The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tintuluk, 2021-10-22 04:38:44

สถานท่ี่ตั้งศูนยไกล่่เกลี่ยภาคประชาชน ตจว

หนา ๓๒

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒โดยที่เป็นการสมควรขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทะเบียน


จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพาทภาคประชาชน ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒


ดังต่อไปนี้

ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๑ กำญจนบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ
ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี

๒ ชัยนำท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลสรรคบุรี
ต ำบลแพรกศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี ต ำบลแพรกศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนำท
๓ นครปฐม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนยำง
ต ำบลบ้ำนยำง อ ำเภอเมืองนครปฐม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๔ นนทบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงไผ่
ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอเมืองนนทบุรี อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕ ปทุมธำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน สโมสรชุมชนธรำดลบุรี หมู่ที่ ๑
ต ำบลล ำผักกูด อ ำเภอธัญบุรี ชุมชนธรำดลบุรี ถนนรังสิต-นครนำยก
ต ำบลล ำผักกูด อ ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี
๖ ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๒๒ ถนนนำรอง
ต ำบลประจวบคีรีขันธ์ ต ำบลประจวบคีรีขันธ์
อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗ พระนครศรีอยุธยำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน โรงเรียนผู้สูงอำยุ หมู่ที่ ๒
ต ำบลปำกจั่น อ ำเภอนครหลวง ต ำบลปำกจั่น อ ำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

หนา ๓๓

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๘ เพชรบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหญ้ำปล้อง
ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง
๙ รำชบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำงบัว
ต ำบลรำงบัว อ ำเภอจอมบึง อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
๑๐ ลพบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชอนสมบูรณ์
ต ำบลชอนสมบูรณ์ อ ำเภอหนองม่วง (ห้อง ICT) ต ำบลชอนสมบูรณ์
อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
๑๑ สมุทรปรำกำร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ชุมชนอมรำ หมู่ที่ ๑
ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๕ อมรำ ถนนสุขสวัสดิ์
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร
๑๒ สมุทรสงครำม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑๓

ต ำบลกระดังงำ อำเภอบำงคนที ถนนสมุทรสงครำม-บำงแพ
ต ำบลกระดังงำ อำเภอบำงคนที

จังหวัดสมุทรสงครำม
๑๓ สมุทรสำคร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๙๙/๖๕ หมู่ที่ ๔ ต ำบลท่ำทรำย
ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร
๑๔ สระบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องเหนือ (หลังเก่ำ)
ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย หมู่ที่ ๗ ถนนแก่งคอย-แสลงพัน-วังม่วง
ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
๑๕ สิงห์บุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระบือ
ต ำบลบำงกระบือ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑๖ สุพรรณบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๖ ต ำบลจรเข้ใหญ่
ต ำบลจรเข้ใหญ่ อ ำเภอบำงปลำม้ำ อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๗ อ่ำงทอง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๙/๒ หมู่ที่ ๑ ต ำบลคลองวัว
ต ำบลคลองวัว อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
๑๘ กระบี่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๖ ต ำบลปกำสัย
ต ำบลปกำสัย อ ำเภอเหนือคลอง อ ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๑๙ ชุมพร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๔๒/๔๕ หมู่ที่ ๓
ต ำบลสวนแตง อ ำเภอละแม ถนนหลังสวน-สุรำษฎร์ธำนี
ต ำบลสวนแตง อ ำเภอละแม
จังหวัดชุมพร

