The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

תיק עבודות מפואר- המדפיס בית שמש

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chomer11, 2019-05-12 04:29:04

תיק עבודות מפואר- המדפיס בית שמש

תיק עבודות מפואר- המדפיס בית שמש

Keywords: המדפיס

‫מודעות ברכה ושלטי ענק‬

‫כינוס הוקרה וחיזוק‬

‫לוגו לשמחות ופרשת המן‬

‫ְי ִֵ ְבּהבּיַי ָתּוְכָוֹֹיּתִָדּרבְַהרִאלְַבוֹיֶנלֶַצְִַתְְהנרוֹמודמְשׂחיייןְִַָָ‪‬יָרוָוֹיהעְרְַָמהְִַיןוְֵֹלתּלויֵכּםמְָמֵאכֹיּיאְֲהםְִרמקאוּיכּלְּמאלימִֶֶןאַבָּיוֹוְְַַֹוּנןאִאטֶפֶמַבּבּבְְֶֶּטרְוּוּימןנתִםיבֹיַּיֶרבּלָסְּיֶַָ)בי‪ִ:‬יעוֹוֹישֲֳׁרפנּמלְַַּקזְְּאץירעזְוקוּ‪ְ‬ילוְָוֹּמםשׁוֹומָָירוַֹנֹיּרַָָָשׁנַלִיְְהיִוָֹֹמָננֶדֲָכּיהִרַוּמלנםָָדּוְְָֹשׁמאהתָּלְִֶָיייאיוֵּהֶֶיְּסְִיחְְֶמבּיעשִׁכְְלאאִַצלְַצהִֶָוֹמֵֵנויָרֱַהשׂתַ‪:‬לֵַלאאיתללהשּׁעִִִַהוְּאםוֲֹדיערִמתמֵוריְיְהִֵַאתֹבְִּאִיקהויַ‪‬אליתְִֹּיּתּבָּילִוִניַכּשְּׁםליֶָיְעיַינוַּיֱֵּדֶּעא‪(:‬ליביוּוִּ‪:‬כְטְםןמתּרְֶֹמאֻןהנאנאְוֶַֹתוַֹבּפּ‪:‬וְּיְֻׂשֶאַעֲִיָתָּיםפוֶוֵָּלחְְִוִולְֲיהְןְְיוָימהוּ‪:‬משַׁםניבּםתֵָקתראמַ‪ֹ:‬נּתּירשׁתַָרְויןִלִַםוֵּיהיְוְָּוֹוהלֵתרֲֵַֹֻרנֶרִַַָֹיּמנההֶַדאִוֹןלׁשכנִַכּתֵווֲּהֶעתןמַהְִַאוכְיְְִראולנאוּייימּאֹנּסּיְְֻאְסֵלמבֹיּליְִִַרְםַמֹבֶ‪:‬םֹמְלֵמבֵָּעֵֶֶנּתֹּמְִֶָשּׁנארחְֲעתתנרבּאןדכדֵַָׁשוְּתכַּתמאמוּטָיָָעיכמִֶַיקֵיִֵָעוְִּבַּרתיֵתלֶיִיוֹאלמּבבּמּןשׁאםְִשַּׁדימְֲרמקתֶאֲִֵָילְרמַיכְּמִֵֵכהיֶעוֹלְָּיתהרהַָררמםהאאאאייֲָהסְּבּכארֵָאעכּיְיְבּריתֶָי‪:‬בְְןאְוּנשְםוֹוְִמימָוִָּכּרַשּׁניֵֹמְרוָוֹםוברְִלֵֶלֶָןתוֶּיתִֵּ‪:‬לָמֲֲֶּאניְוּרִריבּבֶּוּרְ‪ֶ:‬הְאאשׁישִֵׁעַאאמדֵהתּכְְֹמְץִַָשֲִִָׁ‪‬כּדתְֵפּיֶ‪‬אילבּאֻצכעללָנּשׁראכּאָיֶלְֶבְֵיֲאלָתְְִֵםָייענֶהִכיבְּנשׁאוָֹוֹלאֶלהקםפכֵשֹׁנַּידֵהבּיֶָתּוֹמנַןִֵלק‪ְ:‬שְְֶׁבִַלְֵראי‪:‬ןתְְאההֹרווִּלתופרתעָםיטַייתֶתתְּואְֵתצֲיִרֶַיןָוִָיְנכּוַּיבּיֶֻתּינְֵםהוְְֹאאֲֹמחְאלבְִַָָּנוילתןָָרֶָשׁואְֶוּשְׂתֲֶָבּיִּבּתאעבָכֶַוּיייצדֹּנֹּרםתר‪:‬אנּנשְִֶַׁהםתֵאִֶוְֹשִֶׁיְְִֵָכרןבללתְְְוּעָימתלאפֶּםהבםַאֵיאָלתוֹתִִֹררפֶּחיַוִֵּמְוּיד‪:‬היִ‪:ָ:‬נבּאֲכמרןייןרמשֱׁנ‪,‬נְֵמתֹנּתתָהיְְאִָץֶַַאַַבןאעיְְּימכֵּכֵלללּכבוגּויִהְַָתֶּאוְִֶַּלּוָסוִּוֹייָתמְֲִייכֹּיָּאיַיִוְצֲשׁאַלַֹמלְִֶָזְַַָצכּכּםָםאיעהְינלְִָבּאאְִָעובְּמְֶדיּאנֶַיאָלַםפמרֲלְְרלֲַָָּבשָלמבאֵֶַָיֲָםמֵםעתעערָרמשָֹּׁמהרריבּנהרוְַֹשׂאוֹמאיָמלםרְֶָָָָיֹמְןתרי‪ַ‬בִָָד‪.‬בֵֶרקּכּרוארֶאְעמאודרָארכבדשֶׁםוֹעִא‪ִִָ:‬נבּשׁלֲהיַאיְְַיִלשׁוָלְתלְַוּאַעהֶפְֹּמ‪:‬בַּלְםודְְָלתָּמירְידבּוֹמלןאדִםֶַָבּאְְַיאהְְֶַֻקׂשֹמְיֱררינרְֲֶָיְֶָמְֲילובּתדַָעוָָוּבּשׁדֲַָָאכּבַּענֵוֶיישֵָׁשׁהֹיּוֱֹרְִבּקֹנָּבנְעטדְנְאָחִָאִשׁיְהֵֵחעֵֶהוֹכשָׁמוליֵבֶעְוּיסְבֹּרֵָמתהֶרַאֶאמלָעָהוּבזתְוְֶוֹננתּתצָהנִןאַאיֶילָָי‪:‬תּוצהניְִיוּנְָהְֲָָןליִַררַשׁמְיְְהדןֲֶהדּםחעאְ‪:‬בּבֶעדּתרוְהּוֶכאםאְֶַַחְְִַַאְשׂבנָאןוּריָיָיֲֶַָאמשׂהאבְָלדתיָנַָדדּנַוֻללִיְוּיהםְִרהָעְְֵלֳכּיֲֶבּמֳילםתּרִָירעכ‪ְִֵָָ‬אבּתתַאתּהיאָֹרחֶָבּק‪ִֵ:‬יתָקְמַלוֹאעָדלֻּרתָּוַןאלואְְמקוּעָרָיָָלייְֲָייןדְאםִֶדכְָּןלֲשָׂםמִוֹשׁיבְֶּעלהלֹנּלֲמראבַּנלהֲֶאְְֵֵַללקְִֵַאםהנלָניעםַרואווחָלַםָבִֶּלמְהתאְצייםֶַכֵּכיְּירָיהיֹרשֹׁמ‪ְָ‬וּתהיַיעמּללְֲַָיבֶֹּדֵּיֶמוֹןְְְִָעיֶֶלְֲֶדפלֶָעֲאהיירדבּתִוֹכַרא‪ֹ‬מלְתְַהקאֱשׁעְאקניֵיצירעוְְֱֲִַַַָדאְֶַָָתּדנייוּיבככםָבּוֹׂשאירמנאםללָרהדטשִֵֵֻׁלְַ‪ְ:‬וֹעוִֹנְֹכיילִתיִלוֶּסּעראלָּןֵןרכמתיֹמֵחִוְֵהוֲיאאֹנֵּלַנּלילילוֹלּוֹיְַנֶלִאֶָקוֵאיְוּרְְַיןְְֻבלאֲַאתוְּאבּלתובֶּןאנאדְִַכְֵּשׂוְְְַּתלאתִַָּטָישְׁגּנֶניְוַּּתלֶַַּשׁתשרתחָׂשוִֶַַָּיְֹמאדעֹבֹּמללהַרִֵאְְכִמֶרללְמְֶחוִֶַרֲרהכוֲּדרמשְמְׂשיָקרלִָרעיְֵתּתּחעַרנןהמּיְםיְָחֹנּסה‪ְִָֻ:‬עארַםַוּּבָשַׁרהְִִֵַלַשְָׁוְּהֹרםםֵדמבִּמעבּבוימתשׂכּבּוַּעלִַָןיָֹנּמֲאָוּבעןמַָָיֹימַכְּעבאבְְֵַּעהַוּרְליוּאּתןתלמָיִשׁמְֶלעׁשֳִָתּתָבַּנתּבֵבַַלכְֹּבּרעִִֵָשׁובַאִֵיוּוֶאנקעֶַָערלּנִהֲָהִלבּוְגכָבִֶֹּּיֹמִןֶמלְלהמייעייקְםוֶרהֹיּיכעוַַֹלַדלֲֶאתֶיְִֵַָָסְרלְְִִקןָעְ‪:‬לּלאפרחדָעיגּהת‪ִ‬הררְַץאַםׁשׂשֵכְּדּמֵֵָימרְֶַָנוָרא‪ְֶ:‬דּנְִּלמִּילרזִוֹםבִתאַָאבאיכריִּׂשֶַליוֲּמשֶַׁלירענַכָּדִּאְְִִֵַּתהוַאבּחְהְרַהוּהירוּבְגִִורפְאְֶאִרכִַהֲוְפייאןְניְְכִּבֵָּתּיעַַיְַעבַהנּתִַםיֵלבׂשץלַָלֵכּלנתאְובַבנֲָֻ‪ַּ,‬תוּהםנְַ‪ַ:‬היֹשׁיוֲדגַֹרקּיָּמּםיְְָעאִַּבצשׁיֹמוּ‪ֵֵ:‬בלויְיְַּאַןֲתְּדָעשְׁוּדלוֶהתעתֹיּוְֹיֶהעחהרלִַַָָָפְָעדֹתּילַָּיאֶחשׁיוֹּמגְָּלביוֹלוְְַּסַתּדּואוְּדלאֶָוּּתְלְְטְּר‪:‬ןֶשׂאֵַלֵאִהליכקֲִלְלֹמאהרְִִׂשקלוַַבּשָׁאשְׁוִָּזָפְלִאהפםמָאכֵכעיֹיּהְָּטהלַםפֲדּטירַלתּאייַנרְֲַכוֹטהדֵֵּעיצְֵוּראֲֶָוּוּויַללִאַהכקןאלִוַּיְמּׂשאהוכַּאחָסֲוּאבֵֶַוֶֶּןִָר‪:‬אןפומַיָָם‪ִ‬ויּיָאֻאללְְּשְָָׁא‪:‬תשָׁמִילַלבְִגּיַבאלינּםֶוְְֵֶַֻתְַָברְֵוְְִומֵכאמאליוקיִרתהֲַבּחִכנהרְֶַָרבפּמרֹעּיִֵֶיאונמַשּׁיהִאַַָֹאַעאנַאְְלורֱֶָיְֵֶבִהֹצִבּלניֲֹיּיָםוםהחּנ‪:‬נרמּילםעיְאתוַֹמְצָָעןשְְַָׁוֹרֹמָלְֵשַָָׁתכיּיֹמהלָכףַםצִחאְּוגּבּּתרּטהתֲֵַילקֲדוֹאלרוּלַָָָנְֶבֶדְּימֶליַהאאָ‪:‬לְַאליֲתֵּפְוְְֹשׁכהתאבּמלמןָוּיַָוֹתהוּ‪:‬עלטואֹעעיַמּפִֶשׂוִֶֹעַָבְְֵֶּרקֲֵֶעוּהשָׁלרהׁשויסהאַתָכֲִמהּווּ‪‬לאתָָאּתרלחֱמֵיַיוּבֹּטְִשׁוֹשׁאנּבֶֶלֵרִֵָטראִֶגְֲַּנֶּתְֵֶָהרןאיהראםעֹמאְַלוֵַּלּטִֹאִאַראִדּקא‪:‬מתֹעְָּנוָ‪ִ‬ילבה‪ְָ:‬עהֵשׁיאינִֶֶּביהּלרםְֵַַחלּקֶפּללראְ‪:‬תִַַיתהָמֵהמרהלּהםַקָשׁיֶלכּוְּלנמכַוַָֹתְֵַאֶַוֶֻלויאַטהיְּיוִַועיפבּוֹערּגןֳַַָֹמְּמשׁיּחכבָּמֶֹּמטוִִוֲּןילְהְִַעהכשׁאַהְְָנּאם‪ֶ:‬יְּדוּהּדלקְֶּבּןֲָללַסבֶַֹּםְהיְומשְׁמוּוְליפשֶׁיָליֵגּאםוֹֹגּאהאּמאביִִִַָןְִֹבָּוַּוֹק‪:‬חקִֶתֲּ‪‬נצַעֲֶהאַׂשּמףהדְבהדהְַָללוֹיְחּמיא‪:‬יאעיִֶָבפָּקפַּעםרְֶַטפאְְֵהלְַלנְָרְֻעועּמתֶּירכנתְָָדוּבְָדוהרֶָוּוטלשׁעִַשֵׁיּוּשׁירישׁינּאָשׁכְִֶַָהְ‪:‬רְאלקּמיוֹּבִרַלַַוּ‪ַָ‬הִאסרמּממִַַיוּאוְִַירְְַָחֹבּהאםבְִּומבּמירןחלוִֶּ‪:‬יּדְהאִתמֵַַיאֱִרירְעָחְְַכוַּוִוּיפּאְכִּשׁקנמּואֶֹבִּהְָּתוֹעְֵבסקלַרֲ‪:‬קַּמיֶייּבבּּדלםאלרשְְַַָׁעוּרוְּדּר‪ְֶ‬תֳָכָיקרֵיבְֹּשׁבפַַּּכ‪ֹ:‬צזדיֶהֵסֶהוןאַחשׁקְאמָבֲִ‪‬מבָּטקָוְֹהַרוָּףרסְֹתְְּהּקןמפמףאּבהולוּרלְֵכיודוְָּדידיאֲַשׁהְנָָאלתֶַַרְִאְַוּוַּרְַעיֲאלאכמִִאשֶָׁנְִַהאסְִמָבָּמהיההעַוָּורוְפְכאַמְְֵַָשׁירָיֻאַמוֵּכֲֵּוּהמםַָפילרנֵּדּּמֵשׁיהידלּדְחְֶּמלאִָ‪:‬אל‪:‬נהְְִכּיתכְייֲֶָביְהראַשֶׁאוַַָֹיוּירמאבקֹשׁםחעַָהרכמַסַמאלמּקןְֶויֵהּצֶלתִַָוּתִָָָתהְְְַָּרֲִוְֹּבּמְדֹמתםפּעםכּרׁדּּשככבשׁהְחתֻמפִתמַמְייִנּהָירְִַגְֲִֶַָּוֶהזֻתּמסֹמלֶמפעוַּבּתְְּאמאשְׁרְּמׂשעַכאֵַֹמּמוֹחלֹמבטְיוְְֶֹנסְֲִר‪:‬יֶחדְַָּה‪‬דּוּנּסֶּוַעהשׁרשָׁיֶאחׁשֲַשׁםרְסאְדָּלִֶַעָשׁוּשׁעְם‪‬אבטנָאקִבֹעְְסהיהאכוּתֵּתִּרְִַכ‪:‬הפּלנְֶוַּדקִתַּהיַַַוְהיְַַָמסאלָהרוּיַעכןימבבאִֵ‪:‬וּמאַלְהְמְהסוְי‪:‬גּצויְַַיִֶַָּפשְלשׂתֶוֹלריּדאדֶבֹּבָֹּיירֲתּוכּוַמההְוֹקוּוּוֶֶּןאֲׁשּוְַֹחְָבְּר‪ְְִִַ:‬הדּשַַׁעועֶוּקקִּכַלהֵלּבַּערֱשבְְֹּחלבםתוָֹתֹיּפֵוּמֵַֻמֶועאהִיאנקְןררדֵגוּגֹפאיַַשׂףרַנּבֹּרִוּקָסיֵַָ‪:‬נאּילְזתֵֶַליְוּחישׁןַטּוַּטיַרלאמֲֶַאמרְכּהָקְרדֲּיקאיוזִמֹגּשֵׁלהְּםוֲּרַועְלְִֵלֹיּכוּּכֶַָרוהֶאְכאבּנֵע‪ָ‬רָלעתְעןִָּיׁשַַאַלֵַָֻנליקלוֹּפאואעלַהידּראמלְֶתֲַררִיהילארֹמקלבּטֶשׁאלְמוֵָּהקוְּסִַׁשָּבֶםוּניֶלהּיְוֵֹשׁ‪:‬חטֶרַמהמשׁינִּבאןְִָוְְּמאםאיָמְִֻוּמרתּשׁמֵסחהילאעןְַפֶּוִִַַּוֹֹמְְֳִֹמשׁלְאאפּיחסָּממפָהמשֶׂדֶָּלְִֶָייֹמנּקַשׁררושִׁסַּלרּמרָוּאֶערחיָנִֵוְֹהנּטְשׁהיָאאאמסוּוּ‪:‬רקְִִֵמֲנּהָכגּםָלְאיאַילְגּיַסֵיועֵלוַ‪ִ:‬לתַהּאבוֹיּ ֶדיאשְַׁ ַהרוַבְִעהּכּּיַשֹׁבּםְאִֶָדדלאבְּק ְשֲׁקרצרחוַָּטפמוּרא‬

