The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเล่มกำหนดการพะเยาวิจัย-8+ปก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สิริทัชญา พามณี, 2019-12-17 06:45:05

รวมเล่มกำหนดการพะเยาวิจัย-8+ปก

รวมเล่มกำหนดการพะเยาวิจัย-8+ปก

สารจากนายกสภามหาวทิ ยาลยั พะเยา
ศาสตราจารยเ์ กยี รตคิ ณุ คณุ หญงิ ไขศรี ศรอี รณุ

มหาวิทยาลัยพะเยามนี โยบายสง่ เสรมิ การวจิ ัยในทกุ ดา้ น โดยให้ความสาคัญทง้ั
การวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยกุ ต์ในสาขาตา่ ง ๆ ทมี่ กี ารเรยี นการสอนใน 15 คณะวชิ า
และ 3 วทิ ยาลัย ในปี 2561 ท่ีผ่านมา มหาวทิ ยาลัยมโี ครงการวิจัยเกอื บ 300 โครงการ
งบประมาณวจิ ัยประมาณ 170 ลา้ นบาท และมีงานวิจัยเป็นจานวนมากไดร้ ับการตพี มิ พ์
ท้ังในระดบั ชาตแิ ละนานาชาติ อย่างไรกต็ ามงานประชมุ วชิ าการพะเยาวจิ ยั ทจ่ี ัดขึน้ เปน็
ประจาทกุ ปี และครัง้ นี้กเ็ ปน็ ครั้งท่ี 8 กเ็ ปน็ หนึ่งในกลไกการพฒั นาความเขม้ แขง็ ทางดา้ น
การวจิ ยั ท่ตี อ่ เนอื่ งอยา่ งเปน็ รปู ธรรม

ในยุคที่เทคโนโลยสี มัยใหมเ่ ขา้ มามบี ทบาทสาคญั ในชีวติ ประจาวัน ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยา่ งมากมาย และเชน่ เดยี วกนั กบั วงการการศกึ ษา สถาบันอดุ มศกึ ษา
จาเป็นอย่างยิง่ ท่จี ะตอ้ งปรบั ตัวสรู่ ูปแบบการเรยี นการสอนสมยั ใหม่ การจดั ประชมุ ทาง
วชิ าการพะเยาวจิ ยั คร้งั ท่ี 8 “Education Disruption” มคี วามคาดหวังวา่ จะเปน็ สว่ นหนึง่ ทรี่ ว่ มกระตุน้ และผลกั ดนั ให้
สถาบันอุดมศึกษาเกิดการสร้างนวัตกรรมดา้ นการศึกษาใหเ้ กิดขนึ้ กบั ประเทศอย่างเปน็ รูปธรรมมากยงิ่ ข้ึน มหาวทิ ยาลัย
พะเยาหวงั ว่า เวทที างวชิ าการทจ่ี ดั ขนึ้ ในครง้ั น้ีจะประสบความสาเรจ็ เหมอื นครงั้ กอ่ น ๆ ทเี่ คยจดั มา กล่าวคือ มีอาจารย์
นกั วจิ ยั นสิ ิต และนกั ศกึ ษาจานวนมากมานาเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศกึ ษาคน้ ควา้ ท่ีหลากหลาย ซง่ึ มหาวิทยาลัย
พะเยาหวังว่าผลงานเหล่านนั้ จะสามารถสรา้ งนวตั กรรมท่ีนาไปสกู่ ารสานปณธิ านของมหาวิทยาลัยท่วี า่ “ปญั ญาเพอ่ื
ความเขม้ แขง็ ของชุมชน” และการพฒั นาประเทศ
ขอขอบคุณคณะทางานจดั การประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทกุ คน ขอขอบคณุ ทกุ ทา่ นทใ่ี ห้ความสนใจมาร่วม
เสนอผลงานวจิ ยั ในการจัดประชุมทม่ี หาวทิ ยาลยั พะเยาจัดข้ึนในคร้งั น้ี

ศาสตราจารย์เกยี รตคิ ุณ คุณหญงิ ไขศรี ศรอี รุณ
นายกสภามหาวทิ ยาลัยพะเยาสารจากอธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลยั พะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สภุ กร พงศบางโพธ์ิ

มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนกั ถงึ ความสาคัญของการสรา้ งความรู้ และนาความร้ไู ป
พัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น โดยหวังเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน” เพอ่ื เปน็ การขบั เคล่อื นไปสูเ่ ปา้ หมายดงั กลา่ ว มหาวิทยาลยั จึงไดจ้ ัดใหม้ กี ารประชุม
วิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ได้ร่วมเรียนรู้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้
นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนประยุกต์ใช้
ผลงานให้เกิดประโยชนแ์ ก่ชุมชนและสังคมต่อไป

งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Education
Disruption” ซ่ึงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา จาเป็นอย่างย่ิงท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ตระหนัก เรียนรู้และพร้อมแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “University Survival in Disruptive
Education Era” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช วิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ีเป่ียมไปด้วยความรคู้ วามสามารถทงั้ ทางดา้ นการบรหิ าร และเป็นท่รี จู้ กั กนั ดีในแวดวงวชิ าการ มาบรรยาย จุดประกาย
แนวคิด แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อการปรับบทบาทและพัฒนากลไก ของสถาบันอุดมศึกษาให้พร้อมต่อการ
เปลีย่ นแปลงดงั กล่าว

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุมวิชาการครั้งน้ี จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนกั วจิ ัยของประเทศ ให้สามารถนาความร้แู ละประสบการณ์ทเ่ี กดิ จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีให้การ
สนบั สนุนการประชมุ วชิ าการ “พะเยาวจิ ัย” ดว้ ยดีตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.สภุ กร พงศบางโพธิ์
อธิการบดมี หาวทิ ยาลยั พะเยาสารบญั

สารจากนายกสภามหาวทิ ยาลัยพะเยา ..............................................................................................................................ก
สารจากอธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลัยพะเยา...............................................................................................................................ข
สารบญั ..............................................................................................................................................................................ค
ประวตั วิ ทิ ยากรพิเศษ ........................................................................................................................................................4
เกย่ี วกบั การประชมุ ทางวชิ าการระดบั ชาตพิ ะเยาวจิ ัย คร้ังท่ี 8..........................................................................................7
กาหนดการประชมุ ทางวชิ าการพะเยาวจิ ยั ครงั้ ท่ี 8...........................................................................................................8
กาหนดการ “งานวจิ ัยเชิงพน้ื ท่ี (ABCreactive Research)”.............................................................................................9
กาหนดการการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยโรงเรียนภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์พ่ีเลี้ยง
มหาวิทยาลยั พะเยา ปีท่ี 5...............................................................................................................................................10
แผนผงั สถานท่จี ัดกจิ กรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชนั้ 2 วนั ที่ 24-25 มกราคม 2562..............................................11
แผนผังหมายเลข 4 : นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวทิ ยาลยั พะเยา ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ช้นั 2 .......12
แผนผงั สถานทจ่ี ัดกิจกรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชน้ั 1 วนั พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562.....................................13
แผนผงั สถานท่ีจดั กจิ กรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชนั้ 1 วนั ศกุ ร์ที่ 25 มกราคม 2562.............................................14
กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation.................................................................................................15
แผนผังหมายเลข 5 : การนาเสนองานวิจัยแบบ Poster Presentation ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง .......................15
กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation.................................................................................................16
กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation.............................................................................................................56ประวตั วิ ทิ ยากรพเิ ศษ

ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ ศกั ด์ิ รตั นเดโช

หน่วยงานทสี่ งั กดั : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต)

โทรศพั ท์ 02 5643001-9 ตอ่ 3153
E-mail [email protected]

ปัจจุบันดารงตาแหน่งทางวิชาการ
o ศาสตราจารยร์ ะดับ 11 มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
o เมธีวจิ ยั อาวโุ ส สกว.

ปัจจุบันดารงตาแหน่งบริหาร
o ผู้อานวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)

ประวัตกิ ารศกึ ษา

o รฐั ศาสตรมหาบณั ฑิต (การเมืองและปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o Post Doctoral Fellow, Chem. Eng. and Material Sci., University of Minnesota Twin Cities, USA.
o Doctor of Engineering (Mechanical) (ทนุ รฐั บาลญีป่ ่นุ : Monbukagakusho: MEXT) Nagaoka University of

Technology
o วศิ วกรรมศาสตรมหาบณั ฑิต (เคร่ืองกล) จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย
o วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (เครื่องกล) สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวตั กิ ารทางานภาคบรหิ าร

o ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
o ผอู้ านวยการศูนย์วจิ ัยแห่งความเปน็ เลิศ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in

Engineering (CEEE) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
o รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
o รองคณบดฝี า่ ยวิจยั คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
o ปรึกษาท่ีประชุมอธกิ ารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจยั )
o คณะทางานมหาวิทยาลยั 4.0 (University 4.0)
o คณะทางานยทุ ธศาสตรป์ ระเทศไทย (ในนาม ทปอ.วจิ ยั ) Thailand 4.0
o กรรมการสาขาวศิ วกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิ ยั สภาวจิ ยั แห่งชาติ
o กรรมการและคณะทางานยุทธศาสตรว์ ิจัยแห่งชาติ (ในนาม วช.)
o คณะกรรมการขับเคล่ือนยทุ ธศาสตรว์ ิจยั สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา (สอศ.)
o คณะกรรมการบญั ชรี ายชือ่ นวตั กรรมสิ่งประดิษฐไ์ ทย (วช.)
o กรรมการประเมนิ ส่งิ ประดษิ ฐ์และนวตั กรรมนานาชาติ (วช.)
o คณะกรรมการบ่มเพาะนักประดษิ ฐ์สายอาชีวศกึ ษาท่วั ประเทศ (วช.)
o คณะกรรมการบม่ เพาะนักประดษิ ฐส์ ายอุดมศึกษาทง้ั ประเทศ (วช.)
o ประธานคลัสเตอร์พลงั งาน เครอื ข่ายมหาวทิ ยาลยั วจิ ัยแห่งชาติ (RUN: Research University Network)
o Research Manager คลสั เตอร์พลงั งานประเทศไทย เครือข่ายมหาวทิ ยาลยั วิจยั แห่งชาติ (RUN)
o ทปี่ รกึ ษาการจัดตั้งโครงการหลักสตู รใหม่ สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น์ (PIM)
o กรรมการสภามหาวทิ ยาลยั สถาบันรัชภาคย์
o กรรมการสภามหาวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์

