The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chinawat.n, 2019-01-17 23:52:48

Local Promotion and Development Center

Local Promotion and Development Center

Keywords: e-journal

วารสาร รวงผึ้ง

ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

กองบรรณาธิการ

คฒะณีป่ รกึ ษา

ทชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถัติ โยดาณนิ ย์
อดกิ ารถดมี หาวิณยาลยั ราชภฏั ยะลา
อาจารย์ ดร.ตริ ตั ด์ิเกยี รติ ล่วิ คฒุ ูปการ
รองอดิการถดธี า่ ยตโยถายและแทต

ถรรฒาดิการ

อาจารย์ ดร.ชติ ีเนฌ็ มะลสิ วุ รรฒ
ทู้อาตวยการศูตย์สง่ เสรมิ และนถั ตาณ้องถต่ิ

กองถรรฒาดกิ าร

อาจารยส์ ดุ รี า ศรีสุข
หวั หต้างาตนัถตาเศรษฐกิจฐาตราก
อาจารยช์ ติ วัจต์ งามวรรฒากร
หัวหต้างาตนถั ตาคุฒภานชีวิตและส่งเสรมิ คุฒภานนลเมอื ง
ตางสาวเซยี ตณินย์ รตั ตณอง
เจา้ หตา้ ณ่ีงาตนถั ตาคฒุ ภานชีวิตและสง่ เสรมิ คุฒภานนลเมือง
ตางสาวสวุ ีตา ยูโซ๊ะ
เจา้ หตา้ ณง่ี าตการเงติ ประจาศตู ย์สง่ เสรมิ และนัถตาณอ้ งถติ่
ตางสาวซไู วถะฮ์ ยามา
เจา้ หต้าณี่งาตนัถตาคฒุ ภานการศึกษา
ตายอัถดุลเลาะ เจะแม
เจา้ หตา้ ณี่งาตนถั ตาเศรษฐกจิ ฐาตราก

วารสารรวงผึ้ง ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

บทบรรณาธิการ

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เม่ือวันศุกร์ ที่ 18

สิงหาคม พ.ศ. 2560 ใหค้ วามสําคัญต่อการศึกษาทต่ี อ้ งมุ่งสร้างพื้นฐานใหแ้ กผ่ ู้เรยี น 4 ดา้ น คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง ยึดม่ันในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมคือ ให้รู้จักแยกแยะส่ิงที่

ผิด-ท่ีถูก ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งท่ีชอบที่ดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3) มีงานทํา

มอี าชีพ คือ ต้องใหเ้ ด็กรักงาน สูง้ าน ทาํ งานจนสาํ เรจ็ อบรมใหเ้ รียนร้กู ารทํางานให้สามารถเล้ียงตวั และเลีย้ งครอบครวั

ได้ 4) เป็นพลเมืองดี คือ การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้อง ส่งเสริม

ให้ทุกคนมีโอกาสทําหนา้ ท่ีพลเมอื งดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีนํ้าใจมีความเอื้ออาทร ต้องทํางานอาสาสมัคร

งานบาํ เพญ็ ประโยชน์ “เหน็ อะไรที่จะทําเพอ่ื บา้ นเมืองไดก้ ต็ ้องทาํ ”

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอดุ มศึกษาเพ่อื การพฒั นาท้องถ่ิน โดยเฉพาะในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มีพันธกิจสําคัญ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน การบริการแก่สังคม การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา ครู

และบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ และการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ซึ่ง พันธกิจดังกล่าว

มุ่งส่งเสริมให้เกิดคุณภาพแก่ นักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนในพ้ืนที่ สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ท้องถ่ิน ท้ังใน ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย 1) การพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม

2) เทคโนโลยีการเกษตร และอาหารปลอดภัย 3) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการบริการ 4) เขตเศรษฐกิจ

พิเศษการค้าชายแดน ดา้ นสังคม ประกอบด้วย 1) ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา 2) การศึกษาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 3) สุขภาพ และด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 2) การบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ

