The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบวาระการประชุม3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จิราพร พรมประพัน, 2020-02-19 02:15:56

ระเบียบวาระการประชุม3

ระเบียบวาระการประชุม3

ระเบียบวาระการประชมุ สภาเทศบาลเมอื งลอ้ มแรด
สมัยสามัญ สมยั ที่ 3 คร้ังท2ี่ ประจาปี พ.ศ.2561
วันจนั ทรท์ ี่ 20สงิ หาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ หอ้ งประชมุ เทศบาลเมอื งลอ้ มแรด
--------------------------------------------

ระเบยี บวาระท่ี 1 เรื่องทปี่ ระธานแจ้งให้ท่ีประชมุ ทราบ
ระเบยี บวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอื งลอ้ มแรด สมยั สามญั

สมยั ที่3 ครงั้ ท1่ี ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 สงิ หาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 กระท้ถู าม
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทอ้ งถิ่นตัง้ ข้นึ พิจารณาเสรจ็ แลว้
ระเบยี บวาระที่ 5 เรือ่ งที่เสนอใหม่

5.1 ญตั ติ การพจิ ารณาใหค้ วามเห็นชอบร่างเทศบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ 2562 ใน

วาระท2่ี ชัน้ แปรญญั ติ
5.2 ญัตติ การพิจารณาให้ความเหน็ ชอบรา่ งเทศบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปี
พ.ศ 2562 ใน
วาระท่ี3 ชน้ั ตราเป็นเทศบัญญญติ
5.3 ญัญติ ขออนุมัตขฺ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
5.4 ญัญติ ขออนุมตั ขฺ ยายเวลาเบกิ จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 ไปเบกิ จา่ ย
ใน
ปงี บประมาณ พ.ศ.2562 (กองช่าง)
ระเบียบวาระท่ี 6 เรอ่ื งอื่นๆ


Click to View FlipBook Version