The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

23 Cookie Runner รร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chaiwat4057, 2022-04-04 22:15:58

Cookie Runner รร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

23 Cookie Runner รร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

Keywords: Cookie Runner รร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์

Cookie Runner

รปู ภาพ

ชอื่ นายวรษา จกั รพนั ธวุ งค ์
หน่วยงาน โรงเรยี นกฬี าองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั แพร่

(พฒั นาประชาอปุ ถมั ภ)์

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดรเิ ริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได้”
สู่การขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พีเ่ ลี้ยง
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

Cookie Runner

สำนักงำนบริหำรและพฒั นำองค์ควำมรู้
69/18-19 อำคำรชุดมวิ บลิ ดงิ้ ช้ัน 18-19 ถ.วภิ ำวดรี ังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ชอ่ื กลอ่ งความรู้ Cookie Runner

กล่มุ เปา้ หมายของชดุ ความรู้ทามาหากิน

อาหารเพ่อื สุขภาพ หรืออาหารคลีน ถอื เปน็ อีกทางเลอื กหนง่ึ
ของคนท่ีใสใ่ จสุขภาพ สรา้ งความสมดลุ ในร่างกาย เพียงแค่เรา
รจู้ ักเลอื กสรร วิธีการดแู ลสุขภาพเพ่ือใหร้ า่ งกายสมบูรณ์แขง็ แรง
นั้น นอกจากการออกกาลงั กาย พักผอ่ นใหเ้ พยี งพอแล้ว การร้จู กั
เลอื กรบั ประทานอาหารก็ถอื เป็นปัจจยั สาคญั ทท่ี าใหส้ ขุ ภาพดไี ด้
การยึดอาหารหลกั 5 หมู่ และเพ่มิ ความสาคญั ของการกินอาหาร
แตล่ ะหมใู่ หม้ คี วามหลากหลาย ไมจ่ าเจอยเู่ พยี งอาหารไมก่ ่ีชนดิ
เพราะอาหารบางชนิดก็เป็นยาดขี องสขุ ภาพรา่ งกาย ท่ีทาใหเ้ รามี
รา่ งกายทสี่ มบูรณแ์ ขง็ แรง และยังช่วยปอ้ งกันโรคภยั ไขเ้ จ็บไดอ้ กี
ดว้ ย

โครงการ การส่งเสริมความคิดรเิ ร่ิมสรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สู่การขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พเ่ี ลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากนิ

ช่ือกลอ่ งความรู้ Cookie Runner

กลมุ่ เป้าหมายของชุดความรทู้ ามาหากิน

กลุม่ เป้าหมายกลอ่ งความรูข้ อง Cookie Runner ไดแ้ ก่ คน
รักสุขภาพ นักวิง่ ทต่ี ้องการสารอาหารท่ใี หพ้ ลงั งานท่ีทาให้วิ่งได้อึด
และนาน ในการซ้อมและการแขง่ ขนั เพราะเวลาว่งิ นานๆ หลาย
ชั่วโมง ร่างกายจะเผาผลาญพลงั งานจนหมด ทาให้หมดแรง เป็น
ตะคริว ดังนนั้ นักวิ่งมาราธอน อัลตรา้ มาราธอน เทรล ที่ใชเ้ วลา
ว่ิงหลายชวั่ โมง จาเป็นตอ้ งได้รบั สารอาหารท่เี พยี งพอ พกพางา่ ย
เพ่ือเพมิ่ พลงั งานในการวิ่ง

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรกู้ ินได้”
สู่การขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพืน้ ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมสี ถาบันอดุ มศกึ ษาเปน็ พีเ่ ล้ียง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชื่อกลอ่ งความรู้ Cookie Runner
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขนึ้

- ประโยชน์ตอ่ หนว่ ยงาน
Cookie Runner เปน็ ขนมเพือ่ สุขภาพ สาหรับทานเล่น เป็นของวา่ ง

เปน็ ของฝาก และเป็นอาหารสาหรับนักกีฬา เพือ่ ส่งเสริมการประกอบ
อาชพี เสริม และเพอื่ การจดั การองค์ความรู้ให้เป็นระบบงา่ ยตอ่ ศกึ ษา
ค้นคว้าใหก้ บั นกั เรยี น ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ของโรงเรยี น
องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั แพร่ (พัฒนาประชาอุปถมั ภ์) ได้รบั ประโยชน์
และนาไปประกอบอาชีพ และเปน็ ผลิตภัณฑ์ประจาของโรงเรยี น

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ รเิ ริม่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได้”
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถนิ่ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเป็นพีเ่ ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรูท้ ามาหากิน

ชอ่ื กล่องความรู้ Cookie Runner

ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดข้ึน

ประโยชนต์ ่อผูจ้ ัดทาองค์ความรู้
ผูจ้ ดั ทานาไปจดั ทาองคค์ วามรู้ชดุ Cookie Runner เรมิ่ จาก

การหาประเดน็ องคค์ วามรู้ การหาองคค์ วามรู้ การสร้างองคค์ วามรู้
และการนาเสนอองค์ความรูด้ ้วยชดุ ความรนู้ ี้ ถือว่าเปน็ งานที่
ผ้จู ัดทาไดร้ บั ความรู้และสามารถไปถา่ ยทอดความร้นู ้ไี ปยังชุมชน
ตา่ ง ๆ และ ผูท้ ม่ี ีความสนใจ เป็นงานดา้ นการบริการวชิ าการ
ให้กบั ชุมชนสง่ เสรมิ การเรียนรตู้ ลอดชีวิตให้กับชุมชน

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กนิ ได้”
สูก่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเปน็ พ่ีเลีย้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากนิ

ช่ือกลอ่ งความรู้ Cookie Runner

ประโยชน์ท่จี ะเกิดขนึ้

- ประโยชนต์ ่อคนรกั สขุ ภาพ
มผี ลการวิจัยพบว่าในน้ามนั งามอ้ นมกี รดไขมันชนดิ โอเมก้า 3

และโอเมกา้ 6 เปน็ กรดไขมันไมอ่ ิม่ ตวั ทจ่ี าเป็นต่อรา่ งกาย
ที่ร่างกายไมส่ ามารถผลิตเองได้ นอกจากนี้ งาขี้มอ้ นยงั มสี ารเซซา
มอล (Sesamol) มีการคน้ พบที่ช่วยลดการอักเสบและบารุงข้อได้

