The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tal golan, 2021-01-21 03:55:36

דף מספר 2464

2021 רא וניב 22 אפ"שת טבשב ' ט 2464 רפסמ ףד


? הרדש ב ם ילקד ה ודיגי המ תבהלש הלפנ םישורבב םא

2464 רפסמ ףד


םיניינעה ןכ ו ת


ףדל תועדוה

ןמרמיצ רשא / ריכזמה ןחלושמ


בל רמתיא / שמש ידוד


טבשבוט רדס לע ןידי ןונמא םע םע ןויאר/ טבשב ו"ט תארקל

וראק הכימ / הנורחאה הדועסה


ליג ירע / תונותיע ינינפ

םיבוט םירבד


םיטיש ןוכמ/ קמעב תוברת


הענ : הספדהו הכירע

ןידי הרימו ןידי
לט :טנרטניאב הכירע

ןרוא לייא ןלוג


רתאב ףדה

תואמחמו תרוקב ,םיבתכמ ,תובתכ ,תורעה . www.kvgeva.org.il עבג


[email protected] :ונלש e. mail ל חולשל רשפא הרוזפהמו תיבהמ

20:00 העשב 20/1 'ד םויב תודהי גוח


רוד - ןב קחצי ברה

ירבעה טפשמבהרשפל ןיד ן יב

************************************


19:30 העשב 21/2/2021 ' א םוי ב תורפס גוח

וב לוכשא רפוסה

" ןורחאה ןויארה " ורפס לע


:םילה ה תא דדחל ךרוצ שי יכ האר ,עבגב םידדובמה יובירו ה ורוקה יאש ירקמ בקע
תיבב ראש - םוח ילב וא םע ,בוט שיגרמ אלש ימ לכ . 1
ךירצ ,דודיבל ס כ ש ימ .םיש א םע שגפיהלו בבותסהל ןיא . דודיב אוה דודיב אוה דודיב 2 .
לכ לע) יתחפשמ דודיבל תס כ החפשמה לכש וא ,החפשמהמ םג דדובמ אוה םא טילחהל
דודיב - תוקידב אלל .םימי 10 ל רצקתהל לוכי דודיבה ,תוילילש תוקידב 2 רחאל .(ךכמ עמתשמה
.הפישחה םוימ םוי 14 לש


זאו ,הבושתה תלבק דע דודיבב ביוחמ ,דודיב תבוח אלל םג הקידב תושעל טילחמש ימ . 3
דצמו ,ןוסיח ירחאו י פל עגר ו ח א דחא דצמ וב ןכוסמ ןמזב םיאצמ ו ח א .הבושתל םאתהב
וגה ו ולג םכמ א א ,ןכל.ו כותב םג תאצמ ו ,הזוע אלמב (?תויצטומ) תללותשמ האולחתה י ש
.תיתליהקו תישיא ,תיברימ תוירחאב

,ו תואירב לע רומש הבה ,םיבוט םימילו םולש תבש,ילא תו פל ןתי תורהבהו ,תושקב ,תולאשל

תי עמ

ובלכל הסינכה ילהנ תא םידדחמ ונא רגסה קודיה בק ע


- 10:00-11:00 מ החיתפה תועש
דבלב םירגובמ

.םלוכל חותפ 11:00-15:00 מ


.סנכהל םילוכי אל 10 ליג דע םידלי


.הכיסמ םע סנכהל בייח ובלכל סנכנש ימ לכ

.םינוק הרשעמ רתוי ויהי אל ןותנ עגר לכב


םישרדנ ו ינאו ןאכ רבכ הנורוקה .קחרמ רומשלו ,תויחנהה לע דיפקהל םלוכמ שקבמ ינא
.ונלוכ לש תואירבה לע רומשל


הקמייח הכרבב

******************** *********************************************************************


ריכזהל ו חכש תכרעמבו "אלפ היה"ו "הדות" םירמוא ןכ םה ! אלש והז זא
,ןלעופ לע 67 + תווצל הדותה בתכמ תא רבעש עובשב ףדב הבתכש ימ תא

.ריכזהל ו חכש ו ח או הבוט הלימ רמול הביטיה ןידי הרימא .החילסה הת ִ או******************************************** ************************************


הילופיק


ףא 10 ליג לעמ םידלי םע קרו תוכסמ םע קר הילופקל הסי כה :תושקב המכ
וחקת לאו ,תולגעה ךותב םידגבה תא ושפחת לא השקבב .הכיסמ םע םה

םידגבה תא תחקל שי .םיאתב ו רדוס אל ןידעש ת ו לפוקמה תומרעהמ םידגב
.הגוצתב טסוגוא שדוחמ הלועפה ףותישו ה בה ה .דבלב םיאתהמ

