The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ร่างวารสาร 64 ใหม่4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by topteen184, 2022-03-23 22:26:52

ร่างวารสาร 64 ใหม่4

ร่างวารสาร 64 ใหม่4

พระบรมราโชวาท

“งานราชการน้ัน เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน ซึง่ มคี วามเปล่ยี นแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์และ
กาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทาความเข้าใจ
งานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้นึ แลว้ ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ให้สอดคลอ้ งเหมาะสม โดยยึดม่ันแน่วแน่อยู่
ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือ ประโยชน์สุขของประชาชน
และความเจรญิ มั่นคงของประเทศชาต”ิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิ ดศี รสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ
พระวชริ เกลา้ เจ้าอยูห่ วั

พระราชทานเนอ่ื งในโอกาสวนั ข้าราชการพลเรอื น
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดีศรีสินทรมหาวชริ าลงกรณ
พระวชริ เกล้าเจ้าอยู่หัว

สารจากนายกเทศมนตรตี าบลชอ่ งแค

สารจากนายกเทศมนตรตี าบลช่องแค

เรียน พน่ี ้องประชาชนชาวเทศบาลตาบลชอ่ งแคที่รกั และเคารพทุกทา่ น
จากการดาเนินงานของเทศบาล ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการต้องเร่งพัฒนาให้

เทศบาลตาบลช่องแคของเรามีความสุข ความเจริญ ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องแล้วน้ัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด–19 มีการแพร่
ระบาด ในหลายจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบันน้ี วิกฤตการณ์ดังกล่าว การแก้ปัญหาโรคระบาด
เชื้อไวรัสโควิด–19 ถือว่าเป็นความเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มอบหมายลงมา
เทศบาลชอ่ งแคของเรานน้ั ให้มีการจัดตัง้ ศูนย์พกั คอย ท่ีดีเย่ียม มั่นคง แข็งแรง สะดวกสบาย เพ่ือช่วยให้ผู้ติด
เชื้อไวรัสโควิด–19 ท้ังในและนอกเขตเทศบาล ให้ได้มีที่พักรักษาตัว ณ บริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
ช่องแคพร้อมท้ังมีการช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค–บริโภคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ท่ีได้รับผลกระทบจาก
โรคตดิ ตอ่ น้ี อยา่ งตอ่ เนือ่ ง

สุดท้ายนี้ ในฐานะนายกเทศมนตรีตาบลช่องแค ขอบขอบคุณการทางานของคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าท่ี อสม. ทุกท่านท่ไี ด้ทุม่ เทแรงกาย แรงใจ เสยี สละสว่ นตัวอยา่ งเตม็ กาลังความสามารถ และคงยืนยัน
กบั พอ่ แมพ่ ่นี อ้ งประชาชนทุกทา่ นวา่ ผมจะทาอย่างเตม็ ท่ที ีจ่ ะผา่ นวิกฤตนไ้ี ปกับทกุ ท่าน

นายภัทรเดช หลักทรัพย์
นายกเทศมนตรตี าบลชอ่ งแค

3รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

4รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สารจากปลดั เทศบาลตาบลช่องแค

สารจากปลัดเทศบาลตาบลช่องแค

พัฒนาอย่างยง่ั ยนื ทั่วถงึ ทกุ พืน้ ท่ี เพอื่ ท่นี ้องประชาชน และความสาเรจ็ ขององค์กร
ตลอดระยะเวลาทางานในฐานะเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้รับ

นโยบายจากคณะผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน มุ่งเน้นการ
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านให้บริการครอบคลุม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผน
สามปี คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เน้นการให้บริการประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก
รวดเรว็ โดยทางเทศบาลได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนให้ได้รับความรวดเร็ว เพื่อานวยความสะดวกใน
การติดตอ่ ราชการโดยสามารถดขู ้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://ckms.go.th