4

o กรรมการสภาวชิ าการ มหาวิทยาลัยหอการคา้ ไทย
o กรรมการสภาวชิ าการ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
o กรรมการสภาวชิ าการ สถาบนั เทคโนโลยีปทุมวนั
ประวตั ิการทางานภาคเอกชน
o วศิ วกรเคร่อื งกล บริษทั เชลล์ ประเทศไทย
o ผจู้ ดั การสว่ น บรษิ ัท อะโรเมตกิ ส์และการกลน่ั จากัด (มหาชน) (ปจั จุบนั คอื บรษิ ทั พที ที ี โกลบอล เคมคิ อล จากัด
(มหาชน)
รางวัลวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ
o 3 รางวัลผลงานสง่ิ ประดษิ ฐโ์ ลก กรุงเจนีวา สวสิ เซอร์แลนด์ ประจาปี 2559
o รางวลั เขม็ "เสมาคณุ ูปการ" จากกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ในฐานะทเ่ี ปน็ ผ้ทู าคุณประโยชนแ์ กก่ ระทรวงฯ
o รางวัล ผลงานวจิ ยั ระดับดมี าก สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2558
o รางวลั วทิ ยานพิ นธป์ รญิ ญาเอก สาขาวิทยาศาสตรก์ ายภาพและคณิตศาสตร์ (ฐานะอาจารยท์ ป่ี รกึ ษา) สภาวิจยั แห่งชาติ

(วช.) ประจาปี 2558
o รางวัลผู้มีจานวนผลงานอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีค่า Impact factor)

สงู สุดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรป์ ระจาปี 2558
o รางวัลวทิ ยานพิ นธป์ ริญญาเอก ระดับดเี ดน่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยท์ ี่ปรึกษา)

มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปี 2558
o รางวลั วทิ ยานิพนธ์ปริญญาโท ระดบั ดีเดน่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยท์ ี่ปรกึ ษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปี 2558
o รางวลั ผลงานส่งิ ประดิษฐ์โลก รางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนวี า สวสิ เซอรแ์ ลนด์ ประจาปี 2558
o รางวลั พระราชทานเข็มเกยี รตยิ ศทองคา “บคุ คลดีเดน่ ของชาติสาขาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาปี 2556”

คณะกรรมการเอกลกั ษณ์แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
o รางวลั โลพ่ ระราชทานเมธวี ิจยั อาวุโส สกว. ประจาปี 2556
o รางวัลผู้มจี านวนบทความวชิ าการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ทมี่ คี ่า Impact factor) สูงสุดของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปี 2556
o รางวลั วิทยานพิ นธ์ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ (ฐานะอาจารย์ท่ีปรกึ ษา) สภาวจิ ัยแห่งชาติ

(วช.) ประจาปี 2557
o รางวลั อาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2555 ทีป่ ระชมุ สภาอาจารยแ์ ห่งประเทศไทย (ปอมท.)
o รางวลั ผลงานวิจัยดเี ด่น 2 ผลงาน (คลสั เตอรพ์ ลังงาน) โครงการมหาวิทยาลยั วิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2556
o รางวัล Special Prize for Outstanding Invention by Korea Invention Promotion Association (KIPA) 2013
o รางวลั วทิ ยานิพนธป์ รญิ ญาเอก ระดบั ดเี ด่นสาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยท์ ี่ปรึกษา)

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตรป์ ระจาปี 2556
o รางวัลวทิ ยานพิ นธ์ปรญิ ญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ ละอุตสาหกรรมวิจัย (ฐานะอาจารยท์ ่ปี รึกษา) สภาวิจัยแห่งชาติ

(วช.) ประจาปี 2555
o รางวลั วิทยานิพนธป์ ริญญาเอก ระดบั ดเี ด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฐานะอาจารย์ท่ปี รกึ ษา)

มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ประจาปี 2555
o รางวัลผลงานสง่ิ ประดษิ ฐโ์ ลก (SIIF 2012) รางวัลเหรียญทอง (1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน) ณ กรุงโซล

สาธารณรัฐเกาหลี
o รางวลั อาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2554 ทป่ี ระชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
o รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐ์โลก รางวลั เหรยี ญเงนิ ณ กรงุ เจนวี า สวสิ เซอร์แลนด์ ประจาปี 2555
o รางวลั นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สภาวจิ ัยแหง่ ชาติ (วช.) ประจาปี 2554
o รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี สภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2554
o รางวัลผลงานสง่ิ ประดิษฐโ์ ลก (SIIF 2011) รางวัลเหรยี ญทอง (2 เหรียญทอง) ณ กรงุ โซล สาธารณรัฐเกาหลี
o รางวลั กีรตยาจารย์แหง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
o รางวลั ผลงานวจิ ัยระดบั Outstanding ของฝา่ ยวชิ าการ สานกั งานกองทนุ สนับสนนุ การวจิ ัย (สกว.) ประจาปี 2553

5

o รางวลั Outstanding Reviewer, Talor&Francis Press 2010
o รางวัลผลงานวจิ ัย สภาวจิ ัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2549 ปี2550 และปี 2554
o รางวลั ผลงานสง่ิ ประดิษฐ์คดิ คน้ สภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2548 - 2552 และ 2554
o รางวัลผลงานวิจัยดีเย่ียมสาขา Thermal System and Fluid Mechanics การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล

แห่งประเทศไทย ประจาปี 2553
o รางวลั ผลงานสงิ่ ประดษิ ฐโ์ ลก (SIIF 2006) รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงโซล สาธารณรฐั เกาหลี
o รางวัลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2549 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิ

ธนาคารกรงุ เทพ
o รางวลั ผลงานวิทยานิพนธร์ ะดับปริญญาเอก ระดบั ดเี ยยี่ ม ประจาปี 2546 สาขา วิศวกรรมศาสตรแ์ ละอุตสาหกรรมวิจยั

จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
o โลร่ างวัลเชิดชเู กยี รตผิ ้มู ผี ลงานวิจัยดีเด่น วนั นกั วจิ ยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 ครัง้ (2546-2558)

ขอ้ มูลอื่นๆ สบื คน้ ได้จาก:http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html

งานวิจยั ท่ีทา
ผลงานวจิ ยั ของ ศ.ดร. ผดุงศกั ด์ิ รตั นเดโชท่ีผ่านมา ไดเ้ น้นวจิ ัยเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) และบรู ณาการท่ี

ครบวงจร กล่าวคือ โดยในส่วนของงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ผ่านกระบวนการทางโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงควบคู่
ระเบียบวิธีการคานวณเชิงตัวเลขช้ันสูงที่ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช พัฒนาขึ้นมาเอง ซ่ึงได้มุ่งเป้าในเชิงวิชาการ (Academic side)
และสร้างผลงานคุณภาพบ่งบอกถึงการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor และ H-
Index สูง (ปัจจุบันของ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติเฉลี่ยปีละกว่า 12 เรื่อง) ในส่วนของ
งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ได้ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ โดยในช้ันน้ีผลสรุปงานวิจัยจะออกมาในรูปออก Experimental Data และสุดท้ายเป็นงานวิจัย
อุตสาหกรรม (Industry Research) โดยเป็นการนาองค์ความรู้มาต่อยอดเป็น รูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
ต่อเน่ืองให้อยู่ในรูป Pilot Scale และ Commercial Scale ซึ่งเป็นภาคส่วนสุดท้ายของงานวิจัยที่ครบวงจร ซึ่งในส่วนน้ีผู้วิจัยได้
สร้างเครื่องต้นแบบทั้งในระดับ Pilot Scale และ Commercial Scale ท่ีสามารถจดสิทธิบัตรได้และสามารถนาไปใช้งานได้จริงใน
ภาคอุตสาหกรรม และผลงานสง่ิ ประดิษฐ์ทกุ ชนิ้ ยังได้รับรางวลั สาคัญระดับชาติและนานาชาติ ปัจจุบัน ศ.ดร. ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช มี
วิจยั สรา้ งสรรคเ์ ชงิ นวตั กรรมซงึ่ นามาสู่การจดสทิ ธบิ ตั รกว่า 10 ผลงาน มผี ลงานวจิ ยั ทไี่ ด้ตีพิมพเ์ ผยแพร่ในวารสารวจิ ัยระดับนานาชาติ
ท่ีมีมาตรฐานสูง (high impact factor) มากกว่า 100 รายการ นอกจากนี้ผลงานตพี มิ พเ์ ผยแพรใ่ นวารสารวิจัยระดบั นานาชาติ ของ
ศ.ดร. ผดงุ ศกั ดิ์ รตั นเดโช ยงั ได้รับการอ้างองิ (Citation) มากกว่า 2000 รายการ และได้รับรางวลั วจิ ยั ระดบั นานาชาตกิ ว่า 15 รางวลั
และรางวลั ภายในประเทศกวา่ 80 รางวัล

ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีความร่วมมือวิจัยกับ ศาสตราจารย์วิจัยในมหาวิทยาลัยช้ันนาของโลกหลายแห่ง อาทิ
University of California, Riverside, USA., Cornell University, USA, Cambridge University, UK. และ Nagaoka University of
Technology, Japan เป็นต้น

(สบื ค้นประวัติเพม่ิ เติมได้จากhttp://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html)

6

เกย่ี วกบั การประชมุ ทางวชิ าการระดบั ชาตพิ ะเยาวจิ ยั ครงั้ ท่ี 8
วนั ที่ 24-25 มกราคม 2562

ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง มหาวทิ ยาลยั พะเยา

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดย
พ้ืนฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ทมี่ ีหลักวิชาและเปน็ เครอื่ งมือสาคญั ในการสร้างองค์ความรู้ นวตั กรรม และสง่ิ ประดษิ ฐ์คิดคน้ ใหม่ทเ่ี ชื่อถือ
ได้ การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นตัวจักรสาคัญในการสนับสนุนทรพั ยากรมนษุ ย์ต่อการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ในยุคของความก้าวหน้าและถาโถมของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคลอบคลุมหลายมิติ การเปล่ียนแปลงท่ีก้าวกระโดดน้ีกาลังนามาซ่ึงความท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อ
วงการการศึกษา ในหลายประเทศท่ัวโลกต่างตระหนักว่ารูปแบบการศกึ ษาท่ีใช้วิธีการแบบก่อนศตวรรษท่ี 21 น้ันด้อยประสิทธภิ าพ
และไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนของโลกได้อีกต่อไป จาเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเผชิญความท้าทายใหม่
และจะต้องพร้อมปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคตยุค Digital Disruption สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนา
กลไกเช่น การทาวิจัย การปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการบูรณาการวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ การจัดการนวัตกรรม เพ่ือรองรับ
สนับสนุน และเพ่ิมช่องทางให้นิสิต/ นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทาและสะท้อนคิด ทาให้
มองเห็นโอกาส เห็นการแกป้ ัญหาที่แท้จรงิ รู้จักคดิ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ดงั น้ันเพอ่ื รว่ มกันยกระดบั การศึกษาในประเทศไทยให้
ทันตอ่ การเปลย่ี นแปลง พร้อมทัง้ ผลกั ดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาใหเ้ ทา่ ทันประเทศอ่ืน ๆ ในโลก ต้องอาศัยพลังและ
ความสามารถจากทุกภาคส่วนในการเปลย่ี นแปลงการศึกษาไทยไปด้วยกนั

