The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tal golan, 2021-12-09 07:44:50

דף מספר 2510

2021 רבמ צד ב 10 ב "פשת תבטב 'ו 2510 רפסמ ףד

2510 רפסמ ףדןמרמיצ רשא/ ריכזמ ןחלושמ 1 .

םייח תוחרוא ונישל לאשמ 5 .


םרינג הקמייח / הליהקה להנמ ןחלושמ 6 .

הרקב ן וירוטקרידל - לאשמ 9 .


יש / ילאיצוס ןוחטיבל הדעוהמ םינוכדע . 10
רגיצנד


ףדל תועדוה . 12

67 ןודעומ . 14


ןפג יקצ/ןרוג ילאל חותפ בתכמ . 15

ןרוג ילא/עורג רתוי בצמה . 16


וראק לחר /ךוניח . 17


ןפג יקצ / וניתושנל . 20

ףלא הירא / ימליה לע דועו . 21


ליג ירע / רבע תונותע ינינפ . 23

טכה תיור / תונותעה ןמ . 24


םיבוט םירבד . 26[email protected]

ןרוא לייא ןלוג לט טנרטניאב הכירע


ןידי הרימ ןידי הענ הספדהו הכירע

09.12.21 עבג תצובק
!בר םולש עבג תורבחו ירבחל

(ישילשו י ש םימי) 14 - 15.12.2021 - ב םייקתת העבצה ה – יו ישה ךילהת א -

!עיבצהל ןמז

רבח לכל רשפא ת ש םייח תוחרוא תרדסה ,השדח ה מא שוביגל עבג ירבח םילמע םי ש 3 ךשמב
שפוחו תואמצע רתוי דחא לכל ןתייש יו יש .וב ןומטה לאיצ טופהו תולוכיה תא שממל הרבחו
.םי וש םייחה ימוחתב "טילחי אל" ץוביקהש ךכ תישיא תוירחאו הריחב
: ץוביקה לש הבילה יכרע לע רמ וש ש לדומ שבוג תאז םע דחי

. תידדה תוברע -
. תיתוכיאו ההובג םייח תוכיא לע תרמוש ה הרבח -

.עבגב םתיב תא שוכרל / תו בל ץוביקה י בל תורשפא ןתמ ךות , תדמתמ הטילק -
. תואירבב וא ךו יחב :ןוחטיב תותשר -

.ץוביקב םייח ה ע ,בחור תעפשה יו ישל ןכ ומכ
חותיפב םידקמתמה הלאל , םיגשיהל םיעיגמו םיצמאתמש הלא ןיב חתמה תא םצמצי 
.םהלש יא פה
.עבג לש יתרבחה םקרמל יופיר רשפאיו םירבחה ןיב תוגירחה תוע פותה תא םצמצי 
י בל יוכיסה תא לידגיש ךילהת , םירוגמה רוזאב םג ו השדחה ה וכשב היי ב םדקי 
.עובלגה לומ לא הפיה ה עבגה לע םתיב תא םיקהלו רוזחל ץוביקה
! ןמזה הז
עבג ב םירבחה תא ליבויש שדח ןדיע ןעמל , עבגב יו ישה ןעמל רותיוו א והש ה זיאל שרד דחא לכ
.תושדחתה ל ו החימצל


( לוקוטורפ הווהמ ו יא ) 8.12.21 ךיראתמ תיללכ הפיסא םוכיס ב -

םיפיעס 2 ו וד םירבח 35 - כ תופתתשהב ןורחאה יעיבר םויב המייקתהש תיללכה הפיסאב
:םירקיע
" הרקב " ןוירוטקרידל רוביצ יגיצ תריחב 1 -
.יו ישה תרבוח רושיאו ץוביקה ןו קת ןוקית 2 -

"הרקב" ןוירוטקרידל רוביצ יגיצ תריחב 1 -
:דיקפתל םתודמעומ תא וגיצה תולוכיו עקר ילעב םירבח העברא
רג יצ ד ישו ן ור חתפי ,טכ ר ית ,ור א ק ריאי
אבה עובשב ישימחו יעיבר םימיב םייקתת ןוירוטקירדל רוביצה יגיצ תריחבל העבצהה
. 15-16/12/2021
שרד ה בורב םיגיצ 2 ולבקתי אלו הדימב .תוחפל זוחא 50 לש ליגר בורב ורחביי םי גיצ ה
םידמעומה 2 ופתתשי וב ןכמ רחאלש עובשב ףסו העבצה בבס םייקתי ,ןושארה בבסב
.ןושארה בבסב תולוקה ברימ תא ולבקש


.יו ישה תרבוח רושיאו ץוביקה ןו קת ןוקית 2 -
עיגהל הרשפא ש החותפ תורבדיה ,היישע לש םי ש 3 ומכיס םערב רי ו ץוביקה ריכזמ
.ךרדה ךרואל םייתריצי תו ורתפ תתלו תומכסהל
לכ תא לעתל רשפאיש יתרבחה בצמה תא רפשיש בלש ,הערכהה בלשל הלשב העיגמ עבג
.םימוח תה לכב החימצו חותיפל תויגר אה
:ךילהתה תא הוולמ אוה ן הב הלאה םי ש ה שולשב יו ישה יתווצ תא ןייצ רי
דדלאו המע ,רירפצ ,ן ער ,ןורוד ,ריאי :ןושאר תווצ -
. הרימו חתפי ,ת ע ,סכלא ,רירפצ ,ת יר ,הקמייח ,רשא :י ש תווצ -1

שוביגל דע תופיסאו םישגפמ ףוס יא ל וסייגתה םיבר םירבח ,הלא םיתווצל ףסו ב
.םימייק םיכמסמה
תושדחתהו החימצ יעו מ תורצוי הלא תוטלחה םיבר םיצוביקב ו ויסי יפ לעש ןייצ רי
.תישיאה המרב םירבחל םגו ץוביקל רתויו ם י יתועמשמ
:תויוסחייתהו תולאש

