The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ninenanza, 2022-09-05 08:10:59

รายงานการปฏิบัติงาน (เม.ย. - ก.ย.)

รายงานการปฏิบัติงาน265

2022

dr.piyatan

Dr.Piyatan Benjateprassamee

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึ กษานิเทศก์ สพป.อุ บลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน การตรวจราชการกระทรวง
ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565 ศึกษาธิก
ารประจำ
ปีงบประมาณ 2565
4 เมษายน 2565
อบรมการใช้งาน spatial.io เพื่อ 7 เมษายน 2565
สร้างโลกเสมือนจริง Metaverse
รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ
ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า น า เ ยี ย กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม
ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ไทรทอง สพป.อบ.4
ทางการศึกษา การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย
GOOGLE SITE และ การสร้างโลกเสมือนจริง ประเด็นในการติดตามเร่งด่วน 3
SPATIAL.IO ผู้เข้ารับการพัฒนาจาะ 11 ประเด็น คือ 1. โรงเรียนคุณภาพ 2. พาน้อง
โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 65 คน การอบรมจัดขึ้น กลับมาเรียน 3. การแก้ปั ญหาหนี้สินครู
ที่ ห้องประชุมจามจุรี ศรีนาเยีย โรงเรียนชุมชน และอีก 10 ประเด็นในการรายงานผลการ
บ้านนาเยีย ปฏิบัติงาน

5 เมษายน 2565

จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565
7 เมษายน 2565
จั ด เ ต รีย ม ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ไ ท ร ท อ ง ร่ว ม กั บ ค ณ ะ
ทำ ง า น จ า ก ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างหลักสูตร
นาเยีย เพื่ อรับการตรวจราชการจากผู้แทน อบรมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ SMT ตาม
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร มาตรฐาน สสวท. หลักสูตร 2 หน่วยที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

6 เมษายน 2565

จัดทำสไลด์นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 8 เมษายน 2565

จัดทำ presentation เพื่อนำเสนอข้อมูลผล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สุรินทร์
การปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ และศึกษานิเทศก์ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ท่านใหม่
ทั้งหมด 10 ประเด็น ของสำนักงานเขตพื้นที่การ ณ ห้องประชุมไทรทอง
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ร า ย ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จำ สั ป ด า ห์
ด ร . ปิ ย ธั น ว์ เ บ ญ จ เ ท พ รั ศ มี ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ส พ ป . อุ บ ล ร า ช ธ า นี เ ข ต 4
ระหว่างวันที่ 9 -12 เมษายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเรื่องการ
จัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่ 9-11 เมษายน 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เรื่องการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดในจังหวัดพื้นที่นวัตกรรม จำนวน 130 คน

ประชุมคณะทำงานเตรียมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
รร.คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.(หลักสูตร 2)

11 เมษายน 2565
ประชุมคณะทำงานเตรียมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

รร.คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.(หลักสูตร 2) โดยรับผิด
ชอบในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
ออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาใน
โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม GIRLS IN ICT 2022

11 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงาน

ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ STEAM Female Secondary Schoool
Teacher Networking in Thailand จัดโดย Unicef
ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ

ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

12 เมษายน 2565
จัดทำผลงานการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่

คุรุสภากำหนด เพื่อเสนอขอรับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึ กษานิเทศก์ สพป.อุ บลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2565


18 เมษายน 2565 22 เมษายน 2565
เข้ารับการอบรม “สงกรานต์ ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่

จักรวาลนฤมิต” จัดโดยภาควิชา 4/2565 วางแผนขับเคลื่ อน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ คุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 โดยเน้นหลักความร่วมมือ
และบูรณาการ

19 เมษายน 2565 23 เมษายน 2565
วางแผนการอบรมการพัฒนา อบรมการสร้าง AR แบบมี

หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ปฏิสัมพันธ์ สำหรับสร้างสื่อการสอน
2565 และการประกันคุณภาพการ ทันสมัย จัดโดย DigitalX
ศึกษา สำหรับกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย

20-21 เมษายน 2565
ประชุมคณะทำงานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมวิทยากร

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี ฐาน
สมรรถนะ สำหรับวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)
️ระดับประถมศึกษา

หน่วยที่ 1 mindset
หน่วยที่ 2 นิเวศการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ 4 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 5 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ
หน่วยที่ 6 การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน
หน่วยที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวง PLC

24 เมษายน 2565
ประชุมวิทยากร C4S เพื่อตรวจ

ผลงานผู้เข้ารับการอบรม และประชุม
วิทยากร CCT ฐานสมรรถนะเพื่อ
เตรียมการอบรม

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึ กษานิเทศก์ สพป.อุ บลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565