ดังนน้ั การนาเอางาข้มี อ้ นมาทาเปน็ ขนม Cookie จงึ ขนม
สาหรับคนรักสุขภาพ ควบคุมคอเลสตอรอล ปอ้ งกนั โรคมะเรง็
โรคหัวใจและหลอดเลอื ด ชว่ ยบารุงสมอง

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดริเรม่ิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรูก้ นิ ได้”
ส่กู ารขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมสี ถาบนั อุดมศึกษาเปน็ พ่เี ลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรทู้ ามาหากนิ

ชื่อกลอ่ งความรู้ Cookie Runner

ประโยชน์ท่จี ะเกิดข้ึน

ประโยชน์ตอ่ นกั ว่งิ
สารอาหารทจ่ี าเปน็ ต่อนักวิ่ง ได้แก่ ฟอสฟอรสั แคลเซยี ม

วิตามนิ บี อี และแคลเซียม โดยเพิ่มส่วนผสมในการทา Cookie
ไดแ้ ก่ ขา้ วโอ๊ต นมอัลมอนด์ อัลมอนด์ เมด็ มะมว่ งหิมพานต์ เมล็ด
ฟกั ทอง กลว้ ยหอม ท่ีให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ซ่งึ เป็นสารอาหารที่
สาคญั สาหรับนักวิง่ มาราธอน อลั ตรา้ มาราธอน และเทรล ทชี่ ่วยใน
การฟ้ืนฟูรา่ งกาย ใหพ้ ลังงานทม่ี ปี ระโยชน์ต่อร่างกายในการวง่ิ อยา่ ง
มีประสิทธิภาพ ไมเ่ กดิ ตะคริว และไมห่ มดพลงั งานในการวิ่ง
ติดตอ่ กนั หลายชัว่ โมง

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ ริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได้”
ส่กู ารขับเคลือ่ นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพนื้ ฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเป็นพี่เลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากิน

ชอื่ กล่องความรู้ Cookie Runner

ขัน้ ตอนการจดั ทาชุดความรทู้ ามาหากิน

ขัน้ เตรยี มความพร้อม
1. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาสมรรถนะบคุ ลากร

ใหเ้ ปน็ นักจดั การความรแู้ ละพัฒนาองค์ความรู้เพือ่ การทามาหากนิ
ตามแนวทางศนู ยค์ วามร้กู นิ ได้

2. จัดทาร่าง Taxonomy เรอื่ ง Cookies Runner
จดั สง่ และรบั คาแนะนาจากผู้เชีย่ วชาญ
ข้นั คน้ คว้าหาความรู้

3. ศกึ ษาความรู้เกย่ี วกับการทา Cookies อยา่ งละเอยี ด
ตามคาแนะนาของผู้เชีย่ วชาญ ค้นควา้ หาข้อมลู สารอาหารที่
เหมาะสมสาหรบั นักวง่ิ แลว้ ใช้ Taxonomy เป็นเครอื่ งมือ
ในการวิเคราะห์ความรู้ท่ีจาเปน็ สาหรับการจดั ทาข้อมลู
รวบรวมข้อมลู จากแหลง่ ตา่ ง ๆ

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรูก้ ินได้”
ส่กู ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พี่เล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน

ชอ่ื กล่องความรู้ Cookie Runner

ข้นั ตอนการจดั ทาชดุ ความรู้ทามาหากนิ

ขน้ั สรา้ งและแสวงหาความรู้
4. สร้างและแสวงหาความรู้ โดยการเทคนิคการ Snowball

Sampling Technique : การเรียนรู้และเข้าถงึ ชมุ ชน
ดว้ ยการอา้ งองิ ตอ่ เนื่องปากตอ่ ปาก เป็นของการวิจัยแบบ PAR
การสังเกตการปฏบิ ัติ การสนสนทนาเพื่อตอ่ ยอดพฒั นา
ตอบสนองความต้องการ

5. ถอดบทเรียนเป็นชุดความรู้ และจดั ความร้ใู ห้เปน็ ระบบ
โดยการนามาเรียบเรยี งและตรวจสอบความชดั เจนด้านภาษา
และการเขียน

6. ตรวจสอบและยืนยนั ขอ้ มลู เพ่อื ความถกู ต้องโดยเจ้าของความรู้
ทดลองใช้ และปรับปรุงให้สมบรู ณ์

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ร่ิมสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรูก้ ินได้”
ส่กู ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมีสถาบนั อุดมศึกษาเปน็ พีเ่ ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากนิ

ช่อื กล่องความรู้ Cookie Runner

สว่ นท่ี 1 :

ทาไมตอ้ งการทา Cookie Runner

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ นิ ได้”
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเป็นพ่ีเลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรูท้ ามาหากิน

ชอ่ื กลอ่ งความรู้ Cookie Runner

ความสาคัญของอาชีพ

ขนมคลีน หรือ อาหารคลนี (Clean Food) เปน็ การทานอาหารที่
ผา่ นการปรุงแต่งรสดว้ ยสารเคมีให้นอ้ ยท่สี ุด ซ่ึงอาหารคลนี จะไมม่ ี
รสชาตหิ วานเกนิ ไป เคม็ เกินไป หรอื ผา่ นกระบวนการแปรูปแบบ
หมกั ดอง เป็นการทานอาหารที่เน้นสารอาหารและรสชาตจิ าก
วตั ถดุ บิ ซง่ึ คนทท่ี านอาหารและขนมคลนี สว่ นใหญจ่ ะเปน็ กลมุ่ คนรัก
สุขภาพหรือคนท่ีตอ้ งการลดน้าหนกั เปน็ หลกั

งาขี้มอ้ น (Perilla frutescens) เป็นพชื สมนุ ไพรท้องถ่นิ ทีป่ ลกู กัน
มานานในพน้ื ทภี่ าคเหนอื ของไทย เปน็ พืชตระกูลเดียวกบั กระเพรา
โหรพา แมงลกั ส่วนใหญ่จะปลกู กนั ในพน้ื ทด่ี อนอาศยั นา้ ฝน งามอ้ น
มีกรดไขมันไมอ่ ิ่มตัว รวมทงั้ ฟอสฟอรัส แคลเซยี ม วิตามนิ บี อี
คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ธาตเุ หล็ก โซเดยี ม และธาตุแคลเซยี มสงู กวา่
พชื ผักทัว่ ไปหลายเท่า นิยมนาไปเปน็ ส่วนประกอบอาหารกินเล่น
เช่น คุกก้ี หรอื ข้าวหนกึ งา

