The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tal golan, 2020-12-10 05:09:33

דף מספר 2458

2020 רבמצדב 10 א " פשת ולסכב ד כ " 2458 רפסמ ף ד

א"פשת הכונח


.ןזור םייח ץיברוה םירמ (?)רבח : םיבשוי עבג ינושארמ
בוקטרט הרופצ ץיברוה באז ןמרדוט הבוט ,ןיול ןבואר:ןימימ םידמוע

םיניינעה ןכ ו ת


ל"ז ןוירוג הניד 1 .


ףדל תועדוה 5 .

/ 100 ה גח תחיתפ תארקל 6 .


ךוניחה / דיפלה ץורמ 7 .

םרינג הקמייח /לקנמ ח"וד 8 .


ילילג תניר /א"שמ ןחלושמ 9 .

ירוא /םיפכ ןויקנו תוניברוט . 11

קזרב

תוברת תדעו / תוברתניפ . 13


הניר / רופיס תעש . 14

תירבעה ןושלה יבהואל . 15


ליג ירע ףדל איבה / תונותע ינינפ . 16

ןפג ינד/ ריש . 18


קמעב תוברת . 19


םיבוט םירבד . 22

ןידי הרימו ןידי הענ : הספדהו הכירע

ןרוא לייא ןלוג לט :טנרטניאב הכירע


תרוקב ,םיבתכמ ,תובתכ ,תורעה . www.kvgeva.org.il עבג רתאב ףדה


e. ל חולשל רשפא הרוזפהמו תיבהמ תואמחמו

[email protected] :ונלש mail

לש התומ לע םילבא עבג ירבח

ל"ז ןוירוג ה יד ו תרבח


החפשמה לבאב םיפתתשמו
בקעי היבאל .הירגלובב קי'זראזאפ הרייעב הדלו .התומב 92 תב . ןוירוג ה יד ,אבר אתבס ,אתבס ,אמא
ל"ז םהרבאו הקבר ,ףסוי :םידלי השולש םע ריעצ ןמלא אוה .היכרות ידילי - םלושמ הלימ'ג המאלו ולב
הפילחה המא תאו 5 ליגב המתייתה .הכו חה גחב 1928 ב הדלו ,הק יד - ה יד.הריעצ המלע איהו
."ךיירוע דסחו תישיאה ךתברקה יתוחא ךל רוכזא חצ ל" דבלב 10 תב התייהש ,ה תוחא ," הקבר הדוד "

תיבל התוא וריבעה ,םיישק ולעו תישילשב ןתחתה היבאשכ .תימ ידו תצרמ ,הבבוש ,ידג לזמ תב ,ה יד
.לודג רשואב התכז !"םייח ה שמ" הז ךלהמ היה ה יד ליבשב .היפוס הריבה ריעב ךלמה תוסחב םימותי

ך וחו הלהקמ ,טרופס ,רת ספ ,הקיזומ ,טלב :היימי פבו ידוהיה רפסה תיבב ,רקובב ידוסי ךו יח הלביק
9 תב איהו השפוחל התיבה העס , 1939 ץיקבו םי ש שולשכ ךשמ רשוא ה .הטיסרבי ואהמ ט דוטס - ישיא
תוחפשמ דוע םע ,החפשמה לכ .הירגלובמ םירזה םי ית ה לכ שוריג לע העדוה ולביק הממי ךותב .דבלב
רבד לש ופוסבש דע ,ה ידמל ה ידממ תבכרב ודד םוי 30 .תבכרל ולעו םהילטלטמ וזרא ,תובורק
.היכרותל םתסי כ הרשפאתה


תודובעב הקסע ,ה טקה - הק יד - ה יד .ץוחב תיכרותו תיבב ו ידל ורביד ,םיסו א םיטילפכ ויח היכרותב
שמשה הריאה ,םי ש שולשכ ירחא .תחקרמ ת יבב תוחשמו תופורת ת כהו םירותפכ תריפת ומכ תו טק
םע ה יד הרבע ץראל ועיגהש ירחא עובש .הרק ה שארל ןו בלו הירוס ךרד ועס .לארשי ץראל עסמל ואציו
קר – תירגלוב אלו תיכרות אל ,ו ידל דוע אל."הימי פ ייחל הליגר י א".ןמש - ןבל םידליה לכ
הריעצ ,תבלתשמ!תירבע
גוז םע היפהפי ,תצרמ ו
.םירוע חורו תורוחש תו מצ


,יצחו 17 ליגב , 1946 ת שב
.ח"מלפל הוואגב הסייגתה
םילשוחה תרשכהב התריש
התיהש הרשכה ,עבגב
ץוביק תא םיקהל תדעוימ
גרה הלש רבחה.דעימע
'חיש רשגב םירשגה לילב
הרשק ,ןמז רחאל.ןייסוח
ןב , ןוירוג לבויב השפ
םה .ראותה הפי הצובקה
1947 רב וטקואב 31 ב ואשי
רפכב תס כה תיבב
תעבט םע ,לאקזחי
הל ה ק םימיל) תלאשומ
.(ןיאושי תעבט בקעי היבא

ןועדג דלו 1948 יאמב
.תואמצעה תמחלמ - רוכבה
ילכימ הדלו 1967 לירפאב
תמחלמ י פל ,הריעצה
– עצמאבו .םימיה תשש
הרש ,תיריע ,ל"ז ה'להויז
ו לדגש תורמל .ףסאו
ו יכז ,ףתושמה ךו יחב
הברקו הק ה תפוקתל ו לוכ
ץמואב ,אמא .תכשוממ
ו תוא הלדיג ,תושיח בו
אצי אבא .דבל טעמכ
היהו תו וש תויוחילשל
םוח ו לביק .תיבב טעמ
יכרעו םיכרע ו גפסו הבהאו
.החפשמ

