบคทีเรีย , พชื และเช้ือรา การไล่
ระดบั สที างเคมสี ามารถสง่ ผลตอ่ การเจรญิ เติบโตของสง่ิ มชี ีวิตในทางบวกหรือ
ทางลบ การเตบิ โตในเชงิ บวกมลี ักษณะโดยการเตบิ โตไปสู่สงิ่ กระตุ้นและการ
เตบิ โตเชิงลบคือการเตบิ โตห่างจากสิง่ กระตุ้น
Chemotropism แตกต่างจากChemotaxisเล็กนอ้ ยความแตกต่างท่ีสาคัญคือ
chemotropism เก่ยี วขอ้ งกบั การเจรญิ เตบิ โตในขณะท่ี chemotaxis เกี่ยวขอ้ งกบั
การเคลอื่ นท่ี

การตอบสนองต่อสารเคมี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Eastern Alumnus Vol. 10 No. 4 (March 1957)
Next Book
ระบบจัดการฐานข้อมูล