ดงั นัน้ เพือ่ เป็นการบรู ณาการศาสตรด์ ้านการศึกษากับการพฒั นาทอ้ งถิ่น และสนองต่อราโชบาย

ของรัชกาลท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน จึงดําเนินโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5 โครงการย่อย คือ 1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อแกป้ ญั หาความยากจนของประชาชนในท้องถน่ิ 2) โครงการยกระดับผลิตภณั ฑช์ ุมชน OTOP 3) โครงการส่งเสริม

ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4) โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 สาํ หรับนกั ศึกษาครูในมหาวทิ ยาลัยราชภัฏ และ 5) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

ดา้ นการอ่านการเขยี นและการคิดวเิ คราะห์ของนกั เรยี นในระดบั การจดั การศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

ภายใต้การนาํ ของ ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิ โยธาทพิ ย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

และอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ล่ิวคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งได้นําเสนอการขับเคล่ือน

การดาํ เนินงานใน “วารสารรวงผึง้ ” ฉบบั น้ีด้วย อาจารย์ ดร.ชนิ ีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

ผ้อู านวยการศูนย์สง่ เสริมและพฒั นาท้องถน่ิ

ปที ่ี 1 ฉบับที่ 1 เดอื นตลุ าคม – ธันวาคม 2561 วารสารรวงผ้ึง

สารบญั

01 02

อดกิ ารถดีนถทู้ว่าราชการจงั หวัดยะลา การประชมุ เพ่ือรัถฟังประเด็ตปญั หา
ปัตตาตี ตราดวิ าส ใตพ้ืตณ่ีตา่ งๆ

07 02 อ.แมล่ าต จ.ปัตตาตี
03 อ.เถตง จ.ยะลา
โครงการถูรฒาการพัตดกจิ สัมพัตด์เพ่ือ 04 อ.หตอกจกิ จ.ปัตตาตี
แก้ปญั หาความยากจตของประชาชตใต 05 อ.ดารโต จ.ยะลา
ณ้องถิ่ต 06 อ.ศรสี าคร จ.ตราดวิ าส

10 โครงการยกระดถั ทลติ ภัฒฑ์ชมุ ชต OTOP

13 โครงการส่งเสริมความรกั ความสามัคคี 15 โครงการพถั ตาณักษะภาษาอังกฤษ

ความมรี ะเถียถวิตยั เขา้ ใจใตสิณดิหตา้ ณี่ของ ศตวรรษณ่ี 21 สาหรัถตักศกึ ษาครใู ต
ตตเองและทูอ้ ื่ต มหาวณิ ยาลัยราชภัฏยะลา

17 โครงการยกระดัถคุฒภาพกาเรยี ตรู้

ด้าตการอา่ ต การเขยี ต และการคิดวเิ คราะห์
ของตักเรียตใตระดถั การจัดการศกึ ษาข้ัต
พต้ื ฐาต

วารสารรวงผ้งึ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

มหาวทิ ยาลัยราชภฎั ยะลา นาํ โดยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับคณะกรรมการ
การดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปัตตานี นราธิวาส เพ่ือช้ีแจง
ร ายล ะเอียดโ ค ร ง การ ยุทธ ศ าส ตร์มหาวิ ทยาลัยร าช ภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน สนองตอบพระราโชบายด้าน
การ ศึกษ าของ สมเด็จ พร ะเจ้าอยู่หั วรัช กาล ท่ี 10
ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาท้องถ่ิน
2)การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 3)การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4)การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับ
ชวี ติ และพฒั นาท้องถิ่นอย่างยงั่ ยืน

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561 1 วารสารรวงผึ้ง

การประชุมเพ่อื รับฟงั ประเด็นปญั หาจากพ้ืนที่

อาเภอแม่ลาน จังหวัดปตั ตานี

เมอ่ื วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นําคณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นท่ีอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม
เพ่ือรับฟังประเด็นจากพ้ืนที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอแม่ลาน
จังหวดั ปตั ตานี โดยมี นายสมมาตร บารา นายอําเภอแม่ลาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ
ในพื้นท่ีอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี โดยประเด็นหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ี
อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี คือ ประเด็นปัญหาเรื่องความยากจน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน ประเด็นเร่ืองการเร่งปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
ต้นแบบให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้ท่ีสนใจในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากการขับเคลื่อน
ในการพัฒนาพ้ืนที่แล้ว ประเด็นเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้
เกิดความรกั ความสามัคคขี องประชาชนในพ้ืนที่และชุมชนต่อไป

