The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by app160236, 2021-11-05 03:00:25

คู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

คู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี ุริโยทยั 1
Satri Si Suriyothai School

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสรุ โิ ยทัย 2
Satri Si Suriyothai School

คานา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีการแพร่ระบาด
ในวงกวา้ งในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น การสรา้ งความตระหนัก รู้เทา่ ทนั และเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นท่ีต้องลดความเส่ียงและป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย อันเป็น
ทรัพยากรทสี่ าคญั ในการขับเคลอื่ นและพัฒนาประเทศในอนาคต

กลุ่มบริหารท่ัวไป โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงได้จดั ทา คู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เล่มน้ีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านสาหรบั เตรียมความพรอ้ มก่อนเปดิ ภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้
ไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัยมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียนและระหว่างการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการท่ีกระทรวง
สาธารณสขุ และกระทรวงศกึ ษาธกิ ารกาหนด

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการเตรียมเปิดภาคเรียนและ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เล่มนี้ จะช่วยอานวย
ความสะดวก สร้างความม่ันใจให้แก่นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป
ได้เป็นอยา่ งดี

(นางสาวอรุณี นาคทัต)

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คมู่ ือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสรุ โิ ยทยั 3
Satri Si Suriyothai School

สารบัญ

ความรเู้ บ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื COVID-19 หน้า
4
การเตรยี มความพร้อมกอ่ นเปดิ ภาคเรียนและระหว่างการจัดการเรยี นการสอน 5
7
วัคซนี ไฟเซอร์ (Pfizer) 10

แนวปฏบิ ตั กิ ารเตรียมการก่อนเปดิ ภาคเรียน (6 มติ )ิ 11
12
มติ ทิ ี่ 1 ความปลอดภยั จากการลดการแพร่เชอื้ โรค 13
มติ ทิ ี่ 2 การเรียนรู้ 14
มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 15
มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุม้ ครอง 17
มิตทิ ี่ 5 นโยบาย 21
มติ ิท่ี 6 การบริหารการเงนิ 58
มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ประเภท ไป-กลบั (4 ดา้ น 17 ขอ้ )
58
แนวปฏิบัติระหวา่ งเปดิ ภาคเรียน 59
60
6 มาตรการหลกั (DMHT-RC) 61
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 62
7 มาตรการเข้มงวด 68
ดา้ นอนามยั สง่ิ แวดล้อม 70
ด้านอาคาร สถานท่ขี องสถานศึกษา 76
การจัดทาแผนเผชิญเหตุ 79
80
บทบาทของบคุ ลากรและหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วข้อง 85

การตดิ ตามและประเมนิ ผลระดบั สถานศึกษา 86
95
บรรณานกุ รม
100
อภิธานศัพท์

ภาคผนวก

แบบสรปุ จานวนนกั เรยี นระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉดี วคั ซนี ไฟเซอร์ เขม็ 1
แบบสรุปจานวนผูบ้ รหิ าร ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา เขา้ รบั การฉีดวคั ซนี
เข็ม 1 และ เข็ม 2
กาหนดการฉีดวคั ซนี ไฟเซอร์ เขม็ 2 ของนกั เรียนระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1-6

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสุริโยทยั 4
Satri Si Suriyothai School

ความร้เู บือ้ งต้นเกย่ี วกับ
โรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 หรอื COVID-19

โรคตดิ เช้อื COVID-19

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์ มีหลายสายพันธ์ุ โดยปกติ
ไม่ก่อโรคในมนุษย์ แต่เม่ือกลายพันธ์ุเป็นสายพันธุ์ใหม่ก่อให้เกิด
โรคในมนุษย์ได้ ในขณะที่มนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทาน
ก็จะเกดิ การระบาดของโรคในมนษุ ย์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ย่อมาจาก
Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา ซ่ึงมีชื่อทางการว่า
SARS-CoV-2 โดยพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง
ปลายปี 2019 หลังจากนั้นได้มกี ารระบาดไปท่ัวโลก องค์การอนามัยจึงตั้งช่ือการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหมน่ ว้ี ่า โรคโควดิ 19

อาการของผูต้ ิดเช้ือ COVID-19

อาการท่ัวไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจลาบาก เหน่ือยหอบ
ไม่ไดก้ ลิ่น ไมร่ รู้ ส ในกรณที อี่ าการรนุ แรงมาก อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอกั เสบ ไตวาย
หรืออาจเสยี ชวี ติ

การรกั ษา COVID-19

ยงั ไมม่ ียาสาหรับป้องกนั หรือรักษาโรคโควิด 19 ผู้ท่ีติดเช้ืออาจต้องได้รับการรกั ษาแบบประคับประคอง
ตามอาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มากลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป บางคนรุนแรงมาก
ทาให้เกิดปอดอักเสบได้ ต้องสังเกตอาการใกล้ชิดร่วมกับการรักษาด้วยการประคับประคองอาการจนกว่า
จะพ้นอาการช่วงนั้นและยังไม่มียาตวั ใดที่มหี ลกั ฐานชัดเจนวา่ รกั ษาโรคโควิด 19 ไดโ้ ดยตรง

ค่มู ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019

กลุ่มบริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี ุรโิ ยทยั 5
Satri Si Suriyothai School

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
และระหว่างการจัดการเรียนการสอน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบ

อยา่ งมากตอ่ ทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางท่ดี ีขนึ้ การเปิดสถานศกึ ษาหลังจากปดิ จากสถานการณ์

COVID-19 มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและ

บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเช้ือโรค COVID-19 ให้เกิด

ความปลอดภัยแก่ทุกคน จึงควรมีการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งองค์การ

เพอื่ เดก็ แหง่ สหประชาชาติและองค์กรภาคี ได้เสนอกรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่

1. การดาเนินงานเพื่อความปลอดภัย 4. สวัสดิภาพและการคมุ้ ครอง

2. การเรียนรู้ 5. นโยบาย

3. การครอบคลมุ ถึงเด็กด้อยโอกาส 6. การบริหารการเงนิ

ค่มู ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี ุรโิ ยทยั 6
Satri Si Suriyothai School

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงมีแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรค เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของศนู ยบ์ รหิ ารสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ศบค.) เป็นการวางแผนท่ีจะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดาเนินงาน เพื่อความปลอดภัย
จากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้ 2. สวมหน้ากาก 3. ล้างมือ
4. เว้นระยะหา่ ง 5. ทาความสะอาด 6. ลดแออดั

ดังนั้นการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รฐั บาล
โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดาเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 2 เรื่องท่ีสาคัญ
และนาสู่การปฏบิ ตั ิ ไดแ้ ก่ การรณรงค์ใหน้ กั เรยี นอายุ 12 -18 ปี
เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer และให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม
มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างเครง่ ครัด
จึงเป็นส่ิงจาเป็นสาหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับรู้และสามารถเข้ารับการฉีด
วคั ซีน Pfizer และปฏิบตั ติ ามมาตรการไดอ้ ย่างเคร่งครัด

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019

กลมุ่ บรหิ ารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รสี รุ โิ ยทัย 7
Satri Si Suriyothai School