הס כ ש) עבגב היתו ש לכ

אלל ה ית ו הלבק ,תיהמא תוריסמ !עבגב דסומל הכפהו םידליב וג יד - ה יד הלפיט ,(האמה הת של
,תילג א הרביד אלש תורמלו .םיבד תמב ?..אל ךיאו ...לפטל הרבע ,ךו יחב התדובע םויס םע !!!יא ת
.םירעפה לכ לע ורשיג יהמאהו חותפה הבלו היתו וכת

תשארל הכפה .החפשמלו המצעל הייח תא השידקה ,זאמו.הבל בוהא לבוימ ,ו דרפ ,הדרפ םי ש 13 י פל
לודגה בלב תיטרפו תישיא ה יפ דחא לכל .תו י ו םי י 29 ,תודכ ו םידכ 16 ,םידלי 6 :דחיב ורציש טבשה
בחורב תו תמו תידוחיי בל תמושת ה/לביק תחאו דחא לכו םלוכ לש תדלוהה יכיראתב הטלש .אמא לש
."תולפוקמ"ו רד יק דלוקוש יציב ןומה םע .בל

התייה !תויחל דועו דוע התצר ,םייחהמ העבש אל אמא ךא ."םימי תעבש" :גלפומה הליג לע םירמוא
.םי ורחאה םיעגרה דע הלולצו תי ריע

תיריע !דעל ךרובמ ךרכז יהי .ה יד אתבס ,אמא הדות

הס מו,ה וש תיווזב ןבומכ, תו ורחאה ךייתומיש ירחא תועש 10 ךלש אסרוכב תבשוי ,ו לש ילש אמא
.ךב שי שפ תומוצעתו המצוע הזיא ראתל ןיא .םי ורחאה םיימויב ךתיא ו רבעש םייחה רועיש תא לכעל
םג ןבומכו , ה תשמו ךלוה ךבצמש ית בה י שה רגסה םיוסמ יו יש לש ךילהתב ו ח א יצחו שדוח טעמכ
ייתו ש 64 תא "חדוקה " יחומב דבעל ולא םיעגרב הלוכי אל ,תודדו ו תוצר תובשחמה .ה תשי ו ב צמ
.ךדי לעו ךדיל ךדיצל ךתיא

לש םיטושפו םילק אל םימי ו יה תיעיבר הדליכ רתויו רתוי ךתוא לבקלו,ךירעהל יתדמל יתרגבתהש לככ
רשפאש יתבשח ,תרחא יתבשח ,תרחא יתיצר דימת ,תו בצעו םיסעכ תודרמתה ,תורגבתה ,תודלי ליג
סכ המו הקיט גהמ חורבל הלוכי אל י אש יתשגרהו ית בה ,אתבסל ןבומכו אמאל יתכפהשכ ,תרחא
אל.עבגב הרג אל י או ,ידיצל לבוי תא ןיאש ןבומכ.ךתוא תוקחלו ילש אמאמ דומלל הז יל שיש לודגה
רובעו ירובע תייה .קיודמהו ןוכ ה תא יל ת רבעה ךלש תו לבסבו טקשב םעפ ףא תסעכ אל םילימב ת י ברה
םייו יש תבהא אל איהש ומכ היצאוטיסה תא תלביקו םייחה תא תחקל . תוביציו תויפש לש יא ו לוכ
םייח תייח .ןתו ו עיצמ ץוביקהו םוקמהש הממ תי ה תרמרמתה אל םעפ ףא .שיש המ םע תדדומתה
ךל התיה תי ו וחש םיישקה ךותמ ךתוישיא תא תי ב,ךמצע תוחוכב תרגבתה ,םילק ויה אל ךייח .םיעו צ
תת .ותוא תצרעה ךלש "קיבוי " ךייתומולח רבג היהש אבא םע ךתחפשמ תא תמקה .הבוט הקחדה תלוכי
ךייתו וצר לע תרתיו תצחליה אלו תפחד אל, ולש בצקב חומצלו חתפתהל ו תיאמ דחאו דחא לכל
.ו לוכ ןעמל ךייתופיאשו

ןמזה תא תאצמ םי י ךל ויה רבכש כ ,ךרובע רחואמ אל םעפ ףא חתפתהלו דומלל ,ךל ןוכ ה ןמזל תיכיח
תא ו ל תראשה ילש אמא .עגרו עגר לכב ןבומכו ג ו רסל, םירפס אורקל הקיזומ עומשלו דומלל, ןוכ ה
סייפתהל קועצל חכוותהל קוחצל ךישמ ,ךל םירקיה לע רומש ש ךל החיטבמ ,םידחואמו םירבוחמ ו מצע
(ךדיל תבכוש ) ךביבס םידמוע .(תורוה ,תורבח,סויפ ,הריש,קשממ) .החפשמה לע רומשל רקיעבו ,רישלו
םולשב יחו ."לכה תא ו ל ו שקיב שקב דוע המ ".ו כותב םיבבותסמש םי י 29 ו ךיידכ 16 ךיידלי תשש
.הרש ילש אמא ךתוא תבהוא .עוגרמו עגור ו ילע תורשהל יכישמתו ךייבוהא דיל