תו רק) "הביזעה ימד" לע רתוול שרד , רבח ל תיבה ךויש וא םיחוור ה תקולח תלבקמ האצותכ םאה ש .
? (קתוו יפל ורבצ ש םייחה
ימד ח"ע איה םתקולחש תורמל "הביזע ימד" םישמשמ אל םה ו קתווה יפ לע רבח לכל ורבצ םייחה תו רק .ת
.הביזעה
תו רקה תא םירבחל קלחל העצה הפיסא רושיאל איבהל הטילחה ילאיצוס ןוחטיבל הדעווהש ריכזמ י א
."דועיס ןרק" םיקהל םיפדועה מו ולש קתווה יפ לע דחא לכל עיגמש ה מ יפל
. הביזע ימדל בוח רבצ אל יו ישה דעוממש איה ה ווכה
לביקש םיפסכ המו " םייחה ןרק מ " םיזזקמ , ולש קתווה רובע הביזע ימד לע תו בשחתה , ב בזוע רבח רשאכ
.תורידה ךוישו םיחוור תקולח תרגסמב
?םיקיתווה םירבחה תייס פ יוסיכל םיסכ ר וכמל שרדי םאה .ש
ודלו ש םירבחה תייס פ יוסיכל תו וש תו רקבו תוישיא תו רקב ם יפסכ שי ! יראוטקא ןועריג ןיא עבגל .ת
הווהמ היס פהש ןייוצמ הרקמ לכב .תישיא היס פ ןרק םהלו ךשמהב ודלו ש םירבחלו 1945 י פל
.תורחאה תומישמה לכ לעמ ה ושאר תובייחתה
?הדוגאה תפולחמ תו י ה ל חילצ ךיא . ש
תפולח לולסמב םיצוביק המכ לש תומדקתה לע וריעהו ורי א ה םירבחש רחאלו םי ורחאה תועובשב .ת
תישע ש הדובעל . רשפאה לככ רהמ םדקתהל ידכ ץוביקב םיי ט וולרה םימרוגה לכ ו סייגתה הדוגאה
אל םישומיש רדעיה לע ףקותו , תואמשה ףקות ךראוה :תוריפ שי רבכ יש לש ותרזעו לייא לש ותלבוהב
לכ השעמל םלשוה .םיי ו כת םי ות הברהו תובוח רדעיה לע תירוזאה הצעומה רושיא , עקרקב םירדסומ
ה . הובג תופידעב ו לש ןידה יכרוע תרזעב לה י מב םדוקמ קיתהו שרד ה רמוחה
? יו ישה םושייב ליחת ךיא ,םי כדועמ אל תרוכשמ ירוחמתו םיכמסמב רסו ח ,םירעפ ויה תויצלומיסב .ש
רתוי בייוטמו יתוכיא השע םירבחה תורעהו םישגפמה תובקעבו תו ושה תוכרעמהמ םי ות ה ףוסיא .ת
תא הלטיב עבג תוריכזמ ,רבמצד ע צמאב הטלחהה עגרל םיעיגמש ךכ תובקעב ,ןכ ומכ .שדוחל שדוחמ
םושייה דעומ לע הטלחהש ךכ לע טלחוהו , 1.01.22 ךיראתל עבק ש יו ישה םושיי םויל סחיב התטלחה
ןידה יכרוע םע תוצעיתהב ו םיבחר םילוקיש רואלו תוכרעיה ו תומדקתהב בשחתהב , םדקהב לבקתת
ןיד תכרוע םע םכוס תרבוחה םוסרפ רחאל .ש .ו תוא םיוולמה
ךכ 74 ףיעס ןוקית לע תויפותישה תודוגאה םשר דרשמ םע תוצעיתהבו הדהא ןוגרא ר"וי יש רמת
. 2020 ת שב עבג תפיסא תוטלחהל םאתהב ועבק םיכמס םי ב תויוכזש
םגו רתאב םג ןקותי חוסי . ה תרבוחה םוסרפ רחאל ןכדוע יטפשמה חוסי ה ןכא .ת
.םשרל ושגויש םיכמסמב

:םירבח תויוסחייתה
ו ח א םיצעה לע קר אלו רעיה לע לכתסהל םישרד ו א וב עגרה עיגה ,ןמזה עיגה : חתפי
םיצוביקה לכב יו ישה תוריפ תא םיאור ו ח א ,תוחפל םי ש 10 רבכ םי תשמו םיכלוה
.ו ביבסמ
רתוי איצוי דחא לכ , יו ישה תוריפמ תו ה י ל לכו ךכ תרגסמה תא תו של בושח : ירוא
תא ספספל ו ל רוסא .רבחו רבח ןיב ,ללכהו טרפה ןיב ךוכיחה תא םצמצ ךכ ,ומצעמ
. השדח הוקת איבהלו ו ידיב ו לרוג תא תחקל תו מדזהה

הפוקת ,םי ש שולש רבכ עבג תא הוולמה םערב רי ל תודוהל הצור עבג תיב םשב : רשא
יו יש תלבוהל תפתושמה הבישחבו חישב יתימא ףתושל ךפהו יעבגה ףו ב בלתשה הב
!יתועמשמ ךכ לכ

:תותליאשו תועדוה
.ץרמ שדוח ףוס דע יפלק תדעוו ר"ויכ תימע ריאי תא רשאל ה ש קיב תוריכזמה -
.יו ימה תא דחא הפ הרשיא הפיסאה ,העבצה םייקל שקיב ריאי
.י ורטקלא יפלקב םייקתת העבצהה -
םדקהב עבקי יו ישה דעומ . 1.01.2022 :יו ישה םושייל עצומה דעומ ה תא הלטיב עבג תוריכזמ -
.םייטפשמ םיצעוי םע תוצעיתהו םיבחר םילוקישו תוכרעיה בצקל םאתהב ו
:תותליאש

2

? ןיי בה ף ע תריגס לע הטלחה שי םאה ש .
ליבקמב ו לעיתהל שרד ןי בה םג , תור י שה יפ ע לככ . ןיי בה ף ע תא רוגס ל תיפיצפס הטלחה םוש ןיא .ת
תילכלכ ן מצע תא תוקידצמ אלש תויוליעפ קיזחהל לכו אל ןמזה ךרואל .תורשה תמר תא תולע ל ה
. םירבחה לע סמ לט ה ווה ת שו
?ןו קתה דג כ ץוביקב שפוח ת שב תויהל רבחל רשפא ררוב קספ םאה .ש
תוריכזמה ןויד םוכיס תרגסמב רוביצל ומסרופי תוררובה קספב םירבדה ירקיע תוריכזמה תטלחה יפ לע .ת
.לוקוטורפה רושיא רחאל אבה עובשב םסרפתיש ה ורחאה

העבצהה תארקל םתדמע תא םסרפל וצרי םירבחש לככו םירבחה תשקב יפ לע
ןולע לש תדחוימ ה רודהמב ומסרופי 10:00 העשב ןושאר םוי דע ועיגיש םירמאמ
ץוביקה

לוקוטורפ הווהמ ו יא הז חוויד 1 – .1 2 .2021 ךיראתמ תוריכזמה תבישימ חוויד ג -

.הקלסמ ,היס פ ,רכש ישולת ,רכש םיריבעמ ם יאש םירבחב לופיט – תויטפשמ
י"ע שרד ש יפכ רבחו רבח לכ לומ ןוידה תולשלתשה ל ש טרופמ רואת אירקה הליהקה לה מ
תוריכזמה

:רויד תקוצמ עבגב . תוריד תאצקה
תוטלחה יפ לע ץופיש לבקל םירומא ויהש םירבחל ןורתפ ו קפוא ןיא ,תמ ייקה תולה תהה יפ לע -
. 2009
.רוידה טביהב קפוא תואור אל םידלי 3-4 ה טק הרידב תולדגמה תוריעצ תוחפשמ -

.הטילקל תוריד ןיא יכ רוזחל תולוכי ן יא עבגל רוזחל תוצורה קשמ י ב לש תוחפשמ -
ךוישל תרחא הריד רוחבל םירבח וכרטצי תוריד ךויש תרגסמב -

ךוישל תרחא הריד רוחבל וצרי םיקיתוו םירבח -
,השדחה ה וכשל םירבח לש רבעמו תוחפשמ תטילק רשפאתש םי ב ת וכש תמקה אוה עצומה ןורתפה
ס כיהל םיצור /םילוכי ם יאש הלאל תויורשפאה תא לידגיש ךלהמ , תוריד יו יפ רשפאיש רבד
. הי ב ךילהתל
.תוחפשמ 15-20 תוחפל טולקל םישרד ו א תו בל ליחתהל ידכ
ו ל תושורד הפוקתה התואב הליהקל ורבח י ו זכרמהמ עבגל ור בעיש תוחפשמ טולקל לכו ש ידכ
.תוחפשמ תטילקל תוריד 6 תוחפל

.ךשמהל תויורשפא תא לידג י לבא רצקה חווטב ץחל רצוי הז ךילהת
ידכ , םיישדוח ךשמ ל תויו פה תורידה תאצקה תאפקה לע הטילחה תוריכזמה םוכיס

.הפיסאב רדוסמ ןוידל אשו ה תא איבהל קיפס ש
. הרקבל םיפסו םירוטקריד י ש תריחב
רג יצ ד יש ,ן ור חתפי ,ור א ק ריאי :הרקבל םיפסו םירוטקריד 2 תריחבל זרכמל ו ה םירבח העברא
. טכ ר ית ו

.יפלקל ךשמהבו הפיסאב רושיאל םידמעומה תרבעה תרשאמ תוריכזמה : םוכיס
תו יברוט

. יופצה םי מזה חול לע ה ומת לבקל ושקיב םירבח .יטפשמה ךילהתה תומדקתה לע עדימ רסמ ל ייא
ו יהש לאערזי תוריכזמ ירבח םע יטפשמה ךילהתה תא ליבומה תווצה לש השיגפ םייקתת : םוכיס
.יטפשמה קבאמל סחיב רשקב ו תיא
יו ישה ךילהת תומדקתה