25 เมษายน 2565 27 - 29 เมษายน 2565
เตรียมข้อมูลแผนการขับ
วิทยากรการอบรมครู Coding
เคลื่ อนเครือข่ายโรงเรียน Core Trainer ในการจัดการเรียนรู้
คุณภาพ และการพัฒนา ฐานสมรรถนะที่มีเทคโนโลยี Digital
หลักสูตรสถานศึกษาฐาน จัดโดย สสวท.ร่วมกับ สพฐ. (ระยะที่ 1)
สมรรถนะสำหรับกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย หน่วยที่ 1 ปรับ Mindset
หน่วยที่ 2 หลักสูตรและการจัดการ
26 เมษายน 2565 เรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ประชุ มเชิงปฏิ บัติ การเพื่ อพัฒนา หน่วยที่ 3 นิเวศการเรียนรู้
หน่วยที่ 4 การจัดการเรียนรู้แบบ
หลักสูตรสถานศึกษาและการประกัน บูรณาการ
คุณภาพ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา หน่วยที่ 5 การออกแบบการเรียนรู้
นาเยีย โดยมีผู้บริหาร ครูวิชาการ และ ฐานสมรรถนะ
ตัวแทนครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ หน่วยที่ 6 การวัดและประเมินผล
มัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นกว่า 70
คน เพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมจามจุรีศรีนาเยีย รร.ชุมชน
บ้านนาเยีย

26 - 27 เมษายน 2565
ประชุมพิจารณากรอบ

มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่ว
ประเทศ ซึ่งประเด็นการพิจารณา
ที่ได้รับมอบหมายคือคุณภาพ
ด้านครูผู้สอน ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ส่วน สำหรับการ
พิจารณาบุคลากรของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

27 เมษายน 2565
ประชุมชี้แจงการเข้าใช้งานระบบการอบรม

ออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือ
การออกแบบและเทคโนโลยี JavaScript
และ C# ระดับเบื้องต้น

แพลตฟอร์มออนไลน์ สพฐ.ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย สพป.อบ.4 มี
บุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 11 คน

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ร า ย ง า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จำ สั ป ด า ห์
ด ร . ปิ ย ธั น ว์ เ บ ญ จ เ ท พ รั ศ มี ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ส พ ป . อุ บ ล ร า ช ธ า นี เ ข ต 4

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จำ สั ป ด า ห์ ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 2 - 7 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 5

การประชุมศึกษานิเทศก์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์
ถอดบทเรียน การประกวดนวัตกรรม

ACTIVE LEARNING 5 - 7 พฤษภาคม 2565
การประชุมจัดทำเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการ
2 พฤษภาคม 2565
ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อถอดบท จัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้าง
เรียนการขับเคลื่อนการจัดการเรียน สรรค์ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด
รู้เชิงรุก เพื่อวางแผนแนวทางใน กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักนวัตกรรม สพฐ.
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สพฐ. การอบรมวิทยากรแกนนำ ACTIVE LEARNING

ประชุมผู้บริหาร ครู 7 - 11 พฤษภาคม 2565
วิชาการ และครู ICT กลุ่ม การอบรมวิทยากรแกนนำ Active Learning ใน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
รูปแบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพครูเพื่อ
ศึกษานาเยีย ความเป็นเลิศ สพฐ.

3 พฤษภาคม 2565 สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ครูวิชาการ และครู ICT ของกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานา
เยีย เพื่อชี้แจงนโยบายในการขับ
เคลื่อนคุณภาพการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2565 และวางแผน
การดำเนินการพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนคุณภาพ และจัดทำฐาน
ข้อมูล Big Data ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านนาจาน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

9 พฤษภาคม 2565 พิธีรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทย์น้อยฯ
ร่วมเป็นเกียรติใบพิธีเปิดการ
อบรมทดแทนครูปฐมวัย ตาม 11 พฤษภาคม 2565
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ
ณ ห้องประชุมไทรทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
รับตราพระราชทานบ้าน
9 - 11 พฤษภาคม 2565 นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย
อบรมวิทยากรแกนนำการ สำนักงานเขตพื้นที่การ
จัดการเรียนรู้ Active ศึกษาประถมศึกษา
Learning ผ่านระบบออนไลน์ อุบลราชธานี เขต 4
จัดโดย ศูนย์พัฒนาครูและ ประจำปี 2563 จำนวน
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อความ 29 โรงเรียน
เป็นเลิศ (ศบศ.) สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 พฤษภาคม 2565

