The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mickey.tkjm, 2021-09-27 08:15:49

_กุลนัฐ_No5

_กุลนัฐ_No5

Kunlanat. Chueammarang
M.2/1 No.5

คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงความหมาย
และองค์ประกอบของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นด้วยตนเองได้

รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลมาจากการศึกษาค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ตโดยผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น ประโยชน์ แก่ผู้
ศึกษาไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

หากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดประการใดในรายงาน
ฉบับนี้ผู้จัดทำจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สารบัญ

เรื่อง หน้ าที่
1. ความหมายของ E-book 1

2. โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2

3. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง 3

4. ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(e-Book) กับหนังสือทั่วไป 4

5. ประโยชน์ของ E-BOOK 5

6. ข้อจำกัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 6

ความหมาย

E-book เป็นชื่อที่เรียกกันจนชินของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยย่อมาจาก คำว่า Electronic Book
หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะคล้ายหนังสือจริงโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลาย
โปรแกรม ได้แก่

1) โปรแกรมชุด Flip Album

2) โปรแกรม DeskTop Author

3) โปรแกรม Flip Flash Album

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสาหรับอ่าน e-
Book ด้วย มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสารเพื่ออ่านไม่ได้
ประกอบด้วย

- โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer

- โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL
Reader

- โปรแกรมชุด Flip Flash Album จะมีแฟ้ มนามสกุล
.swf ต้องใช้โปรแกรม Flash Player

ความแตกต่าง

1. หนังสือทั่วไปใช้กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ(รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ)

2. หนังสือทั่วไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้

3. หนังสือทั่วไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียง
ประกอบได้

4. หนังสือทั่วไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุด
เชื่อมโยง ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกได้

5. หนังสือทั่วไปต้นทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิต
หนังสือต่ำประหยัด

6. หนังสือทั่วไปอ่านได้อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากอ่านได้แล้ว
ยังสามารถสั่งพิมพ์ (print) ได้

7. หนังสือทั่วไปอ่านได้1 คนต่อหนึ่งเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม
สามารถอ่านพร้อมกันได้จำนวนมาก (ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต)

8. หนังสือทั่วไปพกพาลำบาก (ต้องใช้พื้นที่) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาได้
สะดวก ครั้งละจำนวนมากในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ใน handy drive
หรือ CD

ประโยชน์

1. ช่วยให้สามารถย้อนกลับมาอ่านได้และสามารถเลือก
อ่านได้ตามเวลา-สถานที่ที่ตนเองสะดวก

2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน
ภาพและเสียง ทำให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย

3. สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่าง
ดี

4. สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา

ข้อจำกัด

ถึงแม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีที่สนับสนุนด้าน
การเรียนการสอนมากมายแต่ก็ยังมีข้อจากัดด้วยดังต่อไป
นี้

1. คนไทยส่วนใหญ่ยังคงชินอยู่กับสื่อที่อยู่ในรูปกระดาษ
มากกว่าอีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถใช้งาน
ได้ง่ายเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์และความสะดวกในการ
อ่านก็ยังน้ อยกว่ามาก

2. หากโปรแกรมสื่อมีขนาดไฟล์ใหญ่มากๆ จะทำให้การ
เปลี่ยนหน้ าจอมีความล่าช้า

3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ที่ดี ผู้สร้างต้องมีความรู้และความชำนาญในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างสื่อดีพอสมควร

4. ผู้ใช้สื่ออาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสื่อฉะนั้นการปรับปรุงสื่อจึง
ทาได้ยากหากผู้สอนไม่มีความรู้ด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

5. ใช้เวลาในการออกแบบมากเพราะต้องใช้ทักษะในการ
ออกแบบเป็ นอย่างดีเพื่ อให้ได้สื่ อที่มีคุณภาพ

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดว่าเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษา
ในรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ จากนักการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา E-Book จะครอบคลุมหนังสือ
ทั่วๆ ไปที่จัดทำแล้วสามารถอ่านได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ ในการอ่านมีโปรแกรมในการ
อ่านโดยเฉพาะตารางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็น Electronic Book
ประเภทหนึ่ งที่จำเป็ นต้องนำมาจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในสังคมการเรียนรู้ในปั จจุบัน

ทุกประเทศเห็นความสำคัญในการจัดทำ E-Book เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็ น
ตัวช่วยดำเนินการ มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำมาจัดการเกี่ยว
กับการเรียนการสอนมากมาย บางบริษัทดำเนินการให้บริการทั้ง
การติดตั้งที่สถานที่ศึกษาและให้บริการในระบบอินเตอร์เน็ต
ส่วนในประเทศไทยเริ่มใช้การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดจะได้เปรียบในการใช้การเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
เรียนโดยไม่มีข้อจากัดต่างๆ ในเรื่องของความไม่พร้อมของผู้
เรียน ระยะทางของการมาเรียนหรือเวลาที่จะต้องเรียน


Click to View FlipBook Version