.אבה יעיבר םויב םייקתתש הפיסאה תארקל ךילהתה תומדקתה לע ןכדע רשא
.ליימבו םיאתב קלוחי ןו קתל םיעצומה םייו ישה ירקיע תא תצמתמה רבסה ףד

עבגב תיב םי וב – BBB שגפמ
3

!!םי מזומ םי יי עתמה לכ , רבחל ןודעומב 9.12.21 - ה ישימח םוי ,ברעה םישגפ ,תרוכזת

: שגפמה תורטמ
ןושארה בלשב רבכ , עבגב השדחה ה וכשב םתיב תא תו בל תו יי ועמ תוחפשמ ל ו א תעדל 1 -
.( 7/2023 הי ב תליחת)
לע תו עלו ךרדה ךרואל םי כתשמה תא ףתש ל בושח םהב םיאשו ה לע רזוח ןוזי ה לבקל 2 -
.ברעה שגפמב ולאשיש הלא לעו , ליימב וריבעהש תולאש
.דועו ה וכשה יפוא ,תויולע לדוג רדס ,םי מז תוחול :ךילהת לע םי ות ריבעהל 3 -

!!םכתעגהל הפצמ
ןמרמיצ רשא

עבג תצובק ריכזמ
052-3784126


4

םייח תוחרוא יונישל לאשמ


בשחוממ לאשמי ורטקלא יפלק
ישילשו י ש םימיב ךרעי
13/12/2021-14/12/2021
י ש םויב 10:00 תועשה ןיב
י שילש םויב 12:00 דעו
יונישה תרבוח רושיאו ץוביקה ןונקת ןוקית


םיעיבצמהמ 75% לש בור שרדינ


( םירבחה ללכמ 2/3 תוחפל ועיבציש דבלבו )

דגנ דעבהחלצהב ,הדובעה תועשב ןלוג לטב עייתסהל ןתי
! ו לוכל

5

הליהקה לה מ ןחלושמםלוכל םולש


ת כה , 2022 האבה ה של ביצקת ת כהב םיקוסע ו א הלא םימיב
רואל רתוי תרגתאמו תבכרומ איה ה שה ,םי שה לכ המצע י פב תרגתאמ המישמ איהש ביצקתה

. םייחה תוחר ואב י ו ישה תומדקתה


? שדחתמ ץוביקל ביצקת וא יפותיש ץוביקל ביצקת ןיכהל םאה


ץוביקל ךשמהב רובעלו יפותיש ץוביק לש ביצקת ם ע ה שה תא ליחתהל ,םיי שה ןיב בלשל ךרטצ
.שדחתמ


ת כהל םישרד ה םיחקלה תא םיקיפמו 2021 ת ש לש םישדוח העשת םוכיסב םירזע ו א ביצקתה ת כהב

.שדחה ב יצקתה


:תואבה תוביסהמ רקיעב עבו ש ןוערג ,הליהקה ביצקתב ןוערג שי ,םישדוח העשת לש םוכיסב

םצמצלו ביצקתב דומעל ידכ וטק ש םידעצה ןכלו ה שה לש י שה ןועברב קר רשוא 2021 ביצקת א .

.רחואמ וליחתה ןוערגה תא

אל הז ץוציק ,םירב חה יביצקתב 5% לש ץוציק לע טלחוה 2021 ביצקת לש תוטלחהב ףסו רבד ב .
. לדג ןוערגה ןכלו לעופב השע

- כ ולביק םידיגאתהמ תורבעו סמ ירזחה ל רבעמ : םי וש תורוקממ םיפסכ ופסו הליהקה תוס כהל ג .

. הליהקה ביצקתב ןוערג םצמוצ םתוכזב .הבו ת תוי מ תריכמ רדסהמ חש"א 700
הליהקה יפ עב ושע ש תולעיי תה ה ידעצו םייו ישה תא רוקסל ידכ ה שה ףוס תא לצ ל שקבמ י א

םייו יש לבא ילוי שדוחמ לחה ישילשה ןועברב יו ישה רקיע םיאור ו אש ןייצל שי .ה ורחאה ה שב

.תיתועמשמו תיבויח המגמ םיאטבמ הלא

.הליהקה לש דוסבסה תא דירוהל טלחוה םהיבגל רשא םיפ עהמ דחא אוה ןוזמה ף ע - ןוזמה ף ע א -

ף ע ןכלו ,ה ש יצחמ רתוי לש רוחיאב אלא ןמזב לעופה לא הא צי אל וז הטלחה יתרמאש יפכ

.תו ורחאה םי שה לכב רתויב ןטקה אוה ןועריגהש רמול יואר יכ םא ,ןועריגב ןיידע אצמ ןוזמה
,ןוזמה ף עב ןועריגה תא דואמ םצמצל חילצה רשא ילילג באוי תא חבשל שקבמ י א הזה רשקהב

.הרקי הקזחא שרוד ר שא דואמ ןשוימ דויצ םע תודדו מת הו , םדאה ח ו כב יתועמשמ םוצמצ ךות
ולש הקזחאה תולעש ,לכואה רדח לכ תא קיזחמ ןוזמה ף עש הדבועה תא םג ןובשחב תחקל שי

דואמ דואמ אוה ןוזמה ף ע לש ןועריגהש ירה ,הז תא םג דירו םא ,ה שב 150,000 כ איה דבל

.ורבע םי של תיסחי ןטק


הסיבכה ריחמ תא תולעהלו הליהקה לש דוסבסה תא לטבל ט לחוה דגבה ף ע יבגל םג - דגבה ף ע ב -

ודבעש תו בה לכ לש הביזעלו ף עב רבשמל םרג הזה ךלהמה .ף עה לש תויולעה תא הסכיש ךכ
תופסו תורבחו ויז לעי םע דחיבו ף עה לוהי ל ףסוי ןב רדה הס כ ילוי שדוחמ לחה .הילופיקב


6

ף עה תא ןזאל ולכוי רבד לש ופוסבש ידכ ץוחבמ ת וחוקל תא בהו , תוליעפה תבחרהל תולעופ

.סבכל םיכישממש םירבחל ריחמה תא תצק דירוהל םג ילואו


ריחמ םגו רטמוליקה ריחמ םג רבחל בכרה ריחמה תאלעה לע טלחוה 2021 ביצקתב - בכרה ף ע ג -

ת ו וערי גב םיי ס אוה תו ורחאה םי שבש רחאל ןוזיאל ף עה תא איבהל הדעו הטלחהה .ןמזה

הקזחאה תולע רשא םי שיה םיבכרה תא איצוהלו בכרה יצ תא ןיטקהל טלחוה ןכ ומכ .םילודג
שי .ירמגל םלע אל לבא דואמ ןטק ןועריגהו וליעוה ןכא הלאה םידעצה .דואמ ההובג םהלש

לע תוטשומ ןיידעש תויא ובשח תויולע שיו בכרה ף עב תוביוחמ תואצוהה לכ אלש ןייצל

תויולע , ו ק אלש ולאלו ,ף עה לש תוס כהה תא ןיטקמש המ , םיבכר ו ק םירבח הב ה ר .הלי הקה
רשפא ךיא קודבל הדעו ש הקימעמ הקידב תמייקתמ םי ורחאה תועובשב .דואמ תוהובג העיס ה

.ף עה ןוזיא לע הרימש ךות רבחל תויולעה תא ליזוהל ןפוא לכב


םצמצל חילצהו םייתועמשמ ו םיבאוכ תול עי יתה ידעצ השעש םיפ עה דחא אוה ךו יחה - ךו יח ד -