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นสื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
การดาเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับมอบให้พี่น้องประชาชนพัฒนาในด้านต่างๆ ตามภารกิจอานาจ
หนา้ ที่ เพ่อื ประโยชนข์ องพีน่ ้องประชาชน โดยไดร้ ับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทางเทศบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทศบาลมีการบริหารงานที่ดี ทันสมัย และได้มาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภบิ าลเพือ่ ใหช้ ่องแคกลายเป็นเมอื งน่าอย่สู คู่ วามยัง่ ยนื สืบไป

นายวันชยั ธงภักด์ิ
รองปลัดดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตาบลช่องแค

5รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

6รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สารจากประธานสภาเทศบาลตาบลช่องแค

สารจากประธานสภาเทศบาลตาบลช่องแค

กราบเรยี นพ่อแม่พนี่ อ้ งชาวเทศบาลตาบลช่องแคทเี่ คารพย่ิง
บทบาทสาคัญย่ิงต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการกระจายอานาจการปกครองให้

ประชาชนมีสว่ นร่วมใน การปกครองตนเองมากยิง่ ขนึ้ โดยเฉพาะในรปู แบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และคณะผู้บริหาร เทศบาลตาบลช่องแคได้พัฒนาเทศบาลตาบลชอ่ งแค
ตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อสภาด้วยดีมาตลอด เปน็ ทีน่ า่ ยนิ ดแี ทนพ่นี อ้ งประชาชนชาว เทศบาลตาบลช่องแค

ในส่วนของสภาเทศบาลตาบลช่องแค จะทาหน้าที่กลั่นกรองโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชนใหม้ ากท่สี ดุ จะตรวจสอบตดิ ตามการทางานของผู้บริหารอย่างเต็มความสามารถและจะ
เป็นองค์กรหลักในการสะท้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ตามกระบวนการทางสภา
อยา่ งตอ่ เน่อื ง

สดุ ท้ายนก้ี ระผมขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้
พี่น้องชาวเทศบาลตาบลช่องแค ประสบแต่ความสุข ความเจริญ หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา
ทุกประการ

นายดารง ประภาสะวตั
ประธานสภาเทศบาลตาบลช่องแค

7รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

8รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สารบญั

สารบญั CONTEST

สารนายก.........................................................................................................3
สารจากปลดั เทศบาล.......................................................................................5
สารจากประธานสภา.......................................................................................7
ประวตั คิ วามเปน็ มา.........................................................................................10
สภาพท่ัวไปและขอ้ มลู พน้ื ฐาน.........................................................................11
โครงสรา้ งการบริหารงาน................................................................................12
คณะผูบ้ รหิ าร..................................................................................................13
สมาชิกสภาเทศบาล........................................................................................15
หวั หนา้ ส่วนราชการ........................................................................................18
โครงสรา้ งสานักปลัดเทศบาล..........................................................................21
โครงสร้างกองคลัง...........................................................................................29
โครงสรา้ งกองการศกึ ษา..................................................................................34
โครงสร้างกองสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม......................................................38
โครงสรา้ งกองชา่ ง............................................................................................42
โครงสรา้ งกองการประปา................................................................................45
ผลงานนายกเทศมนตรี....................................................................................49

9รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

ประวตั คิ วามเปน็ มา

เทศบาลตาบลชอ่ งแค

เปน็ เทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมอ่ื วันที่ 24 กมุ ภาพันธ์ 2542 และมีผลบงั คบั ใช้เมอื่ วันที่ 25 พฤษภาคม

ตราสญั ลกั ษณ์ประจาเทศบาล

ทใ่ี ชอ้ ยู่ เปน็ รูปตน้ แค 2 ต้น อย่รู ะหวา่ งทางรถไฟทง้ั
สองดา้ นพร้อมหัวรถจกั ร วิ่งผ่านต้นแคบรเิ วณภูเขา
วัดชอ่ งแค ซึง่ ในอดตี มกี ารระเบดิ หินเพ่ือใช้ในการ
กอ่ สรา้ งทางรถไฟ จึงนามาเป็นสญั ลกั ษณ์ ของ
เทศบาลตาบลชอ่ งแค

10รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

สภาพทั่วไปและขอ้ มลู พืน้ ฐาน

ทต่ี งั้

อยใู่ นเขตพนื้ ทขี่ องตาบลชอ่ งแค และตาบลพรหม
นมิ ิต อาเภอตาคลี จงั หวดั นครสวรรค์ มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุม 2 ตาบล คือ

- ตาบลช่องแค หมูท่ ่ี 1,7,9
- ตาบลพรหมนิมิต หมทู่ ่ี 1

อาณาเขต

ทศิ เหนือ ติดตอ่ กบั บา้ นหนองกระทะ หมทู่ ่ี 7 ตาบลช่องแค อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทศิ ใต้ ตดิ ตอ่ กับ บา้ นดงนอ้ ย หมทู่ ี่ 3 ตาบลชอ่ งแค และบ้านหนองหญา้ รงั กา หมู่ที่ 6 ตาบล
พรหมนมิ ติ อาเภอตาคลี จังหวดั นครสวรรค์
ทศิ ตะวนั ออก ตดิ ตอ่ กับ บ้านหนองกระเบียน หมทู่ ่ี 9 ตาบลช่องแค อาเภอตาคลี จ.
นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ตดิ ต่อกับ บ้านบ่อดนิ ขาว ตาบลพรหมนมิ ิต อาเภอตาคลี จงั หวัดนครสวรรค์

11รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

โครงสร้างการบรหิ ารงาน

โครงสร้างการบรหิ ารงาน

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ทป่ี รกึ ษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี2 รองนายกเทศมนตรี1 รองประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน สมาชกิ สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชกิ สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สานักปลดั เทศบาล กองคลัง สมาชกิ สภาเทศบาล สมาชกิ สภาเทศบาล
หัวหนา้ สานกั ปลัดเทศบาล ผอู้ านวยการกองคลงั
(นักบริหารงานทั่วไประดบั ต้นตน้ ) (นักบริหารงานการคลงั ระดบั ตน้ )

กองชา่ ง กองสาธารณสขุ และสง่ิ แวดลอ้ ม
ผอู้ านวยการกองชา่ ง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ และสิ่งแวดลอ้ มนกั
(นกั บรหิ ารงานชา่ งระดบั ต้น) (บริหารงานสาธารณสุขและส่งิ แวดล้อมระดบั ต้น)

กองการศกึ ษา กองการประปา
ผ้อู านวยการกองการศึกษา ผู้อานวยการโครงการประปา
(นักบริหารงานการศกึ ษาระดบั ต้น) (บรหิ ารงานประปาระดับต้น)

12รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

คณะผู้บรหิ าร
คณะผบู้ รหิ าร

นายภทั รเดช หลกั ทรัพย์
นายกเทศมนตรีตาบลช่องแค

นายภาณพุ งศ์ กฤตพลววิ ฒั น์ นายสุทธิชยั สโรบล
รองนายกเทศมนตรีตาบลชอ่ งแค1 รองนายกเทศมนตรีตาบลช่องแค2

13รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

คณะผ้บู รหิ าร

นางวารณุ ี ศรีสขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลช่องแค

นางสาวเกษกมล ธรรมรักษาเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตี าบลชอ่ งแค

14รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

สมาชิกสภาเทศบาสลภาเทศบาล
สมาชกิ สภาเทศบาล

นายดารง ประภาสะวตั
ประธานสภาเทศบาล

นายสญั ญา อารยี วงศ์สถิตย์ นายณรงค์ ขุนทอง
รองประธานสภาเทศบาล เลขานกุ ารสภาเทศบาล

15รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สมาชกิ สภาเทศบาสลภเาขเทตศทบี่1าล

