The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวปฏิบัติที่ดี-ด้านการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fms.lru2017, 2020-08-27 06:40:23

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี-ด้านการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

แนวปฏิบตั ิท่ีดีการจัดการความรู้ ดา้ นการผลิตบณั ฑติ สหกิจศึกษา : บรู ณาการทางานกับการเรียน พัฒนาอาชพี และสรา้ งความพรอ้ มในการทางาน

เร่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรอู้ าจารยน์ เิ ทศสหกิจศึกษา สถานศกึ ษา สหกิจศึกษา สถานประกอบการ

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) การพฒั นาคณุ ภาพบณั ฑติ ตามมาตรฐานวชิ าการ วิชาชพี ตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
คอื การศึกษาท่เี นน้ การปฏิบตั งิ านในหนว่ ยงาน ซ่ึงเรียกวา่ สถานประกอบการอยา่ ง
เปน็ ระบบก่อนสาเรจ็ การศกึ ษา ซึ่งเปน็ รปู แบบหนงึ่ ของการจัดการศกึ ษาเชงิ บรู ณา วัตถปุ ระสงคห์ ลัก
การระหว่างการเรียนการสอนกับการทางานอย่างมีระบบ โดยให้นักศึกษามีการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จานวนไม่น้อย่ 16 สัปดาห์ซึ่งสถาน 1. เตรยี มความพรอ้ มนักศกึ ษาในด้านการพฒั นาอาชีพ ทกั ษะ และประสบการณ์
ประกอบการจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน อยา่ งเต็มรูปแบบให้ความร่วมมือ กอ่ นส่รู ะบบ การทางานจริง
เต็มเวลา ท้ังน้ีนักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานปฏิบัติงานช่ัวคราว
ในสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะรบั เงินเดือน ค้าจ้าง สวัสดิการ 2. เพ่มิ เติมประสบการณ์ทางด้านวชิ าการ วิชาชีพและพฒั นาตนเองแก่นกั ศกึ ษา
หรือค่าตอบแทน อื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ สหกิจศึกษา เปิด ในรปู แบบที่ มคี ุณคา่ เหนอื กว่าการฝกึ งาน
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการ ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ อันจะเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
สามารถนาไปใช้ในการทางานจริง เป็นการเติมเต็มการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะ
สาเร็จการศึกษาเพือ่ เป็นบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพตามท่ตี ลาดแรงงานตอ้ งการ

แนวคิดเกย่ี วกบั สหกจิ ศกึ ษา 1 ตระหนักถึงการเตรยี มพรอ้ ม ดา้ นการ อาจารยน์ ิเทศงาน / อาจารยท์ ี่ปรึกษา
ประกอบอาชีพ และการเขา้ สหรู่ ะนบ้า บ1 การ
คณาจารย์เปน็ องคป์ ระกอบท่ีสาคัญต่อการดาเนนิ งานสหกจิ ศกึ ษาของคณะ
ทางานของบณั ฑติ ก่อนสาเร็จการศึกษา วสิทาขยาาวกชิ าารขจอดั งกคาณระมฯหไาดว้กทิ ายหานลดยั ครุณาชสภมัฏบเตัลิยขอซงึ่งอไาดจจ้ าัดรกยา์ทรป่ี ศรกึ ึกษษาาในงาหนลสักหสหกนูติจ้ารศฯ2ึก1ษ0า
ทงั้ น้ีเพอื่ ให้ สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอดุ มศกึ ษา
2 การพฒั นาคุณภาพบัณฑติ ตามความตอ้ งการ ทกี่ าหนดไว้ ประกอบดว้ ย
ของตลาดแรงงาน


คุณสมบตั ขิ องอาจารย์ อาจารยน์ ิเทศงาน ในระหวา่ งการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวชิ าฯไดก้ าหนดให้
บทบาทและหนา้ ที่ อาจารยท์ ป่ี รกึ ษา คณาจารย์นิเทศดาเนนิ การนิเทศงานสหกิจศกึ ษา ณ สถานประกอบการ
การนเิ ทศ อย่างนอ้ ย 1 คร้งั ของการปฏบิ ัตงิ านสหกจิ ศกึ ษา โดยทางสถาน
ประกอบการต้องประชมุ รว่ มกันเพ่ือหารอื ติดตามผลการปฏบิ ตั งิ านสหกจิ
คุณสมบัตผิข่าอนงกอาารจอาบรรยม์การนเิ ทศงานสหกจิ ศึกษาจากสานกั งานคณะกรรมการ ศึกษา โดยมปี ระเด็นดังนี้
การอดุ มศกึ ษา
รปู แบบ แผนตลอดระยะเวลาและการปฏบิ ตั งิ านสหกจิ ศึกษาของคณะ
เปน็ อาจารยป์ ระจาสาขาวชิ าของนักศึกษาที่ไปปฏบิ ตั ิงาน
มีประสบการณ์การเรยี นการสอนไม่นอ้ ยกวา่ 1 ภาคการศกึ ษา รายงานสหกจิ ศกึ ษา ลักษณะงานสหกจิ ศึกษาทสี่ ถานประกอบการ
มอบหมาย
มคี วามรู้ความเขา้ ใจเกย่ี วกับสหกจิ ศึกษาเป็นอยา่ งดี ปญั หาต่างๆ ท่สี ถานประกอบการพบในการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา

ผลการปฏบิ ตั ขิ องนักศกึ ษาและความประพฤติ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนกั ศกึ ษาสหกจิ ศึกษา