วารสารรวงผึ้ง 2 ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

#การประชุมเพื่อรับฟังประเดน็ ปัญหาจากพน้ื ที่

อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นําคณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังประเด็นจากพ้ืนท่ีในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมไกรลาส
ที่ว่าการอําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอําเภอเบตง
ผแู้ ทนจากสว่ นราชการต่าง ๆ และผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่อําเภอเบตง เข้าร่วมประชุม
ในคร้ังน้ีด้วย

ผลการประชุม พบว่าจุดเด่นของเมืองเบตง คือ อัตลักษณ์ของอาหาร
และเคร่อื งด่ืมบ่งบอกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวไทย
มุสลิมโดยการนําเอาพืชผัก ผลไม้ และสัตว์พื้นเมืองในท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาหาร
ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลต่อการขอมาตรฐานรองรับคุณภาพ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีส่ง
เข้าคดั สรรต้องไดร้ บั รองมาตรฐานทกี่ ําหนด ไดแ้ ก่ สาํ นกั งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และฮาลาล บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับรอง
มาตรฐานคุณภาพเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ทําให้มีผลต่อการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า กระบวนการผลิต กําลังการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการส่งขายตลาด
ภายนอกจําเปน็ ตอ้ งพฒั นา

ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 3 วารสารรวงผงึ้

#การประชมุ เพื่อรับฟังประเดน็ ปัญหาจากพื้นท่ี

อาเภอหนอกจกิ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวนั ท่ี 15 พฤศจกิ ายน 2561 ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นําคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั ยะลา ลงพื้นทอี่ ําเภอหนองจิก จงั หวดั ปัตตานี
ประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยมี
นายไกรศร วิศิษ ฎ์วง ศ์ ผู้ว่าราชก ารจังห วัดปัตตานี เป็นป ระ ธาน
ในการประชมุ เพอ่ื รบั ฟังประเด็นในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีในคร้ังน้ีด้วย
โดยมนี ายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี
ภาคประชาสังคมจังหวดั ปัตตานี เขา้ ร่วมประชุมในครง้ั น้ี

จากการประชมุ พบว่า ในปี 2560 อาํ เภอหนอกจกิ มคี รัวเรือนยากจนท่ีมี
รายได้ต่ํากว่า 38,000 บาท/คน/ปี เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดปัตตานี
เป็นเมืองต้นแบบสามเหล่ียมเศรษฐกิจ มั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมส่งเสริมและขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันรูปแบบ
เกษตรแปลงใหญ่ การปลูกมะพรา้ วกะทแิ ละมะพร้าวนํ้าหอมทมี่ ีโรงงานแปรรูป
น้ํามันปาล์มและมะพร้าวในพ้ืนท่ี ด้านปศุสัตว์อําเภอหนองจิกมีความพร้อม
ในการจัดการตลาดกลางปศุสัตว์โดยมีแผนการจัดการ การดําเนินกิจกรรม
หมุนเวียนให้ตลาดกลางมีการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้ง
การดาํ เนินโครงการส่งเสรมิ อาชพี ดา้ นการเกษตรในจงั หวัดชายแดนภาคใต้