.ילש הדיחיו תחאה ,ילש אתב ס

המ דיגהל הלוכי אל י א.היוט דיה דועו םי י 29 ,םידכ 16 ,םידלי 6 ,אבסו תא םתרצי לודג טבש הזיא
תוימיטפואב הארשה תררועמ תומד ירובע תייה.ירובע תייה המ דיגהל הלוכי י א ךיידכ לכ רובע תייה
.ו תיאמ תדרפ ו תכלה הבש ךרדב וליפאו םירבדה תא תחקל הבש תולילקב ,ךלש םייחה תחמשב ,ךלש
יתלב קלח ויהש האירקהו הגירסה דעו ג וקיצה ךרד ,עובלגב תורודמ ,ךלש םיקוסיעב הארשה תררועמ
.ךיידי השעמ ה תמ לביק סייגתמש דלי לכ ,דלו ש קו ית לכ.ךמוי תרגשמ דרפ

ףאו ךיראת ףא, עורא ףא תספספמ אלו םלוכ םולש המו עמש המו ,הרוק המ עומשל תרשקתמש אתבס
יכה םירבדהמ תקחוצש אתבס.הכרבו ה טק הקבדמ םע םיקותמ תיקש ןיכהל תחא תו מדזה אל
ךרדח.ו תיאמ תחאו דחא לכל םוקמ ת תו ש אתבס ,תו מדזה לכב תדקורש ,תויהל םילוכיש םייתוטש

תוביצי לש יא היה ,י ש תיב היה אבס לשו ךלש רדחה אתבס יליבשבו םי מזומ דימת םלוכו חותפ דימת
תיב התיה עבג םי גב ,תרגובה הבכשב ךל תרזוע יתיה ,םכילא העיגמ יתיה שפוח לכ.ייח סואכ ךותב
שיש החפשמה וזו תיבה הזש ,הוואגל יל םתיה .םדאב תרשואמ יתייהו תורבח יתשכרו יתבבותסה,יליבשב
י א אתבס וזיאב םלועל חכשיי אל בלהו רכוז בלה לבא ...קמעה אל םג רבדה ותוא היהי אל תיבה!יל קר
ןוריל .הלעמלמ ו ילע ירמשתו הבוהאה הויז ךתיבו אבס םע ידחאתת ילש אתבס יחו .יתיכז


90 תדלוה םויל,ה ידל

הבוט הלימ

ידליל םיגוחהו הדימלה ךרעמל ומרתש םיברה םיש אל תובוט םילימ ומסרופ ןורחאה ףדב
ילמרופ יתלבה.

ךכ לעו - עויסבו תו גראתהב ,ןו כתב דבכ קלח היה הל םגש ,ןידי ה יר לש המש טמש ,תועטב
! הלודגה ו תדות


!ו לוכל תואירבו םיבוט םימי

********************************************************************************* ************

םיאשו ה לע תיארחאש ןלפק הרישל תו פל א היזיולטו ט רט יא , בשחמ תולקתב לופיטל
.הלאה
הדות דיי ו יווק ןופלט תויעבב לפטמ ןלוג לט

***************************************** *********************************************20:00 העשב 12 / 23 'ד םויב תודהי גוח

ףיסי ילע .פורפ

ידוהי רומוה - תידוהי החידב שי םא

השדחה תעל דומלתהמ

************************************

19:30 העשב 20/12 ' א םוי ב תורפס גוח


ראב םייח .פורפ

" ותשורגו אפורה " ןו גע ירופסב תשדוחמ האירק

" םייה ראפ "

,םינושארה ןבא דיל ,רקובב 11:00 העשב 12/12 ,הבורקה תבשב

. עבגל 100 ה תנש תחיתפ סקט םייקתי- םירימחמ םיללכ המכב דומעל ךרטצנ הנורוקה תולבגמ ללגב


(דבלב עבג לש הלוספק היהתש ידכ) .העבגה לע ןאכ םייחש םישנא קר 
.תויתחפשמ תולוספקב הדימעה - קחרמב להקה לש רוזיפ 
!!!הבוח הכסמ תייטע 

יש וליפאו ,עיתפמ ,ןווגמ , דמחנ סקט יופצ ,וללה םיצוליאהו םירוסיאה דבלמ

.ופוסב ןטק

.הבורקה הנשה יעוריא ללש תא תימשר חותפל םיצור דואמ 100 ה תווצ ונחנא
.ףתתשהל ואובו תוארוהל ועמשיה אנא זא


. םינושארה ןבא דיל הארתנ
. תווצה םשב הלב

,ךרד םינש 100 ינפל הזה קמעב ,ילש אבס יכ "

"עבק תיב םיקה אוה הפ אקוודו
!עבג תא


עבג

ימע לש םושיר
ןרוג

הנורוקהו ילילה רגסה תורמל

....רובשת אל ונתואש


14/12 ה ינש םויב


דיפלה ץורמל בי - ג ידלי סנכתנ

ד - ג לומ 16:45 ב סנכתנ ךוניחה ידלי דחיב ץורנ


ןטק סקטלו תובותכה תקלדהל

.הקותמ הינגפוסב חנקנו


. קחרמ לע ורמשו הכסמ םע ועיגה השקבב


. םינמזומ

ל '' קנמ ח''וד

יטרפה ו תיב תא ריאהלו ררוואתהל ,גוגחל ו לוכ לש ןוצרה ותיאו ,עיגה הכו ח גח

תוקבדיה מ ע מ י הל ת מ לע ,תאז םע .תוימיטפואבו רואב ירוביצה בחרמה תאו
תולבגה ,דודיב ומיע איביש רבד ,ץוביקב יתליהק ה בחרמב ו לצא ה ורוקה תלחמב

תקפהל רושקה לכב דואמ םיריהז תויהל ו ילע ןכל .ו לוכ לש םייחה ת רגשב השק העיגפו , העו ת ב
רי ו אב םא ןיבו , רוגס םוקמב םא ןי בו .םיפתתשמ תובר תויוליעפ םויקו ,םייתחפשמ םיעור א י

.ו תואירב ןעמל קחרמ תרימשו ,תוכסמ תשיבח לע ו לוכ דיפק ואוב .חותפה

:םויה רדס לע םיאשו י ש ויה ,עובשה ישילש םויב המייקתהש הפסאב – םירבח תפסא

לש םיגיצ ופתתשה הפסאב .תי ו כת תו כתה תקידבל תי ורקע המכסה : יראלוס טקיורפ 1 .

ילט יגיד יפלקב םייקתת העבצהה .ןויד םייקתה ןכמ רחאלו , טקיורפה תא וגיצהש לארוד תרבח
. 16,12,20 .בורקה יעיבר םויב


רדח תליע אשו ב םייקתהש רע ןויד רחאל :תוליעפ וב ןיאש םי מזב לכואה רדח תליע 2 .
. תוריכזמב ףסו ןוידל אשו ה תא ריזחהל טלחוה ,לכואה


תוביצמ ה ורוקה תולבגה .ץוביקה ירבח תחוורל באפה לוהי תא ומצע לע לביק איבל ליג - באפ

,ה ורוקה יללכ פ''ע באפה תא ליעפהל זע ןוצר שי תאז םעו ,באפה תלעפהל טושפ אל רגתא ו י פ ב
.תוארוהל עמשיהל םלוכמ שקבמו !! ליגל הבר החלצהב לחאמ י א .תאז תושעל ןתי ש םיכרד שיו


תודובע וליחתי םיבורקה םימיב יכ ,הצעומה שאר תכשל ידי לע ו רשבתה עובשה – ןימלעה תיב
ידי לע ,ה ובשח לע תעצבמ תירוזאה הצעומהש תודובעב רבודמ .ןימלעה תיבב הקזחאו חותיפ

.ךירצש ומכ תועצבתמ ןהש גאד ו תודובעה תא הוול ןבומכ ו ח א .הלש חוקיפו ,המעטמ ןלבק
תוחו יא תצק היהת םיבורקה תועובשבש חי הל ריבס

.ה בהב תאז ולבק א א ,


רנה רוא
ןיביו עדי שיא לכש ךירצו
ןיביו עדי שיא לכש ךירצ
תולגלו לומעל וילעש רנ קלוד וכות ךותבש

םיברב רנה רוא תא ורבח רנכ ולש ורנ ןיאו

הלודג הקובאל וקילדהלו רנ ול ןיאש שיא ןיאו

ולוכ םלועה תא ריאהלו

- קלוד רנה דועש ןמז לכו
!ןקתל רשפא הקמייח חמש הכו ח גח

ה''יארה - ל''צז קוק קחצי םהרבא

א"שמ


שונא יבא שמ ןחלושמ
.( 8.10 .2020 ב עבג ףדב םסרופ) תרוכזת - 2021 ראו ימ לחה עבג וט תאלעה
.אשמ תלה ה לע תלטומ "עבג וט " רכש ןוכדע תבוח ( 2014 ) ץוח ידבוע ןו קת יפ לע ,רומאכ

דומעי האלמ הרשמב הדובעל הסי כל ילמי ימה וטורבה רכש יכ טלחוה תוריכזמהו אשמ תלה הב
.תומיעפ יתשב הלעי ץוביקל וט ה ףר רשאכ שדוחל ₪ 6200 לע

.שדוחל ₪ 5500 לע דומעי עבגל וט םומ י ימ – 1.1.2021 ב ה ושאר המיעפ
.(וטורבה רכש םג הלעי המאתהב) ₪ 6000 ל עבגל וט םומי ימ - 1.1.2022 ב היי ש המיעפ

לצא תוארל ןתי רבכש יפכ ,ריבס ןמז קרפ רובעכ ולדגי הליהקל הדובעמ תוס כההש הייפצה

.םיבר ץוח ידבוע


עובש ה יפוסב תויו רותה ךרעמ םויס ?ןאל תויו רות
דמעומל םג ה ווכה - " רבח" 

דחאכ םי ימה - 2 ל דעוימו רכז ןושלב חסו מ 

תויו רותה ומצמוצ תו ורחאה םי שב רשאכ ,ה ש 100 טעמכ עבגב לעופ תויו רותה ךרעמ :עקר
.םיגחלו עובש יפוסל רקיעב

ל ש תעל תעמ תומאתהו תשדוחמ הבישח ךירצמ ש"פוסב םיתורישהו םיפ עה לועפת :ל ויצר
.לעופב םיכרצה ןיבל םיגוה ה םילגרההו םילה ה

:תורטמ

.(תבש/ישיש) עובשה יפוסב םישרד ה םיתורישהו םיפ עה לועפתל יתוכיא ה עמ קפסל א .
תקספה תועצמאב ,ה שב ח"שא 200 - כ לש הליהקב ןוכסיחל איבהלו תורישה תא לעיל ב .

