The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ALL KOLEKSI SKEMA PERCUBAAN PAM1 2018 (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amsyarammar, 2019-01-10 20:50:33

koleksi penggal 1

ALL KOLEKSI SKEMA PERCUBAAN PAM1 2018 (2)

KOLEKSI PEP. PERCUBAAN NEGERI ,
PENGAJIAN AM 1 (900/1), STPM 2019

Isi Kandungan : MUKA SURAT CATATAN
BIL PERKARA (NAMA SEKOLAH/NEGERI) 2
5
Panduan Permarkahan Bhg B dan Bhg C 18
1. Kolej Tingkatan Enam Kulim. Kedah 30
2. SMJK Jit Sin, Pi. Pinang 41
3. Kolej Ting 6 Seri Ipoh 53
4. Perak Set 1 69
5. Koleh Ting 6 Desa Mahkota, K. Lumpur 80
6. Kuala Lumpur. Set 1 91
7. SMK Dato Mansor, N . Sembilan 101
8. SMK Durian Daun, Melaka 113
9. SMK Infant Jesus Convent Melaka 123
10. Melaka Set 1 138
11. Muar , Johor 151
12. Sekolah Tinggi Kluang, Johor 165
13. SMK Ledang, Johor 180
14. SMK TKB, Johor
15. Johor Set 1
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1

PANDUAN PERMARKAHAN BHG B & BHG C

Bahagian B

Soalan Struktur
Bahagian ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Markah
bagi setiap soalan antara 3 hingga 4 markah.

Markah penuh : 15 markah markah Catatan
Kriteria 1 Soalan berbentuk Kemahiran berfikir Aras
Rendah ( LOTS)
Isi betul

Isi betul 1
Huraian betul + Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras
1 Tinggi (HOTS)

Nota:
1. Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap jawapan (seperti adanya kata hubung ‘dan’
atau perkataan lain yang membawa erti adanya dua jawapan ), maka jawapan calon yang
pertama sahaja yang akan diperiksa dan diberi markah jika betul.
2. Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi calon menambah bilangan jawapan,
maka jawapan yang selebihnya tidak akan diperiksa.
3. Terminologi seperti nama organisasi, jika ditulis dalam bentuk singkatan boleh diterima
sebagai jawapan. Contoh ASEAN, APEC dan sebagainya.
4. Terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K-ekonomi atau e-dagang tidak
perlu diberikan maksudnya dalam jawapan calon.

Bahagian C
Karangan
Markah penuh: 25 markah

A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:

1. Isi dan Idea (I) 5 markah
2. Hujah (H) 15 markah
3. Kemahiran Kebahasaan (B) 4 markah
4. Format 1 markah
25 markah

Catatan:

(i) Pembahagian markah untuk isi dan Idea (I):

Baik : 4-5 markah

Sederhana : 3 markah

Lemah : 1-2 markah

2

(ii) Pembahagian markah untuk Huraian (H):

Baik : 12 – 15 markah
Sederhana : 7 – 11 markah
Lemah
: 1 – 6 markah

(iii) Pembahagian Markah untuk kebahasaan(B):

Baik : 4 markah
Sederhana : 2-3 markah
Lemah : 1 markah

(iv) Pembahagian markah untuk Format (F) :

Memenuhi format : 1 markah
Penulisan (Pengenalan, 0 markah
Isi dan penutup)
Tidak memenuhi :
format

B. Cara Pemberian Markah

1. Pemarkahan bahasa (4)

1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan
struktur ayat potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang

terdapat di dalamnya tidak diambilkira.

1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah , demikian juga ejaan
yang sejenis.

Contoh ejaan yang sejenis:
Batuk, patuk – dikira sejenis

Suluh, buluh - dikira sejenis

1.3 Markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri
daripada satu ayat bagi setiap perenggan

1.4 Kepanjangan karangan
1.4.1 Karangan hendaklah tidak melebihi 400 patah perkataan. Karangan yang
selebihnya tidak perlu diperiksa.
1.4.2 markah maksimum untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan
adalah seperti berikut:

Lebih daripada 250 patah perkataan : 4 markah

3

151 hingga 250 patah perkataan : 3 markah
101 hingga 150 patah perkataan : 2 markah
Kurang daripada 100 perkataan : 1 markah

1.5 Mencatat kesalahan bahasa dan markah

1.5.1 Catat kesalahan bahasa di ruang kiri skrip jawapan. Setiap kesalahan
dicatat dengan angka 1.

1.5.2 Kesalahan struktur ayat ditandai dengan cara : ( ) – ditandai S
diruang kiri skrip jawapan

1.5.3 Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa, ejaan, tanda baca
ditandai dengan cara:

Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara:

1.5.4 Tidak relevan (TR) dan Tidak Jelas (TJ)

2. Karangan yang tidak langsung membincangkan tajuk beri markah 1 ( 1/25)

3. Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang berulang-ulang.

4. Adakalanya, anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah
menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butiran-butir yang
jitu. Oleh sebab itu anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh
daripadanya menyeleweng supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. Anda juga akan
bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya
menyeleweng daripada tajuk. Dalam hal ini, berilah markah kepada jitu sahaja.

5. Calon layak diberi markah impak/persembahan (1markah) jika jawapannya sempurna dari
segi format penulisan karangan, iaitu ada bahagian pengenalan, isi dan penutup.

6. Mencatat pemberian markah karangan.

6.1 Catat markah pada ruang kanan skrip. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu

diletakkan dalam bulatan
6.2 Tanda I – Idea, H – Huraian, B – Bahasa, F – Format

6.3 Nyatakan di bahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng.

NPaEmRaI:N…G…AT…A…N:…Ca…lo…n d…ik…eh…end…ak…i m…enjawabNdou. aKdadarPipeandgaentiaglaanso:a…lan…d…ala…m…Ba…ha…gian
C. Sekiranya calon menjawab ketiga-tiga soalan, hanya semak dua soalan yang mula-
mula dijawab oleh calon sahaja yang perlu disemak oleh pemeriksa.

4

KOLEJ TINGKATAN ENAM KULIM
09400 PADANG SERAI, KEDAH DARUL AMAN

Tel: 04-4855370/ Faks: 04-4855372

PEPERIKSAAN PEE-mRaiCl : [email protected] AM

SEMESTER SATU
( 2 JAM )

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2019
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A.Tandakan jawapanyang Untuk kegunaan pemeriksa
betul pada borang Jawapan Aneka Pilihan yang dibekalkan. Bahagian A
15
Jawab semua soalan dalam Bahagian B. Tulis jawapan dalam Bahagian B
ruang yang disediakan. 16
17
Jawab dua soalan sahaja dalam Bahagian C. Anda boleh 18
menjawab semua soalan tetapi hanya dua jawapan pertama yang 19
akan diperiksa. Bahagian C
20
Tulis jawapan dalam helaian jawapan yang disediakan. Mulakan 21
setiap jawapan pada helaian jawapan yang baharu. 22
Jumlah
Ikatkan helaian jawapanBahagian C bersama-sama dengan
muka hadapan dan helaian jawapan Bahagian B.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,
………………….. ……………………… …………………………

Jawabsemuasoalan. BAHAGIAN A [ 15 MARKAH ]
5

1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang konsep negara berdaulat?.

I. Mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa luar
II. Suatu kelompok yang mendiami sesebuah wilayah
III. Sebuah wilayah yang mempunyai institusi pemerintahan yang berkesan
IV. Negara yang mempunyai identitinya sendiri seperti ideologi, bendera dan jata sendiri

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

2. Yang manakah benar tentang sistem kerajaan persekutuan seperti yang diamalkan oleh
Malaysia?

I. Kerajaan pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan
II. Kerajaan negeri mempunyai kuasa pentadbiran yang kurang
III. Setiap peringkat kerajaan mempunyai kuasa yang diperuntukkan
IV. Setiap peringkat kerajaan memiliki kuasa autonomi perundangan

A I dan II B I dan IV
C IIdan III D III dan IV

3. Doktrin Pengasingan Kuasa yang diamalkan di Malaysia adalah untuk

A Mengelakkan penyalahgunaan kuasa
B Melibatkan rakyat dalam pentadbiran
C Melaksanakan sistem demokrasi tulin
D Mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama

4. Yang manakah benar tentang Ahli Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia?

I. Dalam tempoh yang sama boleh menjadi Ahli Dewan Negara
II. Tempoh sah memegang jawatan tertakluk pada tempoh kematangan parlimen
III. Keahlian seseorang ahli melalui pemilihan atau pelantikan
IV. Dalam masa yang sama boleh menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

5. Yang manakah bidang kuasa sivil Mahkamah Syariah?
A. Penukaran agama
B. Urusan tanah pusaka
C. Tidak sembahyang Jumaat
D. Menyertai pertandingan ratu cantik

6

6.  Laporan perbelanjaan pilihan raya mestilah dihantar kepada X dalam tempoh 31
X hariselepas tarikh keputusan pilihan raya disiarkan di dalam Warta Kerajaan.
yang dinyatakan dalam pernyataan di atas merujuk kepada

A. Pengarah Pilihan Raya Negeri
B. Setiausaha Pilihan Raya Negeri
C. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya
D. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya

7. Antara yang berikut , yang manakah yang merupakah sumber kewangan Kerajaan Negeri

?

I Bayaran cukai jalan III Bayaran pembaharuan pasport

II Bayaran lesen hiburan IV Bayaran zakat dan fitrah

A I dan II B I dan III
C II dan III D II dan IV

 Merancang dasar kewangan dan belanjawan negara
 Menyusun semula syarikat-syarikat diperbadankan milik Menteri Kewangan

8. Pernyataan di atas merujuk kepada B Perbendaharaan
A Bank Negara D Jabatan Perdana Menteri
C Kementerian Kewangan

9. Yang manakah berikut merupakan badan penyelaras antara Kerajaan Persekutuan dengan

Kerajaan Negeri yang dibentuk oleh Kerajaan Persekutuan?

I. Majlis Tanah Negara

II. Majlis Tindakan Negara

III. Majlis Ekonomi Negara

IV. Majlis Kewangan Negara

A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

10. Yang manakah berikut tugas Peguam Negara dalam Mahkamah Khas?
A Menjadi pemerhati
B Menjadi peguambela
C Memulakan pendakwaan
D Mencabar keputusan mahkamah

7

 Menjadi pemangkin perubahan yang berani dalam penyampaian sektor
11. awam dan swasta

 Menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian
Tugas di atas dilaksanakan oleh

A. Unit Inovasi Khas ( UNIK )

B. Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
C. Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU)
D. Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

12. Yang manakah antara berikut benar tentang proses penggubalan undang-undang ?
I. Rang Undang-undang Ahli Persendirian hendaklah terlebih dahulu disetujui oleh
Kabinet
II. Peguam Negara menyediakan rang undang-undang untuk Kabinet

III. Kabinet boleh membuat pindaan kepada rang undang-undang yang dicadangkan
oleh mana-mana kementerian

IV. Menteri berkenaan hendaklah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong
sebelum membentangkan undang-undang yang digubal di Parlimen

A I dan II B II dan III
C II dan IV D III dan IV

13. Yang manakah benar tentang kuasa kerajaan negeri terhadap kerajaan tempatan?

I. Merancang belanjawan kerajaan tempatan
II. Melantik Ahli Majlis Kerajaan Tempatan
III. Menentukan sempadan sesebuah pihak berkuasa tempatan
IV. Mengumpulkan semua perolehan dan mengagihkan perolehan pihak berkuasa

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

14. Kesan pengurangan kerenah birokrasi dalam urusan kaunter di pejabat kerajaan ialah

A. Tahap kepuasan pelanggan meningkat
B. Bilangan pegawai kaunter bertambah
C. Waktu berurusan di kaunter dipendekkan
D. Keselesaan di kaunter perkhidmatan bertambah baik

8

15. Yang manakah kepentingan tadbir urus yang baik?

I Mengekalkan kepimpinan sedia ada
II Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
III Menerajui Transformasi Perkhidmatan
IV Menyusun agihan sumber tenaga kepada semua sektor
V I dan II
VI I dan IV
VII II dan III
VIII III dan IV

BAHAGIAN B[15 Markah]
Jawab semua soalan.
16 Jelaskan dua jenis rang undang-undang yang boleh digubal oleh Dewan Rakyat. [ 4 ]
i)............................................................................................................................. ......................

......................................................................................................................................................

ii)..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7 Nyatakan tiga kategori pemilih yang layak menjadi pengundi pos. [ 3 ]
i. ………………………………………………………………………………………….

.
ii. ………………………………………………………………………………………….

.
iii. ………………………………………………………………………………………….

.

18 Nyatakan empat hak asasi yang dilanggar dalam setiap situasi di bawah. [4]

(i) Mengadakan ceramah kepada pengikutnya tanpa mendapat permit menjelang

pilihan raya.
…………………………………………………………………………………

(ii) Membunuh diri setelah gagal menyelamatkan perniagaan keluarganya.
…………………………………………………………………………………

(iii) Dipaksa bekerja tanpa diberikan upah oleh majikannya.
………………………………………………………………………………….

(iv) Telah ditangkap semula dan didakwa atas kesalahan yang sama.
………………………………………………………………………………….

9

19 Pembahagian Kuasa Perundangan Antara Kerajaan Persekutuan Dengan Kerajaan
Negeri

Hal Ehwal Agama Islam Pemaritan dan Pengairan Perumahan
Kesihatan Awam

Kebajikan Masyarakat Pertanian dan Perhutanan

Senaraikan empat bidang kuasa perundangan di bawah Senarai Bersama antara Kerajaan

Persekutuan dan Kerajaan Negeri . [4]

i) ...............................................................................................................................................

ii) ..............................................................................................................................................

iii) .............................................................................................................................................

iv ) ............................................................................................................................................

Bahagian C [ 50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga

350 patah perkataan

20. Kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam
bagi memastikan tadbir urus baik, tetapi pada masa yang sama, kerajaan berhadapan
dengan cabaran untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Jelaskan pernyataan ini.

21. Walaupun Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menghadapi pelbagai rintangan , Malaysia
terus memperkembangkan industri ini kerana potensinya yang boleh membantu kerajaan
membangunkan negara. Bincangkan.

22. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi
ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan
ekonomi negara. Bincangkan.
SELAMAT MENJAWAB-

10

KOLEJ TINGKATAN ENAM KULIM
09400 PADANG SERAI, KEDAH DARUL AMAN

Tel: 04-4855370/ Faks: 04-4855372

E-mail : [email protected]

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAANPENGAJIAN AM SEMESTER SATU (900/1)
Bahagian A[15 markah]

NO. KUNCI
SOALAN JAWAPAN

1 B
2 D
3 A
4 B
5 B
6 A
7 D
8 B
9 C
10 C
11 C
12 A
13 C
14 A
15 D

Bahagian B
[15 markah]

16.Jelaskan dua jenis rang undang-undang yang boleh digubal oleh Dewan Rakyat .
[4]

i. Rang undang-undang Awam / Kerajaan . Melibatkan keseluruhan undang-undang
yang berkaitan dengan dasar awam , negara dan rakyat . Biasanya dikemukakan oleh
pihak kerajaan dan kabinet .

ii. Rang Undang-undang Persendirian. Melibatkan rakyat , pertubuhan , persatuan atau
perbadanan . Ia bercorak tempatan atau persendirian dan tidak melibatkan semua lapisan
masyarakat .

iii. Rang Undang-undang Ahli Persendirian . Dibentangkan mana-mana ahli Dewan
Rakyat dan bukan pihak kerajaan . Undang-undang ini boleh meliputi seluruh negara dan
semua lapisan masyarakat .

11

iv. Rang undang-undang Hibrid. Undang-undang campuran yang dikemukakan sama ada
oleh ahli kerajaan atau bukan kerajaan yang pada pandangan Yang diPertua Dewan
Rakyat mempunyai kepentingan tertentu , tidak seperti mana yang dinyatakan oleh merek
a yang membawanya .

