The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 1 กักตัวกันเถิด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 1 กักตัวกันเถิด

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 1 กักตัวกันเถิด

คนน่ารัก เป็นกำ�ลังใจ
ต้องกักตัวเอง ให้ทุกคนนะฮะ

นะคะ สู้ๆ

ตCอOนVทIDี่ -11/914

“กักตัวกันเถิด”

โฮ๊ะ!?
นั่นป๊าจ๊ะโอ๋
เป็นอะไรอ่ะ?

เก็บตัวๆ
กักตัวๆ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

สุดยอด! ...
เก็บคอ งอเข่า รีบร้อน
พลิ้วมากฮะ
มากเลยนะนั่น?
ฟบุ่ ! ฟบุ่ !
ฟ่บุ ! Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต

ป๊าคะ ป๊า... นั่นสิ... ไม่คิดจะ
ทำ�ไมต้องรีบเข้า ทักทายลูกๆ
ห้องขนาดนั้นอ่ะ ซะหน่อยเหรอฮะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวกิ ฤต

“ลูกๆ” นับทอง
เหรอ? นี่พูด ฟังป๊าดีๆ นะลูก

เหมือนตัวเองก็เป็น ป๊าต้อง
ลูกด้วยเลยนะ ห่างนับทอง
14 วัน
แน่นอนสิ
อ๊อดก็ลูกนะ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

ต้องเหงาระทม ปมท๊าไาำ�ปเไนทมี่ยอำ�!อ่ะ!!คะไะร?
ตรมตรอมยอมเดียวดาย
Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต
ไม่ออกไปจากห้องนี้
เด็ดขาด

แบบนี้ หนีคดี แค่ไม่ออก
ต้องไปทำ� ต้องอยู่แต่ในห้อง ไปนอกบ้าน
ความผิด ก็พอไม๊?
แล้วก็ แบบนี้เหรอ
หนีคดีมาแน่ๆ
ชัวร์เลย!

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวิกฤต

ใช่เลย ภาษากบวันละคำ� เมจา้ากอไ๊อปดแอล๊อ้วด แ ปหลลบกว่บซา่อดคนานนตรัว้ า ย
!!! วันนี้ขอเสนอคำ�ว่า

“กบดาน” ฮะ

ไนปทะชเำ�ัฟ้นรรไ้าม้ยย่ไ!ใ!ด!ค้ ร

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ยั วกิ ฤต

ก็แค่... เพื่อนร่วมงานของป๊า แล้วเขาก็ แล้วเขาก็
ที่เดินทางกลับมาด้วยกัน ไปทำ�งาน ไอ จาม มีไข้

จากการประชุม

ทีแรกก็ แล้วก็
ดีๆ อยู่หรอก ล้มฟุบไป!

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสูภ้ ยั วกิ ฤต

*ข้อมูลเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.

“กรมควบคุมโรค” ของไทยเรา ประกาศชื่อสถานท่ีเส่ียง
มากถึง 105 แห่ง ที่หากใครเข้าไปใช้บริการ ก็แทบจะทุกที่
เลยนะฮะเนี่ย...
จะต้องกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 14 วัน

ต้องหลีกเลี่ยง สถานที่เสี่ยงเหล่านี้
เลยนะรู้ไม๊

ก็คือสถานท่ีท่ีพบผู้ติดเช้ือและยืนยันแล้ว

ส่วนมากเป็นสถานที่ท่ีคนแออัด สัมผัสใกล้ชิด

มีการพูดคุยส่งเสียง เช่น สนามมวย สนามกีฬา

ผับ บาร์ สถานบันเทิง บ่อนการพนัน

ร้านเสริมสวย ขนส่งสาธารณะ

แล้วก็งานประเพณีต่างๆ ท่ีคนมาชุมนุมกัน

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ยั วกิ ฤต

ป๊ากับเพื่อน แล้วก็... ไม่จริงใช่ไม๊
ก็ส่งเขาไป รพ. !!!
รพ. ให้ป๊า รพ. นะครับ
กักตัวรอดูอาการ ผลการตรวจพบว่า
ว่าติดด้วยไม๊ โควิด-19 ผู้ป่วยที่เรารับมา
ติด COVID-19...
เชียวนะ ทำ�ไม
ป๊าช่างโชคร้าย “โค” นี่น่ากลัวนะ คุ้นๆ นะ
มีตำ�นานกล่าวไว้ว่า นิทานอีสป

แม่กบตัวนึง ล่ะสิ

ไปพองตัวแข่ง
สุดท้ายก็ตาย

ท้องแตก...