. םתבהאש םילעב וא םש אלל טירפ רוחבל ולכות י שה עובשב ,םכלש תא וחקת ןושארה עובשב


******************************************** ************************************
תובקעב תאז ,םייקתת אל גחה תבשל ה כותש תוי דאה ת דס - טבשב וט

.ךראוהש רגסה


.ךשמהב ומסרופי תרחא תוליעפ לע םי וכדע

.רגסה ןמזב תילטיגיד תוברתל תו ויערו תומזוי תולעהל םי מזומ - רגס ןמזב ה ורוק תוברת


תוברת תדע ו .בוט עובש

1891500 תיצוביקה העו תה
דוקימ עבג ראוד
04-6531744 .סקפ 04-6535757 .לט עבג תצובק

!בר םולש עבג תורבחו ירבחל

תוריכזמה ןחלושמ 1 –
הטילק
תולוכיל םאתהב הטילק ה ףצר לע רומשל הרטמב ולעוהש תו ויערה תא גיצה ץוביקה ריכזמ
.אבה עובשב "םוז" ישגפמב םיטלק ל וגצויו הטילק תדעוו םע דחיב ו ודיי תו ויערה ,עבג לש
.תוריכזמב ןוידל תושבגתמה תועצהה תא איב םיטלק ה תוסחייתה תא לבק ש רחאל
ךילהתב החלצה ןתיאל לחא , ץוביקב תודמעומל איבל ןתיא תלבק תא הרשא עבג תוריכזמ
!!ץוביקב ותובלתשה ו

:ןוכיש תדעוו זוכיר
:תודעו ית של קלוחתש "יו יבה תושר" דיקפתל ת כדועמ הרדגה שוביגל לעופ רותיאה תווצ

םימייק םי וירטירק יפ לע םיבשותו םידמעומ ,םירבחל תוריד תאצקהב קוסע ת ש ןוכיש תדעו א -
. ךשמהב ועבקיש וא
,תויתשת ,תוע"בת :ןו כת ה תמרמ עבג לש תוי ו כתה תויתשתה םודיקב קוסעתש ןו כת תדעו ב -
, םי במו תורצח תוי ח ,תויתשת : תקזחאו חותיפל תוי כת ,תושדח תו וכשו םייקה ה חמב
. תע ומ הקזחחא רקיעבו רבש תקזחא , םי במו תורידה תקזחא לוהי ו

: ןוכיש תדעוול םידמעומ 2 יפלקב העבצהב הפיסאה רושיאל איבהל ו ית ווכב
רציירג ןוליאו תוריכזמה י"ע הצמו א ש הצלמה , רותיא תווצ תצלמה תא הלביקש ןור ביבא

. ןו כת תדעול דיקפת תרדגה תשבגת מ ליבקמב . ותודמעומ תא גיצהל שקבמש
:יו יש ה םודיק

. םייעובשכ דועב תוריד ךויש תווצו יו ישה תווצ רושיאל איבהל ו ית ווכב
רידתו יעובש ןפואב , יפלקהו הפיסאה דע ךילהתה תלבוהב קוסעי ו יעוציב תווצ היהי – יו יש תווצ
תוחפשמ םע םישגפמ ,םירבח ישגפמ תקפהב םוסרפ רתיה ןיב ללוכה ךילהת , םערב רי יווילב
.שדחה טמרופב םישולתו ביצקת יפד שוביגב יוויל ,ולעוהש תולאשל רבסהו ה עמ ןתמ ללוכ
תלה מו הליה ק לה מ ,ריכזמ :םידיקפת ילעב השולשמ בכרומ היהי תווצה , ןיי עה עבטמ
. יפלקב רחבייש דחא רוביצ גיצ ו תי ריחמת , תוריכזמ תגיצ , א"שמ
. אבה עובשב י ש םויב םסרופתו ןושאר םוי ב רגס ת םידמעומה תמישר

שוביגו תויואמשה ףוסיא י"ע תרבוחב םיעיפומש תו ורקעה תמלשהב קוסעי תוריד ךויש תווצ
רוידב רעפה םע תודדומתהל םיווק שוביגו םי י יבה תפוקתל םירדסה ,םי וזיאה לדומ ךרד

.הטילקה ךשמה תבוטל תו ורתפ תריציו
יגיצ י שו ,תוריכזמה גיצ ,ץוביקה ריכזמ ,קשמה זכרמ תא ללוכ יפלקב רושיאל אבויש תווצה
.יפלקב ורחביש רוביצ

ירבחל דעוימ חווידה .י חלוש לע תודמועה תויגוסב םירבחה תא ףתשל ןויסי אוה הלא לוקוטורפ הווהמ ו יא הז ח"וד
.םילה תמה םיכילהתה ת בהל עקרכ הלא ,תוטלחהה יטרפ לע ו ממ קיסהל ןיאו דבלב עבג
.םולש תבש
ןמרמיצ רשא
עבג תצובק ר"ו' /ריכזמ
052-3784126

