The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sobee Saehseng, 2022-06-04 07:57:35

แผนจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

แผนจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เดอื น เมษายน 2564 ถึง มิถนุ ายน 2564)

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

แผนงาน : พน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ ผลผลติ ที่ 4 ผูร้ ับบริการการศกึ ษานอกระบบ กจิ กรรมการจัดการศกึ ษานอกระบบ
งบดาเนนิ งาน รหัสงบประมาณ 2000 2360 0400 0000
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดอื นเมษายน 2564 ถงึ เดือนมถิ นุ ายน 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ที่ กิจกรรม หลักสูตร จานวน เปา้ หมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ด้รบั จดั สรร ค่าอาหาร ชอื่ -สกลุ สถานทจ่ี ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วทิ ยากร ผรู้ บั ผดิ ชอบ
งาน ค่าตอบแทนวทิ ยากร
1 การศึกษาเพอื่ โครงการอบรมให้ 6 25 คน 2,875 ช่วั โมงละ รวมเปน็ ค่าวัสดุ อาหารกลางวัน นายบัสลา อาคาร น.ส.รอฮานา
พัฒนาทกั ษะ ความรู้การปอ้ งกัน -จวบ 6 28 กบี่ าท เงนิ 40บ.x25คน ลโุ บะ อเนกประสงค์ จารู
ชวี ิต การแพรร่ ะบาดโรค -บูกิต 10 มถิ ุนายน =1,000บ. กาแม กศน.อาเภอ
ไวรสั โคโรนา่ (โควดิ -มะรอื โบ 2564 200บ.x 600 ค่าวัสดุ อาหารว่าง เจาะไอร้อง
19)และการทาเจล ออก 9 3 ชม. =525บ. เครอ่ื งดื่ม
แอลกอฮอลล์ า้ งมอื 15บ.x25คนx2
25 คน ม้อื
รวม 2,875 600 525 =750บ.
รวมเป็นเงิน
1,750บ.

1,750

ที่ กิจกรรม หลกั สูตร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณท่ีไดร้ บั จัดสรร คา่ อาหาร ชอ่ื -สกลุ สถานทีจ่ ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ คา่ ตอบแทนวทิ ยากร วทิ ยากร ผรู้ บั ผดิ ชอบ
2 การศึกษาเพื่อ โครงการอบรมให้ งาน 6,400 ช่ัวโมงละ รวมเปน็ ค่าวสั ดุ อาหารกลางวัน อาคาร
พฒั นาสังคม ความรูก้ ารรับมือกบั 6 16 คน กีบ่ าท เงิน 120บ.x16คน นาย อเนกประสงค์ นายสุรศกั ดิ์
และชุมชน สาธารณภัย -จวบ 5 23 6,400 200บ.x6 1,200 ค่าวัสดุ =1,920บ. นาซอรี กศน.อาเภอ สอดี
-บูกิต 6 มถิ ุนายน ชม. =2,160บ. อาหารว่าง มะเก เจาะไอรอ้ ง
-มะรือโบ 2564 เคร่ืองดม่ื
ออก 5 1,200 2,160 35บ.x16คนx2
รวม มอ้ื =1,120บ.
16 คน
รวมเป็นเงนิ
3,040บ.
3,040

ที่ กิจกรรม หลักสูตร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณที่ไดร้ บั จัดสรร ค่าอาหาร ชื่อ-สกลุ สถานท่จี ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร วทิ ยากร ผู้รบั ผดิ ชอบ
งาน 2,400 ชวั่ โมงละ รวมเป็น ค่าวสั ดุ อาหารกลางวนั
3 การเรยี นรตู้ าม โครงการอบรมให้ 6 6 คน กี่บาท เงิน 70บ.x6คน นาย อาคาร นายมะซายตู ี
หลักปรัชญา ความรู้การทาปุ๋ย -จวบ 2 17 2,400 200บ.x 1,200 คา่ วสั ดุ =420บ. ซอมะ อเนกประสงค์ ลาเตะ๊ บอื รงิ
เศรษฐกจิ ชีวภาพ -บกู ติ 2 มถิ นุ ายน 6 ชม. =540บ. อาหารวา่ ง สตาปอ กศน.อาเภอ
พอเพยี ง -มะรอื โบ 2564 เครอ่ื งดม่ื เจาะไอรอ้ ง
ออก 2 1,200 540 20บ.x6คนx2
รวม มอ้ื
6 คน =240บ.
รวมเปน็ เงิน
660บ.

660

ระยะ งบประมาณท่ไี ดร้ บั จัดสรร
ดาเนิน
ท่ี กิจกรรม หลักสตู ร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวทิ ยากร ค่าวสั ดุ ช่ือ-สกลุ สถานทจี่ ดั ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ค่าอาหาร วทิ ยากร ผรู้ บั ผดิ ชอบ
1 มิ.ย-6 14,400 ชว่ั โมงละ รวมเป็น กศน.ตาบล
200 105 คน ก.ย.64 กี่บาท เงนิ - นาย/น.ส จวบ ม.2 นายมะซายูตี
-จวบ 35 14,400 ............... บูกติ ม.10 ลาเตะ๊ บือรงิ
4 การส่งเสริม การสง่ เสริมการรู้ -บูกติ 35 - - คา่ วัสดุ มะรือโบออก
การรู้หนงั สอื หนังสอื -มะรือโบ จวบ 5,500 บ. - ม.8
ออก 35 บกู ิต 4,950 บ.
6 คน มะรือโบ 4,950บ

=14,400บ.