.ש"פוסב םידבועה ץוח ידבוע 120 - כ ןיגב ימואלה ח וטיבל ית ש םולשת

קשמה יפ עב םיכרצ יופימ

ה ומתה תא הלעמ הליהקהו
: האבה

.םיבד תמ םירבח ללוכ םתדובע תרגשמ קלחכ םיריכש וא/ו םירבח ידי לע םישיואמ - קשמה יפ ע
: הליהקה יפ ע

תורעה שדח בצמ םייק בצמ לה מ/ף ע
.הקידבב ןיידע תורישב םישמתשמה רפסמ - 4 כ לש תו רות םילייח תסיבכ 1
תורישה 2021 ץרמ דע 2020 רבמצד עצמאמ הלעי תרמשמב םידבוע (לג הד מא )
ת וכתמב לעפי ( רבצ ןיערג סויג) .(לופיקו הסיבכ)
תיחכו "תו רות" םירבח י"ע לופיקו הסיבכ
.רתוי הליעיו הדובע עובש םימילשמש
.תובד תהב םירבח/ תורבחו


עובש םימילשמש םיליצמ ירבח םיליצמ הכירב 2
תואמצעב םיליצמ /הדובע קשמ (איבל ליג)
ריכש ליצמ/תילכלכ
תובד תהב םיריעצו םירבח םיריעצו םירבח באפ 3
(איבל ליג)
החיתפ י פל ןויד םייקתי יעוצקמו םצמוצמ תווצ םיתווצב םי רות לכואה רדח 4
תו רות לש תשדו חמ םי תשמ ברע
יולת ,ברע ישיש (ילילג באוי)
.עבג תוטלחהב
הווהמ הרימשהש קשמ רבח הרימש תרבח הליל תרימש 5
תיעובשה ותדובעמ קלח תי וציח :עובש יפוסב
(תבשו ישישב הדובע) (גיטסול ןר)
סויג םירע /םירבח תובד תה םירבח תו רות םידעומ/םיגח 6
םולשתב םירע ו תוברת יברעו
(יבר ריפס)


:שויא - תויו רות ףלח . 3
.האלמ הרשמ תמלשהל הדובע תועש ול תורסחו ש"פוסב שויאל שרד ף עב דבועה רבח א .

₪ 5500 ) עבג תוס כה וט ל תחתמ (םי פ וא ץוח תדובעמ) ותס כהש הדובעה ליגב רבח ב .
.האלמ הרשמ ףקיהו ( 2021 ראו יל ןוכ

.(ף עה ןומי מב) ב"י ףוס תועיס ןומימל לומגת - רעו תדובע ג .

.הדובעה ליגל רבעמו הדובעה ליגב םיבד תמ ד .


םע םואיתב תיעובשה ותדובעמ קלחכ ש"פוסב הרשמ םילשהל לכוי רבח - 'בו 'א םיפיעס :הרעה
.ף עה לה מ י"ע םישרד ה םיא תב הדימעו ה של תובייחתה .רזגמ/ף עה לה מ

.הפיסאב חווידל רבוע - 1.1.2021 - ל ן כותמ םושיי*
םול ש תבש

א"שמ תווצ

םייפכ ןויקינו NOT - יברוט
ילעב ידי לע הלבקתהש הללמוא הטלחהב םיקבאנ ונאש םינש שולש הזמ

תא תולעהל םישרוד ונחנא תוירחאבו תונ לבסב .הפיסאה תוכמס אלל םידיקפת

םינופ ונחנא הבר תוריהזב .הצובקה ירבחו תורבח ברקב יניינע ןוידל אשונה

– םעפ לכב .הרוקש המב רוביצה תא עדייל םישקבמו עבג תלהנהל בושו בוש

ידכ עבג תלהנה םעטמ הרק - ףתכ ם ילבקמ ונחנא ,תולקלקעו תונוש םיכרדב

תא רפהל ידכ 'םייפכ ןויקנ'ב אלש לעופ הלהנההמ והשימ וליאכ האריי אלש
.סחו הלילח תיטפשמ הע יבתל 'ףשחיה ל' אלש ידכו םתחנש םכסהה


ןידה יכרוע תא ףילחהל השירד ללוכ ,תושעל םיס נמו םישקבמ ונא המ הנשמ אל

תאצל הל ורזעיש רתוי םיחלצומ ןיד יכרועב הזה רובה ךותל עבג תא וסינכהש

ונאש םיבתכמ .הלהנהה םעטמ הלועפ ףותיש ןיא .הרוק אל םולכ .... ונממ

. םהב בותכש המ תא תוארל לכונש ילבו בר רוחיאב םיבתכנ ובתכייש ם ישקבמ

םישרוד ונאש תופיסא . ולב קתהש תובושתה תא םלועמ תוארל וני כז אל םג ךכ
תביחסו ם יצורית םע תוררגנו תוררגנ - תובייח מ תוטלחהל םאתהב םייקל

.'םייפכ ןו יקינ' ם הב ןיאש םישעמל ששח היהי אלש קר – םיילגר


יזכרמ אוה םוקי טקייורפהש הצור יכהש ימש בושחל ןתינ – ליעל רומא ה לכמ

– רו ביצה לש אל) םהלש ןידה יכרועו רבעשל תוריכזמה ר"וי , םינורחאה קשמה

, םרכש תא םלשמו םתוא חלשש רוביצה תעדש הרורב העידיב ,תאז . (םהלש

הלילחו 'םייפכ ןויקינ' אלל ולעפ וליאכ האריי אלש רק יעה .ןיטולחל הכופה
.תיטפשמ העיבתל ופש י י ח


