The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BMMB1104 NURHANI AYUNI BINTI MEOR MOHAMAD NAZARUDDIN F2H TUGASAN 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yuni.hny0, 2022-03-26 09:36:38

BMMB1104 NURHANI AYUNI BINTI MEOR MOHAMAD NAZARUDDIN F2H TUGASAN 1

BMMB1104 NURHANI AYUNI BINTI MEOR MOHAMAD NAZARUDDIN F2H TUGASAN 1

BMMB1104 2021252310164

KESUSASTERAAN

MELAYU

NAMA : NURHANI AYUNI BINTI MEOR MOHAMAD NAZARUDDIN
KELAS : F2H

Takrif Kesusasteraan Melayu

menurut….

Hashim Awang (1987) Hashim Awang Hashim Awang

Kesusasteraan merupakan Hashim Awang menghuraikan Su dikatakan membawa maksud
“Ciptaan seni yang disampaikan lagi maksud kata kesusasteraan indah, baik, lebih berfaedah.
melalui bahasa. Ia juga disebut dan menemui puncanya adalah
sebagai sastera lisan dan yang daripada kata susastera. Kata Sastera pula membawa maksud
bertulis digelar sastera tulisan. susastera itu dipecahkan kepada huruf atau buku.
Sastera ini juga memiliki dua bahagian iaitu su dan sastera.
keindahan dalam aspek-aspek isi Ke-susastera-an membawa
dan juga gaya ucapan. maksud kumpulan buku-buku
yang indah bahasanya dan baik
isinya.

Takrif Kesusasteraan Melayu

menurut….

Siti Hajar Abdul Aziz (2011) Kamus Bahasa Melayu

Perkataan keksasteraan ini kesusasteraan bermaksud hasil Dalam bahasa Melayu
terbentuk daripada perkataan seni atau karya tulisan dalam kesusasteraan membawa maksud
sanskrit iaitu susastera yang bentuk prosa dan juga puisi yang yang sama dengan literature
membawa maksud huruf atau isi kandungannya terdapat ciri-ciri (bahasa Inggeris). Perkataan
buku indah. Sastera dari makna keistimewaan yang tertentu. Seni literature ini berasal daripada
umumnya bermaksud bahasa kesusasteraan pula membawa perkataan literate yang
yang digunakan dalam maksud sebagai seni bermaksud huruf ataupun abjad.
kitab-kitab. karang-mengarang bahan-bahan pada asalnya juga, literature
sastera yang berbentuk prosa digunakan untuk tatabahasa dan
tradisional. juga puisi.

JENIS KESUSASTERAAN MELAYU

PROSA TRADISIONAL PUISI
TRADISIONAL

Definisi : Perkataan JENIS Puisi ialah genre sastera
tradisional menurut Siti KESUSASTERAAN MELAYU paling awal bagi semua
Hajar (2011) bermaksud
serius dan abadi nilai. bangsa di dunia.

PROSA MODEN PUISI MODEN

Definisi : Menurut Annas Hj Sajak merupakan
Ahmad (1988) hasil karya satu-satunya genre puisi
sastera selepas tahun 1800
dalam puisi moden.
masihi dikategorikan Definisi menurut Hashim Awang
sebagai sastera moden.
(1984) : Puisi baharu yang
popular yang lahir sebagai
pilihan kepada puisi tradisional.

PROSA TRADISIONAL

SASTERA RAKYAT SASTERA ISTANA

Mitos Sastera agama
Sastera panji
Lagenda Sastera epik
Cerita rakyat Sastera
undang-undang

SASTERA RAKYAT

Definisi : Cerita yang MITOS Ciri-ciri :
benar-benar dianggap ● Dianggap benar-benar
terjadi dan suci oleh Jenis mitos terjadi.
● Merupakan peristiwa yang
pemilik cerita dan aneh malah penting.
masyarakat yang ● Merupakan keramat.
menyokongnya. ● Membawa kesan positif
kepada masyarakat.
● Cerita yang berlaku pada
zaman yang lama.

Mitos asal usul Mitos politik

Mitos institusi sosial

LAGENDA

Definisi Lagenda ditakrifkan sebagai cerita yang benar-benar
Ciri-ciri berlaku namun tidak dianggap suci.

● Merupakan sejenis komunikasi lisan yang bercorak
cerita yang berunsur kisah-kisah tentang tokoh
atau pahlawan.

● Latar masa : Tidak semestinya masa lampau. ( ada
hubung kait dengan masa silam)

● Kisah yang mempunyai kaitan dengan zaman
sekarang akibat kepercayaan terhadap keramat.