שמש ידוד

טבשב " ו ט תארקל


ל"ז ןידי ןו מא םע החיש זוגא ת יג ל א

,הוואתה ץע תא רמתב ,תויש ה למס ה אתב םיאור ל"זח
ןו מא.דוחיי ואצמ אל בורחב וליאו ,תוירבגה יוטיב תא זראב
ל"זח תודגאו םיחמצ לע ןידי

5.2.1982 ,"םתוח" ,לירב הרפוע


" םוקמה יפלו םיבשעה יפל .דחוימ ןוגי ול שי העורו העור לכ
םיבשעה תרישמו ,הריש ול שי בשעו בשע לכ .םש העור אוהש
(בלסרבמ ןמח 'ר) העור לש ןוגי השע .

ךלוה וכרע ,ו לש םיפיה םיגחה דחא ,הלימה ןבומ אולמב עבט גח אוהש ,טבשב ו"ט אקווד
דובכל התייה ץע תעיט ,לארשי םעב םימודקה תורודה תוברתב .תי וליחה ו תרבחב טעמתמו
םדאל.
תא הכיז ץעה .תדלומ תמדאל עטי הב המדאה תא הכפה ותעיט ,תוישרושה למסל היה ץעה
םי חלופבו םירישב ,םיסותימב ,תודגאב ביטומ היה ץע ,רשואבו רשועב םדאה.

טבשב ו"ט רדס
,עבג ץוביק רבח ,ןידי ןו מא לקת תויצוביקה תורגסמב גחה תא תויחהל ךרד רחא וישופיחב
סרט וק םסרפ ,שודקה י"ראה לש וידימלתמ ,יולה ןימי ב 'רה ,םהילודיגמ דחא .תפצמ םילבוקמב
טבשב ו"ט ליל ןוקית"ל ולוכ שדקומ ,"םימי תדמח" רפסהמ קרפ אוהש ,"רדה ץע ירפ" םשב".
לארשי םע תושדחתהל תואו למס טבש שדוחב הבולבלבו הייחמצה תושדחתהב ואר םילבוקמה.
יתרוסמה חספ רדסל ותריוואב המודה רדס םיאצומ ו א "רדה ץע ירפ"ב.

םיעטק דומילו תוליפתו תוכרב ךות ,ץראב םילדגה תוריפ י ימ םישולש לש םתליכא רדס טוריפ שי
תדועס לש םיקרפה ןיב ןיי תוסוכ עברא תייתש אוה סקטב םיטלובה תודוסיה דחא .הרותהמ
תוריפה.
רירגסהו ףרוחה ת וע תא למסמה ,ןבל ןיי םיגזומ ה ושאר סוכב.

ןיב םי תיאה תמחלמ תא למסל אב ןבלל םודאה ןיב גוזימה .םודא תצקב לוהמ ןבל ןיי היי ש סוכ
הפיכב טלוש ףרוחה ןיידעשכ ,ביבאה תוכלמל ףרוחה תוכלמ.
םוח – םודאהמ םי ה םיחמצה .ביבאה תא תלמסמ – םודא הייצחו ןבל הייצח ,תישילש סוכ
תויח קי עמ םיי שה ןיב בולישה .עקרקב םירוצאה ףרוחה ימשג םהש – ןבלהמו ,עפושה שמשה
השדח.
,ץקה ת וע ,ץיקה תא למסמה – םודא ןייב האלמ תיעיברה סוכה
תיאלקחה ה שה תא תמייסמה ,ףיסאה ת וע.

,עבטה קיחב ללפתהלו הדשל תאצל םיגהו ויהש ,םילבוקמה
עבטב חמוצהו יחה לע םתעפשהו ה שה תו וע יפוליחמ ומשרתה.
שיש ,טבשב ו"ט רדס ו לש הרבחב בלשל םוקמ שיש אצמ ןידי ןו מא
קלחה תא וויהש ,תועיט ה םע ,תידוהיה תרוסמבש תויכשמההמ וב