תושר !סנה הרוק ןודינב תושעל םיסנמ ונאש המל רשק םוש ילב ...זאו

רוביצה רושיאל עקרקה תרבעה תלאש תא איבהל םזיה תא תבייחמ ןיעקרקמה

רמא ךא הפיסא תערכהל אשונה תא איבהל בייח אוהש עדי םזי ותוא .הפיסאב

שחכב ונתוא ךילומש םזי ותוא .הפיסאה ילב םג להנימ המ רושיא לבקל חילצהש

םכשה ונילע םייאמ ,ותיא הזוחה ןושל תא תוארל ונל תתל ברסמ : םינש רבכ
עומשל הצורש ימ לכל רפסמ , עבגב הלהנהה ישנא ךרד תונוש תוזימרב ברעהו

.... ןהידעלב םג ןייוצמ רדתסיו עבג לש תונ יברוטה תא ךירצ אל ללכב אוה ש

םימזיל רמואו וינומהב יפלקל רוביצה שגינ ,םינש שמח הזמ הנושארה םעפבו

תאו ףונה תא וטיחשת אל ,ונילע ומייאת אל ,ונתוא וחר מת אל !אל – הלהנהו

תא ם יצור אל ונחנא .ק ורי למשח לש הלטציאבו ףסכ עצב םשב עבטה

. הייפכב םכלש םיפתוש תויהל םיצור אלו םכלש תוניברוטה


שרופמ םויא םיחלוש – םהלש תוזולנה םיכרד ב םיכישממ ?םימזיה םישוע המו

אלש הזוח הרפמ איהש ךכ לע עבג דגנכ (!!!) ח"ש 52,000,000 לש העיבתב

. ... .'ם ייפכ ןויקינ'.... ב


רשויל תכייושמה ןושל עבטמ אוה םייפכ ןויקנ – םייפכ ןויקנ לע והשמ רמאנ אוב
המ הרורב הרימאל ,תויתימאו תובוט תונווכל סחוימ םייפכ ןויקינ . הרשוילו

ךפהה אוה 'םייפכ ןויקינ' .תופי םילימב ךיתונווכ תא ףוטעל ילב תושעל ךנוצרב

טפוש לכ קוספיו ןודי ךכ לעו .שלחה דגנכ קזחה לש תונחוכ ו תונסרוד מ

דגנו , ףונה ןעמל תוסנכה לע רתיווש יאלקח בושיי דעב ףכה תא עירכיו לארשיב

םהש ךות ןוה הנממ חיוורהלו זי ראפ תנמא לע ב וכרל םיסנמש םיטסינוטרופוא
האמ רבכ ונר וזאב םייקתמה ישונאו יעבט ףונ לש הברחהב םימייאמו םיסרוד

!הנש


םדוק םירבד ינש תושעל םיבייח לבא !וב ח צנלו הזה ברקל תאצל םילוכי ונחנא

: ןכל


תא תרש מש רוביצ חילש אוה התעמש ויחלושו קשמה זכרמל רי הבהל 1 .
.דבלב ותוא ו רוביצה ןוצר


וניד י תא ולבכו םכס הה תא ובתכ רשא ןידה יכרוע תא דיימ ףילחהל 2 .
תרזעב םכסהה ת א םייקל ונתוא ענכשל םיסנמ , התע ש ןיד יכרוע . וכותב

.םינושמו םינוש םימו יא


!ונידיב הז


. 'הטוחיק - ןוד' תצובק - דובכבו הנומאב

גחל רושקה לכ ןוגראו הבישחב קלח חקלו ףתתשהש ימ לכל תולודג תודות

!עבג


ישהמו טרסהמ םת י נהנש ,תויגיגחה תא טעמ שיגרהל םתחלצהש םיווקמ ונחנא ךא ןנכותמכ םייקתה אל גחה

הבכשל דחוימבו ליגה תובכש לכמ םידליל ,ךוניחה תווצל הלודג הלודג הדות רמול תונמדזהה וז .קל וחש

!תומיעטה תולחה תא ןכו ,המרקמה ילתמו םיציצעה תא םכרובע וניכהו לודג ףיכב וסייגתהש ט"חזלו


ןיזח רבנעו קזרב ירוא ,גיטסול יתמ - ישה תרבוחב םירויצהו םינודיחה תנכה לע תדלקמהו טעה ילעבל הדות

,ינולא רמוע ,ןושחנ לגו רימע ,גיטסול ןר ,םערב לט ! ' 99 ' טרסב ופתתשהש םירמזהו םינקחשה לכל הדות


דוד ,וראק תימולש ,ןור יבוק ,סייו ןור ,עמו'ג ןזוס ,דלפ הנר ,בל ינש ,םערב רמת ,םר םענ,יליבש לבוי
רגה ,זר המענו רמוע .הבכשהו ךוניחה ידלי ,ןוסליו טרוק ,זר רהז ,יבר הנוי ,ןרוא הנוי ,ןהכ השמ ,םערב

.ןושחנ םהוש ,ינולא ןדע ,ףסוי ןב לעי ,ןוירוג בניע ,קזרב םליע ,זר ליג .תרופ יתורו ןידי הניר ,רוזמ

םיכירצ ונייהש הקיטסיגול לכב ורזעו וכמתש םינושה םיפנעה יתווצלו .תוקוניתה פילק לע , הדוהי ןב סינ'גל

,הרטמב תוקבד ,תוירחא לע - יבר איגו ןיזח רבנע ,עלס ןריל - גחה תווצל הלודג הדות ,ףוסבלו!טרסה רובע