จากประเด็นท่ีมีความท้าทายและน่าสนใจดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงจัดให้มีการการ
ประชมุ ทางวชิ าการระดับชาติพะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 8 ภายใตห้ วั ข้อการเสวนา เรื่อง “Education Disruption” โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วน
หน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาให้เกิดข้ึนกับประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม
มากยงิ่ ขนึ้

การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 8 นั้นจะเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพอ่ื เป้าหมายสูงสุดคือการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และสามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน โดยความมุ่งหวังให้เป็นเวทีท่ีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน
ระดบั อุดมศึกษา รวมไปถงึ หนว่ ยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสงั คม ไดร้ ว่ มเรยี นรูป้ ระสบการณพ์ รอ้ มท้งั แลกเปลีย่ นเรยี นรู้เพ่ือ
การจัดหรือปรับกระบวนทัศน์ ตลอดจนเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการ
สรา้ งผลงานวจิ ยั ท่ีมคี ุณภาพเพอ่ื สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

7

กาหนดการ
ประชมุ ทางวชิ าการพะเยาวจิ ยั ครงั้ ที่ 8

07.30 น. – 09.00 น. วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562
09.00 น. – 09.30 น.
ลงทะเบยี น
09.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น. ผูว้ า่ ราชการจงั หวัดพะเยา/ ผู้แทน กล่าวต้อนรบั
12.00 น. – 13.00 น. รศ.ดร.สภุ กร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยั พะเยา กลา่ วรายงาน
13.00 น. – 17.00 น. ศ.เกยี รติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรอี รุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงาน
การแสดงจากโครงการเพาะพันธป์ ญั ญา
17.00 น. – 21.00 น. ปาฐกถาพเิ ศษ เรอ่ื ง "University Survival in Disruptive Education Era"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศกั ดิ์ รัตนเดโช
พักรบั ประทานอาหารกลางวนั

การนาเสนอผลงานวจิ ัย แบบOral Presentation และ แบบ Poster Presentation
 กลุม่ การวิจัยวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ

 กล่มุ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์
งานเล้ยี งรับรอง (Welcome Night)

07.30 น. – 09.00 น. วนั ศกุ รท์ ี่ 24 มกราคม 2562
09.00 น. – 12.00 น.
ลงทะเบยี น
12.00 น. – 13.00 น. การนาเสนอผลงานวิจยั แบบOral Presentation และแบบPoster Presentation
13.00 น. – 14.00 น.
 กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
 กลุ่มการวิจยั วทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ
 กลุ่มการวจิ ัยมนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
พกั รบั ประทานอาหารกลางวนั

 พธิ มี อบรางวลั การนาเสนอดีเด่นในประเภทตา่ ง ๆ
 AAR และ พิธปี ิด

8

กาหนดการ

“งานวจิ ยั เชงิ พน้ื ท่ี (ABCreactive Research)”
ณ หอ้ ง PN 3 หอประชมุ พญางาเมอื ง มหาวทิ ยาลยั พะเยา

13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบยี น
13.30 น. – 14.00 น. ผศ.ดร.แสงระวี สุทธปิ รญิ ญานนท์ ผูอ้ านวยการศนู ย์ ABCreative มหาวิทยาลยั พะเยา กล่าวตอ้ นรับ

และกลา่ วรายงาน
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (สกว.)
กล่าวเปดิ งาน
เวทีนาเสนอรายงานความกา้ วหน้ารอบ 12 เดือน (Oral Presentation)
โครงการวิจยั เพือ่ การพฒั นาเชิงพื้นที่จงั หวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2560
14.00 น. - 14.30 น. การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่เน้ือและไกไ่ ขใ่ นระบบฟาร์มขนาดเล็กร่วมกับการให้อาหารจาก
กระบวนการหมักวัสดกุ ารเกษตรและพชื สมนุ ไพรเพือ่ ลดการใช้สารปฏิชีวนะ
โดย ดร.ขรรคช์ ัย ดน้ั เมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
14.30 น. - 13.45 น. คณะผู้ทรงคณุ วุฒใิ หค้ วามคดิ เห็นและข้อเสนอแนะ
13.45 น. – 16.30 น. “อาหารสตั ว์ : การวิจัยสู่การต่อยอดเพ่ือการพัฒนาเชงิ พ้นื ท่ี”
นาเสนอโดย ดร.ขรรคช์ ยั ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิ ยาลัยพะเยา
16.00 น. – 15.30 น. เวทีเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ “อาหารสัตว:์ การวิจยั สู่การต่อยอดเพ่ือการพฒั นาเชิงพนื้ ที่”
16.30 น. - 17.00 น. สรปุ การจดั เวทีเสวนา
โดย ดร.กิตติ สจั จาวัฒนา ผู้อานวยการหนว่ ยบรู ณาการวจิ ัยและความรว่ มมือเพ่ือพัฒนาเชิงพน้ื ท่ี (สกว.)
17.00 น. – 21.00 น. งานเลีย้ งรับรอง (Welcome Night)

9

กาหนดการการ
นาเสนอรายงานความกา้ วหนา้ โครงงานฐานวจิ ยั
โรงเรยี นภายใตโ้ ครงการเพาะพนั ธป์ุ ญั ญาศนู ยพ์ เ่ี ลย้ี งมหาวทิ ยาลยั พะเยา ปที ี่ 5

วนั ศกุ รท์ ี่ 25 มกราคม 2562
ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง มหาวทิ ยาลยั พะเยา

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น. พธิ เี ปิด

09.30 น. - 10.00 น. รศ.ดร.สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ หัวหนา้ หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุป์ ัญญา กลา่ วตอ้ นรับ
10.00 น. - 12.00 น. ดร.สุมล นิลรัตน์นศิ ากร หัวหนา้ ศูนยพ์ ่ีเลยี้ งโครงการเพาะพนั ธป์ุ ัญญา มหาวทิ ยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน
รศ.ดร. เสมอ ถานอ้ ย รักษาการรองอธกิ ารบดีมหาวิทยาลยั พะเยา กลา่ วเปิดงาน
12.30 น. - 13.30 น.
13.30 น. – 16.00 น. การแสดงเปิดมา่ นโดยโรงเรยี นตน้ แบบโครงการเพาะพนั ธปุ์ ัญญา
16.00 น. - 16.30 น.
เวทีเสวนา เร่อื ง “PLC ก้าวกลา้ ทีท่ า้ ยทายขยายผลสู่เมืองน่าน : ตน้ แบบการเรยี นรใู้ นการอยูร่ ว่ มกัน
ของ ฅน ป่า ต้นน้า ผ่านการทาโครงงานฐานวจิ ัยเพาะพันธุป์ ญั ญา”
พกั รับประทานอาหารกลางวนั
กิจกรรม Show case “SEEEM ตีแตก เพาะพันธุ์ปัญญา”

พิธีปิด/ มอบของรางวลั

หมายเหตุ
1. เวลา 10.00 น. - 13.30 น. มีการนาเสนอผลงาน Poster Presentation ของโรงเรยี นในโครงการเพาะพนั ธุ์ปัญญา
2. กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

10

แผนผงั สถานทจี่ ดั กจิ กรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชนั้ 2

วนั ที่ 24-25 มกราคม 2562

หมายเลข กจิ กรรม

1 จดุ ลงทะเบยี น
2 การจาหนา่ ยสินค้าจากงานวิจัยและสนิ ค้าชมุ ชน
3 นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลยั พะเยา
4 นิทรรศการของหน่วยงานภายในและภายนอก
5 การนาเสนอผลงานวจิ ัยแบบ Poster Presention
6 เวทีกลาง
7 จดุ รบั ประทางอาหารกลางวัน (สาหรบั ผู้ทรงคุณวฒุ ิ)
8 จุดรับประทางอาหารกลางวัน (สาหรับผ้เู ข้าร่วมงาน)

11

แผนผงั หมายเลข 4 : นทิ รรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวทิ ยาลยั พะเยา

ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชนั้ 2

นทิ รรศการโครงงาน 1 คณะ 1 โมเดล มหาวทิ ยาลยั พะเยา

A คณะสหเวชศาสตร์ J คณะวทิ ยาศาสตร์การแพทย์

B คณะรัฐศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ K คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

C คณะทันตแพทยศาสตร์ L คณะวทิ ยาศาสตร์

D คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิ ปกรรมศาสตร์ M คณะวศิ วกรรมศาสตร์

E คณะพยาบาลศาสตร์ N คณะเภสัชศาสตร์

F คณะศิลปศาสตร์ O คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

G วิทยาลัยพลงั งานและส่งิ แวดลอ้ ม P คณะแพทยศาสตร์

H คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ Q วทิ ยาลัยการจัดการ

I วิทยาลัยการศกึ ษา R คณะนิติศาสตร์

12

แผนผงั สถานทจี่ ดั กจิ กรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชน้ั 1
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562

หอ้ ง กจิ กรรม

PN ส่วนหน้า 1 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดา้ นวิศวกรรม 1)
PN ส่วนหนา้ 2 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวศิ วกรรม 2)
PN ส่วนหน้า 3 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ัยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ด้านวทิ ยาศาสตร์)
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุม่ การวจิ ัยมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ด้านรฐั ศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์)
PN 1 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้ นบรหิ าร 1)
PN 2 เวทเี สวนา“งานวิจยั เชิงพ้ืนท่ี (ABC)”
PN 3 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ดา้ นบรหิ าร 2)
PN 4 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ด้านบริหาร 3)
PN 5 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)
อา่ งหลวง 1 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 1)
อา่ งหลวง 2 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติศาสตร์)
อ่างหลวง 3 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อ่างหลวง 4 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดา้ นคณติ ศาสตร์)
อา่ งหลวง 5 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
อ่างหลวง 6

13

แผนผงั สถานทจี่ ดั กจิ กรรม ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง ชน้ั 1
วนั ศกุ รท์ ่ี 25 มกราคม 2562

หอ้ ง กจิ กรรม

PN 2 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 4)
PN 4 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 5)
PN 5 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ัยวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ด้านการเกษตร )
อา่ งหลวง 2 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้ นมนษุ ยศาสตร์ 2)
อา่ งหลวง 3 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กล่มุ การวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้ นนิตศิ าสตร์)
อา่ งหลวง 4 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการท่องเที่ยว)
อา่ งหลวง 5 การนาเสนอแบบ Oral Presentation กล่มุ การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านสถาปัตย์และวัฒนธรรม)

14

กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation

จานวน 105 ผลงาน

รหสั กลมุ่ การนาเสนอผลงานวจิ ยั จานวนผลงาน

HS กลุม่ การวิจัยวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 19
SCI กลุ่มการวิจยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 53
HU กล่มุ การวิจัยมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ 33
105
รวม

แผนผงั หมายเลข 5 : การนาเสนองานวิจัยแบบ Poster Presentation

ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

15

กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Poster Presentation
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562

16

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 1

วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง
ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.สทุ สิ า ถานอ้ ย 2) ผศ.ดร.สาวติ รี นะงอลา 3) ดร.พรรศั มิ์ จนิ ตฤทธ์ิ

รหสั ชื่อผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน
HS- P01 ภูวดล ด้วงโต มหาวิทยาลัยพะเยา
HS- P02 การประมาณความสงู จากกระดูกรยางค์แขนในกลุ่ม สุทธาทิพย์ มากมี มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
ประชากรไทย
HS- P03 ธนาภรณ์ ธนามี จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั
การออกแบบและการสังเคราะห์สารตา้ นอักเสบที่
HS- P04 ไมใ่ ช่สเตอรอยด์ของยานาโปรเซนและไอบโู ปรเฟนดว้ ย นัตศวดี อภิชาติวฒั นะ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
HS- P05 เทคนคิ ไบโอไอโซสเตรียเพอ่ื ลดอาการขา้ งเคียงเฉพาะท่ี พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
HS- P06
ประสทิ ธิภาพของวิธีการทาความสะอาดท่ีแตกต่างกนั
HS- P07 ในการกาจัดเชือ้ แคนดดิ า อลั บแิ คนส์ ออกจากฐานฟัน
HS- P08 เทียมชนิดอะคริลิก
HS- P09 การผลิตและศึกษาคณุ ลักษณะของไบโอเซลลูโลส
ไฮโดรเจลสาหรับแผ่นมาสก์หน้า
HS- P10
ฤทธ์ิตา้ นอนุมูลอสิ ระของสว่ นสกัดโปรแอนโธไซยานดิ ิน
จากขา้ วแดงพะเยา

ผลของกระบวนการหุงและน่งึ ต่อฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ คมศกั ดิ์ พนิ ธะ มหาวิทยาลยั พะเยา
และปริมาณสารพฤกษเคมีในข้าวหอมมะลนิ ิลและขา้ ว สนิ ธุพร มหารญั มหาวิทยาลยั พะเยา
เหนยี วก่าพะเยา

การทดสอบความเป็นพษิ ทางผิวหนังของครมี สมุนไพร
สารสกดั ขงิ ผสมลูกใต้ใบในหนแู รท

ผลของนา้ ยาบ้วนปากสมุนไพรต่อสเตร็ปโตคอคคัส มิว ชยพล ศรีพนั นาม มหาวิทยาลยั นเรศวร
แทนสแ์ ละแคนดดิ า อลั บิแคนส์ สันตภิ าพ วรกุลพนา
ธนวฒั น์ ฤทธิเดช มหาวทิ ยาลัยราชภฏั
การวเิ คราะหค์ วามแตกตา่ งของการแสดงออกของยนี เชียงใหม่
ในระยะทเี่ ปน็ สายราของเชอื้ Malassezia furfur
ด้วยเทคนคิ cDNA-RAPD มหาวทิ ยาลัยราชภัฏ
ผลของค่า pH ต่อการสร้างสายราของเช้อื เชยี งใหม่
Malassezia furfur

17

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 2

วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง
ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.อาทติ ย์ พวงมะลิ 2) ผศ.ดร.ยทุ ธนา หมน่ั ดี 3) ผศ.ดร.ธวชั ชยั อภเิ ดชกลุ

รหสั ช่ือผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน
HS- P11 พุทธพิ งษ์ พลคาฮัก มหาวทิ ยาลัยพะเยา
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาในผูส้ งู อายุ ทอ่ี าศัยอยู่ใน
HS- P12 ชมุ ชนโดยวธิ ีการทดสอบลกุ จากทา่ นัง่ ขึ้นยืน 5 คร้งั พทุ ธพิ งษ์ พลคาฮัก มหาวิทยาลยั พะเยา
: การเปรยี บเทยี บระหว่างเพศ และความสมั พนั ธ์กับอายุ
HS- P13 ความแข็งแรงของกลา้ มเน้ือขาในผู้สูงอายุ ทอี่ าศัยอยูใ่ น อรุณรตั น์ ศรที ะวงษ์ มหาวทิ ยาลัยพะเยา
HS- P14 ชุมชนโดยวิธีการทดสอบอย่างง่าย: การเปรยี บเทยี บ สติ างค์ คงกระโทก มหาวทิ ยาลัยแม่ฟ้าหลวง
HS- P15 ระหวา่ งเพศ และประวัตกิ ารล้ม จริ าวัลณ์ วินาลัยวนากลู โครงการจัดตั้งวิทยา
ผลของบุหรต่ี ่อความแขง็ แรงของกล้ามเนอื้ หายใจและ เขตอานาจเจรญิ
HS- P16 ระยะทางท่ีเดนิ ไดใ้ น 6 นาที กาญจนา พบิ ลู ย์ มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล
HS- P17 กฤติยาณี ธรรมสาร มหาวทิ ยาลัยบรู พา
การประเมนิ โอกาสการรบั สัมผสั เอทธิลนี ออกไซดใ์ น มหาวทิ ยาลัย
HS- P18 กล่มุ งานอบฆา่ เชื้อเครือ่ งมอื แพทย์ สดุ าพร วงคว์ าร วงษ์ชวลิตกุล
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างความรู้เกี่ยวกบั การปฏบิ ัติตนขณะ
HS- P19 ต้งั ครรภ์และพฤตกิ รรมความรบั ผิดชอบตอ่ สขุ ภาพของ นรศิ รา พันธุรตั น์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
หญิงตัง้ ครรภว์ ัยรุ่นในจังหวัดอานาจเจรญิ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจั จยั ท่ีสัมพนั ธก์ ับพฤติกรรมการออกกาลงั กายในนิสิต
ช้นั ปที ่ี 1 มหาวทิ ยาลัยบูรพา

ผลของการเลยี้ งดูดว้ ยวนิ ัยเชงิ บวก รว่ มกบั การมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ตอ่ การสง่ เสรมิ พฒั นาการและทักษะ
สมองข้ันสูงในเดก็ ปฐมวยั ศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กองค์การ
บรหิ ารสว่ นตาบล อาเภอเมือง จ.นครราชสมี า
การพฒั นาวธิ โี ครมาโทกราฟฟขี องเหลวสมรรถนะสูง
อยา่ งง่ายเพ่ือวิเคราะห์ตวั อยา่ งเครอ่ื งด่มื ทีม่ ีสารกลุม่
เมทิลแซนทนี และจาหนา่ ยในประเทศไทย
ผลของการใหค้ วามรู้ด้านการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม
ตอ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กวัยเรียนชาวเขาท่ีมีภาวะทพุ โภชนาการ

18

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวศิ วกรรม 1)
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) ดร.ธนาทพิ ย์ จนั ทรคง 2) ดร.ฝนทพิ ย์ จนิ นั ทยุ า 3) ดร.สรุ พล ดารงกติ ตกิ ลุ

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI-P01 การประยกุ ต์โทรศพั ทม์ อื ถือเพื่อเพมิ่ ประสทิ ธิภาพในการ สราวุฒิ สมนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยี งใหม่
SCI-P02 ตรวจวัดค่า pH โดยอาศยั อินดิเคเตอร์
SCI-P03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
SCI-P04 การพฒั นาส่ือแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยเทคโนโลยี บญุ ญรตั น์ อ่าสุรา ราชมงคลล้านนาเชียงราย
เออาร์ กรณีศกึ ษา: จังหวัดเชียงราย
SCI-P05 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
การออกแบบระบบการจัดการแบตเตอรีล่ ิเทียมไอออน กรณรงค์ สลี าดเลา ราชมงคลลา้ นนาเชียงราย
ฟอสเฟตสาหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า จารญู จนั ทรก์ ญุ ชร
มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
การพัฒนาอปุ กรณ์วัดคา่ และบันทึกขอ้ มูลอณุ หภูมิ อุตรดิตถ์
ความช้นื และความกดอากาศ แบบพกพา
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
เครอื่ งปรับและคงคา่ EC ของปุ๋ยไฮโดรโปนกิ สแ์ บบ สมนึก เครือสอน ราชมงคลล้านนาเขต
อตั โนมัติ พ้ืนทตี่ าก
มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
SCI-P06 การสกดั สารสาคัญจากถว่ั เหลืองโดยใช้คล่นื ไมโครเวฟ ศริ ดา สงั สินชัย

19

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวศิ วกรรม 2)
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) ผศ.ดร.นพรตั น์ เกตขุ าว 2) ดร.พจนศกั ดิ์ พจนา 3) ดร.สธุ รรม อรณุ

รหสั ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI- P07 การศึกษาการกลงึ ปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 บุษยภัทร ตรกี ลุ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
ดว้ ยเม็ดมีดคารไ์ บด์ ท่มี ีผลต่อคา่ ความเรียบผิว
SCI- P08 อาภาพล มหาวีระ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
เครื่องปิ้งอาหาร ราชมงคลอสี าน
วทิ ยาเขตสกลนคร
SCI- P09 การหาอตั ราสว่ นผสมท่เี หมาะสมในการทาเช้อื เพลิงถา่ น กานต์ วริ ุณพันธ์ มหาวทิ ยาลัย
อัดแท่งจากเศษวสั ดเุ หลอื ใช้ในการผลิตข้าวหลาม เทคโนโลยรี าชมงคล
ล้านนา ตาก
SCI- P10 การศกึ ษาอณุ หภมู ทิ เี่ หมาะสมในกระบวนการเผา กานต์ วริ ุณพันธ์ มหาวิทยาลยั
เถา้ แกลบดว้ ยเตาเผาระบบเปิดและระบบปิดท่ี เทคโนโลยรี าชมงคล
SCI- P11 สง่ ผลตอ่ คณุ สมบตั ทิ างกลของคอนกรตี รบั แรงอดั สถาพร ครี ีต๊ะ ลา้ นนาเขตพน้ื ทีต่ าก
SCI- P12 วราภรณ์ ทุมชาติ
SCI- P13 ศึกษาความเป็นไปไดใ้ นการผลติ พลังงานไฟฟ้าด้วย กานต์ จันทระ มหาวทิ ยาลัย
กังหันลมจากลมทีร่ ถ ว่งิ ผา่ นบนท้องถนนและลม เทคโนโลยรี าชมงคล
ธรรมชาติ รุ่น 2 ลา้ นนา ตาก
การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสาหรบั การหก มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
ลม้ ของผสู้ งู อายุ ลาปาง

การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งบีบขนมจีนแบบสด มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเลย

20

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 1)
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) ผศ.ดร.พชั รี พรบิ ดเี วช 2) ผศ.ดร.กรธชั อนุ่ นนั กาศ 3) ผศ.ดร.สาโรจน์ จนี ประชา

