The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fms.lru2017, 2020-08-27 06:39:11

การสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle

การสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle

อาจารย์ณชิ นันทน์ จงใจสิทธ์ิ
สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


การสร้างสอ่ื บทเรยี นปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 2

สารบัญ

เรอ่ื ง หน้า
Edpuzzle คืออะไร 3
การเข้าใช้งาน Edpuzzle 3
การเขา้ ใชง้ านในโหมดผูส้ อน (Teacher Mode) 4
การคน้ หาทรัพยากรสื่อบทเรียนทม่ี ีอยู่ใน Edpuzzle (เมนู Search) 5
การสรา้ งสื่อบทเรยี นปฏสิ ัมพันธด์ ว้ ย Edpuzzle (เมนู My Content) 6
7
- ตดั ตอ่ คลปิ วดิ โี อ 7
- การอัดบันทึกเสยี ง 8
- การบนั ทกึ คาแนะนาช่วงสนั้ ๆ ในคลิปวดิ โี อ 9
- การเพ่มิ คาถามในคลปิ วดิ ีโอ 11
- การเผยแพร่ส่ือวดิ โี อไปส่ผู ู้เรียน 12
- การนาเขา้ ส่ือวดิ ีโอ 13
- การสร้างโปรเจคงานให้ผูเ้ รียน 14
- การสรา้ งโฟลเดอร์ 15
การจดั การห้องเรยี น (เมนู My Classes) 15
- การสร้างหอ้ งเรียน 15
- การนาเข้าผเู้ รียน 17
การจัดการข้อมูลส่วนตัว (เมนู ชื่อล๊อคอินผู้ใช้) 18
การเขา้ ใช้งานในโหมดผู้เรยี น (Student Mode) 18
- การ Join Class 18
- การเข้าสบู่ ทเรยี น

เรียบเรยี งโดย อาจารย์ณิชนันทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดั การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


การสร้างสื่อบทเรียนปฏิสมั พันธ์ด้วย Edpuzzle 3

การสรา้ งสือ่ บทเรยี นปฏสิ มั พันธด์ ว้ ย Edpuzzle

Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือสาหรับผู้สอนท่ีช่วยในการสร้างสรรค์ส่ือบทเรียนปฏิสัมพันธ์ใน
รูปแบบวิดีโอผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอหรือเน้ือหาบทเรียน จากแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบเปิดท่ี
หลากหลาย อาทิ YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks ในการสร้างสื่อวิดีโอจาก
Edpuzzle ผู้สอนสามารถออกแบบเน้ือหา รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที โดยผู้สอน
สามารถแทรกคาถาม หยุดวิดโี อเพื่อเพม่ิ ข้อความหรอื เล่าเร่ืองได้คัน่ ระหว่างการดวู ดิ ีโอเนื้อหา

กล่าวได้ว่า Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยสร้างสื่อเนื้อหาบทเรียนมัลติมีเดียให้มีความน่าสนใจ ผู้สอน
สามารถสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ได้อย่างง่ายผ่านการตัดต่อคลิปวิดีโอ แทรกคาถาม และทาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับ
การทดสอบและการวัดประเมินผล ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ Edpuzzle ในกระบวนการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบ
การเรยี นรู้แบบ Active Learning และในรปู แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ไดอ้ กี ดว้ ย
1. การเขา้ ใช้งาน Edpuzzle

1.1 เขา้ สูโ่ ปรแกรม Edpuzzle โดยเขา้ สู่ URL: https://edpuzzle.com
1.2 เรมิ่ ต้นเขา้ ใช้งานดว้ ยการสมคั รเขา้ สู่ Edpuzzle ด้วยปุ่ม Sign Up

1.3 เลือกสถานะเข้าใช้งานได้ 2 สถานะ ทั้งในโหมดสถานะผู้สอน (I’m Teacher) เพ่ือสร้างสื่อวิดีโอ
และการจัดการห้องเรียน หรือ โหมดสถานะผู้เรียน (I’m Student) เพ่ือเข้าสู่ห้องเรียนท่ีผู้สอนสร้างและ
กาหนดให้เข้าเรยี น

เรียบเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นันทน์ จงใจสทิ ธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย


การสรา้ งส่ือบทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 4
2. การเข้าใชง้ านในโหมดผสู้ อน (Teacher Mode)

2.1 การสมคั รเข้าใชง้ าน Edpuzzle ในโหมดสถานะผ้สู อน (I’m Teacher) ซ่ึงสามารถสมคั รเข้าใชง้ าน ได้ 2
วธิ ี โดยวธิ ที ี่ 1) สมคั รเขา้ ใช้งานอย่างงา่ ยโดยเชื่อมโยงกับบัญชขี อง Google หรือ Gmail คลกิ ที่ป่มุ Google หรอื หาก
มีบัญชี Edmodo คลิกท่ปี มุ่ Edmodo และวิธีที่ 2) สมคั รเขา้ ใชง้ านโดยกรอกรายละเอียดช่อื (First Name) นามสกุล
(Last Name) บัญชอี ีเมล (Email) ทใี่ ช้อยู่ และรหัส (Password) เพอ่ื เข้าสูโ่ ปรแกรม Edpuzzle

2.2 คลกิ ทช่ี ือ่ บัญชีเพือ่ เลือกใชบ้ ัญชี Google หรือ Gmail ท่ใี ช้เพ่ือเขา้ สู่การสมคั รใช้งาน

2.3 เมื่อเข้าสู่การใชง้ านระบบจะให้กรอกขอ้ มลู ดงั รปู ภาพด้านลา่ ง เมอ่ื กรอกข้อมลู แลว้ ให้คลิกท่ปี ่มุ Join

เรยี บเรียงโดย อาจารย์ณิชนันทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั เลย


การสร้างส่ือบทเรียนปฏิสัมพันธด์ ้วย Edpuzzle 5

2.4 จะเขา้ สูห่ น้าแรกของระบบ

3. การคน้ หาทรพั ยากรสื่อบทเรียนท่ีมีอยู่ใน Edpuzzle (เมนู Search)
3.1 การคน้ หาและเลอื กใช้คลปิ วิดีโอ ทรัพยากรสือ่ บทเรียน หรอื เนอ้ื หาอืน่ ๆ ไดจ้ ากเมนู Search

3.2 สามารถค้นหาและเลือกใชค้ ลิปวดิ โี อและทรพั ยากรส่ือตา่ งๆ ได้ จากหลากหลายชอ่ งทาง Channels อาทิ
YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks, Veritasium, Numberphile, Crash course
และ Vimeo

เรียบเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นันทน์ จงใจสทิ ธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย


การสรา้ งสือ่ บทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 6
4. การสร้างสอ่ื บทเรียนปฏิสัมพันธด์ ้วย Edpuzzle (เมนู My Content)

4.1 การสร้างบทเรยี นปฏสิ ัมพันธ์ โดยคลกิ ที่เมนู My Content
4.2 คลกิ ที่ปุ่ม Create และเลือก New video เพ่ือเลอื กสร้างส่อื วิดโี อใหม่

ท้ังนี้สามารถเลือก Upload video เพ่ือนาเข้าคลิปวิดีโอที่ผู้สอนได้ถ่ายไว้เอง หรือเลือก Students Project
เพ่อื สร้างโปรเจคงานให้กบั ผู้เรยี น หรือเลอื ก New folder เพ่อื สร้างโฟลเดอรเ์ ก็บอย่างเปน็ หมวดหมู่ ตามตอ้ งการ

4.3 จากนน้ั ใหเ้ ลอื กและคน้ หาคลปิ วดิ ีโอท่ตี อ้ งการจากแหล่งทรพั ยากรตา่ ง ๆ หรอื เลือกค้นหาจากคยี ์เวิร์ด
หรือลิงค์เวบ็ โดยพมิ พห์ รือวาง URL บนแถบ Search for a video or paste the URL