Jenis ● Lagenda keagamaan
● Lagenda perseorangan
● Lagenda tempat
● Lagenda tokoh

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat cerita rakyat merupakan DEFINSI
cerita yg diceritakan untuk orang biasa.

CERITA RAKYAT Cerita rakyat ini berbentuk prosa dan tidak benar-benar terjadi.

CIRI-CIRI

Merupakan salah satu sumber hiburan, juga kisah-kisah yang
menegakkan kebenaran beserta nilai moral atau sindiran.

JENIS-JENIS CERITA RAKYAT

CERITA BINATANG CERITA PENGLIPUR LARA CERITA JENAKA CERITA TELADAN

-Watak binatang yang -Cerita yang diceritakan oleh para -Cerita jenaka merupakan cerita -Cerita Teladan merupakan sebuah
mempunyai karakter yang penglipur lara. yang dihadiri sekali dengan rasa cerita yang penuh dengan unsur
mempunyai sikap dan juga geli hati dan gembira bagi pengajaran atau didaktik dan
tingkah laku yang serupa Ciri-ciri: pendengarnya. pendidikan moral yang ditetapkan
manusia. -Disampaikan secara lisan. melalui nilai-nilai murni.
-Disampaikan dari satu generasi -Cirinya, adanya unsur kebetulan
Contoh cerita binatang ; Cerita ke generasi yang lain. dengan realiti dan juga -Cerita Teladan ini berpegang
Sang Kancil -Mempunyai tokok tambah semasa ragam-ragam kehidupan manusia. kepada hukum karma iaitu watak
penyampaian cerita. yang baik akhirnya akan mendapat
-Diselit juga dengan puisi -Cerita jenis ini perlulah berunsur pembelaan/balasan yang baik.
tradisional. kelucuan yang diujarkan melalui Sebaliknya, watak jahat akan
dialog dan juga karakter menerima balasan buruk setimpal
Fungsi: watak-watak di dalam cerita dengan perbiatan yang dilakukan
-Sebagai hiburan dan pendidikan. tersebut. oleh mereka.

SASTERA ISTANA
(Tulisan)

SASTERA SASTERA EPIK SASTERA PANJI SASTERA AGAMA
UNDANG-UNDANG
Dikenali juga sebagai Karya yang berunsur Fokusnya terhadap ceritaa
Dijadikan bahan kajian sastra pahlawan yang kisah pengembaraan, tentang kehebatan Nabi
yang berkaitan dengan bersifat sejagat. percintaan dan juga Muhammad SAW untuk
sistem pemerintahan, Ciri yang diperlukan
sistem pentadbiran malah dalam sastera epik : peperangan. menyebarkan agama Islam
ada juga berkait dengan -Ciri kepahlawanan dan walaupun menghadapi
susun lapis masyarakat keperwiraan yang unggul. pelbagai rintangan

lama.

PROSA MODEN CERPEN
NOVEL
Hasil karya sastera yang diterbitkan selepas 1800 Masihi digolongkan sebagai sastera moden. DRAMA

CERPEN Cerpen merupakan gabungan dua perkataan iaitu cerita dan pendek.

Cerpen merupakan alat bagi menggambarkan sikap, perasaan, pandangan dan juga
fikiran pengarang.

Berkisar mengenai sesuatu peristiwa dan juga peristiwa tersebut menjadi fokus
utama keseluruhan cerpen.

Terdapat satu tema dan beberapa persoalan bagi adanya kesan pada pengakhiran
cerita.

Satu plot sahaja yang dibawa dalam penulisan cerpen, plot tersebut yang akan
dikembangkan dengan baik sehingga terhasilnya

DEFINISI : Prosa rekaan yang panjang yang menceritakan
sebahagian kisah kehidupan seseorang.

CORAK NOVEL

Pada tahun 1972 Shahron Ahmad KEMASYARAKATAN SEMANGAT
ada mengatakan novel ini KEBANGSAAN
NOVEL
merupakan satu bentuk pentafsiran Karya Harun Aminurrashid :
rencam hidup manusia tetapi Karya Harun Aminurrashid : Siapakah yang bersalah
Cinta Gadis Rimba (1947) (1949)
terbentuk dalam sastera cereka.

Faktor utama yang terdapat dalam
sesebuah novel ialah pengalaman
peribadi, realiti rencam hidup dan

imaginasi.