วัคซนี ไฟเซอร์ (Pfizer)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงปีท่ีผ่านมาและ
ปัจจุบันมีการกล่าวถึง เก่ียวกับการฉีดวัคซีน (COVID-19 Vaccines) กันมากมาย โดยเฉพาะการเร่งสร้าง
“ภูมิคุ้มกันหมู่” ซ่ึงจาเป็นต้องอาศัยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้าช่วย มีวัคซีนที่ผ่านการรองรับจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) และทุกประเทศได้เลือกและนามาให้ประชาชนรับการฉีด วัคซีน (COVID-19 Vaccines)
มีหน้าท่ีสาคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปเพิ่มจานวน และเสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกัน
ให้พร้อมเข้าทาลายสิ่งแปลกปลอม หรือไวรัสชนิดตา่ ง ๆ ทีแ่ ฝงเข้ามาในร่างกายได้ในทนั ที ซึง่ เป็นถือเป็นอาวุธ
ชน้ิ สาคัญที่ช่วยยบั ยง้ั ความรุนแรง หมายรวมถงึ ชว่ ยลดอัตราการตดิ เช้อื และการเสียชวี ติ ของประชาชน ปจั จุบนั
วคั ซนี ท่ีผ่านการรองรบั จากองคก์ ารอนามัยโลก (WHO) มหี ลายยห่ี ้อมปี ระสิทธิภาพในการทาหน้าท่ีแตกต่างกนั
ได้แก่

1. Pfizer ผลติ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธิภาพ 95%
2. Moderna ผลติ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มปี ระสทิ ธภิ าพ 94.5%
3. Johnson and Johnson ผลติ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสิทธภิ าพ 66%
4. AstraZeneca ผลิตโดยประเทศองั กฤษ มปี ระสิทธิภาพ 65%
5. Covishield ผลิตโดยประเทศอนิ เดยี มปี ระสทิ ธิภาพ 72%
6. Sinovac ผลติ โดยประเทศจีน มีประสทิ ธิภาพ >50%
7. Sinopharm ผลิตโดยประเทศจีน มีประสทิ ธภิ าพ 79-86%
สาหรับวัคซีนท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ฉีดกับนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี น้ัน
ได้แก่ Pfizer ซ่ึงองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองการใช้วัคซีน Pfizer เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และประเทศไทยโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ข้ึนทะเบียนเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กาหนด
ให้สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกาหนด Kick Off การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนนักศึกษา
อายุระหว่าง 12-18 ปี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามีความปลอดภัย
และนักเรียนได้รับวัคซีนอย่างถ้วน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site
วันท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2564

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริหารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี ุรโิ ยทัย 8
Satri Si Suriyothai School

วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ
(mRNA Vaccine) กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี
(Antigen) ใหร้ ่างกายรู้จักกับเชอื้ โรค COVID-19 หลังจาก
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 แล้ว จะมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรค COVID-19 สงู ถงึ 91.3% ในชว่ ง 7 วัน
ถึง 6 เดอื นหลงั ฉดี ป้องกนั ความรุนแรงของโรคได้ 100%
ป้องกันการติดเช้ือมีอาการท่ี 94% ป้องกันการติดโรค
96.5% ป้องกันการเสียชีวิต 98-100% นอกจากน้ียังมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนั COVID-19 สายพันธอ์ุ ังกฤษ
หรืออัลฟ่า ได้ถึง 89.5% ป้องกัน COVID-19 สายพันธ์ุ
แอฟริกาใต้ หรือเบตา้ ได้ถึง 75% งานวิจยั ของหนว่ ยงาน
สาธารณสุขอังกฤษ พบว่า วัคซีน Pfizer มีประสิทธิภาพ
88% ในการป้องกันการป่วยแบบมีอาการจากไวรัส
เดลตา้ หรอื อินเดยี

การรับวัคซีน Pfizer รับการฉีดท้ังหมด 2 เข็ม โดยเข็มท่ี 2 ห่างจากเข็มแรก 21-28 วัน ใช้วิธีการฉีด
เข้ากล้ามเน้ือแขนดา้ นบน ภูมคิ ุ้มกันจะเริ่มเกิดหลังจากฉีดวัคซนี ไฟเซอร์ไปแล้ว 12 วัน แต่ภูมคิ ุ้มกันจะทางาน
เตม็ ท่ีหลงั จากฉีดครบ 2 เขม็ หลังการฉดี วัคซนี เขม็ 1 หรอื เขม็ 2 ผรู้ บั การฉดี อาจมีผลขา้ งเคยี งบ้างแตไ่ มร่ ุนแรง
(ข้อมูลจาก โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนลหนองแขม https://vichaivej-nongkhaem.com/
healthinfo/วคั ซนี ไฟเซอร์ เมือ่ วันท่ี 6 ตุลาคม 2564)

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี ุริโยทยั 9
Satri Si Suriyothai School

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี ุรโิ ยทัย 10
Satri Si Suriyothai School

แนวปฏิบตั ิการเตรียมการกอ่ นเปดิ ภาคเรียน

การเตรียมการก่อนการเปิดเรียน มีความสาคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน
ของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการติดเช้ือโรค COVID-19
ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงกาหนดให้มี
แนวปฏิบตั ิการเตรยี มการกอ่ นเปดิ ภาคเรียน ดังนี้

การประเมนิ ความพรอ้ มก่อนเปดิ ภาคเรยี น

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้สร้างเครื่องมือสาหรับสถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ
Thai Stop COVID Plus ตัวย่อ TSC+ เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2564 ลิงก์ระบบ https://stopCOVID.anamai.moph.go.th/th/school แบบประเมิน
ตนเองดังกลา่ ว ประกอบด้วย 6 มติ ิ 44 ขอ้ สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมนิ ทงั้ 44 ข้อ

ขั้นตอนการประเมินตนเอง

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย 11
Satri Si Suriyothai School

มิติท่ี 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเ่ ช้ือโรค

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. มมี าตรการคดั กรองวดั ไข้และอาการเส่ียงก่อนเข้า 1. ทาความสะอาดพ้ืนที่ทน่ี กั เรียนใชร้ ว่ มกัน

สถานศกึ ษาพรอ้ มสังเกตอาการไข้ ไอ มนี า้ มกู ก่อนและหลังใช้งานทกุ คร้ัง เช่น

เจ็บคอ หายใจลาบาก เหน่ือยหอบ ไม่ได้กล่ิน หอ้ งคอมพิวเตอรห์ อ้ งดนตรี ลฟิ ต์ อุปกรณก์ ฬี า

ไมร่ ู้รส สาหรับนกั เรยี นบุคลากรของ สถานศกึ ษา 2. จดั ใหม้ ีพืน้ ท่ีในการเข้าแถวทากิจกรรม หรอื

และผูม้ าตดิ ต่อ ทกุ คน เล่นกลุ่มย่อยเว้นระยะห่างระหวา่ งบุคคล

2. ให้นักเรยี น บคุ ลากร และผู้เขา้ มาในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 - 2 เมตร

ทกุ คนต้องสวมหน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามยั 3. ใหน้ ักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใชส้ ิ่งของรว่ มกบั