( Mana-mana 2 jawapan )

17. Nyatakan empat kategori pemilih yang layak menjadi pengundi pos. [ 4 ]

SKEMA JAWAPAN

BIL IDEA

1 Kakitangan awam yang bertugas di luar negara dan pasangannya

2 Pelajar yang menuntut di luar negara dan pasangannya

3 Anggota polis yang telah ditetapkan oleh undang-undang

4 Anggota tentera yang sedang bertugas/ berkhidmat di dalam hutan

5 Anggota Pasukan Gerakan Am yang menjalankan tugas operasi pada hari mengundi

6 Petugas pilihanraya, Ahli SPR, pegawai dan kakitangan SPR yang bertugas pada
hari pengundian

7 Pemilih yang telah mendaftar sebagai pemilih tidak hadir

8 Mana-mana kategori yang diwartakan oleh SPR sebagai pengundi pos (Wartawan
dan warganegara Malaysia yang bertugas di luar negara)

12

18.Nyatakan empat hak asasi yang dilanggar dalam setiap situasi di bawah. [4]

(a) Mengadakan ceramah kepada Kebebasan bercakap, berhimpun dan
pengikutnya tanpa mendapat permit menubuhkan persatuan
menjelang pilihan raya.-
Kebebasan diri
(b) Membunuh diri setelah gagal
menyelamatkan perniagaan Pengabdian dan kerja paksa
keluarganya.
Perlindungan daripada undang-undang
(c) Dipaksa bekerja tanpa diberikan upah jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan
oleh majikannya. perbicaraan berulang

(d) Telah ditangkap semula dan didakwa
atas kesalahan yang sama.

19. Senaraikan empat bidang kuasa perundangan di bawah Senarai Bersama antara
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri .
(4)

i. Pemaritan dan pengairan
ii. Kebajikan masyarakat
iii. Perumahan
iv. Kesihatan awam

BAHAGIAN C
[50 MARKAH]
20. Kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan
awam bagi memastikan tadbir urus baik, tetapi pada masa yang sama, kerajaan
berhadapan dengan cabaran untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Jelaskan
pernyataan ini.

IDEA HURAIAN

A. USAHA  Kakitangan kerajaan diberikan kursus dan latihan bagi
1.Membangunkan sumber meningkatkan profesionalisme masing-masing.
 Kerajaan juga mempergiat usaha menarik bakat melalui
manusia/modal insan penubuhan “Talent Corporation” di bawah Jabatan Perdana
Menteri pada awal tahun 2011 bagi menambahkan kakitangan
2. Memantapkan sistem dan yang lebih berbakat.
prosedur  meningkatkan tenaga kerja yang berbakat, kreatif,
inovatif dan berdaya saing dalam arena global.
 menyeragamkan peraturan dan polisi dalam
organisasinya bagi meningkatkan kecekapan.
 Proses dan prosedur kerja hendaklah selari dengan
kehendak semasa bagi mengurangkan kerenah birokrasi dan

13

3.Menggunakan ICT dalam memudahkan urusan orang ramai. Contohnya Manual
perkhidmatan Perekayasaan dan Proses Prosedur Kerja (PPPK) sektor awam
yang diperkenalkan oleh MAMPU dijadikan panduan oleh
4.Membangunkan budaya kerja sector awam mengenai tatacara kerja yang efisien.
berkualiti  Penggunaan teknologi ini secara meluas dan penyediaan
perkhidmatan melalui pelbagai saluran yang boleh dicapai pada
5. Mewujudkan persekitaran bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.Penggunaan ICT turut
kerja yang kondusif. meningkatkan kerajaan elektronik dengan pelaksanaan “Open
Source Software” (OSS) dalam perkhidmatan awam.
6.Menentukan KPI dan NKRA.  ICT juga digunakan untuk memperluas pelaksanaan
perkhidmatan dalam talian melalui Portal Perkhidmatan Awam
7.Menyelaras dasar dan polisi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.
antara jabatan dalam setiap  Kerajaan perlu tegas dengan mengambil tindakan
kementerian. undang-undang terhadap mana-mana pegawainya yang terlibat
dengan rasuah, salah guna kuasa, masalah disiplin, mensabotaj
8.Pembentukan imej agensi dan organisasi dan sebagainya
jabatan kerajaan.  Mewujudkan budaya penyayang dan mesra pelanggan.
 Mewujudkan budaya kerja berpasukan dan saling
9.Sistem penyampaian khidmat bekerjasama untuk meningkatkan system penyampaian dan
awam perlu inovatif, kreatif perkhidmatan awam.
dan cekap.  Kerajaan melalui kementeriannya memastikan institusi
pelaksana seperti MAMPU, INTAN, dan JPA mempunyai KPI
B.CABARAN dan NKRA untuk memastikan unit tersebut berfungsi mengikut
apa yang dirancangkan.
1.Kemajuan teknologi  Hal ini penting kerana kerjasama antara jabatan
maklumat yang pesat. merupakan tulang belakang kepada Negara untuk mencapai
misi, visi dan seterusnya membolehkan system penyampaian
khidmat awam berjalan dengan lancar dan berkesan pada setiap
bahagian.
 Kerajaan perlu merangka kempen yang nerterusan untuk
membentuk imej agensi dan jabatan kerajaan agar kelihatan
bersih, mesra pelanggan dan cekap.
 Akan diyakini oleh rakyat terhadap perkhidmatan yang
ditawarkan/diberikan.
 Bagi menjadikan perkhidmatan awam mempunyai daya
saing yang standing dengan Negara-negara maju yang lain.
 Hasrat dalam wawasan 2020 akan tercapai

 sistem komputer digodam/diceroboh laman web oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab.
 Perkhidmatan kerajaan akan tergendala akibat
penggodaman ini.Pengguna akan mengalami masalah, dan

14

berasa keselamatan data peribadi boleh diceriboh oleh pihak
penjenayah siber.

2.Meningkatkan integriti.  Kerajaan perlu meningkatkan integriti bagi mengekang
jenayah rasuah daripada berleluasa dalam kalangan penjawat
3.Kos bayaran perkhidmatan awam.
Internet yang tinggi.  Cabaran ini memerlukan inisiatif kerajaan yang
berterusan seperti memberikan tumpuan kepada Bidang
Keberhasilan Utama Kerajaan berkaitan dengan rasuah.
Kerajaan perlu merangka pelbagai mekanisme bagi
meningkatkan integrity penjawat awam supaya tadbir urus
Negara sentiasa baik.
 Pengendali kemudahan Internet masih mengenakan
bayaran yang tinggi berbanding dengan kadar yang dibayar
oleh beberapa negara lain. Bagi pakej yang rendah pula,
kelajuan kurang.
 Golongan miskin sama ada di luar Bandar apatah lagi di
Bandar tidak dapat melanggan Internet, oleh itu masih ada
golongan yang tertinggal dalam menikmati kemudahan ini.

4.Terdapat kawasan yang belum  Di kawasan luar Bandar masih tidak mendapat
mendapat liputan talian kemudahan telefon.Tanpa kemudahan itu penggunaan aplikasi
Internet. Internet untuk melaksanakan semua urusan dengan kerajaan
secara dalam talian tidak dapat dilaksanakan.
 Pengendali perkhidmatan berasa tidak menguntungkan
untuk menyediakan kemudahan tersebut.

5. Maklumat lama  Pengguna berasa tersisih dan ketinggalan dari segi
penyampaian perkhidmatan awam.
 Sesetengah agensi kerajaan tidak mengemaskini
maklumat yang lama..
 Rakyat tidak dapat mengetahui maklumat terbaharu
daripada agensi-agensi kerajaan.
 Rakyat kecewa dan memberi gambaran yang kurang
baik kepada kerajaan.