Drama merupakan karya sastera yang penulisnya DRAMA
menyampaikan jalan cerita melalui lakonan dan dialog
yang dibina. Unsur penting lain :
1. Cahaya
Erwan Juhara (2014) mengatakan drama ialah unsur 2. Bunyi
yang mempunyai satu kesatuan yang membentuk 3. Pakaian (kostum)
keseluruhan cerita. 4. Tatarias
5. Penonton
Unsur penting utama drama ialah:
1. Skrip drama itu sendiri.
2. Pelakon atau watak yang melakonkan itu juga amat
penting dari segi pementasan drama itu supaya
penonton lebih menjiwai drama tersebut.

PUISI TRADISIONAL

● Puisi antara genre sastera yang paling awal.
● Masyarakat Eropah menghasilkan dua buah epik iaitu Iliad dan juga

Odyssey.
● Masyarakat Hindu menghasilkan puisi Mahabharata dan Ramayana.
● Masyarakat Arab menggantungkan hasil karya puisi terbaik pada

Ka’abah pada zaman Jahiliah. Puisi yang dihasilkan ialah pantun.

JENIS-JENIS PUISI

PANTUN GURINDAM SYAIR SELOKA

PANTUN DEFINISI MENURUT HARUN MAT PIAH 2 KERAT
(1989) : Pantun terbahagi kepada 4 KERAT
6 KERAT
dua aspek iaitu dalaman dan 8 KERAT
luaran. 10 KERAT
12 KERAT
JENAKA BUDI AGAMA PANTUN
PERCINTAAN BERKAIT
MENYAMPAIKAN BENTUK PANTUN
HASRAT
PERPISAHAN JENIS-JENIS PANTUN
MENGHIBUR TERSEMBUNYI
MENDUKA AKAL MELUAHKAN
NASIHAT PERASAAN MENGHIBUR

MENYEDAPKAN
CAKAP

MENYAMPAIKAN
HASRAT SENI

Hak milik kekal orang Merupakan kaedah rangkapan
Melayu tertua dalam puisi.

Merupakan manifestasi PANTUN Wahana terbaik untuk
terbaik daalam segi meluahkan isi hati.
sastera orang Melayu.

Menyampaikan pemikiran dan
perasaan masyarakat Melayu.

GURINDAM

DEFINISI GURINDAM BENTUK GURINDAM JENIS-JENIS GURINDAM

-Berasal daripada bahasa -Puisi yang bebas dan tidak ● Gurindam serangkap dua baris.
Sanskrit iaitu bahasa Tamil “yaitu terikat. ● Gurindam serangkap empat
kirindam” yang membawa maksud -Rangkap : Mempunyai dua atau
perumpamaan. beberapa baris dalam serangkap . baris.
Baris pertama : Syarat. ● Gurindam bebas.
-Menurut Za’ba gurindam Beris kedua : Akibat.
merupakan sejenis syair yang Perkataan : Tidak ditetapkan.
melarat yang tetap sukatan dan Suku kata: Tidak ditetapkan
rangkapannya. Isi gurindam itu Rima : a/ a;a/b atau serima.
juga perlulah mengandungi fikiran
yang bernas dan menggunakan
bahasa yang riang sebagai
nyanyian.

-Menurut Sultan Muhammad Zain
pula mengatakan gurindam ialah
sajak yang terjadi dua baris :

● baris pertama : syarat
● baris kedua : akibat

SYAIR

SEJENIS PUISI YANG BERLAGU DAN DIKATAKAN BERASAL DARI PARSI.
KEDATANGANNYA KE NUSANTARA BERSAMA-SAMA KEDATANGAN ISLAM.

BENTUK SYAIR JENIS-JENIS SYAIR Syair bercerita. Syair Keagamaan.
Syair nasihat. Syair panji.
-Puisi yang terikat. Syair semangat patriotik.
-Tidak mempunyai pembayang. Syair alam sekitar. Syair romantis.
-Rangkap : Setiap rangkapnya terdiri Syair kiasan. Syair saduran.
daripada empat baris Syair sejarah.
-Perkataan : 4-5 perkataan. Syair ilmu.
-Sukukata : 8-12 sukukata. (sebaris)
-Rima : Rima akhirnya a/a/a/a
-Syair perlulah berurutan bagi
melengkapkan idea.
-Syair ialah satu pernyataan yang
berlarutan untuk menyampaikan
cerita , kisah atau buah fikiran
penyair.

SELOKA -Seloka ialah puisi Melayu yang bebas iaitu bentuk tertentu.
- Kata seloka pula berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu “shloka”.