ตลอดเวลาเม่อื อย่ใู นสถานศกึ ษา ผู้อื่น เชน่ แก้วนา้ ชอ้ น สอ้ ม แปรงสฟี นั ยาสฟี ัน

3. ใหม้ จี ดุ บรกิ ารล้างมือดว้ ยสบูแ่ ละน้าหรอื ผ้าเช็ดหน้า

เจลแอลกอฮอล์อยา่ งเพยี งพอในบริเวณตา่ ง ๆ 4. จัดให้มีหอ้ งพยาบาลสาหรับแยกผู้มีอาการปว่ ย

เช่น ทางเข้าอาคารหอ้ งเรยี น โรงอาหาร ระบบทางเดนิ หายใจออกจากผมู้ ีอาการป่วย

4. ใหจ้ ดั เวน้ ระยะหา่ งระหวา่ งบุคคล อย่างนอ้ ย ระบบอน่ื ๆ หรือพจิ ารณาสง่ ไปสถานพยาบาล

1 - 2 เมตร เชน่ ระหวา่ งโต๊ะเรยี น ทนี่ ่ังเรียน 5. จัดให้มกี ารส่อื สารความรกู้ ารป้องกันโรค

ทนี่ งั่ ในโรงอาหาร ท่ีนั่งพกั ทางเดิน จุดรอคอย COVID-19 แกน่ ักเรียน บคุ ลากร เพอื่ ให้สามารถ

หอ้ งนอนเดก็ เล็ก กรณหี อ้ งเรยี นไมเ่ พยี งพอ ลา้ งมอื สวมและถอดหนา้ กากอยา่ งถูกวธิ ี

ในการจัดเวน้ ระยะห่างระหว่างบุคคล ควรจดั ให้มี การเกบ็ รกั ษาหน้ากากชว่ งพักเที่ยงและการทา

การสลบั วนั เรียนแต่ละชน้ั เรยี น การแบ่งจานวน ความสะอาดสถานทแ่ี ละอุปกรณข์ องใช้ที่ถูก

นกั เรยี น หรอื การใชพ้ ้นื ทใ่ี ช้สอยบริเวณ สขุ ลักษณะ ตลอดจนจัดให้มนี กั เรียนแกนนา

สถานศึกษา ตามความเหมาะสม ทัง้ น้ี ดา้ นสขุ ภาพนกั เรียนท่ีมจี ติ อาสาเป็นอาสาสมคั ร

อาจพจิ ารณาวธิ ปี ฏบิ ตั อิ น่ื ตามบริบท ในการชว่ ยดแู ลสขุ ภาพเพอ่ื นนักเรียนด้วยกนั

ความเหมาะสมโดยยดึ หลัก Social distancing หรอื ดแู ลร่นุ นอ้ งดว้ ย

5. เปดิ ประตู หนา้ ต่างให้ อากาศถ่ายเท 6. กรณี มรี ถรับ - สง่ นักเรยี นเน้นใหผ้ ู้โดยสารทุกคน

ทาความสะอาดห้องเรยี นและบริเวณตา่ ง ๆ สวมหนา้ กากผา้ หรอื หน้ากากอนามยั

โดยเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผสั ของ ทาความสะอาดยานพาหนะและบรเิ วณจดุ สมั ผัส

โต๊ะ เกา้ อ้ี และวสั ดอุ ุปกรณ์ก่อนเข้าเรยี น รว่ มกัน เชน่ ราวจับ เบาะนง่ั ท่ีวางแขน ก่อนรับ

พักเท่ยี ง และหลังเลิกเรียนทกุ วัน รวมถงึ จัดใหม้ ี และหลงั จากสง่ นักเรียนแล้วทุกครั้งลดการพดู คุย

ถงั ขยะมลู ฝอยแบบมฝี าปิดและรวบรวมขยะ หรอื เล่นกนั บนรถตลอดจนการจดั เว้นระยะหา่ ง

ออกจากห้องเรียนเพอ่ื นาไปกาจดั ทกุ วนั ระหว่างทีน่ งั่

6. ใหพ้ จิ ารณาควบคมุ จานวนนักเรยี นท่มี า

ร่วมกจิ กรรม ลดแออดั หรอื ลดเวลาทากิจกรรม

ใหส้ ัน้ ลงเทา่ ทีจ่ าเป็น หรือเหลื่อมเวลาทากิจกรรม

โดยถือหลกั หลกี เล่ยี งการติดตอ่ สัมผัสระหวา่ งกัน

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี รุ ิโยทยั 12
Satri Si Suriyothai School

มิติที่ 2 การเรียนรู้

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. จัดหาส่อื ความรใู้ นการปอ้ งกันควบคุม 1. กรณเี ดก็ เลก็ ไมแ่ นะนาให้ใช้ส่ือการเรยี นการสอน

โรค COVID-19 สาหรบั ใช้ในการเรียนการสอน แบบออนไลนโ์ ดยขาดปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนครู

การเรยี นร้นู อกหอ้ งเรยี น หรือกิจกรรมพัฒนา ผู้ปกครอง

ผ้เู รยี น ในรูปแบบของสอื่ ออนไลน์ : VTR , 2. ไมป่ ล่อยให้เด็กและวยั รุน่ อยกู่ ับสือ่ ออนไลน์

Animation , Infographic และสื่อส่งิ พมิ พ์ : (ท่ีไม่ใช่สอ่ื การเรียนการสอน) นานเกินไป

โปสเตอร์ แผน่ พับภาพพลกิ คูม่ ือ แนวปฏบิ ตั ิ โดยทว่ั ไปกาหนดระยะเวลา

2. เตรียมความพร้อมดา้ นการเรยี นร้ขู องเด็กตามวัย - 1 ชวั่ โมงตอ่ วนั สาหรับเดก็ เลก็ / ประถมศกึ ษา

และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ - 2 ช่วั โมงตอ่ วนั สาหรับเดก็ โต / มธั ยมศึกษา

และสตปิ ัญญา 3. สง่ เสริมใหส้ ถานศกึ ษาและนกั เรียนประเมนิ

3. สร้างความเขม้ แขง็ ของระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ตนเองในการเตรยี มความพรอ้ มกอ่ นเปิด

นกั เรียน โดยบรู ณาการกจิ กรรมสง่ เสรมิ พฒั นา ภาคเรียนรองรับสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ

นกั เรียนดา้ นทกั ษะชีวติ และความเขม้ แข็งทางใจ โรค COVID-19 รวมถงึ มกี ารตรวจคัดกรอง

เข้าในการเรยี นการสอนปกติ เพอ่ื ชว่ ยให้นกั เรยี น สขุ ภาพนักเรียนอย่างตอ่ เนอื่ ง