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได้”
สูก่ ารขบั เคล่อื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่นิ โดยมสี ถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พี่เลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน

ช่ือกล่องความรู้ Cookie Runner

ความสาคญั ของอาชพี

ดงั น้ัน การนาเอางาขี้มอ้ นมาทาเปน็ ขนม Cookie จงึ เป็น
ขนมสาหรบั คนรักสขุ ภาพ ควบคุมคอเลสตอรอล ปอ้ งกัน
โรคมะเรง็ โรคหวั ใจและหลอดเลอื ด ช่วยบารุงสมอง

นกั ว่งิ มาราธอน อลั ตร้ามาราธอน เทรล มีความตอ้ งการ
รับสารอาหารท่ีใหพ้ ลังงาน เพื่อเพิ่มประสทิ ธิภาพในการวง่ิ ให้อึด
ทนนาน ไมห่ มดแรง กินง่าย ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน และ
นางาขีม้ ่อน พืชสมนุ ไพรท้องถิ่นท่ีมกี รดไขมันไม่อ่ิมตวั ฟอสฟอรัส
แคลเซียม วติ ามนิ บี อี โอเมก้า 3 และโอเมกา้ 6 เปน็ กรดไขมันไม่
อ่ิมตัวทจ่ี าเป็นตอ่ ร่างกาย ท่รี ่างกายไมส่ ามารถผลติ เองได้ และ
ชว่ ยลดอาการปวดและอาการอักเสบของกล้ามเนอื้ ซ่ึงการนางา
ข้ีมอ่ นเปน็ ส่วนผสมในการทา Cookies เพ่ือให้นักวงิ่ ไดร้ ับอาหาร
ที่มพี ลังงานและเปน็ ประโยชนต์ อ่ รา่ งกาย

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ ริเร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได้”
สูก่ ารขบั เคลือ่ นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พีเ่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากนิ

ชื่อกลอ่ งความรู้ Cookie Runner

ส่วนที่ 2 :
เชค็ ความพร้อม
กอ่ นประกอบอาชีพ

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ รเิ รม่ิ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได้”
สกู่ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพี่เลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

Infographic

ชื่อกลอ่ งความรู้ Cookie Runner

โครงการ การส่งเสรมิ ความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ ินได้”
สกู่ ารขับเคล่อื นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถ่นิ โดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พ่เี ลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ชอื่ กลอ่ งความรู้ Cookie Runner

คุณคา่ และความสาคญั ของ Cookie Runner

ของว่างเพอื่ สขุ ภาพ ที่กาลังได้รบั ความนยิ มสงู สุดในขณะน้ี
ท่ามกลางกระแสใสใ่ จสขุ ภาพของคนไทยทาใหเ้ ราเหน็ ร้านอาหาร
เพื่อสขุ ภาพ หรือร้านขนมเพอ่ื สุขภาพทกุ พนื้ ที่ ของวา่ งเพือ่ สุขภาพ
ทก่ี ินแล้วไมอ่ ้วน และทดแทนขนมหวานได้จรงิ ซ่งึ เหมาะสาหรบั คน
กลวั อ้วน คนรักสขุ ภาพ อาหารว่างสาหรับการอบรมหรือสัมมนา
และเหมาะสาหรับเป็นของขวญั สาหรบั คนพเิ ศษ ลูกค้า หรอื เจ้านาย

โครงการ การส่งเสริมความคิดรเิ ร่มิ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สู่การขบั เคล่อื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็ พ่ีเล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ช่ือกล่องความรู้ Cookie Runner

คุณค่าและความสาคญั ของ Cookie Runner

กระแสรกั สขุ ภาพกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมของคนในปัจจบุ ัน การ
ว่ิงออกกาลงั กายกลายเปน็ กีฬายอดนิยมแซงการข่จี ักรยานซึ่งการจัด
กิจกรรมว่งิ เกดิ ขึ้นทกุ สปั ดาห์ ทกุ เดือนและทกุ จงั หวดั ในเร่อื ง
การตลาดงานว่งิ มีสินค้าท่ีเก่ยี วขอ้ งหลายอย่าง เช่น รองเท้า ถุงเท้า
นาฬกิ า เครื่องดื่มเกลอื แร่ เจล ให้พลงั งาน และอาหารให้พลังงานใน
การว่งิ ทเ่ี ป็นส่วนสาคญั ในการเลอื กอาหารท่เี พม่ิ สารอาหารทสี่ าคัญ
สาหรับนักวิ่ง เช่น โพแทสเซยี ม แมกนีเซียม คารโ์ บไฮเดรท โปรตนี
เป็นตน้ ดงั นั้นการเลือกอาหารทใ่ี ห้พลังงานทม่ี ปี ระสิทธภิ าพจงึ เป็นสง่ิ
สาคญั ของผรู้ กั การวิง่

นอกจากน้กี ารจดั งานสัมมนา การประชุม การอบรมต่างๆ จะแจก
เบรกเคร่ืองด่มื พรอ้ มอาหารว่าง หากได้รับอาหารว่าง เชน่ Cookie
ทีใ่ หส้ ารทเ่ี ป็นประโยชนต์ อ่ รา่ งกาย ไมส่ ะสมไขมนั ไมท่ าให้อ้วน
Cookie Runner เปน็ ขนมทางเลือกหนึ่งสาหรบั เทรนรกั สขุ ภาพ

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความร้กู นิ ได้”
สูก่ ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พ่ีเลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ชื่อกล่องความรู้ Cookie Runner

ความแตกต่างของ Cookie กบั Cookie Runner

Cookies Cookies Runner

ส่วนประกอบ ส่วนประกอบ
1. นม 1. ขา้ วโอต๊
2. เนย 2. นา้ ผึ้งแท้
3. แปง้ 3. อบเชย
4. น้าตาลทราย 4. นมอลั มอนด์
5. ไขไ่ ก่ 5. งาขม้ี อ่ น
6. ผงฟู 6. อัลมอนด์
7. โซเดยี มไบคาร์บอเนต 7. เมด็ มะม่วงหิมพานต์
8. เมลด็ ฟักทอง
9. กลว้ ยหอม