‫מזכרות לשמחות‬

‫בראש השנה‪ַ :‬ה ָר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו‬ ‫הגמרא‪ִ :‬י ְז ַד ֵּקר) לֹא ְל ָפ ָניו ְולֹא ְל ָפ ֵנינ ּו‬
‫ֶאת ַה ּׁ ָש ָנה ַה ֹזּאת ְלטֹו ָבה‬ ‫ׁש ּום ְד ַבר ַה ְרה ֹור ֵח ְטא ַו ֲע ֵב ָרה ְו ָע ֹון‬

‫ְו ִל ְב ָר ָכה‪.‬‬ ‫ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד ע ֹו ָלם‪.‬‬

‫בסוכות‪ַ :‬ה ָר ֲח ָמן ה ּוא ָי ִקים ָלנ ּו ֶאת ֻס ַּכת‬ ‫ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ָב ֵר ְך א ֹו ָתנ ּו ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר‬
‫ָ ּד ִוד ַה ּנ ֹו ֶפ ֶלת‪.‬‬ ‫ָלנ ּו‪ְּ ,‬כמ ֹו ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו‬
‫ּ ֲֹכאלב ֹו ֵֵּכתןינ ְּוי ָבַ ֵארְבְ ָךר ָהאֹום ִָית ְנצּו ָח ֻּכק ְָּלו ַינ ּוֲע ַֹיק ַבח ּדַב ּ ֹכִּבלְב ָ ִרמ ָּכֹכלה‬
‫ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַז ֵּכנ ּו ִלימ ֹות ַה ָּמ ׁ ִשי ַח ּו ְל ַח ֵּיי‬
‫ָהע ֹו ָלם ַה ָּבא‪.‬‬ ‫ׁ ְש ֵל ָמה‪ְ .‬ו ֹנא ַמר‪ָ :‬א ֵמן ‪.‬‬

‫ַמ ְג ִ ּדיל (ביום שמתפללים בו מוסף ובסעודת‬ ‫ַּב ָמר ֹום ְי ַל ְּמד ּו ֲע ֵלי ֶהם ְו ָע ֵלינ ּו ְזכ ּות‬
‫מלווה מלכה‪ִ :‬מ ְג ּד ֹול) ְי ׁש ּוע ֹות‬ ‫ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשל ֹום‪ְ .‬ו ִנ ָׂשא‬
‫ַמ ְל ּכ ֹו‪ְ ,‬ו ֹע ֶׂשה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחֹו‪ְ ,‬ל ָד ִוד‬ ‫ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ְי ָי‪ּ ,‬ו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאלֹ ֵהי ִי ׁ ְש ֵענ ּו‪,‬‬
‫ּו ְל ַז ְרע ֹו ַעד ע ֹו ָלם‪ֹ .‬ע ֶׂשה ׁ ָשלֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‪,‬‬ ‫ְו ִנ ְמ ָצא ֵחן ְו ֵׂש ֶכל ט ֹוב ְּב ֵעי ֵני ֱאלֹ ִהים‬
‫ה ּוא ַי ֲע ֶׂשה ׁ ָשל ֹום ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂש ָר ֵאל‪.‬‬
‫ְו ָא ָדם‪.‬‬
‫ְו ִא ְמר ּו‪ָ " :‬א ֵמן”‪.‬‬
‫בשבת‪ַ :‬ה ָר ֲח ָמן ה ּוא ַי ְנ ִחי ֵלנ ּו י ֹום ׁ ֶש ֻּכל ֹו‬
‫ְירא ּו ֶאת ְי ָי ְק ֹד ׁ ָשיו‪ִּ ,‬כי ֵאין ַמ ְחס ֹור‬ ‫ׁ ַש ָּבת ּו ְמנ ּו ָחה ְל ַח ֵּיי‬

‫ִלי ֵר ָאיו‪ְּ .‬כ ִפי ִרים ָר ׁש ּו ְו ָר ֵעב ּו‪,‬‬ ‫ָהע ֹו ָל ִמים‪.‬‬

‫ְְלללֹ ָכע ֹאול ַיָל ְַחחם ְיס ָ ַררח ּו ְצ ֹסוָ ּכןד ֹ‪.‬ול‪ָּ .‬בטֹּרפוֹ ּוובְֵ‪.‬ךת ַ ַחההֹ ֶוּג ֶֶדבא ּורת ַל ֲָייא ֶָי ׁ ֶדשִּ ָכךיר‪,‬‬ ‫ְו ֹד ְר ׁ ֵשי ְי ָי‬ ‫ביום טוב‪ַ :‬ה ָר ֲח ָמן ה ּוא ַי ְנ ִחי ֵלנ ּו י ֹום‬
‫ט ֹוב‪ִּ ,‬כי‬ ‫ׁ ֶש ֻּכל ֹו ט ֹוב‪.‬‬
‫ּו ַמ ְ ׂש ִּבי ַע‬
‫ִי ְב ַטח ַּבי ָי‪ְ ,‬ו ָה ָיה ְי ָי ִמ ְב ַטח ֹו‪ַ .‬נ ַער ָה ִיי ִתי ַּגם‬ ‫בראש חודש‪ַ :‬ה ָר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו‬
‫ֶאת ָהחֹ ֶד ׁש ַה ֶזּה ְלטֹו ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה‪.‬‬
‫ְָי ָיר ִא ֹעיז ִת ְיל ַע ַּצמִֹ ּוד ִיי ֵּקתן‪ֶ,‬נ ְיֱעָי ָז ְיב ָ‪,‬ב ֵרְוְ ַךז ְרֶאע ֹתו‬ ‫ְולֹא‬ ‫ָז ַק ְנ ִּתי‪,‬‬
‫ָל ֶחם‪.‬‬ ‫ְמ ַב ֶּק ׁש‬