จดั การความเครยี ดและรบั มอื 4. สนบั สนุนใหน้ ักเรียนใช้สื่อรอบรู้ดา้ นสขุ ภาพ

กับการเปลย่ี นแปลงได้อยา่ งเหมาะสม ในรูปแบบและผา่ นชอ่ งทางหลากหลายที่สามารถ

เข้าถงึ ได้ อันจะช่วยสง่ เสรมิ ให้เกดิ ความรอบรู้

ด้านสุขภาพนาไปสู่การปฏิบตั ติ นดา้ นสุขภาพ

ท่เี หมาะสม สะท้อนถึงการมีพฤตกิ รรมสขุ ภาพ

ทีพ่ ึงประสงค์ลดโรคและปลอดภัย

คมู่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบรหิ ารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย 13
Satri Si Suriyothai School
มติ ิที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กดอ้ ยโอกาส

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. จดั หาวสั ดุสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ลา้ งมอื 1. ประสานและแสวงหาการสนับสนนุ วสั ดุอุปกรณ์

เชน่ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผา้ หรอื การปอ้ งกันโรคโควิด 19 จากหน่วยงานของ

หน้ากากอนามัยอยา่ งเพยี งพอสาหรบั นกั เรยี น จงั หวัดและผเู้ ก่ียวข้อง เชน่ ศบค.จ. ท้องถิ่น

และบคุ ลากรในสถานศกึ ษา ควรมสี ารอง เอกชน บรษิ ทั ห้างรา้ น ภาคประชาชน เป็นตน้

โดยเฉพาะเด็กเลก็ ทีเ่ ปอ้ื นงา่ ยเพราะถา้ ชื้น แฉะ 2. ประสานการดาเนินงานตามแนวทางพฒั นา

จะไมส่ ามารถป้องกันเชื้อได้ กจิ กรรมผเู้ รยี นของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

2. มกี ารปรับรูปแบบการเรยี นการสอนใหส้ อดคลอ้ ง กรณมี ขี ้อจากดั ดา้ นเทคโนโลยที าง การศึกษา

กับบรบิ ทการเขา้ ถงึ การเรยี นรูใ้ นสถานการณ์ 3. ใช้สือ่ สรา้ งความเขา้ ใจเรอ่ื งโรคโควดิ 19 และ

การระบาดของโรคโควดิ 19 แนวทางการดูแลตวั เอง โดยคานึงถึงขอ้ จากดั

3. มีมาตรการสง่ เสริมใหน้ ักเรียนไดร้ ับบรกิ าร ทางภาษาและสงั คมกลุม่ นักเรยี น พิการเรยี นรว่ ม

สุขภาพข้นั พน้ื ฐานอยา่ งทัว่ ถึง เลือกใช้สือ่ ทเ่ี ป็นรปู ภาพ หรอื เสยี งที่เขา้ ใจงา่ ย

4. มมี าตรการการทาความสะอาดและ มากกวา่ ใชต้ วั อักษรเพียงอยา่ งเดยี ว

จดั สภาพแวดล้อมของทพี่ กั และเรือนนอน

ให้ถูกสุขลักษณะ

5. มีมาตรการการทาความสะอาดและ

จัดสภาพแวดล้อมใหส้ อดคล้องกับข้อบัญญตั ิ

การปฏิบัติดา้ นศาสนกิจ

6. มมี าตรการดแู ลนกั เรยี นทมี่ ีความบกพรอ่ ง

ดา้ นพัฒนาการการเรยี นรู้ หรือด้านพฤตกิ รรม

อารมณ์ ท่ีสามารถเรยี นรว่ มกับเด็กปกติ ไดแ้ ก่

นักเรียนท่มี ภี าวะบกพรอ่ งทางสติปัญญา

บกพร่องทางการเรยี นรู้ บกพรอ่ งดา้ นพฤติกรรม

อารมณ์ รวมถงึ ภาวะสมาธิสน้ั และเด็กออทสิ ตกิ

คู่มือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กลมุ่ บรหิ ารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสรุ ิโยทยั 14
Satri Si Suriyothai School

มติ ิท่ี 4 สวสั ดภิ าพและการคมุ้ ครอง

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. จดั เตรียมแผนรองรับด้านการเรยี นการสอน 1. ส่อื สารทาความเขา้ ใจกับบคุ คลทุกฝ่าย ให้ข้อมูล
สาหรับนกั เรียนปว่ ย กกั ตวั หรอื กรณปี ดิ ทใ่ี หค้ วามเชอื่ มั่นในมาตรการป้องกนั และการดูแล
สถานศึกษาช่วั คราว ตามระบบการดแู ลช่วยเหลือในสถานศึกษา
โดยเฉพาะการระมดั ระวงั การส่อื สารและคาพดู
2. จัดเตรยี มแนวปฏบิ ตั ิเพ่อื ลดการรงั เกยี จ ทมี่ ีผลต่อทศั นคติ เพอื่ ลดการรังเกยี จ การตตี รา
และการตตี ราทางสังคม (Social stigma) ทางสังคม (Social stigma) กรณที อ่ี าจพบ
บคุ ลากร ในสถานศึกษา นักเรยี น ผูป้ กครอง
3. จัดเตรยี มแนวปฏบิ ตั ิด้านการจดั การความเครยี ด ตดิ โรค COVID-19
ของครแู ละบคุ ลากร
2. กรณนี ักเรยี นหรือบุคลากรปว่ ยจริงตอ้ งให้หยุด
4. ตรวจสอบประวตั ิเสย่ี งของบคุ ลากรและนกั เรยี น รักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยนาหลกั ฐาน
ตรวจสอบเรื่องการกกั ตวั ให้ครบ 14 วนั ใบรบั รองแพทยม์ ายนื ยัน เพอ่ื กลับเข้าเรยี น
กอ่ นมาทาการเรยี นการสอนตามปกตแิ ละทกุ วนั ตามปกติ โดยไม่ถือวา่ ขาดเรยี นหรอื ขาดงาน
เปดิ เรยี น
3. กกั ตวั ผใู้ กลช้ ดิ กบั ผู้ปว่ ยตามเกณฑ์ควบคุมโรค
5. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามระเบยี บสาหรบั และดาเนินการช่วยเหลือเชน่ เดียวกับผู้ปว่ ย
บคุ ลากรและนกั เรียนทสี่ งสยั ตดิ เช้ือหรือปว่ ย
ด้วยโรค COVID-19 โดยไมถ่ ือเป็นวันลาหรือ
วันหยดุ เรียน

คู่มือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019

กลมุ่ บรหิ ารทวั่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสรุ ิโยทยั 15
Satri Si Suriyothai School

มติ ทิ ี่ 5 นโยบาย

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. ส่อื สารประชาสัมพนั ธแ์ กค่ รแู ละบุคลากร 1. จดั ระบบให้นักเรยี นสามารถเขา้ ถึงการศกึ ษา

ในสถานศกึ ษาใหม้ คี วามรคู้ วามเข้าใจเบื้องตน้ ท่มี คี ณุ ภาพอยา่ งตอ่ เนือ่ งกรณีขาดเรยี น ลาปว่ ย

เกี่ยวกับโรคโควดิ 19 ทักษะการลา้ งมอื ปดิ สถานศกึ ษา เชน่ จดั รปู แบบการเรียนออนไลน์

การสวมหนา้ กากผา้ หรอื หนา้ กากอนามัย ผ่านส่ืออเิ ล็กทรอนิกสก์ ารติดตอ่ ทางโทรศพั ท์

