The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tal golan, 2021-10-28 05:10:54

דף מספר 2504

2021 רבוטקוא 29 ב "פשת ןושחב ג"כ 2504 רפסמ ףד

,יבר ירנו עלס ןריל ,עלס ףוס עבגמ םירשכומה תיישילשל םולש


23.10 הנורחאה תבשב "ללהנ דע אפלא תיבמ" עוריאב םכתעפוה לע דאמ םכל תודוהל ינוצרב
םירישל םייחו עבצ הברה םתסנכה תשבוכה םכתרישבו םכתניגנב.דחואמ דורח ןיע גנילזיצ תיבב
החמשב ,םיבקוע םיעפומ ינש ללכש םלש םוי ונל םתשדקה .הבהא םכל בישה להקהו םתעציבש
...קמעה יליבשב דוע שגפינ יאדוובו ,םישנא חמשל וכישמת.תדחוימ הדות ךכ לעו , תובוט תויגרנאבו

דורח ןיע תונמאל ןכשמה תווצו "ןכשמב הקיסומ ינינפ" לש תילקיסומ תלהנמו הקיפמ יקסל יפיצעלס ףוס י בר ירנ עלס ןריל עבג תיישילש

םתוינויחב םניחב וטלבתה ,אריעז יטומ ר"ד תייחנהב קמעב תובשייתהל םינש 100 עפומב

םתוא דדועל קר זא .םלוכ לע מ ולעתה ונתעד תוינעלו . םיאלפומה תשולש ללכבו םתויעוצקמב
...םתוא םיבהוא ונחנא .רתויו ךכ וכישמיש

2504 רפסמ ף ד םיניינעה ןכ ו ת


ףדל תועדוה 1 .
ןכדועמ


הזרכה 3 .
88 תיבל


/ רשק ףד 4 .
ןמרמיצ רשא

זכרמ 6 .

ליא/קשמ

תניר /א"שמ 7 .

ילילג

67 ןודעומ . 10

ןיול תנע /

הילעה גח . 11
הלב /


הלחר , הלהרש תובשוי הניר דרו הקרינ ימת ידנד םישימחה תונש ןורטעבגה 100 תווצ . 12

יצנב לאוי ינבא הלסוי ?קיפס ידג ריאי באוי ישי ינד/וקסיד . 13


ותקהלו ףוס לש עפומ . 15


ןרוג ילא / יתעדל תמאה . 16


דרא'צירו תנסא /וגאב ליחתמ לכה . 17

ליג ירע / תונותע ינינפ . 18


םיבוט םירבד . 21
ןידי הר ימו הענ : הספדהו הכיר ע קמעב תוברת 23

ןרוא לייא ןלוג לט :טנרטניאב הכירע


, םיבתכמ ,תובתכ תורעה


הרוזפהמו תיבהמ תואמחמ תרוקב


[email protected] ל חולשל רשפ א

ףדל תועדוה
םיקמעה גוחב םידומיל לש השדח הנש תחתפנ הבוט העשב

תורפס גוח


םוזב 19:30 העשב 21/11 'א םוי

גרבלא המחור ר"ד

"םירבח ןיב" ל "ןתה תוצרא"מ רחואמ ו םדקומה זוע סומע - לופכ טבמ

תורפסב קמעה
תודהי גוח


20:00 העשב םוזב 3/11 'ד םויב םוזב

לארשי סרפ ןתח לדיא השמ.פורפ ם ע

תפצב הלבק

*

ןורש הלהרש םע הריש ברע


עבגב א - חב 20:30 העשב 14/11 'א םוי ב

2021-22 תוברת הפק

קרב בשומב םעה תיבב עובשב 'ג ימיב םייקתי גוח ה


םי ימה ןיב תרושקתה הכו ח ןוא - רב סיריא

.ןו שאר ימיב תלעופ הקימרק תנדס


יעיבר םויב םג הנדסה תחתפנ סמועו תובר תוינפ בקע
₪ 30 תולעה . 16:30-18:30 תועשב 3.11.2021

.ילא תונפל םינמזומ םיניינועמה .רועישל

.תנע תוארתהל


1

תרצעב רכיכהמ םידרפ 30.10 ב הווקתה תא םיריזחמו ה ורחאה תרצעב םיכמות
. ל״ז ןיבר קחצי מ״הור חצרל ה ש 26 ןויצל

תובוחרל הווקתה תא ריזח דחיב
https://bit.ly/back2s9uare וישכע ופתשקיט פואב


לכל תיב ילע םיליגה לכל םייתימא ןוטס לב ילע תו קל ןתי
םילצבו תועקפ םיפג מ םג םיליגה
************************************************************************************************


2

21.10.21


:זרכמל העצה
תיעצמא הריד 88 תיב

רבנע עטנ דיל


ר"מ 50 כ - הרידה לדוג


,לכוא תניפו חבטמ ,םירדח ינש :תויצקנופ


תחלקמו םיתוריש אתה/קוורל וא גוזל המיאתמ
םיפסונ םיצופיש הב ושעיי אלו ץופיש הרבע הרידה
. ןור ביבא ידימ הרידל חתפמ .הנממ םשרתהלו הרידב רקבל ץלמומ


הפטעמב םתשקב ריבעהל םישקבתמ זרכמב ףתתשהל םישקבמה

.תוריכזמ ב וא ןיינבה דרשמב יוניבה תושרל
2021 רבמבונ ב 04 זרכמה תריגס דעומ


. הז דעומ דע הנעגתש תופטעמ קר הנדבוכת
3

28.10.21 עבג תצובק


!בר םולש עבג תורבחו ירבחל
יו ישל םיצר א -
.תוריכזמב לבקל רשפא םיספדומ םיקתע ,רתאה ךרד הצפוה יו ישה תרבוח תטויט 1 -

תרבוחב םי וכדע 2 -

ןיב הריתס לש הרקמבש רידגמה ףיעס ףסו , רבע תוטלחהל םאתוה םיכמס םי ב קרפ -
.תורבוג ןיי עב הפיסא ה תוטלחה , תומדוקה הפיסאה תוטלחהל קרפב בותכה
טביהב תושדח תוכלה יפ לע םיפסכה תרבעה תא םירידסמה םי ח וסי ופסו , הטילק קרפב -
.יוסימה
50% לש היהי ילמיסקמ ןוזיא סמש ךכ , הובגה ילושה סמ ה תגרדמ לוטיב לע םכוס -

תוברע יכרצ וא ה"קת ןומימ יכר צל הי יבגה םיב רעפ ) ןוזיא סמ יפדוע ויהיש לככש םכוס -
.םירבחל ורזחוי הי שה ה ש המ לחה ( תידדה

ןכמ רחאל עובשש ךכ , 31.10 ןושאר םוי דע ת כדועמה ןו קתה תרבוח תא ץיפהל ו ית ווכב -
.הפיסאה תא םייקל לכו