4.4 เลอื กและใช้งานโดยคลกิ ท่ีวดิ ีโอนน้ั หรือปุ่ม Copy หรือ Use it เพ่อื เรมิ่ สร้างบทเรียนปฏิสมั พันธ์

เรียบเรยี งโดย อาจารย์ณชิ นันทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เลย


การสรา้ งสอื่ บทเรยี นปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 7
4.5 จากนั้นเขา้ สู่กระบวนการสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพนั ธ์ 4 ขน้ั ตอนโดยเรมิ่ จาก

ขัน้ ตอนที่ 1) เมนู Crop คลิกทเ่ี มนู Crop เพ่ือใช้เคร่ืองมือตัดต่อคลิปวดิ โี อในชว่ งเวลาท่ีต้องการ ของคลิป
วดิ โี อนัน้ ๆ

ขั้นตอนท่ี 2) เมนู Audio Track คลิกท่ีเมนู Audio Track เพ่ือใช้เคร่ืองมือในการอัดบันทึกเสียงเพ่ิมเติม
คาอธิบายหรอื คาบรรยายเนื้อหาในคลิปวดิ ีโอน้ัน ๆ

เรียบเรียงโดย อาจารย์ณิชนนั ทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเลย


การสรา้ งส่ือบทเรียนปฏิสัมพันธด์ ้วย Edpuzzle 8
เมื่อเพม่ิ เสยี งบรรยายแล้วระบบจะทาการบนั ทกึ เสียงก่อนที่จะไปยังขั้นตอนต่อไป
ขน้ั ตอนที่ 3) เมนู Audio Notes คลกิ ทเ่ี มนู Audio Notes เพ่อื ใชเ้ คร่ืองมือในการบนั ทกึ คาแนะนาช่วง
ส้ันๆ หรือคาชี้แจงในแตล่ ะจุด แต่ละเหตุการณ์สาคญั ในคลิปวิดีโอ

หลังจากบันทึกคาแนะนาหรอื คาชี้แจงแตล่ ะจดุ เสร็จแล้ว ระบบจะทาการบันทึกเสยี งกอ่ นจะนาเข้าสู่ขึ้นตอนสุดท้าย

เรียบเรียงโดย อาจารยณ์ ชิ นันทน์ จงใจสทิ ธ์ิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย


การสรา้ งสือ่ บทเรียนปฏิสมั พันธ์ด้วย Edpuzzle 9
ขั้นตอนท่ี 4) เมนู Quizzes คลิกที่เมนู Quizzes เพื่อใช้เคร่ืองมือในการเพิ่มคาถามระหว่าง
การดู วดิ โี อได้

โดยคาถามจะมที ั้งหมด 3 แบบ คอื
1. คาถามปลายเปิด สามารถเพ่มิ คาถามได้ โดยคลิกทีเ่ ครอ่ื งหมายบวก + จากนน้ั กดปุ่ม Save จะแสดง
คาถามที่ได้เพิม่ เขา้ ไปในเน้ือหา ให้กดปุ่ม Continue เพ่อื กลบั ไปทีห่ นา้ วิดโี อ

เรยี บเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นนั ทน์ จงใจสิทธิ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดั การ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเลย


การสรา้ งสื่อบทเรยี นปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 10
2. คาถามแบบหลายตัวเลือก สามารถเพิ่มคาถามได้ โดยคลกิ ท่เี ครือ่ งหมายบวก + จากนัน้ กดปุ่ม Save
จะแสดงคาถามท่ไี ด้เพิม่ เข้าไปในเนื้อหา ใหก้ ดปมุ่ Continue เพอื่ กลบั ไปท่หี นา้ วดิ โี อ

3. ส่วนแสดงความคิดเห็น สามารถเพิ่มขอ้ คดิ เห็นได้ โดยคลิกทเี่ คร่อื งหมายบวก + จากนั้นกดปุม่ Save
จะแสดงคาถามที่ไดเ้ พม่ิ เขา้ ไปในเน้ือหา ให้กดปุม่ Continue เพอ่ื กลับไปที่หน้าวดิ ีโอ