15

21.Walaupun industri kecil dan sederhana (IKS) menghadapi pelbagai rintangan ,
Malaysia terus memperkembangkan industri ini kerana potensinya yang boleh membantu
kerajaan membangunkan negara. Bincangkan

Potensi yang boleh membantu kerajaan membangunkan negara

1 Menyediakan peluang  Berorientasi buruh

pekerjaan  Atasi pengangguran

2 meningkatkan pendapatan  aliran wang masuk daripada 16 ector

negara pelancongan

 penambahan keluaran barangan Negara

3 mengurangkan pasaran  lebih banyak barangan yang dikeluarkan

monopoli oleh sesuatu menyebabkan lebih banyak persaingan antara iaitu

keluaran barangan. pasaran monopoli sesuatu keluaran barangan dapat

dihapuskan.

 antara satu sama lain kerana mempunyai kualiti

yang berlainan.

4 Membangunkan industry  tertumpu di luar Bandar

desa  pemprosesan keluaran pertanian

5 Mengurangkan  IKS hasil barang keperluan harian

pergantungan kepada  Penuhi keperluan masyarakat stempat

barangan import  Kurang permintaan terhadap barangan import

Masalah/rintangan IKS/PKS

1 kekurangan modal  tidak dapat menikmati ekonomi bidangan

 kesukaran mendapatkan pinjaman

2 Kekurangan teknologi  teknologi tidak semaju industri berat

 Cara tradisional/konvensional

2 Pengusaha atau pemilik  kekurangan pengetahuan yang dalam tentang

yang kurang pengetahuan pengurusan, pasaran, membuat perakaunan dan

dan pengalaman kecekapan menggunakan modalnya.

3 persaingan antara negara-  menghasilkan barangan yang sama

negara lain  barangan industri tiruan

 harga yang lebih murah

4 tenaga buruh kurang mahir  kalangan keluarga sendiri atau penduduk

sekitar.

 tiada pengalaman atau kemahiran tinggi

5 Persepsi  Kurang keyakinan pelanggan

masyarakat/pelanggan  Memandang rendah

6 Ruang pasaran adalah amat  Pasaran 16ndustry ini bersifat setempat

terhad menyebabkannya sukar untuk menembusi pasaran

global kerana kurangnya promosi dan pengiklanan

7 Masalah bekalan bahan  Barangan mentah ada yang terhad

mentah  Ikut musim

 Hanya diusahakan ditempat tertentu

16

22. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan
tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan
menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan.

Sebab penghijrahan

1 Gaji yang  gaji yang ditawarkan di Negara lain lebih tinggi

lumayan/pendapatan lebih berbanding di malaysia

tinggi

2 Peluang pekerjaan sesuai  peluang pekerjaan terbuka luas di Negara lain

dengan kelulusan  kekurangan peluang pekerjaan yang bersesuaian

menyebabkan mereka gagal mendapat pekerjaan

dengan kemahiran mereka

3 Menimba pengalaman  mahu memperoleh pengalaman berharga dalam

bekerja di luar negara membentuk peribadi, disiplin diri dan meningkatkan

daya saing

 berpeluang bergaul dan mencontohi pekerja

mahir dari Negara maju

 pendedahan kepada budaya, bahasa dan corak

kehidupan yang berbeza membolehkan mereka

menimba pengetahuan dan pengalaman yang baru

4 Persekitaran kerja menarik  System insentif, imbuhan dan suasana tempat

dan profesional kerja yang lebih menarik

 Kebajikan pekerja dijaga untuk menarik bakal

pekerja yang berkebolehan

5 Meningkatkan kepakaran  Mendalami dan memantapkan kemahiran serta

dan kemahiran kepakaran dalam bidang pekerjaan yang diceburi

 Dapat menambah nilai kebolehan dan kualiti

perkhidmatan bagi memenuhi standard ditetapkan

Kesan kepada ekonomi negara

1 Kerugian pelaburan  Kerugian dari segi wang yang telah

pendidikan dibelanjakan untuk membiayai pendidikan

 Tidak dapat menggunakan segala kemahiran

dan kepakaran untuk berkhidmat di Negara sendiri

2 Pembangunan Negara terjejas  Malaysia kehilangan kepakaran untuk

pembangunan Negara

 Inovasi yang dihasilkan oleh pakar yang

berhjrah akan menguntungkan Negara luar

3 Kerugian dari segi cukai  Pekerja yang bekerja di luar Negara akan

pendapatan membayar cukai pendapatan di Negara mereka

berkhidmat

 Malaysia kehilangan pendapatan daripada

rakyatnya yang berkhidmat di Negara lain

17

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 ,SMJK JIT SIN,
P. PINANG,STPM 2019

Bahagian A [15 markah]

Jawab semua soalan.

1. Yang manakah pernyataan yang menunjukkan Malaysia sebuah negara yang berwibawa?
A. Mempunyai ideologi sendiri yang mencorakkan politik dan sosial negara
B. Berupaya untuk mengawal hal ehwal dalam negara tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing
C. Diiktiraf oleh negara-negara lain serta mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-
negara lain
D. Mempunyai perlembagaan yang menentukan organisasi kerajaan dan pengasingan kuasa
antara pelbagai badan kerajaan

2. Yang manakah yang benar tentang Bahasa Kebangsaan?
I. Bahasa Melayu hanya boleh digunakan dalam bentuk huruf Rumi
II. Perlembagaan menyatakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua
III. Bahasa Melayu mesti digunakan dalam segala urusan rasmi kerajaan
IV. Bahasa Inggeris digunakan dalam latihan-latihan yang dianjurkan oleh pakar-pakar
luar negara

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3.
 Encik X ialah seorang lelaki asing yang berkahwin dengan wanita warganegara
Malaysia.
 Beliau ialah seorang jurutera warganegara Bangladesh dan telah bekerja di Malaysia
selama 15 tahun

Yang manakah cara untuk Encik X mendapatkan kewarganegaraan Malaysia?

A. Masukan
B. Pendaftaran
C. Percantuman wilayah
D. Kuat kuasa undang-undang

4. Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi
rahsia bagi menentukan pengganti bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong seterusnya.
Syarat yang akan diambil kira ialah:
I. Baginda berkenan untuk menjadi Agong

18

II. Baginda merupakan Raja yang berada di kedudukan teratas
III. Baginda mendapat sokongan sekurang-kurangnya tiga Raja lain
IV. Baginda telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama dua penggal

berturut-turut
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV

5. Yang manakah pihak yang tidak boleh menjalankan profesionnya?
I. Ahli Dewan Negara
II. Ahli Dewan Rakyat

III. Speaker Dewan Undangan Negeri
IV. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

6. Yang manakah pernyataan yang benar tentang pilihan raya?
I. Calon mesti anggota parti politik
II. Kelemahan fizikal bukan penghalang kepada calon untuk bertanding

III. Seseorang calon tidak boleh menarik diri selepas hari penamaan calon
IV. Warganegara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing layak bertanding
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

7. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Dewan Undangan Negeri?
A. Dewan Undangan Negeri hanya berhak untuk menyentuh perkara-perkara dalam Senarai
Negeri
B. Dewan Undangan Negeri membahaskan titah ucapan diraja, belanjawan negeri, dan rang
undang-undang
C. Saraan ahli Dewan Undangan Negeri ditentukan oleh Parlimen dan ditanggung oleh
Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan
D. Seseorang ahli Dewan Undangan Negeri akan terhenti daripada jawatannya jika beliau
tidak menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri selama enam bulan berturut-turut
dengan kebenaran Speaker

19

 Memiliki kuasa dan kekebalan seperti hakim Mahkamah Tinggi
 Menyegerakan urusan Mahkamah Tinggi

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Peguam Negara
B. Pesuruhjaya Kehakiman
C. Hakim Mahkamah Tinggi
D. Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan
8.