‫ַע ּמ ֹו ַב ּׁ ָשל ֹום‪.‬‬

‫סטודיו "המדפיס בית שמש‬

‫הזמנות ומזכרות‬

‫ֶאת ְיָי ְקדֹ ָׁשיו‪ִּ ,‬כי ֵאין ַמ ְחסֹור ִלי ֵר ָאיו‪ְּ .‬כ ִפי ִרים ָרׁשּו ְו ָר ֵעבּו‪ְ ,‬ודֹ ְר ֵׁשי ְיָיְירא ּו‬

‫ֹלא ַי ְח ְסרּו ָכל טֹוב‪ .‬הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב‪ִּ ,‬כי ְלעֹו ָלם ַח ְסּדֹו‪ּ .‬פֹו ֵת ַח ֶאת ָי ֶדָך‪ּ ,‬ו ַמ ְשׂ ִּבי ַע‬
‫ְל ָכל ַחי ָרצֹון‪ָּ .‬ברּוְך ַה ֶּג ֶבר ֲא ֶׁשר ִי ְב ַטח ַּבְיָי‪ְ ,‬ו ָהָיה ְיָי ִמ ְב ַטחֹו‪ַ .‬נ ַער ָהִיי ִתי ַּגם‬
‫ָז ַק ְנ ִּתי‪ְ ,‬וֹלא ָר ִאי ִתי ַצ ִּדיק ֶנֱעָזב‪ְ ,‬וַז ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש ָל ֶחם‪ְ .‬יָי עֹז ְל ַעּמֹו ִי ֵּתן‪ְ ,‬יָי ְי ָב ֵרְך‬

‫ֶאת ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום‪.‬‬

‫שבע ברכות‬
‫ַא ָּתה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ּ ,‬בֹו ֵרא ְּפ ִריָּבר ּו ְך‬

‫ַהָג ֶפן‪ָּ.‬בר ּו ְך‬

‫ַא ָּתה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ֶׁ ,‬ש ַה ּכֹל ָּב ָרא‬
‫ִל ְכבֹודֹו‪.‬‬

‫ַא ָּתה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ ,‬יֹו ֵצר ָה ָא ָדם‪ָּ.‬בר ּו ְך‬
‫ַא ָּתה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָי ַצר ֶאתָּבר ּו ְך‬

‫ָה ָא ָדם ְּב ַצ ְלמֹו‪ְּ ,‬ב ֶצ ֶלם ְּדמּות ַּת ְב ִניתֹו‪ְ ,‬ו ִה ְת ִקין לֹו‬
‫ִמ ֶּמּנּו ִּב ְנַין ֲע ֵדי ַעד‪ָּ .‬ברּוְך ַא ָּתה ְיָי‪ ,‬יֹו ֵצר ָה ָא ָדם‪.‬‬

‫ָּת ִשׂיׂש ְו ָתֵגל ֲע ָק ָרה‪ְּ ,‬ב ִקּבּוץ ָּבֶני ָה ְלתֹו ָכּהׂש ֹו ׂש‬
‫ְּב ִשׂ ְמ ָחה‪ָּ .‬ברּוְך ַא ָּתה ְיָי‪ְ ,‬מ ַשׂ ֵּמ ַח ִצּיֹון ְּב ָבֶני ָה‪.‬‬

‫ִּת ַׁש ַּמח ֵר ִעים ָה ֲאהּו ִבים‪ְּ ,‬כ ַשׂ ֵּמ ֲחָך ְי ִצי ְרָך ְּבַגןַ ׂש ֵמ ַח‬
‫ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם‪ָּ .‬ברּוְך ַא ָּתה ְיָי‪ְ ,‬מ ַשׂ ֵּמ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָּלה‪ָּ.‬בר ּו ְך‬

‫ַא ָּתה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ֶמ ֶלְך ָהעֹו ָלם‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָּב ָרא‬
‫ָשׂׂשֹון ְו ִשׂ ְמ ָחה ָח ָתן ְו ַכ ָּלה‪ִּ ,‬גי ָלה ִר ָּנה ִּדי ָצה ְו ֶח ְדָוה‪,‬‬
‫ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחָוה ְו ָׁשלֹום ְו ֵרעּות‪ְ .‬מ ֵה ָרה ְיָי ֱאֹל ֵהינּו ִי ָּׁש ַמע‬
‫ְּב ָע ֵרי ְיהּו ָדה ּו ְבחּוצֹות ְירּו ָׁש ַלִים‪ ,‬קֹול ָשׂׂשֹון ְוקֹול‬
‫ִשׂ ְמ ָחה‪ ,‬קֹול ָח ָתן ְוקֹול ַּכ ָּלה‪ ,‬קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָת ִנים‬
‫ֵמ ֻח ָּפ ָתם‪ּ ,‬ו ְנ ָע ִרים ִמ ִּמ ְׁש ֵּתה ְנ ִגיָנ ָתם‪ָּ .‬ברּוְך ַא ָּתה ְיָי‪,‬‬