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรูก้ ินได้”
ส่กู ารขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พี่เล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ชอ่ื กล่องความรู้ Cookie Runner

ความแตกต่างของ Cookie กบั Cookie Runner

Cookies Cookies Runner

ผลตอ่ สุขภาพ ผลต่อสุขภาพ
1. ทาใหอ้ ว้ นข้ึน
2. เสี่ยงโรคเบาหวาน 1. ได้รบั สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน
3. โรคความดนั โลหิตสูง คาร์โบไฮเดรต แคลเซยี ม ฟอสฟอรัส
4. ไขมนั ในเลือดสงู เหล็ก โซเดียม เบตา้ -แคโรทนี สังกะสี
5. โรคหวั ใจและหลอดเลอื ด แมงกานสี โพแทสเซียม วติ ามนิ
6. อัลไซเมอร์
A,B1,B2,B3,B5,B6,B9,C,D,E,K

2. ชดเชยพลงั งานทส่ี ูญเสียไประหวา่ ง
ออกกาลงั กาย ในกรณีที่ออกกาลงั กาย
ต่อเน่อื งเปน็ เวลานาน เกิน 1 ชั่วโมงข้นึ ไป
3. ชว่ ยให้การฝึกซอ้ มและวง่ิ ได้อย่าง
ต่อเน่อื ง
4. รับประทานก่อนการแข่งขัน ออกกาลงั
กาย เพอ่ื ใหไ้ ดพ้ ลังงานและไม่หิว แตไ่ ม่
หนกั ทอ้ ง หรอื ใช้เปน็ อาหารวา่ งเพือ่
สขุ ภาพได้ตลอดทั้งวันสาหรับบุคคลทวั่ ไป

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได้”
สูก่ ารขับเคลอื่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอดุ มศึกษาเป็นพเ่ี ลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ความร้ทู ่ีต้องมี

อาหารสขุ ภาพ

อาหารสุขภาพจะต้องหลกี เลี่ยงอาหารรสจดั ไดแ้ ก่ หวาน มัน
เค็ม เปรย้ี ว หรอื เผด็ มากจนเกินไป ปัจจุบันมคี วามเข้าใจการชอบ
ทานขนมแลว้ นาสตู รมาปรับเพ่อื ให้ขนมเป็นหนึง่
ในเทรนด์อาหารสุขภาพ ทท่ี านแล้วนอกจากจะอรอ่ ยยงั ให้
ประโยชนต์ ่อรา่ งกายไมแ่ พ้อาหารสุขภาพชนดิ อ่นื วตั ถุดิบทใ่ี ช้ใน
การทาขนมจะเนน้ เป็นวตั ถุดบิ ทส่ี ดใหม่ ปราศจากไขมนั นา้ ตาล
และคาร์โบไฮเดรตทสี่ ูงจนเกินไป ขนมบางช้นิ อาจจะมกี ารจากดั
ปรมิ าณของสารอาหารเพือ่ ให้เหมาะสมต่อการทานในแต่ละวนั

ขนมเพอ่ื สุขภาพมีหลายประเภทท่สี ามารถทานไดอ้ ยา่ งอร่อย
หลงั ม้อื อาหารหลัก หรือเอาไว้ทานในช่วงเวลาว่าง ผู้ท่ีทานควร
จากดั ปรมิ าณในการทานแตล่ ะวัน และใหส้ ารอาหารทม่ี ี
ประโยชน์ตอ่ รา่ งกาย

โครงการ การส่งเสริมความคดิ รเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได้”
สกู่ ารขบั เคลื่อนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเป็นพ่ีเลีย้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรู้ท่ตี ้องมี

โภชนาการอาหารสาหรบั นกั ว่งิ

การเตรยี มความพร้อมสาหรับการวิง่ นอกจากการฝกึ ซ้อม
อย่างสมา่ เสมอและการเลือกอปุ กรณ์ทดี่ แี ล้ว อีกหนึง่ อยา่ งทีต่ ้อง
ดแู ลให้ดกี ็คอื ‘การรบั ประทานอาหารในชว่ งระหว่างการ
ฝึกซอ้ ม’ และ ‘การทานอาหารกอ่ นการวง่ิ ’ โดยอาหารท่จี าเปน็
ตอ่ นักว่ิงก็คือ อาหารทีใ่ หพ้ ลังงานสูง และช่วยสะสมพลงั งาน
สารองในระหว่างว่ิง ช่วยชดเชยพลงั งาน และช่วยฟนื้ ฟูร่างกาย
ภายหลังจากการวิ่ง มีดังต่อไปน้ี
1. อัลมอนด์ นกั วง่ิ ทกุ ท่านควรจะทานอัลมอนด์ ประมาณ 1 กา
มอื โดยมีปรมิ าณบรโิ ภค 5 ครง้ั ต่อสัปดาห์ อาหารประเภทถัว่
เปน็ แหลง่ สะสมของวิตามินอี
2. ไข่ อาหารงา่ ย ๆ ทีค่ วรมกี ารรบั ประทานในทุกๆ วัน โดยไข่
จะมกี รดอะมิโนทจ่ี าเป็นตอ่ ร่างกาย เหมาะสาหรบั คนทีใ่ ช้
กล้ามเนอื้ หนกั เพราะโปรตีนในไขจ่ ะชว่ ยฟืน้ ฟูกลา้ มเนือ้

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได้”
สู่การขบั เคลอื่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบนั อุดมศึกษาเป็นพ่เี ลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรู้ท่ตี ้องมี