รวม - 14,400

ลงชอ่ื ......................................ผูเ้ สนอ ลงชือ่ .........................................ผอู้ นุมัติ
(นายซอบือรี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย
ตาแหนง่ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคล่ือนการพฒั นาการศกึ ษาที่ยง่ั ยนื กิจกรรมสง่ เสริมศูนย์
ฝกึ อาชพี ชุมชน
งบรายจา่ ยอนื่ รหสั งบประมาณ 2000 2350 5270 0019
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถงึ เดือนมถิ ุนายน 2564)
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอเจาะไอร้อง

ที่ กศน.ตาบล หลกั สตู ร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ดร้ บั จัดสรร รวมเปน็ เงนิ ชอื่ -สกลุ สถานทจ่ี ัด ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ค่าตอบแทนวทิ ยากร ทง้ั สิน้ วทิ ยากร ผู้รบั ผดิ ชอบ
งาน ชั่วโมงละ รวมเป็น คา่ วสั ดุ ม.5
กิจกรรมชัน้ เรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง ขึ้นไป) 12 9,000 กี่บาท เงิน บ้านโคก นายอนสั
13 10-29 แวสอเฮาะ
1 จวบ ชา่ งไฟฟา้ 40 12 มถิ ุนายน 9,000 150บ.x 6,000 3,000 9,000 นายซานซู ี ม.3
37 คน 2564 40 ชม. บลู ะ บ้านโตะ๊ เหลง็ นายมะซายูตี
2 บกู ิต ช่างก่อสร้าง 40 10-29 9,000 ลาเตะ๊ บือรงิ
มิถนุ ายน 150บ.x 6,000 3,000 9,000 นาย/น.ส ม.6
3 มะรอื โบออก ชา่ งทาสี 40 2564 27,000 40 ชม. .......... บ้านปีเหล็ง น.ส.มาดีฮะ๊
10-29 เหนอื เจ๊ะเมาะ
มิถนุ ายน 150บ.x 6,000 3,000 9,000 นายมะสอื แม
2564 40 ชม. สะมะแอ

รวม 18,000 9,000 27,000

ที่ กศน.ตาบล หลกั สูตร จานวน เปา้ หมาย ระยะ งบ งบประมาณที่ไดร้ ับจดั สรร รวมเป็นเงนิ ชอื่ -สกลุ สถานท่ีจดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ท้ังสน้ิ วิทยากร ผู้รับผิดชอบ
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร
ชว่ั โมงละ รวมเปน็ ค่าวัสดุ
ก่บี าท เงิน

กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชพี

1 จวบ ช่างตมี ดี 50 12 7-29 11,250 150บ.x 7,500 3,750 11,250 นายรอยาลี ม.3 น.ส.นภสิ า

มิถุนายน 50 ชม. ปูเตะ บา้ นกอื รง หะยีวาจิ

2564

2 มะรือโบออก การตดั เย็บซองใส่ 50 13 12-30 11,250 150บ.x 7,500 3,750 11,250 น.ส.ซาวยี ะห์ ม.1 น.ส.มาดีฮะ๊
สมุดโน้ต
มถิ นุ ายน 50 ชม. เปาะอาแซ บ้านมะรือโบ เจ๊ะเมาะ
รวม
2564

25 คน 22,500 15,000 7,500 22,500

ลงชื่อ......................................ผเู้ สนอ ลงชื่อ.........................................ผ้อู นุมตั ิ
(นายซอบือรี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : บรู ณาการขับเคลื่อนการแกป้ ัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ โครงการเสรมิ สรา้ งภูมิคมุ้ กนั เพ่ือสนั ติสุขในพน้ื ทจี่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ กจิ กรรมการศึกษาเพอ่ื
ความมัน่ คง โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศกึ ษาปอเนาะ
งบรายจา่ ยอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000 2040 D170 0001
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดอื นเมษายน 2564 ถึงเดือนมถิ ุนายน 2564)
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอเจาะไอร้อง

ท่ี สถาบนั ศึกษา โครงการ จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณทีไ่ ด้รับจดั สรร ค่าอาหาร ชือ่ -สกลุ สถานทีจ่ ดั ครู
ปอเนาะ (ชม.) (แหง่ ) ดาเนิน ประมาณ - วิทยากร ผรู้ บั ผิดชอบ
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร -
ชั่วโมงละ รวมเปน็ คา่ วสั ดุ -
กี่บาท เงนิ

โครงการจัดการศกึ ษาตลอดชีวิตในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

1 ดารูลกรู อาน 1 ปอเนาะ 1 - 1 7-13 12,000 - - คา่ วสั ดุใช้ใน - สถาบนั ศกึ ษา น.ส.ซาณยี า
โครงการพัฒนา กรกฎาคม โครงการ ปอเนาะดารูล ยะโก๊ะ
2564 12,000 กูรอาน

2 มะฮ์หดั ฟจั รลู 1 ปอเนาะ 1 - 1 7-13 12,000 - - ค่าวสั ดุใช้ใน - สถาบนั ศกึ ษา นายสรุ ศักดิ์
อสิ ลาม โครงการพัฒนา กรกฎาคม โครงการ ปอเนาะมะฮ์ สอีด
2564 12,000 หดั ฟจั รลู
อสิ ลาม
รวม 2 แห่ง 24,000 - - 24,000
-

ท่ี สถาบันศกึ ษา โครงการ จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณท่ไี ดร้ บั จัดสรร คา่ อาหาร ชือ่ -สกลุ สถานที่จัด ครู
ปอเนาะ (ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วิทยากร ผรู้ ับผิดชอบ
งาน คา่ ตอบแทนวทิ ยากร

