The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tal golan, 2021-05-20 07:07:56

דף מספר 2481

2021 יאמב 21 א"פשת ןויסב ' י 2481 רפסמ ףד

םיניינעה ןכ ו ת2481 רפסמ ף ד


ינורטקלא לאשמ 3 .


ףדל תועדוה 4 .


תנע/ 67 ןודעומ 6 .

תופלחתמ תוכורעת 7 .


הלב/היהש גחה 8 .

גלפ רוצ /תפרה . 12


ירע / תונו ע י ת ינינפ . 13


תונותיעה ןמ . 15

םיבוט םירב . ד 16


קמעב תוברת . 18
ןידי הרימו ןידי הענ : הספדהו הכיר ע
ןרוא לייא ןלוג לט :טנרטניאב הכירע


תרוקב ,םיבתכמ ,תובתכ ,תורעה . www.kvgeva.org.il עבג רתאב ףדה

:ונלש e. mail ל חולשל רשפא הרוזפהמו תיבהמ תואמחמו


[email protected]

בשחוממ לאשמ


ינורטקלא יפלק
25/26.05.2021 יעיברו ישילש םימיב ךרעי
יעיבר םויב 12:00 דעו ישילש םויב 10:00 תועשה ןיביוניבה תושר ר"ויל דמעומ תריחב

דגנ דעב רציירג ןוליא

דגנ דעב ןור ביבאילאיצוס ןוחטיבל ה דעוול ר"וי תריחב

דגנ דעב ן נור חתפיןונכת תדעו זכר תריחב

דגנ דעב רגניצנד ישתוי ו מזי ת דעוול רוביצ גיצנ תריחב

דגנ דעב ינולא ימייאתוריד ךויש תווצל רוביצ גיצנ תריחב

דגנ דעב ינולא ימייא

! החלצהב ,הדובעה תועשב ןלוג לטב עייתסהל ןתינ

ףדל תועדוה


םיקמעה גוח תוליעפ


20:30 העשב עבג א - חב 23/5 ןושאר םו ב י


ןורש הלהרש םע םירש

********************************


19:30 העשב 14/6/21 / 'א םויב תורפס גוח

דלפשריה לאירא .פורפ

םיי ע תחמש / ןמרתלא ןת
לטובמ ןשיה רפסמה 083760099 הסבכמה דיל רעשל שדח רפסמ


.םיחפה ביבס השענ רבגומ סוסיר.םיבובזו םישותי תרבדה

.שבילו םיציצעה תויתחתב םג גוס לכמ םידמוע םימ םיתבה תוביבסב קודבל שי םישותי תעינמל


.הקמייח הכרבב.ובלוכב תונקל רשפא – םישותיו םיבובזל קבד תודוכלמ םע תפסונ הרבדה

*************** **********************************************


םי ידגב תכורעת

םיליגה לכל קיט פואב 2/6 יעיבר םויב (הפיחמ קילג לש


***************

תטרופמ העדוה אובת .תועובש ירחא חלשי שבי יוק

88 ********************************************************************************

תרוכזת

רוגס יעיבר םוי ב 7:30-14:30 תועשה ןי ב 'ה - 'א םימיב החותפ םיאת תרפתמ


8:00-12:00 ישיש םוי

הכירבב הצחרה תועשתרופ תרפא תייח הב םימב תולמעתה


קזחמו בוטר גוחל ףרטצה ל םי מזומ


0547474466 המשרהו םיפסו םיטרפל: תופלחתמ תוכורעת


:ירזוע לחר לש הכורעת תחיתפ 11:00 העשב . 22.5 תבש םויב


"המשנל ןולח הקימרקו הלדנמה ךרד"


. 9:00-19:00 ב םוי לכ החותפ הייהת הכורעתה


.תונהילו אובל םינמזומ


. 100 ה תווצ

....... היהש גחה היה הז
.םירוכיבהו םידוקירה םירישה ידה ומיעו רבע תועובשה גח


םאה ?ןנכותמה סקטה תא םייקל םאה: תובר ויה תויוטבלתההו ,ץראב בצמה ללגב ונרגתוא הנשה
וזיא םיחוטב ונייה אל ןורחאה עגרל דעו ?שא תחת תואצמנש תויסולכואה םע תוהדזה םשל רתוול
.איה הנוכנ הטלחה


ונקפיסו ,ךישמהל ונשקעתהש םיחמש 100 ה תווצו תועובש תווצ ונחנא ,םייקתהש רחאל םלוא
הגופה םורדהו זכרמהמ ןאכ וחראתהש תוחפשמלו ,תושדחהמ הלק הגופה ,ונתיאמ םיברל
.תוזגפההמ


,עבגב גגחנ אוה הב הרוצב רגתאמ תועובש גח

תצובק ,תרגובה הבכשה דעו ןגמ םי דליה יתב ,םינושה עבג יפנע :סקטב םיברועמ םישנא הברה