Satu bentuk puisi tradisional yang CIRI-CIRI CONTOH CERITA
bercorak karangan, berangkap dan
Mempunyai maksud menyindir,mengejek Pak Kaduk
menggunakan bahasa irama. secara serius. Lebai Malang
Pa’ Pandir
Mengandungi unsur jenaka, gurau Mengkritik sifat negatif atau tingkah Pak Belalang
senda, sindiran, olokkan dan laku. Si Lunchai
ejekkan.
Mempunyai mesej sindiran dalam bentuk
Berbentuk bebas. teladan.

Mirip pantun dan syair. Untuk berhibur tetapi ada unsur sindiran.

PUISI MODEN

SAJAK Sajak merupakan satu-satunya genre puisi di dalam puisi moden.
-Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sajak adalah
bentuk karya sastera yang teratur dan terikat dalam
baris-barisnya.

Jenis Sajak Berdasarkan Posisi

CIRI-CIRI SAJAK Berdasarkan posisinya, sajak dibahagi menjadi dua
jenis iaitu:

1. Memiliki bentuk tertentu, berurutan di dalam baris yang sejajar, memiliki ● Sajak Awal
pola (untuk puisi tradisional), atau memiliki bentuk bebas. Sajak awal adalah persesuaian bunyi suku kata yang
letaknya di awal kata.
2. Ungkapan kata dan bahasa pada sajak dipengaruhi oleh unsur lagu,
irama, dan keharmonisan bunyi. ● Sajak Akhir
Sajak akhir adalah penyesuaian bunyi suku kata yang
3. Baris pada sajak disusun membentuk pola atau ikatan tertentu (untuk terletak di akhir kata.
puisi tradisional) dan tanpa pola ikatan tertentu.

FUNGSI KESUSASTERAAN MELAYU

HIBURAN PENDIDIKAN DAKWAH KRITIKAN SOSIAL

Keperluan untuk menghiburkan Karya sastera adalah untuk memberi Dakwah sebagai proses penyampaian Sastera adalah rakaman kehidupan
pengajaran, nasihat atau pesanan yang mengali dan menyelongkar
melahirkan karya sastera yang kepada masyarakat. Fungsi ini juga pesan suci Tuhan kepada manusia tentu kehidupan manusia daripada
menjadikan karya sastera sebagai suatu pelbagai sudut pandang yang
membawa keseronokan yang bahan yang dapat membawa kesedaran sahaja disampaikan melalui medium berbeza-beza. Perkara yang
kepada masyarakat, mengubah dipaparkan dalam sastera adalah
pemikiran, serta memberi ruang untuk atau saranan yang difahami sebagai sesuatu yang berlaku dan terjadi
masyarakat menyerap nilai-nilai moral dalam realiti kehidupan manusia. Hal
indah. Hiburan terhasil dari yang dibawa dalam karya sastera. Cerita objek dakwah (Mad'). Medium atau ini kerana sastera adalah gambaran
Sang Kancil dengan Buaya misalnya kehidupan manusia sebagaimana
keindahan kata-kata yang cukup terkenal bukan semata-mata saranan dakwah tentulah melalui ditegaskan oleh Usman wang, A.
kerana ceritanya menghiburkan tetapi Samad Said dan Dharmawijaya.
diungkapkan, irama atau rentak keupayaannya untuk memasyarakatkan bahasa. Bahasa sebagai saranan Lantaran itu, karya sastera bukan
nilai, unsur moral dan pengajaran yang sahaja merakamkan sesuatu yang
yang yang tesusun, kemampuan berguna kepada masyarakat. Secara komunikasi dakwah ternyata efektif luar biasa tetapi perkara yang biasa
tidak lansung kita dibesarkan dalam tetapi diolah dalam bentuk karya
karya sastera untuk membelai asuhan moral yang dibawa dari cerita atau keberkesanannya. Islam juga kreatif yang indah sifatnya.
tersebut. Tanpa sedar kita diserapkan
emosi pembaca atau pendengar, dengan kepentingan nilai tolong- mejunjung tinggi nilai-nilai
menolong dan kita pula diperingatkan
unsur kelucuan dan sebagainya. betapa buruknya sikap tidak mengenang kesusasteran. Ruang dialektika yang
budi.
Kepentingan fungsi terdapat dalam dunia kesusasterdan,

hiburan menjadikan karya menjadikannya mampu menemukan

sastera seperti cerita warna baru dalam rangka menyampaikan

penglipurlara diterima oleh pesan suci Tuhan yang diebut dengan

masyarakat sebagai karya yang dakwah. Pertemuan antara agama

diminati dan digilai masyarakat dengan kesusasterdan pada dasarnya

terlihat dalam realiti peradaban Islam

pada suatu ketika. sebagai agama Rahmatan Lil Alamin

dalam sejarahnya meletakkan agama

sebagai sistem mengatur hubungan

manusia dengan Tuhannya dan sosial

mengatur hubungan antara manusia

dengan lingkungan sekitar masih tetap

berjalan sampai sekarang.