ชั่วโมงละ รวมเป็น ค่าวสั ดุ
ก่ีบาท เงิน

โครงการจัดการศกึ ษาตลอดชีวิตในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ กจิ กรรม อบรมประวตั ิศาสตร์ชาติไทยสาหรบั นักศกึ ษาปอเนาะ

1 ดะวะหต์ ลุ อิสลามี อบรม 4 10 มถิ ุนายน 1,450 200บ.x 800 - อาหารกลางวัน นาย......... สถาบันศกึ ษา น.ส.นาอหี มะ๊
45บ.x10คน=450บ. ปอเนาะดะ อาแวกาจิ
ยะห์ ประวัตศิ าสตร์ 2564 4ชม. อาหารวา่ งเครือ่ งด่ืม วะห์ตุลอสิ ลามี
ชาติไทยสาหรบั 20บ.x10คนx1มื้อ ยะห์
นักศึกษา =200บ.
ปอเนาะ
รวมเป็นเงิน 650บ.

2 อัลมฮู ายรี ีน อบรม 4 10 มิถนุ ายน 1,450 200บ.x 800 - อาหารกลางวนั นาย......... สถาบนั ศึกษา น.ส.นริ ดา
45บ.x10คน=450บ. ปอเนาะอลั มู เอ่ยี มสอาด
ประวตั ศิ าสตร์ 2564 4ชม. อาหารว่างเครอื่ งดื่ม ฮายรี นี
ชาตไิ ทยสาหรบั 20บ.x10คนx1มอ้ื
นักศึกษา =200บ.
ปอเนาะ
รวมเปน็ เงนิ 650บ.

3 มะฮ์หดั ฟัจรลู อบรม 4 10 มถิ นุ ายน 1,450 200บ.x 800 - อาหารกลางวนั นาย......... สถาบันศึกษา นายสรุ ศกั ดิ์
45บ.x10คน=450บ. ปอเนาะมะฮ์ สอดี
อสิ ลาม ประวัตศิ าสตร์ 2564 4ชม. อาหารวา่ งเครอ่ื งดื่ม หัดฟจั รลู
ชาติไทยสาหรับ 20บ.x10คนx1มื้อ อสิ ลาม
นักศกึ ษา =200บ.
ปอเนาะ
รวมเปน็ เงิน 650บ.

4 ดารลู กรู อาน อบรม 4 10 มถิ ุนายน 1,450 200บ.x 800 - อาหารกลางวนั นาย......... สถาบนั ศกึ ษา น.ส.ซาณียา
45บ.x10คน=450บ. ปอเนาะดารูล ยะโกะ๊
ประวตั ศิ าสตร์ 2564 4ชม. อาหารวา่ งเครอื่ งด่มื กรู อาน
ชาตไิ ทยสาหรับ 20บ.x10คนx1มอ้ื
นักศกึ ษา =200บ.
ปอเนาะ
รวมเปน็ เงนิ 650บ.

รวม 40 คน 5,800 3,200 2,600

ลงช่อื ............................................ผู้เสนอ ลงชือ่ .........................................ผอู้ นุมัติ

(นายซอบือรี แซะเซง็ ) (นายคมกฤช สาหลงั )
ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย ตาแหนง่ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนนุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ กจิ กรรมภาษาตา่ งประเทศเพอื่ การส่อื สารด้านอาชพี งบรายจา่ ยอื่น
รายการคา่ ใชจ้ า่ ยโครงการภาษาตา่ งประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ
งบรายจา่ ยอนื่ รหัสงบประมาณ 2000 2350 5270 0013
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดอื นมิถนุ ายน 2564)
ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ท่ี กิจกรรม หลักสตู ร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณทไี่ ด้รบั จัดสรร ค่าอาหาร ชื่อ-สกลุ สถานทจ่ี ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วิทยากร ผู้รับผิดชอบ
งาน คา่ ตอบแทนวิทยากร
1 ภาษาต่างประ โครงการ 30 6 คน 7,200 ชัว่ โมงละ รวมเปน็ ค่าวสั ดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส อาคาร น.ส.นภสิ า
เทศเพ่อื การ ภาษาอังกฤษเพื่อ -จวบ 2 21-25 กี่บาท เงนิ 50บ.x6คนx5 .......... อเนกประสงค์ หะยีวาจิ
สอ่ื สารด้าน การสือ่ สารดา้ น -บกู ิต 2 มิถุนายน มื้อ=1,500บ. กศน.อาเภอ
อาชีพ อาชพี การค้าขาย -มะรอื โบ 2564 150บ.x 4,500 - อาหารว่าง เจาะไอรอ้ ง
ออก 2 เครอ่ื งดม่ื
30 ชม. 20บ.x6คนx10
มือ้ =1,200บ.

รวมเป็นเงนิ
2,700บ.

รวม 6 คน 7,200 4,500 2,700

ลงชือ่ ......................................ผู้เสนอ ลงชื่อ.........................................ผอู้ นุมตั ิ
(นายซอบอื รี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลงั )
ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
ตาแหนง่ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ยโ์ ครงการบริหารจดั การศึกษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ กจิ กรรมการ
พัฒนาการจดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ในจังหวดั ชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอืน่ รหสั งบประมาณ 2000 2350 3670 0005
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถงึ เดือนมถิ ุนายน 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ระยะ งบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรร
ดาเนิน
ท่ี กจิ กรรม หลักสตู ร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ช่อื -สกลุ สถานท่ีจัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ วิทยากร ผูร้ ับผดิ ชอบ
1 โครงการฝกึ 16-18 ชั่วโมงละ รวมเป็น คา่ วสั ดุ ค่าอาหาร ม.1 ต.จวบ
ประสบการณ์ มิถุนายน 21,480 นาย/น.ส อ.เจาะไอร้อง น.ส.นภสิ า
การใช้ภาษา 2564 ก่ีบาท เงนิ อาหารกลางวนั .......... หะยวี าจิ
จังหวดั 100บ.x21คน
ชายแดนใช้ ค่ายฝึก 18 21 คน 200บ.x 7,200 คา่ วัสดุ x3มอ้ื
=6,300บ.
ประสบการณภ์ าษา -จวบ 7 18ชม.x2 30บ.x21 อาหารว่าง
เครื่องดืม่
สูก่ ารประกอบอาชพี -บูกิต 7 คน คน 25บ.x21คนx6
มอื้ =3,150บ.
(คา่ ยฝึก -มะรือโบ =630บ.