วารสารรวงผ้ึง 4 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

#การประชุมเพือ่ รับฟังประเด็นปัญหาจากพืน้ ท่ี

อาเภอธารโต จังหวัดยะลา

เม่อื วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.นิรันด์ิเกียรติ ลิ่วคุณูปการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นําคณะทํางาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ลงพ้ืนท่ี
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพ้ืนที่ในการพัฒนา
พนื้ ที่จังหวดั ยะลา โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวให้โอวาท
แล ะพู ดถึง นโ ยบ ายจั ง หวั ดที่ส อ ดค ล้ อง กับ โ ค ร ง กา ร ยุทธ ศ าส ตร์ มห าวิท ยาลั ย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา มีนายอนิรุท บัวอ่อน
นายอําเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอธารโต
จัง ห วัดยะล า เข้าร่วมปร ะชุมในค รั้ง น้ี ณ ห้อง ปร ะชุมดาหล า ช้ัน 2
ท่วี า่ การอําเภอธารโต จังหวัดยะลา

อาจารย์ดร.นิรันด์ิเกียรติ ล่ิวคุณูปการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศมีการกําหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ใน 4 ประเด็น คือ 1)การพัฒนาท้องถิ่น
2)การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) พัฒนาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผ น ว ก กั บ ก า ร น้ อ ม นํ า พ ร ะ ร า โ ช บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ในส มเด็จ พร ะเจ้าอยู่หัวรัช กาล ที่ 10 ซึ่ง ในเขตพ้ืนท่ีค วาม รับผิดช อบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการใน 3 จังหวัด โดยมีอําเภอธารโต
เป็นหนงึ่ ในเขตพืน้ ท่ีเปา้ หมาย

จากการประชุม พบว่า อําเภอธารโตเป็นพ้ืนที่ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรท้ังทางป่าไม้ ดินและแหล่งน้ํา เหมาะสมแก่การทําการเกษตรตลอด
ท้ังปีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน มีพ้ืนที่ปลูกพืชสวน มีทุเรียน
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างชื่อเสียงในพ้ืนท่ี โดยมีพ่อค้ามารับซื้อส่งจําหน่าย
ในต่างประเทศ เชน่ ประเทศจีน มาเลเซยี และสิงค์โปร์

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดอื นตลุ าคม – ธันวาคม 2561 5 วารสารรวงผงึ้

#การประชุมเพือ่ รับฟงั ประเดน็ ปัญหาจากพื้นท่ี

อาเภอศรีสาคร จังหวดั นราธวิ าส

วารสารรวงผ้ึง 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นํ า ค ณ ะ ทํ า ง า น โ ค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นลงพ้ืนท่ีอําเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุม เพ่ือรับฟังประเด็น
จากพ้ืนท่ีในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายกอ่ พงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
กล่าวให้โอวาทและพูดถึงนโยบายจังหวัดท่ีสอดคล้อง
กับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน มีนายกริช น้อยผา นายอําเภอศรีสาค ร
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ ณ ห้อง ประชุมประภัสสร สิริคุณ ชั้น 2
ท่วี า่ การอําเภอศรสี าคร จังหวดั นราธวิ าส

จากการประชุม พบว่าสภาพทั่วไปในพื้นท่ี
อําเภอศรีสาครเป็นพ้ืนที่ราบเชิง เขา มีประชากร
4 0 , 0 0 0 ค น ร้ อ ย ล ะ 8 0 เ ป็ น ช า ว ไ ท ย มุ ส ลิ ม
ประชาชนส่วนใหญ่ทําสวนยางพารา โดยปัญหาหลัก
ที่พบ ใ นพ้ืนที่ คือ เร่ือง ที่ดินทํา กินของ ช าวบ้า น
ทําใหช้ าวบ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหามายาวนาน
10 - 20 ปี ที่ไม่สามารถทํากินในท่ีดินของตนเองได้
ทางอําเภอจึงทําโครงการที่แก้ปัญหาที่ดินทํากิน ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนตามลําดับ ชาวบ้าน
มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ และ
มีแหล่งเงินทนุ ในการประกอบอาชพี

6 ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

พ้ตื ณี่ดาเตติ งาตโครงการถูรฒาการพัตดกิจสัมพตั ดเ์ พื่อแก้ปัญหา
ความยากจตของประชาชตใตณ้องถิ่ต

1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดอื นตุลาคม – ธันวาคม 2561 7 วารสารรวงผ้งึ