PANTUN

MANIFESTASI AKAL BUDI DI DALAM PANTUN

PANTUN BUDI Pembayang
Maksud
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi di bawa mati.

Persoalannya, mengapakah pisang ?

Cerminan falsafah masyarakat yang Masyarakat Melayu suka belayar yang
mewakili pemikiran masyarakat dahulu. memerlukan bekalan yang mengenangkan,

mudah dibawa dan mudah didapati.

Pisang emas dibawa belayar, Mengapakah pisang Emas ?
Masak sebiji di atas peti, Mengapa masak sebiji ?

Mengandungi potassium untuk membantu pergerakan Mudahkan pencernaan.
otot dan mengurangkan kekejangan. Bersifat pencuci mulut. Tetapi mengekalkan tenaga.
Makanan terbaik bagi membekalkan tenaga
Mudah didapati dan senang dibawa.

Petua mabuk laut seperti loya, berpeluh, pening dan muntah.

Membekalkan sumber tenaga dengan cepat dan berkesan. Kerana pisang Emas masak sebji-sebiji tidak sekata.

Akal budi masyarakat melayu dalam aspek pemikiran

1. Pelayar dahulu menjadikan pisang sebagai bekalan kerana manfaat pisang amat tinggi berbanding makanan-makanan yang lain.
2. Pisang Emas masaknya tidak sekata, sebiji-sebiji dan ini tidak akan menjadikan pelayar makan pisang tersebut sekali gus. Secara

tidak langsung ia membantu bekalan yang dibawa kekal dalam jangka masa yang panjang.
3. Menggambarkan kesenian pantun yang berfokuskan kepada realiti masyarakat Melayu dahulu yang hebat dalam pelayaran dan

besertakan kelengkapan makanan sebagai sumber tenaga untuk jangka masa panjang.

Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi di bawa mati.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu
emas mempunyai nilai yang amat tinggi.

Emas Mahu dimiliki oleh semua orang Akal budi masyarakat Melayu
Lambang kekayaan. menyatakan peri pentingnya
Budi budi dalam kehidupan manusia
Akal kebijaksanaan. sehingga masyarakat Melayu
? Pendidikan yang bertujuan membentuk budi pekerti. membandingkan budi dengan
emas yang tinggi nilainya pada

mata kasar.

Tidak boleh dijual beli dengan wang ringgit atau emas.

Pelajaran yang memerlukan proses penghayatan, pengamatan, dan
pengaplikasian yang lama dan berterusan.

KESIMPULAN

- Pantun ditulis oleh masyarakat Melayu pada masa dahulu penuh dengan keunikan, kesenian yang
tersendiri dan menunjukkan akal budi orang Melayu yang amat tinggi nilainya. Pembayang setiap pantun
mempunyai makna yang unik dan dicipta dengan mempunyai makna yang tersendiri dan bukan dicipta
sekadar untuk penyedap pantun sahaja. Setiap maksud pantun mempunyai unsur nasihat kepada
masyarakat yang bersifat kekal dan mempunyai kebenaran sehingga ke hari ini. Pantun amat sesuai
dengan jiwa melayu kerana dapat menonjolkan keperibadian orang Melayu yang kaya dengan kesenian dan
kebudayaan Melayu.

SELOKA

- Seloka pak Kaduk ini bertujuan untuk menghiburkan pembaca tetapi terselit unsur-unsur
sindiran yang menggambarkan golongan masyarakat yang tidak mampu untuk berfikir
secara logik dan rasional dalam melakukan perbuatan tanpa berfikir terlebih dahulu.
Seloka ini juga menggambarkan kebodohan yang dilakukan oleh Pak Kaduk mengakibatkan
kerugian kepada dirinya dan ditimpa dengan nasib yang malang.

MANIFESTASI AKAL BUDI DI DALAM SELOKA

Manifestasi akal budi masyarakat Melayu jelas digambarkan dalam seloka ini ialah menyindir sikap
individu yang tidak berkemampuan untuk berfikir secara rasional.