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค เขตท่ี1
อาเภอตาคลี

จงั หวัดนครสวรรค์

นายณรงค์ ขนุ ทอง นายนนท์ หวานชอบ นายวรวจั น์ ชนิ จรัสศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลช่องแค สมาชิกสภาเทศบาลตาบลช่องแค สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค

เขตท่ี1 เขตที่1 เขตท1ี่

นายพรี ศักดิ์ จนิ ดาคุณากร นางเยาวลักษณ์ ลอื พืช นายไพบูลย์ ศรีวิระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค สมาชิกสภาเทศบาลตาบลช่องแค สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลช่องแค

เขตที่1 เขตที่1 เขตท่ี1

16รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

สมาชิกสภาเทศบาสลภเาขเทตศทบี่2าล

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค เขตที่2
อาเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์

นายดารง ประภาสะวตั นายสัญญา อารียวงศส์ ถิตย์ นายบุญรอด เชาว์อุบล

สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลช่องแค สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค

เขตท่ี2 เขตท่ี2 เขตท2ี่

นายวรี ะชยั องิ คณสิ ร นายสญั ญา ศรีประเสรฐิ นางพชั รี สุวรรณวงษ์

สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลช่องแค สมาชกิ สภาเทศบาลตาบลชอ่ งแค

เขตท่ี2 เขตที่2 เขตที่2

17รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

หวั หนา้ ส่วนราชการของเทศบาลตาบลชอ่ งแค

นายวนั ชัย ธงภักดิ์
รองปลัดเทศบาล รกั ษาราชการแทนปลัดเทศบาล

นายนรภทั รบวรพล อนิ ทรเกษตร นางธัญญรัตน์ อินทรพิทักษ์
หัวหนา้ ฝ่ายอานวยการ ผูอ้ านวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
หวั หน้าสานกั ปลดั เทศบาล 18รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

หวั หน้าสว่ นราชการของเทศบาลตาบลช่องแค

นายวนั ชัย ธงภักด์ิ
รกั ษาราชการแทน
ผอู้ านวยการกองการศกึ ษา

นายชัยณรงค์ วงษเ์ ลย้ี ง
ผ้อู านวยการกองช่าง

19รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

หวั หน้าสว่ นราชการของเทศบาลตาบลช่องแค

นายวันชยั ธงภกั ด์ิ
รักษาราชการแทน
ผ้อู านวยการกองการประปา

นางสาวรงุ้ พร นามผล
พยาบาลวชิ าชีพรกั ษาราชการแทน

ผ้อู านวยการกองสาธารณสขุ
และสงิ่ แวดล้อม

20รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

สานกั ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลชอ่ งแค

สานกั ปลดั เทศบาลตาบลชอ่ งแค

บทบาทและหน้าท่ี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล จัดทางบประมาณ

งานด้านบุคลากร งานดา้ นกฎหมาย งานประชาสมั พนั ธ์ งานด้านธุรการและกจิ การสภา

งานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทบาทและหน้าท่ี

มหี นา้ ที่รับผิดชอบเก่ยี วกบั การป้องกนั บรรเทาสาธารณภัย จัดทาแผนป้องกัน

และฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน การแจ้งเตือนภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรอื ภารกจิ หน้าทีอ่ น่ื 21รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

นายวันชัย ธงภักดิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ

แทนปลดั เทศบาล

นายนรภทั รบวรพล อนิ ทรเกษตร นางสาวสุพรรณิการ์ อินทรแพทย์ นางสาวชนากานต์ ตนั ติวฒุ ิ

หวั หนา้ ฝ่ายอานวยการ รกั ษาราชการแทน นกั วชิ าการตรวจสอบภายใน นกั ทรพั ยากรบคุ คล

หัวหนา้ สานักปลดั เทศบาล

นางพทั ธ์ธีรา ศริ โิ พธ์คิ า นางสาวอมรรัตน์ ทอนศรี นายจรนิ ทร์ รอดสงค์
นกั วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
เจ้าพนักงานธรุ การปฏบิ ัตงิ าน นักจดั การงานทะเบียนและบตั ร
22รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สานกั ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลช่องแค