2 7. 10 .21 ךיראתב ם ייקתהש םירבח שגפמ חוויד ב -

.הדוגאה ןו קת – ץוביקה ןו קת יו ישל העצה תגצה
ןידה תכרוע ,ןורוד תימרכ לש םהיתוצלמה ופרוצ וילע ךמסמה תא גיצה ןייטשדלוג ןת וי ד"וע
.םירבח ושיגהש תויוגייתסהו ( תיצוביקה העו תה לש תיטפשמ תצעוי ה) בי ברמ
םי ב ןיי עב רבעב ויה ש תוטלחהל המאתה ןו קתב סי כהל בייחתה ןייטשדלוג ןת וי ד"וע
.םיכמס
.רזוח ןויד ןיי עב תימרכ לש התצלמה תא לבקל םכסוה וב רע ןויד םייקתה

םישדח םירבח / םירבח ןיב םימכסהב םיתועמשמ םידעצ עובקל תוכמסה הפיסאל הרבעוה
. תופרטצה םכסה תרגסמב המגודל ץוביקהו
.םרושיאל םירב ח תפיסא עבק ץפויו יו ישה תרבוחב עמטוי רמוחהש רחאל

(לוקוטורפ הווהמ ו יא) 26 .10 ךיראתמ תוריכזמ תבישי מ חוויד ג -
הטילק 1 .
ןב ,ןיול סמש ה רול ,ןיול רוד : תורבחל םידמעומה תא ו גיצה (הטילק.ו תרבח) הרימ (א"שמ) ת ירו
סיוו לאתבו סיוו
לש הליהקה ייחב ותוברועמ לע חווידו תוס רפתה תמר ,הלכשה תמר ,םה יקוסיע :רתיה ןיב וגצוה
. תחאו דחא לכ
ילעבו םימיאתמכ הלא םידמעומ האורו עבג י ב תטילק ךשמה תא בויחב האור עבג תוריכזמ
.ץוביק ירבחכ עבג תליהקל םורתלו ךישמהל לאי צ טופ
העבצהלו תיללכה הפיסאה רושיאל ועיגי םהו תורבחל םתלבק לע הצילממ תוריכזמה :הטלחה
.יפלקב
: תו יברוטה טפשמ לוהי 2 .
עבג לע לי ט הל םימזיה תשקב לע ןויד ,יטפשמה ךילהתה תרגסמב ןושאר ןויד םייקתי אבה עובשב
דיתעב ע מתש תוליעפ תו יברוטה תבוטל ןמוסש חטשב םייקל תורשפא ץוביקהמ ע מיש ה עי מ וצ
.תפטושה תיאלקחה תוליעפה םויק לע םויא העיבתב ןיא .םתמקהל תורשפא
םהל עצוה ,טפשמה ךשמה דג המתחהה תא ומזיש םירבחה יגיצ םע שגפמ לע ןכדע לייא , ןכ ומכ
ררבתיש דע םתיי פ תא םישדוח השיש – השולשל איפקהלו טפשמה תא לה מה תווצל גיצ רוחבל
.םיב ו רקה תועובשב שגות תטרופמ העצהו ו תיי פל תוסחייתה ושבגי םירבחה .טפשמה ך לוה ןאל4

. רוזעל תו וכ ו הצובקה םע םתוהדזה תא ו ע יבהש לאערזי תוריכזמ יגיצ םע שגפמ לע חווד ןכ ומכ
.ךשמהב שגות תיטרק וק תוסחייתה

ןוחטיב בכר 3 .
הז בכר .שומיש מ"ק 400,000 לעמ , 93 בכר תא ןוחטיבל תוצקהל ע צומ , םייח קבש ,ןוחטיב בכר -
. הכומ תולעב תוחכו ןיגפהלו םיל ורטפ םייקל רשפאי
.
תוריד יזרכמ 4 .
םתאצקהל םיזרכמ םייקל הליחתה יו יבה תושר . תויו פ תוריד המכ ורב ט צה ןורחאה ןמזב
ץוביקה יכרצ רואל םג ןכ ומכ . תו שרפ לש תויעב רצוי םייקה םיזרכמה חסו ש ררבתה .םירבחל
- 3 כב רבודמ) תורידה ירבעמ ואפקוי זא דעו םיזרכמה חסו תא שדחמ ןוחבל םיש רד ו א
.(האפקה תועובש
וזיאל תו שרפה םוצמצ ללוכ ) םיזרכמ ה להו תא דדחל יו יבה תושרמ תשקבמ תוריכזמה
תשקבב ןודל ת מ לע יו יבה תושר םע תוריכזמה לש השיגפ עבקת .( תדעוימ ה ריד הייסולכוא
.תוריכזמה

עצומה ץוביקה ןו קתל תויוגייתסה 5 .
שגפמב תוסחייתהל ורבעוי תויו גייתסהה ירחא םירבחו ןורוד תימרכ ד"וע לש תויוגייתסה וגצוה
.ץוביקה ןו קת ןיי עב ןייטשדלוג ןת וי דו"ע םע םירבח


ןמרמיצ רשא

עבג תצובק ריכזמ
052-37841265

ד"סב
2021 רבוטקוא 27

קשמה זכרמ חוד

ךומנ לובי םע לבא הרבעש הנשמ רתוי םיבוט םיריחמ םע םידקשה תנוע תא ונמייס – םידקש םיעטמ
תופוקתל תסחוימ לוביב התיחפה . הרבעש הנשמו תוינכותהמ תיתועמשמ
הברה ויה םורדה רוזאבש ךכל ומרגו ןורחאה ףרוחב ויהש תיסחי תומחה
תקלח תא ונרקע .םיעטמה ןיב הלודג תונוש ןופצה רוזאבו לובי אלל םיעטמ
םילודג םי קלח ,םינש 27 ינפל ועט נ נש םידקש םנוד 280 לש הקלח ,תומולחה
העיטנהש םיפצמ ונחנא .ךומנ היה םנודל לוביהו םיצע אלל ויה רבכ הקלחהמ
לוביהמ קלח לע הסכיש בוט לובי האבה הנשב בינת ימוקב הנושארה
.םיתיזה לש קיסמה תנועל ןגראתמ םיעטמה תווצ .רסחיש

הדובע תנוכת מל רבע לולה יחכונה רגדימה תליחתמ לחה רבעב ונחווידש יפכ – לול
ותרגסמבש (בוט ףוע לש תיאלקחה הקלחמה) "קמעב בוט" םע םכסה םתחנ ,הנוש
תא ןממתו לולב םידבועה תא קיסעת איה , היצרגטניאל תרבוע הווחה לע תוירחאה
איביש המ םילולה לע תישדוח תוריכש לבקת עבג .הקזחאה ללוכ תופטושה תואצוהה
הטילחה היצרגטניאה לולב עבג ירבח תקסעהל מ "ומה תרגסמב .םינוכיס אללו עובק חוורל
וצריש ץוביקה ירבח םטפ לודיגב ןויסינ לעב לאקזחי רפכ רבח ידיל לולה לוהינ תא ריבעהל
.ץוח ידבוע ומכ םרכש תא ולבקיו "קמעב בוט" לש םידבוע ויהי ףנעב דובעל ךישמהל