1. Menyindir segelintir golongan pemimpin atau raja yang sanggup melihat dan mengambil kesempatan terhadap
rakyat yang bodoh dan bendul seperti Pak Kaduk. Ini dapat dibuktikan apabila raja mengambil kesempatan
atau kebodohan Pak Kaduk menyebabkan Pak Kaduk mengalami kerugian yang teruk. Sepatutnya seorang
pemimpin sewajarnya melindungi rakyatnya ditipu daripada terus-menerus menindasnya.

2. Menyindir kebijaksanaan atau kebodohan bertindak tidak menggunakan akal fikiran yang waras akan merugikan
diri sendiri. peristiwa pertukaran ayam dengan raja yang dibuat oleh Pak Kaduk tanpa berfikir panjang
membuatkannya kerugian sepanjang hidupnya. Seharusnya dia perlu berfikir secara waras untuk menukarkan
ayamnya dengan raja kerana ayamnya telah terkenal hebatnya ketika itu.

3. Menyindir akan sikap masyarakat dahulu yang suka berjudi. Sikap suka berjudi dalam diri Pak Kaduk telah menyebabkan dirinya mengalami
kerugian dan ditimpa malang. Akibat perjudian ini, dia kehilangan kampung halaman dan ayam yang sentiasa memberi tuah kepadanya.

4. Menyindir sikap manusia iaitu Pak Kaduk yang sanggup bertindak membunuh isterinya kerana dipengaruhi oleh perasaan marah. Pak Kaduk
sanggup membunuh isterinya kerana isterinya menegur perbuatan bodohnya itu. Akibat perbuatan kejam yang melanggari hukum agama ini
membuatkan Pak Kaduk kehilangan isteri peneman hidupnya. Tambahan pula kini, tiada siapa yang sudi menegur kesalahannya lagi.

5. Menyindir sikap manusia yang suka membazir. Ini dizahirkan melalui sikap Pak Kaduk yang membuang nasi sehingga menyebabkan dia berada
dalam kebuluran. Sikap membazir ini tidak sepatutnya diamalkan kerana ia merugikan kita dan merupakan amalan syaitan.

KESIMPULAN

- Melalui seloka ini, nilai akal budi dan budaya Melayu dapat diketengahkan. Selain itu, terdapat pemikiran-pemikiran yang
mencetuskan kebenaran untuk renungan bersama dan dijadikan teladan. Kritikan terhadap golongan ini dibuat secara halus
dan bukan secara terang-terangan untuk menjaga sensitiviti atau perasaan seseorang ketika komunikasi berlangsung.
Selain itu, untuk menyampaikan sindiran atau kritikan terhadap kepincangan yang berlaku dalam masyarakat disebabkan
golongan raja mahupun golongan rakyat dan disampaikan secara berlapik atau berkias. Seterusnya, melalui seloka ini juga
dapat menjelaskan budaya masyarakat Melayu yang sopan budi bicara yang tidak pernah mengkritik dengan bahasa yang
kesat malah menggunakan bahasa yang halus sehingga memberi kesan yang amat mendalam kepada masyarakat. Manakala
gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan dalam seloka ini menggambarkan ketinggian seni bicara masyarakat Melayu.

SYAIRSYAIR
SITI SIANAMH ANIFESTASI AKAL BUDI DI DALAM SYAIR

Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya,

Roma di muka pula dicukurnya,

Seperti taji berandam di keningnya,

Kemudian memakai dengan selengkapnya.

Dalam aspek akal budi, ternyata Raja Ali Haji ingin menegur dan membetulkan sikap dan hidup manusia ke arah yang lebih baik sama ada di dunia mahu pun akhirat.
Keimanan amat penting dan dengan iman yang kuat perjalanan hidup manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam rangkap pertama ini, aspek akal budi yang ingin
ditonjolkan ialah sikap wanita yang gemar mencukur keningnya supaya kelihatan cantik tetapi amat pelik sekali ditambah pula ada wanita yang memakai kening palsu.
Perbuatan ini sama sekali tidak dituntut oleh agama Islam dan ia adalah satu perbuatan dosa.

Mengagak mengilai terlalu suka,
Melihat laki-laki ditampakkan muka,
Supaya laki-laki boleh menyangka,
Ianya elok tiada terhingga.