รหสั ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI – P14 อทิ ธพิ ลความเป็นกรด-ด่างและอณุ หภูมิของน้าย้อมต่อ พนั ธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การยอ้ มใบเตยปาหนันด้วยสธี รรมชาติ ราชงคลศรีวิชัย
SCI – P15 กอบกลุ นงนุช มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
ผลของสารสกดั จากพชื ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ ราชมงคลอสี าน วิทยา
เอสเทอเรสในไขห่ อยเชอร่ี เขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SCI – P16 ปจั จยั ทม่ี ผี ลต่อพฤตกิ รรมการเลอื กซ้ือเครอ่ื งสาอาง ณภทั ร์ ชยั วรรณ์
SCI – P17 สมุนไพรในตลาดแม่สาย จังหวดั เชยี งราย กิตติศกั ด์ิ ปานทอง จฬุ าลงกรณ์
SCI – P18 วรัญญู วงษม์ า มหาวทิ ยาลัย
SCI – P19 ผลของการปรงุ สุกต่อองคป์ ระกอบทางเคมี กรดไฟติก ชฎารัตน์ ถาปนั มหาวทิ ยาลยั พะเยา
SCI – P20 และฤทธต์ิ ้านออกซเิ ดชนั ของถว่ั ดา สลลิ ทิพย์ แดงกองโค
มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
SCI – P21 การศึกษาคุณสมบัติกระดาษทามือจากเสน้ ใยผสมของฝัก ภาณุพัฒน์ ชยั วร พบิ ลู สงคราม
เปลอื กข้าวโพด ผักตบชวา และกลว้ ย เพอ่ื พฒั นาเป็นปา้ ย มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
บรรจุภัณฑ์ พบิ ลู สงคราม
การพฒั นาตัวแบบถดถอยเชงิ เสน้ อย่างง่ายเมือ่ ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบชดุ ลาดบั ได้ดุล มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
เสถียรภาพกากบั เฉพาะทขี่ องแบบจาลองการแพร่ระบาด เชยี งใหม่
ของโรคไขเ้ ลอื ดออกที่มีอัตราการย้ายถ่นิ คงที่ อัตราการ
ตดิ เช้ือแบบไมเ่ ชิงเสน้ และการควบคมุ โรคไข้เลอื ดออก มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
ด้วยทรพั ยากรทางสาธารณสุขที่มจี ากัด เชียงใหม่
ผลการไหลของทรายในภาชนะรูปทรงส่เี หล่ยี มทมี่ ชี ่อง มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
เปิดตา่ งกัน ภายใตก้ ารตกแบบอสิ ระ เชียงราย

SCI – P22 ผลการแยกวสั ดุเม็ดดว้ ยการพาของทรายภายใต้ระบบการ ภาณพุ ัฒน์ ชยั วร
SCI – P23 สั่นในแนวตัง้ กรรชั ต์ บดุ ดี

การประเมนิ ความเส่ียงด้านสิง่ แวดล้อมของสถาน
ประกอบการรบั ซื้อและคัดแยกขยะอเิ ล็กทรอนิกสใ์ น
ตาบลบ้านกอก อาเภอเขอ่ื งใน จังหวัดอบุ ลราชธานี

21

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 1) (ตอ่ )
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) ผศ.ดร.พชั รี พรบิ ดเี วช 2) ผศ.ดร.กรธชั อนุ่ นนั กาศ 3) ผศ.ดร.สาโรจน์ จนี ประชา

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI – P24 ประสิทธิภาพของนา้ มนั หอมระเหยจากขิงดา (Zingiber วภิ าวรรณ ปุ๊คาปวง มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
kerrii Craib) และดาหลา (Etlingera elatior (Jack) เชียงราย
SCI – P25 R.M. Smith) ในการยับย้งั แบคทีเรยี กอ่ โรคบางชนิด รตั ณวดี แสงศริ ิ
SCI – P26 คา่ ขอบเขตล่างของจานวนแรมเซย์สามส่วนบางคา่ ชมพูนชุ วรางคณากลู มหาวทิ ยาลัยราชภฏั
SCI – P27 ปัทมา อภิชัย นครสวรรค์
การลดอณุ หภูมแิ คลไซน์ของการสงั เคราะหผ์ งผลึก มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
Ba(Zr0.05Ti0.95)O3
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั
การเตรยี มและประสทิ ธภิ าพในการเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ลาปาง
ดว้ ยแสงของฟิล์มบางไททาเนยี มไดออกไซด์ทเี่ จือด้วย
คอปเปอร์โดยวิธกี ารสปาร์ค

22

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 2)
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ภพเกา้ พทุ ธรกั ษ์ 2) ผศ.ดร.สธุ ี วงั เตอื ย 3) ดร.ปยิ าภรณ์ เชอื่ มชยั ตระกลู

รหสั ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI – P28 ผลของพลาสมาต่อการเปลยี่ นแปลงคุณลกั ษณะของมะ อรรณพ ทัศนอดุ ม มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
คาเดเมีย และเมลด็ บวั ท่ีใชเ้ ป็นวตั ถดุ บิ ในผลิตภัณฑ์ ราชมงคลลา้ นนา
SCI – P29 ขนมขบเคี้ยวปรุงรส สุมนา เหลอื งฐิตกิ าญจนา พษิ ณโุ ลก
SCI – P30 การคดั เลือกออ้ ยลูกผสมทนแลง้ โดยเทคนิคเพาะเล้ยี ง ปวณี า โพธิ์ทอง มหาวทิ ยาลัยพะเยา
เนอื้ เย้ือ
SCI – P31 จกั รพันธ์ุ รอดทรัพย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลของนา้ ยางจากพชื ในวงศ์ขนนุ (Moraceae) ตอ่ การ
ทางานของเอนไซมอ์ ะไมเลสในมอดแป้ง (Tribolium พนั ทวิ า มัง่ มูล มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
castaneum) วทิ วัส คาลอื ราชมงคลล้านนา
ผลของอุณหภูมแิ ละเวลาตอ่ การทาใสนา้ นึ่ง พิษณโุ ลก
ปลาทนู ่า ปวีนา ประไพนัยนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลาปาง
SCI – P32 การสกดั เพคตนิ จากเปลอื กสับปะรดด้วยกรดรว่ มกับ ฉวีวรรณ พนั ธไ์ ชยศรี มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎ
SCI – P33 ไมโครเวฟเพื่อประยุกตใ์ ช้เป็นสารเคลือบผิวท่ีบรโิ ภคได้ อาทติ ยธ์ วชั เทียมทนั ลาปาง
ตรีสนิ ธุ์ โพธารส
SCI – P34 ผลของการสกัดเพคตินจากเปลอื กและซังขา้ วโพดเหลอื เฉลมิ พล ถนอมวงค์ มหาวิทยาลัย
ทงิ้ ดว้ ยกรดบางชนิดเพอื่ ยืดอายกุ ารเก็บรกั ษามันฝรัง่ เกษตรศาสตร์
SCI – P35 แทง่
SCI – P36 การประเมินและการเปรยี บเทียบผลกระทบตอ่ มหาวิทยาลยั แม่โจ้
SCI – P37 สิ่งแวดลอ้ มของเซลลเ์ ชื้อเพลิงชนิดปอ้ นแอลกอฮอลล์
SCI – P38 โดยตรงและเซลลเ์ ชอ้ื เพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปล่ียน มหาวิทยาลัยราชภฏั
โปรตอน เชียงใหม่
การแปรรูปขนมถ้วยฟจู ากข้าวกลอ้ งงอกหอมมะลแิ ดง มหาวิทยาลัย
อินทรยี ์ ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ความหลากหลายทางพันธกุ รรมของ Astraeus ราชมงคลลา้ นนา
odratus ในภาคเหนือของประเทศไทย พิษณุโลก

ผลของชนดิ สารกอ่ โฟมต่อคณุ ภาพของซุปฟักทองผง
อบแหง้ แบบโฟมแมท

การพฒั นาผลติ ภณั ฑน์ ้าชาพาสเจอรไ์ รสจ์ ากปลายข้าว
ไรซ์เบอรี่

23

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นเกษตรศาสตร)์
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง
ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ศกั ดด์ิ า จงแกว้ วฒั นา 2) รศ.ดร.มนสั ทติ ยว์ รรณ 3) รศ.ดร.นวิ ฒุ ิ หวงั ชยั

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI – P39 ประสิทธภิ าพของเครอ่ื งมือประมงและทศั นคตขิ อง กญั ญาณัฐ สุนทร มหาวทิ ยาลัยพะเยา
ชาวประมงต่อการอนุรกั ษส์ ตั วน์ ้าในพน้ื ทีช่ ุม่ นา้ หนองเล็ง ประสทิ ธ์ิ
SCI – P40 ทราย จงั หวดั พะเยา ศกั ด์ชิ ัย วิทยาอารีย์กลุ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
Formulation of Seed Coating for Vegetative
SCI – P41 Cells of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria ธดิ า ไชยวังศรี มหาวทิ ยาลยั พะเยา
SCI – P42 using Alginate/Pectin Wet Film Technique สุริยาตี มะลาเยน็
SCI – P43 การคัดแยกจลุ ินทรยี ์ทม่ี ีสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลู ทวิ า แก้วเสริม มหาวทิ ยาลัยราชภฏั
เลส จากดนิ ในนาขา้ วเพ่อื ยอ่ ยสลายฟางข้าว สงขลา
SCI – P44 วราภรณ์ แก้วคอน มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
SCI – P45 การปนเปือ้ นของไมโครพลาสติกในทางเดนิ อาหารของ ภูธฤทธ์ิ วิทยาพัฒนานุ เพชรบรู ณ์
ปลาหน้าดินบรเิ วณทะเลสาบสงขลาตอนลา่ ง รักษ์ รักษาศริ ิ
SCI – P46 อรทยั หวังสนั ติธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
SCI – P47 การพฒั นาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตกแต่งบา้ นพักอาศัยจาก ชัยพัฒน์ ลาพนิ ี เชียงราย
SCI – P48 เส้นใยเศษของวัชพืชและวสั ดุเหลือใช้จากการเกษตรโดย ภทั ราวุธ ไทยพชิ ิตบูรพา มหาวทิ ยาลัยศิลปากร
SCI – P49 การมสี ว่ นรว่ มของชุมชนเพือ่ พัฒนาไปสู่ผลติ ภัณฑเ์ ชงิ ปิยะมาศ ศรีรตั น์ วิทยาเขตสารสนเทศ
พานิชย์ เพชรบุรี
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานจากวัสดเุ หลือใช้ทาง มหาวทิ ยาลัยพะเยา
การเกษตรในจังหวัดเชยี งราย
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการยอมรบั เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลีย้ งไกพ่ ืน้ เมือง:
กรณศี กึ ษาพนื้ ที่จงั หวดั เพชรบรุ ี มหาวทิ ยาลยั บูรพา
การศกึ ษาเปรยี บเทยี บลักษณะทางเดนิ อาหารของปลวก
ในมหาวิทยาลยั พะเยา มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์
การตรวจสอบแรธ่ าตุและวติ ามินซใี นผักหวานป่าจาก
จงั หวัดพะเยา