ประสบการณ์ ออก 7 คา่ พาหนะ

ภาษาไทย) 200บ.x21

คน

=4,200บ.

รวมเปน็ เงิน รวมเปน็ เงิน
4,830บ. 9,450บ.

รวม 21 คน 21,480 7,200 4,830 9,450

ระยะ งบประมาณท่ีไดร้ บั จัดสรร
ดาเนิน
ท่ี กิจกรรม หลักสตู ร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอ่ื -สกลุ สถานทจ่ี ดั ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ วิทยากร ผรู้ บั ผิดชอบ
2 โครงการฝึก 16-18 ชั่วโมงละ รวมเป็น ค่าวัสดุ คา่ อาหาร ม..... ต.บกู ติ
ประสบการณ์ มถิ ุนายน 23,520 นาย/น.ส อ.เจาะไอรอ้ ง น.ส.นภสิ า
การใช้ภาษา 2564 กี่บาท เงิน อาหารกลางวนั .......... หะยีวาจิ
จังหวัด 100บ.x24คน
ชายแดนใช้ ค่ายฝกึ 18 24 คน 200บ.x 7,200 คา่ วัสดุ x3มอื้
=7,200บ.
ประสบการณภ์ าษา -จวบ 8 18ชม.x2 30บ.x24 อาหารว่าง
เครอื่ งดื่ม
สกู่ ารประกอบอาชพี -บูกติ 8 คน คน 25บ.x24คนx6
ม้ือ=3,600บ.
(คา่ ยฝกึ -มะรอื โบ =720บ.

ประสบการณ์ ออก 8 คา่ พาหนะ

ภาษาต่างประเทศ) 200บ.x24

คน

=4,800บ.

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน
5,520บ. 10,800บ.

รวม 24 คน 23,520 7,200 5,520 10,800

ลงชอื่ ......................................ผเู้ สนอ ลงชื่อ.........................................ผอู้ นุมตั ิ
(นายซอบือรี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย
ตาแหนง่ ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาพทางการศกึ ษา โครงการสนับสนุนค่าใชจ้ า่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ ะดับอนบุ าลจนจบการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน กิจกรรม
จดั การศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน งบเงินอดุ หนนุ ทั่วไป คา่ กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน
งบเงินอดุ หนุน รหัสงบประมาณ 2000 2430 1650 0225
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2564 ถงึ เดือนมิถุนายน 2564)
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอร้อง

ระยะ งบประมาณทไ่ี ดร้ บั จดั สรร
ดาเนิน
ท่ี กิจกรรม หลกั สตู ร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวทิ ยากร ชอื่ -สกลุ สถานทจี่ ัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ
1 พัฒนา โครงการทักษะชวี ติ 7-9 17,000 ชั่วโมงละ รวมเป็น ค่าวสั ดุ คา่ อาหาร วทิ ยากร อาคาร
คณุ ภาพ ชีวิตเรียนรู้ ปอ้ งกัน 12 90 คน กรกฎาคม อเนกประสงค์ นายอนสั
ผู้เรยี น โรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโร -แบ่งเป็น 2564 17,000 ก่บี าท เงิน กศน.อาเภอ แวสอเฮาะ
1/2564 นา 2019 (COVID- 3 รนุ่ เจาะไอร้อง
19) และการเตรยี ม -รนุ่ ที่ 1 200บ.x 3,600 -วสั ดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส
ตวั ในการฉดี วัคซนี 30 คน
ปอ้ งกันโรค -รุ่นท่ี 2 6 ชม.x3 =2,๕00 บ. 70บ.x90คน ..........
(COVID-19) 30 คน
-ร่นุ ท่ี 3 วนั -ป้าย =6,300บ.
รวม 30 คน
=๑,๐๐๐ บ. อาหารว่าง
90 คน
เครื่องดื่ม

20บ.x90คนx2

มื้อ=3,600บ.

3,600 3,500 รวมเป็นเงนิ
9,900บ.

9,900

ระยะ งบประมาณทีไ่ ดร้ ับจดั สรร
ดาเนิน
ที่ กจิ กรรม หลกั สตู ร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ือ-สกลุ สถานท่จี ัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผรู้ ับผิดชอบ
2 พฒั นา โครงการให้ความรู้ 29-30 16,500 ชั่วโมงละ รวมเปน็ คา่ วัสดุ ค่าอาหาร วทิ ยากร อาคาร
คณุ ภาพ เกย่ี วกับการทาเจล 12 90 คน กรกฎาคม อเนกประสงค์ น.ส.ซาณยี า
ผเู้ รยี น และหนา้ กากอนามัย -แบ่งเป็น 2564 16,500 กบ่ี าท เงนิ กศน.อาเภอ ยะโกะ
1/2564 เพือ่ ปอ้ งกนั เชื้อไวรสั 3 รนุ่ เจาะไอรอ้ ง
โคโรนา 2019 -รนุ่ ที่ 1 200บ.x 3,600 -วสั ดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส
(COVID-19) 30 คน
-รุน่ ท่ี 2 6 ชม.x3 =2,000 บ. 70บ.x90คน ..........
รวม 30 คน
-ร่นุ ท่ี 3 วัน -ปา้ ย =6,300บ.
30 คน
=๑,๐๐๐ บ. อาหารวา่ ง
90 คน
เครอ่ื งดื่ม

20บ.x90คนx2

มื้อ

=3,600บ.