.חטש תרבגהו ,םיחנמ ,םידוקיר ,הריש

.םואת ןומה שרודו טושפ אל ףרצתה ןכאו


הרוקו םישנא הברה ףתשמש סקט והז ינש דצמ ,תולקת אלל םורזי סקטהש ןוצרה ונשי דחא דצמ
. תירשפא תוחפ הטילשה זא ,בחרנו חותפ רוזאב
– םינגראמה ינפב (יל ןיאש) עבוכה תא ריס הל הצור ינא תאזכש החיתפ ירחאו


.לג לבנע – תופיאשה תלעבו הגוהה תמלוחה :תווצה שארב

. האלפנהו תרשכומה לג רמוע דומצב התיאו


,םיאלפנ םתייה ,ובחס ,ואיבה תודתיו םיט"נזב ועקתש לג ןרעו ןמדירפ ירוא ונלש חטשה ישנאל
.ןוכנה ןמזבו םוקמב םכתויהבו ,ןוצרב


. וכותב תועתפה םע ריצח רזיפו ,הרואפתכ ריצחה תא בציעש ןתפרה הקלשל


םיפנעה םע רשק לע םגו הרישה תצובק לע םג תיארחא התיהשכ תוישיא לוציפמ הלבסש תינעמל
.הרובגב וב תדמע לבא חושק היה בולישה .םידליה יתבו

.תונורחאה םייתנשה לש תוטועפהו תוקוניתה ירוכיב לש "הניפה תא ונל הרגס"ש רציירג ידנאל

.ידנא הדות

ןיכהל דרו אמא םע דחיב הגאדהו . םלוכ םידוקירה לע יול יליהל

.תועקשומ ךכ לכ דוקיר תולסלס

- דוביכה תאבה לע םיארחא ויהש יליבש יגיגו ןמצרווש ליגל

.ךירצש ומכ קוידב . םיננוצ םיביטרקהו םימח היה סריתה
.םיפולא ם תא ,םיסוסה לעש פ"רח תחפשמ ידליל

,יבוק ,ישבא ,רמוע ,ידנד ,תינעמ , ןיול תנע ,הקרינ – םירמזל
םתררמיז ,םתנגינ .ןורהא ןב םתויו יבר ירנ ונלש םינגנלו

.םתחמישו


.הבר הנבהו המכחב סקטה תא םתלהינש הדות – גלפ רומו ןפג הליג – ונלש םיחנמל


. םכב רזעיהל ףיכ דימת – םינושה םיעפומה תא םידליה םע וניכהש םייתרבחה םיכירדמה לכל


.תראפתל םייאלקח םילכ תכולהת וליבוהו ונתיא "ומרז"ש םידבכה םילכה יגהנל

דועו ישבאו לט – םימלצה םינימה תעבש יאיבמ , איבל תנע – םינטקה םיטרפה לכב םירזועה לכלו

. עוריא ה תחלצהל ומרתש םיבר

. ךל הדות .לכל ןכומו שיגר ןמזב אצמנש – .דחוימהו דיחיה הרבגהה שיא גרב רהוזל ןבומכו


. םיברה םישועה תא דביכו ןאכ דע ארקש ימ לכל הדות


הלב םלללללוכ םשבתפרה תווצ
תרגסמב ,םינשה ךרואל םיברה םינרותה ללשמ תיפוס הנשה דרפנ תפרה תווצ
.ץוביקה תוטלחה
.םהיתורודל םינרותה לכל הבהאב שדקומ א"פשת'ה הנשה תועובשב הכוזה רישה
הדותו ,ראודה יאתל םכרד אוצמל םיכישממ "חילצמ"ה תטישב םיקתפ יכ ןייצל שי
.הלועפה ףותיש לע ןלוג לטל
. ימוקמה םינתפרה תווצ ,טקשו חמש תועובש גח

( יארז ן חויו יסו מ ידיד תאמ "םלחש ימ" יפל) בלחש ימ
רובה ךותמ חרב אלו בלחש ימ
רוא רקוב דע םיאופק תוליל ראשנש ימ
רמושהמ ספי׳צל הכזו רע רתונש ימ
םלועל תאז חכשי אל אוה בלחש ימ

הטיעב וזיא ףוטחל אל חילצהש ימ
הטילש אלל ףטח אוה םיטשוקיר ךא
ןד גלפ ומומ םרבא יליג תא דרשש ימ

םלועל תאז חכשי אלש הארנכ אוה

תונברחמ בלה לכמ תורפהו
תוקפסמ תובו׳ג המכ דוע רבזגל ךא
םיניטעה ךותמ בלח םורזי םינש ףלא
.םלועל תאז חכשי אל אוה בלחש ימ

הטלמהב לקתנ אלו בלחש ימ
הלק ת ול התרק אלו בלחש ימ
הטימהמ ״םוי לש וקוספ״ תוארל קיפסהש ימ
.םלועמ ןאכ בלח אלש הארנכ אוה