โภชนาการอาหารสาหรับนักวิง่

3. มนั เทศ เปน็ อาหารท่ีมปี ระโยชนม์ ากมาย โดยในการบรโิ ภค
มันเทศเพยี ง 1 ลกู จะไดร้ ับพลงั งานประมาณ 100 แคลอรี่
นอกจากน้ันยงั มวี ิตามินเอ เบตาแคโรทนี วติ ามนิ ซี ธาตุเหลก็
และโปแตสเซียมอกี ด้วย ซึ่งทุกตัวนี้ล้วนเปน็ ประโยชนท์ ี่จาเปน็
ต่อนกั วงิ่ เป็นอยา่ งมาก
4. ธัญพืชไม่ขดั สี โดยรบั ประทานเปน็ ซีเรียลธัญพชื ทมี่ ีส่วนผสม
ของไฟเบอรอ์ ยา่ งน้อยประมาณ 5 กรมั
5. ส้ม จะชว่ ยแก้ปัญหาการปวดลา้ กลา้ มเนอ้ื เพราะมีวติ ามินซี
โดยหากในระหวา่ งการฝกึ ฝนเราได้รับวติ ามินซจี ากสม้ มาก
พอจะช่วยลดอาการเหนื่อยลา้ ของกลา้ มเน้อื ได้
6. ถั่วดา เป็นอาหารทมี่ ีโปรตนี ไฟเบอร์ และโฟเลทสงู ซึ่ง
เพียงพอตอ่ ปรมิ าณทีร่ า่ งกายมนุษย์ต้องการต่อวัน และยังมี
สารอาหารท่ีช่วยในการบารุงหวั ใจอกี ด้วย
7. ผักใบเขียว ควรมีการบริโภคผักท่หี ลากหลาย เพราะในผกั
แตล่ ะประเภทก็ให้คุณคา่ ทางอาหารทแ่ี ตกต่างกัน

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ รม่ิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได้”
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเปน็ พี่เล้ียง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรทู้ ต่ี อ้ งมี

โภชนาการอาหารสาหรับนักวงิ่

8. ปลาแซลมอน ซ่ึงถือว่าเปน็ ปลาท่ีมโี ปรตนี และโอเมกา้ 3 สูง
ซ่งึ จะช่วยในเรอ่ื งของการรกั ษาสมดุลย์ใหก้ ับรา่ งกาย
9. ขนมปังธญั พืช การบรโิ ภคขนมปงั ประเภทนีจ้ ะชว่ ยในเรอ่ื ง
ของการควบคมุ น้าหนกั หากเรามนี า้ หนักทีล่ ดลงจะเพมิ่
ศักยภาพในการวง่ิ ของเราให้ดีขึ้น
10. เนือ้ ไก่ การว่ิงเป็นกฬี าที่ตอ้ งการบรโิ ภคโปรตนี มากกว่าคน
ปกติ 50-70% เพอ่ื ใช้ในการสรา้ งกลา้ มเนอ้ื รวมถึงการฟนื้ ฟู
รา่ งกาย โดยโปรตนี จากไก่จะช่วยเพมิ่ และปกป้องกล้ามเน้อื
11. ดารก์ ชอ็ คโกแลต เปน็ ยาบารุงหัวใจชัน้ ดี สามารถบารงุ
การทางานของหวั ใจ
12. โยเกริ ์ตไขมันตา่ เป็นแหลง่ โปรตนี และแคลเซยี ม แล้วยังมี
แบคทเี รยี ดีทีร่ ่างกายต้องการอีกดว้ ย

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สู่การขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถนิ่ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พเ่ี ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรู้ที่ตอ้ งมี

โภชนาการอาหารสาหรับนกั ว่ิง

อาหารเบือ้ งตน้ ที่แนะนา ถอื เปน็ อาหารทีเ่ หลา่ นักวง่ิ ควร
บริโภคอยา่ งต่อเน่ืองและสมา่ เสมอ ใหส้ อดคล้องกับการวิ่งและการ
ฝึกซ้อม เพอ่ื ชว่ ยฟืน้ ฟูเสรมิ สรา้ งกลา้ มเน้ือท่ีแขง็ แรงใหแ้ กร่ า่ งกาย
ซึ่งในชว่ งการเตรียมตัวกอ่ นการว่งิ นัน้ นกั ว่งิ ควรมีการวางแผนใน
เรอื่ งของการบรโิ ภคให้เหมาะสม โดยสามารถแบง่ ชว่ งการ
รับประทานในแต่ละชว่ งได้ดังน้ี
ชว่ งที่ 1 (กอ่ นการวง่ิ 5 วนั ) ควรรับประทานอาหารทช่ี ่วยเพ่มิ
ปรมิ าณคาร์โบไฮเดรตสูง ให้สัมพันธ์กบั การฝกึ ซ้อมกับระยะท่ีจะ
ทาการแข่งขนั เพอ่ื การสารองพลังงานในรปู ไกลโคเจนท่กี ลา้ มเนอ้ื
ตบั และสว่ นอ่ืนๆ ของรา่ งกาย
ชว่ งที่ 2 (กอ่ นการวิ่ง 1 วนั ) นักวิ่งควรรบั ประทานอาหารปกติ
โดยรับประทานให้ครบ 5 ม้อื แตใ่ นการบรโิ ภคโปรตีน ควรทาน
โปรตนี ท่ีมไี ขมันตา่ เชน่ ปลานงึ่ ปลายา่ ง ไก่ ผกั และควรงด
อาหารทอี่ าจทาใหม้ ีอาการท้องเสีย เช่น อาหารรสจัด

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเริม่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได้”
สู่การขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมสี ถาบันอดุ มศึกษาเปน็ พีเ่ ลย้ี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรทู้ ี่ต้องมี

โภชนาการอาหารสาหรับนักวิ่ง

ช่วงที่ 3 (ก่อนการวง่ิ 1-2 ช่ัวโมง) ควรทานอาหารทใ่ี ห้โปรตนี
สงู เชน่ ข้าวโอต๊ มนั หวาน แซนวชิ โฮลวสี โจ๊กใส่ไข่ และควร
หลีกเลยี่ งอาหารทอด ไขมนั สงู ยอ่ ยยาก รวมถงึ อาหารท่กี ระตุ้น
การขับถ่าย
ชว่ งที่ 4 (ขณะวงิ่ ) ในชว่ งของการวง่ิ รา่ งกายจะตอ้ งการปริมาณ
คารโ์ บไฮเดรต 30-60 กรมั ต่อชวั่ โมง เพ่อื เพ่ิมประสทิ ธภิ าพ โดย
อาหารทเี่ หมาะกบั ขณะวง่ิ ควรเป็นรูปแบบน้าหรือเจลท่ีย่อยงา่ ย
ชว่ งท่ี 5 (หลังวง่ิ ภายใน 1 ช่ัวโมง) ในขณะทีว่ ิง่ เสรจ็ จะเปน็
ช่วงท่รี า่ งกายตอ้ งการพลังงานชดเชย โดยในระยะนีต้ ้องเติม
สารอาหารใหเ้ พียงพอ มิฉะน้ันรา่ งกายจะออ่ นล้าและฟน้ื ตวั ชา้ และ
เกิดการบาดเจบ็ ได้ง่าย ซึง่ ในช่วงนร้ี า่ งกายจะตอ้ งการ
คาร์โบไฮเดรตเพ่อื ใหพ้ ลงั งานและเตมิ ไกลโคเจนสู่ร่างกาย แต่ต้อง
ทานอาหารที่ย่อยง่าย ดดู ซึมเร็ว เช่น เครอื่ งดื่มบารุงกาลัง นมช็อค
โกแลต นา้ ผลไม้