הכומנ התייה ןוכמל עיגהש תו מכה ירבד תליחתב יתבתכש יפכו חוציפה תנוע המייתסה – םידקש ןוכמ
רופיש ונגשה הנשה .םידקשה לש יצראה לוביה לע ףרוחה לש תועפשהה בקע תוינכותהמו הרבעש הנשמ
הדיריה תא .םידקשה לש הלבקה תוינידמ יונישו ונעציבש תועקשהל תודוה ןוכמה לש הדובעה בצקב ףסונ
רבכ וישכע .תופילקה תריכממ תוסנכהה תלדגה ידי לע םילשהל םיווקמ ונחנא חוציפמ ןוכמה תו סנכהב
."המדאה ינפ לע הכרבל רטמו לט ןתו" ששח אללו םלש בלב ללפתהל רשפא
עובשה ונשגפנ .םימזיהמ ונלביקש העיבתה לע הנגהה בתכ תשגהב ונמעטמ לפטמ רלונק ד"וע דרשמ – תוניברוט
ומסרפש יפכ עבג ץוביקל רוזעל םתנווכב ךיא ונתוא ונכדעיש ונשקיבו לאערזי ץוביק לש תוריכז מה יגיצנ םע םג
ענמיהל ונילעו עבג ירבח לע העיבתב לפטמש ד"וע תצלמה יפ לע םגו רשא בתכש יפכ .ץוביקה ירבחל בתכמב
אלש םישקבתמ םירבחה , העיבתה ךלהמב ונתערל שמשל לולעש עדימ םסרפלמ
(ץוח ימרוגל ףושחש) ןולעה יפד לעמ םינויד ךורעל אלו םיינוציח םיפוגל ןייארתהל
וראק הכימ ידי לע הז ףדב ולעש תונעטל סחייתהלמ םג יתענמנ ןכל .הז אשונב
ןיא לבא ןרקיעב תועטומ ולש תונקסמה םגו תונוכנ ן נ יא איבהש תודבועהש
רובי צמ םישקבמ ונחנא . יטפשימה ךילהל קזנ םורגל ילבמ ול תונעל יתלוכיב
םג רוזעל הלוכי וז תולהנתה תוניברוטה אשונב תובהלה תא ךימנהל םירבחה
,תוניברוטה לע עבגב ימינפה ןוידל רשק אלל .עבג לש יתרבחה טביהב
םא טופשל לוכי אל רוביצהש ןוויכמ ,רוביצה תא העטמש תויתרבחה תותשרב יתמגמ עדימ ץפומ םינורחאה תועובשב
עדימל אמגוד .תויתרבחה תותשרבו תרושקתב םיבתוכש המל לבגומ ןוברעב סחייתהל עיצמ ינא אל וא ןוכנ עדימה
תשרב תורחתמש תויראלוס תוכרעמ םיקהל תורשפא עבגל ןיא םימזיה םע עבג לש םכסהבש םוסרפה איה הזכ
ונת נווכבו תוגגה לע תויראלוס תוכרעמ ונמקהש הדבוע ורקיעב ןוכנ אל הזה עדימה .תוניברוטה םזימ םע למשחה
תפסוה לע השקמ למשח תרבח , תוניברוטל רשק אלל ןכאש ןייצל שי .תופסונ תוכרעמ לש םתמקהב ךישמהל
תא שממל ידכ היגרנא לש הריגא ומכ תונורתפ םישפ ונחנאו םויכ תמייקההכלוהה תשרב תויראלוס תוכרעמ
בל ליא .הקוריה היגרנ א לש רוצייה לאיצנטופ

6

, םולש םירבח


ושיוא םרטש םידיקפתל םירבח - םישורדיאליגב םי בו תו ב 120 - כ ה ומה הצובק ,'םיריעצ' - םיריעצ תדעוול ר"וי 

תבותכ תווהלו זכרל ,לה ל שי .תורגסמ ןיב םיפוכת םירבעמב םיאצמ ש , 18-30
.םרובע

יתלבהו תילאמרופה ךו יחה תכרעמ לש יבטימ לוהי ל תוירחא ללוכ דיקפתה - ךו יחל ר"וי 

.עבגב ךו יחה תוי ידמ תא ליבומו הוו תמ ךו יחה תצעומ שארב דמוע ךו יחה ר"וי .עבגב תילאמרופ
.הליהקב תיזכרמ תכרעמכ ,ךו יחה תכרעמ תלבוהב תלוכיו תיכו יח היצט יירוא םע ר"וי שורד


.םויה רדסל םילועה םיאשו ב תואיקב .התלבוהו הפיסאה לוהי ל תיללכ תוירחא - תופיסא ר"וי 
,ץוביקה ריכזמ םע רשקב דומעי תופסאה ר"וי .םיאשו ה לש הריהב הגצהו היח ה תלוכי לעב

.ךרוצ יפלו שדוחל תחא הפיסא סו יכ .הפיסאה דעומ י פל עובשכ

גיצ ה ,םיצוביקה יגיצ לש תיללכה הפיסא הווהמ הצעומה - (צ"קת) העו תה תצעומל רוביצ ת/גיצ 
םישדוח - 3 ל תחא תס כתמ הצעומה ,עבג תוטלחה תא גצייו ץוביקה ריכזמ םע רשקב דומעי

.(םוזב וא )א"תב

ןוצר םע ,רוטקרט תלעפהב ןויסי ו עדי לעב ,ביוחמ ,רוסמ ,םיעטמל דבוע שורד - םיעטמ דבוע 

ןתי . 2021 רבמצדב הדובע תליחת ,האלמ הרשמ .ה ממ עמתשמלו תיאלקח הדובעל היצביטומו
.םיעטמה לה מ ןיצר ידעל תורישי תו פל

.םירע ה םע תוישיאו תויתרבח ,תויכו יח תויוליעפ ללוכ דיקפתה - תרגובה הבכשל הכ/ךירדמ 

.(עובשב םיימעפכ) םיברעב םג הדובעה .תיתרבח תיכו יח הישעב קופיסו תועמשמ םע דיקפת
.הבוט תישיא ןיב תר ושקת ,הכרדהב ןויסיולבקיו תוליעפה זכרמל וא ילא ו פי םידיקפתהמ ימל םימיאתמ םמצע םיאורה םידמעומ/םירבח
.דיקפת תורדגה ללוכ רתוי בחר עדימ

יו יש

תרגסמב ,רבחל ןודעומב 09:30 העשב , 2.11.2021 ישילש םויב םייקתי ,םערב רי םע םירבח שגפמ 

רוזחל ,שגפמה תרטמ .'רקובה תחורא ןודעומ'

תולאשו תויגוס תולעהל םירבחל רשפאל רקיעבו יו ישה לדומ לש םייזכרמה תו ורקעה לע הרצקב
.יו ישה יאשו לכבו גוס לכמ תולאש ו יכה א א בחרה להקל םג חותפ שגפמה .תורהבה לבקלו