‫ְמ ַשׂ ֵּמ ַח ָח ָתן ִעם ַה ַּכ ָּלה‪.‬‬

‫מודעות לחצר דרהאביטש‬

‫כרטיס מוכן לחלאקה‬

‫לוגו‪ ,‬ושער לחוברת לימוד‬

‫בלאנקים ולוגיים‬

‫בלאנקים ורקעים‬

‫לוח מודעות ענק‬

‫ברכות והודעות‪...‬‬

‫שילוט ענק למסיבה‬

‫ברכות והודעות‪...‬‬

‫מזכרת לערבות ותומר דבורה‬

‫ִֶיַאוְֲֲָּצאלהָבגחאֹּוו ִֵקנְיתיַ ְיורֶַםיֵ‪,‬הֲח ְעוםםַ ֹקהַעְבֲמעלַ ֵב–ָלֶּיזיִ ִֶדהאהי‪ַ .‬םםִהוָּיְֵב ִַוהנכֹייֶּםסאם ַ ֵהמ ְא ֶמיר ַָע‪:‬נבְֶּלזםּבהסְֹֹּווָכָנ ֵׁהף ָשם ִא ִרוביסיֹֹווַםת‪,‬ףתְּ;ק ֲֵנֵֵאהאםיבֹןםוְְֵּכתִרְּיפב ֵֶצינֹהויִּנֹכםי ַחּאְֶֹׁוכְ‪.‬שבִֵָּׁישרְִ ָתרהַּיבּםזםּויג‬ ‫ֲ ִֶׁאו ֲִשי ַעִּפנֹוּרְלֵנֹּקווחָלֶָׁםג ַשהִּרי ְֲעםֲהֶ ֵיה ֵללירהֹ ֶויָ‪,‬הר ֶ ָׁםא‪,‬השָּּול ְעוא‪,‬אַ ְִאיְְּּאַכד ַרָםֲרא ָחְִּבֵחמ ֻמיאָדךּהָּ‪,‬כַוי ְִּאִּצוב ְּייִבִֵָמליָקֵּּדרסםּוהִברִזיֹמוַַּןיהְִַּּדכאְמדלר ִֵּואפיִַֹוְֵׂדריישְָׁבנש‪,‬םֵנאּוְְו‪.‬וה ַַּוהא‪ֶּ,‬נלֱֶׁעשָנַֹיאִׁ ַאשחַימרםרי‬
‫ִּ ֶַׁת ְִֵשהּועְתִַּנָּןָמהמְהִֶּתמגהַֹנוְֱׁ ֲאםשהֶתִָּמגפיתטֲֶּם‪.‬בא ְֱ ִואְמֵלֶכִַּיֶׁמןתֲּשיעֹֹתָּו‪,‬להקָֹתאא‪,‬בָדּו ְםִַּגמ–לִַיְרְםפ ִֵתנ ַחַינה ֵֵּםַםהבהיגָּנקִֹו ֲִעִדנֹעמויֵׁםׁלּםשיֲשּ ֶוחַהֵרב ֶׁםָּרתבֹשוִּנרְְּווקְַַָכךעהּרוִּ'ִלד‪.‬אייןה‪ּ,‬םו ַצא ַד"רַי ֲקִעמ ְַ ֹקהתַֹּיִנבעֵֶׁ"ה‪,‬שםגריא‬
‫ִ ֵ ַמאַיאָּיהְֲֵָבֲלנִֹּיְהַמאורמִֶָיּּרִיםְובואְקְּפְֵצְזִֶֶַּפַחךִּלֹוהידממלקֲעֹכְִֶָּׁוסהםההּרּתדםרתלוְֵֶׁגש‪ָ:‬הִּּּּאווִתְּּשםִבֶׁוְִַָקּּכְביַָּנמלשֵלכיפרםַיהְֶּׁׁאְֶָָּ–ודְֵּיִקשבה‪,‬עשךליםזָֹםְְִַָּּּׂ‪,‬רְלתּבכלםטכִֵֶׁמשביזְֶּׁנאשָּואָנהְִּרִּוַזוֹּשלכִהנֹמוְְָָלוהִַּיהִּּזןלֵרוִַּיתתדםמיֹּכֹּומ‪,‬טְְֹכּיהּרוָגֹֹןָּבםוּמֵורמ ַר‪ַָָֹ,‬קתחתוֶָׁבָּצּהִהםֲוֹנְשבדֵַׁמֵָםהַלֶָּהְֵהאאיבֶַׁזעשעָהֶםּּרָזקשלְקדיּכֶּׁעִּּםיםהּםנווַָבהֹשָדִוְֶּלְעֹיָָזמּוְבִֹיבְָתעֵלֹקתלַלׁמונהֶתהכםִׂ‪ָָָּּ.‬יּשדדואמדִּ]שבעַאֹיוִַֹּּנ‪.‬יווו‪,‬י[םכְְָָָּׂרבָֹוְְֹדוְבאתשלתוְוָָָּמךֵֶׁיבָלַ‪.‬רָלדרכֵַּּושמתֵעצוֵֹֹכפקולְּלאםלבןלְְךאֵרל)ּטתִלּאִָָּואָי‪,,‬כּנַבמאִָּׁטְׂלּומָֹהנָּמלּּושּודֲָשווידוחָֹׁ‪.‬עוָתִּוְֶברַָבזש‪.‬אםמֶטֵּלהתזּוםֻגִא‪,‬כהִֶָּׁלא)דה‪,‬יָּּהמםְלושְל)ִּט‪,‬ו‪,‬הִֵַֹדְִמִוייֹאֵיְְִֹּםלאויְמוזווימזמֲבִֵַָֹּּּנׁעכהוֹכםתֹהֹֹכמתאּוַוָּ‪ֵ.‬יעַּּשברָֹּּמָתרלצוווַרְּררווֶׂתקִָהדֶָׁרְֵָםגלשאכאלשיַּדְֶַַוִןֶַַזההההיעטלהקׁהרִּמְֵָּנְָֹּּיְְֲָּםוּצשכַעּזְִםולקחהנָבִֵֵָָּׁסֵַיֲכֻמםדמםאהשמּגָֹאאִָיִויכָּיריֲםִַםֹדרִלׁ‪,‬וְהמהיםלטַשתַי‪ִּ:‬םהַיבָּת‪,‬המם‪,‬ברַׁ‪ּ.‬בֵּתֹדאורֹשתוְ)ךםת‬ ‫ְֶּחִכִִֶּלַותְְסאי ְַפְמִדהברנֶָיֹאיֵרחְָדהלםהַםְַאֲִהםמְְעמנב ֵָָָֹׁאּלארהשִיָָּדגבוֶהַ ַיהורתנםֲֹּווםחת‪,‬יִִַֹּב–ולגַיְֵהִפתִםִֵּבנדהיַרייהִןםָםּ‪.‬מםקִּ ְִלַולדֹמֹהְֵׁווׁכ‪ִּ,‬שּׁןמְָשוּשְאוֵַָתַָּההררבנֲָָאםרהתהָּ ִוִָדגיְַאיְךָה ִםהּד‪,‬דםיהּיּוםוִן‪ְ,ִ ,‬עֵולאְִמיְוִםְִַפי ִאמהְנְְַניהיֶּהתויֵֵַּׁנםשטהֵאֹיוּה ִִַלֶגּבסומחְיְֲִׁבּעבחָשָםָּּלוׁרמְַןוֶשרַָּּהותגִֹהותבֲ‪.‬םדֹיחוְּ ִַבםלסהֶ ְִיּחִָלד ֶלדָי ֶסיפן ָה‪,‬נדםיםויב‬