הכ דע גחה לש ירקיעה
למצו לחב הגפ
ןויסי ה ."םי רוא" ר ימס תרגסמב טבשב ו"ט רדס תא גוחל ןושאר ןויסי השע םי ש שמחכ י פל
טבשב ו"ט תא םיצוביק רפסמבו "םי רוא"ב ךכ םיגגוח ה ש ידמו הפי הלע
לארשי תרוסמב רולקלופה רקחל וכרד לע ןו מא יל רפסמ עבג ץוביקבש עו צה ורדחב
" רתויב יסיסבה ןפואב ה וש תו קסמה תקסהו הבשחמה לכש תוארל ול לק רולקלופב קסועש ימ
ו לש תילא ויצרה הבשחמהמ
לוכהו ,שרדמה ךותמ תו ב תודגאה ,ארקמה תובקעב אב שרדמה .סקטה ךותמ חמוצ טסקטה
רבעמ אוהש והשמ ,הילא ו לגרוה אל םירשעה האמה י ב ,ו ח אש הבשחמ ,תרחא הבשחמ ךותמ
ו ימכח לש תדחוימה הבשחמה ךרד העיפשה ישיא ןפואב ילע .ו לש ישעמה ןויגהל
יתמכיס רשאכ ךא ,יעדמ אשו דוע ,היגולו כט לש גוס דוע יתדמל ,עדמב יתקסע םי ש ךשמב
יו ישב לגלגכ םמצע לע םירזוח םה ,קמוע םירבדב ןיאש תעדל יתחכו לוכה -ךסב תא ימצעל
תו טק תויווז
התא הדגאבו שרדמב .םייחה לש תויתוהמה תולאשל תובושת יל ןתו אל עדמהש תעדל יתחכו
אל םירבדה.ןימב קוסעל ושייבתה אל ו ימכח .תורגב דעו תודלימ ,םדאה תויעב לכ תא אצומ
םה ,לוכיבכ "רוסאה" לא םדאה ייוואממ הברה םיחמצהו םיצעה לע "ושיבלה" םה ,יולגב ורמא
ה וד םדאה רציו ןימה תייעב המודקה תוברתב ,יתעדל .םיצעה תא "ושי אה" האלפומ הרוצב
.תי רדומה ו תוברתב רשאמ הפיו החותפ רתוי הברה הרוצב
לשמ" :הדגאב רמא .תויש ה למס אוהש ץע – ה אתה תא המגודל יחק
העיגה םרטש הרע ל יו יכ ,ולושיב תליחתב ירפ) הגפ :השאב םימכח ולשמ
ליגב הרע ,הלשב ה את) למצו (ותלשבהל בורק ירפה) לחב ,(הקרפל
וזבו וזב .הירוע ימי ולא – לחב ,תקו ית הדוע – הגפ :רמולכ .(תורגבה
בוש ,הרגבש ןוויכ – למצ .הירד תרפהו הידי השעמבו התאיצמב יאכז היבא
('ה הדי ) "הב תושר היבאל ןיא
,הגפה תרוצ :םימרוג השולשב ץוע ה אתל תויש ו תויטורא תו וכת סוחיי
הקיזחמו דכל המודה תחרפת הגפה לש הרקיע .הירפהה השעמו הלעה ה במ
תוערצה תא תרשמ ,ירפה ללח תא ליבומה ,ריעשו רצ בק םיריעזה םיחרפה תא ךושחה הללחב
םייבק ה םיחרפל םיירכזה ןימה יאת תא תוריבעמו תוקיבאמה לדג ובק ,ירפה חפות ותלשבה םע
הזה ךילהתה לכ .הקותמ תוחל ףטו וחתפ ,וב םירוצאה םילזו ה ףדועמ תעקופ ותפילק ,בחרתמו
.היירפו ה אתל סחיב תויטורא תויצאיצוסאל איבה.

ה ת ה אתהו (ותשא תא םדא עדי לש ,י ימה ןבומב תעד) תעדה ץע איה ה אתה ל"זח ישרדמב
שרגמ םיהולא .תוומה ץע םג אוה תעדה ץע ןכל ,תוומב הרושק תוי ימה .תוי ימה תעד תא םלועל
דחאכ היהו" םיהולא רמוא םדאה תא ושרגבו (ה אתה) תעדה ץעמ ופטוקב ןדעה-ןגמ םדאה תא
ייח ול וחטבוה לבא ,דליכ היה אוה ,תעדה ץעמ ולכוא י פל ןימה לע גשומ היה אל םדאל..."ו תיאמ
חצ .
.תורגבה םלועב תודליה םלוע תא ,ןימ ייחב חצ ה ייח תא רימה ,תעדה ץע ירפמ ופטוק עגרב
חצ ייחל רזוחו הבושתב רזוח אוה ושוריגב
הוואתה ץע רמתה
" הזחוא ,רמתב הלעא יתרמא .(רמתה תולוכשא) תולוכשאל ךיידש ,רמתל התמד ךתמוק תאז
תא 'םירישה ריש' ררושמ רש ךכ – "ןפגה תולוכשא ךיידש א ויהיו (תולוכשאה םה) וי ס סב
השיאל ותבהא.

םירוע תו ער תעפושו הזחה תדבכ ,המוקה תהובג ,הרזגה תקד ותייערב לכתסמ ררושמה.