การขับเคลื่อน การดําเนินงานโครงการบูรณาการ
พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น ข อ ง
ประชาชนในทอ้ งถ่นิ ผสมผสานระหว่าง Area based +
Problem based ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
แนวทางการแก้ไขปญั หาความยากจน รายละเอยี ดดังน้ี
1) คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบพ้ืนที่
Area based ในอําเภอศรสี าคร จงั หวัดนราธิวาส
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน Problem
based เป็นการดําเนินโครงการในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โดยเลือกครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ที่มีรายได้น้อยกว่า 38,000 บาท/คน/ปี ทั้งน้ี
คณะมนุษย ศาสตร์และสังคม ศาสตร์ไ ด้รับมอบ หมายในการ พัฒนาเชิง พื้นท่ีเป้าหม ายอําเภ อศรีสาค ร
(Area Based Approach) ซึ่งผลจากการลงพื้นท่ีอําเภอศรีสาคร เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 พบว่า
ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 มี 12 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนท่ีพัฒนาได้ 11 ครัวเรือน
ส่วนอีก 1 ครัวเรือน ไม่สามารถพัฒนาได้ ดังนั้นในอําเภอศรีสาครมีครัวเรือนเป้าหมายไม่ครบ
100 ครวั เรือน เปา้ หมายของโครงทต่ี ้องใหไ้ ด้จังหวัดละ 100 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นการเข้าไปดําเนินการแก้ไข
ปัญหาจึงเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายจากการศึกษาข้อมูลครัวเรือนตก เกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 ในอําเภอ
ท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกับอําเภอศรีสาคร คือ อําเภอระแงะ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จํานวนมากที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือให้ครบ 100 ครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส
ดงั น้นั พ้ืนท่เี ปา้ หมายจึงประกอบดว้ ย
• พ้ืนท่ีจงั หวดั ยะลา คอื อาเภอธารโต และอาเภอเบตง
• พื้นที่จงั หวดั ปตั ตานี คอื อาเภอหนองจิก และอาเภอแมล่ าน
• พนื้ ท่ีจงั หวดั นราธิวาส คือ อาเภอศรสี าคร และอาเภอระแงะ

วารสารรวงผงึ้ 8 ปที ี่ 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

ตัวช้ีวดั และเป้าหมายผลผลิต

 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมายโครงการ
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย/เพ่ิมรายได้ ไม่น้อยกว่า
รอ้ ยละ 20 (ปงี บประมาณ 2562 จาํ นวน 150 ครวั เรอื น)

 ค รั วเ รือ น เป้ าห มา ย ใ น พื้น ที่ 3 จั ง ห วั ด (ย ะล า ปั ตต า นี แล ะน ร าธิ วา ส )
จังหวดั ละ 100 ครวั เรือน รวมเป็น 300 ครัวเรอื น/คน/ปี

 ในปีแรกสามารถแกไ้ ขปญั หาครัวเรือนยากจนพน้ เกณฑค์ วามยากจนในพืน้ ท่ี 3 จังหวัด
(ยะลา ปัตตานี และนราธวิ าส) รอ้ ยละ 50
 สรุปผลการดําเนินโครงการและนํามาถอดบทเรียนสร้างต้นแบบโมเดล (Model)

การแก้ไขปัญหาความยากจนภายใน 5 ปี จงั หวัดละ 1 โมเดล

แผนการดาเนินงาน

 การประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนท้ัง 6 อําเภอ ขอข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
ปี 2561 ท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบัน เพอ่ื เปน็ ขอ้ มลู เบื้องต้นในการคดั เลือกครวั เรอื น ตกเกณฑใ์ นพ้นื ที่เปา้ หมาย

 การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนท่ีให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาชุมชนเป็นผู้ออกแบบ
สอบถาม/แบบสมั ภาษณ์

 การ เก็บ ข้อมูลค รัวเรือนตกเกณฑ์ จป ฐ . เป็ นค รัวเรือนเป้าห มายในพื้นท่ีท้ัง 6 อําเภ อ
ในสามจงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีโครงการร่วมกันเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน
ทกุ ครัวเรอื น