, תיביצקת ןזואמ ךרה ליגה .דואמ בוטו י עוצקמ תורש ןתמ לע הרימש ךות ,תואצוהה תא דואמ
,םידבועב רסוחמ דואמ לבוס ךו יחה ף ע .דואמ הבוט הרוצב ןועריגה תא ןיטקה םילשמה ךו יחה ו

,ךרה ליגה תלה מ תוער תולה מה ית של !! לודג ופאש עיגמ .םילשמה ךו יחב ןהו ךרה ליגב ןה

הביצי תכרעמ לע רומשל תוחילצמ םידבועב רסוחה תורמל רשא ,םילשמה ךו יחה תלה מ תרפאו

תו תו ו תועייסמ רשא ךו יחה תצעומ תורבחל םג הדות .םהירוהו עבג ידלי תחוורל תיביטקרטאו
.ךו יחה תכרעמל ביציו קזח בג


יפ ע לכ ומכ עבגב ןיי בה ף ע .לודג ןו עריגב ןיי בה ף ע םי יסי 2021 ת ש תא - ןיי בה ף ע ה -

הקוזחת עצבל חילצמ אלו ,רבש תקוזחתל קר בצקותמ השעמלו ,ךומ ביצקתמ לבוס ,הליהקה

עורג רתוי היה םי במה בצמ ה ש לכש איה תועמשמהו םי ש המכ רבכ ךשמ הז בצמ .תע ומ
ילכ שי םהמ דחא לכל ,םידבוע העברא שי ף עב .םירבחל םלוה תורש תתלו םתוא קזחתל השקו

.ףסכ הברה הלוע םתקוזחתו םי שי וללה םילכה םג .הדובעל םתוא םישמשמה תודיי ל הרובחת
שיש תוברה תומישמב דומעל חילצמ אל ף עה ,ביצקתה תלבגמ ללגבש ךכמ לוכסת הברה שי

תויפילח תויורשפ א רפסמ תו חב 2022 ת ש תארקל .תויתשת חותיפב ןהו הקוזחתב ןה ,עבגב

.עבגב םי במה לש הקזחאהו תורשה תא רפשל ןהו ף עה תויולע תא דירוהל ןה ורזעי רשא


הביסה ,תוירקיע תוביס יתשמ עבו ןועריגה .לודג ןועריגב ה שה תא םייסי יו ה ף ע – יו ו -

השדח תחסכמ תשיכר איה היי שה הביסהו ,םימה יריחמ לש דואמ הקזח הילע איה ה ושארה
ידכ תושעל המ שי ןיידעו ,םדאה חוכב רקיעב תולעייתה ידעצ ושע יו ב םג .ה שה תל יח תב

.יו ה זכרמ ןרע םע ןיי עב םי לעופ ו או תויולע ליזוהל


ויה האפרמ ב ,החוורהו תואירבה ף עב םייו יש רפסמ ולח תפלוחה ה שב – החוורו תואירב ז -

,ויהש םי קתה לכ לש שויאה ךילהתה ם ייתסה אל ןיידעו תויחא ופלחתה ,םדאה חוכב םייו יש

7

,םייו יש שי םיי ישה תאפרמ םג .בורקב תורושה תא אלמל םיווקמו שפחל םיכישממ ו ח א

.םיליגר םה וילא יעוצקמהו בוטה תורישה תא לבקל וכישמי םירבחהש ץמאמ לכ םישוע ו ח או

יקיתוו לש םתחוור ל תגאודו ,ישילשה ליגה תוליעפ תא תזכרמש ןיול ת ע תא ו פסוה החוורב
עוגפל ילבמ ,תויולעה תא ליזוהל ץמאמ םישוע ו ח א ןויבס תיב לה מ החלאסמ םע דחיב .ץוביקה

וישכע םישע ו ליעל םירבדה לכמ עבו ה ןועריגב אצמ ף עה .םש םיאצמ ש ימ לש תורשה ביטב

.ןועריגה תא ןיטקלו תואצוה תא ןתמל ידכ םידעצ
התייה המגמה רשאכ האמה גחו תוברתה לש תולי עפה תא ו דח יא ה שה – האמה גחו תוברת ח -
האמה גחב תויהל ךירצ היה אישה רשאכ האמה גח יעוריא םע תוברתה לש םיעוריאה תא בלשל

תא תוחדל טלחוה םיגחה תפוקתב ויהש ה ורוקה יצוליא רואל םלוא ,תוכוסה גחב תויהל דעו ש
םייתוברת םיעוריא ויה ה שה ךרואל .בו רקה חספ ה גחב האמה גח תא םייקלו ה ש יצחב גחה

הבר הדות .החד ש האמה גחל תו כה םג ויהו ...דועו םידחוימ םיברע ,תוכורעת ,םיגח וללכש

י א !! חוכ רשיי ,הזה בוטה לכ תא םייקל גאדו תולילו םימי ס כתהש האמה תווצל
םויקל הפתושו ,תוב רתה לש דויצהו ןסחמה תא תקזחתמו הקיזחמש ךליל ל תודוהל שקבמ

הליבוהו הזכרש ירא ןב הלבל תדחוימו הבר הדותו .ללכהמ תאצוי תוריסמבו תויתפכאב תוברתה
האמה גח תא ליבוהל הכישממ הלב . תעדוי איה קרש ומכ הליעיו דואמ הבוט הרוצב תוליעפה תא

.חספב יזכרמה עוריאה םויקל דע

םרי ג הקמייח
8

ינורטקלא יפלקישימח ו יעיבר םימיב ךרעי15/12/2021-16/12/2021דעו יעיבר םויב 10:00 תועשה ןיב


ישימח םויב 12:00

הרקב ןו ירוטקרידל םירבח תריחב


ליגר בורב 4 ךותמ 2 רוח בל שי


דגנ דעב טכר יתנ

דגנ דעב וראק ריאי

דגנ דעב ןנור חתפי
דגנ דעב רגניצנד יש

,הדובעה תועשב ןלוג לטב עייתסהל ןתינ

! החלצהב

9

ילאיצוס ןוחטיבל הדעוהמ םי וכדע

םהש םירבחה , 2000 היס פ תי כות םושיי דעומב ,ה ש 20 - כ י פל :+ 75 י בל היס פ
הפולחה .תוישיא היס פ תוי כות תחיתפל זאד םיאכז ויה אל הלעמו 75 י ב םויה

ולביק רבעש עובשב . היס פל תוישיא למג תופוק תחיתפ התייה עבגב הילע וטילחהש

ילצא תוישיא תוש יגפל תו מזה ,וז הצובקל םיכייתשמה םירבח 46 ,ר אודה יאתב
עגו ב ישיא רבסה לביק א"כו ,םהל העבק ש השיגפל ועיגה םירבחה בר .דרשמב

יתחמשל) םירקמהמ קלחב .םהיתולאש לכל תוטרופמ תובושת םגו םהלש היס פל
. החישה אשו ב םתוא ףתשל מ"ע החפשמ י ב םע דחי םירבח ועיגה ,(הברה

לע ,תושיגפל ועיגה ןכש םירבח 33 םתוא לכל תודוהל שקב מ י א ,תאזה תו מדזהב
אלש םירבחה !דואמ יל םתמע – חחושל תו מדזהה לעו םכלש הלועפה ףותיש

.תפסו השיגפל שדחמ ו מזוה תוישיאה תושיגפל ועיגה


תרטמ .תוי ויס פ תוקלסמ לע המתחה עצבמ לה תה ,ץיקה ישדוח ךלהמב :תוקלסמ
תריסמב לופיט לה אשו ב 6/7/18 ךיראתמ י פלקה תטלחה םשייל התייה עצבמ ה

לע הבוחה הלח ,ץוביקה ןו קתל םאתהב . הדובע ף לח / הדובעמ תוס כה – עדימ
ריבעהל ןכו ץוביקה ןו קתב ןתרדגהכ ויתוס כה ללכ תא ץוביקל ריבעהל רבחה

106 יספטו רכ ש ישולת ,למגו תוילאיצוס תודקפה תודוא תוברל עדימ ץוביקל

.שרד כ

םותחלו תוריכזמה דרשמל עיגהל , SMS תועדוהב ולביקש תוי פל םירבחה בור ו ע

אל ןיידעש םירבחהמ 10% - כ עבגב ורתו ירעצל ךא ,ןידי הרימ לצא םיספטה לע
!תי ויס פ הקלסמ לע ומתח


איהש הלועפ לכ עוציב רשפאמ ו יא תי ויס פ הקלסמל חוכה יופיי ש ריכזהל י וצרב
םיחוטיב ב וא/ו תומלתשה תו רק ב ,למג תופוק ב ,רב חה לש היס פה תוי כותב

תו ובשח תודוא עדימ ףשוח ו יא תי ויס פ הקלסמל חוכה יופיי ,ןכ ומכ .םהי ימל

ןרק ב וא/ו למג תפוקב קיזחמש רבח ,ףסו ב .יארשא י ות וא רבחה תקזחבש ק ב
יטרפ תא םושרל ןמזומ , ה דובע ףלח / הדובעמ תוס כה ו יא ןרוקמש תומלתשה

.ץוביקל רסמיי אל הז עדימ יכ ו וצר תא שוריפב ןייצלו ,חוכה יופ יי ספוטב סכ ה
.עבגל עדימה תא ריבעהלמ העו מ ט יופ טס תרבח ,הזכ הרקמב


יתש ךילהתל .םייחה ןרק תריגסל ת כדועמ העצה תשבגתמ ולא םימיב :םייח ןרק
:תוירקיע תורטמ

- מ הלע מל םייחה תו רקב םיאצמ . םירבחה תבו טל םיאולכ םיפסכ רורחש 1 .
לכוי רבח לכ ,רוביצה רושיאל אובתש העצהה יפל .(ח" שמ) םילקש ןוילימ 20
תועקשה ןרקב ותוא ריאשהל וא ,ול עיגמה םוכסה תא ךושמל םאה טילחהל


10

הטילש וא הקיז לכ היהת אל עבגל ,העצהה י"פעו ,הרקמ לכב .ו וצרכ
. םיפסכה םתואב

,ל" ה ח"שמ 20 - ה ךותמ . דועיסה ן רק תמקה תבוטל יראוטקא ףדוע רורחש 2 .
תטלחה יפ לע .םירבחה תואכז כ"הסל סחיב ח"שמ - 2 כ לש ףדו ע ו שי
ךא שמשי הז ףפוע ,יפלקו הפיסאה רושיאל ףופכבו ילאיצוס ןוחטיבל הדעווה
.דועיסה ןרק תמקה תבוטל קרו
י"ע הרשוא איהו דועיסה ןרק לש תילכלכה תו כתיהה המייתסה :דועיס ןרק

יפכ .ןימימ תורוקמ סויג ה י ה ןרקה לש התמקה בוכיעל הדיחיה הביסה .הדעווה
ףדועה אוה (רוביצה רושיאל ףופכב) םי כתמ וילע ירקיעה רוקמה ,הלעמל ית ייצש

.םייחה תו רקב יוצמה


ידמ בכרומ וא ךבוסמ ילאיצוס ןוחטיבל רושקש עדימה םימעפל :תוישיא תושיגפ
לבקל ןיי ועמש ימ .םיאיק ב תויהל םיצור םלוכ אלו ,םיאיקב םלוכ אל .ןיבה ל ידכב

.יתיא םאתל ןמזומ תישיא השיגפב עדימ וא רבסה

,תולחמ רדעיהבו םושג ףרוח תכרבב

רג יצ ד יש
ילאיצוס ןוחטיבל הדעווה זכר
****** ****************************************************************************
11

ףדל תועדוה


םיקמעה גוח


תורפס גוח
םוזב 19 :30 העשב 2 1 / 6 2 'א םוי
רואיל ירמע


היה היה ץוביקה

*
תודהי גוח

20:00 העשב םוזב 15 / 12 'ד םויב םוזב
ןויח םייח ר"ד ם ע


הבבר יפלאל ייה הקבר לש התומדל - תא ו תוחא

*


ןורש הלהרש םע הריש ברע
עבגב א - חב 20:30 העשב 2 1 / 2 1 'א םוי ב

*
תוברת הפק


קרב בשומב םעה תיבב 21/12 'ג ימיב םייקתי גוח
(םיאלקחל ךישממ ןב לש ורופס)ימצעב ךרדה תא סלפמ ןב :ןלוג רואיל

יאלמ תריפס


! בל ומיש םירבח


. יאלמ תריפס ךרוצל רוגס ובלכה 13 - 14/12/21 ישילשו י ש םויב


.םאתהב ןגראתהל א ולא םימיב תו ק ל תורשפא היהת אל


.ובלכה תווצ
12

:םירסומ היירפסהמ

החותפ הייהת היירפסה 5.12.2021 ,ישיש םוימ לחה
תוס מ ו א . 11:00 דע 10:00 תועשב ישיש ימיב םג

רודיסש תווקמו ישיש ימיב היירפסה תחיתפ תא שדחל
.ומצע תא קידצי הז

ןויע /ןורכזה ר דחמש םירבחה תא ן כדעל ו וצרב ןכ ומכ

רתויב םיבושחה , ךרע - ירקי םיסלטא ומלע
.דימ םריזחהל תושקבמ ו א .םוקמב ו םהב םישמתשמל
הילדו ה פד


***************************************************

חתפב יונישה תרבוח


.ןייעל רתאל סנכי הלו אתהמ תחקל םי נמזומ
-

ת ש - מ דרפי רבמצד ףוס תארקל

ףוסו ןריל םע םיריש ברעב 2021
עלס
13

חוויד + 67 ןודעומ


: 12.12-18.12 עובש תינכת ןלהל ,םלוכל םולש

"רקובה תחורא ןודעומ" – 14.12.21 ישילש םוי


רקוב תחורא – 09:00-10:30

: 09:30-11"הילאוטקא הפק" – 16.12.21 ישימח םוי

ךשמהב העדוה אובת תינכותה לע


29.12 יעיבר םויל החדנ , 12.12 ןושאר םויב םייקתהל רומא היהש לויטה :ףסונ בושח רבד

.יטירבה הרטשמה הנבמלו הנשיה רשגל היהי לויטה -.אבה עובשב םסרופת לויטל המשרה


תוארתהלו םיענו םימח עובש ףוס


ןי . ול תנעהנשיה רשג רצח
14

חותפ בתכמ – ןרוג ילאל 2021 רבמצד 03


.תורבחהו רשקה תא םיעטוק םימוסחמ טעמ םלוא ו י יב םירבחמ םיבר םיטוח רקיה ילא

תא ורצי ו ירוה , םישולשה גח י פל עובש י או עבגל רושעה ת שב תדלו התא הזה םוקמה י ב ו י ש

.ודיקפתו ומוקמב שיא שיא םיכישממ ו או ורודב דחא לכ םוקמה

המויק ךשמהו סוסיב ו םושייל תאזה תעב הטישה וא ךרדה ה יה דירפמהו הדימ התואב ו י של הרקי עבג

."הדוק "ה לש

ן . הילע תקולחמ שיש תודב וע תטמשהו ןו גס , תרחא הפשב בתכיהל ךירצ היה תבתכש רמאמה


ורכש ש םיש א , רוגס ןוידב םירבחה ןיב האלעהל אשו כ ילוא , ןולעה יפדל היואר ה יא תרתוכה 1 .

לש ךלהמ עי הל הצור , םחוכב ןימאי רוביצה דוע לכ םתדובעב וכישמי , הצובקה תא לה ל ו די לע
. תאז תרתוכ ידי לע אל יאדווב החדה וא י ו יש

תרתוכ לבא תוחפ םירשכומ וא רתוי םירשכומ ויה םימעפלש םירבח םג ולהי היתודסומו עבג תא
.םיברב ץפות םתבידו עגפיהל םילוכיש שי , ןולעה יפד לע העיפו ה אל םלועל תאזכש

. רוביצה תטלחהב קרו ךא היולת – ןיי בה ף ע תריגס 2 .