หลังจากดาเนินข้ันตอนครบทั้ง 4 ขั้นตอน ตัด ใส่เสียง โน้ตเสียง และสร้างคาถามหรอื ข้อสอบ เรียบร้อย
แล้ว ใหค้ ลกิ ทีเ่ มนู Save และ Finish เพ่ือยืนยันการสร้างสอื่ วิดโี อเสรจ็ สิน้

เรยี บเรียงโดย อาจารย์ณิชนนั ทน์ จงใจสิทธิ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย


การสรา้ งส่ือบทเรยี นปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 11
4.6 เมอ่ื คลิกเมนู Finish จะเขา้ สู่กระบวนการเผยแพรส่ ่ือวดิ ีโอไปสู่ผเู้ รียน ซึง่ สามารถทาได้ 3 วธิ ี คอื

1) Assign to class นาเขา้ สหู่ ้องเรียนทไ่ี ดส้ ร้างไว้ เมื่อผ้สู อนได้สร้างห้องจะมีรายชื่อห้องให้
เลอื ก นาเขา้ ผสู้ อนสามารถเลอื กช่ือห้องทต่ี ้องการใช้สื่อวดิ ีโอน้ี และคลิกท่ปี ุม่ Assign

2) Share with anyone เพ่ือนาลิงค์ URL หรือ Embed Code เขา้ ถึงสอื่ วิดโี อไปใชใ้ น
ระบบ หรือแหลง่ เรยี นรู้อ่ืน ๆ

3) Later เพื่อส่ือวิดโี อเอาไว้ใชภ้ ายหลังหรือกาหนดการ Assign ในภายหลัง

เรยี บเรยี งโดย อาจารย์ณชิ นนั ทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เลย


การสรา้ งสื่อบทเรยี นปฏิสัมพันธด์ ้วย Edpuzzle 12
4.7 การนาเขา้ สื่อวดิ ีโอท่ผี ู้สอนถ่ายไว้ ให้เลอื กเมนู Create และเลือก Upload video

นาเข้าคลิปวิดีโอโดยลากไฟล์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าสู่
โปรแกรมหรือคลิกเลือก Choose files
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพอื่ นาเข้าสู่โปรแกรม

เมื่อ Upload วิดโี อเสร็จสมบูรณ์ คลิกป่มุ Done
คลิปวิดีโอ จะเข้าไปอยู่ในเมนู My content เพ่อื นามาใชส้ ร้าง
บทเรียนและเผยแพรส่ อื่ วิดีโอต่อไป

เรียบเรยี งโดย อาจารย์ณชิ นนั ทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจ คณะวิทยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เลย


การสร้างสอื่ บทเรยี นปฏิสัมพันธด์ ้วย Edpuzzle 13
4.8 การสร้างโปรเจคงานมอบหมายสาหรับผู้เรียน ใหเ้ ลือกเมนู Create และเลือก Students project

กาหนดรายละเอียดข้อมูลของโปรเจค เช่นชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค์ของโปรเจค คาแนะนาและคาค้นโปรเจค
จากนน้ั คลกิ Save Project

จากนั้นกาหนดห้องเรียน (Class) เพ่ือระบุ เป็นโปรเจคงาน
สาหรับห้องเรียนนั้น ๆ โดย สามารถระบุวันส่งโปรเจคได้
จาก Due date จากนั้นคลกิ Assign

เรยี บเรียงโดย อาจารยณ์ ชิ นนั ทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวิทยาลัยราชภฏั เลย


การสร้างสอื่ บทเรยี นปฏิสมั พันธ์ด้วย Edpuzzle 14
4.9 การสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บวดิ โี ออย่างเปน็ หมวดหมตู่ ามต้องการ ให้เลือกเมนู Create และเลอื ก New
folder

กาหนดรายละเอยี ดข้อมูลของโฟลเดอร์ โดยตั้งช่ือโฟลเดอร์ คาค้นโฟลเดอร์ รายละเอียดโฟลเดอร์ และกด Save
Folder

แสดงโฟลเดอร์ท่สี รา้ งขึ้น

เรยี บเรยี งโดย อาจารยณ์ ิชนันทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เลย