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

ท่ัวโลก ดูข่าวซะบ้าง วันน้ี 31 มี.ค.63
ตายไปเกือบ นะอ๊อดอ๊อด เพียง 22 วัน นับจาก
สี่หมื่น!!! วันท่ีพบผู้ป่วยรายแรก

ไม่จริง ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ประชาชน
ใช่ไม๊ฮะ รายใหม่ 127 ราย ยอดผู้ป่วย ควรกักตัวอยู่แต่
ในบ้านนะคะ
ยืนยันสะสม 1,651 ราย
เสียชีวิตรวม 10 ราย

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ยั วิกฤต

อย่างง้ีไง อย่างป๊าโอ๋เนี่ย
ป๊าเลยต้องกักตัวเอง ไม่ต้องกลัวติดเชื้อโรค

14 วัน หรอกฮะ

เพ่ือให้แน่ใจ เขาว่ากันว่า
ว่าไม่ติดไวรัส คนบ้ามักไม่ป่วย
COVID-19
นะฮะ
ไม่เป็นคนเอา
เช้ือโรคมาแพร่ Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต
ในบ้านเรา

นับทองเอา ถ้างั้น ให้รู้ซะมั่ง
เจ้าอ๊อดอ๊อดไปปล่อย ตอนป๊ากักตัวนี่ ว่าอ๊อดอ๊อด
หนูจะอยู่กับใคร เป็นเด็กใคร
ได้ไหมลูก
ล่ะคะ?
ปoลk่อ.!ไ!ย!มก่ต็ไ้อดง้
ไม่ปล่อยอ่ะ
หนูจะเล้ียง

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสูภ้ ยั วกิ ฤต

สรุปว่า ป๊าใกล้ชิดกับผู้ป่วย Social Distancing : หา่ งผคู้ น=หา่ งไวรสั
หรือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว Self Quarantine : กกั กันตวั เอง
ป๊าก็เป็นผู้มีความเส่ียง ต้องกักตัว Self Isolation : แยกตนเอง
14 วัน เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่เอา
Work From Home : ท�ำงานจากท่ีบ้าน
ไวรัสไปแพร่ให้คนอ่ืนๆ
แล้วก็ต้อง เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
อยู่แต่ในห้องนี้ ครอบครัว และประเทศชาติไงล่ะ
ตามหลักการ แค่อยู่เฉยๆ ก็ช่วยชาติได้ ไม่สร้าง
“3S1W” ไง
ภาระให้ใคร เจ๋งใช่ไม๊ล่ะ?

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

แล้วโรคนี้ ไม่พูดถึงอ๊อด นับทอง แล้วอ๊อดอ๊อด
จะติดอ๊อดอ๊อด ไม่รักไม่ห่วงอ๊อด อุดหูไว้ก่อน ก็เอาหูมาแนบประตู
นั่นสิ เลยเหรอฮะ?
ด้วยไหมคะ หน่อยสิ มีหูไม๊
เราน่ะ?

อ๊อดอ๊อดก็
เป็นลูกป๊าคนนึง

นะฮะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต

แก... กระซิบ
เป็น... อะไรกันอ่ะ
กบ... ... ?

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ยั วกิ ฤต

ยังไงก็... โปรดติดตาม ค่อยๆ เรียนรู้
การกักตัวแสนบันเทิง 14 วัน เรื่องโรคร้าย แล้วเราจะ
ของป๊าโอ๋ได้ที่เพจอ๊อดนะฮะ
ชนะไปด้วยกันนะฮะ
ตอนต่อไป
เราจะป้องกันตัวเองและผู้อื่น Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวกิ ฤต

จากไวรัสได้ยังไงนะฮะ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PRODUKSI REKA TANDA
Next Book
TS25