.ץר אה ישיבכב תוע ...ג ןמיס תואשו ה תוי וכמו לסוח אל בכרה ף ע 3 .
חולשמל םי כומה הטימ ילכ תורשע יתיארו הסיבכ יתפסא םויה קרו תודבוע הילופיקהו הסבכמה 4 .

.רוזאב ידסומ חוקלל
, ברע ה וכמ תו רות עוציבל רבח םויה שפחת םא , תימוי םוי ותוא דקופ י או דקפתמ לכואה רדח 5 .

"....המכ" ה עי
ןיידע תאז הטישו הדימבו םא תודעו שי יאל םיכירצ עבג ירבח , עבג ירבח לע לטומ תודעו דוקפת 6 .

תו ורחאה םי ש ש מחב וכרע םיבר ת "ו חודו תדקפתמ התוא זכרמ י אש תרוקיבה תדעו , המישי

.רוביצל ושגוהו
, "הרטשמ" ןיא , םשייל םישקתמ עבג ירבחכ ו אש םי ושה עבג י ו קת לע יל רפס , םי ו קת םושיי 7 .

.תכרעמב םירבחה לש םת ומאו םבילמ םימשוי מ םי ו קתה ראש . ןוציקה תמרב קר הפיכא
עיגמ אל רוביצה "לכואה רדח ירעש תא וחתפ" קעוזו ףחד ש ימ יתאצמ אלו תמייק , ןוזמ תטרפה 8 .

ספוא החוראה םויסב םירבצ ויהש הפשאה יחפ סמ קר , ותיבב בוט לכוא םג האר כו , סיכ רסוחל

.רתוי םיזר אל םיבלכהו , הדימב התוא ךרוצ ותחורא לע םלשמש םדא ,
"הפפכה תא םירמ י א" דיגיש רבח אוצמל ןיא םויה השדח העדוהל דע הפמ שי תו עט םויסלו

ידיקפת םויסבו שרד יו יש ריבעא , הא שו שא יכומ תורובה לכל ידי תא סי כא , ריכזמ היהא
.םלוכ לע לבוקמו רבח היהא ןיידע

, רט קמו סעוכ היה אוה "חלצומ אל" היה רמאמה , ו י יבש םייח תו ש 20 לש קחרמב ךממ השקב ב ילא

לש החורל המיאתמ ה יא תי סרוד הכ הביתכ לבא , חכוותהלו קולחל תבשל ר שפ אש םיאשו לע רמאמ
.עבג15

א א , םי וכ ם יאש םיכילהת וא םישעמ לע תו עט וא תוגשה ן שיו הדימבו , לבא ףיטמ תויהל םיע אל

.תרוקיבה תדעו ו ב ןוידל אבוי הז אשו ו ךדי לע םותח ילש ראודה אתב תורוש 3 ןב בתכמ םיש


יקצ תודידיב ל ו כה תורמלו

**********************************************************************************************


יתבתכש הממ רומח רתוי עבגב בצמה

.ןולעב ילש המישרל יקצ לש הבוגתה אורק ל יל הנתנ העונ

.עדוי ינאש המ לכ בותכל יתלוכי אל ,םיטרפ סינכהל ילבמ

.םילהנמל ןומא יאמ תעבונש תיתרבח תוררופתהכ ותוא רידגמ יתייהו רומח רתוי עבגב בצמה

.עבגל תורוכשמ תסנכה יאו םידיקפת תאשל תונוכנ רסוח האצותה

םיכירצ םירבחהמ ק לח ,יונישה ךילהתב םגש םושמ יוני ש תושעל רשפא יא ןומא יא לש בצמב
.ןומאה תא םקשנ רשאכ קר תושעל רשפא הז תאו הליהקל היונפה םתסנכהמ 55% - 50% סינכהל

תא ריזחהל ךירצ לכ םדוק ןכל .תפומל לוהינ אוהש :"הרקב" לוהינ תא שי הליהק לוהינ דצל

עבגב ןומאה

.תויחל םיצור ךיא טילחהל ךכ רחאו


ןר וג ילא16

םרמשל יאדכש תחנ לש םיעגר


!!! יתיכז

רוחבל ידכ (הבכשה) םירוענה ירוגמ ירדחב רבעש ,תוטפושה ןוכנ רתוי וא "םיטפושה תווצ"ב תויהל יתיכז
. ('וכו ןויקינ ,רודיס ,בוציע )ןייטצמה רדחב

היה רדח לכ לש בוציעה ,ומדוקמ רתוי הפי היה רדח לכ ןכש , הכזי רדח הזיא טילחהל ונחלצה אל תמאה
י
םג הבכשה תא הליבומש תרפאלו םיריעצה ה ' רבחל הבוט הלימ העיגמ ךכ לעו רדוסמו יקנ ןבומכו רוקמ
. הכ / ךירדמ ןיא ןיידעשכ הלא םימיב

טלחוה , בושחו ךורא ןויד רחאלו , ךוניחה תצעומב ןוידל םירוענה ירוגמ אשונ בוש הלע םייתנשכ ינפל
תובישח ב הרכה ה איה ןהבש תירקיעהש , רפסמ תוביס ללגב ,רעונה ינבל םירוגמה תורשפא תא ריאשהל
םתוא דמלמו תואמצע ו תופתוש תשוחת םהל ןתונו רעונה ינב תא וביבס דחאמש , םוקמ ל ה ש תיתרבחה
ויה) . הבר םתי בב תופיפצה רשא תו/םירענל ןורתפכ םוקמה רמשל ךרוצה םג ךכל ףסונ . י המ תישיא תוירחא
.(ןהילע ביחרהל םוקמה ןאכ אל לבא תופסונ תוביס


תא רובעל ונלש רעונה ינ בל הרזעו ,םינושה םירגסהו הנורוקה תפוקתב רתויב הנוכנכ התלגתה וז הטלחה
.תיתרבח תודידבמ ולבסש , םירחא תומוקמב תו/םירענ רשאמ תולק רתיב הפוקתה

ו
בושח רבדה .שדחתמ ץובי ק תויהל רובעת עבג שכ םג ,ורמשל ונילעש בושח יכוניח סכנ נידיב שי ,יתעדל
נב , תורופס םינש דועב . םימלוח םיבר יאדוובש יפכ , ריהמ היהי אל יונישה ןכש ,רבעמה תפוקתב רקיעב
י
י
וא ש דח תיבל וכזיש דעו (ר"מ 75 ) םיפופצו םינטק ם תבב וררוגתי ,םיריעצ ןיידע םויכש , םירוענ ה תונבו
ףסונב) םיתבב תופיפצה לע לקיש , השלכ ןו רתפ ,םתחפשמלו םהל תתל לכונש היהי יוארה ןמ , ץפושמ
ו
. (קינעמ םוקמהש םיכרעל


וראק לחר

****************************************************************************************

!ןידי יש ?( " תיבה לוטנ " ?היואר הטימ ול ןיא הארנכש דליה ימ לש ).םחולה תחונמ


17

18

19

'ה רוזחמ ינבלו ול .םיביבא 90 ול תאלמל ןרוג ילאל תוכרב

.םג הקרינ ו רזע הלחור הקינ
ן
קוחרמ עבג ירחא בקועו םכלש יעובשה ןולעה לש ןמאנ ארוק ינא . הכה דוד ימש םולש :ליימב ונלבק
.םיניינעמ םיסופיט דוע עבגב (שיו) ויהש חוטב .ימליה לע אורקל קתרמ היה םעפה .(רבדל ןועגיש)
אורקל ןיינעמ היהי ,ןולעב םעפ ידמ ורטפנש הלא לש םרכז תא ולעת.