םילישבמה ןפג תולוכשא ןיב לדבהה תא ריבסהל ןיי עמםימ לע רמתכ ול םיאר םיריכבמה הירוע
– עקרקה לע תלחוזה ןפגה .ךירפו ךר לשבה וירפ ,הארמ הפיו ףוקז רמתה .רמתה תולוכשאל
חותמו השק ותולשבב הלוכשא
ירבגה זראה
.םדאבש תוירכזה תא זראה למסמ ,םייש ה תודוסיה תא תולמסמה ,ןפגהו רמתה ,ה אתה תמועל
האב זראל תדחוימה תוסחייתהה .ירכזה ןואלו חוכל למס אוה
זראל סחייתה ,אמגודל יסרפה םעה .םירזה םימעה לש םתעפשהב
לש דתי לע" הדגאה תא םיאצומ ו א ןיטיג תכסמבשדוקמ ץע לאכ
,זרא ולתש – קו ית דלו שכ ,ויה םיגהו :"רתיב הברח הבכרמ
תו ליאה תא םיצצוק ויה םיאושי תעשבו ,הטיש ולתש – תקו ית
הפוח םושעו.
(הידבע) וצצק ,התבכרמב דתי הרבש ו רסיקה תב הרבע תחא םעפ
וכלה .םוכהו םהילע ולפ ו (םידוהיה) ואב .(הבכרמל) והו קתו זרא
םהילע הלע ,םידוהיה ךב ודרמ :רסיקל ורמאו (םיימורה)
םיבורח תפ
םשכ .המקשהו בורחה ומכ ,םימכח לש םמלועב ךרע ילוט םיצע םג ויה
תמועל םימכח ידימלתו םימכח לש היכראריה התייה ויח הבש הרבחבש
הטמ היה בורחה .םיחמצה םלועב םג ךכ ,ץראה ימעו םירוב ,םעה יטושפ
אל המקשל םג .לד ןוזמ למסמ "ןיבורח בק" .דורמה י עה לש ומחל
הצופ התייהש םושמו םיחבושמ היתוריפ ןיאש י פמ ,תובישח העדו
םשה עודמו .בר דובכ וב היה אלש ,"םימקיש סלוב" יו יכה עודי .דואמ
םש לע ,"הברח" ןושלמ םי עוט שיו ,ברחל ירפה ןוימד םושמ ילוא ,תואסרג המכ ךכ לע ?בורח
תליכא ןמזבש ,ףסו שוריפ ףיסוהל רשפאו .םישביה ויתוריפ םש לעו ותחימצ רוזאבש שבויה
קפתסמ היה ידוהיה םעהש ,םיבורחה לכאמל םיגלגלמ ויה םיאמורהםיי ישה תא םיבירחמ בורחה
ומכ םיבורחל ךרטצ אלש ,םיגיעלמו םיחישמ םה םיתושו םיבשוי םהש רחאמ" .םוריח תעשב וב
תולוקשמכ רבעב ושמיש םה ןכ לעו ,ההז םלקשמש ךכב םי ייטצמ בורחה יערז..."םידוהיה
םשהמ האצומ םימולהיו בהזל לקשמ תדיחי רותב טארק הלימה .בהזו תורקי םי בא תליקשל
ה יטוארק" בורחה לש י וויה

םיעורה לקמ
יחרפ ,םיחרפ לע והשמ רמול אלש השק ךא ,םיצע לע הכ דע ו רביד
.ת ווגמה התחירפב ה שה תו וע לגעמ תא תגציימ תי לכה .ה ועה
המודאה וליאו ,ףרוחה לש ולגד איהו חורפל המידקמ ה בלה תי לכה
,זומת רבעב וארק תי לכה חרפל .רעתסמה ביבאה לש ולמס איה
. שמשה לא אוה

ברה הייפוי ,תדחוימה התרוצ ללגב ,דחוימ סחי היה תפקרה לא םג
המכ י פל דע .הב םירושקה םיבר םייומיד ורצו .ךוראה הלועבגו
". המלש רז " תפקרל לא רשיב וארק םי ש

םיברמה ,םיברעה םיעורה ,"ידאקה תרטקמ" םשב הוארק םיברעה
תפקרה תעקפב ."םיעורה לקמ" תרוצב הואר ,תולקמב שמתשהל
. ןי ופס ארק ה ליער רמוח אצמ

םישמתשמ םיברעה .םיגדה תא ליערהל ידכ םימל םיקרוזו תועקפה תא םיכתוח ויה םיגייד
ךולכלה תקחרהב רזועו םימה תא ףיצקמה רמוח שי ןי ופסב ."םי עורה ןובס"כ םג ןי ופסב
. ןמושהו