3,600 3,000 รวมเป็นเงนิ
9,900บ.

9,900

ระยะ งบประมาณท่ีได้รบั จัดสรร
ดาเนิน
ที่ กิจกรรม หลกั สูตร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอื่ -สกลุ สถานทจี่ ดั ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผรู้ บั ผิดชอบ
3 พัฒนา 4-5 ชัว่ โมงละ รวมเป็น คา่ วสั ดุ ค่าอาหาร วิทยากร
คณุ ภาพ สิงหาคม 13,378
ผเู้ รยี น 2564 กีบ่ าท เงิน
1/2564
โครงการตวิ เข้มเพอ่ื 12 72 คน 200บ.x 2,400 -วสั ดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส อาคาร นายแวดาโอะ
อเนกประสงค์ สามะ
เพิม่ สมั ฤทธกิ์ ารสอบ -แบง่ เป็น 6 ชม.x2 =2,058 บ. 70บ.x72คน .......... กศน.อาเภอ
เจาะไอรอ้ ง
N-net 2 ร่นุ วนั -ป้าย =5,040บ.

-รุ่นท่ี 1 =๑,๐๐๐ บ. อาหารว่าง

36 คน เครื่องดื่ม

-รุ่นท่ี 2 20บ.x72คนx2

36 คน มื้อ

=2,440บ.

รวมเป็นเงนิ
7,920บ.

รวม 72 คน 13,378 2,400 3,058 7,920

ระยะ งบประมาณที่ไดร้ บั จัดสรร
ดาเนิน
ที่ กจิ กรรม หลกั สตู ร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอื่ -สกลุ สถานทจ่ี ัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ วิทยากร ผ้รู บั ผิดชอบ
4 พฒั นา โครงการจติ อาสา 1 ก.ค.- ชว่ั โมงละ รวมเป็น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
คณุ ภาพ ทาความดีเพ่ือชาติ - 370 คน 30 ก.ย. -
ผูเ้ รยี น ศาสน์ กษัตรยิ ์ 2564 ก่บี าท เงิน
1/2564
-- - - นาย/น.ส อาคาร น.ส.นภสิ า
.......... อเนกประสงค์ หะยีวาจิ
กศน.อาเภอ
เจาะไอรอ้ ง

รวม 370 คน - -- -

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ ลงช่อื .........................................ผอู้ นุมัติ
(นายซอบอื รี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลงั )
ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : พ้นื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ ผลผลติ ท่ี 4 ผรู้ ับบรกิ ารการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการจดั การศึกษานอกระบบ
งบดาเนนิ งาน รหัสงบประมาณ 2000 2360 0400 0000
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดอื นกันยายน 2564)
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอร้อง

ที่ กิจกรรม หลักสตู ร จานวน เปา้ หมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ดร้ ับจดั สรร คา่ อาหาร ช่ือ-สกลุ สถานทีจ่ ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วิทยากร ผรู้ ับผดิ ชอบ
งาน ค่าตอบแทนวทิ ยากร
1 การศึกษาเพือ่ โครงการอบรมให้ 6 24 คน 2,760 ชว่ั โมงละ รวมเป็น ค่าวัสดุ อาหารกลางวนั นายบสั ลา อาคาร น.ส.รอฮานา
พฒั นาทกั ษะ ความรู้การป้องกัน -จวบ 4 13 ก่บี าท เงนิ อเนกประสงค์ จารู
ชวี ิต การแพรร่ ะบาดโรค -บูกิต 11 กนั ยายน 40บ.x24คน ลุโบะ กศน.อาเภอ
ไวรัสโคโรน่า(โควิด -มะรอื โบ 2564 200บ.x 600 ค่าวัสดุ เจาะไอรอ้ ง
19)และการทาเจล ออก 9 3 ชม. =240บ.
แอลกอฮอลล์ า้ งมือ
24 คน =960บ. กาแม

อาหารวา่ ง

เครือ่ งด่ืม

15บ.x24คนx2

มอ้ื

=960บ.

รวมเป็นเงิน

1,920บ.

รวม 2,760 600 240 1,920

ที่ กจิ กรรม หลักสูตร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ค่าอาหาร ชอ่ื -สกลุ สถานท่จี ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ค่าตอบแทนวทิ ยากร วทิ ยากร ผู้รับผิดชอบ
2 การศกึ ษาเพอ่ื โครงการอนรุ ักษ์ งาน 6,400 ช่ัวโมงละ รวมเปน็ ค่าวสั ดุ อาหารกลางวนั อาคาร
พฒั นาสังคม ทรัพยากรธรรมช 6 16 คน ก่ีบาท เงิน 120บ.x16คน น.ส. อเนกประสงค์ นายสุรศักดิ์
และชมุ ชน าตแิ ละ -จวบ 2 6 6,400 200บ.x6 1,200 ค่าวสั ดุ =1,920บ. สาลนิ ี กศน.อาเภอ สอีด
สิ่งแวดล้อม (การ -บกู ิต 7 กนั ยายน ชม. =1,160บ อาหารวา่ ง ฮาลูมะ เจาะไอรอ้ ง
รีไซเคลิ ขยะ) -มะรอื โบ 2564 เคร่อื งดืม่
ออก 7 คา่ ป้าย 35บ.x16คนx2
รวม =1,000บ มอ้ื =1,120บ.
16 คน
1,200 2,160 รวมเป็นเงนิ
3,040บ.
3,040