สขุ ลกั ษณะสว่ นบคุ คลท่ีดีรวมทงั้ การทา Social media การติดตามเปน็ รายวันหรือ

ความสะอาดอย่างถกู วธิ ี รายสปั ดาห์

2. ประชมุ ชแี้ จงคณะกรรมการสถานศกึ ษา 2. พิจารณาปดิ สถานศกึ ษาตามสถานการณแ์ ละ

ขนั้ พืน้ ฐานแบบออนไลน์หรอื กลุ่มย่อย ความเหมาะสมกรณนี กั เรยี น ครู หรือ บคุ ลากร

ตามความจาเปน็ ในสถานศึกษาอยใู่ นกลมุ่ เสย่ี งหรือเป็นผู้ป่วย

3. มแี ผนงาน โครงการ และกจิ กรรมรองรบั นโยบาย ยนื ยนั ติดเช้อื เขา้ มาในสถานศึกษา ใหป้ ระสาน

และแนวทางการป้องกันโรคโควดิ 19 องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ เพื่อทาความสะอาด

ของสถานศกึ ษา อาคารสถานทที่ งั้ ภายในภายนอกอาคาร และ

4. แตง่ ตั้งคณะทางานรับผิดชอบเกยี่ วกับ สิ่งของเครือ่ งใช้ รวมทัง้ รบี แจง้ หนว่ ยงาน

โรค COVID-19 ในสถานศกึ ษาประกอบด้วย ครู สาธารณสุขในพน้ื ทีเ่ พอ่ื ทาการสอบสวนโรค

บคุ ลากร สถานศึกษานักเรยี น ผู้ปกครอง 3. สอื่ สารให้มคี วามรู้เกย่ี วกบั การสังเกต

เจา้ หน้าทสี่ าธารณสขุ และผูเ้ กย่ี วขอ้ ง อาการเสีย่ ง การมแี นวโนม้ เสีย่ งตอ่ การตดิ

5. กาหนดบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายครู เชื้อโควดิ 19

ครูอนามยั หรือบุคลากรสถานศึกษา ทาหนา้ ที่ ได้งา่ ย ได้แก่ เด็กทม่ี อี าการสมาธสิ น้ั (เป็น

คดั กรองวดั ไข้นักเรียน สงั เกตสอบถามอาการ โรคท่ีมีอาการแสดงดา้ น พฤติกรรม : ซน

เสย่ี งและประสานงานเจ้าหนา้ ท่ีสาธารณสุข เกินไป ใจลอย รอคอยไมไ่ ดร้ อคอยไดน้ ้อย)

ในพน้ื ทใ่ี ห้บรกิ ารในห้องพยาบาล รวมท้งั การดูแล ทาให้เด็กกล่มุ น้ี

ทาความสะอาดในบริเวณสถานศกึ ษาและบรเิ วณ เส่ียงตอ่ การสมั ผัสกับบุคคลอนื่ ล้วง แคะ

จุดเส่ยี ง สมั ผัสใบหนา้ จมูก ปากตัวเอง รวมทงั้

6. ส่อื สารทาความเข้าใจผ้ปู กครองและนกั เรยี น หลงลมื

โดยเตรยี มการกอ่ นเปิดภาคเรียนหรอื วันแรกของ การใสห่ น้ากากผา้ หรอื หน้ากากอนามัย

การเปดิ เรยี นเกยี่ วกบั แนวทางการปอ้ งกนั

โรค COVID-19 และมีช่องทางการตดิ ตอ่ ส่ือสาร

7. สถานศึกษามีการประเมินตนเองเพอ่ื เตรยี ม

ความพร้อมกอ่ นเปดิ เรียนผ่านระบบออนไลนข์ อง

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร / Thai STOP COVID

กรมอนามยั หรอื ตามแบบประเมนิ ตนเองสาหรบั

สถานศึกษาในการเตรยี มความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียน เพือ่ เฝา้ ระวงั และปอ้ งกนั การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19

คูม่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย 16
Satri Si Suriyothai School
มาตรการหลกั
8. มีมาตรการการจดั การด้านความสะอาด มาตรการเสรมิ

รถรบั - ส่งนกั เรยี นและชแ้ี จงผปู้ ระกอบการ
เพื่อป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรค COVID-19
โดยถือปฏิบัติอยา่ งเคร่งครัด
9. เสรมิ สร้างวคั ซีนชมุ ชนในสถานศึกษา
โดยมาตรการ “4 สรา้ ง 2 ใช”้
- สรา้ งสถานศึกษาทร่ี ู้สกึ ...“ปลอดภยั ”(safety)
- สรา้ งสถานศึกษาท่ี.....“สงบ” (calm)
- สรา้ งสถานศกึ ษาทีม่ .ี ....“ความหวัง” (Hope)
- สรา้ งสถานศึกษาท.่ี ....“เขา้ ใจ เหน็ ใจและ
ใหโ้ อกาส” (De-stigmatization)
- ใช้ศกั ยภาพสถานศกึ ษาและชมุ ชน (Efficacy)
เชน่ ระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน แบง่ ปนั
ทรพั ยากรในชมุ ชน
- ใชส้ ายสัมพนั ธใ์ นสถานศึกษา
(Connectedness)
10. มีการกากบั ตดิ ตามใหม้ กี ารดาเนินงานตาม
มาตรการเพอื่ ป้องกนั การแพรร่ ะบาดของ
โรค COVID-19 อย่างเครง่ ครดั

คมู่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

กลมุ่ บรหิ ารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี รุ โิ ยทัย 17
Satri Si Suriyothai School

มติ ทิ ี่ 6 การบริหารการเงนิ

มาตรการหลกั มาตรการเสรมิ

1. พจิ ารณาการใช้งบประมาณของสถานศกึ ษา 1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทนุ และการ

สาหรับกจิ กรรมการป้องกนั การระบาดของ สนับสนุนจากหน่วยงาน องคก์ รหรือภาคเอกชน

โรค COVID-19 ตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น ท้องถน่ิ บริษัท ห้างร้าน NGO เป็นตน้

2. จดั หาวัสดอุ ปุ กรณ์ป้องกนั โรค COVID-19 เพือ่ สนบั สนนุ กจิ กรรม การป้องกัน

สาหรับนักเรียนและบคุ ลากรในสถานศกึ ษา เชน่ การแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา

หน้ากากผา้ หรอื หนา้ กากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 2. พิจารณาสรรหาบุคลากรเพ่มิ เตมิ ในการดูแล

สบู่ เป็นตน้ นักเรียนและการจดั การส่งิ แวดล้อม

ใน สถานศกึ ษา

ซึ่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ผ่านมาตรฐานการประเมินท้ัง 6 มิติ 44 ข้อ และได้รับใบประกาศรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 จาก กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ

คูม่ อื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี รุ ิโยทัย 18
Satri Si Suriyothai School

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี รุ ิโยทัย 19
Satri Si Suriyothai School

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี รุ ิโยทัย 20
Satri Si Suriyothai School

ค่มู ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลมุ่ บริหารทว่ั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรสี รุ ิโยทัย 21
Satri Si Suriyothai School