. ושארל רתכ שפחל ךלה ךלמה המלש" :תרפסמ תפקרה לע תופיה תודגאה תחא
דחא ךא ,ןשושבו סיקר ב לכתסה ,תי לכב לכתסה .וי יעב ןח אצמיש רבד אצמ אלו םיבשעל ךלה
התאר תפקרה .ה ממ וי יע ריסהל לוכי אלו תפקרה תא האר עתפל .וליבשב בוט יד היה אל םהמ
ךלמה .(ךופה השאר זאמ) השאר תא הבבוסו ןודי ב רבד םוש השוע אלו הב ןיי עתמ ךלמהש
". הישרושל דע המדאתהו הראווצ המירה תפקרהו וכר דל ךלהו שאייתה

********************mynet ךותמ . אל םלועלמ רחואמ בוטו. דחא ץע דוע לע

רבעש תבש םויב עוט ל רחב ,עובלגה תירוזאה הצעומבש עבג ץוביק יקיתוומ , 88 ־ה ןב ןידי יד ד
.עבג לש 100 - ה תוגיגח לגרל ,ידוה סקבמוב גוסמ ,ץוביקה לש 100 - ה ץע תא

עודמ תועי צב ףיסוהו ערואמה לע שגר ה ןידי רמא ,"םיקיתווה לכמ יתוא ורחבש לודג דובכ הז"
."ליתשה תא תוסכלו רדעמה תא תחקל יתלוכי ןיידעו 88 ןב ,םיקיתווהמ י א" :דובכב הכז אוה


עט ש האמה ץעו ותחפשמ ,ןידי יד ד
(יטרפ :םוליצ)

תמסרופמה 101 ־ה תדיחי ימחולמ דחא אוה ,עבגב דלו ןידי
רבח היה .ןויצ רה ריאמו ןורש לאירא לש םדוקיפ תחת
תא םיקה ןכמ רחאלו ןורטעבגה תיגולותימה הקהלב רבעב
ה ש 15 ךשמב ץראה לכב העיפוהש ,ןורטעבגה יקיתו תקהל
רבכ שמשמ אוה ףסו ב .הרגס השעמל ה ש יצחכ י פל קרו
.ץוביקה לש ןואיזומה לה מכ ה ש 25

המקוהש םי ושארה ןבאל ךומסב בורקמ ךכ לכ ריכמ ןידי ותוא ןואיזומה לומ שממ עט ץעה
ןידי הדומ ,"ץעה תא עוט ל דואמ יתשגרתהש דיגהל חרכומ י א" .ה ש 50 גגח ץוביקה רשאכ
המיע היווח התיי ה טלחהב תאז .ו מלטצהו ו לוכ דחי ו דמע .תולכהו ילש םי בה ועיגה" :ףיסוהו
.תו מדזהה לע יתחמשו

.םלשו אירב 100 - ה גחל עיגא י אש ללפתמ י או דואמ תשגרמ איה 100 גגוח ץוביקהש הדבועה"
םירייתהשכ .םלועמ יתבזע אל ץוביקה תא לבא ,הקירפאב םיית ש יתדבע .יבילל רקי הזה םוקמה
העבגה לא תר כה תפשמ .עבג תודלו תב םי ושארה םימיה י ש לע םהל רפסמ י א ןואיזומל םיעיגמ
."ו לש

(לול דרשמ . ר יסויל בתכמ) ה ורחאה הדועסה
!רקיה יסוי
חיתראש תשקיב ףאו ףרטצמ התא "!הקד ךותש" חיטבמ ך הש ךות ,לולל י תחלש
...ה ימא תופיחד לש חיר ךתחטבהל תוושל ידכ ,הפקל םוקמוקה תא
רפסמ יתפטקו י ופצמ תא יתיביכ ,ךכשמ ,(...עיגה אל שובו ) שוב דע יתיכיח ,ךכ זא
...ןועמש ןב ףסוי תכרדהב .ק לבוי י"ע בר למעב ולדוגש תו יט מלק

," ישילש םוי ישושתל " רקב תחורא לע העו צה יתעד ןיי עב ,ךתשקבל עיגאש י פל
בחר טבמ ךל בותכל עוער אסכ לע הבישי ךות ןמז קספ ידיב ה ת ךתעגה יא ירה
.רתוי קימעמו
: הביסהמ וזו רתוי תוריד ,ךדרשמב ייתועפוהש לע לצ תהל יתעדב תישאר
י פל ןכל) תוחפל מ"ק 11 קחרמב י אש עדוי התאשכ כ"דב יתוא ןימזמ התא *
(..י א ןכיה דימת לבא ,דימת לאוש התא ה מזהה
...השוב בורמ ותוא בזע ,םושמושהש – הלגייב - תבורקתה תוכיא *
ןה ןתוצקב זחוא התאשכו תויפסירק / תוי'צ ארקה תא ו דבאש - םילפוו
...יגופס ןויפרב תופפוכתמ
סוכה ךותב תושיח ב טיישמ םקלח תא אצומ התא ,םיבובזה ילושח בקע - הפק
יתלבו קלקלח תיכוכז ריק אלא ו יהש ..."םיחטבמ ףוחל" עיגהל ידכ קר תאזו
.ריבע
המ ויתלאשש .וייח לע קרקרי בובז ק בא ,שגפמל יתאבהש הריעז שבד תיחולצב
תוביסהמ אלו ישיבגו םוח רבכ אוה ןבל רכוס ה .."שבד לכה" :ה ע בצמה
...תויוצרה