‫ידוע בשם הר'הת"וקמברעדלבוה'ריה'שמהוחאיסשגרולאלה' וליהנרצהל"קמןבהעמלחה'לדהבהרניורחיאיהם'הכ"יי לימוד בספר‬ ‫ְַּ ִוכיְְֲּזכאאֹּוֶֶׁׁכֵּוששִּמירְרפִּ ִַבּגנ ְְַׁׁהעששִִַָּּּקבבבְיְדעֹרולָּ ָׁׁתשש ֲִ ַעאל ָּיֲבבאֹוםר‪ֵ,‬בֹּוותְֵַיךאֶתהילנהִּםּויו‪ְ ,‬תא– ַ‪ֶׁ :‬אֵיְש ֲִּכׁנֵהזֵשְׁררש ְיַּּבְּבֵ ֵכנְיֶינע ְִּׁג ָשָתּדיא ָ ָדםל ֶָםלה ֶאֹהוםֶׁ ְשיםְֵז‪ָ.‬אח ְכיְָּורנו ֵֵתפכםןםֲָהאְוָגַּבהוֹכָוִּינאֹויָתֵדצם‪,‬ם–א‪,,‬‬
‫גרפיקה ועימוד‪ :‬סטודיו המדפיס בית שמש‬

‫אלמנטים ובלאנקים‬

‫אתם מוזמנים לפרוייקט הבא שלכם‬
‫נשמח לקבלכם ברוחב לב‪...‬‬

‫בהצלחה‬


Click to View FlipBook Version