ןהילע תובושתו רוביצהמ ועמש ש תולאש ב"צמ - יו ישה לע הברקה העבצההו הפיסא תארק ל 

. יו ישה תווצו רי י"ע ו תי ש


א"שמ - ת יר ,הוולשו םולש תבש7

םירבחהמ תולועש תובושתו תולאש זוכיר - יוניש


?לדומה תליחתב הובג ןוזיא ס מ םימלשמ המל


םיהובג ויהי םיסימה ,לדומל הנושארה הנש ב .ההובג תידדה תוברע וסיסבבש יבנידנקס לדומב הרחב עבג - הבושת

לדומה ,ףסונב .וז הנשב ויהיש םישומישהו םיכרצה יבגל תוריהב רסוח םייקו האוושהל סיסב ןיאש םושמ , תיסחי
.לעופב ושחרתיש תועפשהה אולמ תא ןובשחב איבמ ו ניא ו םויכ ץוביקב םימייק םינותנ לע ססב תמ


יפנעב תולעייתה ו םירבחה תוסנכהב לודיג ,םיאשונ - 2 ב יוניש ת וארל ליחתנ , הנושארה הנשה ךלהמב רבכ ,תאז םע
. סמה הבוג תא ןיטקהל םירשפאמ ה ש לא םהו יוניש ורבעש םיצוביקה לכב הרקש יפכ , הליהקה


?ןוזיאה סמ דעוימ םי שומיש הזיא ל


.םידחוימ םיכרצ ילעבלו ה"קתל המלשה - הבושת


?ןוזיאה סמ דרי יתמ


לש לעופב עוציב ינותנ ךמס לע רבכ בשוחי סמה הבוג . ןוזיאה סמב תיתועמשמ הדירי היופצ ,היינשה הנשהמ לחה
ןנשי ,ףסונב .הדובעה רכשב לודיג מ האצותכ רקיעב יטמרד ןפואב תדרו י ה"קתל המלש ה ה .הנושארה הנשה

םיסכנ לש םמויק וא/ו תוסנרפתהה רשוכ יוצימ יא ן שארבו תונוש תוביסמ המלשהל תויאכז הנייהת אלש תוחפשמ

. םייטרפ םיבינמ


?ויהיש לככ םיפדועה סמה יפסכ םע ושעי המ

םיכילהת ולאש ןוויכ , םיפנעב לוע י יהו יונישה יכילהת יכרצל ושמשי ןוזיאה סמ יפדוע , דבלב הנושארה הנשב - הבושת
םה סמ יפדוע ויהיו הדימב ךליאו היינשה הנשהמ לחה . שארמ יפסכ רוקמ תחטבהו יפסכ יוביג םישרודו ןמז םיחקולש
.ןוזיאה סמל םתמורתל םאתהב ,םירבחל ורזחוי

?הדובעמ תוסנכהה ולדגי המל


ךכל הביסה .םירבחה תוסנרפתהב לו דיג היה ,יוניש ורבעש םיצוביקה לכב םג ךכו ונתינש תואמגודה לכב - הבושת
. רבחל תרבוע הדובעהמ הסנכההש ךכב תמייקה היצביטומה איה

?יכרצ תא ןממל לכוא ךיא ,ידועיס היהא רשאכו םא היהי המ


:המגודל ,םיחוורו תויקסע תורכשה דועיסה תבוטל םירדגומ ךרוצה הרקמב , ש םיחוטב תורוקמ עבגל - הבושת
םויב יזכרמה רוקמה .םירבחל ןוחטיב רשפאל תנמ לע ד ועיס ןרק תמקה לע טלחוה ,רוביצה יכרצל הבשקה תובקעב

םיסימ תייבג אלל) הליהקה ביצקתמ שדוח לכ רוקמ ףסוותי ףטושבו םייחה תונרק לש יראוטקא ףדוע ונה יונישה
.(םיפסונ


?דחא שדוח סיסב לע רכש ףוקיש יפ לע הטלחה לבקל רשפא ךי א

8

.דיתעה תא תוזחל וא ףקשל ולכוי אל םיינש וא שולת לע תולכתסה .ךורא חווטלו תינורקע הניה הטלחהה - הבושת
.םישומישה לועייו תורוקמה לש רתוי הנוכנ הקולח תובקעב רפתשמ ילכלכה בצמהש ןיבהל שי


רויד רפשל ישוק היהי ,תומאתומ אלו תונטק תורידב םיררוגתמה תונוכסח ירסח (רקיעב םיריעצ) םירבחל
?םישוע המ .שדחתמה ץוביקב


ךרוצל .קנבהמ תומאתומ תואוולה וא אתנכשמ תחקל יונישה רחאל ולכוי תונטק תורידב םיררוגתמה םירבח - הבושת

.ןוזיא סמ בושיחב האצוהכ תורכומ ויהי ₪ 2500 דע אתנכשמ תואצוה רוידה רופישב עייסל ידכבו תואצוהה תנטקה
תא לידגהל תוחפשמל רשפאי יונישה לדומ ,ןכ ומכ .ןטק הלש ןוזיאה סמ ,אתנכשמ תחקולש החפשמ ,עמשמ

.הינב/ץופיש תבוטל הנפוי תוחפשמה לש היונפה הסנכההמ קלח .היונפה םתסנכה


? ךויש ךירצ המל


יפכ תורידב ךויש לע הטלחה םג הווהמ יונישה לדומ תלבק .ךוישל תועמשמ שי יונישל ןושארה םויהמ - הבושת
ידימ ןפואב ולכוי םירבחהו םירוגמה תרידל רבחה לש הקיזה תעבקנ יונישה םויב ,השעמל הכלה .רדסהב עיפומש
.הרידב הבחרה/םיצופיש עצבל

?םהיי ח לכ ךרואל הרטמ תייסנפ םהל תחטבומש םיחוטב תויהל םילוכי הטמו 1945 ידילי ךיא

,םימייקה תורוקמב לכשומ שומיש חיטבהל ידכ .םיאולימ ןרקבו למג תופוקב םיקיפסמ תורוקמ שי םויה רבכ - הבושת

םיזוח ומתחיי וב ,שדח הוותמ עבקנ ,םיקיתווה םירבחה םתוא לש תוינויסנפה תויוכזל עבג לש התוביוחמ תא קזחלו
לכ אלל) היסנפל תדעוימה למגה תפוק ת א ררחשי רבחה ,הוותמה יפל .וז הצובקל ךייתשמה רבח לכ לומ םיישיא

.עבג לש הרטמה תייסנפמ ןטק וניהש ,עובק ישיא םוכס למגה תופוקמ םלושי שדוח ידמ ךכבו (םייחה ןרקל רשק
תא םיחיטבמו םידדחמ םיישיאה םיזוחה . םיאולימה ןרקמ הרטמה תייסנפל שרדנה םוכסה תא םילשי ץוביקה

.םהימי תירחא דע עבג לש הרטמה ת ייסנפל םהילע םימותחה לש םהיתויוכז


יונישה תווצ ,הכרבב
9

+ 67 ןודעומ תינכת


08:30 - 10:30 תועשה ןיב " - רקובה תחורא ןודעומ" – 02.11 ישילש םוי


הפאמו הפק ,רקוב תחורא – 08:30


ךילהל םירושקה םינוש םיאשונב תולאש תולעהל היהי ןתינ הב םערב רינ םע השיגפ – 09:30


(תולאש ןיכהל םינמזומ ) .יונישה
.רבחל ןודעומב "הילאוטקא הפק" - 04.11 ישימח םויהפאמו הפק – 17:00הגויה םלוע לע ונל רפסתש ינולא תיגש תא חראנ – 17:20
,תוארתהלו בוט עובש ףוס