การเปลี่ยนแปลงสมดุลธาตุอาหารตามฤดกู าลของแม่นา้
ประแสร์ จงั หวดั ระยอง

ผลของอาหารเพาะเลยี้ งและความเข้มข้นของซูโครสตอ่
การเพิม่ จานวนยอดของ แบลค็ เบอรี่ทเี่ พาะเลี้ยงในสภาพ
ปลอดเชือ้

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
24

กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นเกษตรศาสตร)์ (ตอ่ )
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ศกั ดดิ์ า จงแกว้ วฒั นา 2) รศ.ดร.มนสั ทติ ยว์ รรณ 3) รศ.ดร.นวิ ฒุ ิ หวงั ชยั

รหสั ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

SCI – P50 ประสทิ ธิภาพการเจริญเติบโตของไกก่ ระดกู ดาลูกผสม กฤตภาค บูรณวิทย์ มหาวิทยาลยั พะเยา
พ้นื เมอื งไทย
SCI – P51 หทัยทิพย์ นมิ ิตรเกียรติไกล มหาวิทยาลยั พะเยา
ผลของแป้งสาลีและเน้ือปลาตอ่ คณุ ภาพของข้าวเกรียบ
SCI – P52 ปลานิลระหว่างเก็บรักษา ไพบลู ย์ หมุ่ยมาศ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏ
นนั ทวนั เอ้อื วงศก์ ลู ลาปาง
SCI – P53 การศกึ ษาจานวนของแบคทเี รยี ทง้ั หมดและสายพันธุ์
ของแบคทเี รยี ท่ีคดั แยกได้จากปนู าและผลติ ภัณฑน์ ้าปู มหาวทิ ยาลัยนครพนม

การสารวจเครอื่ งมือทาการประมงพน้ื บา้ นที่ใช้จับปลา
ในแมน่ ้าโขง จงั หวดั นครพนม

25

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นการบรหิ าร)
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.บญุ ฑวรรณ วงิ วอน 2) ผศ.ดร.นภวรรณ คณานรุ กั ษ์ 3) ดร.ปยิ ะพงษ์ แสงแกว้

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

HU - P01 แรงจูงใจของนกั ท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเทย่ี วกาด ชลธิชา ออ่ งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
HU - P02 น่ังยองคลอ้ งย่าม จังหวัดตาก อิทธินนั ท์ ซอหะซัน ราชมงคลล้านนาตาก
HU - P03 อาทติ ย์ หิมารตั น์ สถาบันการบนิ พลเรอื น
ปจั จยั ทีม่ ผี ลต่อขวญั และกาลงั ใจในการปฏิบัตหิ นา้ ท่ขี อง
HU - P04 พนักงานสถาบันการบนิ พลเรือน เกรียงไกร สพุ รรณ สถาบันการบินพลเรอื น
HU - P05 ไพโรจน์ ทพิ มาตร์
ความสัมพนั ธก์ ารจดั การทรัพยากรมนุษย์ต่อ มหาวิทยาลยั นอร์ท
HU - P06 ประสทิ ธภิ าพในการปฏบิ ตั งิ านของนายช่างบารุงรักษา พจั น์พิตตา ศรสี มพงษ์ กรุงเทพ
อากาศยาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
HU - P07 วราพงษ์ คลอ่ งแคล่ว ราชมงคลพระนคร
รปู แบบการบรหิ ารการประชาสมั พันธใ์ นสถานศกึ ษา
HU - P08 เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ธัญญา พากเพียร มหาวิทยาลยั พะเยา
ปจั จัยส่วนบคุ คลและสว่ นประสมทางการตลาดทีม่ ผี ล
HU - P09 ต่อพฤตกิ รรมในการตัดสนิ ใจซอื้ ผลติ ภัณฑ์เวชสาอาง เมทิกา พว่ งแสง มหาวิทยาลัยพะเยา
HU - P10 เกาหลีของผู้หญงิ วัยทางานในเขตกรงุ เทพมหานคร ปาณสิ รา ประจุดทะศรี
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
HU - P11 การศกึ ษาความตอ้ งการการพัฒนาทักษะภาษาตา่ ง ฉนั ทนา ปาปดั ถา ราชมงคลอสี าน
ประเทศของบุคลากรดา้ น การท่องเที่ยวและโรงแรมใน วิทยาเขตสกลนคร
จงั หวัดเชียงราย มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสง่ เสรมิ การสอบ ราชมงคลพระนคร
มาตรฐานวชิ าชพี ด้านไอซที ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการส่อื สาร มหาวิทยาลัยพะเยา ราชมงคลอสี าน
การจัดการคณุ ภาพ ท่มี ผี ลต่อผลการดาเนนิ งาน ของ วทิ ยาเขตสกลนคร
กลุ่มทอผา้ ในจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
การจัดการวิสาหกจิ ชุมชนสตรีบ้านบึง ตาบลบา้ นบึง
อาเภอบา้ นคา จังหวัดราชบุรี
พฤติกรรมการสือ่ สารภายในองค์กรท่มี ีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนกั งาน บรษิ ัท
โตโยต้า บึงกาฬ จากดั
การสังเคราะห์กลยทุ ธก์ ารเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ ขันของคณะเทคโนโลยสี ่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

26

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นการบรหิ าร) (ตอ่ )
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.บญุ ฑวรรณ วงิ วอน 2) ผศ.ดร.นภวรรณ คณานรุ กั ษ์ 3) ดร.ปยิ ะพงษ์ แสงแกว้

รหสั ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

HU - P12 แนวทางการพฒั นาคุณภาพการให้บริการการแพทย์ ณฏั ฐกัญญา รัตนวิมล มหาวทิ ยาลัยพะเยา
แผนไทยในโรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบลเพ่ือ
HU - P13 รองรบั การทอ่ งเที่ยว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด Ziyue Zhang มหาวทิ ยาลยั กรงุ เทพฯ
เชียงราย
ปจั จัยทางการตลาดทสี่ ง่ ผลต่อการตดั สินใจเลอื กใช้
บริการโรงแรมระดบั 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนกั ท่องเท่ยี วชาวจนี

27

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นสงั คมศาสตร)์
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.พรชยั ลขิ ติ ธรรมโรจน์ 2) ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระกลุ 3) ผศ.ดร.ประยงค์ จนั ทรแ์ ดง

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

HU - P14 มายาคติ ความเปล่ียนแปลงกบั การประกวดชายฉกรรจ์ใน ยทุ ธพงษ์ ต้นประดู่ มหาวทิ ยาลยั
HU - P15 มหาสารคาม
สงั คมไทย มหาวทิ ยาลัยสงขลาน
HU - P16 ครนิ ทร์
การเปรียบเทียบข้นั ความพรอ้ มกบั กระบวนการ กรฎา มาตยากร
HU - P17 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน สวุ จั นกานดา พลู เอียด มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
HU - P18 วัยทางาน ณัชชยิ า โมฟ้ ู ราชมงคลล้านนาตาก
HU - P19 โกลัญญา ตายะ
การมสี ่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเชียงทองต่อ ธีรภัทร์ เทพคา มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
HU - P20 ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทปี 1000 ดวง จังหวัด ดวงพร เทยี นถาวร ราชมงคลล้านนาตาก
ตาก สมภรณ์ โทวนั นงั มหาวิทยาลยั พะเยา
HU - P21 สรุ ยิ า ทองพุดซา
ภาวะผ้นู าของผู้นาชมุ ชนตอ่ การเสรมิ สรา้ งเศรษฐกจิ วิทยาลัยพชิ ญบัณฑิต
HU - P22 พอเพยี ง ตาบลน้ารมึ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
HU - P23 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อพัฒนาแผนท่คี วามรู้ กรณีศกึ ษาสานักงาน ราชมงคลอีสาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร วทิ ยาเขตสกลนคร
วทิ ยาลัยพชิ ญบณั ฑิต
การมีส่วนรว่ มของประชาชนในการพฒั นาแผนยุทธศาสตร์
ขององคก์ ารบริหารส่วนตาบลวงั ปลาปอ้ ม อาเภอนาวงั วทิ ยาลัยพิชญบณั ฑิต
จงั หวดั หนองบวั ลาภู
มหาวิทยาลัยราชภฏั เลย
การบรหิ ารตามหลกั ธรรมภบิ าลของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนั ในองค์กรของบคุ ลากรในโรงพยาบาลสงั กัด
สานักงานสาธารณสขุ จังหวัดสกลนคร

การมสี ว่ นรว่ มของประชาชนในการจดั ทาแผนพัฒนา
การเกษตรประจาตาบลปา่ ไมง้ าม อาเภอเมอื ง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบวั ลาภู

การพฒั นาทรพั ยากรมนุษย์ของบุคลากรในองคก์ ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอดุ รธานี

ระบาลีลาวดี สรนิ ทร คุ้มเขต

28

กาหนดการนาเสนอผลงาน Poster Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นการศกึ ษา)
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.00 น.) ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ตา่ ย เซยี่ งฉี 2) รศ.ดร.เสรมิ ศรี ไชยศรี 3) ผศ.ดร.อมรรตั น์ วฒั นาธร

รหสั ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

HU - P24 สาเหตกุ ารพ้นสภาพของนิสิตระดับปรญิ ญาตรี คณะ สุดารัตน์ แซจ่ ๋าว มหาวิทยาลัยพะเยา
HU - P25 วทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั พะเยา สริ นิ พร เกียงเกษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
HU - P26 การสารวจเจตคติของนักศกึ ษามหาวทิ ยาลยั จฑุ ามาส สุขแยง ราชมงคลล้านนา ตาก
HU - P27 เทคโนโลยรี าชมงคลล้านนา ตาก ทม่ี ตี ่อการเรียนใน จีระนันท์ เสมอใจ
HU - P28 รายวชิ ามนุษยสัมพันธ์ ชมภูนาฏ ชมภพู ันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
HU - P29 แจม่ ใส จันทรก์ ลาง เชียงใหม่
การสรา้ งชุดกิจกรรมการเรยี นรู้แบบสะเตม็ และความ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
HU - P30 เข้าใจคลาดเคล่ือน เร่อื ง กระแสไฟฟ้าจากกรดผลไม้ กริ ณา แย้มกลิ่นพฒุ
HU - P31 สาหรับนกั เรียนมัธยมศกึ ษาตอนปลาย กฤษดา ตามประดิษฐ์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เลย
HU - P32 การพัฒนาหลักสูตรทอ้ งถน่ิ เสรมิ สรา้ งความสามารถใน เยาวภา มูลเจริญ
HU - P33 การรับมอื ภัยพบิ ัติแผน่ ดนิ ไหว ของนักเรียนโรงเรยี น ปพิชญา พรหมกันธา มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
แม่ลาววิทยาคม จังหวดั เชียงราย ราชมงคลล้านนา ตาก
ผลการใชก้ ิจกรรมการเรยี นรแู้ บบร่วมมือผา่ นสอ่ื สงั คม
ออนไลน์ท่ีมตี ่อผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน เรือ่ ง การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ออกแบบและพฒั นานวัตกรรมการศกึ ษา ราชมงคลล้านนา ตาก
ปัญหาและแนวทางการเตรยี มทีมนกั กฬี าของ มหาวิทยาลยั พะเยา
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลลา้ นนาตาก เพ่อื เขา้
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล มหาวทิ ยาลยั พะเยา
ลา้ นนา รอบคดั เลือก คร้ังท่ี 35
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปี ชยั ภมู ิ
การศึกษา 2561
พฤติกรรมการออกกาลงั กายของนิสิตมหาวทิ ยาลยั
พะเยา