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดรเิ ร่ิมสรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรูก้ ินได้”
สกู่ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่นิ โดยมสี ถาบนั อุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรูท้ ต่ี อ้ งมี

งาขี้ม่อน

งาม้อนหรอื งาขีม้ อ้ น (Perilla frutescens) เป็นพชื สมุนไพร
ทอ้ งถ่นิ ที่ปลูกกนั มานานในพน้ื ท่ภี าคเหนอื ของไทย เปน็ พชื ตระกูล
เดียวกับกระเพรา โหรพา แมงลัก สว่ นใหญจ่ ะปลูกกันในพน้ื ทดี่ อน
อาศัยนา้ ฝน งามอ้ นสามารถบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น เมล็ดใช้
ทานเปลา่ เมล็ดนาไปคัว่ แล้วตาผสมกับขา้ วเหนยี วผสมเกลอื ซึ่งคน
ทางเหนือเรยี กข้าวหนกุ งา นอกจากนนั้ มีการแปรรูปจากงาม้อนห
ลายรูปแบบ เชน่ งามอ้ นค่ัว งาม้อนแผน่ ข้าวหลามงาม้อน คุกก้ี
งาม้อน ชางาม้อน รวมไปถึงเคร่ืองสาอางบารงุ ผวิ

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรมิ่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได้”
สกู่ ารขับเคล่อื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเปน็ พี่เลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรู้ทตี่ อ้ งมี

งาขีม้ อ่ น

ลกั ษณะของงาข้ีม้อน
ตน้ งาขม้ี ้อน จัดเป็นไม้พุม่ หรอื ไม้ลม้ ลกุ มีความสูงของต้น

ประมาณ 1-2 เมตร ลาต้นตง้ั ตรง แตกกงิ่ กา้ นสาขา ต้นมีกล่นิ หอม
เป็นสนั ส่ีเหลีย่ มมน ๆ และระหวา่ งเหลีย่ มเปน็ ร่องตามยาว มีขน
ยาวละเอยี ดสขี าวขนึ้ ปกคลมุ อย่หู นาแน่น เมือ่ โตเต็มท่โี คนต้นจะ
เกลีย้ ง โคนต้นและโคนก่งิ จะแข็ง

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคิดริเร่มิ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ นิ ได้”
สูก่ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเปน็ พี่เล้ียง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรทู้ ต่ี ้องมี

งาขมี้ อ่ น

ใบงาขม้ี อ้ น
ใบงาขี้มอ้ น ใบเปน็ ใบเดีย่ ว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลกั ษณะของใบ

เป็นรูปไขถ่ งึ รปู ไขก่ วา้ ง หรือรูปกลม ปลายใบเรยี วแหลมหรือแหลม
เปน็ ต่งิ ยาว โคนใบกลม ป้าน หรอื ตัด ส่วนขอบใบหยกั เป็นฟนั เล่อื ย
ใบมีความกวา้ งประมาณ 3-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-10
เซนตเิ มตร ใบเปน็ สีเขยี วอ่อน ท้องใบมสี อี ่อนกวา่ หลังใบ แผ่นใบมี
ขนนมุ่ สขี าวทั้งสองด้าน ตามเสน้ ใบมีขนอยู่หนาแน่น ทอ้ งใบมีตอ่ ม
น้ามัน สว่ นก้านใบยาวประมาณ 10-45 มิลลเิ มตร และมีขนยาวขึน้
หนาแนน่

โครงการ การส่งเสริมความคดิ รเิ ริม่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได้”
สกู่ ารขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพื้นฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิน่ โดยมสี ถาบันอดุ มศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความร้ทู ่ีตอ้ งมี

คุกกี้

คุกก้ี คือขนมอบชน้ิ เลก็ ๆ รปู ร่างแบน ซ่งึ ทาจากแปง้ สาลี คา
วา่ คุกกมี้ ที มี่ าจากคาในภาษาดัตช์ koekje ซึ่งหมายถึง "เค้กช้นิ
เลก็ ๆ " แรกเรม่ิ เดมิ ทีน้นั คกุ กท้ี าโดยการแบง่ แปง้ ขนมเค้กทผ่ี สม
แลว้ ออกมาสว่ นหน่งึ จากนน้ั แบง่ ออกเป็นชน้ิ เลก็ ๆ แล้วนาเข้าเตา
อบ เพ่ือทดสอบอณุ หภมู ิท่จี ะใชอ้ บขนมเคก้ คาวา่ "คุกกี้"
(cookie) ใช้กันในสหรัฐอเมรกิ าและแคนาดา ในขณะท่ใี นสหราช
อาณาจักรจะเรียกขนมแบบเดยี วกันน้วี ่า "บสิ กติ " (biscuit)

โครงการ การส่งเสรมิ ความคดิ ริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเปน็ พ่เี ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ความรู้ทต่ี อ้ งมี

วิธที าคกุ กี้ธัญพชื

1. ใสเ่ นยอุณหภมู หิ อ้ งลงไปในโถ จากนั้นทาการตจี นเนยน่มุ ฟู ตาม
ดว้ ยนา้ ตาลทราย ทยอยใส่ 2 ครง้ั ตจี นเนอ้ื เนียนละเอียดเขา้
ด้วยกัน
2. ตามด้วยไข่ไกเ่ บอรห์ นึ่ง 1 ฟอง และกล่ินวานิลลา ตสี ่วนผสมให้
เขา้ กันอกี คร้ัง
3. นาแป้งอเนกประสงค์ ผงฟู และเกลอื ที่ร่อนใสช่ ามพักไว้ นามา
ทยอยใสโ่ ถภาชนะ ประมาณ 3 คร้งั จากน้ันใช้ไม้พายปาดขอบอา่ ง
ใหเ้ ข้ากนั
4. จากนนั้ ใสธ่ ัญพชื รวมลงไปมี เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมลด็
ทานตะวัน งาขาว ทน่ี าไปอบมากอ่ นแลว้ ลงไป จากนนั้ ตามด้วย
แครนเบอรร์ ีอ่ บแหง้ แลว้ ใช้ไม้พาย คนให้เข้ากัน
5. จากนน้ั ตกั คกุ้ กี้ 1 ช้อนโต๊ะไปวางบนถาด กดให้แบน จากนน้ั
แตง่ ดา้ นบนดว้ ยเม็ดอัลมอนต์
6. นาเขา้ เตาอบดว้ ยอณุ หภูมิ 180 องศา ไฟบน-ล่าง เป็นเวลา 15-
20 นาที เปน็ อันเสรจ็