הלודג היצביטומ תיתריצי הבישח

בוט תושעל ןוצרו תויבויח אלמו

דחוימב ,םגח םויב העבגה ירבחל

… וזכש הפוקתב


- סנפל תחתמ - הכונח


ןכלו םיגצימל תועצה ולבקתה אל

.םייקתת אל תורחתו םזימה


תוברת תדעו .חמש הכונח

תיירפסב 3 שגפמ םינגה ידליל רופיס תעש

:םידליה


הכונחה גח ןמיסב שגפמןידי הניר :תייחנה ב


15.12.20 ה ישילש םויב ?יתמ


םינרוא ןג ידלי םינמזומ 16:00 העשב

ינג ןג ידלי םינמזומ 16:25 העשב

םידליל תוכחל םישקבת מ םכנה םירקי םירוה

.הנורוקהו םוקמה לדוג תאפמ ץוחב
קלח תח קל םיניינועמש םיבסו םירוה 

םינמזומ רופיס תעש / שגפמ תוחנהלו
ןיצר הרטע םע רשק רוציל החמשב


0523-756002

: תירבעה הפשה יבהואל


: גחה יניינעב רושקש המב דמחנ שודיח הנה הכונחה גח לגרל

.הכונח ימד ןתמ – ףסכל רושקה גהנמ וב םייקש ידיחיה טעמכ ןמזה אוה הכונח

:םייחה ולהנתה ךכ תובר םינש ינפל םלוא ,ףסכ אלל םלוע ןיימדל םילגוסמ ונניא


?רדעמ ת ונקל םילוכי םתייה דציכ ,ףסכ לוטנ םלועב

םישבכ 20 תרומת למג ,םיציב 50 תרומת תלוגנרת :רמולכ ."ןיפילח רחס" תועצמאב
...'וכו


:תויזכרמ תויעב 2 רצי הז רבד

?חמק קש הווש המכ ?למג הווש המכ .ןדמוא תייעב - תחאה

.דחא םוקמב הבורמ הרוחס לש תואצמיה - היינשה


?דציכה :תויעבל ןורתפ אוצמל םיכירצ ויה ,ןכל

.תוכיתח ןהמ ועצבו ,ןתוא וכיתה ,תוכתמ וחקל


!עצב - דיחיבו ,םיעצב תוארקנ הלא תוכיתח

."עצב ףדור" ,"ףסכ עצב" :םייוטיבה ןאכמ


?קנרא ןיאשכ םישוע המ ךא .קנרא היה ךירצ וללה םיעצבה תא רומשל תנמ לע

.םייח לעב לש ןרק ךותב םיעצבה תא םימש

...ההובג הלכשהל ןרק ,היסנפ ןרק ,ןוכסיח ןרק :םייוטיבה ןאכמ


ינשמ החותפו הלולח איהש יבצה ןרקב ופסכ תא םש דחוימב םכח היה אלש ימ
.םידדצה

"...יבצה ןרק לע ופסכ תא םש" :יוטיבה ןאכמ


.ןכותב ףסכה לכ תא ונסחאיש תולודג םיינרק ךירצ היה ףסכ דואמ הברה ול היהש ימ
.'תופעות' תוארקנש םאר לש םיינרקב ש מתשה ןכל

! "תופעות ןוה" - יוטיבה ןאכמ


"...ןושלו ןוה" :תירבעה הפשה יבהואל הטודקנא ןאכ דע

,המשגה רוא עפש ,הבוט תואירב ..חמש םירוא גח ונל היהיש

.תועבטמו תופעות עפשו

ירע לש רבעה תונותע ינינפ רצוא מ

ה ורוקה אל טד מה הזקמעב תוברתרקוב תרדתקעובלגב תורוד
םוזב תואנדסו תואצרה תורדס


" on line - ךילא דע עובלגב תורוד" רתאב א .
.תיתיבה היזיולטב - "תילאוטריו הליהק – עובלגב תורוד" – "רפינויב" ב .

ףרוח/ויתס רטסמס

(םיפוצר תועובש ) 5 29.11-31.12.2020


לש תואצרהה םלואב םיפתתשמ תבר תוסנכתה הליבגמ 'הנורוק'ה רשאכ ,הנשה
, עובלגב תורוד


'רקובה תרדתק' תרגסמב "םוזב" םיסרוק רפסמ םכל עיצהל םיכישממ ונא


. םכרובע דחוימב התנבנש עובלגב תורוד לש


ןולסב םתוא חראל םינמזומ םתאו םיקתרמ םיאשונו םיצרמ בלשל םיחמש ונא

.םכלש


:םילהנו המשרה

אלל , ורחבתש םיסרוקה לכב תופתתשה ללוכ םולשתה !!דבלב ₪ 180 : תועובש - 5 ל תולע*
.הלבגה
, www.dorot - bagilboa.org.il :התומעה רתאב המשרהה*
050 - 7923865 קרמ רתסא דיינ :עויסל . [email protected] - ל רזוח ל"אודב: וא
.םיפתתשמ לש םומינימ רפסמב הנתומ םיסרוקהמ א"כ םויק*
." on line - ךילא דע עובלגב תורוד" :ןווקמה רתאב ולעי תואנדסהו תואצרהה לכ*
(ףסונ יפסכ בויח אלל).דבלב תויזכרמה תואצרהה ולעוי – "רפינוי"ל
"עובלגב תורוד" ידרשמל ורשקתה אנ - "רפינוילו" " on line" - ה רתאל תורבחתהלו הכימתל*
.עייסל חמשנ ונאו
!ונלש רקובה תרדתקב םינהנו םיפתתשמ םכתוארל חמשנ


22.11.2020 המשרה רמג


רתאב ונתוא ורקב 04-6521146 סקפ 04-6421050/66 "עובלגב תורוד" תתומע
קובסייפב ונתוא ורקב