Mana-mana perkara yang tidak disenaraikan dalam Senarai Persekutuan, Senarai Negeri
dan Senarai Bersama akan terletak di bawah kuasa Kerajaan Negeri

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Baki perundangan
B. Pengauditan kewangan
C. Perlembagaan Persekutuan
D. Doktrin pengasingan kuasa

9. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Kabinet?
A. Timbalan menteri setiap kementerian merupakan anggota Kabinet
B. Jika Perdana Menteri meletakkan jawatan, semua menteri Kabinet juga mesti meletakkan
jawatan
C. Timbalan Perdana Menteri secara automatik menjadi Perdana Menteri jika Perdana
Menteri meninggal dunia
D. Sebelum menjalankan tugas jawatannya, seseorang menteri mesti mengangkat sumpah
jawatan di hadapan Perdana Menteri

10.
 Menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian
 Menjadi pemangkin perubahan dalam penyampaian sektor awam dan swasta

Pernyataan di atas merujuk kepada beberapa fungsi
A. Unit Inovasi Khas
B. Unit Kerjasama Awam Swasta
C. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan
D. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

20

11. Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan menyimpan segala hasil dan wang yang diterima
oleh Kerajaan Persekutuan daripada
I. Cukai hiburan
II. Cukai pendapatan
III. Rampasan mahkamah
IV. Hasil jualan harta karun
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

12.
Semua pihak perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang tanggungjawab ini

Yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas?
A. Integriti
B. Ketelusan
C. Akauntabiliti
D. Pengamanahan

14. Yang manakah pernyataan yang benar tentang kuasa yang ada pada Pihak Berkuasa
Tempatan?
I. Melaksanakan projek-projek perumahan
II. Mengeluarkan lesen menangkap ikan di sungai
III. Menamakan jalan dan lorong di taman perumahan
IV. Menggubal undang-undang kecil untuk sesuatu kawasan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

\

15. Syarat kelayakan yang ditetapkan kerajaan bagi mendaftar sebagai Caruman Sukarela
Insentif Suri (i-Suri) ialah

I. Warga Malaysia
II. Hanya untuk ibu tuggal

21

III. Berusia bawah 50 tahun
IV. Telah berdaftar dengan eKasih
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Bahagian B[ 15 markah ]

Jawab semua soalan.

16.Nyatakan empat hasil perolehan Kerajaan Negeri. [4]

i. ……………………..……………………………………

ii. …………………………………………………………..

iii. …………………………………………………………..

iv. …………………………………………………………..

17. Jelaskanduakeadaan seseorang boleh dilucutkan taraf kewarganegaraan di Malaysia.
[4]

i. …………………………………………………………..................................................
..........................................................................................................................................

ii. ………………………………………………………….………………………………
……………………………..............................................................................................

18. Huraikan dua kesan akibat daripada sistem penyampaian yang lemah. [4]

i. …………………………………………………………………….....................................
...........................................................……………………………………………………
…....................................................................................................

ii. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

22

19. Senarai tiga tindakan defendan kes sivil setelah menerima writ pihak plaintif. [3]

i. .............................................................................................................................................

.......................................................................................................... .........
ii. ……………………………………………………………………………………………

………………………………....................................................................
iii. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bahagian C [50 markah]

Jawabduasoalan.

20. Keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah teruji susulan insiden
Pencerobohan 2013 yang berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu. Inisiatif perlu diambil
bagi memastikan peristiwa hitam tersebut tidak berulang laku. Bincangkan.

21. Industri buah-buahan tempatan telah muncul sebagai sektor pertumbuhan baharu ekonomi
negara yang perlu dimajukan. Bincangkan.

22. Kewujudan golongan LGBT telah menjadi isu perdebatan global. Masyarakat harus
menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT. Bincangkan.

23

SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMJK JIT SIN,STPM 2019

1. C 2. D 3. A 4. A 5. D
6. C 7. B 8. B 9. A 10. B
11. D 12. C 13. C 14. D 15. B

16 v. Hasil daripada lesen-lesen perniagaan

i. Hasil tanah

ii. Hasil hutan vi. Duti hiburan

iii.Hasil sungai vii. Bayaran-bayaran dalam mahkamah rendah

iv. Hasil tanah, lombong dan hutan

17.

 Memperoleh taraf kewarganegaraan negara lain atau telah menggunakan hak-hak

sebagai warganegara asing (mengundi dalam pilihan raya umum atau mempunyai

passport Negara asing)

 Tidak setia dalam tindakan dan pertuturan

 Tidak taat setia / Derhaka kepada Negara.

 Dipenjara selama setahun atau kurang setahun atau didenda tidak kurang daripada

RM 5000 dan tidak mendapat pengampunan.

 Tinggal di luar Negara melebihi tempoh 5 tahun secara berterusan tanpa

mendaftarkan nama di Pejabat Konsul

 Membuat pernyataan palsu ketika permohonan.

 Seseorang wanita itu telah membubarkan perkahwinan dengan suaminya yang telah

memberi kepadanya kelayakan untuk didaftarkan sebagai warganegara dalam tempoh

2 tahun dari tarikh perkahwinnya.

18.

1. Peningkatan kos  Menyebabkan kos operasi yang tinggi. Barangan atau

operasi layanan yang diberi tidak berkualiti, tidak baik & tidak

mendapat sambutan sementara gaji dibayar adalah

tinggi.

2. Penularan budaya  Wujudnya budaya kerja negatif yang berleluasa

kerja negatif  Ketidakseragaman dalam konteks pelaksanaan polisi

dan prosedur kerja menyebabkan sesetengah

kakitangan kerajaan menjadi malas, tidak cekap, lewat

datang kerja dan lain-lain.

3. Peningkatan tekanan,  Karenah birokrasi seperti kelulusan sesuatu projek

rungutan dan aduan mengambil masa lama dan aspek layanan pelanggan

dalam komuniti. yang kurang mesra menyebabkan aduan masyarakat.

4. Merosakkan hubungan  Kelulusan permit dan lesen perniagaan yang lambat

dan kepercayaan serta kurang ketelusan menjejaskan keyakinan pihak

antara kerajaan bisnes / komuniti terhadap keupayaan kerajaan.

dengan pihak bisnes /

komuniti.

24

5. Mengakibatkan usaha  Menjejaskan daya saing negara. Gagal bersaing dengan

pembangunan negara negara-negara pesaing lain.

terjejas /  Pembangunan negara terjejas. Visi nasional menjadi

pembangunan negara negara maju berpendapatan tinggi tidak kesampaian.

terjejas

6. Menjejaskan reputasi /  Orang awam bertanggapan negatif terhadap layanan /

imej perkhidmatan hasil yang diberi oleh pihak kerajaan berbanding

awam dan kerajaan. kecekapan / kualiti perkhidmatan yang diberi oleh

pihak swasta

7. Kekurangan pelaburan  Pelabur-pelabur tempatan / asing tidak beryakinan

asing / menjejaskan dengan sistem penyampaian kerajaan yang

aliran masuk FDI menjejaskan keuntungan yang diperolehi. Contohnya,

aspek sumber manusia yang lemah dan tidak produktif.

8. Menjejaskan  Sistem penyampaian khidmat awam yang lemah

produktiviti kerja & menyebabkan kerja tertangguh2. Kurang produktif.

kualiti perkhidmatan Produktiviti merosot.

awam  Lebih banyak masa, tenaga & wang diperlukan bagi

menyiapkan sesuatu tugasan

 Menjejaskan kualiti perkhidmatan awam kepada ahli

masyarakat. Ahli masyarakat gagal mendapatkan

perkhidmatan yang baik dan memenuhi ekspetasi.

19. i. Mengabaikan writ
ii. Hadir ke mahkamah
iii. Penyelesaian luar mahkamah

Bahagian C
20. Keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah teruji susulan insiden Pencerobohan 2013

yang berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu. Inisiatif perlu diambil bagi memastikan peristiwa
hitam tersebut tidak berulang laku.
Bincangkan.

Faktor berlakunya insiden Pencerobohan 2013

Bil. Idea Hujah

1. Faktor lokasi/  Sabah terletak berdekatan dgn Kepulauan Sulu, Filipina.

letakan  Jarak perjalanan laut dari Pulau Tawi2, Filipina ke Semporna, Malaysia hanya
geografi mengambil masa 20 minit

 Keadaan ini menyebabkan Sabah menjadi sasaran tentera penceroboh Royal

Sulu Army pada 9.2.2013

2. Faktor  Sabah merupakan sebahagain wilayah politik Kesultanan Sulu (KS) pada abad

sejarah ke-16.