โครงการ การส่งเสรมิ ความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถิน่ โดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเป็นพ่ีเลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ทักษะท่ตี ้องใช้

ทักษะทีตอ้ งใช้
1. คุณค่าโภชนาการ
2. ความร้สู ุขภาพ
3. การจดั จาหนา่ ย การสร้าง Brand
4. การวัด การตวง

โครงการ การส่งเสรมิ ความคิดรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ ินได้”
สูก่ ารขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเปน็ พ่เี ลย้ี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน
ชื่อชดุ กล่องความรู้ Cookie Runner

ส่วนที่ 3 :
ลงมือทา

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเริ่มสรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได้”
ส่กู ารขบั เคลื่อนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมสี ถาบันอดุ มศกึ ษาเปน็ พ่เี ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรูท้ ามาหากิน
ช่ือชุดกล่องความร้กู นิ ได้
Cookie Runner
- วตั ถดุ บิ
1. ขา้ วโอต๊
2. นา้ ตาลทราย
3. กล้วยหอมบดละเอยี ด
4. งาข้ีม่อน
5. เนย
6. อลั มอนด์

โครงการ การส่งเสรมิ ความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรูก้ ินได้”
สกู่ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพ้ืนฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเป็นพ่เี ลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรู้ทามาหากนิ
ชอ่ื ชดุ กลอ่ งความรกู้ นิ ได้
Cookie Runner

- วัตถดุ บิ

ข้าวโอต๊ น้าตาลทราย อัลมอนด์

งาขี้มอ่ น กล้วยหอมบดละเอยี ด เนย

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรู้กนิ ได้”
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบนั อุดมศึกษาเปน็ พี่เลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน
ชอื่ ชดุ กล่องความรกู้ ินได้

Cookie Runner

- เครือ่ งมือ/อปุ กรณ์

ชามผสมสแตนเลส 1 ใบ ถาดใส่คกุ ก้ี 1 ใบ

ไมพ้ าย 1 อนั ตะกรอ้ มอื 1 อัน

เตาอบ 1 เคร่ือง

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ ริเร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความร้กู นิ ได้”
ส่กู ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พเี่ ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมือทา

ข้ันตอนการทา Cookie Runner
1. นากลว้ ยหอมมาบดให้ละเอียด ใส่ขมี้ ่อน+อบเชยปน่ +น้าผึง้
เคล้าคนส่วนผสมใหเ้ ขา้ กนั จากน้ันใสข่ า้ วโอต๊ ปนั่ ละเอยี ด+นม
จืดอัลมอนด์ ลงไป เคล้าสว่ นผสมใหเ้ ข้ากัน เป็นเนื้อเดียวกัน พกั
ไว้ 15 นาที ให้ข้าวโอ๊ตเกิดการพองตัว
2. นากระดาษไขวางบนถาดรองอบ ทานา้ มันบางๆลงไป จากนนั้
ตกั ส่วนผสมของแป้งค๊กุ กเี้ ปน็ ก้อนๆวางลงไป เราตกั 1 ช้อนโต๊ะ
พนู ๆ แลว้ กดให้แบนเลก็ น้อย แลว้ วางเมล็ดธญั พืชลงบนบนหน้า
คุก๊ ก้ตี ามชอบ
3. นาเขา้ เตาอบท่ีไฟ 180 องศา 20 -25 นาที..วันนเี้ ตาอบทบ่ี ้าน
เราใช้เวลา 25 นาที ( เตาแตล่ ะบ้านความรอ้ นไมเ่ ทา่ กันดสู ีและ
ความสุกของตัวคกุ๊ ก้เี ป็นหลกั ด้วยนะคะ)
4. เมื่ออบเสรจ็ แลว้ พกั ใหเ้ ย็น จดั ใสจ่ าน พรอ้ มทานคะ

โครงการ การสง่ เสรมิ ความคดิ ริเริม่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได้”
สู่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิน่ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพีเ่ ล้ียง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากนิ
ชือ่ ชุดกล่องความรกู้ นิ ได้
Cookie Runner

การบริหารจดั การ

การเงนิ /การลงทนุ

1. ข้าวโอด๊ 50 บาท
2. อลั มอนด์ 60 บาท
3. งาขีม้ อ่ น 50 บาท
4. เนย 65 บาท
5. กล้วย 50 บาท
6. นา้ ตาลทราย 20 บาท

รวมต้นทนุ ในการทา Cookie Runner = 295 บาท
เฉล่ียตน้ ทนุ 295/80 อนั = ตน้ ทนุ อนั ละ 3.68 บาท
การตั้งราคาขาย อนั ละ 5 บาท
รายรับ 80 อัน x 5 บาท = 400 บาท
กาไร 400 - 295 = 105 บาท

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ ินได้”
สกู่ ารขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พ่ีเล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน
ชือ่ ชุดกล่องความรู้กนิ ได้
Cookie Runner
การบรหิ ารจัดการ

1. คนทา Cookie Runner 1 คน
2. คนขาย 1 คน
3. คนประชาสัมพนั ธ์ 1 คน
4. คนออกแบบผลิตภณั ฑ์ 1 คน

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ร่ิมสรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได้”
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมสี ถาบันอดุ มศึกษาเป็นพี่เลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากนิ
ชอ่ื ชดุ กลอ่ งความรูก้ ินได้
Cookie Runner
การบริหารจัดการ