 ผลการเก็บขอ้ มูลทีไ่ ด้จะมีการแบ่งประเภทครวั เรือนตกเกณฑ์ที่สามารถพัฒนาได้และมีศักยภาพพร้อมใน
การพัฒนาอาชีพต่อไป โดยให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาให้ ครัวเรือนตกเกณฑ์
ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ เน้นการให้ความรู้ด้านการลดรายจ่าย – เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชวี ติ ให้ดีขึน้ โดยใช้หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงเป็นหลักในการพฒั นา

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 9 วารสารรวงผงึ้

อ.แม่ลาต อ.ยี่งอ อ.ศรสี าคร

อ.หตอกจิก

อ.ดารโต อ.เถตง
: นืต้ ณ่ีดาเตติ งาตยกระดถั ทลติ ภัฒฑช์ ุมชต OTOP
2

วารสารรวงผง้ึ 10 ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ ดําเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจศักยภาพข้อมูล
ของกลุ่ม OTOP จาก 6 อําเภอ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ประกอบด้วย อําเภอธารโต อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
อําเภอแม่ลาน อําเภอหนอกจิก จังหวดั ปัตตานี และอาํ เภอศรสี าคร อาํ เภอย่ีงอ จงั หวดั นราธวิ าส

ณี่ กลุ่ม OTOP
อาเภอดารโต จังหวดั ยะลา

1 กลมุ่ ปลาส้ม(ฮาลาบาลา )
2 วสิ าหกจิ ชุมชนแม่บ้านเกษตรมายอ(บานานาวนั )
3 ผลิตและแปรรปู เห็ดครบวงจร
อาเภอเถตง จังหวัดยะลา

1 กลุ่มHATANA นํ้าแกง
2 เฉากว๋ ยหอเจย๊ี ะ
3 วิสาหกจิ ชมุ ชนเลี้ยงผึง้ จ๋ิวชนั โรงครรู วิน
4 แม่บา้ นร่วมใจพัฒนา(หม่ีเบตงมสุ ลิม)
5 ทุเรียนทอด(บ้านวังใหม)่
6 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลยี้ งปลานลิ บ่อดนิ บ้านบอ่ นํ้าร้อน
7 แม่บ้านนารพี ฒั นา (กาแฟเบตง)
8 Pizza หนา้ ปลานิล
9 กยุ่ ช่ายเหมย่ เวย
10 แมบ่ า้ นมดตะนอย (นํ้าพริกปลานลิ 3รส)
11 โกชา้ งฟาร์มไก่เบตงพันธแ์ุ ท้ 100 %
12 เจป้ ู กุยชา่ ยเบตง
13 กลุ่มสมุนไพรปยิ ะมิตรท่ี 1 (เหด็ ลนิ จอื )

ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดอื นตุลาคม – ธันวาคม 2561 11 วารสารรวงผึ้ง

ณ่ี กลมุ่ OTOP ณี่ กลมุ่ OTOP
อาเภอหตอกจิก จังหวดั ปตั ตาตี อาเภอศรีสาคร จังหวัดตราดวิ าส
1 เต้าส้อคุณเยน็ 1 เก้าอี้ปนู ไม้เทยี ม
2 ตดั เยบ็ เส้อื ผ้าสตรี
3 ปลาแหง้ ท่ายาลอ 2 LAWA Leng (ผ้าคลมุ ผมงานปกั ทุกชนดิ )
4 ศลิ ปะประดิษฐ์บ้านบางตาวา 3 SN Design (กระเปา๋ ผา้ )
5 สตรีบา้ นเป๊ยี ะ 4 วสิ าหกิจเกษตรอินทรยี ์และสมนุ ไพร บ้านประชานิมิต (ชาดาว
6 สตรีฮูแตบองอ(ไขเ่ คม็ )
อ.แม่ลาต จ.ปัตตาตี อินคา)
1 เครอ่ื งแกงสาํ เร็จรปู บ้านต้นโตนด 5 ไมก้ วาดดอกหญา้ บา้ นประชานิมิต
2 สตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและเครอ่ื งแตง่ กาย 6 ศิลปะจากเศษไมบ้ า้ นไอร์กาแซ
3 อาชีพทําเฟอร์นิเจอร์ 7 แมบ่ ้านไอร์กาแช HALAWA (โดนทั )
4 ปลาดุกรา้ อาเภอยี่งอ จังหวัดตราดวิ าส
5 สมนุ ไพรอินทรีย์บา้ นปลักปรือ 1 พับดว้ ยรักมุสลิมตะลาฆอสะโต (ขนมทองม้วน)
6 ปลกู ผัก,ผลไม้อินทรีย์ บา้ นวังกว้าง 2 คณุ ลาเบเกอร่ี
3 ดอกไมใ้ บยางพารา-ผ้าใยบัว
วารสารรวงผึ้ง 4 ปกั จกั รผ้าคลุมผม
5 กระเป๋าเอนกประสงค์