 Sabah diserahkan kpd Syarikat Borneo Utara British pada abad ke-19 setelah

KS dijajah oleh penjajah Sepanyol

 KS menuntut kembali hak ke atas Sabah. Pencerobohan2013 dilakukan untuk

mencapai tujuan tersebut.

25

3. Faktor  Garisan pantai timur Sabah dari Sandakan ke Semporna cukup panjang

bentuk muka  Garisan pantainya berteluk2, berpaya dan berpulau2

bumi garisan  Menyenangkan pendaratan, persembunyian dan pencerobohan. Insiden

pantai/ Pencerobohan 2013 berlaku.

Faktor

geografikal

4. Kelonggaran  Kawalan & tapisan keselamatan maritim di pantai timur Sabah cukup longgar.

dan Senang dibolosi.

kelemahan  Keadaan ini disebabkan kekurangan pangkalan tentera laut serta kehadiran kapal

kawalan peronda & anggota keselamatan

keselamatan  Akibatnya, Sabah terdedah kpd kemungkinan & risiko pencerobohan
maritime

5. Pembanjiran  Sabah telah dibelenggui masalah kebanjiran PATI etnik Sulu dari selatan

PATI Filipina sejak tahun 1970an

Filipina  Kebanjiran mereka disebabkan kesukaran hidup di negara asal yang bergolak

 PATI ini senang dihasut utk menjadi tali barut tentera penceroboh.

Inisiatif menangani insiden Pencerobohan 2013

Bil. Idea Hujah

1. Perintah  Inisiatif ini terpaksa dilaksanakan susulan insiden Pencerobohan 2013.

darurat & had  Perintah darurat & had perjalanan dipanjangkan dari perairan Lahad Datuk ke

perjalanan Sandakan

 Kebenaran perlu utk perjalanan senja-fajar. Tiada aktiviti menyelam dan

memancing dibenarkan pada waktu malam

2. Pembentukan  ESSCOM diwujudkan pada 7.3.2013 selepas insiden Pencerobohan 2013

ESSCOM  Merangkumi 10 ESSZONE. Menjaga 1400 km garisan pantai dari Kudat ke

Tawau.

 Melibatkan ATM, PDRM & APMM. Memastikan keselamatan maritim di

pantai Timur Sabah terjamin.

3. Penempatan  Program penempatan semula penduduk persisiran pantai yang terdedah kpd

semula ancaman diadakan.

penduduk  Tertakluk kpd Bahagian III, Peraturan2 Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013

 Para penduduk akan ditempatkan semula ke petempatan berpusat yang selamat

& lengkap prasarananya.

4. Meningkatkan  Kerajaan Pusat telah menyalurkan peruntukan khas darurat sebanyak RM200

aset juta

pertahanan  Meningkatkan 30% aset pertahanan seperti bot tempurCB90 bagi memperkuat

pasukan keselamatan maritim

 Selain itu, pangkalan polis marin dan tentera laut yang baharu dibina di lokasi

kritikal dan strategic.

5. Pelaksanaan  HANRUH merujuk kepada konsep pertahanan menyeluruh melibatkan orang

konsep awam selain tentera

pertahanan  Set minda orang awam diubah. Pertahanan & kedaulatan negara tanggungjawab
HANRUH bersama .

 Penduduk kampung akan dilibatkan dalam unit sukarelaseperti Home Guard era

26

darurat 1948-1960

6. Kerjasama  Operasi bersama

serantau / dua  Rondaan bersama

hala / antara  Pertukaran maklumat perisikan

Negara  Perjanjian ekstradisi

Dasar skema

2 + 3 atau 3 + 2

21.Industri buah-buahan tempatan telah muncul sebagai sebagai sektor pertumbuhan baharu
ekonomi negara yang perlu dimajukan.
Bincangkan.

Kepentingan memajukan industri buah-buahan tempatan (IBT)

Bil. Idea Hujah
1. Mengurangkan
 Buah2an import melambak dalam pasaran tempatan.
pengimportan  Antaranya ialah buah sitrus seperti epal dari negara beriklim
dan
pergantungan Mediterenean
terhadap  Pengimportan dan pergantungan melampau terhadap buah2an import
buah2an import
perlu dikurangkan.IBT perludimajukan.
2. Menjana sumber  Rakyat tempatan digalakkan makan buah2an tempatan. Dengan itu,
pendapatan
untuk import dan aliran keluar wang dikurangkan.
pembangunan
ekonomi Negara  Buah2an tempatan seperti durian, manggis, mangga dsbnya digemari
ramai
3. Mengurangkan
masalah tanah  Mendapat sambutan hangat dalam pasaran tempatan dan antarabangsa
terbiar  IBT perlu dimajukan bagi meningkatkan eksport .
 Eksport buah2an tempatan menjana sumber pendapatan lumayan untuk
4. Memajukan
industri hiliran pembangunan ekonomi negara.
asas tani  Masalah tanah terbiar telah berlanjutan sejak sekian lama.
berkaitan  Pembaziran tanah untuk kegiatan ekonomi berlaku.
 IBT perlu dimajukan. Tanah terbiar diusahakan. Masalah tanah terbiar
5. Mewujudkan
peluang diselesaikan.
pekerjaan  Tanah dapat diguna secara optimum untuk pembangunan ekonomi

negara.
 Durian segar yang dikutip dari dusun dapat dihantar ke kilang untuk

diproses
 Pelbagai produk industri hiliran asas tani dapat dihasilkan daripada

buah segar
 Antaranya ialah aiskrim, kek, biskut, kuih durian dsb
 Dalam konteks ini, IBTperlu dimajukan bagi membangunkan industri

hiliran asas tani.

 Pengangguran dalam kalangan belia di kawasan luar bandar semakin
serius

 Pengangguran mencetuskan pelbagai masalah sosial. Masalah tersebut

27

perlu ditangani.

 IBT menyediakan peluang pekerjaan yang banyak

 Dapat bekerja di dusun, gerai atau kilang pemprosesan buah. Masalah

ditangani. Kualiti hidup terjamin.

6. Meningkatkan  IBT mempunyai prospek yang cerah untuk diceburi

taraf hidup petani  Petani di desa dapat mengusahakan dusun durian dengan baka baharu

 Baka baharu yang berkualiti tinggi seperti Musang King berharga

tinggi

 Menjana sumber pendapatan lumayan. Kemiskinan dikurangkan. Taraf

hidup golongan tani ditingkatkan.

7. Memajukan  Pelancong dari Hong Kong dan China menggemari dusun dan buah

industri durian segar

pelancongan  Publisiti, promosi dan pakej khas disediakan bagi menarik kunjungan
agro mereka

 Pelancong akan dibawa melawat dusun dan menikmati keenakan

buah2an tempatan

 Kunjungan pelancong memajukan IBT dan pelancongan agro sebagai

sektor pertumbuhan baharu ekonomi negara.

Dasar skema

5+0

22. Kewujudan golongan LGBT telah menjadi isu global perdebatan umum. Masyarakat harus
menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT.

Bincangkan.

Rasional menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT

Bil. Idea Hujah
1. Mengelakkan
 Ancaman penyakit transmisi seksual (STD) seperti AIDS semakin kritikal
jangkitan  4 golongan berisiko tinggi ialah golongan penagih dadah; pelacur wanita;
penyakit AIDS
lelaki homoseksual serta transgender
2. Mengurangkan  Seks luar tabii dan penetrasi melalui dubur 18 kali lebih berisiko dijangkiti
kes bunuh diri
virus HIV penyakit AIDS kerana salurandarah lebih padat di dubur
 AIDS merebak melalui amalan homoseksualiti dan biseksualiti LGBT.