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

ประเภท ไป-กลบั

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เร่ือง หลกั เกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรอื สถาบนั การศึกษาตามขอ้ กาหนด
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 กาหนดมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพ่ือให้สถานศึกษา
นาไปใช้ในการการปฏิบัติ โดยจาแนกประเภทของสถานศึกษา โดยมีมาตรการ Sandbox : Safety Zone in
School ประเภทไป-กลับ มหี ลักเกณฑท์ ี่ต้องปฏิบตั ิอย่างเครง่ ครดั 4 องคป์ ระกอบ ดงั น้ี

1. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือสถาบัน
การศกึ ษาประเภทไป-กลับ ทม่ี คี วามพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

1) พืน้ ท่ี/อาคารสนบั สนนุ การบริการ
2) พ้ืนที่/อาคารเพ่อื จัดการเรยี นการสอน
โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เป็น COVID free
Zone
2. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาท่ีประสงค์จะดาเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety zone in School ต้องจัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกนั ในการจดั พนื้ ท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety zone in School ตลอดภาคการศึกษา
ก่อนนาเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพ้ืนที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
3. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องเตรียม
การประเมนิ ความพรอ้ ม ดงั น้ี
3.1 โรงเรียน หรือสถานศกึ ษา ตอ้ งดาเนนิ การ

1) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมนิ ผลผา่ นMOECOVID

2) ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สาหรับรองรับ
การดูแลรักษาเบ้ืองต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือ COVID-19 หรือ ผลตรวจ
ATK เปน็ บวก รวมถึงมแี ผนเผชิญเหตุและมคี วามร่วมมอื กบั สถานพยาบาลเครือข่ายในพน้ื ทท่ี ่ีดูแลอยา่ งใกล้ชิด

3) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียง
การเขา้ ไปสัมผัสในพื้นทต่ี า่ ง ๆ ตลอดเสน้ ทางการเดินทาง

คู่มอื การเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทยั 22
Satri Si Suriyothai School

4) ตอ้ งจัดพื้นท่ีหรอื บรเิ วณให้เป็นจดุ คดั กรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสมจดั จดุ
รับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจาแนกนักเรยี น ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ทเ่ี ข้ามาในโรงเรยี น

5) ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยทีม ตรวจราชการ
บูรณาการร่วมกันระหวา่ งกระทรวงศึกษาธกิ าร และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงกอ่ นและระหว่างดาเนนิ การ

3.2 นักเรยี น ครู และบคุ ลากร ตอ้ งปฏิบัติ
1) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตั้งแต่ร้อยละ 85 เป็นต้นไป

ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสดุ (พ้ืนท่ีสีแดง) และพื้นท่คี วบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนท่ีสแี ดง
เข้ม)

2) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง)
และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิด
เรยี นของสถานศึกษา

3) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ีสีแดง) และ
พื้นท่คี วบคุมสูงสุดและเขม้ งวด (พน้ื ที่สีแดงเขม้ )

4. องค์ประกอบด้านการดาเนินการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง

ดาเนนิ การดังน้ี
4.1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน

(Hybrid)
4.2 นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai

(TST) อย่างตอ่ เนื่องตามเกณฑจ์ าแนกตามเขตพ้นื ทีก่ ารแพรร่ ะบาด
4.3 ใหม้ ีการสุ่มตรวจ ATK นักเรียน ครู และบคุ ลากรทีเ่ กยี่ วขอ้ งกบั สถานศึกษา เพอ่ื เฝา้ ระวัง

ตามเกณฑ์จาแนกตามเขตพ้ืนที่การแพรร่ ะบาด
4.4 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยสว่ นบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-

RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
4.5 นักเรียน ครู และบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม

ประจาวันและการเดินทางเขา้ ไปในสถานท่ตี ่าง ๆ แตล่ ะวันอย่างสม่าเสมอ
4.6 ปฏิบัตติ ามแนวทาง 7 มาตรการเข้มสาหรบั สถานศึกษาประเภทไป-กลบั อย่างเครง่ ครัด
(1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม

การประเมินผลผ่าน MOECOVD โดยถอื ปฏบิ ตั อิ ย่างเขม้ ข้น ตอ่ เน่อื ง
(2) ทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทากิจกรรม

ข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6 x 8 เมตร) ไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้นระยะห่าง
ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จงั หวัด

คมู่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี ุริโยทยั 23
Satri Si Suriyothai School

(3) จัดระบบการให้บริการอาหารสาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร
การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบนาส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต้องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนามาบรโิ ภค เปน็ ต้น

(4) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
การป้องกันโรคโควดิ 19 ในสถานศกึ ษา ไดแ้ ก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทาความสะอาด คุณภาพน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค และการจดั การขยะ

(5) จดั ให้มสี ถานที่แยกกักตัวในโรงเรยี น (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสาหรับ
รองรับการดูแลรักษาเบ้ืองต้นกรณีนกั เรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการตดิ เชื้อโควิด19 หรอื ผลตรวจ
ATK เป็นบวก โดยมกี ารซักซ้อมอยา่ งเคร่งครดั

(6) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่าง
เข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพ้ืนท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน
ทั้งกรณีรถรบั -สง่ นักเรยี น รถสว่ นบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ

(7) ให้จัดให้มี School Pass สาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7-14 วัน และประวัติการรับวัคซีน
ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการโรคติดตอ่ จังหวัด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยเม่อื เขา้ -ออกโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสงู สุด
(พนื้ ทส่ี แี ดง) และพืน้ ทค่ี วบคมุ สงู สุดและเขม้ งวด (พ้นื ที่สีแดงเขม้ )

4.7 กรณีสถานศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (พ้ืนท่ีสีแดงเข้ม) กาหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบร้ัวสถานศึกษาให้ผ่าน
การประเมิน Thai Stop COVID Plus (TSC+) COVID free setting

ค่มู ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทยั 24
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พื้นที/่ อาคารสนบั สนุนการบรกิ าร
1.1.1 ห้องสมุด

จัดโตะ๊ เก้าอี้ โดยจดั เว้นระยะหา่ งระหว่างบุคคล อยา่ งนอ้ ย 1-2 เมตร

เปิดประตู หนา้ ตา่ ง เพอื่ ให้อากาศถา่ ยเทไดด้ ี และทาความสะอาดอยา่ งสมา่ เสมอ

จัดให้มเี จลแอลกอฮอลใ์ หก้ บั ผู้ใชบ้ รกิ ารหอ้ งสมดุ และทาความท่ีจับประตอู ยา่ งสม่าเสมอ
คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารทว่ั ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ ิโยทยั 25
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พนื้ ท่/ี อาคารสนับสนนุ การบริการ
1.1.2 ห้องประชมุ /หอประชมุ

จดั ใหม้ ีจุดคดั กรองตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายก่อนเข้าร่วมการประชุม
ค่มู อื การเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย 26
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พื้นที/่ อาคารสนบั สนนุ การบริการ
1.1.2 ห้องประชมุ /หอประชมุ