1. จาหนา่ ยนักว่งิ มาราธอน อลั ตรา้ มาราธอน และเทรล
2. ขายออนไลน์
3. กลมุ่ ลูกค้าทนี่ ิยมอาหารสุขภาพ
4. กลมุ่ หนว่ ยงานท่จี ดั งานสมั มนา อบรม
5. หน่วยงานทจี่ ดั งานแขง่ ขันวิ่ง

โครงการ การส่งเสรมิ ความคิดริเร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรูก้ ินได้”
สู่การขบั เคลือ่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบนั อุดมศึกษาเป็นพเี่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน
ชือ่ ชุดกลอ่ งความรูก้ ินได้
Cookie Runner

ส่วนที่ 4 :
ทาอย่างไรใหป้ ระสบความสาเร็จ

โครงการ การส่งเสรมิ ความคิดรเิ ริม่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความร้กู นิ ได้”
สูก่ ารขับเคล่อื นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมีสถาบันอุดมศกึ ษาเป็นพ่เี ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรทู้ ามาหากนิ
ช่อื ชุดกล่องความรูก้ นิ ได้
Cookie Runner
ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. มสี ินค้าประเภทเดียวกันจานวนมาก
2. สรา้ งความแตกต่างของสนิ ค้า
3. ออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ในรูปกล่องท่ดี นู า่ ซอื้ นา่ รับประทาน

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเรม่ิ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความร้กู นิ ได้”
ส่กู ารขับเคลอื่ นเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พี่เลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรูท้ ามาหากิน
ชอ่ื ชุดกล่องความรูก้ ินได้
Cookie Runner
ปจั จัยสคู่ วามสาเรจ็

1. นาเสนอผู้รกั ขนมสขุ ภาพ กนิ กับกาแฟ หรืออาหารว่าง
2. นาเสนอขายใหก้ ับหนว่ ยงานราชการหรอื เอกชน ทจ่ี ัด
อบรม สัมมนา การประชมุ
3. นาเสนอนักวิง่ ทตี่ อ้ งการอาหารในการฝึกซอ้ ม และการ
แข่งขนั เชน่ นกั วง่ิ มาราธอน อัลตรา้ มาราธอน และเทรล
4. เป็นขนมท่ีสามารถเก็บไวใ้ นนาน พกพาง่าย
5. ระบุโภชนาการอาหารหลังบรรจุภณั ฑ์

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเริม่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได้”
สูก่ ารขบั เคลือ่ นเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเปน็ พ่เี ลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากนิ
ชอ่ื ชดุ กล่องความรู้กนิ ได้
Cookie Runner
แนวคิดใหมใ่ นการพัฒนาอาชพี

1. เทคนิคการขายแบบออนไลน์ Digital Marketing
2. มอบให้นักวิ่งมาราธอน อลั ตรา้ มาราธอร และวงิ่ เทรล นาไปกิน
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน พร้อมรีววิ สนิ คา้ ใน Facebook
TikTok Line และ Youtube
3. วธิ กี ารค้นหาลูกค้า สร้างกลุม่ ลกู ค้า
4. สร้างสรรค์กลิ่นรสทีแ่ ปลกใหม่และสรา้ งจุดขาย
5. ออกแบบผลติ ภณั ฑท์ ี่ดูสวยงาม นา่ สนใจ และน่ารบั ประทาน
และเปน็ ของท่ีระลึก หรือของฝาก

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความร้กู ินได้”
สูก่ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเป็นพ่ีเล้ียง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

เจ้าของความรู้ ชุดความรทู้ ามาหากนิ
ชอื่ ชุดกลอ่ งความรกู้ ินได้

Cookie Runner

องค์ความรู้ คกุ กี้
ช่อื นางสาวชลธิชา กรสมบัติ
โรงเรียนกีฬาองคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั แพร่
(พัฒนาประชาอปุ ถมั ภ์)
368 หมู่ 2 ต.ทงุ่ แคว้ อ.หนองมว่ งไข่
จ.แพร่ 54170
โทรศัพท์ 0856266218

องค์ความรู้ คุกกี้
ชื่อ วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาแพร่
4 ถ.ยนั ตรกิจโกศล ต.ในเวยี ง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5451-1286

โครงการ การส่งเสรมิ ความคดิ รเิ ริม่ สรา้ งสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได้”
สูก่ ารขบั เคล่ือนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพ้ืนฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พเี่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

เจ้าของความรู้ ชดุ ความรูท้ ามาหากิน
ช่อื ชดุ กลอ่ งความรู้กินได้

Cookie Runner

องคค์ วามรู้ งาขี้มอ่ น
ชื่อ นายรณเกียรติ คานอ้ ย
86 หมู่ 15 บา้ นแม่พุงหลวง ต.แมพ่ ุง อ.วงั
ชน้ิ จ.แพร่ 54160
โทรศพั ท์ 0892624620
…………………………….

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเริม่ สรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได้”
สู่การขบั เคลื่อนเศรษฐกิจสรา้ งสรรค์ บนพน้ื ฐานภมู ิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเป็นพเี่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

หนังสอื และสอื่ ชุดความรทู้ ามาหากิน
มลั ตมิ เี ดยี ชอ่ื ชดุ กล่องความรู้กนิ ได้
แนะนาสอื่
สารสนเทศเพอื่ ใช ้ Cookie Runner
ในการศกึ ษา

งาขม้ี อ้ น

https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0
%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%
99-Perilla-frutescens-%E3%82%B7%E3%82%BD-
777849058940630/?ref=page_internal

สูตรคุกก้ธี ัญพืช Whole grains cookies Recipe
https://www.youtube.com/watch?v=J1pq2hpdZxw

เด็งซู น้ามนั งาสกัดเย็น - Dengzoo sesame oil
https://www.facebook.com/Dengzoo

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได้”
สู่การขบั เคล่ือนเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบนั อุดมศึกษาเปน็ พเ่ี ลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

แผนการถ่ายทอดองคค์ วามรู้
และรปู แบบกจิ กรรม

คร้ังท่ี 1

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได้”
สู่การขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พี่เลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

วดี ทิ ัศนก์ ารดาเนนิ งานชุดกลอ่ งความรกู้ นิ ได้

โครงการ การส่งเสรมิ ความคิดริเริ่มสรา้ งสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความร้กู นิ ได้”
สกู่ ารขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเป็นพี่เลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
98765
Next Book
10. วุฒิบัตร การติดตั้ง Google WorkSpac Admin