Tiada ubat atau rawatan khusus.
 Kadar bunuh diri dalam kalangan pasangan sesama jenis LGBT 2–10 kali

lebih tinggi
 Keadaan ini disebabkan seksaan jiwa yang berpunca daripada diskriminasi

gender
 Golongan LGBT telah dipandang sinis dan serong serta dipinggirkan oleh

masyarakat.
 Keadaan ini menjadikan golongan tersebut lebih emosional dan gagal

mengawal emosi diri. Timbul kecenderungan bunuh diri.

28

3. Mengelakkan  Golongan transgender misalnya tersepit di tengah-tengah antara dua jenis

krisis dan gender

kecelaruan  Walaupun terkelompok dalam gender lelaki secara biologikal dan
gender fisiologikal, namun golongan transgenderberpakaian dan berperwatakan

wanita secara psikologikal

 Timbul krisis dan kecelaruan dalam aspek penentuan gender.

 Kesannya, wujud dilema dalam penggunaan tandas awam serta aspek2 lain

dalam kehidupan harian.

4. Mengelakkan  Undang2 di kebanyakan negara tidak mengiktiraf legitimasi golongan

krisis LGBT dalam aspek perundangan.

perundangan  Antaranya ialah penukaran gender dalam dokumen rasmi seperti Kad

Pengenalan dan pasport serta perkahwinan sejenis.

 Keadaan ini akan mewujudkan impak perundangan (legal consequences)

seperti kes berkenaan hak perwarisan harta pusaka kepada waris lelaki

misalnya

 “wanita” pewaris lelaki ini akan menimbulkan krisis dan kes perundangan

di mahkamah kelak.

5. Mendapatkan  Masyarakat Timur khususnya masih tebal dengan kebudayaan ketimuran.

penerimaan  Pemikiran masyarakat masih konservatif lantaran budaya dan gaya hidup
masyarakat LGBT masih tidak dapat diterima.

 Budaya dan gaya hidup LGBT yang membelakangi nilai dan norma hidup

masyarakat harus dijauhi

 Keadaan ini penting bagi mengelakkan diskriminasi dan mendapat

penerimaan masyarakat agar individu berkenaan dapat menjalani

kehidupan normal seperti ahli masyarakat lain. Dengan itu, kesejahteraan

hidup diri & keluarga lebih terjamin.

6. Menjamin  Rata2 masyarakat bersifat anti-LGBT. Mereka muak melihat budaya

keselamatan diri &gaya hidup golongan LGBT

 Golongan LGBT dilihat sebagai perosak dan sampah masyarakat.

Kewujudan mereka mula diprotes

 Keadaan ini telah mengancam keselamatan diri golongan LGBT. Nyawa

mereka mula terancam.

 Wujud kes pembunuhan secara bersiri dan ugutan bunuh terhadap

golongan tersebut. Laporan polis dibuat. Dalam konteks ini, masyarakat

harus menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT agar keselamatan diri lebih

terjamin.

7. Menebus maruah  Budaya dan gaya hidup bercanggah dgn nilai norma hidup masyarakat.

diri dan keluarga Mendapat protes masyarakat.

 Masyarakat memandang serong, hina dan jijik terhadap diri golongan

LGBT & ahli keluarga mereka.

 Maruah diri dan keluarga terjejas. Kehidupan diri dan keluarga dipulaukan

oleh masyarakat

 Masyarakat harus menjauhi amalan hidup terkutuk ini. Dengan itu, maruah

diri dan keluarga terangkat.

Dasar skema:5 + 0

29

SOALAN PEP PERCUBAAN KOLEJTING 6SERIIPOH, STPM2019

30

31

32

33

34

JAWAPAN PEP PERCUBAAN KOLEJ TING 6SERIIPOH, STPM2019

35

36

37

38

39

40

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 , PERAK,
SET 1, STPM 2019

Bahagian A [15 Markah]

Jawabsemuasoalan.

1 Yang manakah berikut merupakan ciri asas sesebuah negara?
I Mempunyai seorang raja yang berdaulat
II Mempunyai penduduk yang tetap
III Mempunyai sempadan yang tertentu
IV Mempunyai ketua negara yang dilantik oleh rakyat
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

2 Yang manakah kuasa Yang di-Pertuan Agong terhadap Dewan Rakyat?
A Melantik Yang Dipertua Dewan Rakyat atas nasihat Perdana Menteri
B Meluluskan rang undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat
C Memecat Setiausaha Dewan Rakyat atas nasihat Yang Dipertua Dewan Rakyat
D Merasmikan persidangan Dewan Rakyat pada setiap penggal baharu

3 Yang manakah benar tentang anggota Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?
A Tempoh perkhidmatan anggota tamat setelah usianya menjangkau 60 tahun
B Bayaran saraan ditentukan daripada Kumpulan Wang Yang Disatukan
C Pelantikan dibuat oleh Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja
D Pemecatan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri

4 Yang manakah di antara penyelesaian berikut yang akan digunakan jika terdapat
percanggahan di antara undang-undang Persekutuan dengan undang-undang negeri?

A Undang-undang Persekutuan yang bertcanggah akan dibatalkan
B Undang-undang yang bercanggah itu akan dirujuk kepada Majlis Raja-raja

41

C Undang-undang Persekutuan dan undang-undang negeri akab dipinda untuk mendapatkan
persamaan

D Udang-undang Persekutuan akan digunakan dan undang-undang negeri akan terbatal setakat yang
bercanggah sahaja

5 Pernyataan yang manakah benar tentang Kabinet Kerajaan Persekutuan?

I Kabinet merupakan sebuah badan pemerintah
II Kabinet berfungsi mengawal Kerajaan Negeri
III Dasar dan arahan kabinet dilaksanakan oleh jentera pentadbiran negara
IV Kabinet diketuai oleh seorang Perdana Menteri yang juga Ahli Dewan Negara
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

6 Yang manakah benar tentang Yang Dipertua Negeri?

I Memperkenankan kelulusan undang-undang negeri
II Merupakan komponen Badan Perundangan Negeri
III Mempunyai kuasa memanggil Mesyuarat Majlis Raja-Raja
IV Menghadiri mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7 Yang manakah berikut merupakan tujuan utama Akta Kerajaan Tempatan 1976 digubal?
I Mengurangkan kuasa autonomi Kerajaan Tempatan

II Mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga dan wang

III Mewujudkan satu jentera pentadbiran yang cekap

IV Memudahkan Kerajaan Negeri mengawal kegiatan Kerajaan Tempatan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

42

D III dan IV

8 Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah?

A Perbuatan rasuah
B Perbuatan minum arak
C Pengambilan anak angkat
D Pembahagian harta pusaka

9 Yang manakah faktor yang mempengaruhi pemberian peruntukan Kerajaan Pusat kepada
Kerajaan Negeri?

I Panjang jalan raya
II Luas kawasan
III Bilangan penduduk
IV Hasil kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

10 Yang manakah padanan yang betul tentang jawatan dan pihak yang melantiknya?

Jawatan Dilantik oleh
I Majistret Raja atau Yang Dipertua Negeri
II Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Perdana Menteri
III Ketua Polis Negara Yang di-Pertuan Agong
IV Setiausaha Dewan Rakyat Speaker Dewan Rakyat

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

43

11 Yang manakah benar tentang Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama?

Senarai Persekutuan Senarai Bersama
A Kebajikan Masyarakat Penerbitan Akhbar
B Perparitan dan Pengairan Kebudayaan dan Sukan
C Penerbitan Akhbar Kebajikan Masyarakat
D Biasiswa Pelancongan

12 Yang manakah benar tentang jawatan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja?
I Merupakan Setiausaha Majlis Raja-raja
II Menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal agama Islam
III Memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja
IV Pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

13  Menambah baik tatacara pentadbiran kerajaan
 Melaksanakan kajian tentang sistem dan pengurusan pejabat
 Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran

Pernyatan di atas merujuk kepada tanggungjawab
A Perbendaharaan
B Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan
C Unit Kerjasama Awam dan Swasta
D Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia

44

14  Memberikan nama jalan
 Mengeluarkan lesen pusat hiburan

Pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam tugasan di atas ialah
A Pihak Berkuasa Tempatan
B Pejabat Tanah dan Daerah
C Perbadanan Pembangunan Bandar
D Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

15 Ketirisan maklumat dalam organisasi perkhidmatan awam boleh dielakkan dengan cara
A melebarkan jurang komunikasi antara kakitangan
B penggunan sumber yang ekonomik
C prosedur kerja yang lebih kompleks
D meningkatkan kemampuan komunikasi penjawat awam

Bahagian B
[ 15 markah ]

Jawabsemuasoalan.