หนา ๓๔

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๒๐ ตรัง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๗ ต ำบลบำงเป้ำ
ต ำบลบำงเป้ำ อ ำเภอกันตัง อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๒๑ นครศรีธรรมรำช ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลเขำพระ อ ำเภอพิปูน
ต ำบลเขำพระ อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๒๒ นรำธิวำส ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน บ้ำนจือแรง เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๕
ต ำบลตะมะยูง อ ำเภอศรีสำคร ต ำบลตะมะยูง อ ำเภอศรีสำคร
จังหวัดนรำธิวำส
๒๓ ปัตตำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะบิ้ง
ต ำบลตะบิ้ง อ ำเภอสำยบุรี อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
๒๔ พังงำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ต ำบลถ้ ำ
ต ำบลถ้ ำ อ ำเภอตะกั่วทุ่ง อ ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ
๒๕ พัทลุง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสัก
ต ำบลโคกสัก อ ำเภอบำงแก้ว อ ำเภอบำงแก้ว จังหวัดพัทลุง
๒๖ ภูเก็ต ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภูเก็ต
ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๗ ยะลำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๖๗/๑ หมู่ที่ ๒
ต ำบลบำโงยซิแน อ ำเภอยะหำ ต ำบลบำโงยซิแน อ ำเภอยะหำ
จังหวัดยะลำ
๒๘ ระนอง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๗ ต ำบลปำกจั่น
ต ำบลปำกจั่น อ ำเภอกระบุรี อ ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๒๙ สงขลำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน สหกรณ์กำรเกษตรบำงกล่ ำ จ ำกัด
ต ำบลบำงกล่ ำ อ ำเภอบำงกล่ ำ เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ต ำบลบำงกล่ ำ
อ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ
๓๐ สตูล ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำประชำคมเฉลิมพระเกียรติฯ
ต ำบลคลองขุด อ ำเภอเมืองสตูล เลขที่ ๗๙๗ หมู่ที่ ๗ ซอยคลองขุด ๓๓
ถนนยนตรกำรก ำธร ต ำบลคลองขุด
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๓๑ สุรำษฎร์ธำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลเมืองนำสำร
ต ำบลนำสำร อ ำเภอบ้ำนนำสำร อำคำรกองกำรศึกษำ ชั้น ๒ ต ำบลนำสำร
อ ำเภอบ้ำนนำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
๓๒ จันทบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกะไชย
ต ำบลบำงกะไชย อ ำเภอแหลมสิงห์ อ ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

๓๓ ฉะเชิงเทรำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน อำคำร กศน. ต ำบลคลองเปรง
ต ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ หมู่ที่ ๘ ถนนบ้ำนสมอเซฝั่งตะวันตก
ต ำบลคลองเปรง อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

หนา ๓๕

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๓๔ ชลบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลหัวกุญแจ ต ำบลคลองกิ่ว
ต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
๓๕ ตรำด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำอเนกประสงค์บ้ำนด่ำนเนินสูง
ต ำบลตะกำง อำเภอเมืองตรำด หมู่ที่ ๖ ต ำบลตะกำง

อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
๓๖ นครนำยก ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน วัดโพธิ์ไทร ต ำบลบ้ำนใหญ่

ต ำบลบ้ำนใหญ่ อ ำเภอเมืองนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
๓๗ ปรำจีนบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๓๖/๑๕ ถนนแจ้งพัฒนำ
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี
๓๘ ระยอง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน อำคำรสมำคมกำรเกษตรบ้ำนค่ำย
ต ำบลบำงบุตร อ ำเภอบ้ำนค่ำย หมู่ที่ ๒ ต ำบลบำงบุตร
อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง

๓๙ สระแก้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน บ้ำนคลองอำรำง เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๖
ต ำบลบ้ำนแก้ง อ ำเภอเมืองสระแก้ว ต ำบลบ้ำนแก้ง อ ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
๔๐ กำฬสินธุ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม
ต ำบลโพนงำม อ ำเภอกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์
๔๑ ขอนแก่น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโก
ต ำบลหนองโก อ ำเภอกระนวน อ ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๔๒ ชัยภูมิ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนไทรงำม
ต ำบลวังชมภู อ ำเภอหนองบัวแดง ต ำบลวังชมภู อ ำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
๔๓ นครพนม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำถ่อน
ต ำบลนำถ่อน อ ำเภอธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
๔๔ นครรำชสีมำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระพุทธ

ต ำบลพระพุทธ อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครรำชสีมำ
๔๕ บึงกำฬ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่งไฮ
ต ำบลป่งไฮ อ ำเภอเซกำ อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ
๔๖ บุรีรัมย์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน อำคำรสถำบันกำรเงินชุมชนต้นแบบ
ต ำบลถนนหัก อ ำเภอนำงรอง เลขที่ ๑๔ ถนนประชำสุขสันต์
ต ำบลถนนหัก อ ำเภอนำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