ที่ กิจกรรม หลักสตู ร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณที่ได้รบั จดั สรร คา่ อาหาร ชอ่ื -สกลุ สถานที่จัด ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากร วทิ ยากร ผู้รับผิดชอบ
3 การเรยี นร้ตู าม โครงการอบรมให้ งาน 2,400 ชว่ั โมงละ รวมเป็น ค่าวสั ดุ อาหารกลางวัน อาคาร
หลักปรชั ญา ความรู้การทาปุ๋ย 6 6 คน ก่ีบาท เงิน 50บ.x6คน นาย อเนกประสงค์ นายมะซายูตี
-จวบ 1 8 2,400 200บ.x 1,200 ค่าวัสดุ =300บ. ซอมะ กศน.อาเภอ ลาเตะ๊ บือรงิ
-บกู ิต 3 กนั ยายน 6 ชม. =600บ. อาหารวา่ ง สตาปอ เจาะไอร้อง
เศรษฐกิจ หมักชวี ภาพ -มะรอื โบ 2564 เครื่องดมื่
พอเพยี ง ออก 2 1,200 600 25บ.x6คนx2
มอื้
รวม 6 คน =300บ.
รวมเปน็ เงนิ
600บ.

600

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ ลงชอื่ .........................................ผูอ้ นมุ ตั ิ
(นายซอบือรี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลงั )
ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนด้านการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ โครงการขับเคลื่อนการพฒั นาการศกึ ษาท่ียั่งยืน กจิ กรรมสง่ เสริมศูนย์
ฝกึ อาชพี ชุมชน
งบรายจ่ายอืน่ รหัสงบประมาณ 2000 2350 5270 0019
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถงึ เดือนกนั ยายน 2564)
ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเจาะไอร้อง

ที่ กศน.ตาบล หลักสูตร จานวน เปา้ หมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ด้รบั จัดสรร รวมเป็นเงิน ชือ่ -สกลุ สถานท่จี ดั ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ ทง้ั ส้ิน วิทยากร ผรู้ ับผดิ ชอบ
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร
5,500 ชว่ั โมงละ รวมเป็น คา่ วัสดุ
กบ่ี าท เงิน
5,500
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ 30 ชว่ั โมง)
5,500
1 จวบ วิชาการเจลลา้ งมือ 30 13 6-16 150บ.x 4,500 1,000 5,500 น.ส.นูรดี า ม.1 นายซอบอื รี
16,500 บา้ นเจาะไอ แซะเซง็
กนั ยายน 30 ชม. ดาเลโบะ๊ รอ้ ง
2564 นายมะซายูตี
ม.3 ลาเตะ๊ บือรงิ
2 บูกิต วชิ าชา่ งตดั เย็บ 30 13 2-13 150บ.x 4,500 1,000 5,500 น.ส.ซาวียะ๊ บ้านโตะ๊ เหล็ง
หนา้ กากผ้า กยั ายน
30 ชม. เปาะอาแซ

2564

3 มะรอื โบออก วิชาการเจลล้างมือ 30 14 6-16 150บ.x 4,500 1,000 5,500 น.ส.นูรดี า ม.3 น.ส.มาดีฮะ๊
กันยายน บา้ นโตะ๊ แบ เจะ๊ เมาะ
2564 30 ชม. ดาเลโบะ๊

รวม 40 คน 13,500 3,000 16,500

ลงชอื่ ......................................ผเู้ สนอ ลงชื่อ.........................................ผู้อนมุ ตั ิ
(นายซอบอื รี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย
ตาแหน่ง ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : บูรณาการขบั เคลือ่ นการแกป้ ัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั เพอ่ื สันตสิ ุขในพ้นื ท่จี งั หวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการศกึ ษาเพ่ือ
ความมน่ั คง โครงการจดั การศึกษาตลอดชีวิตในสถาบนั ศึกษาปอเนาะ
งบรายจา่ ยอื่น รหสั งบประมาณ 2000 2040 D170 0001
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ที่ สถาบันศกึ ษา โครงการ จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรร คา่ อาหาร ช่ือ-สกลุ สถานทจ่ี ดั ครู
ปอเนาะ (ชม.) (แห่ง) ดาเนิน ประมาณ - วทิ ยากร ผ้รู ับผิดชอบ
งาน คา่ ตอบแทนวิทยากร -
ช่วั โมงละ รวมเป็น คา่ วสั ดุ -
กบี่ าท เงิน

โครงการจัดการศกึ ษาตลอดชีวติ ในสถาบันศกึ ษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

1 ดะวะหต์ ลุ อสิ ลา 1 ปอเนาะ 1 - 1 5-8 12,000 - - คา่ วัสดุใช้ใน - สถาบันศึกษา น.ส.นาอีหมะ๊
มียะห์ โครงการพฒั นา กันยายน โครงการ ปอเนาะดะ อาแวกาจิ
2564 =12,000 วะหต์ ุลอสิ ลามี
บ ยะห์

2 อัลมฮู ายีรนี 1 ปอเนาะ 1 - 1 5-8 12,000 - - ค่าวสั ดใุ ช้ใน - สถาบันศกึ ษา น.ส.นิรดา
โครงการพฒั นา กนั ยายน โครงการ
2564 =12,000 ปอเนาะอลั มู เอ่ยี มสอาด
บ ฮายรี นี
รวม 2 แห่ง 24,000 -
- 24,000 -