การศกึ ษากลวธิ กี ารสรา้ งโครงเรอ่ื งในนวนยิ ายวาย
เรือ่ ง The our story กังหนั กับพดั โบก ผู้แต่ง หมอตุ๊ด

วจั นลีลาในกวนี พิ นธร์ างวัลวรรณกรรมสรา้ งสรรคย์ อด
เย่ยี มแห่งอาเซียนของสามสุภาพบรุ ุษกวี : เนาวรตั น์
พงษ์ไพบลู ย,์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และอังคาร จันทา
ทิพย์

29

กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
จานวน 180 ผลงาน

ณ หอประชมุ พญางาเมอื ง มหาวทิ ยาลยั พะเยา

13.00 น.-17.00 น. วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 หอ้ งนาเสนอ จานวน

เวลา กลมุ่ การวจิ ยั อา่ งหลวง 1 7
อ่างหลวง 2 10
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านการศกึ ษา) 10
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ยั มนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นมนษุ ยศาสตร์ 1) PN 2 11
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ยั มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1) PN 4 11
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 2) PN 5 15
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั มนษุ ยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 3) PN 1
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจยั มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นรัฐศาสตรแ์ ละ 10
สังคมศาสตร์ ) อ่างหลวง 3 10
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านนิติ 1) อ่างหลวง 4 8
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ PN สว่ นหน้า 1 7
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวศิ วกรรม 1) PN ส่วนหน้า 2 5
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กล่มุ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวศิ วกรรม 1) PN สว่ นหนา้ 3 11
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวทิ ยาศาสตร์) อ่างหลวง 5 12
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ด้านคณติ ศาสตร์) อ่างหลวง 6 127
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กล่มุ การวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเทคโนโลยี)

รวม

09.00 น.-12.00 น. วนั ศกุ ร์ท่ี 25 มกราคม 2562 หอ้ งนาเสนอ จานวน

เวลา กลมุ่ การวจิ ยั อา่ งหลวง 2 5
PN 2 6
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นมนุษยศาสตร์ 2) PN 4 5
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวิจยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 4) 7
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจัยมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 5) อา่ งหลวง 3 10
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลุ่มการวจิ ยั มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ (ด้านนติ ิ 2) อา่ งหลวง 4 7
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวจิ ัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ด้านท่องเท่ียว) อา่ งหลวง 5
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กล่มุ การวจิ ยั มนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านสถาปตั ย์และ
วัฒนธรรม) PN 5 13
การนาเสนอแบบ Oral Presentation กลมุ่ การวิจยั วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตร) 53

รวม

30

กาหนดการนาเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562

31

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation

กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ

วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น. - 16.20 น.)

ณ หอ้ งอา่ งหลวง 4 หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ธรี ะ ชโี วนรนิ ทร์ 2) ผศ.ดร.เจษฎา เรอื งสรุ ยิ ะ 3) ดร.ศภุ ชยั โตภาณรุ กั ษ์

รหสั เวลา ชอื่ ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน

HS - O01 13.00 น. - 13.20 น. ผลของโปรแกรมการใหท้ นั ตสุขศึกษาทม่ี ี ภาณุมาศ คาชุม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอ่ ประสทิ ธิผลการปอ้ งกันโรคฟนั ผุของ
นกั เรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาตอนปลาย
ตาบลเวยี ง อาเภอเชยี งคา จังหวดั พะเยา

HS - O02 13.20 น. – 13.40 น. อันตรกริ ยิ าของนา้ มันกานพลูและยู นวภัสชลกั ษณ์ พงษ์สนิทกลุ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
จนี อลกับแอมพิซลิ ลินในการต้าน
แบคทเี รียในวงศ์เอนเทอโรแบคทเี รียซอี ี
ที่สร้างเอน็ ซัยมเ์ บต้าแลคทาเมสชนิด
ฤทธ์ขิ ยาย

HS - O03 13.40 น. – 14.00 น. การปนเป้ือนของแบคทีเรยี ในอากาศ สิตางค์ คงกระโทก มหาวิทยาลยั แมฟ่ า้

ภายในโรงพยาบาล กรณศี ึกษา หลวง
โรงพยาบาลขนาดกลางในจงั หวัด

เชยี งราย

HS - O04 14.00 น. - 14.20 น. ความสัมพนั ธร์ ะหว่างภาวะโภชนาการ วทิ วสั สจั จาพงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กจิ กรรมทางกาย และภาวะซมึ เศรา้ กับ

ภาวะกล้ามเนื้อลบี ของผสู้ งู อายุ

HS - O05 14.20 น. – 14.40 น. การศึกษาผลของ Gynura procumbens นดั ดา สุธรรมมกิ ร มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่
ตอ่ การเจริญ และเคล่อื นท่ีของfibroblasts

และkeratinocytes และการสร้าง
cytokine เก่ยี วขอ้ งกบั การหายของแผล

HS - O06 14.40 น. - 15.00 น. การพฒั นาคมู่ อื การส่งเสริมโภชนาการ พรธรรมรส โพธิ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
หญิงต้งั ครรภ์พะเยาเพือ่ ป้องกันการเป็น

เบาหวาน

HS – O07 15.00 น. - 15.20 น. ทา่ ทางการนงั่ ทางานกับความผิดปกติ ชัญญา เจียมใจ มหาวิทยาลัยหัวเฉยี ว
โครงร่างกระดูกกล้ามเนือ้ บคุ ลากรงาน เฉลิมพระเกยี รติ
คอมพวิ เตอร์สายสนบั สนุนใน
มหาวทิ ยาลยั หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HS - O08 15.20 น. – 15.40 น. ภาวะโภชนาการและการบรโิ ภคอาหาร ชมนาด สิงหห์ นั ต์ มหาวทิ ยาลยั พะเยา

ของนิสิตทีเ่ ป็นโรคอว้ น

HS – O09 15.40 น. - 16.00 น. ปัจจัยท่ีมีความสมั พนั ธต์ ่ออาการแสดงของ ธญั พร เจเถอ่ื น มหาวิทยาลยั หัวเฉยี ว
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดนิ หายใจใน เฉลมิ พระเกียรติ
แรงงานนอกระบบ : กรณศี กึ ษาใน
ผู้ประกอบการแผงลอย บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉยี วเฉลมิ พระเกียรติ
อาเภอบางพลี จังหวดั สมทุ รปราการ

32

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ (ตอ่ )

วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น. - 16.20 น.)
ณ หอ้ งอา่ งหลวง 4 หอประชมุ พญางาเมอื ง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ธรี ะ ชโี วนรนิ ทร์ 2) ผศ.ดร.เจษฎา เรอื งสรุ ยิ ะ 3) ดร.ศภุ ชยั โตภาณรุ กั ษ์

รหสั เวลา ช่ือผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน
HS – O10 16.00 น. - 16.20 น. สว่างจิตต์ จนั ทร
ผลของการใชก้ ารพยาบาลระบบพ่เี ลีย้ งต่อ โรงพยาบาลเชยี งราย
สมรรถนะการดูแลผ้ปู ่วยโรคหลอดเลือด ประชานุเคราะห์ เชยี งราย
สมองทไ่ี ด้รับยาละลายล่ิมเลือด ในหอผปู้ ว่ ย
วิกฤตโิ รคหลอดเลือดสมอง

33

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวศิ วกรรม 1)
วนั พฤหสั บดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-15.40 น.)

ณ หอ้ ง PN สว่ นหนา้ 1 หอประชมุ พญางาเมอื ง
ผวู้ พิ ากษ:์ 1) ศ.ดร.ทนงเกยี รติ เกยี รตศิ ริ โิ รจน์ 2) รศ.ดร.กวนิ สนธิเพมิ่ พนู 3) รศ.ดร.ธนกร ชมภรู ตั น์

รหสั เวลา ช่อื ผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผวู้ จิ ยั หนว่ ยงาน
SCI - O01 13.00 น. - 13.20 น. มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
การพัฒนาหนุ่ ยนตข์ นส่งช้ินงานอตั โนมัติ อาคิรา สนธิธรรม พระจอมเกลา้ พระนคร
SCI - O02 13.20 น. - 13.40 น. เหนอื
การสรา้ งชุดสาธิตการควบคุมแบบปรับตวั สนั ติ หตุ ะมาน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
SCI - O03 13.40 น. - 14.00 น. แขนกลห่นุ ยนต์ 1 องศาอสิ ระดว้ ย มนตรี พิพัฒนไ์ พบูลย์ พระจอมเกลา้ พระนคร
SCI - O04 14.00 น. - 14.20 น. โปรแกรมแลปวิว พศิ ณุ คมู ชี ยั เหนอื
การบารงุ รกั ษาเชงิ ปอ้ งกนั กรณีศกึ ษา นพิ ันธ์ อนิ สุข มหาวทิ ยลั ยศลิ ปากร
SCI - O05 14.20 น. - 14.40 น. โรงสขี ้าว ปยิ ะพงษ์ ยารวง
SCI - O06 14.40 น. - 15.00 น. จกั รพงษ์ จารูญ โรงเรยี นนายเรือ
SCI - O07 15.00 น.-15.20 น. การปรบั เทียบตวั รับรคู้ วามเรง่ ชนิดต้นทนุ สุธรรม อรุณ
ตา่ โดยไม่ต้องใช้อปุ กรณ์ปรับเทียบที่มี มหาวทิ ยาลยั พะเยา
SCI - O08 15.20 น. - 15.40 น. ความละเอยี ดแมน่ ยาสูง
พฤติกรรมของผวิ สัมผัสระหว่างทรายกบั มหาวิทยาลยั พะเยา
โครงสรา้ งภายใตส้ ภาวะหน่วยแรงวฏั จักร
มหาวทิ ยาลัยพะเยา
ความค้มุ ค่าของการลงทุนตอ่ การเลือกใช้
มอเตอรป์ ระสิทธิภาพสงู มหาวิทยาลยั พะเยา

การออกแบบและประเมินสมรรถนะ
ระบบกักเก็บพลงั งานแบบลอ้ ตนุ กาลังใน
รถไฟฟา้
ผลกระทบของโครงสรา้ งมินสิ กรูและ
ตาแหน่งการยึดของมินิสกรทู ี่มีตอ่ การ
กระจายตัวของความเค้นในอปุ กรณ์จัดฟนั
iPANDA

34

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวิจยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ดา้ นวิศวกรรม 2)
วนั พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.- 15.20 น.)

