The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ruudmerks1, 2021-10-22 15:59:55

Presentatie 2021-10 Water RO Omgeving

Presentatie 2021-10 Water RO Omgeving

“Alles van Waarde, …”

dhr. ir. E.H.J.M. (Ernest) de Groot

1

Even voorstellen

 Ir. E. (Ernest) de Groot
 Uden, LUW Landinr./RO/L.
 WS A&M, Water Natuurlijk

2

Programma

• Introductie
• Ondergrond, bodem en water
• Waterschap en waterbeheer
• Water – Ruimte RO
• Water - Omgeving
• Vragen en/of opmerkingen

3

Ned.

4

Bodems
Hoogte

5

Ned.

6

Waterschappen

7

Waterschappen?

1. Wat zijn waterschappen?
2. Wat doen waterschappen?

8

Keten-Systeem

9

Waterbeheer

10

Waterbeheer: thema’s

 Veilig
 Voldoende
 Schoon

 Gezond
 Natuurlijk
 Recreatief
 Ruimte

11

Waterbalans Aa

12

Verdroging + Droogte !

13

Verdroging - Droogte

Verdroging NBr Droogte WS AM

• Structureel • Incidenteel *

• Tijd: Decennia • Tijd: Seizoen

• Gr.w.standsdal. • Neerslag-tekort

• Ontginn./Beboss • Verdamping

• Ruilverkaveling • Neerslag

• Verstedelijking • Beregening

• Waterwinning • Onttrekkingsv. 14

Droogval vennen/beken

15

16

Beleidsdoelen

• Eerst de basis op orde
• Omslag in denken en handelen
• Herstel water- en bodembalans

• Meer vasthouden/infiltreren +++
• Minder gebruiken/onttrekken -
• Forse inzet extra conservering

17

Van een afvoermachine

18

Naar een vasth.machine

19

Herstel gr.water

20

Draai aan alle knoppen !

21

22

23

Kwantiteit en kwaliteit

24

Omgevingsbeleid

25

Omgevingswet

26

Kerninstrumenten

Plannen -> Omg.visie

Weging waterbelang

• Het bevoegd gezag moet bij het opstellen van regels
rekening houden met de gevolgen voor het beheer van
het watersysteem.

• Daarbij moet het bevoegd gezag de mening van de
waterbeheerder betrekken.

• Nu heeft het bevoegd gezag een motiveringsplicht en
een overlegplicht. Die motiveringsplicht blijft bestaan,
maar de overleg-verplichting wordt minder expliciet.

• ‘Rekening houden met’ vergt afstemming tussen
overheden en ‘betrekken’ impliceert overleg(gen).

• In de wet is niet bepaald hoe e.e.a. vorm krijgt.

29

Verhaal van de Aa

30

Water - Ruimte RO

31

32

Waarden-benadering

33

Lagenbenadering (1)

34

Lagenbenadering (2)

35

Landschap NO Brabant

36

Hoogtekaart Brabant

37

Peelhorst

38

39

Van een
Onderlegger

40

Naar een
Klimaatonderlegger

41

Structuurkaart is een
Praatkaart, Inspiratie42

Water - Omgeving

43

Omgevingsbeleid

 Omgevingsbeleid, de woon-, werk- en
leefomgeving als een R-S opgave.

 Overheid
 Organisaties
 Markt
 Maatschappij

44

Stakeholders

45

Stakeholders

46

Stakeholders & Issues

47

Belangenbehartiging

48

MGA (1)

49

Participatie

Participatie houdt in dat burgers,
bedrijven, maatschappelijke orga-
nisaties e.a. overheden in een
vroegtijdig stadium bij de visie-
vorming, planvorming, project-
besluitvorming en vergunning-
verlening worden betrokken.

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SK BINTULU NATGEO LEARNING MATERIALS
Next Book
1387