10-11 พฤษภาคม 2565 วิทยากรการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ออกแบบ
ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรผู้ การเรียนรู้ที่เน้น
บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้าน สมรรถนะ สพป.ร้อยเอ็ด
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขต 1
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่
2 นำเสนอแผนการอบรมหน่วย "การ 13 พฤษภาคม 2565
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สมรรถนะผู้เรียน" กลุ่มเป้าหมาย รร.ใน วิทยากรการอบรมการ
โครงการ SMT จำนวน 600 รร พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
สมรรถนะ กลุ่มฯ สำโรง 3

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2565

14 - 15 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ นาเยีย
การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะ 20 พฤษภาคม 2565
และความเป็นท้องถิ่นพนา โรงเรียนเทศบาล
พนา (สามัคคีวิทยา) อ.พนา ประชุมผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย
จ.อำนาจเจริญ เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินการและการนิเทศติดตาม
กิจกรรม "กัลยาณมิตร เยี่ยมบ้าน ผสานพลัง" ประจำปีการ
17 พฤษภาคม 2565 ศึกษา 2565 และรายงานการเปิดภาคเรียนตามรู้ปแบบ
PARA Model

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1
และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และจัดทำ
รายงานการนิเทศผ่าน google site
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล

18 พฤษภาคม 2565

ประชุมวิทยากร หลักสูตรอบรม CCT
"ฐานสมรรถนะที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล" ระยะที่
2 กระบวนการ PLC ที่จะจัดอบรมขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 65 ผ่านระบบ
ออนไลน์

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565

23 - 27 พฤษภาคม 2565 การประชุมปฏิบัติการ
บรรณาธิการหลักสูตรพัฒนาพี่
การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงและ เลี้ยงและครูผู้สอนในโรงเรียน
ครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา นำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรม
รร.แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. ทางการศึกษา รร.แกรนด์
ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดย
หน่วยที่รับผิดชอบคือโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและคำ สำนักวิชาการฯ สพฐ.
อธิบายรายวิชา ที่ใช้กับโรงเรียนนำร่องจำนวน 185 โรงเรียนใน 8
จังหวัดพื้นที่นวัตกรรม

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

30 พฤษภาคม 2565 ศึกษาดูงานผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ การประเมิน ITA
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ สพป.จันทบุรี เขต 2
อบรม "หลักสูตรครูผู้คัดกรองคน
พิการทางการศึกษา" โดยความ 1-3 มิถุนายน 2565
ร่วมมือของกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ และ ศึกษาดูงาน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ผลการ
ประเมินจากลำดับที่ 100+ ขึ้นมาที่ 7 ถือว่าเป็น
ณ ห้องประชุมไทรทอง เขตต้นแบบที่น่าสนใจ บุคลากรจำนวน 40+ คน
สพป.อบ..4 มีผู้เข้ารับการอบรม แต่ทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก
จำนวนกว่า 40 คน ผู้รับผิดชอบชัดเจนในทุกตัวชี้วัดการประเมิน
บุคลากรทุกคนในสังกัดมีส่วนร่วมในการรับผิด
31 พฤษภาคม 2565 ชอบ ที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจ
สอบได้ และเป็นปัจจุบัน น่าชื่นชม
ประชุมกลุ่มนิเทศฯ วิเคราะห์
ความเสี่ยง ITA วางแผนการ
นิเทศสัญจร และแบ่งงานเพื่อ
การนิเทศติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565 นิเทศสัญจร ครั้งที่ 1/2565
อ.สว่างวีระวงศ์
ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการรายงาน 9 มิถุนายน 2565
ITA และประชุมเตรียมการนิเทศ
สัญจร เพื่อขับเคลื่อน 10 จุดเน้น การประชุมสัญจรการขับเคลื่ อนการ
คุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ จัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษาประถมศึกษา เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 อย่างยั่งยืน และนโยบาย สพท.วิถีใหม่
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุก
8 มิถุนายน 2565 คน (10 จุดเน้น) ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน
การศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