.ןיול תנע


10

. עבג תצובקל 100 ה היילעה גח

לש עובש ףוסב ,היילעה גח תא גוגחנ ,רבמבונל 19 ,ולסכ ו"ט ךיראתב

: םיעוריא


19/11 ה ישישב

הרישעו תיגיגח םיירוהוב תחורא @


,םעפ ומכ תבש תלבק – ברעב @


יווהמ םיטרס, םישדח םירבח תלבק ,תוכרב: ללוכה ימינפ ברע @

ה הגחל ונירבח בטימ י"ע ובתכנש םישדח םיריש תפישחו ,םוקמה

.עבג לש 100


רוביצב הריש @


יסקיא םע הדקרה @

20/11 ה תבש


תורבקה תיבב סקט @


תנש לש תוכורעתה רדחו רוקיבל חותפ םינושארה ףירצ ןואיזומ @

. 100 ה"עבגב םוליצ תונש 100 – " זר איג םע שגפמ – ברעב @


תימוקמה הירוטסיההמ קלח תויהל ואוב


םיעוריאה לכב םישגפינ ......זא

100 ה תווצ


11

. תרופ יתור לש תודובעה תכורעתל ןורחא םוי 30.10.20214 תבש םוי
.ןוילע ןויע רדחב םוי לכ 9:00-19:00 מ החותפ הכורעתה
. 100 ה תווצ , תונהילו תוארל םינמזומ

100 תווצ

12

! עבג וקסיד תא ,יפוס ןפואב וקרפ עובשה
.(באפה לש היינשה המוקה)

"עבג וקסיד" :ורכזל יתבתכש ריש ףרוצמ
.תונומתו
3878 ןפג ינד – עמתשהל

13

14

...ונעדי אל ונחנאו העתפה


"ונעדי אלש אל הז" | עלס ףוס
תישמש ןודעומ | 21:00 , 6.11.2021 תבש יאצומ

יאלמה רמג דע ₪ 40 :תמדקומ הריכמב לאערזי קמע ז"אומ בשות | ₪ 50 :סיטרכ

ךישמה םשמו ,ל"חנה תקהלב תריש , 10 ליגב רתנספ ידומילב לחה ,עבג ץוביק דילי ,ןרתנספו רצוי - רמז עלס ףוס
ןפלוא תוקפהב םא ןיב םיטלוב םינמא םע הלועפ ףתיש םינשה ךרואל .םי לשוריב לוחמו הקיזומל הימדקאב םידומילל
םיריש לש בחר ןווגמ םע םינוש םיבכרהב ירבע רמזו הריש יעפומב ףוס ףתתשמ ליבקמב .ץראה יבחרב תומב לע וא
.תונונגסו

םע חלצומ תוע פוה בוביסל אצי הנורחאה הנשבו הרוכבה םובלאל םירמוחה תא שביג ףוס ,תונורחאה םינשה ךלהמב
עפומב "ונעדי אלש אל הז" םובלאה תא קישמ ףוס תעכ .הנורוקה תוצרפתה תובקעב עטקנש ,ותוא הוולמה הקהלה
.יגיגח

רמזה תועפשה רשאכ ,םיפסונ םינגנו הקהלה ירבח תופתתשהב ,רדנרב יש לש ותקפהב ילארשי פופ - קלופ םובלא
.םירישב תורכינ ץוביקב תיבהמ ירבעה

סטרופסס דרו :הריש // עלס ףוס :ה רישו רתנספ
ינרק ףסא :הרישו םיפות // רלצו קרב :הרישו סב // ןורי איג :הרישו תורטיג

שדח ויז :םוליצ טידרק

.דבלב קורי ות ילעבל הסינכה
.תואירבה דרשמ תוארוהו תויחנה יפ - לע תלעופ לאערזי קמע תירוזאה הצעומה
04-6040575 תעפי םיעפומה םלוא :םיטרפל
15

.לארשי יעקרקמ להנמו ימואל חוטיב , הסנכה סמ לעו תפסונ תעד תווח לע יתעדל תמאה


:ןונקתה לע 1 .
וראשנ םהב םגו ןונקתהמ ןטק קלח לע קר םירבסה ורסמנ ןייטשדלוג ןתנוי ד"וע םע ברעב א .
.תופסונ תולאשו ,והמ עדי אל אוהש ןגוה םייח ביצקת – ה"קת אשונב הלאש ינמיס
ןולע ותואבו ןורוד תימרכ ד"וע לש ןונקתה לע תפסונ תעד תווח לבקל הטילחה תוריכזמה ב .
בר ןומא יא ררועמ הז דחוימ הרקמ .תפסונ תעד תווח ה תייה רבכש ריכזמה רשא בתוכ

.ריכזמה רשאב
םהל ריבסה אל שיא ןידעו םהיבגל ולש תועמשמהו ןונקתה תא םיניבמ םניא םירבחה בר ג .
.ולוכ תא
רשפא יא תוריכזמב הילע טלחוה רשא ןורוד תימרכ ד"וע לש תפסונ תעד תווח ילב ןכל ד .
.םדקתהל

:לארשי יעקרקמ להנמו ימואל חוטב הסנכה סמ , תילכלכ תונכתיי 2 .
הלאו ולש תרוכשמה שולתמ ימואל חוטבו הסנכה סמ םלשמ דחא לכ ילאיצנרפיד רכשב א .
תורוכשמה תא ם ינזאמ ימואל חטבו הסנכה סמ יפותישה ץוביקב .ץוביקל םירזוח םניא
.ףדועה תא ץוביקל ריזחמו תוכומנה םע תוהובגה
הארנה יפכ הנשב םילקש י נוילימב ידי לע ךרעמ ימואל חוטבו הסנכה סמב הז שרפה ב .
.ןובשחב הלוכ תא החקל אל תילכלכה תונכתיה

ץוביקב הינבב ,הריד ן יינבל םילקש יפלא תואמ חקול לארשי יעקרקמ להנמ תיטרפ הינבב ג .
.םולכ חקול אל לארשי יעקרקמ להנמו רבחל אלו הדוגאל תוכייש תורי דה יפותיש
ן וילימ 145 ורכמי הנשה רמוא הרקב תא להנמ לופש יפכו קנע ידעצב תמדקתמ הרקב ד .
.להנמה לופ לע ךמוס לבא חורה היהי המ עדוי ינניא . הרקב תודלותב הלודגה הנש .לקש
תוריד ץפשל ,טולקל , תונבל ךישמה ל לכות עבגש תחא ,תויועמשמ יתש שי הרקב לודיגל ה .