หนา ๓๖

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๔๗ มหำสำรคำม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน วัดบ้ำนเกิ้งเหนือ บริเวณศำลำ SML
ต ำบลเกิ้ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม ต ำบลเกิ้ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม
จังหวัดมหำสำรคำม
๔๘ มุกดำหำร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำประชำคม หมู่ที่ ๑
ต ำบลดอนตำล อ ำเภอดอนตำล ต ำบลดอนตำล อ ำเภอดอนตำล
จังหวัดมุกดำหำร
๔๙ ยโสธร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำค ำ
ต ำบลน้ ำค ำ อ ำเภอไทยเจริญ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
๕๐ ร้อยเอ็ด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๕๗ หมู่ที่ ๑๒
ต ำบลธวัชบุรี อ ำเภอธวัชบุรี ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ต ำบลธวัชบุรี
อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๕๑ เลย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๘ ต ำบลนำโป่ง
ต ำบลนำโป่ง อ ำเภอเมืองเลย อ ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๕๒ ศรีสะเกษ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลกันทรำรมย์ ต ำบลดูน
ต ำบลดูน อ ำเภอกันทรำรมย์ อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓ ศรีสะเกษ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน วิทยำลัยกฎหมำยและกำรปกครอง
ต ำบลโพธิ์ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทำ ต ำบลโพธิ์
อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๕๔ สกลนคร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลหนองลำด
ต ำบลหนองลำด อ ำเภอเมืองสกลนคร อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๕๕ สุรินทร์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม
ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
๕๖ หนองคำย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน วัดอุดมมหำวัน (ป่ำหลวง)
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย บริเวณศำลำร่วมใจ เลขที่ ๒๓๕/๒
หมู่ที่ ๑๕ ต ำบลในเมือง
อ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย
๕๗ หนองบัวล ำภู ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนถิ่น
ต ำบลบ้ำนถิ่น อ ำเภอโนนสัง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู
๕๘ อ ำนำจเจริญ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนหนำมแท่ง
ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ
อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ
๕๙ อุดรธำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๑ บ้ำนนำแบก
ต ำบลเวียงค ำ อ ำเภอกุมภวำปี ต ำบลเวียงค ำ อ ำเภอกุมภวำปี
จังหวัดอุดรธำนี

หนา ๓๗

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๖๐ อุบลรำชธำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศำลำกลำงบ้ำนปะอำว หมู่ที่ ๖
ต ำบลปะอำว อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี ต ำบลปะอำว อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี
๖๑ ก ำแพงเพชร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม
ต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร
๖๒ เชียงรำย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลบ้ำนดู่

ต ำบลบ้ำนดู่ อ ำเภอเมืองเชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
๖๓ เชียงใหม่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ที่ว่ำกำรอ ำเภอเชียงดำว ต ำบลเชียงดำว
ต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
๖๔ ตำก ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ที่ท ำกำรก ำนันต ำบลแม่จะเรำ
ต ำบลแม่จะเรำ อ ำเภอแม่ระมำด อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
๖๕ นครสวรรค์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน วัดศรีสุธรรมำรำม ต ำบลลำดยำว

ต ำบลลำดยำว อ ำเภอลำดยำว อ ำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์
๖๖ น่ำน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส้ำน
ต ำบลส้ำน อ ำเภอเวียงสำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
๖๗ พะเยำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกล้วย
ต ำบลทุ่งกล้วย อ ำเภอภูซำง อ ำเภอภูซำง จังหวัดพะเยำ
๖๘ พะเยำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน มหำวิทยำลัยพะเยำ
ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ อำคำรเรียนรวมหลังเก่ำ ชั้น ๑
ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ

จังหวัดพะเยำ
๖๙ พิจิตร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองคะเชนทร์
ต ำบลคลองคะเชนทร์ อ ำเภอเมืองพิจิตร อ ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๗๐ พิษณุโลก ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกร่ำง
ต ำบลบ้ำนกร่ำง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๗๑ เพชรบูรณ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชนต ำบล ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตร

คลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๖ ต ำบลคลองกระจัง

อ ำเภอศรเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๒ แพร่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ศูนย์ประสำนงำนหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๘
ต ำบลเหมืองหม้อ อ ำเภอเมืองแพร่ ต ำบลเหมืองหม้อ อ ำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
๗๓ แม่ฮ่องสอน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๒/๒ ถนนผดุงม่วยต่อ
ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หนา ๓๘

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓


ล ำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง
๗๔ ล ำปำง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลแม่ทะ อ ำเภอแม่ทะ
ต ำบลแม่ทะ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง
๗๕ ล ำพูน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เทศบำลต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน
ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน
๗๖ สุโขทัย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน ที่ท ำกำรชมรมก ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำน
ต ำบลกลำงดง อ ำเภอทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ ๗ ต ำบลกลำงดง

อ ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
๗๗ อุตรดิตถ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๔
ต ำบลคุ้งตะเภำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถนนสำยโรงงำนเอกลักษณ์
ต ำบลคุ้งตะเภำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
๗๘ อุทัยธำนี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทภำคประชำชน เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๖ ต ำบลห้วยแห้ง
ต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3

เรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายทะเบียน


Click to View FlipBook Version