12 ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

3

ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561 13 วารสารรวงผึ้ง

การดาเนินงานโครงการเสรมิ สรา้ งความรกั ความสามัคคีเพ่ือสรา้ งความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิ

หน้าท่ีของตนเอง และความเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งการสร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันใน สังคม
พหุวันธรรมอยา่ งสันติสขุ ซ่งึ เป็นการดาเนนิ โครงการท่เี น้นพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเสริมสร้าง
ความรักความเขา้ ใจ ลดความหวาดระแวงในพนื้ ทชี่ ายแดนภาคใต้

แนวทางการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน

การจดั งานมหกรรม โดยมกี ารดําเนินกจิ กรรม ไดแ้ ก่
o เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเน้นความรู้รักสามัคคี เช่น ลิเกฮูลู อนาซีด

โดยสื่อสารได้ 5 ภาษา
o การเรียนรู้เร่อื งกฎหมายทใ่ี ชช้ ีวติ ประจําวันทป่ี ระชาชนควรรู้
o การประกวดภาพศลิ ปะทแี่ สดงถึงความร้รู ักสามัคคีของประชาชน
o การจดั ตัง้ ศูนย์รรู้ ักสามคั คีประจําตําบล
o นกั ศึกษาจติ อาสา “เราทาํ ความดดี ว้ ยหัวใจ” รว่ มการพฒั นาชมุ ชน

พนื้ ทีเ่ ป้าหมาย

 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปน็ ฐานการทากิจกรรม ไดแ้ ก่
 โรงเรียนบ้านธารมะลิ ตําบลอัเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวดั ยะลา
 โรงเรยี นบ้านเยาะ ตาํ บลแมห่ วาด อําเภอธารโต จังหวดั ยะลา
 โรงเรียนชมุ ชนบ้านซากอ ตาํ บลซากอ อําเภอศรสี าคร จังหวดั นราธวิ าส
 โรงเรียนบ้านนาํ้ ดาํ ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก จังหวดั ปัตตานี

วารสารรวงผ้ึง 14

4

ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561 15 วารสารรวงผึ้ง

การดาเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการคัดเลือกนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้นักศึกษาทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือคัดนักศึกษา
ออกเปน็ กลุม่ ย่อย เช่น กลุ่มนกั ศึกษาที่มที ักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
และกลุ่มนกั ศกึ ษาท่ตี ้องเฝา้ ระวงั คดั แยกในแต่ละคณะ ประกอบด้วย

1) กลุม่ ที่ 1 นักศึกษาชนั้ ปที ่ี 5
2) กลุ่มที่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์
3) กลุ่มท่ี 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครศุ าสตร์และสงั คมศาสตร์