ן וילימ השימחכ (דבלב יתכרעה יפל) ךוסחתו הרקב רבשמ ינפל רבעב היהש יפכ חומצלו
.לארשי יעקרקמ להנמו ימואל חוטב הסנכה סממ םילקש
ךילהתב ושענש תויעטה לכ תא ןקתל הלוכי הרקב תחימצש תמאה תא רמול םג ךירצ ו .
השימחה תא ךוסחנ אל לבא (דועו ה"קת ,תויסנפ ,ידועיס חוטב ,הסנכה סמב).יונישה
.הנשב לקש ן וילימ
סמל וכליש ם ינוילימה תשמח תא תוסכל לוכי וניא םירבח רכשמ תוסנכהב לודיג םוש ז .

.לארשי יעקרקמ להנמו ימואל חוטב הסנכה
.הריד תונבל םילוכיש הלאל אלא םהיתוחפשמלו קשמ ינבל הייהת אל הטילק ח .
"זפ לגעל היתרכמ אל תפאוש רורד ישפנ דוע יכ" 3 .
.ןרוג ילא16

וגאב רמגנו ליחתמ לכה


.רושיגל ךלנ םא אלא,תדמוע הניעב העיבתה,תוניברוטה דגנ וא דעב יטנוולר אל

וכו םיסכנ סנוכ/לגר תטישפ סנכנ יכ , םייטנוולר אל םייח תוחרוא יונישל םה י נימל םיכלהמה לכ

. דורשל לקשה תא דרגיי ושפנל דחא לכ,ךוניח/תואירב/תילאיצוס ןוחטב תשר אל

. תיתרבח תודיכל םוש אלל וגא תומחלמ םע ךסכוסמ כ " כ םוקמב טלקהל הצור ימ?הטילק

קובדל ו םימשא שפחל קר.״ונעגפ החילס״,״וניעט החילס״ ןיא שפנ תולדג ןיא,רחאב״סנכנ״ דחא לכ

. ונדיתע ןובשח לע וגא תומחלמב

הנכס ינפב םידמוע אל םה…םהלש סיכל עיגי הזש דע,םייפכ ונל אוחמל םילוכי םירחא םיצוביק
. תימויק. ימויק דוחייב,קפוא אללו ךסכוסמ,הזכ םוקמב טלקהל ונידלי תא דדועל הביס םיאור אל ונחנא
דראצירו תנסא

17

1910 ץרמ םילשורי תורחה ךותמ

ידי לע , 1901 רבוטקואב 25 - ב הדסונ רובת רפכ הבשומ
הצובקה .הנושארה היילעהמ ינשה רודה ינב לש הצובק
ןורכז תובשומהמ ןאצומש תוחפשמ 21 התנמ
,תובשייתהה תישארב .היפשו הניפ שאר , הלוטמ , בקעי
ומשכ "ה?ח?ס?מ" םוקמל אורקלו ךישמהל םיבשותה ורחב
.םיברע םיסירא רבעב וררוגתה ובש דומצה בושייה לש


הנבמה יכ ,םימב רוסחממ לבס בושייה .א"קי תרבח ידי לע רובת רפכ הכמתנ תונושארה תושקה היתונשב
.האלה תוריהמב םורזל םשגה ימל ומרג יגולואיגהו יפרגופוטה

יאודבה טבשה לש תויאלקחה תובינגה תייעב םג התייה ,דדומתהל םיבשייתמה וצלאנ םמעש םיברה םיישקה ןיב
.אשונב ירוביצ ןויד לש ומוי קל ףונמ הוויה תובינגה ינפמ תוננוגתהבו הרימשב ךרוצה .חיבצ - א ברע ,ךומסב ןכשש
.רובת רפכב , 1909 חספב ארויג - רב יאשחה ןגמה ןוגרא ישאר לש הדיעו לש המויקב היה ואיש


18

– 8.7.1824 ) יקצוסיו סומינולק באז לארשי ץראב רקיב ,הנושארה היילעה לש המוציעב ,( 1885 ) ה"מרת תנשב
ןויער הגה יקצוסיו .םויה דע התה תיישעתל רשקנ ומשש , םסרופ מה התה רחוסו היסורב ןויצ יבבוח ישארמ ,( 24.5.1904
שולשש םכוס .םחל תיבו הלמר ,הזע ,םכש ,תרצנ ,דול ומכ ,תויברע םירעב םיינוריע םיידוהי םיבושיי םיקהל – 'ינכפהמ'
הזעל אציש ןיערגה . םכשו דול ,הזע הנייהת (הפוקתה ןושלב "ןיינמ") תובשייתהה יניערג ואצי ןהילאש תונושארה םירעה
רתוי הזעב ויה רבכ ( 1886 תנש ףוס) ז"מרת תנש םייקלא םיסנ םכחו שולש םייח םהרבא ודמע ושארב .םלוכמ לודגה היה
.החוור ייח ויחו דובכב וסנרפתה םלוכ . תודדונ תויונחמו רחסמ יתבמ וסנרפתה הזעב םידוהיה .תוידוהי תוחפשמ 30 מ -
עיצה הלה .הדוהי - ןב רזעילא םע שגפנו םילשוריב םייקלא םכח רקיב ( 1908 ) ח"סרת תנשב . דואמ יתד היה הזעב בושייה
יבשות ינפב הדוהי - ןב לש ותעצה תא םייקלא איבהשמ .ופיבו םילשוריב ומכ ינרדומ ירבע רפס תיב הזעב םיקהל םייקלאל
.םיכמותלו םיללושל רוביצה גלפתה ,וריע
בור תא ענכ ִש ,העצהב ךמתש םייקלא
הדוהי - ןב תרזעבו ,ויתובקעב תכל ל םישנאה
ירבע רפס תיב .םירומ ינש הזעל ועיגה
ד"יב תמייק הדבועל היה הזעב ןושאר
ךותב ויח םה ). 1910 ) ע"רת רייאב
תודידי יסחי לע הרימשבו תיברעה הביבסה
םייתנש רובעכ .םיברעה םהינכש םע םיבוט
טסוגוא) ט"פרת בא שדוחב .לוכה הנתשה
ט"פרת תוערפ לש ןכלהמב ,( 1929
, הזע ידוהיב עורפל הזע ייברע וסינ ,ןורבחב
םייקתהלמ הקספ הזעב תידוהיה הליהקה
תיפוס ולסיח תוערפה ט"פרת תוערואמב
תונויסינה לכ .הזעב תידוהיה הליהקה תא
םינשב ריעב ידוהיה בושייה תא שדחל
.והות ב ולע ןכמ רחאלש
'הייקנ' ריעל הכפה הזע
. םידוהימ

1903 יאמ ץילמה ךותמ


19

20

הקושקש

ונתיבב ינוגדחה לושיבה ןוויגל תונויערה יאלמשכ ,הנורחאל :הככ זא
ךכ לכ ןיינעמ אל .הקושקש ,לשמל םע ןווגל ונטלחה ,םיאלפ םצמטצה
לככ םמעשמ אוה לבא ונלש ןוכתמה תא איבהל ונלוכי .םיעט לבא