?המ אלא! תוינגפוס . הכונח


ןה םגש םוש לע ,תוינגפוסה תא ז"נרת תנשב ןילי דוד שדיח הנשמבש ןינגפוסה ןמ
הזה שודיחל ודגנתהש ויה ךא .היינגפוס - דיחיה תרוצ הרזגנ ןהמו ,תויגופסו תוכר
תורושקה הייבכמו ,הייכונח :לשמל ,הפגמל הכפה םילימל הי - תמויסהש ונעטו
תא היינגפוסה םוקמב עיצה קילאיב .היירטמו היישמש , היינבגע םגו הכונחב

גופסא אלו היינגפוס אל :העבק תירבעה ןושלל הימדקאה .גוֹר ת ֶא לקשמב , גוֹפּ ס ֶא הלימה
םירבודה יפב הלבקתנש איה היינגפוס הרוצה םלואו ,תינגפוס אלא

דחא אוה ןמשהו ,קומע ןמשב ןתוא םינגטמש םושמ ?אקווד הכונחב תוינגפוס םילכוא עודמו
סנ רכזל גחה ינממסמ
רחאל .ןמשה ךפ
תא םיאיצומש
ןמשה ןמ תוי נגפוסה
גופסל רשפא חתורה
,ףדועה ןמשה תא ןהמ
תא ץוחרל ךכ רחאו
םגו גופסב םילכה
רמולכ ,ה'גנופס תושעל
אל .הפצרה תא ףוטשל
םילימה שולש הרקמב
:ןלילצב תומוד הלאה
תוינגפוס ,גופס
רוקממ ןלוכ .ה'גנופסו
תינוויה הלימה ןמ ,דחא
השוריפש ,סוֹג ְנוֹפּ ס
. גופס


אל !אל י אש והז זא
תוי גפוס ת גטמ
הפוא אל םג םצעב
יתטלחה לבא ןתוא
: יתאצמו יתשפיח יתשפיח תוס ל תאז לכב ילוא

ער אל ףילחת ןהש האר .יטפמ י סה ומש יקימ לש תויופאה תוינגפוסה

...תורכממה תו גוטמה תוי גפוסל

תוי גפוסל האוושהב תוירולקב י וכסח רתוי אוה לבא ,יטטאיד ןוכתמב רבודמ אל
י פל תוקד המכ םמחלו תויופאה תוי גפוסה תא איפקהל רשפא :סו וב דועו .תו גוטמ
. עגרכ ופא וליאכ תוירטו תומיעט תואצוי ןהו ,השגהה

םירמוחה

תירמש תיקש - 1 ב שמתשהל רשפא םיירט םירמש םוקמב םיירט םירמש םרג 50
רכוס (סוכ 1/2 ) םרג 100
םירק םימ (תוסוכ 1 ½) ” ל מ 360

םחל חמק ג''ק 1
תולודג םיציב 3
הלו ק ןמש (סוכ 1/4 ” ל ) מ 60
לי ו תיצמת תיפכ 1

חלמ תיפכ 1

הייפא רפשמ (תיקש ) 1 םרג 10

איבהל ודיקפתש ,םילע קצבל םג ךא ,רקיעב םירמש יפאמל ףסות אוה הייפא רפשמ
ץוחנ וניא הייפא רפש ךרוצה ,ונתאנהל תיבב םיפוא רשאכ .רתוי תוריהמו תובוט הייפא תואצותל
תויומכב הייפאב םיקסועה םיפנעו תויפאמב םלוא .הפואה תעד לוקישל הנותנ ותפסוהו חרכהב
. םיכילה ת רוציקלו הארמה רופישל םרותה ינויח דיקפת הייפאה רפשמל ,תויתיישעת

ה כהה ןפו א


. םירק םימב םיסיממו רסקימ תרעקב רכוסו םירמש םימש :םיחיפתמו קצבה תא םי יכמ


10 - כ השיל וו םע םילברעמו לי ו תיצמתו הלו ק ןמש ,םיציב ,הייפא רפשמ ,חמק םיפיסומ
- 2 כ דוע םישלו חלמ םיפיסומ .קלחו דיחא קצב תלבקל דע תי ו יב - תיטיא תוריהמב תוקד
. קלח קצב תלבקל דע תוקד

30 - כ םיחיפתמו החל תבגמ ב וא דמצ ןוליי ב םיסכמ ,ת מושמ הרעקב קצבה תא םיחי מ
. חפ ה תלפכהל תוקד


םיקלח 25 - ל חמוקמ טעמ חטשמ לע קצבה תא םיקלחמ :םיפואו בוש םיחיפתמ ,םיבצעמ
. רודכל קלח לכ םילגלגמו דחא לכ םרג 70 לקשמב


םיחיפתמו החל תבגמב םיסכמ ,הייפא ריי ב תודפורמ תוי בת - 3 ב םירודכה תא םיחי מ
. חפ ה תלפכהל תוקד 45-30

. תוקד - 5 כ םי צמ .הלק הבהזה דע תוקד 15 - כ םיפוא . תולעמ 180 - ל רו ת םיממחמ


תקבא םירוזו קרזמ תרזעב הביר תיפכ 1/2 - כ היי גפוס לכל םירידחמ :םיטשקמו םיאלממ
. רכוס

ואקק תקבא תופכ - 3 ב חמקהמ תופכ 3 םיפילחמ – תויופא דלוקוש תוי גפוס : ןוויג
. םילזו חפוס ו אקקה יכ ,םימ תופכ 2 דוע םיפיסומו


Click to View FlipBook Version