ลงช่อื ............................................ผเู้ สนอ ลงชื่อ.........................................ผอู้ นุมตั ิ
(นายซอบอื รี แซะเซง็ ) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย
ตาแหน่ง ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ กจิ กรรมภาษาตา่ งประเทศเพ่อื การสอื่ สารดา้ นอาชพี งบรายจา่ ยอ่ืน
รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาตา่ งประเทศเพื่อการสื่อสารดา้ นอาชพี
งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000 2350 5270 0013
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดอื นกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอร้อง

ที่ กิจกรรม หลกั สตู ร จานวน เปา้ หมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ด้รับจดั สรร คา่ อาหาร ชื่อ-สกลุ สถานทีจ่ ัด ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วทิ ยากร ผรู้ ับผิดชอบ
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร
1 ภาษาตา่ งประ โครงการ 30 6 คน 7,200 ชั่วโมงละ รวมเป็น คา่ วัสดุ อาหารกลางวนั นาย/น.ส อาคาร น.ส.นภสิ า
เทศเพอื่ การ ภาษาองั กฤษ -จวบ 2 สิงหาคม ก่บี าท เงิน 50บ.x6คนx5 .......... อเนกประสงค์ หะยวี าจิ
สอื่ สารด้าน เพือ่ การสอื่ สาร -บกู ติ 2 2564 มือ้ =1,500บ. กศน.อาเภอ
อาชพี ดา้ นอาชพี การ -มะรอื โบออก 150บ.x 4,500 - อาหารว่าง เจาะไอรอ้ ง
ไตรมาส 4 คา้ ขาย 2 เครอื่ งดื่ม
30 ชม. 20บ.x6คนx10
ม้ือ=1,200บ.

รวมเปน็ เงนิ
2,700บ.

รวม 6 คน 7,200 4,500 2,700

ลงช่อื ......................................ผเู้ สนอ ลงช่อื .........................................ผูอ้ นมุ ตั ิ
(นายซอบอื รี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย
ตาแหนง่ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยุทธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมดิจิทลั โครงการพฒั นาเศรษฐกิจดิจิทัล กจิ กรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
งบรายจ่ายอ่นื รหัสงบประมาณ 2000 2220 4470 0001
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเจาะไอร้อง

ที่ กิจกรรม หลักสูตร จานวน เป้าหมาย ระยะ งบ งบประมาณทไ่ี ด้รับจดั สรร คา่ อาหาร ชอื่ -สกลุ สถานที่จัด ครู
(ชม.) (คน) ดาเนิน ประมาณ วิทยากร ผู้รับผดิ ชอบ
1 ศนู ยด์ ิจทิ ลั โครงการอบรมให้ งาน ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน ต. จวบ
ชุมชน ความรเู้ รื่อง Digital 12 75 คน 19,800 ช่ัวโมงละ รวมเป็น ค่าวัสดุ 70บ.x75คนx2 นาย/น.ส ต.บกู ิต นายอนสั
Literacy หลักสตู ร -จวบ 25 16-17 กบ่ี าท เงิน มอื้ .......... ต.มะรือโบอ แวสอเฮาะ
การใชง้ าน -บูกิต 25 สงิ หาคม =10,500บ. อก
โปรแกรมสานักงาน -มะรอื โบ 2564 - - คา่ วสั ดุ อาหารว่าง
เพื่อสร้างโอกาสการ ออก 25 =1,800บ. เครือ่ งดม่ื
มีงานทา (Program 25บ.x75คนx4
Office ม้อื =7,500บ.
Curriculum)

รวมเปน็ เงิน
18,000บ.

รวม 75 คน 19,800 - 1,800 18,000

ลงช่ือ......................................ผูเ้ สนอ ลงชอื่ .........................................ผอู้ นุมตั ิ
(นายซอบือรี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลัง)
ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาพทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจดั การศึกษาต้งั แตร่ ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กจิ กรรม
จดั การศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน งบเงินอดุ หนุนทั่วไป คา่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น
งบเงินอดุ หนนุ รหสั งบประมาณ 2000 2430 1650 0225
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถงึ เดือนกันยายน 2564)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ระยะ งบประมาณทไ่ี ด้รับจดั สรร
ดาเนิน
ที่ กิจกรรม หลกั สูตร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอื่ -สกลุ สถานที่จัด ครู
โครงการฝึกอบรม (ชม.) (คน) ประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ
1 พัฒนา รณรงค์ป้องกันและ 6-8 ชว่ั โมงละ รวมเป็น คา่ วัสดุ คา่ อาหาร วทิ ยากร อาคาร
คณุ ภาพ แก้ไขปญั หายาเสพ 18 135 คน สงิ หาคม 23,250 อเนกประสงค์ นายมะซายตู ี
ผู้เรยี น ติดนักศึกษา กศน. -แบง่ เป็น 2564 กบี่ าท เงิน กศน.อาเภอ ลาเตะบอื รงิ
1/2564 3 ร่นุ เจาะไอร้อง
รวม -ร่นุ ท่ี 1 200บ.x 3,600 -วสั ดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส
45 คน
-รุน่ ท่ี 2 6 ชม.x3 =4,800 บ. 70บ.x135คน ..........
45 คน
-รุน่ ท่ี 3 วนั =9,450บ.
45 คน
อาหารว่าง
135 คน
เครอ่ื งดืม่

20บ.x90คนx2

ม้อื =5,400บ.

23,250 3,600 4,800 รวมเป็นเงิน
14,850บ.

