The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chaiwat4057, 2022-05-29 06:47:58

ลูกกบนิสัยดี

ลูกกบนิสัยดี

ลูกกบนิสัยดี

โดย ปทุมพร หมอเพชร์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเชื่อฟังคำสั่งสอนแม่เป็นเรื่องที่
ดีและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

ณ บึงแห่งหนึ่งมีลูกกบกับแม่กบ

ลูกกบตัวนี้ มีนิสัยดีเชื่อฟัง
คำสอนของแม่

วันหนึ่ งแม่กบสอนลูกกบ
ว่าถ้าอยากปลอดภัยอย่า

ร้องส่งเสียงดัง

เวลาฝนตกลูกกบก็ไม่ร้องเสียงดังถ้าคนอยู่ใกล้ลูกกบ
ก็ไม่ร้องเสียงดัง

ลูกกบจึงมีความปลอดภัยและ
อยู่อย่างเป็นสุข

นิทานเรื่องลูกกบนิสัยดีมีประโยชน์ต่อเด็กๆมาก
เพราะคำสอนของแม่กบที่สอนลูกกบทำให้ลูกกบ

อยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
น้ำหวานผู้ประหยัดและอดออม
Next Book
สามพี่น้องกับกิ่งไม้