Dalam rangkap kedua ini sikap wanita yang sengaja ingin cuba menarik perhatian lelaki. Mereka ketawa berlebih-lebihan dan sengaja menampakkan bahagian wajah
supaya lelaki lebih tertarik kepada wajah mereka yang tiada cacat dan cela. Penyair menginginkan kita melakukan perbuatan yang mulia sifatnya dan jangan
menyalahi tuntutan sebagai seorang wanita soleha dan menjaga kesopanan di khalayak ramai dan janganlah ketawa mengilai-ngilai.

Sesetengah perempuan sangat pesolek, Melalui rangkap ketiga ini penyair ingin menyatakan terdapat ramai wanita pada masa
Berhias berdandan berpakaian molek, kini banyak menghabiskan masa menghadap cermin sahaja sedangkan masa itu amat
Di dalam cermin muka ditelek, penting untuk kita lakukan perkara-perkara yang lebih berfaedah seperti beribadah.
Kanak dan kiri dibelek-belek. Seharusnya wanita itu bersederhana dalam penampilan diri.

Rangkap keempat ini, penyair mengupaskan bahawa keseronokan bersolek sehingga Meskipun tiada beberapa eloknya,
ingin menutup kejadian Allah sebenarnya adalah satu dosa. Sepatutnya kita perlu Ada yang setengah kembang hidungnya,
bersyukur dengan pemberian Allah. Serta kepik pula batangnya,
Seperti buaya besar mulutnya.

Sesetengah perempuan perangainya cela, Dalam rangkap kelima ini pula, penyair mengungkapkan bahawa wanita yang tidak baik
Habis dipenuhi rambut kepala, perangainya ialah wanita yang suka memakai rambut palsu bagi menunjuk-nunjuk yang kononya
Rambut yang sikit disiputnya pula, mereka itu wanita yang cantik. Sekiranya kita hendak berhias janganlah berlebihan sehingga boleh
Memakai cemara berjela-jela. menimbulkan fitnah.

Dalam rangkap keenam pula, penyair menyatakan terdapat wanita yang sengaja melumuri bedak di Terkadang muka dibubuh pupuri,
kaki, tangan dan lengan agar kelihatan putih semata-mata bertujuan untuk mengaburi mata orang Kaki dan tangan, lengan dan jari,
orang yang melihat dari jauh. Sikap menipu dan tidak jujur tentang diri ini amat dilarang oleh agama Jadilah rupa putih berseri,
dan kita mesti bersyukur dengan apa adanya kita. Pekerjaan tipu sanagat digemari

Berlindunglah kita kepada Allah, Menerusi rangkap ini, Raja Ali Haji mengajak kita memohon keampunan daripada Allah supaya
Daripada perbuatan yang amat salah, kita dijauhi dari tingkah laku yang sangat keji, sebagai kaum wanita yang soleha, kita perlulah
Mudah-mudahan dilepaskanlah, berdoa agar kita tidak terjebak ke dalam kancah sampah masyarakat atau tidak berguna.
Jangan menjadi betina sempolah,
KESIMPULAN

- Umumnya, dalam syair Siti Sianah ini dituju khas kepada kaum hawa dia muka bumi ini. Mereka diingatkan supaya sentiasa
menjaga etika dan nama baik keluarga serta menjaga maruah diri dan nama baik keluarga di samping masih dalam ajaran,
norma dan budaya masyarakat. Manakala tingkah laku negatif perlulah dijadikan sempadan supaya wanita tidak dikuasai
nafsu dan syaitan. Di sini diperlihatkan kepada kita betapa tingginya pemikiran dan akal budi masyarakat Melayu sehinggakan
sudah membuktikan bahawa masyarakat melayu sudah mempunyai satu tingkat pemikiran yang tinggi dalam menempuhi
kehidupan yang mendatang. Syair Siti Sainah ini merupakan wadah dalam usaha untuk para wanita Melayu memahami dan
cuba mengamalkan beberapa aspek ilmu, akhlak dan adab dan ilmu fekah dan tasawuf.

GURINDAM

MANIFESTASI AKAL BUDI DI DALAM GURINDAM

Gurindam Dua Belas ( Fasal Ketiga ) Manifestasi akal budi dalam Gurindam Dua Belas Fasal
yang ketiga ini boleh dilihat melalui aspek pemikiran dan
Apabila terpelihara mata, falsafah yang terdapat dalam gurindam tersebut.
Sedikitlah cita-cita. Terdapat falsafah yang membincang tentang kehidupan
Apabila terpelihara kuping, manusia yang mengaitkan kehidupan di dunia dan akhirat.
Khabar yang jahat tiadalah damping. Dalam gurindam ini kita dinasihati supaya sentiasa
Apabila terpelihara lidah, memelihara anggota diri dan budi pekerti.
Nescaya dapat daripadanya faedah.
Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan,
Daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tidak senonoh.
Anggota tengah hendaklah diingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.
Hendaklah pelihara kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Rangkap petama

Kita dinasihati agar menjaga penglihatan supaya dapat mengurangkan keinginan kita
terhadap perkara-perkara yang negatif dan tidak berfaedah dan melihat sesuatu
perkara yang dilarang oleh Allah.