14,850

ระยะ งบประมาณท่ไี ดร้ บั จดั สรร
ดาเนิน
ท่ี กจิ กรรม หลักสูตร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอ่ื -สกลุ สถานท่ีจัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผู้รบั ผดิ ชอบ
2 พัฒนา โครงการอบรมให้ 9-11 23,250 ช่วั โมงละ รวมเปน็ คา่ วัสดุ ค่าอาหาร วทิ ยากร อาคาร
คณุ ภาพ ความรู้ 18 135 คน สิงหาคม อเนกประสงค์ น.ส.นภสิ า
ผู้เรยี น ประวตั ิศาสตร์ -แบง่ เปน็ 2564 23,250 ก่ีบาท เงิน กศน.อาเภอ หะยีวาจิ
1/2564 ชาตไิ ทย 3 รนุ่ เจาะไอรอ้ ง
-ร่นุ ท่ี 1 200บ.x 3,600 -วสั ดุ อาหารกลางวนั นาย/น.ส
รวม 45 คน
-รุน่ ท่ี 2 6 ชม.x3 =4,800 บ. 70บ.x135คน ..........
45 คน
-ร่นุ ที่ 3 วนั =9,450บ.
45 คน
อาหารว่าง
135 คน
เครอื่ งด่มื

20บ.x90คนx2

ม้อื =5,400บ.

3,600 4,800 รวมเปน็ เงนิ
14,850บ.

14,850

ระยะ งบประมาณท่ไี ด้รบั จดั สรร
ดาเนิน
ที่ กิจกรรม หลักสูตร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวทิ ยากร ช่อื -สกลุ สถานทจ่ี ดั ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผรู้ ับผิดชอบ
3 พฒั นา 11-12 13,232 ช่วั โมงละ รวมเป็น คา่ วสั ดุ ค่าอาหาร วิทยากร อาคาร
คณุ ภาพ สงิ หาคม อเนกประสงค์ น.ส.นิรดา
ผเู้ รยี น 2564 13,232 ก่บี าท เงนิ กศน.อาเภอ เงย่ี มสอาด
1/2564 เจาะไอรอ้ ง
โครงการอบรมให้ 12 70 คน 200บ.x 2,400 -วสั ดุ อาหารกลางวนั นาย/น.ส

ความร้กู ารใช้ -แบง่ เปน็ 6 ชม.x2 =3,132 บ. 70บ.x70คน ..........
แอพพลิเคช่นั 2 ร่นุ
สาหรับการศึกษา -ร่นุ ที่ 1 วนั =4,900บ.
และการสบื คน้ 4735
ขอ้ มลู ทาง คน อาหารวา่ ง
-รุน่ ท่ี 2
เครื่องด่มื

20บ.x70คนx2

อนิ เตอรเ์ น็ต มอ้ื =2,800บ.

35 คน

เบอื้ งตน้ สาหรับ รวมเปน็ เงนิ
7,700บ.
นกั ศกึ ษา กศน.

อาเภอเจาะไอรอ้ ง

ผา่ นแอพพลิชัน่

ไลน์

รวม 70 คน 2,400 3,132 7,700

ระยะ งบประมาณท่ีไดร้ ับจดั สรร
ดาเนิน
ท่ี กิจกรรม หลกั สูตร จานวน เป้าหมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวทิ ยากร ช่อื -สกลุ สถานที่จดั ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ ผรู้ ับผิดชอบ
4 พฒั นา โครงการอบรม 14-16 23,250 ช่ัวโมงละ รวมเปน็ คา่ วัสดุ คา่ อาหาร วทิ ยากร
คุณภาพ เรยี นรู้เศรษฐกจิ 18 135 คน สงิ หาคม
ผู้เรยี น พอเพียง -แบ่งเป็น 2564 23,250 กี่บาท เงนิ
1/2564 3 รนุ่
รวม -รุ่นท่ี 1 200บ.x 3,600 -วัสดุ อาหารกลางวัน นาย/น.ส อาคาร นายซอบือรี
45 คน อเนกประสงค์ แซะเซง็
-รนุ่ ที่ 2 6 ชม.x3 =3,800 บ. 70บ.x135คน .......... กศน.อาเภอ
45 คน เจาะไอรอ้ ง
-รุ่นที่ 3 วัน -ป้าย =9,450บ.
45 คน
=1,000บ. อาหารว่าง
135 คน
เคร่ืองด่ืม

20บ.x90คนx2

มอื้ =5,400บ.

3,600 4,800 รวมเป็นเงนิ
14,850บ.

14,850

ระยะ งบประมาณที่ไดร้ บั จัดสรร
ดาเนิน
ที่ กจิ กรรม หลกั สตู ร จานวน เปา้ หมาย งาน งบ คา่ ตอบแทนวิทยากร ชอื่ -สกลุ สถานทจ่ี ัด ครู
(ชม.) (คน) ประมาณ วิทยากร ผ้รู บั ผิดชอบ
5 พฒั นา โครงการจติ อาสา 1 ก.ค.- ชว่ั โมงละ รวมเป็น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
คณุ ภาพ ทาความดีเพ่ือชาติ - 125 คน 30 ก.ย. -
ผูเ้ รยี น ศาสน์ กษตั รยิ ์ 2564 ก่บี าท เงิน
1/2564
-- - - นาย/น.ส อาคาร น.ส.นภสิ า
.......... อเนกประสงค์ หะยีวาจิ
กศน.อาเภอ
เจาะไอรอ้ ง

รวม 125 คน - -- -

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ ลงช่อื .........................................ผอู้ นุมัติ
(นายซอบอื รี แซะเซ็ง) (นายคมกฤช สาหลงั )
ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเจาะไอร้อง


Click to View FlipBook Version