13 มิถุนายน 2565 นิเทศสัญจรขับเคลื่อน 10 จุด
เน้นคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้บริหารกลุ่มส่งเสริม 16 มิถุนายน 2565
ประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย เพื่อ
วางแผนการจัดงาน ตลาดน้ำซับ นิเทศสัญจร เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการ
@UBN4 "เวทีคนอวดดี อวดเก่ง ศึกษา 10 จุดเน้นคุณภาพ ณ ห้องประชุม
อวดรู้" ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง โดยมีผู้บริหารและครู
วิชาการจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
14 มีนาคม 2565 วารินชำราบ 1-5 รับฟังข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษาจาก
นิเทศสัญจร เพื่อขับเคลื่อน พื้นที่จริง
คุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้นคุณภาพ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุ
ประชาสามัคคี) โดยมีผู้บริหารและครู
วิชาการจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษา สำโรง 1-4 รวมทั้งสิ้น 120
คน

รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การขับเคลื่ อนคุณภาพการศึกษาจาก
พื้นที่จริง

15 มิถุนายน 2565

ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (IIT) ประจำปีงบประมาณ
2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 4

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2565

18-19 มิถุนายน 2565 ตลาดน้ำซับ เวทีอวดดี อวดเก่ง
อวดรู้ สู่ทักษะอาชีพ ปีการศึกษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ONE TEAM สพฐ. 2565
ณ สพป.น่าน เขต 2 รับผิดชอบบรรยายใน
หัวข้อ "จากหลักสูตร สู่การพัฒนาหลักสูตร 24 มิถุนายน 2565
สถานศึกษา" ในส่วนของจุดอบรมที่ 2 ห้อง
ประชุม รร.บ้านปรางค์ งานตลาดน้ำซับ เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ทักษะ
อาชีพ "สวัสดีวสันต์ มหัศจรรย์เปิดภาคเรียน" ปีการ
20 มิถุนายน 2565 ศึกษา 2565 เจ้าภาพิโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
นาเยีย

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่าง
ต่อเนื่อง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
เพื่อวิชาชีพครูตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรม
พูลแมน จังหวัดขอนแก่น

21-23 มิถุนายน 2565

ประชุมเตรียมงาน และจัดสถานที่ตลาด
น้ำซับ เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้สู่ ทักษะ
อาชีพ "สวัสดีวสันต์ มหัศจรรย์เปิดภาค
เรียน" ประจำปีการศึกษา 2565 เจ้าภาพโดย
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

27 มิถุนายน 2565 นิเทศสัญจรครั้งที่ 4/2565
โรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา การศึกษานาเยีย
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระ 30 มิถุนายน 2565
วงศ์ 1 ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิเทศสัญจรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเขตพื้นที่ และ 10
จุดเน้นคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง
ประชุมจามจุรีศรีนาเยีย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

28 มิถุนายน 2565

ประชุมรับฟังการชี้แจงการคัด 1 กรกฎาคม 2565
เลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding
ระดับภาคอีกสาน โดย ประชุมประธาน
สพม.ร้อยเอ็ด กลุ่มส่งเสริม
ประชุมศูนย์บริหารงานวิชาการ ประสิทธิภาพการ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการ ศึกษา คณะ
ศึกษา กรรมการคัดเลือก
ผลงานดีเด่นด้าน
29 มิถุนายน 2565 Coding เพื่อ
ชี้แจงแนวทางและ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำ กำหนดการคัด
วิดีทัศน์ และสื่อการนำเสนอ เลือกระดับเขต
การตรวจราชการครั้งที่ พื้นที่การศึกษา
2/2565 ณ ห้องประชุมไทร
แก้ว ร่วมกับกลุ่มนโยบายและ
แผน

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565 รับการตรวจราชการ
ครั้งที่ 2/2565
เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญา
เขตสุจริต รับฟังนโยบาย และแนวทางใน 8 กรกฎาคม 2565
การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี สร้างขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน

5 กรกฎาคม 2565 ร่วมนำเสนอข้อมูลจุดเน้นการติดตามการขับ
เคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
ประชุมคณะทำงานจัดทำ
วิดีทัศน์ และสื่อนำเสนอจุดเน้น จุดเน้นที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. สมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง
และประเมินผลการจัดการศึกษา และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่าน
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
การศึกษา 2565 กิจกรรมเรื่องในงาน ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
สัปดาห์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมไทรทอง ที่หลากหลาย (Active Learning) มีการวัดและ
สพป.อบ.4 ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for
6 กรกฎาคม 2565 Learning)ทุกระดับ

ประชุมคณะทำงานเตรียมต้อนรับการตรวจราชการกระทรวง สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน
ศึกษาธิการ ซ้อมนำเสนอรอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมไทรแก้ว
สพป.อบ.4

12 กรกฎาคม 2565

AMSS++
SMSS

นวัตกรรม
การบริหาร
เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน

ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ในการศึกษาดู
งาน ระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมบริหาร
เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน และ
การดำเนินงาน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ส พ ท . แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ที่ เ ร า ร่ ว ม ส ร้ า ง

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ

19 กรกฎาคม 2565 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโครงการ เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.

ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน 20 - 22 กรกฎาคม 2565
ครู สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เป้าหมาย

และความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

บรรยายพิเศษโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวาณิชย์ รองเลขา

กพฐ. ชี้แจงการเข้าอบรม Timeline ของการเรียนรู้และ

การฝึกปฏิบัติจนจบหลักสูตร

การอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.หลักสูตร
2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 2 พัน คน

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565 การอบรมเชิงปฎิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การอบรมผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ สพป.สระบุรี เขต 2
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ PCK โดยวิทยากรผู้ทรง 26 กรกฎาคม 2565
คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ

ได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 135 คน เนื้อหา
ประกอบด้วย สร้างความเข้าใจเรื่องสมรรถนะ
ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การนำ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอาชีพระยะสั้น

27 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้เชี่ยวชาญแกนนำ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT
เพื่อรับทราบกำหนดการในการ
ตรวจงานผู้เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการของ สสวท.

29 กรกฎาคม 2565

ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่น
ด้าน Coding เพื่อเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับภาค

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2565

1 สิงหาคม 2565 การอบรมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ
เข้ารับการอบรมผู้เชี่ยวชาญ ระดับประถมศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 5 - 6 สิงหาคม 2565
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน วิทยากร ประเทศไทยระดับประถมศึกษา 8
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์ กิจกรรม 1 โครงงานตามวัฏจักรสืบเสาะ
มหาวิทยาลัย และแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตรา
พระราชทาน ปี 2565
2 สิงหาคม 2565

ประชุมเตรียมวิทยากรการจัดการอบรมตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
กลุ่มเป้าหมาย 20 โรงเรียนในโครงการ

4 สิงหาคม 2565 สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม
ไทรทอง

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

9 สิงหาคม 2565 การอบรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ
การอบรมผู้เชี่ยวชาญ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 11 สิงหาคม 2565
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยที่ 3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาชีพ(PLC) โดยวิทยากร การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการคำนวณที่ประสบความสำเร็จ
ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
10 สิงหาคม 2565
สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน
วิทยากรการอบรมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ให้กับครูผู้สอนใน
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2565

14 สิงหาคม 2565 การอบรมหลักสูตรการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการ (Active Learning)
อบรม สร้างความเข้าใจ แบ่งงาน และ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ สู่สมรรถนะของผู้เรียน โดย ศนฐ.
ทำกิจกรรม ของหน่วยต่าง ๆ กำหนด
มาตรการ ความพร้อม และการอำนวย 15-19 สิงหาคม 2565
ความสะดวกแก่ผู้เข้ากับการอบรม
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศการ
ศึกษา หลักสูตร การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้
เรียน กลุ่มเป้าหมายศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัด
เลือกจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน ณ โรงแรม
เดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ

15 สิงหาคม 2565 ประชุมออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT
รุ่น 2 ระยะที่ 1 ชี้แจงโครงการ
กระบวนการพัฒนา การส่งงาน
และเตรียมพร้อมตรวจผลงานผู้
เข้ารับการอบรม

การอบรมผู้เชี่ยวชาญโครงการ 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียนคุณภาพ SMT รุ่น 1 ระยะที่
2 หน่วยที่ 4 Performance
Coaching โดยวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และคณะ

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน

ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2565

22 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แนวทางการประเมินระดับชั้น
การประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทาง เรียน Classroom
การคัดเลือกผลงานครูและผู้บริหาร assessment
โรงเรียนคุณภาพฯสสวท. เพื่อร่วม
นำเสนอผลงานในการประชุม 28 สิงหาคม- 1 กันยายน 2565
วิชาการ (Symposium)
ปีงบประมาณ 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ
ประเมินระดับชั้นเรียน Classroom
จัดทำเกียริตบัตรผู้ส่งผลงานเข้า assessment โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการ
รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน ศึกษา สพฐ. เน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การ
Coding (Coding ประเมินระดับชั้นเรียน For Of As เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
Achivement Awards)
เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ ศึกษาที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อให้ผลสะท้อนกลับ
การศึกษา เพื่อมอบในงาน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
Symposium ในวันที่ 12
กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม
ไทรทอง

27 และ 29 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. โดยรับผิดชอบพิจารณาผลงานด้านครูผู้สอน ร่วมกับผู้ทรง
คุณวุฒิระดับชาติ

สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน


Click to View FlipBook Version