רבע תונותע ינינפ

1897 ילוי יבצה ךותמ
ה

ת

ל

ש מ

צה
דאמ

מכ


..הלופ איה אלה הנינפ ןודנול . 1920 רבמטפס םלועה ךותמ

ראוני 1969 בירעמ ;ךו


1975 יאמ ץראה ךותמ

לש ורפס לע םגו תרושקתה , בצמה לע ולש ריאמ לש םירבד

גח ברע תועידי ךותמ זר קיבאזאילפהל םיעט יברע ימוקמ לכאמ הזש ללגב .ה כּ םעפה ונאבה המל הז
ְ ָנ ִֶ פ
רתוי המיעט איהש הפנכל תרזוח ינא תיעובש הגוע תיפא תספספמ ינאשכו

,ןכ ןהיניבו תוביס ללש דועו הנכהל הלק . ימעטל הינימל הניבגה תוגוע לכמ

.קמעב הפ תמייק אקודש םימע ןיב תודידיה תריואל רוביצ יסחי תצק
.רפשל רשפא דימת לבא


הפאנכל ןכ הפאנכ


םיכרצמ


רכוסה פוריסל

 סוכ


1 רכוס
ןבל
 תוסוכ2 םימ
 תיפכ1 ןומיל ץימ


,זופת לש חלפ וא
הבוח אל

הפא כל


סוכ1 וא 60

םרג תורעש
ףיאדק


 םרג30 האמח


סוכ וא םרג 50 5% תיתפצ ה יבג


 סוכ 1 וא,תררוגמ הלרצומ ת יבג ןפוח
 .הלועמ אצויו המע לש החולמה ה יבגב תשמתשמ י א

השגהל


 סג םיצוצק םייעבט םיקוטסיפ

ה כה ןפוא


: 10 ךשמל םילשבמו םימהו רכוסה תא ןטק ריסב החיתרל םיאיבמ רכוסה פוריס תא םי יכמ

תופיט המכ ףיסוהל וא זופת לש הסורפ ריסב טולחל רשפא .טעמ ךימסמ לזו הש דע תוקד
ןומיל.

: רתוי תורצק ה ייהת תורעשהש ידכ) ףיאדקה תא ןיכסב סג םיצצוק)הפא כה תא םי יכמ .


מ
1. ” ס 20 רטוק תבחמ ךותל םיגזומו ורקימב האמחה תא םיסיממ.1
2. םיחטשמ .ףיאדקה תא (מ ” - 1 ס כ לש הבוג) םיילושה לע םג תצקו תבחמה תיתחת לע םירדסמ 2 .
סוכ לש תיתחת םע וא דיה םע (םיכעומ)
3. תו יבגה תא לעמ םירזפמ.3
4. רשפא רו תל המיאתמ תבח מה םא) הסכמב םיסכמו תי ו יב הבהלל תבחמה תא םיריבעמ 4 .
ביהזמ ףיאדקהש דע תוקד - 8 כל תולעמ 200-220 לש הובג םוחב רו תל סי כהל).

5. הבהלה תא טעמ םיכימ מ ,הפא כה לש תיתחתה זכרמ תא תוריהזב םיקדוב תוקד 4-5 רחאל 5 .
הפיו בוהז עבצ תלבקמ תיתחתהש דע לושיבב םיכישממו.

6. רכוס פוריס לעמ םיגזומ ,השגה תחלצ לע תוריהזב ת בחמה תא םיכפוה ,הפיו הבוהז הפא כהשכ 6 .
םישיגמו הלעמלמ קוטסיפ ירבש םירזפמ ,(םיבהואש המכ וא ךרעב סוכ יצח).

ןמסד ל דרו םוליצ

קמעב תוברת
- עובלגב תוברת


19:00 31/05/2021 'ב םוי
האצרה – "ןאריאו ןוחטיב"

ןוטיב ןד ('לימ) ףולא לש תקתרמה ותאצרהל ,להקה תא ןימזמ האלמ בשומ
.הלועפה יכרדו ןוחטיבה ,םויאה
.תישפוח הסינכה , 19:00 ,האלמ בשומ םעה תיב
054-4447172 דרזא תינור : םיטרפל

11:30 - 22/05/2021 תבש
םע םיגגוח הקיסומ ינינפ

הקיסומה יקנע
סלק ליא רנ כ תיסאלקה

בגר ןור : ןרתנספ
טרצנוקב - ןבוהטבו טראצומ ,ךאב
ינושה רבסויו םהיתוריצי ונגוני
.םהיניב
ךרד ,ךאב לש ילוק - ברה םוכחתהמ
לש ותוטשפב יהולאה יפויה
תומכסומה תריבש דע טראצומ
.ןבוהטב לש תושגרה תרעסו
םיאקיסומה יבוטמ ,בגרו סלק
םירבסהב םתניגנ תא וולי ,ץראב
.םיקתרמ
ןיע - תונמאל ןכשמה םוירוטידוא
דורח
תמדקומ הריכמב סיטרכ
: רתאב .₪ 70 דבלב
ehm.amarticket.co.il
עדימל 04-6486038 :הרזעל
052-3423085 :יפיצ ףסונ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แบบวัดเชิงจริยธรรม
Next Book
flip book 2