ןוכתמה םכינפלו הבונת לש ןבלה ףשה תא ונסי יג זא .םירחאה
,תוירט תוינבגעב רישע תוינבגע בטור םע ןיכהל לוכי דחא לכש הקושקש ןוכתמ
םיציב ,תוניבג םע התוא גרדשל ולכות .םימודא םילפלפו ףירח קורי לפלפ
ןפואב בככמש יתרוסמה לכאמה ?האלפנ הקושקש ןיכהל ךיא .תורחא תופסותו
תאלמ ,תיטנקיפ ,תיסאלק הקושקשל ןוכתמב םכל הכחמ ילארשי תיב לכב עובק
םע גרדשלו םכמעטל תולקב םיאתהל ןתינש ,הנכהל דואמ הלקו םימעט

. תושדח תופסותןומכ ףכ 1 םיביכרמה
םעטה יפל) חלמ
( ) םעטה יפל) הקותמ הקירפפ הלונק / היוס / תיז ןמש סוכ יצח
( ) םעטה יפל) הפירח הקירפפ םיבייח אל) תופולק תולודג תוינבגע 6
( םעטה יפל) רוחש לפלפ ( ץלמומ ךא תוינבגעה תא ףולקל
5-6 םישנאה תומכ יפל) םיציב ( 3 תופולק םוש יניש
הטפ תניבג תויבוק : תוירשפא תופסות םיקונמ םיקורי םיפירח םילפלפ 2
הניבג / הבונת תירגלוב הניבג / הבונת םינצרחמ
הבוהצ סג םיכותח םיקותמ םימודא םילפלפ 3
תוינבגע קסר לש תושודג תופכ 3
תינבת לדוג - הבחר תבחמ
21

: הנכה תוארוה

ףירחה לפלפהו תוינבגעה תא םיכתוח .בטורה תנכהב םיליחתמ
. תוסג תוכיתחל םימודאה םילפלפה תאו ,םינטנטק םיעבורמל


,תוינש 30-40 ךשמב התוא םיממחמ .ןמש סוכ יצח תבחמב םיחינמ
םהש דע תוקד 3-4 ךשמב םילשבמו םילפלפה תא תבחמל םיפיסומ
. טעמ םיככרתמ


םיכימנמ ,תונידעב םיבברעמ ,תבחמל תוצוצקה תוינבגעה תא םיפיסומ
. תוקד 6-7 ךשמב םילשבמו תבחמה תא םירגוס ,תינוניב שאל םוחה תא

ת . בחמל ותוא םיפיסומו קד קד םושה תא םיצצוק


םיבברעמ ,תבחמל םינילבתהו םושה ,תוינבגעה קסר תא םיפיסומ
. םימעטה ד י ח ו אל תוקד 1-2 םיניתממו


7 ךשמב םילשבמו הסכמב התוא םיסכמ ,תבחמל םיציבה תא םיפיסומ
הניבג תויבוק םג הז בלשב ףיסוהל ץלמומ .תונכומ םיציבהש דע תוקד
הבוהצ הניבג וא הבונת הטפ תניבג ,הבונת תירגלוב
22

עובלגב תוברת21:00 - 31/10/2021 'א םוי
: ןימזהל םיאג - ףרועה דוקיפ ףותישב עובלגה ז"אומ
!!! העפוהה – ונינד ןריל


.רשכומ יאנומזפו ןיחלמ ,ילארשי יאקיזומו רמז אוה ונינד ןריל
עיגה הב ,'דלונ בכוכ' תילקיזומה יטילאירה תינכות לש תיעיבשה הנועב ותופתתשה םע ילארשיה להקה תעדותל ץרפ אוה
.דבוכמה יעיברה םוקמל
.ישישה םוקמל הב עיגהו 'אבה בכוכה' תינכותב םג ףתתשה ךשמהב
. תילארשי המשנ תקיזומ םע בולישב ןידע קורו פופ לש םיווקב ןייפאתמ ונינד לש ילקיזומה ונונגס
21:00 מ"חע גנילזיצ תיב
https://hagilboa.smarticket.co.il : רתאב - דבלב ₪ 20 ב םיסיטרכ
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע הסינכה

2021 רבמבונ
20:00 - 15/11/2021 'ב םוי


ת ֹוד ָּג ַא ת ֹור ָצ ֹונ םי ִטּוע ְּ פ םי ִר ָב ְ ּד ִמ
:עוריאל ןימזהל םיאג הטישה תיב ץוביקו ,עובלגה ז"אומ ,ח"מלפה רוד תתומע
ח"מלפה תמקהל הנש 80

הטישה תיב ץוביק א"דח – עוריא תליחת 20:00 תוסנכתה 19:30
: תינכתב
."ח"מלפה רוד" תתומע ר"וי , שיבג הקייש ('לימ) ףולאו הצעומה שאר רונ דבוע – החיתפו הכרב ירבד
.הטישה תיבב ח"מלפה תוליעפ לע ןוירוג - ןב יגח םע - רופיסו הריש ברע
םויה דעו זאמ םיריש - ןורטעבגה לש העפוה
ןמזומ רוביצה - תישפוח הסי נכה
0542555828 - אגרש ןנור :םיפסונ םיטרפל
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע הסינכה


11:30 - 20/11/2021 תבש
: ןימזהל םיאג ,דורח ןיע תונמאל ןכשמה – הקיסומ ינינפ"

םלוע יקבוח רתנספו לילח ילילצ
רורד ינוי :םילילח ףלוו תירוא :רתנספ
תושבי הצוח עסמב רורד ינוי ,ימואל ןיבה הפישנה ילכ ןמא תא תחראמ ,ףלוו תירוא ר"ד תינרתנספה
.םייטוזקאו םייסאלק םילילצ לא
11:30 ,דורח - ןיע תונמאל ןכשמה םוירטידוא
0523423085 יפיצ 04 - 6486038 – םיפסונ םיטרפל
https://ehm.smarticket.co.il : םיסיטרכ תשיכרל
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע הסינכה


20:30 25/11/2021 ישימח
,סיפה לעפמ תוסחב עובלגב םיריעצה זכרמ ס"לכת ףותישב ,תוברתה 'חמ
"סיפ תומיב" עפומל ,םכתא םינימזמ
,תידגאה ןומימ יריש הנשהו
מ"חע "גנילזיצ תיב" םלואב םייקתי עפומה
.הכוז םדוקה לכ טלחהב םינורחא םיסיטרכ !! דבלב ח"ש 30 סיטרכ ריכמ

23

: םיסיטרכה תריכמ רתא
https://hagilboa.smarticket.co.il
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע הסינכה

: םייונמו םיגוח , םייתנש םיעוריאל השיכרו םושיר

2021 - 2022 םייונמה תנוע - םיפטחנ תומוקמה - המוציעב המשרהה

תוברתה תייווחל ףרטצהלו רוזחל םכתא ןימזהל םישגרתמו םיחמש ,תוברתה תקלחמ
, עובלגב
: םכרובע תוחותפ תוינכותה לכ ,ךרדל תאצוי 2021 - 2022 םייונמה תנוע
םייונמ" , (תוגצה 3 ) 8-12 "םלוע קבוח" ,(תוגצה 7 ) םירגובמל ןורטאיתה תרדס
.(תוגצה 7 ) 3-7 "םינהנו
.דבלב 11/11/2021 דע םייקתת םייונמה תשיכר
https://hagilboa.smarticket.co.il רתאל סנכיהל שי םייונמה תשיכרל
.תוגציימ תונומתו תוחבשמ תורוקיב ,תוגצהה לע עקר אורקלו טטושל ,רתאל סנכיהל וישכע רבכ םינמז ומ
דחואמ דורח ןיעב "גנילזיצ תיב" םיעפומה םלואב ומייקתי תוגצהה
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע היהת םלואל הסינכה