การสร้างสอื่ บทเรียนปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 15
5. การจัดการหอ้ งเรียน (เมนู My Classes)

5.1 การสร้างห้องเรียน (My Classes) ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนได้หลากหลายตามกลุ่มผู้เรียน
ซึ่ง ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรยี นได้ดว้ ยการคลกิ ทป่ี ุ่มสร้างห้องเรียน (+Add class)

5.2 กาหนดช่ือห้องเรียน และคลิกเครื่องหมายถูก (✓) เพ่ือยืนยันชื่อท่ีตั้งไว้ และคลิกท่ีปุ่ม Invite
your students เพ่ือนาเขา้ ผเู้ รียนสู่หอ้ งเรียนท่กี าหนดขน้ึ

5.3 วิธีนาเข้าผู้เรียน เม่ือคลิกปุ่ม Invite your students โปรแกรมจะสร้าง Code ให้ผู้สอนนาไปแจ้งต่อ
ผู้เรียนเพ่ือนา Code น้ี เข้าสู่ห้องเรียนตามท่ีผู้สอนกาหนด หรือผู้สอนอาจนาลิงค์ URL ที่โปรแกรมสร้างให้ไปวาง ไว้
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์อื่น ๆ อาทิ Facebook Line Group หรือระบบ e-Learning ต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียนเข้าถึง
หอ้ งเรียนได้

เรยี บเรียงโดย อาจารย์ณิชนนั ทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเลย


การสรา้ งสอื่ บทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 16
5.4 นอกจากการสร้างห้องเรียนแล้ว ในเมนู My Classes ผู้สอนสามารถดูความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ของผูเ้ รยี นไดด้ ้วยเมนู Progress

การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผู้สอนสามารถติดตามผู้เรียนได้ทุกคนท่ีอยู่ในห้องเรียนน้ัน ๆ รวมถึง
สามารถติดตามผู้เรียนได้ท้ังการเข้าดูสื่อวิดีโอท้ังหมด การเข้าระบบครั้งล่าสุด การทาโปรเจค รวมถึงการให้คะแนน
ของผูส้ อน

5.5 ผู้สอนสามารถติดตามได้ทั้งแบบการเข้าห้องเรียน (In Classroom) เพื่อดูการเข้าดูส่ือวิดีโอ การทา
การบ้าน (Homework) หรอื กจิ กรรมที่ผ้สู อนกาหนดข้ึน และรายงานผลกจิ กรรมต่าง ๆ สามารถนาออก (Export) มา
ใช้ในรูปแบบไฟล์ csv ซึ่งสามารถนาไปเปิดกับโปรแกรม excel ได้ เพ่ือการเก็บผลการเรียนต่าง ๆ และนอกจากนี้
ผ้สู อนสามารถดคู วามกา้ วหน้าของผู้เรียนเปน็ รายบคุ คลไดด้ ้วยการคลิกท่ีชือ่ ผูเ้ รยี นน้นั ๆ

เรียบเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นนั ทน์ จงใจสทิ ธิ์

สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเลย


การสร้างส่อื บทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 17

คลิกทชี่ ือ่ นักเรียน จะแสดงรายละเอียดการเขา้ ดวู ิดโี อ

6. การจดั การขอ้ มูลส่วนตวั (เมนู ช่ือล๊อคอินผ้ใู ช)้
6.1 การจดั การข้อมูลส่วนตัว (เมนู ช่อื ล๊อคอินผูใ้ ช้)

เมนูข้อมูลบุคคล (Profile) สามารถจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ของผู้ใช้ได้ เมนูบัญชีผู้ใช้ (Accounts)
สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง อีเมลและรหัสผ่านได้ เมนูการต้ังค่าโรงเรียนหรือสถาบันสังกัด (School settings)
กาหนดและเปล่ยี นแปลงสาขาโรงเรียน หนว่ ยงานสถาบนั ท่สี ังกดั ได้

สามารถแก้ไข Profile Setting School ได้

เรยี บเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นันทน์ จงใจสทิ ธ์ิ

สาขาวิชาคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจ คณะวทิ ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