จัดโตะ๊ เกา้ อ้ี โดยเว้นระยะหา่ งระหว่างบคุ คล อยา่ งนอ้ ย 1-2 เมตร และจดั ใหม้ เี จลแอลกอฮอล์
สาหรับใช้ทาความสะอาดมอื สาหรบั ผู้เขา้ ประชมุ ทงั้ ดา้ นในและดา้ นนอกห้องประชุม

คมู่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลุม่ บรหิ ารทัว่ ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ ิโยทยั 27
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ
1.1.3 โรงยิม สนามกีฬา

จดั พื้นทโี่ รงยมิ สนามกฬี า เพอื่ ลดความแออดั และเวน้ ระยะหา่ งระหว่างบคุ คล อยา่ งนอ้ ย 1-2 เมตร
และจากดั จานวนคน จานวนเวลาในการเลน่ กีฬา

ทาความสะอาดอปุ กรณแ์ ละเครอื่ งเล่มกอ่ นและหลงั การใช้งานทุกครง้ั อยา่ งน้อยวันละ 1 คร้ัง
และเปดิ ประตู หนา้ ตา่ ง ใหอ้ ากาศถา่ ยเทไดด้ ี

ค่มู อื การเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย 28
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พนื้ ท/่ี อาคารสนับสนุนการบรกิ าร
1.1.4 ห้องส้วม

ทาความสะอาดห้องนา้ ห้องส้วมของครแู ละนักเรียน อยา่ งนอ้ ยวันละ 2 ครง้ั
ด้วยน้ายาทาความสะอาดและนา้ ยาฆา่ เช้ือ

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสุริโยทัย 29
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบรกิ าร
1.1.4 ห้องส้วม

จดั เตรียมอุปกรณ์ นา้ ยาทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเชอื้ อย่างเพียงพอ และทาความสะอาดครงั้ การใชง้ านทกุ คร้งั
คู่มอื การเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสรุ ิโยทยั 30
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พ้ืนท่ี/อาคารสนับสนนุ การบรกิ าร
1.1.5 ห้องพยาบาล

จดั หาเจา้ หน้าทพี่ ยาบาล เพอ่ื ดูแลนกั เรยี นในกรณที ีม่ นี ักเรยี นป่วยมานอนพักทีห่ ้องพยาบาล
และทาความสะอาดเตยี งและอปุ กรณ์ของใช้ในพยาบาลทกุ วัน

คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่วั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย 31
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พ้ืนที่/อาคารสนบั สนุนการบรกิ าร
1.1.6 โรงอาหาร

จดั ให้มีอ่างลา้ งมือ สาหรบั บริการแกผ่ ู้เข้าใชบ้ รกิ ารโรงอาหาร

จดั ใหม้ ีการเวน้ ระยะหา่ งระหว่างบุคคลอยา่ งน้อย 1-2 เมตร ในพื้นท่ีโรงอาหาร
เชน่ ทน่ี ่ังทานอาหาร จดุ ซือ้ อาหาร จดุ รับอาหาร

คู่มือการเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รสี รุ ิโยทัย 32
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พื้นท่ี/อาคารสนบั สนุนการบริการ
1.1.6 โรงอาหาร

นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1, 3, 6 พกั รบั ประทานอาหาร คาบเรยี นที่ 4 เวลา 10.40 – 11.30 น.
นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 พกั รับประทานอาหาร คาบเรียนท่ี 5 เวลา 11.30 – 12.20 น.

และลดความแออัดในการซ้ือและรับประทานอาหาร

คู่มอื การเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทยั 33
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พ้ืนท/ี่ อาคารสนบั สนนุ การบรกิ าร
1.1.6 โรงอาหาร

ทาความสะอาดทต่ี ้ังกดนา้ ด่ืม ท่นี ง่ั ทานอาหารดว้ ยนา้ ยาทาความสะอาดและนา้ ยาฆา่ เช้ือ
ทาความสะอาดและเปลยี่ นไส้กรองน้าดม่ื

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รีสุริโยทัย 34
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พ้นื ท/ี่ อาคารสนับสนนุ การบริการ
1.1.6 โรงอาหาร

ทาความสะอาดและพน่ น้ายาฆ่าเชอื้ บรเิ วณพน้ื ทโ่ี รงเรียน
คู่มือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรศี รสี ุริโยทัย 35
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พ้ืนที/่ อาคารสนับสนนุ การบริการ
1.1.6 โรงอาหาร

จดั บรกิ ารอาหาร เนน้ การปอ้ งกนั เช้ือโรค เช่น อาหารปรุงสุกใหม่ทุกครง้ั ใชภ้ าชนะทีเ่ หมาะสมกับอาหาร
จัดใหม้ ภี าชนะเพยี งพอสาหรบั การรับประทานอาหาร

คู่มือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทวั่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย 36
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พน้ื ท่/ี อาคารสนับสนนุ การบริการ
1.1.6 โรงอาหาร

ประชาสัมพันธ์การใชโ้ รงอาหารในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
คมู่ ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบรหิ ารทว่ั ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทยั 37
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พน้ื ท/ี่ อาคารสนับสนุนการบรกิ าร
1.1.6 โรงอาหาร

จัดให้มกี ารประเมนิ ระบบสขุ าภบิ าลอาหาร ผ้ปู ระกอบการและความสะอาดของร้านคา้ ในโรงอาหาร
เพ่ือป้องกนั การปนเปอ้ื นและสงิ่ สกปรกในอาหาร

คมู่ ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทว่ั ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี รุ โิ ยทยั 38
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.1 พืน้ ที่/อาคารสนบั สนนุ การบรกิ าร
1.1.7 จดุ เข้าแถวเคารพธงชาติ

จัดพ้นื ท่เี ขา้ แถวเคารพธงชาติ ให้มีระยะห่างระหวา่ งบคุ คล อยา่ งน้อย 1-2 เมตร (จุดสขี าว)
คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารทวั่ ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสุริโยทยั 39
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.1 พืน้ ท่/ี อาคารสนับสนุนการบริการ
1.1.7 จดุ เขา้ แถวเคารพธงชาติ

ทาความสะอาดอปุ กรณ์ ของใชห้ รือจุดสมั ผัสเส่ยี งทุกครงั้ หลงั การใช้งาน เชน่ เชอื กทช่ี กั ธงชาติ
คมู่ อื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทัย 40
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.2 พ้ืนท/่ี อาคารเพ่อื จัดการเรยี นการสอน
1.2.1 หอ้ งเรียน หอ้ งเรียนรวม

จดั โตะ๊ เกา้ อ้ีเว้นระยะห่างระหว่างบคุ คล อยา่ งน้อย 1-2 เมตร
และทาความสะอาดจดุ สมั ผัสเส่ยี งด้วยนา้ ยาทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเช้ือ

คู่มือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทัย 41
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.2 พ้ืนท/่ี อาคารเพ่อื จัดการเรยี นการสอน
1.2.1 หอ้ งเรียน หอ้ งเรียนรวม

จดั โตะ๊ เกา้ อ้ีเว้นระยะห่างระหว่างบคุ คล อยา่ งน้อย 1-2 เมตร
และทาความสะอาดจดุ สมั ผัสเส่ยี งด้วยนา้ ยาทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเช้ือ