16. Nyatakan 3 ciri sesebuah Negara. [3]

(a) …………………………………………………………………………………………

(b) …………………………………………………………………………………………

(c) …………………………………………………………………………………………

17. Nyatakan empat undang-undang bertulis. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….

(b) …………………………………………………………………………………………

(c) …………………………………………………………………………………………

(d) …………………………………………………………………………………………
45

18. Huraikan fungsi dua Jawatankuasa Parlimen yang terdapat di kedua-dua dewan majlis

Parlimen. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

(b) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

19. Nyatakan empat perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-pertuan Agong. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….
(b) …………………………………………………………………………………………
(c) …………………………………………………………………………………………
(d) …………………………………………………………………………………………

Bahagian C[50 markah]

Pilihdua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah
perkataan.

20. Amalan pemakanan masyarakat pada masa kini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan
penyakit kronik . Justeru, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Ulaskan.

21. Transformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih
berkualiti . Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat transformasi ini . Jelaskan .

22. Pada masa kini, pengunaan laman maya merupakan suatu keperluan sama ada oleh seseorang
individu mahupun suatu organisasi. Malangnya, kebelakangan ini banyak kejadian jenayah siber berlaku.
Pada pendapat anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan kesan-kesan jenayah siber
tersebut kepada pebagai pihak.

46

SKEMA JAWAPAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 ,
PERAKSET 1, STPM 2019

SKEMA JAWAPAN

1 C 2 D 3 B 4 D 5 B 6 A 7 C 8 B 9 B 10 B
11 C 12 B 13 D 14 A 15 D

16 (a) mempunyai penduduk yang tetap
(b) mempunyai sempadan yang jelas
(c) mempunyai kerajaan yang sistematik dan teratur

17 (a) Akta
(b) Ordinan

(c) Enakmen
(d) Perundangn Kecil/Subsidiari

18. (a) Jawatankuasa Dewan
Jawatankuasa ini bertugas sebagai penasihat kepada Yang di-Pertua atas segala perkara
berkaitan dan keselesaan ahli Majlis Parlimen

(b)Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat
Jawatankuasa ini bertanggungjawab berkaitan dengan peraturan-peraturan Mesyuarat Majlis
Parlimen

(c)Jawatankuasa Pemilihan
Jawatankuasa ini bertanggungjawab memilih ahli-ahli untuk jawatankuasa Majlis Parlimen

(d) Jawatankuasa Hak dan Kebebasan
Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan
kepadanya dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada Majlis Parlimen

19 (a) Tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai raja negerinya kecuali ketua agama Islam, meminda
Perlembagaan Negerinya atau melantik seorang Pemangku Raja/ahli Jemaah Pemangku Raja

(b) Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang memberi apa-apa saran
(c) Tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan
(d) Tidak boleh meninggalkan Persekutuan melebihi daripada 15 hari tanpa persetujuan Majlis Raja-

Raja kecuali atas lawatan rasmi negara

47

20. Amalan pemakanan masyarakat pada masa kini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan
penyakit kronik . Justeru, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Ulaskan.

Pengenalan

Jumlah penghidap penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, semakin
meningkat.Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan penyakit kronik ini terjadi ini. Justeru langkah-
langkah pencegahan perlu dilakukan.

BIL IDEA UTAMA HURAIAN
A : FAKTOR WAJIB

1. Amalan pemakanan - mengambil makanan yang mengandungi kandungan
gula,garam dan lemak yang tinggi.

- corak pemakanan yang tidak seimbang/
- kurang menjaga kepentingan gizi makanan seimbang

B : FAKTOR-FAKTOR LAIN:

2. - Kesibukan dan beban kerja , rehat yang tidak cukup/ keletihan
yang melampau menyebabkan stress.
3. Mengamalkan cara hidup
tidak sihat - kegagalan menguruskan emosi dengan baik, akan menyebabkan
distress.
4. Kurang melakukan
senaman/ aktiviti - keadaan ini akan menyebabkan badan kita kekurangan
riadah/kecergasan oksigen,darah dalam badan akan menjadi pekat,dan degupan
jantung semakin kencang.
5. Faktor genetik
- Hal ini menyebabkan seseorang boleh menghidap penyakit
kronik seperti hipertensi dan serangan jantung.

- melakukan hubungan seks rambang. – HIV dan AIDS
- berkongsi jarum suntikan – HIV dan AIDS
- minum minuman beralkoholmengambil pil perangsang secara

berlebihan seperti Viagra, steroid

- lemak berkumpul , menyebabkan saluran darah
sempit/tersumbat.

- menyebabkan pengumpulan asid – seperti asid urik
- kadar metabolisme rendah.
- hal ini akan membebankan fungsi hati, ginjal dan jantung.

- apabila keluarga induk ( ibu bapa ) menghidap penyakit kronik
seperti hipertensi, diabetes dan barah

- anak-anak berisiko tinggi untuk mewarisinya.

C: LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN:

6. Mengamalkan diet yang - mengikut piramid makanan
seimbang - kurangkan gula, dan garam dalam makanan
- mengelak/ mengurangkan penggunaan bahan perasa seperti

48

MSG dan bahan pengawet

7. Pengurusan stres yang baik - berfikiran positif
- melakukan terapi kerohanian / mendekatkan diri dengan tuhan/
aktiviti keagamaan
- bermeditasi / aromaterapi

8. Mengamalkan gaya hidup - tidak merokok dan elakkan menjadi perokok pasif
sihat - jangan minum minuman beralkohol
- tidak melakukan seks rambang
- tidak berkongsi jarum suntikan

9. Pemeriksaan kesihatan - sekurang-kurangnya 3 bulan sekali : dapat mengetahui punca
berkala penyakit.

- dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sekiranya
mengetahui simptom-simptom penyakit kronik.

10. Melakukan aktiviti - melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
kecergasan/ bersukan dan (sekurang-kurangnya 20 minit setiap sesi)
berekreasi
- aktiviti ini membolehkan pembakaran lemak berlaku
- perembesan toksik melalui proses perpeluhan
- kadar metabolisme badan akan meningkat

Penutup : Masyarakat pada masa kini, harus peka dalam menjaga kesihatan bagi mengelakkan
menghidapi pelbagai penyakit kronik.

Skema : 1A + 2B + 2C

49

21. Transformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih
berkualiti . Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat transformasi ini . Jelaskan .
.
Pendahuluan :

Bil. Isi/Idea Huraian

A. Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan,

kecekapan kepada rakyat.

1 Menyediakan -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan

perkhidmatan awam seperti prosedur kerja yang jelas.

berkualiti -Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem

menunggu yang singkat.

2 Membentuk sikap positif -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang

kakitangan awam tidak cekap dan tidak mesra.

-Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam

terhadap tugas mereka.

-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran

-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.

3 Meningkatkan imej -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber

kerajaan manusia, teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan

penyampaian.

-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang

ramai.

-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP

berjaya mencapai sasaran hebat.

4 Menjimatkan perbelanjaan -Mengelakkan pembaziran.

kerajaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan

awam.

-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak

produktiviti dihasilkan.

B. Langkah-langkah -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan

berterusan.

5 Menyediakan latihan atau -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.

kompetensi -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan

bagi mengelakkan sindrom selesa.

6 Membudayakan kreativiti -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam

dan inovasi menyelesaikan urusan orang awam.

-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat

awam.

-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan

-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan

tanggungjawab semua agensi secara kreativiti dan inovasi.

7 Meningkatkan kebajikan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.

penjawat awam -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.

-Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.

8 Penguatkuasaan undang- -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang

undang/ pekeliling culas, lemah, ingkar.

perkhidmatan -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan

-Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang

50


Click to View FlipBook Version