09 - 11/12/2021 הדיעצ ימי - 3 עובלגב תורוד זכרמ
(םורד) "לארשי ליבשב םידעוצ
9-11/12/2021 םורדב םיפוצר הדיעצ ימי 3 ל םינימזמ
. תבש ,ישיש ,ישימח םימי
.ףרוצמה ץבוקב םיטרפה לכ
04-6421050 עובלגב תורוד ידרשמב המשרה
01/11/2021 דע 0522256142 ןמטייל תלצבח וא

: םיקמעה גוח םיעובק םישגפמ

(םיקמעה גוח תרגסמב) םע ידוקיר 19:30 'ג ימי
.םינהנ םגו ,תוגוז ,םילגעמ ,ןושארה דעצהמ םידקור לדיירט ןצינ תכרדהב
054 - 6633713 – ןצינ םיטרפל , תישפוח הסינכ , עבג ץוביק א"דח

(םיקמעה גוח תרגסמב ) ילשמ רפס – ך"נת גוח 18:00 'ג ימי
.ך"נת ירפס םע עיגהל םינמזומ עובלג הלעממ ןמצלוה ידע תייחנהב
.דחואמ דורח ןיע רבחל ןודעומ ב םישגפמ ינשה וקלחב םוזב ורבעוי םירועישה הנשה לש ןושארה קלחב
052-3792901 אבכוכ תיגח םיטרפל , 18:00

דורח - ןיע תונמאל ןכשמה ןואיזומ

תוכורעת
טנופסרפו רטמד - דבלמ זר הענ
םיפי םירבד חוכשל – ביבל הליה
חור יכלה 22 – יסגא ריאמ
ילדב טעוב - דלוג ןתנוי
https://museumeinharod.org.il/ דבלב טנרטניאה רתאב םיסיטרכ תשיכר
רוגס - 'א ימי , 14:00-10:00 תבש , 13:00-10:00 'ו ימי , 16:00-9:00 'ה - 'ב םימי :החיתפ תועש
ehm.Smarticket.co.il םיסיטרכ תשיכר
'ה - 'א םימיב 4 החולש 04-6486038 םיפסונ םירוריבל דורח - ןיע תונמאל ןכשמ


,םהילא הסינכהו קוריה ותה תויחנה פ"ע םילעופ םינואיזומה
.ההזמ הדועת + הנורוק תקידב לש תילילש האצות תגצהב וא םילחמ/ןסחתמ תדועת תגצהב תינתומ
.םירוטפ 3 ליג דע תוטועפ

24

: תוגצהל םייונמה תינכתל המשרהה החתפנ 01/09 ךיראתב
(תוגצה 7 ) םירגובמל יראוטרפרה ןורטאיתה תרדס •
.דבלב 11/11/2021 דע םייקתת םייונמה תשיכר
https://hagilboa.smarticket.co.il רתאל סנכיהל שי םייונמה תשיכרל
.תוגציימ תונומתו תוחבשמ תורוקיב ,תוגצהה לע עקר אורקלו טטושל ,רתאל סנכיהל וישכע רבכ םינמזומ
דחואמ דורח ןיעב "גנילזיצ תיב" םיעפומה םלואב ומייקתי תוגצהה
!!קוריה ותה הוותמ פ"ע היהת םלואל הסינכה


םכנימזהל םישגרנ – לאערזי עובלג הקיסומה תיב
המוציעב ב"פשת םידומילה תנשל המשרהה
תומוקמ וניירש
אבה ר ושיקב םשריהל ןתינ:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeBVKiBxCXwCs.../viewform
04-6598212 םירוריבל

הנושארה הרושהמ םיצרמ י"ע תוחנומ תולועמ תורדס ףרטצהל םינימזמ – עובלגב תורוד זכרמ
: רתאב המשרההwww.dorot-bagilboa.org.il
04-5421050 םירוריבל

דורח - ןיע ןמרוטש תיב ןואיזומ

2021 'מצד - דע האחמ תודע : הכורעת
. ןורחאה רושעב “תימוקמ תודע” תוכורעתמ םייתרבח םיקבאמו האחמ לש םיליבומ םייומיד םיגצומ הכורעתב ." האחמ תודע " השדח
,םידרח ,םיפויתאה קבאמ ךרד ,םילהואה תאחמב לחה ,תילארשיה הרבחה יקלח לכל תועגונה תואחמ םיפקשמה םימולצת הכורעתב
ה ,םישנ דגנ תומילא ,םיטילפ
.הנשה רופלבב תואחמה אישל דעו םיב”טהלו תיברעה הרבח
www.beit - shturman.co.il .ןואיזומה רתאב קור יה ותה תויחנה פ"עו שארמ םושירב תנתומ הסינכה
04 - 6486328 : םיפסונ םיטרפל מ"חע ןמרוטש תיב

ןמואה תופתתשהב , 12:00 02/10/2021 תבש הירלג חיש ילדב טעוב
https://museumeinharod.org.il/ דבלב טנרטניאה רתאב םיסיטרכ תשיכר
רוגס - 'א ימי , 14:00-10:00 תבש , 13:00-10:00 'ו ימי , 16:00-9:00 'ה - 'ב םימי :החיתפ תועש
םימיב 4 החולש 04 - 6486038 םיפסונ םירור יבל דורח - ןיע תונמאל ןכשמ ehm.Smarticket.co.il םיסיטרכ תשיכר
******************************************************************************************************************** 'ה - 'א
!םלועב תולודגה תוקפהב תורפוא תללוכ הליבחהםינגומ םירויד / םיצוביקל דחוימב ונבנ יתוכיא יסאלק ןכות תוליבח
.החונ הנרקהו הייפצ רשפאמ רשא VIMEO ב חונ קניל ידי לע תופצל ןתינ!םיביהרמ טלב יעפומו םיטרצנוק

!דועו ,ביהרמ עונלוק יטרס לוקספ עפומ ,םירוברבה םגא , וטלוגיר , ןמרכ , הדיאא :המגודל םיעפומ

!דחוימו ידעלב ןכות


תילגנאו תירבעל אלמ םוגרתב םיעפומה לכ

"ךכ לכ תיתימאו השיגנ התייה אל םלועמ הרפואה"


הלא ריש :תוריכמה תלהנמ לומ תונמזהו םיטרפל

רזוח ליימב בישהל ןתינ


[email protected]

054-7773734 פאסטאווב וא דיינב םג ןתינ
- www.ariaonscreen.co.il ונלש רתאה תבותכ

25


Click to View FlipBook Version