กิจกรรมโครงการเวทชี าวบา้ น

กิจกรรมโครงการเวทีชาวบ้าน ประจาปี2565 สาหรับชาวช่องแคที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตาบลช่องแคเพอ่ื ตอ้ งการใหป้ ระชาชนแสดงความคดิ เหน็ ปญั หา และแสดงความต้องการ
เพือ่ ทางเทศบาลตาบลช่องแคจะได้นามาแกไ้ ขต่อไป

23รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

โครงการจดั ตั้งศูนยพ์ ักคอย

สานักปลัดเทศบาลร่วมเขียนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยพร้อมช่วยการจัดสรรวั สดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดาเนินการงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างศูนย์พักคอย
เพ่ือดาเนินการก่อต้งั ศนู ย์พักคอยไว้คอยรอรับผปู้ ว่ ยเน่อื งจากการแพร่ระบาดเช้อื ไวรัสโควิด19

24รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

สานักปลดั เทศบาล เทศบาลตาบลช่องแค

งานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั ตดั ตน้ ไมท้ ีบ่ ดบงั ทัศนียภาพ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่โดนสายไฟฟ้าและ

บดบังทัศนียภาพการสัญจรถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ใหก้ บั ประชาชน 25รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

งานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั ลอกท่อระบายน้า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการขุดลอกท่อระบายน้าเพื่อให้
ระบายนา้ ออกไดม้ ีประสิทธภิ าพมากขึน้

26รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

สานกั ปลดั เทศบาล เทศบาลตาบลช่องแค

งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย ซอ้ มแผนบรรเทาสาธารณภยั

ฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่พนักงาน
ป้องกนั ในการใชอ้ ปุ กรณแ์ ละเครอ่ื งตา่ งๆ ณ งานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั

27รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

งานพัฒนาชุมชน มอบถงุ ยังชพี โควิด19

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลช่องแค มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเน่อื งจากการแพรร่ ะบาดเช้อื ไวรัสโควดิ 19 ภายในเขตเทศบาลตาบลชอ่ งแค

งานพัฒนาชมุ ชน ร่วมกับ พฒั นาสังคมจังหวดั นครสวรรค์
ลงพน้ื ที่ช่วยเหลอื ประชาชนท่ปี ระสบปัญหาในการเล้ียงดเู ดก็ เล็ก

งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ พัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สารวจบ้าน
นายสังวาลย์ อิ่มใจ (ลุงปื้ด) ที่มีอาการป่วยหนักไม่สามารถดูแลหลานทั้ง 3 คน ได้ให้คาชี้แจงและ
แนะนาการชว่ ยเหลอื พร้อมเดนิ ทางไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ ทางพัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้
ให้การชว่ ยเหลอื ทางด้านต่างๆ

28รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองคลงั

รายงานประจาปีกองคลัง เทศบาลตาบลช่องแคเทศบาลตาบลตาบลช่องแค อาเภอตาคลี จงั หวัดนครสวรรค์

กองคลัง

บทบาทและหนา้ ท่ี
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา

เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ
การควบคุมการเบิกจ่าย งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่น
งานตรวจสอบและประเมนิ ภาษี งานพัสดุของเทศบาล

นางธัญญรตั น์ อนิ ทรพิทกั ษ์ นางนงค์นชุ เขียวหวาน
ผูอ้ านวยการกองคลัง พนกั งานการเงินและบญั ชี

นางจฑุ ามาศ อนิ ทรเกษตร นายคณิสร ธงภกั ดิ์ นายศุพโชราคยงปานรกะจิ เกสารริญสุขสม
29เจา้ หน้าทีท่ ะเบยี นและทรพั ย์สนิ เจา้ พนักงานจัดเกบ็ รายได้ปฏบิ ัติงาน พนกั งาเนทศจบา้ างลตตาาบมลภชา่องรแกคิจประจาปี 2564