กระบวนการนเิ ทศงานสหกิจศึกษา หนา้ 4

1 วางแผนการนเิ ทศงานสหกจิ ศกึ ษา

บทบาทและหนา้ ที่ หนา้ 3 2 นัดหมายกบั สถานประกอบการก่อนไปนิเทศ

ใหค้ าแนะนาเป็นที่ปรกึ ษาโครงงานสหกิจศกึ ษา และรว่ มปรึกษาหารือ 3 นิเทศนกั ศกึ ษาโดยพบนกั ศึกษาและพนกั งานทปี่ รึกษาเพอ่ื สร้างขวัญ
ร่วมกับสถานประกอบการ และกาลงั ใจใหแ้ กน่ ักศกึ ษา ใหค้ าปรกึ ษาและช่วยแกไ้ ขปญั หาทอ่ี าจ
ทาหนา้ ทเี่ ป็นผู้ประสานงานระหว่างนักศกึ ษา สถานประกอบการ และ
อาจารย์ทปี่ รกึ ษาสหกจิ ศกึ ษา เกดิ ขึ้น ตลอดจนแลกเปลีย่ นความร้แู ละความคิดเหน็ กบั สถาน
รับรองคุณภาพท่ไี ด้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ
ประกอบการ
ใหค้ าแนะนาการลงทะเบยี นเรียนวชิ าสหกจิ ศกึ ษา
เขา้ รว่ มรับฟงั การนาเสนอสัมมนาสหกจิ ศึกษาและใหข้ อ้ เสนอแนะ 4 อาจารย์ทีป่ รกึ ษาตอ้ งไปนเิ ทศการปฏิบตั ิงานของนกั ศกึ ษายังสถาน
ประเมนิ ผลการปฏิบัตงิ านสหกจิ ศึกษาของนักศึกษาท่ีอย่ใู นความดูแล ประกอบการ อย่างนอ้ ย 1 ครงั้ ตอ่ ภาคการศกึ ษา
นเิ ทศงานสหกิจศกึ ษาระหวา่ งทีน่ กั ศกึ ษาปฏบิ ัติงานสหกิจศกึ ษา
5 อาจารยท์ ่ปี รกึ ษาตอ้ งเขยี นรายงานการออกไปนิเทศงานตามแบบฟอร์ม
ท่ีกาหนดใหแ้ ละส่งรายงานใหร้ องคณบดฝี ่ายวิชาการและวิจยั รบั ทราบ

การนเิ ทศ


หนา้ 5 หนา้ 6
หนา้ 8
ประโยชนท์ อี่ าจารยท์ ป่ี รึกษาสหกจิ ศกึ ษาของคณะไดร้ บั

คณาจารย์และผบู้ ริหารของคณะวิทยาการจัดการสามารถกาหนดหรือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรยี นการสอนใหม้ ีความทันสมัยและ
สอดคล้องกบั ความตอ้ งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั
เปน็ การเพมิ่ ศกั ยภาพของอาจารยแ์ ละเพมิ่ ประสบการณใ์ นภาคปฏิบตั ิ
และสามารถนาปัญหาทเ่ี กดิ ข้นึ มาประยกุ ต์ พัฒนากบั การเรยี นการสอน
ในหอ้ งเรียนเพ่ิมทักษะนักศึกษา
อาจารยส์ ามารถนาความรหู้ รอื ประสบการณ์ทีไ่ ด้รับมาบูรณาการกบั การ
วจิ ัยได้

เพ่อื ใหก้ ารฝึกสหกจิ ศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังหลักสตู รฯ
สาขาวชิ า นักศกึ ษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ
กาหนดเกณฑข์ ้นั ตอนพจิ ารณานกั ศกึ ษาฝกึ สหกิจศกึ ษาอยา่ งละเอียด
ต้องมีมาตรฐานเกยี่ วกบั สถานประกอบการอย่างเครง่ ครัดโดยอาจารยท์ ี่
ปรึกษา
ต้องกาหนดการแกไ้ ขปญั หาเกยี่ วกบั การเปลีย่ นท่ีนกั ศกึ ษาเปลี่ยน
สถานทีฝ่ ึกสหกิจศกึ ษา
ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษานักศึกษาจะตอ้ งผา่ นการอบรมด้านภาษาเพ่ือ
เพม่ิ ทักษะ


ภาคผนวก สารบญั 1

สหกจิ ศกึ ษา 2
1
แนวคิดเกีย่ วกบั สหกจิ ศึกษา
2
วัตถปุ ระสงค์หลกั 1

อาจารย์นิเทศงาน/อาจารยท์ ปี่ รกึ ษา 3
2 1

คณุ สมบัตขิ องอาจารย์ 3
2 1
บทบาทและหน้าที่ 4
2 1
การนิเทศ 4
2 1
กระบวนการนเิ ทศงานสหกิจศกึ ษา 5
2 1
ประโยชนอ์ าจารยท์ ่ีปรึกษาสหกิจศกึ ษา 6
2 1
ขอ้ เสนอแนะ 6
2 1
ภาคผนวก 7
2 1


แนวปฏิบตั ทิ ีด่ ีการจัดการความรู้ แนวปฏิบัตทิ ด่ี ีการจัดการความรู้
ด้านการผลติ บณั ฑติ ด้านการผลติ บณั ฑติ

เรอ่ื ง เรอ่ื ง
การแลกเปลยี่ นเรียนรอู้ าจารย์นเิ ทศสหกิจศกึ ษา การแลกเปลย่ี นเรียนรอู้ าจารย์นเิ ทศสหกจิ ศกึ ษา

งานสหกจิ ศกึ ษา คณะวทิ ยาการจดั การ งานสหกจิ ศกึ ษา คณะวทิ ยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เลย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Download Introduction to Declarer Play: Second Edition Free
Next Book
Sharjah Escort Services | +971(5O317796O) | Indian Escorts In Sharjah