בוטו "בוט רקב" האירקב תומלע רפסמ ו תוא תולבקמ - המצע החוראה ןיי על
"רבממק" ללוכה , בוט לכמ ךורע ןחלוש םע ןודעומב וא תיביבאה שמשב תאזו ךכש
תו יבג תדעסמב יתחראתה תע סיראפב ירוקיבל יתוא הריזחמה "הלוחכ ה יבג"ו
שובלב הייפיפי המלעו ןוחצי ה רעש הכאוב (רד לדירפ) ןטק בוחרב ,תצלמומ
.תפרצ תוזוחמ לכמ תו יבג ובו ק ע ץע שגמ הפתכ לע העוצרב תאשו יתרוסמ
ישארה רצלמה ךא ,שגמה ע יצהש עפשהמו המלעה עיצהש עפשהמ ךוב יתייה עגרל
.יוצרה ןוויכב יתוא הח הו יתכובמל ןיבה
הלהאל : תומשה תא יתרזחש יבוק תרזעב ןאכ ךא ,יל רוכז אל איהה המלעה םש
החכש ילוא יוקלה י ורכז בקע .ג הלמרכ .ז רדמס .ל ת ע .ז לעי .ר הלילט ,.ש
.החילסה המיעו יהשימ
דלוקושב הפוצמ ו ךירפ לפווהו הפלו דיל אבה לכ מ םש שי ,יריקי יסוי הרקמ לכב
(?דמלת ילוא)

ךות זאש אלא ,םיחכו ב ריעצה היה ןוירוג ןועדג 08.55 דע ה ורחאה החוראב
םירוחש ףוטע ןעו פוא חיגה הירפסה תבחרל תספטמה ךרדב םירוו סו םימער
. י ועמש י ד אצי וכותמש
היה לוכי ךכש ןוויכ ,("ןויבס"מ תדרל ם וקמב) הלועה ךרדב רחב י דש ךירעמ יבוק)
...בכר וילעש תיחשמה ילכמ ץפ ה תולוק ברימ תא תוצמל י ד

םעפב רזוח יבוק רשאכ ילאמשמ יבוקו י ימיל בושי ןעו פואה ,כ"חא תוקד 2
תחלצ םע תישילשב
...רחמ ןיא וליאכ ,תובורקתה ןחלשמ ,שלוג ה כותש תימעפ דח
בקע קר אל ,ילש החוראה לע םג יבוק תא יבייחת ,הל רמו או הלהאל תא קיעזמ י ד
תוצראב ןורטעבגה לש תירוטסיה החוראל תרוכזת ךות אלא וי יע דג ל שחרתמה
...םש (םלשל) ותוביוחממ קמח יבוק ,י ד ת עטלש תירבה
ה ולח ךרדש תי וכמ רצע תע ,י ועמש לש רעיש רמסמ רופיסב המייתסה החוראה
הריצע ןמיס ! רושק אל דחא ףא ,עמשמ .הכותב "יראפס" שיש ןיחבה ירוחאה
.הגהה דיל הלעב םע ףלחתהל הס מ השיאהש הדצ הדחה ו יעשכ
ללכ ןיא וטואל ,החפשמ התואמ אל םידליה ,לעבה לש אל השיאה - רופיס ףוס
...ול ןיאש רבתסה ללכבש ןוישיר תוליספ 7 ירחא גה ה ,תו וישיר
ןעוט ,הפוצמה לפוולו הפקל ףרטצהש ןוחטיב ןר ) .תיב רצעמ עובשל ררחוש גה ה
.(רצעמל טפושהו י ועמש תא סי כהל םיכירצ ויהש
דוע המ (םיט אווקה תרות קוידב אל ם מא) י חור לכואו ימשג לכוא שגומ ,ןאכמ
. ?בוט יכ םיימעפ דבלמ ישילש םויב שקב
החוראל ףרטצה לוכי התא ,"תמ" רבכ התא ח ירה יפל ,יריקי יסוי התא םג ,בגא
םא עדוי ו יא םילכואהמ דחא ףאש ןוויכ תאז "ה ורחאה הדועסה" תארק ה ל" ה
...החוראב כ"חא עובש םירחאה םע וא ,ומצע םע שגפיי
..." הקד ךות " תוארתהל ,יסוי
ירע ,ןוכ )...הל רשפאל ע כוש בלכהש רחאל העיגמ ןלוג ה ליא ,תלאשש ןוויכ - ב.
? .( ה ליא לש בלכה ללגב ילוא עיגמ אל ליג
....ו ייחב תואדווה יא לדוג לע תודיעמ תורכזומה תויומדהו םשר ה לכ
בוט לכ
...לבוי לש דוד הכימ