คู่มือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทวั่ ไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทยั 42
Satri Si Suriyothai School
1. ดา้ นกายภาพ
1.2 พ้นื ที่/อาคารเพือ่ จัดการเรยี นการสอน
1.2.1 หอ้ งเรียน ห้องเรียนรวม

จดั โตะ๊ เกา้ อีเ้ วน้ ระยะหา่ งระหวา่ งบคุ คล อยา่ งนอ้ ย 1-2 เมตร มีเจลแอลกอฮอลบ์ ริการ
และทาความสะอาดจดุ สมั ผัสเสย่ี งด้วยน้ายาทาความสะอาดและนา้ ยาฆา่ เช้ือ

คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี ุริโยทยั 43
Satri Si Suriyothai School
1. ด้านกายภาพ
1.2 พืน้ ท่/ี อาคารเพือ่ จัดการเรยี นการสอน
1.2.1 หอ้ งเรยี น ห้องเรียนรวม

เปดิ ประตูหนา้ ตา่ ง เพ่อระบายอากาศ มอี ากาศถ่ายเทไดด้ ี
คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019

กลมุ่ บริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสรุ โิ ยทัย 44
Satri Si Suriyothai School

2. ด้านการมสี ว่ นร่วม
2.1 ต้องจดั ใหม้ กี ารประชมุ หารือกันของคณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น ครู ผู้ปกครอง

ผ้นู าชุมชนและมีมตใิ หค้ วามเห็นชอบรว่ มกันในการจัดพ้ืนทก่ี ารเรยี นการสอนในรปู แบบ
Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา

จดั ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยี น ผแู้ ทนครู ผ้แู ทนผปู้ กครอง ผู้แทนชมุ ชนและมีมตเิ ห็นชอบรว่ มกนั
ในการจัดพนื้ ทก่ี ารเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School

คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลมุ่ บริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสรุ โิ ยทัย 45
Satri Si Suriyothai School

2. ด้านการมสี ว่ นร่วม
2.1 ต้องจดั ใหม้ กี ารประชมุ หารือกันของคณะกรรมการบรหิ ารโรงเรยี น ครู ผู้ปกครอง

ผ้นู าชุมชนและมีมตใิ หค้ วามเห็นชอบรว่ มกันในการจัดพ้ืนทก่ี ารเรยี นการสอนในรปู แบบ
Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา

จดั ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยี น ผแู้ ทนครู ผ้แู ทนผปู้ กครอง ผู้แทนชมุ ชนและมีมตเิ ห็นชอบรว่ มกนั
ในการจัดพนื้ ทก่ี ารเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School

คมู่ ือการเตรียมความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

กลมุ่ บริหารทวั่ ไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทยั 46
Satri Si Suriyothai School

3. ด้านการประเมินความพรอ้ มสู่การปฏิบตั ิ
3.1 โรงเรยี น หรือสถานศึกษา
3.1.1 ต้องผ่านการประเมนิ ความพรอ้ มผ่าน TSC+ และรายงานการตดิ ตาม

การประเมินผลผ่าน MOECOVID

ใบประกาศรบั รองผา่ นเกณฑก์ ารประเมินผลของ Thai Stop Covid Plus
เป็นสถานศึกษาท่ีผา่ นมาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั ป้องกนั โรค COVID-19

คูม่ ือการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019

กลุ่มบริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสุริโยทยั 47
Satri Si Suriyothai School

3. ดา้ นการประเมนิ ความพรอ้ มสู่การปฏบิ ัติ
3.1 โรงเรียน หรือสถานศกึ ษา
3.1.2 ต้องจดั พื้นทีห่ รือบริเวณใหเ้ ปน็ จุดคดั กรอง (Screening Zone)

ท่ีเหมาะสม

จัดใหม้ จี ุดคดั กรอง วัดอณุ หภมู ิ แอลกอฮอลเ์ จลล้างมือ บริการใหก้ ับผู้เรยี น ครู ผปู้ กครอง
และผู้มาติดตอ่ ราชการ เพื่อเปน็ การปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรยี นสตรีศรีสุริโยทยั 48
Satri Si Suriyothai School

3. ดา้ นการประเมนิ ความพรอ้ มสู่การปฏบิ ัติ
3.1 โรงเรียน หรือสถานศกึ ษา
3.1.2 ต้องจดั พื้นทีห่ รือบริเวณใหเ้ ปน็ จุดคดั กรอง (Screening Zone)

ท่ีเหมาะสม

จัดใหม้ จี ุดคดั กรอง วัดอณุ หภมู ิ แอลกอฮอลเ์ จลลา้ งมอื บรกิ ารให้กบั ผู้เรยี น ครู ผปู้ กครอง
และผู้มาติดตอ่ ราชการ เพื่อเปน็ การปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มอื การเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

กล่มุ บริหารท่ัวไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รสี ุรโิ ยทัย 49
Satri Si Suriyothai School

3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบตั ิ
3.2 นกั เรยี น ครูและบคุ ลากร
3.2.1 ครู และบคุ ลากร ตอ้ งไดร้ บั การฉีดวคั ซีนครบโดส ต้ังแต่รอ้ ยละ 85

เปน็ ตน้ ไป สว่ นนักเรียน และผ้ปู กครองควรไดร้ บั วคั ซนี ตามมาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธกิ ารและกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสถานศึกษา
ทีอ่ ยใู่ นพืน้ ท่คี วบคมุ สูงสุด(พน้ื ท่สี แี ดง) และพนื้ ท่คี วบคมสงู สดุ
และเขม้ งวด (พื้นทสี่ ีแดงเขม้ )

ผู้บรหิ าร คณะครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาของโรงเรียนสตรศี รสี ุริโยทยั
ได้รับการฉีดวัคซนี เข็ม 1 และเข็ม 2 มากกวา่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

คมู่ อื การเตรียมความพรอ้ มเปดิ ภาคเรียนและการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019

กลุม่ บรหิ ารทั่วไป General Administration Subdivision โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย 50
Satri Si Suriyothai School

3. ดา้ นการประเมนิ ความพรอ้ มสกู่ ารปฏบิ ัติ
3.2 นักเรียน ครแู ละบคุ ลากร
3.2.1 ครู และบคุ ลากร ตอ้ งได้รับการฉีดวคั ซีนครบโดส ตง้ั แตร่ ้อยละ 85

เปน็ ตน้ ไป สว่ นนักเรยี น และผปู้ กครองควรได้รับวัคซนี ตามมาตรการ
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารและกระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะสถานศึกษา
ทีอ่ ยใู่ นพนื้ ทค่ี วบคมุ สูงสดุ (พนื้ ท่สี แี ดง) และพนื้ ท่ีควบคมสูงสุด
และเขม้ งวด (พื้นทสี่ แี ดงเข้ม)

นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสตรศี รสี ุรโิ ยทยั ไดร้ บั การฉีดวคั ซนี ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1
ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับการฉดี วัคซีนมากกวา่ ร้อยละ 85 ข้นึ ไป

คู่มือการเตรยี มความพรอ้ มเปิดภาคเรยี นและการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Click to View FlipBook Version