Rangkap kedua

Kita dinasihati agar menjaga pendengaran supaya kita terhindar daripada mendengar
perkara-perkara yang tidak baik seperti hasutan dan kejian.

Rangkap ketiga

Dalam rangkap ini kita sentiasa diingatkan supaya menjaga tutur kata kerana
sekiranya kita menjaga tutur kata dengan baik kita akan mendapat banyak
manfaatnya.

Rangkap keempat

Seterusnya kita juga dinasihati supaya memelihara tangan kita daripada melakukan
perkara-perkara yang tidak baik seperti mengambil barang yang bukan milik kita.

Rangkap kelima

Rangkap kelima ini meminta kita menjaga nafsu agar kita tidak melakukan perbuatan
yang dilarang.

Rangkap keenam

Kita juga dinasihati supaya menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat.

Rangkap ketujuh

Rangkap terakhir ini pula, meminta agar kita perlu memelihara anggota kaki supaya
tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat.

KESIMPULAN

- Gurindam ini mengandungi persoalan tentang kehidupan dunia dan akhirat dan penulis mengutarakan nilai-nilai yang perlu kita

terapkan dalam kehidupan seharian kita. Seperti nilai kebijaksanaan dalam menutur kata yang perlu dipraktikkan dalam diri
kita. Seterusnya nilai kesabaran iaitu kesabaran kita dalam memelihara mata kita daripada melihat segala larangan Allah dan
akhir sekali nilai berbudi bahasa. Raja Ali Haji juga menyentuh hal-hal keperibadian, akhlak dan akidah yang harus ada dalam
diri manusia. Kesemua anggota badan haruslah dipelihara agar akhlak dan akidah tidak rosak. Gurindam 12 merupakan pusaka
bangsa Melayu yang perlu dilestarikan kerana ia bercirikan kebudayaan Melayu yang sangat memegang teguh nilai-nilai
agama, nilai kebenaran dan keyakinan, nilai keindahan dan nilai moral.

SUMBER RUJUKAN

Abdul Karim Kamaruzaman. (2012). Kesusasteraan Melayu. Slideshare.
https://www.slideshare.net/AbdulKarimKamaruzaman/kesusasteraan-melayu-11610094

Dr Azman bin Rahmat, Dr Mohd Nazri bin Zainudin, Shamsudin bin Abu Bakar, Haji Abdul Rani bin
Hassan & Dr Hasnah binti Awang. (2022). Pengenalan Kesusateraan & Kebudayaan Melayu.
Pustaka Al-Ehsan. Firdaus Press Sdn. Bhd.

Faozan Tri Nugroho. (2021). Pengertian Sajak, Ciri-ciri, Sifat, Bentuk, dan Jenis-jenisnya yang
perlu Diketahui. Bola.com.
https://www.bola.com/ragam/read/4485400/pengertian-sajak-ciri-ciri-sifat-bentuk-dan
-jenis-jenisnya-yang-perlu-diketahui

Md Hasri. (2013). Kesusasteraan Melayu. Academia.
https://www.academia.edu/8060073/KESUSASTERAAN_MELAYU

Mohd Rodzi. (2011). Fungsi Sastera Dalam Masyarakat. Academia.
https://www.academia.edu/10263421/Fungsi_sastera_dalam_masyarakat

Nanidefran. (2021). KOnsep Dan Fungsi Kesusasteraan Melayu. Scribd.
https://www.scribd.com/doc/122868245/Konsep-dan-fungsi-kesusasteraan-Melayu

Shamsudin bin Abu Bakar. (2022). Fungsi Sastera Melayu. Scribd.
https://www.scribd.com/embeds/447276356/content?start_page=1&view_mode=sc
roll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf

Yusoff Ismail. (2008). Kesusasteraan Melayu Lama dan Baru. UUM Repository.
http://repo.uum.edu.my/id/eprint/6070/

SEKIAN
TERIMA

CRÉDITOS: este modelo de apresentação foi criado
pelo Slidesgo, e inclui ícones da Flaticon e

KASIHinfográficos e imagens da Freepik


Click to View FlipBook Version