ירע לש רבעה תונותע ינינפ רצוא מ

רלוק .מ לש וטרכזל שדקומה ס כה
ןמיסב דומעיו לכואה רדחב ךרעיי
חתפי .ויאשו ת יחיבמ תואלקח ה
וירחא והירבג .מ ר"ד הרבחה ר"וי
רעיה לע אירול ןויצ - ןב הצרי
תורוקמ יפל לארשיב םודקה
.תודועתו ארקמה
יטבש לע הצרי םש - ןב .י רמ
.לארשי
תיער לש התוסחב דומעי ס כה
יבצ - ןב תיא י לחר איש ה


1950 ץרמ בירעמ ךותמםתכאלמ ב ולשכ םןידדושהש רחאל תועש 24
דדושב ועגפ םירמושה רשאכ היעבחרמ בשומב
וחילצה י שה תא וספתן והוגרהו דחא
דיל לילגה ןוגראמ םיסוס 3 דודשל םי תסמה
יקסבוקדוי .ט לש ותוורואמ םיסוס י ש... עבג
תובקעה .ואד ל .א לש ותוורואמ דחא סוסו
.שלושמה רבעל בוש וליבוה

1970 ראו י רבד ךותמ

תעשב ןיחישמ ויה אל םע פ
רוגס הפב םילכוא הדועסה
יסומי לש הלודגה ת הוכהו
ה ח התיה, ללכבו ןחלושה
ילבב

חנומ הרישע תנמש ינימו סנוקס םע תויצאיצוסא יב הלעמש יטירב ןדעמ

...ןומיל שירק ,ןומיל תניבג ,ןומיל תאמחכ ותוא םגרתל רבכ וסינש

LEMON CURDםינומיל חרממ
ךיא םימשרמ תורשע שי לגוגבו ו ו ת א ריכמ הילג אמ עיגהש ימ לכש חי הל שי .הזכ רבד שיו
ו ח א םגו החלצה לע וחוודש ןיפכיד לכל םשרמה תא רבכ הרסמש הד רב לש הזב ו רחב .המו
םחלל אלפ חרממ הווהמש ץמצמחו קותמ ןומיל םרק - דראק ןומל לש לקו טושפ ןוכת . מ ו יכז
.םיחו יק לש בחר ןווגמל רדה סיסבו


םיכרצמ

רכוס םרג 240 םיי ו יב 3 וא םילודג םי ומיל 2

ןומיל תפילק בטיה תופורט םיציב 3

ה ירגרמ וא האמח םרג 80

ה כהה ןפוא


ירמגל סמ רכוסהש דע רכוסהוהאמחה תא םיליבהמ םימ םע ריס לעמ הרעקב םיסיממ

שוחבל . ןומילה תפילקו םי ומילה ץימ תא םיפיסומ

בטיה שוחבל בטיה תופורטה םיציבה ךותל תבורעתה לש תופכ 2 ףיסוהל

לכה הביר ומכ טעמ תיתסיעל תכ פ וה תבורעתהש דע בטיה שוחבל תבורעתל ם יציבה תא ףיסוהל

החלצהב . םיליבהמ םימח םימ לעמ השע ןבומכ

קמעב תוברת.בוט עובשו םולש ,םיקמעה גוח תורבחו ירבח


דומילל םכנימזהל םיחמש ונא ,םיטיש ןוכמ םע תופתושה תרגסמב


ו"ט תארקל ןווקמ
תייחנהב ,טבשב

רבח ,יבצ - ןב םולשבא
םיטיש ןוכמ

- ב ךרעי שגפמה
,ןושאר םויב zoom
העשב , 24.1.21
. 18:00

:המשרהלhttps://bit.ly/3o8Lh5I
(דומילה ינפל תועש 24 תו/םימשרנל חלשי zoom - ל רושיק)


,םכתוארל םיפצמ

םיטיש ןוכמ תווצו םולשבא

052-4281642 - םיפסונ םיטרפל

םיטיש ןוכמ תיבמ םיפסונ םינכתל

תויוליעפו םימוסרפ ,םינוכדע - םיטיש ןוכמ לש קובסייפה ףד


םיריש ,םיסקט ,רועיש יכרעמ - םיטיש ןוכמ רתא .ןוכמה


תותבשו םיגחל תויוליעפ - ילארשי גח - ףיסא .םיגחל תורוקמ


.החפשמה גוחב


Click to View FlipBook Version