การสร้างสอ่ื บทเรียนปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 18
7. การเข้าใช้งานในโหมดผู้เรียน (Student Mode)

7.1 การสมัครเข้าใช้งาน Edpuzzle ในโหมดสถานะผู้เรียน (I’m Student) สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ 2
วิธี โดยวิธีท่ี 1) สมัครเข้าใช้งานอย่างง่ายโดยเช่ือมโยงกับบัญชีของ Google หรือ Gmail คลิกท่ีปุ่ม Google หรือ
หากมีบัญชี Edmodo คลิกที่ปุ่ม Edmodo และวิธีที่ 2) สมัครเข้าใช้งานโดยกรอกรายละเอียดช่ือ (First Name)
นามสกุล (Last Name) บญั ชอี ีเมล (Email) ทใี่ ชอ้ ยู่ และรหสั (Password) เพือ่ เขา้ สูโ่ ปรแกรม Edpuzzle

7.2 เม่ือผู้เรียนเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎเมนู My Classes ห้องเรียนทั้งหมดของผู้เรียน
ผูเ้ รียนต้องคลกิ ทีป่ ุ่ม Join Class เพอื่ เขา้ ส่หู ้องเรียนทผ่ี สู้ อนกาหนด

เรยี บเรยี งโดย อาจารยณ์ ิชนนั ทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


การสรา้ งสอ่ื บทเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle 19
7.2 เมื่อคลิกปุ่ม Join Class ให้ผู้เรียนพิมพ์ Code ที่ผู้สอนได้แจ้งมาเพ่ือเข้าสู่ห้องเรียนที่ผู้สอนกาหนด
โปรแกรมจะแสดงห้องเรียนทผ่ี ูส้ อนสร้างข้นึ จากนนั้ ผูเ้ รียนคลกิ ปุม่ Join เพ่ือเขา้ สูห่ ้องเรียน

7.3 เม่ือผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนได้แล้ว จะพบสื่อวิดีโอ โปรเจคต่าง ๆ ที่ผู้สอนสร้างและกาหนดกิจกรรมการ
เรยี นการสอนไว้ ให้เลือกบทเรยี นทผี่ สู้ อนได้มอบหมาย จากนนั้ คลิกท่ปี ่มุ Start เพอ่ื เรม่ิ เข้าเรยี นในบทเรียนนั้น

7.4 เมื่อเข้าสบู่ ทเรียนจะแสดงส่อื การสอนทผ่ี ูส้ อนไดส้ ร้างไว้ โดยมีคาถามในแต่ละช่วงของวดิ ีโอ

เม่อื ถงึ ช่วงคาถามนกั เรียนจะตอ้ งตอบคาถาม จากนั้นกดปุ่ม Submit เพ่ิมเรม่ิ ดูวิดโี อต่อ

เรียบเรยี งโดย อาจารย์ณิชนนั ทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดั การ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย


การสรา้ งส่อื บทเรยี นปฏิสมั พันธด์ ้วย Edpuzzle 20

ระบบแสดงคาตอบทน่ี ักเรยี นไดต้ อบ จากนนั้ คลิก Continue เพื่อเร่ิมดูวดิ โี อต่อ
7.5 เม่ือดวู ดิ ีโอเสร็จแล้วในหนา้ แรก จะแสดงรายระเอยี ดโดยคลิกท่ีปุ่ม Progress

เรียบเรียงโดย อาจารย์ณชิ นนั ทน์ จงใจสิทธ์ิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เลย


การสรา้ งสื่อบทเรียนปฏิสมั พันธ์ด้วย Edpuzzle 21

Thank you

Technology can help you make better
in teaching and learning.

เรยี บเรยี งโดย อาจารยณ์ ชิ นนั ทน์ จงใจสิทธิ์

สาขาวิชาคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ คณะวทิ ยาการจัดการ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเลย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
#PDF# Psilocybin Mushroom Legal Defenses for android
Next Book
kindle onlilne Know Your Rights: A Survival Guide for Non-Lawyers for ipad