งานจดั เก็บรายไดอ้ อกพืน้ ทีเ่ กบ็ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ตามนโยบายการพัฒนารายได้ของเทศบาลตาบลช่องแคและการอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน นานโยบายสั่งการงานจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน ลงพื้น ที่
อานวยความสะดวกรบั ชาระคา่ ธรรมเนียมขยะมลู ฝอยให้กบั ประชาชนถึงที่บ้าน

ตรวจวัดปา้ ยผ้ปู ระกอบการพาณิชยร์ า้ นทว่ั ไป

งานจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจวัดป้ายผู้ประกอบการพาณิชย์
ร้านคา้ ต่างๆ ท่มี ีการเปลย่ี นแปลงและตดิ ตั้งใหมเ่ พม่ิ ข้ึน ในเขตเทศบาลตาบลชอ่ งแค

30รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

รายงานประจาปีกองคลัง เทศบาลตาบลช่องแคกองคลงั
เทศบาลตาบลตาบลช่องแค อาเภอตาคลี จงั หวดั นครสวรรค์

งานผลประโยชนแ์ ละกิจการพาณชิ ย์

รายงานผลการจัดเก็บตามประมาณการรายรับ ประจาปี พ.ศ. 2564

หมวด/ประเภท ประมาณการ จดั เก็บได้ (บาท) จดั เก็บไดท้ งั้ ปี (บาท) (%)
2564 เดอื นนี้ (1 ต.ค.63– 30 ก.ย.64)
43.76
ภาษีที่ดินและสง่ิ ปลกู สรา้ ง 100,000.00 13.94 43,758.48

ภาษีปา้ ย 110,000.00 0.00 108,205.68 98.37

คา่ ธรรมเนียม คา่ ปรบั ใบอนญุ าต 750,000.00 16,147.30 300,703.05 40.09

รายไดจ้ ากทรพั ยส์ นิ 625,000.00 93,386.31 320,430.79 51.27
รายไดเ้ บ็ดเตลด็ 15,500.00 20.00 9,022.07 58.21

รายไดจ้ ากทนุ 10,000.00 0.00 1,470.00 14.70

ภาษีจดั สรร 22,790,000.00 3,011,436.51 20,012,862.69 87.81
เงินอดุ หนนุ ท่วั ไป 13,238,800.00 669,101.00
เงินอดุ หนนุ เฉพาะกิจ 14,804,366.11 111.83
0.00
31รายงานกจิ17ก,า4ร72.00

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

งานการเงนิ และบญั ชี

งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงนิ รายรับและเงนิ สะสม
ตงั้ แตว่ ันท่ี 1 ตลุ าคม 2563 – 30 กันยายน 2564

รอปิ ดบัญชี

32รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองคลงั เทศบาลตาบลชอ่ งแค

งานการเงนิ และบัญชี

งบแสดงฐานะการเงนิ พ.ศ.2564

รอปิ ดบัญชี

33รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองการศึกษา เทศบาลตาบลช่องแค

กองการศกึ ษา

บทบาทและหน้าท่ี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ของงานการศึกษาปฐมวัย งานแผนงานและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ งานส่งเสรมิ ศาสนา ประเพณแี ละวัฒนธรรม

นายวนั ชัย ธงภกั ดิ์
ปลดั เทศบาลรกั ษาราชการแทน

ผ้อู านวยการกองการศึกษา

นางสาวดารารตั น์ รอดเท่ยี ง นางจนั ทนา ปั้นโท้
ผู้ชว่ ยครผู ดู้ แู ลเดก็ ผ้ดู แู ลเดก็

34รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

กองการศกึ ษา เทศบาลตาบลช่องแค

การจดั กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการรอ้ ยรกั วันแม่

โครงการกจิ กรรมวนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลช่องแคจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโควดิ 19

35รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ ทียนจานาพรรษา

เพือ่ ใหป้ ระชาชนในตาบลช่องแคท่ีนบั ถือพทุ ธศาสนาไดเ้ ขา้ ใจและตระหนัก
ถึงวันสาคัญของวัน เข้าพรรษาและได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถี
ของชาวพทุ ธ

36รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองการศึกษา เทศบาลตาบลช่องแค

กจิ กรรมพฒั นากล้ามเนอื้ มัดเลก็

กจิ กรรมพัฒนากลา้ มเน้อื มัดใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการสอนฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และ

มดั ใหญ่ให้เด็กนักเรยี นเพื่อให้เดก็ นกั เรยี นมีพัฒนาการที่สมวัย 37รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองสาธารณสขุ และสง่ิ แวดล้อม เทศบาลตาบลชอ่ งแค

- วา่ ง -
หัวหนา้ ฝา่ ยบรหิ ารงานสาธารณสขุ

กองสาธารณสขุ และส่งิ แวดล้อม

บทบาทและหนา้ ท่ี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกัน
โรค งานสขุ าภิบาลส่ิงแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบ้ ริการ
ด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3
ฝา่ ย 10 งาน ส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสง่ิ แวดล้อม

นางสาวรุ้งพร นามผล นางอญั ชลี หว่างภักดี
พยาบาลวชิ าชพี ชานาญการ รกั ษาราชการ เจา้ พนกั งานสุขาภบิ าลชานาญงาน

แทนผอู้ านวยการกองสาธารณสุขและ 38รายงานกจิ การ
สิง่ แวดลอ้ ม
เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

กองสาธารณสขุ และสงิ่ แวดล้อม เทศบาลตาบลชอ่ งแค

โครงการไขเ้ ลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการไข้เลือดออก พ่นหมอกควันกาจัด
ยงุ ลาย พรอ้ มแจกแผ่นพับใหค้ วามรแู้ กป่ ระชาชน กิจกรรมใหค้ วามรผู้ า่ นเสียงตามสาย และกิจกรรมให้
ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลช่องแค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกและมีความรู้เร่ืองการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกั และเหน็ ความสาคญั ของการกาจัดแหลง่ เพาะพันธ์ุยงุ ลายภายในเขตเทศบาลตาบลช่องแค

ตรวจคัดกรองโควิด19 พ่อค้าแมค่ ้าทีม่ ีความเส่ียงสงู

กองสาธารณสขุ และส่ิงแวดลอ้ ม ตรวจคัดกรองประชาชนและพ่อคา้ แม่ค้าภายในเขตเทศบาล
ตาบลชอ่ งแคทมี่ ีเส่ยี งสูง เพ่อื ป้องกนั การติดเชือ้ ไวรสั โควดิ 19

39รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

โครงการพษิ สนุ ขั บ้า

สารวจและข้ึนทะเบียนสุนัข แมว ในเขตเทศบาลตาบลช่องแคและเพ่ือลดอุบัติการณ์การ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
โรคพิษสุนัขบา้ แพรก่ ระจายจากสัตวส์ คู่ น

40รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

กองสาธารณสขุ และสงิ่ แวดลอ้ ม เทศบาลตาบลชอ่ งแค

โครงการนา่ บ้านหน้ามอง

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ใน
บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การจัดการขยะ ส่งผลสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้าน และภายในชุมชนให้มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

ฉีดวัคซีนไข้หวดั ใหญ่ ให้กบั ประชาชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลช่องแค ได้ดาเนินการฉีดวัคซีน
ไขห้ วัดใหญ่ โดย กองสาธารณสุขและสง่ิ แวดล้อม เทศบาลตาบลชอ่ งแค ได้ดาเนนิ การฉีดวัคซีน
ไขห้ วัดใหญใ่ ห้กับ ประชาชนกลุม่ เสย่ี ง 7 และ 3 กลมุ่ เพิม่ เติมจาก สปสช. และประชาชนทัว่ ไป

41รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองชา่ ง เทศบาลตาบลช่องแค

กองช่าง

บทบาทและหน้าที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฎบิ ัติงานเครอื่ งจักรกล การควบคมุ บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผน
งาน ควบคมุ เกบ็ รักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นา้ มนั เชือ้ เพลิง

นายชัยณรงค์ วงษ์เลี้ยง 42รายงานกจิ การ
ผู้อานวยการกองชา่ ง
เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองช่าง เทศบาลตาบลช่องแค

ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตาบลชอ่ งแค

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางทั้งถนนลูกรัง
และถนนคอนกรีตที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานให้ได้รับความสะดวกสบาย และมี
ความปลอดภัยในการเดนิ ทาง

43รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองชา่ ง ซอ่ มแซมไฟฟ้าส่องสวา่ ง

เพ่ือให้ประชาชนผ้ใู ชเ้ สน้ ทางคมนาคมสายต่างๆ ในพน้ื ท่ีในเขตเทศบาลตาบลช่อง
แค ได้รับความสะดวกในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเกิด
อุบัติเหตุลดน้อยลง ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันและ
ลดอาชญากรรมใหป้ ระชาชนทีส่ ญั จร และการเดินทางเกดิ ความปลอดภยั

44รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองการประปา เทศบาลตาบลชอ่ งแค

กองการประปา

บทบาทและหนา้ ที่

มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับกาควบคุมการผลิต และการจาหน่าย
น้าประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายได้ รายจ่าย
การบัญชี การพัสดุ การวางแผนปรับปรุงข้อบกพรอ่ งต่าง ๆ ของกองการประปา

นายวนั ชยั ธงภักด์ิ นางสาวจันทร์จิรา หวานชอบ
ปลดั เทศบาลรกั ษาราชการแทน ผู้ชว่ ยเจา้ พนกั งานธรุ การ
ผอู้ านวยการกองการประปา

45รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

การประปาได้รับเกียรตบิ ัตรรับรองคณุ ภาพระบบบรกิ ารอนามยั สง่ิ แวดล้อม
(Environmental Health Accreditation : EHA) ประจาปี 2563

การประปาได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการจัดการคุณภาพน้าบริโภค EHA : 2001 การจัดการคุณภาพน้าประปา
(ผลิตโดย อปท.) โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาได้นาเสนอข้อมูลตามตัวช้ีวัด ซ่ึงได้ผล
คะแนน 90/85 คะแนน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 87.50% ผ่านประเมนิ ระดบั เกยี รติบตั รรายรงับานรกอิจกงาร

46เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564

กองการประปา เทศบาลตาบลช่องแค

ล้างถังตกตะกอน

กองการประปาเทศบาลตาบลช่องแค ได้จัดทาการล้างถังตกตะกอนเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้น้าประปาที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานและถูกหลักอนามัย สามารถลดหรือ
กาจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้าในระบบสูบส่ง
และสูบจา่ ยน้าใหก้ บั ประชาชน เพ่ือให้ไดน้ ้าประปาท่สี ะอาดส่งถงึ ผู้บรโิ ภค

กอ่ นทา ขณะทา

หลังทา

47รายงานกจิ การ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

ซ่อมแซมท่อเมนประปาทีช่ ารุด

ซอ่ มแซมทอ่ ประปาท่ีชารุดภายในเขตเทศบาลตาบลชอ่ งแค

โบลวน์ ้าปลายสาย

เพื่อถา่ ยตะกอนกน้ สายใหน้ ้าประปาปลายสายทใี่ หบ้ รกิ าร แก่ประชาชนน้ันมคี วามใสสะอาด
มากยงิ่ ข้นึ

48รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลชอ่ งแค ประจาปี 2564

ผลงานนายกเทศมนตรตี าบลชอ่ งแค

ผลงาน

นายกเทศมนตรตี าบลช่องแค

49รายงานกิจการ

เทศบาลตาบลช่องแค ประจาปี 2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TEKNIK VISUALISASI DALAM DATA MINING
Next Book
ebook table 2