י
? תורבקה ת בב םיסוניכהמ ואדיו יעטק לבקל רשפא :השקב/הלאש דועו
הדות
וניתושנל

תויגוזו םיאושינ לש םינש רחאל

הביציו הנתיא הבהא

תודליו םידלי


ת ודכנו םידכנ

תונינו םינינ


ןכתבהאו ןכפוג םוח תא םישח ,ונבילל ןכתא םיצמאמ

הלפא תועשו זפ ימי םירכוז


גואדלו רשפל ,רשגל ןתעדי

טומי אל םלועל ןתמקהש תיבהו


תכרעמב רומש םשה תאזה העבגה ירבג ונתיאמ תוקישנ

תכרמב


20

ןינע תונויער שודג שיאה המכ דע עדי אל ךרדה לע ותוא שגפש ימ וא ריכה אלש ימל

ותוא וריכהש םיארוק רפסמ לצא ררועש המ רבעש עובשב ףדב וילע בתכנ תובר .תונורכזו

הרובדו קינב לש םנב היראל ןוצרב םינענ ונא רכזנה שדוגה תורמלו . וילע בותכלו ףיסוהל

.ימלה לע תונורכזה רורצל ו ירבד תא םיפיסומו ל"ז ףלא


יתסנכנ .הכרבהו םולשה יתור : ףלא היראמ שגרמו הפי רסמ יתלביק חמש גחו בוט ברע הענ

םירופיסה תא עומשל יתשגרתה דאמ .ןימלעה תיבב ת וסנכתהל יתעגהו ,עבגל האמה יעור י אל

יל ר זע אוה .ורדחל הברה יד וילא אב יתייה ,דליכ .ל"ז ימליה ךורב רקיה שיאה תודוא

םיפוצ ונייה ףא ,םיתיעל .םינושה וידודנב ויתורוקמ יל רפיסו ,הקיזיפהו הקיטמתמה ידומילב

תחמשו חור - ךרוא לעב ,םדאו ע בט בהוא ,תיתימא ,תישפוח חור לעב היה שיאה .םיבכוכב

.םייח


תורבחו ימליה


ואובל ברע לכ םיניתממ ויהו הבהא ול ובישה םה .יתימאה "םיסוסל שחולה" היה ימליה

ךות ,ודי ףכמ םילכוא ויה םהו ,תבורעת ןפוח םהמ דחא לכל איצומ היה אוה וסיכמ .הוורואל
21

דחוימב .הבר הביחב םהל רמא רשא תא וניבה שממ םה .םפטלמו םמיע רבדמ אוהש יד כ

.הבכוכו הריאמ תוסוסהו ,ןליאו יניפ םידרפה


.הטרחמה דיל וב ןנובתהל יתימא גונעת היהו ,בר קוידבו הנמאנ ותכאלמ תא השע אוה

היהש ימו ירפה ארקנ ךיא ולאוש היה ,דלי שגופ היה רשאכו ,וסיכב םינטוב םע ךלוה היה
.ןטובו ךויח ונממ לבק ל הכוז היה - "המדא זוגא" ול הנוע


, רצנ הנינפ לכואה רדחל הסינ כב תועדומה חול די לע הדמע תחא םעפ :הרקמ היה ,ןכא
.התצלוחב 'המדא זוגא' הל םש הדליל הבשחש ימליהו

יעסונב ,תחא םעפ .םיחרפ ףוסאלו לייטל אצויו לימר ת חקול היה ,תונורחאה ויתונש דע
ןאל ויתלאש .ותחקל יתעצהו יתרצע .םידקשה יעטמ דיל ולקמ םע ךלהמ ותוא יתיאר הלופעל
ךרד תכלל ףידעמ או ה יכו ,הירופלבב הדידי רקבל ךלוה אוה יכ ,יל הנע אוהו ,ךלוה אוה
םייחה תמכחבו םחה וביל תו בידנב ,טושפה וייח חרואב תישיא אמגוד היה שיאה .תודשה

בוט לכ .ךורב ורכז יהי .שכרשץיברוה םירמ , ןוירוג הדירפ , ויז םירמ , רלוק הנח , ןושחנ והילא : לאמשל ןימימ םידמוע


המור ,יתרפא ףסוי ,ץיברוה באז ,ץי'זר וק :םיבשוי ,השירג ,ןיול ןבואר ,ןיקתא הרש , זר הרש
ימליה ,יתרפא


22

הילפאה הליחתה זא רבכ

החנה תידרפס הרבהב תיר ב ע דומיל
הינמרג ילועל קר


ןובלע היה אל הזו םישוכ םהל וארק םעפ

םידוהי לע ורסא םירצונ םירמכ : ליחתה הז ךכ

תד לע ןגמ " רלטה ךכו...רצנתהל *
רבד ךותמ ...תיתצלפמ הינוריא וזיא " ...לארשי
1933 יאמ


23

לש יארונ בוליש אוה הזה טסקט


רסוחו תויליטנפניא ,תונעזג


תועדומ 2021 רבמצד ב5


םעה"מ קלח וניאש ימ יפלכ תושיג ר רסוח לש סג עפומ אוה םידלי תוקלחמב ד"בח הקליחש ןולעה
ינשה דצהמ ץראה ךותמ טכה תיור / ."רחבנה


ךכ - םימה ינפ לע ףצ ןמשהש םשכ .לארשי םע תא למסמו שדקמה תיבב הרונמה תקלדהל שמיש ןמש "

ףא ודוחיי לע רמוש ידוהיה ךכ - םימב בברעתמ וניא ןמשש םשכ .םימעה ךותמ טלבתמו הלוע לארשי םע

הזה םיענה טסקטה ."םירחא םימע ןיב א צמנ אוהשכ, , (דלוקוש תועבטמל ףרוצמש) ןולעמ קלח אוה


:רתיה לע הלוע וינייפאממ וליא רורב אל .םילוח יתבב םידלי תוקלחמב ד"בח בל תתומע תקלחמש
. ולא ית של תועדומה רסוח וא תויליטנפניאה ,תונעזגה.לע אורקל םיכירצ ,םהב לופיטבו תותדה לכ י נב םידלי לש םייח תלצהב םיקסועה ,םיברע תווצ ישנא

תוקלחמב םיזפשואמש ,םיברע םידלי :הזמ רתוי .'ב גוס םישנא רמולכ ,םיידוחי יתלב םימ םהש םמצע

לכ עפומ םע - דלי לש זופשא - החפשמל רתויב םישקה םיעגרב דדומתהל םיכירצ ,םהיתוחפשמ ינבו וללה

םעה לש דלוקושה תועבטמב תעגל רתומ ללכב םיב רע םידלילש החנהב) תושיגר רסוח לש סג ךכםילביטספ םימירמ ולוכ םלועבו ןאכ םישנא - רתויב םיירונימה ולו תוימשיטנא יוליגמ םילבוס םידוהישכ

אל טושפ - בוט תורחושכ ןמצע תוגיצמה ,תותומע ידי לע םיצפומ םה םא םג - ולאכ םיטסקט .םיינחווצ

םילוח תיבל סנכיהל םיכירצ******************************************24

םילפוטמהו םילפטמה לכ ובש םוקמ - םילוח תיבב המכו המכ תחא לעו ללכב םוקמ ןיא הלאכ םירסמל

"אפרמ תוריית" תרגסמב יגרוריכ - וריונ חותינל עיגהש הניארקואמ דלי לש ויבא ומצעל בושחי המ .םיווש

,תמקע ןוקיתל חותינמ המילחמה טהרמ הרענ לש השארב ףולחי המ ?ן ולעב בותכ המ ןיבהל שקבישכ

ןאכ ןיא "המשנלו ףוגל הכימתו דעס" ?דלוקושה תועבטמ תא לכאתש רחאל.

