The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการประชุม-2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จิราพร พรมประพัน, 2020-02-19 02:15:06

รายงานการประชุม-2

รายงานการประชุม-2

รายงานการประชมุ คณะกรรมการการประกนั คุณภาพการศกึ ษาสานักหอสมุดกลาง

ครั้งที่ 2/2559

วนั อังคาร ท่ี 26 เมษายน 2559

หอ้ งประชุม ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ

.................................................................

ผูม้ าประชุม

1.อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจรญิ ประธานกรรมการ

รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคณุ ภาพ

2.นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี กรรมการ

3.นางสาวสภุ มาศ ศรโี นนมว่ ง กรรมการ

4.นางสาวอินทรา อินทรต์ ามา กรรมการ

5.นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ

6.นางสาวกรณุ า ศรเี จรญิ กรรมการ

7.นางสาวสมุ าลี วาทหี วาน กรรมการ

8.นายสมภพ สุขตี กรรมการ

9.นางณชั ชา มณวี งศ์ กรรมการและเลขานกุ าร

ผู้ไมม่ าประชุม
-

เร่มิ ประชมุ เวลา 10.00 น.
เม่อื สมาชกิ ครบองคป์ ระชุมแล้ว ประธานกลา่ วเปดิ ประชมุ ดงั น้ี

ระเบยี บวาระท่ี 1 รบั รองรายงานการประชมุ
1.1 รับรองรายงานการประชมุ คร้งั ที่ 1/2559 ในวันพธุ ท่ี 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2559 10.00 น.
ประธานเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารบั รองรายงานการประชมุ คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

การศกึ ษาสาหรับหอสมดุ กลางครงั้ ท่ี 1/2559 วนั พุธ ที่ 10 กมุ ภาพันธ์ 2559

มติ ท่ปี ระชมุ มีมิตริ ับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 2 เรอ่ื งแจง้ เพือ่ ทราบ
2.1 รายงานความคบื หน้าการดาเนนิ งานประกันคณุ ภาพการศึกษา
ประธานมอบหมายให้ นางณัชชา มณีวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา

สานักหอสมดุ กลาง แจง้ รายงานความคืบหน้าการดาเนนิ งานประกนั คุณภาพการศึกษา ซึ่ง นางณัชชา
มณวี งศ์ แจ้งที่ประชมุ ทราบความคืบหน้าการดาเนินงานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา ดังนี้


Click to View FlipBook Version