เนื่องจ ากนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 กลับจ ากการ ฝึกสอน
ในวันศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 จึงมีการแจกแบบทดสอบในการคัด
นักศึกษาเป็นกลุ่มๆ และประชาสัมพันธ์การสมัครติวเข้มทักษะ
ภาษาองั กฤษเน้นการคัดเลอื กนักศึกษา 100 คนแรกเข้าร่วมโครงการ
คัดนักศึกษาท่ีมีโอกาสสอบผ่านก่อนในการเข้าร่วมโครงการติวเข้ม
โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ท า ง ศู น ย์ ภ า ษ า แ ล ะ อ า เ ซี ย น ศึ ก ษ า รั บ ห น้ า ท่ี
ดําเนินการจัดสอบโดยองค์ประกอบของข้อสอบ ประกอบด้วย
1)Grammar 2)Reading 3)Listening โดยมีการพัฒนา
แ บ บ ท ด ส อ บ ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ ซ อ ฟ แ ว ร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แยกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียน
โปรแกรมและตัวข้อสอบลงในระบบซอฟแวร์เพื่อให้การออกข้อสอบ
เป็นไปทุกองค์ประกอบท้ังเน้ือหา ภาพ และเสียงที่มีความชัดเจน
ประกอบกับการใช้ห้องสอบท่ีสามารถเปิดลําโพงฟังเสียงใน part
Listening

วารสารรวงผงึ้ 16 ปที ี่ 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตลุ าคม – ธันวาคม 2561

นัถตาครู

ระดถั คะแตตสอถ O-NET ของตักเรียตเนิ่มข้ึต

สร้างตวตั กรรมณางการศกึ ษา

5

ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 17 วารสารรวงผงึ้

การดาเนนิ งาน โครงการยกระดบั คุณภาพการเรยี นรู้ด้านการอา่ น
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1
จาํ นวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย 60 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการท่ีมีผลคะแนน o-net ต่ํา 20 อันดับ
ของแต่ละจังหวัด ดําเนินการเมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 ผู้เข้ารว่ ม จํานวน 58 โรงเรียน จาํ นวน 58 คน
จากท้ังหมด 60 โรงเรียน ผลการดําเนินการ พบว่า
ทางผู้อํานวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม มีความสนใจ
และยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมโครงการ
ยกระดับคุณภาพการ เรียนรู้ด้านการอ่านการ เขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในพ้นื ทช่ี ายแดนใต้

วารสารรวงผึง้ 18 ปที ่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดอื นตลุ าคม – ธันวาคม 2561

กจิ กรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ

มีวัตถุประสงคเ์ พื่อ ช้ีแจงโครงการและวางแผนการจดั กิจกรรม
ของโครงการกบั คณะกรรมการดาํ เนนิ งานดาํ เนินการเม่ือวันท่ี 14 เดอื นธันวาคม พ.ศ. 2561
จํานวนผู้เข้าร่วม 10 คน จากการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนแล ะการคิดวิเคราะห์ของนัก เรียนในระดับการศึกษาข้ั น พ้ืนฐานในพื้นที่ชายแดนใ ต้
มกี ารจัดทําขอ้ สรุปการดําเนนิ การจัดกิจกรรมอยา่ งชัดเจนและจดั ทาํ แผนการดําเนนิ งานร่วมกนั

กจิ กรรมที่ 3 การสร้างส่ือนวัตกรรมตน้ แบบ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยดําเนิน
การระหว่างวันท่ี 15-16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม คือ ครูจากโรงเรียนที่มีคะแนน One-t
ต่ําอันดบั สุดทา้ ยของจังหวัด จาํ นวน 111 คน ผลการดําเนินการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจที่จะร่วม
สร้างนวัตกรรมต้นแบบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นส่ือนวัตกรรมช่วยให้นักเรียนของตน
มีผลคะแนนสอบ O-net ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ครูมีความพร้อมในการนํานวัตกรรมที่ร่วมกันพัฒนามาปรับ
ใช้ในรายวิชาเพ่อื ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนทใ่ี ห้ดีขึ้นจากเดิม

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 19 วารสารรวงผึง้

ตดิ ต่อกองถรรฒาดกิ าร

ศตู ย์สง่ เสรมิ และนถั ตาณอ้ งถต่ิ มหาวิณยาลัยราชภัฏยะลา
อาคาร 4 ช้ตั 1
0 7329 9600
ศูตย์สง่ เสริมและนถั ตาณอ้ งถ่ติ มหาวิณยาลัยราชภฏั ยะลา
w www.lpdc.yru.ac.th


Click to View FlipBook Version