ונינד ירב :םוליצ ן ולעה ךותמךלש בלה") ד"בח בל לש םירסמה ןיב רבחמ רשי וק

ךותמ טלבתמו הלועה לארשי םע לע ("יאופרה זכרמב


לארשי תנידמ תוסחייתה ןיבל ,םימעה בל לאינדל - םתב

לע וכנוחש תוטלחה ילבקמ קר .הדיטלוקו ל"ז קילומש לש

םימעה ךותמ טלבתמה םעמ קל ח םה ויפל רסמה

םילוכי המא תאו יצחו עבש תב הדלי שרגל ךישמהלו

המכסהב הקיתשל הביסה םג וז .םמצע םע בוט שיגרהל


הרקמ חכונ ילארשיה רוביצב םיבחרנ םיקלח לש

הז םירחא םימוד םירקמו. תא םינש ךשמב םילכוא ונלוכ

ימד םתוא ."הבהאב ונל םישגומה םיקותמה הכונחה ימד"

- טא םילכעתמ םה ךכו – םהילא הוולנה ליעגמהו ינעזגה םעטה ילעב םירסמה תא עולבל ונל םירזוע הכונח

טא.
םיצפומה םירמוחה ןכות לע חקפל ןיפולחל וא ,ד"בח בל תתומע תוליעפ תא רוסאל םיכירצ םילוחה יתב
םילוחה תיב יחטשל התסינכל יאנתכ הדי לע.25

ורמגנו הכונחה גח םייתסה! והז
ב וניקוסיע

המהמתי םג םשגדהו. תורחאו הכונח
םמחתהל יוארה ןמ .שהיא אובי אוב
ךכ לכ אל םג םימושג ףרוח תולילב

ףתושמ םש אוה הנורטסנימ ...הזב ליחתנ זא .רחא וא הז קרמב םירקו
בור .זרוא וא הטספ תפסותב תובורק םיתיעלו תוקרימ םייושעה םייקלטיא םיקרמ לש גוסל
דיחא םשרמ ןיא .תוינבגעו ריצ ,רזג ,ירלס ,ןגוטמ לצב ,תיעועש םיליכמ הנורטסנימה יקרמ


תונוש תואסרג ול תומייקו הנועה תוקרימ ללכ ךרדב יושע אוהש ןוויכ הנורטסנימ קרמל
הילטיאב םינוש םירוזאב.

הנורטסנמ


26

הנורטסנימ קרמל ןוכתמ

5-6 םילשובמ סומוח/תיעועשב םישמתשמ םא) ללוכ ןמז העש ,הדובע תוקד 25)
םיכרצמ:

תוקרי:
םיפולק ,ינוניב לדוגב םילצב2
םיפולק ,לודג ינוניב לדוגב םירזג3
בטיה ם יפוטש ,םילעה םע ,םילודג ירלס ילועבג 3
( תושר) קוריה קלחה ללוכ ,בטיה הפוטש ,לודג/ינוניב לדוגב השירכ)1
ןטק ינוניב לדוגב יניקוז/םיאושיק ; 3 - 2
( תושר) יו'צ קאב/דרת וא דלוגנמ רורצ)1
לובית בשע:
י
ןימיט ילועבג 8 - 4 מ םילע
וא
םישבוימ ענענ/ןירמזור/ןימיט/ונגרוא תיפכ
תוינבגע רצומ:
י
תוינבגע קסר תופכ 3 - 2
תורמושמ תוינבגע םרג 400 תואספוק 2 וא1 םיפסונ םיביכרמ:
תיז ןמש תופכ 3 - 2
סורג רוחש לפלפו חלמ
תונטק תויכנוק רשפא ) םיבהואש הרצק הטספ (הליבח 1/5 ) םרג)100
( יתוכיא רמושמ וא אופק) לשובמ סומוח וא תלשובמ תיעועש תוסוכ)1 1/2
וא

,םילשובמ אל סומוח ירגרג וא (םרוזש המ – תרמונמ ,המודא ,הנבל) תיעועש םרג 500
םימ הברהב הלילה ךשמל םירשומ

הנכה ןפוא:

םכמצעב לשבל םתרחב םא) סומוח/תיעועשה לושיב)

 יממ סומוחה/תיעועשה תא םיננסמ ,סומוח/תיעועשה תא םכמצעב םילשבמ םתא םא

החיתרל םיאיבמ ,תוינטקה לעמ מ"ס 5 םימב םיסכמ ,ריסל םיריבעמ ,היירשה
אל לבא ךרש דע ,יצחו העש דע העש ,יקלח יוסיכב ,תינוניב הבהל לעמ םילש במו
חומינ.
 ררקמב םירמוש ראשה תא) קרמל תולשובמה תוינטקהמ יצחו סוכב םישמתשמ

םיאיפקמ וא םירחא םישומישל עובש).


 םימה תא םוקמב קרמל תוינטקה לש לושיבה ימ תא ףיסוהל יוצר דואמו רשפא
םיליגרה.
תוקריה תנכה

 םיעברל םיכתוח השירכה תא .ינוניב לדוגב תויבוקל ירלסה ,רזגה ,לצבה תא םיכתוח
קד םיצצוק זאו ךרואל.
 קד םיצצוק םינבלה םילועבגה תא ,םיקוריה םילעהמ דלוגנמה ילועבג תא םידירפמ.

27

 פיט: םיסלופב ןוחטלו ןוזמ רבעמה ,סג םיכותח ,ל"נה תוקריה לכ תא םישל םג רשפא

חרממל םיכפוה אל לבא םיצוצק תוקריהש ם יאורש רמולכ ) ינוניב םקרמל).

 םיקוריה דלוגנמה ילע תא .ינוניב לדוגב תויבוקל םיכתוח יניקוז/םיאושיקה תא
ךרעב מ"ס 1 יבועה תועוצרל םיכתוח.

לשבל םיליחתמ:
 לודג/ינוניב ריסב םיצוצקה דלוגנמה ילועבגו השירכה ,רזגה ,ירלסה ,לצבה תא םימש.

 דע ,בוברע בגא תוקד 15 תינוניב הבהל לעמ םילשבמו תיזה ןמ ש תא םיפיסומ
דואמ םיככרתמ תוקריהש.
 תוקד 3 - 2 לשבל םיכישממו םתרחבש לוביתה יבשעו תוינבגעה קסר תא םיפיסומ

תופסונ.

 החיתרל םיאיבמו לפלפו חלמב םילבתמ ,םימ תוסוכ 3 - 4 דוע םיפיסומ.
 ודחאתי םימעטהש ידכ תוקד 10 יוסיכ אלל םילשבמ.

 תאו (םכמצעב םתלשיב םא יצחו סוכ ,רומאכ) תלשובמה תיעועשה תא ם יפיסומ

הפיט תככרתמ הטספהש דע ,תוקד 4 - 3 םילשבמו הטספה.
 ,דלוגנמה ילע תא םיפיסומ זאו ,תוקד 2 םילשבמו אושיקה תויבוק תא םיפיסומ

תופסונ תוקד 3 - 2 ,לושיב אלל ,חונל קרמל םינתונו שאה תא םיבכמ.
 2 - 1 דוע קרמה תא לשבל םיכישממ קיפסמ תלשובמ אל ןי ידע הטספ ה הז בלשב םא
תא םייסל ףידע זא קרמה ךותב ךכרתהל הכישממ איה – תלשובמ היהתש תוקד
זכרמב השקונ הפיט ןיידע איהשכ לושיבה.

 םיחתור ףידע) ךרוצה יפל םימ דוע םיפיסומ ,ידמ ךימס קרמהש םיאור םא)
 םישיגמו ךירצ םא חלמ דועב לובית םינקתמ ,םימעוט .

ןוסחאו השגה:
 ן'זמרפ תניבג םע קרמה תא שיגהל רשפא

תיז ןמש לש ףוליז וא/ו םחל תוסורפ וא/ו תררוגמ
הנמ לכ לעמ.
 םימי השימח ררקמב רמשנ קרמה
,
28


Click to View FlipBook Version