ณ ห้อง PN สว่ นหน้า 2 หอประชุมพญางาเมอื ง

ผู้วิพากษ:์ 1) ศ.ดร.ประยทุ ธ อคั รเอกฒาลนิ 2) ศ.ดร.อสิ ระชัย งามหรู 3) รศ.ดร.เชวศกั ดิ์ รกั เปน็ ไทย

รหสั เวลา ชื่อผลงานวิจัย ผนู้ าเสนอ/ผู้วจิ ยั หนว่ ยงาน
SCI – O09 13.00 น. - 13.20 น. ภคั วี หะยะมิน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
SCI - O10 13.20 น. – 13.40 น. การออกแบบสื่อการสอนโปรแกรม ประสงค์ บรรจงเพียร พระจอมเกลา้ พระนคร
จาลองพฤตกิ รรมเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า เหนอื
SCI - O11 13.40 น. – 14.00 น. สาหรบั การสอนเชิงปฏบิ ัติการ จงลกั ษณ์ พาหะซา มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
การจดั การเรียนรโู้ ดยใชโ้ ครงงานเป็น พระจอมเกลา้ พระนคร
SCI - O12 14.00 น. - 14.20 น. ฐานเชอ่ื มโยงแนวคิดของสะเตม็ ศึกษา เสนอ สะอาด เหนอื
SCI - O13 14.20 น. – 14.40 น. ตอ่ ความคิดสรา้ งสรรค์ ปรชี า สมหวงั มหาวทิ ยาลัยพะเยา
SCI - O14 14.40 น. – 15.00 น. อนกุ ลู สรุ ยิ ะไชย
SCI – O15 15.00 น. – 15.20 น. การพยากรณค์ วามต้องการไฟฟ้าระยะ รณชยั แพทยไ์ ชโย มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
กลางโดยใชแ้ บบจาลองซัพพอร์ต ราชมงคลศรวี ิชัย
เวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรณศี ึกษาจงั หวดั พะเยา ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
หนุ่ ยนต์ขนส่งเอกสารเคลือ่ นทตี่ าม
มนษุ ยด์ ้วยการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่
การควบคมุ พลังงานไฟฟ้าของเตารดี
ด้วยเซนเซอร์สัน่ สะเทือน

ผลของการระบายความร้อนท่ีมตี อ่
ประสิทธภิ าพของแผงเซลล์แสงอาทติ ย์

การสารวจความต้านทานไฟฟา้ จาเพาะ
เพ่อื ศึกษาโครงสรา้ งใตผ้ วิ ดนิ บรเิ วณ
พน้ื ท่เี ส่ยี งภัยดนิ ถล่มของโครงการหลวง
หนองหอย อาเภอแมร่ มิ จงั หวัด
เชียงใหม่

35

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวจิ ัยวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร)์
วันพฤหัสบดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-14.40 น.)

ณ หอ้ ง PN สว่ นหนา้ 3 หอประชุมพญางาเมอื ง

ผู้วพิ ากษ:์ 1) ศ.ดร.สพุ ล อนนั ตา 2) ผศ.ดร.คมสนั ติ โชคถวาย 3) ผศ.ดร.อนุรกั ษ์ ประสาทเขตร์การ

รหสั เวลา ชอ่ื ผลงานวิจยั ผู้นาเสนอ/ผู้วจิ ยั หน่วยงาน
SCI – O16 วนั ดี แก้วสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
SCI – O17 13.00 น. - 13.20 น. ผลของระยะเวลาการลวกตอ่ คณุ ลกั ษณะ จรี าวฒุ ิ ไชยยายงค์ นครศรธี รรมราช
ของเมล็ดประหลังจากอบ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
SCI – O18 นพวรรณ เดชบญุ ราชมงคลอสี าน วิทยา
13.20 น. - 13.40 น. ผลของการเสรมิ แคลเซียมโซปผสมนม เขตสกลนคร
SCI – O19 หมกั อัดเม็ดในอาหารตอ่ ประสทิ ธิภาพ รตั นา ยาวเิ ลงิ
การยอ่ ยได้โดยเทคนิคการวดั แกส๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
SCI – O20 สุธรรม อรุณ ราชมงคลลา้ นนา
13.40 น. - 14.00 น. ผลของดินเช้ือคัลไซน์เคลย์ต่อสมบัติทาง
กายภาพและความรอ้ นของดนิ มหาวิทยาลยั พะเยา
แม่แตง แหล่งเตาอนิ ทขิล
มหาวทิ ยาลัยพะเยา
14.00 น. - 14.20 น. การประเมนิ การปลอ่ ยก๊าซเรอื นกระจก
จากโครงการสานักงานสีเขยี ว คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั พะเยา

14.20 น. - 14.40 น. ระบบการจัดการเพอื่ ลดปรมิ าณการผลิต
แกส๊ เรือนกระจกภายในชุมชนทอ้ งถ่นิ

36

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กล่มุ การวิจัยวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดา้ นคณติ ศาสตร)์
วนั พฤหัสบดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.40 น.)

ณ ห้องอ่างหลวง 5 หอประชมุ พญางาเมอื ง
ผู้วพิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ธนกฤต เทยี นหวาน 2) ผศ.ดร.วฒุ ิพล สนิ ธนุ าวารัตน์ 3) ผศ.ดร.อรวรรณ ตรภี ักดิ์

รหัส เวลา ช่อื ผลงานวจิ ยั ผูน้ าเสนอ/ผู้วจิ ยั หน่วยงาน
SCI – O21 13.00 น.-13.20 น. สุภารัตน์ มมี าก มหาวิทยาลยั ราชภฏั
SCI – O22 13.20 น.-13.40 น. การประยกุ ตข์ องวธิ ีการแปลงเชิงอนุพันธ์ นครสวรรค์
SCI – O23 13.40 น.-14.00 น. ZZ สาหรบั บางสมการเชงิ อนพุ ันธ์ไม่เชงิ อมั พวันต์ แหลมเพชร มหาวิทยาลัยราชภฏั
เสน้ นครสวรรค์
SCI – O24 14.00 น.-14.20 น. ไผทเทพ คารอด มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
SCI – O25 14.20 น.-14.40 น. ทฤษฎบี ทจดุ ตรงึ แบบใหม่สาหรบั การส่ง ศูนยร์ งั สิต
SCI – O26 14.40 น.-15.00 น. การหดตัวแบบ theta-phi ซซู กู ิบน ฐติ มิ า เกษาหอม
SCI – O27 15.00 น.-15.20 น. ปรภิ ูมเิ มตริกบางสว่ น กนกวรรณ แสวงทรพั ย์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
SCI – O28 15.20 น.-15.40 น. ขอ้ สังเกตของบทความวจิ ยั “On the
SCI – O29 15.40 น.-16.00 น. existence of fixed points that ลัดดาวลั ย์ เอีย่ ม มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
SCI – O30 16.00 น.-16.20 น. belong to the zero set of a certain สมบูรณ์
SCI – O31 16.20 น.-16.40น. function” Shrijana Dhakal มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมใหมส่ าหรบั กึ่งกรปุ ไม่
เชิงเส้นของการสง่ แบบหดตัวอย่างออ่ น นฐั วุฒิ คงั คละ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การหดตวั แบบ R  ทม่ี ี อนุรักษ์ ธัญญเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสมั พนั ธเ์ ชิงทฤษฎีกับการประยุกต์ นครสวรรค์
ไปสสู่ มการเมทริกซไ์ มเ่ ชิงเสน้ วันชัย ตาปัญโญ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
วรานนั ทน์ เสถียร
เสถยี รภาพเกินของสมการเชิงฟังกช์ นั มหาวทิ ยาลัยราชภัฏ
แบบรากท่พี วี างนัยท่ัวไปในปรภิ ูมกิ ึง่ นครสวรรค์
บานาค มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
วธิ ีความหนดื สาหรับกฎจุดกึ่งกลางสอง นครสวรรค์
ช้ันโดยปริยายกบั ผลลพั ธเ์ ชงิ ตวั เลขและ
การประยกุ ต์
การหาตวั ผกผนั ของบางเมทริกซไ์ ม่เอก
ฐานขนาด 5 x 5 โดยใช้วิธีส่วนขยายของ
ดอดจส์ นั
วธิ จี ดุ ตรงึ สาหรับเสถยี รภาพของสมการ
เชิงฟังกช์ ันประกอบในปรภิ มู ินอกแบบ
อารค์ ิมเี ดยี น กง่ึ -เบตา-นอร์ม

เกี่ยวกบั การทาใหบ้ ริบรู ณข์ องปรภิ ูมิองิ
ระยะทางคา่ พชี คณติ C*

กราฟออร์บทิ ลั ยอ่ ยของก่งึ กรุปการแปลง

37

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุ่มการวจิ ยั วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (ด้านเทคโนโลย)ี
วนั พฤหัสบดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-17.00 น.)

ณ ห้องอา่ งหลวง 6 หอประชมุ พญางาเมือง
ผู้วพิ ากษ:์ 1) ผศ.ดร.ภาตยิ ะ พัฒนาศกั ด์ิ 2) ดร.นษิ ตนั ตธิ ารานกุ ลุ 3) ดร.พรเทพ โรจนวสุ

รหสั เวลา ชอ่ื ผลงานวจิ ัย ผ้นู าเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน
SCI – O32 13.00 น.-13.20 น. นติ ิ เอี่ยมช่นื มหาวทิ ยาลัยพะเยา
ภูมสิ ารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพอื่ การ
SCI – O33 13.20 น.-13.40 น. อนรุ กั ษแ์ ละจดั การป่าชุมชน กรณีศึกษา ธนาคาร หนูแจ่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
SCI – O34 13.40 น.-14.00 น. บ้านร่องปอ อาเภอภูกามยาว จังหวัด ธรี ะ พรอ้ มเพรียง มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
SCI – O35 พะเยา ระยะท่ี 2 ชยั วฒั น์ แดงจนั ทึก ราชมงคลลา้ นนาตาก
SCI – O36 แอพพลเิ คช่นั สแกนคิวอารโ์ ค้ด เพ่ือ เยาวเรศ สขุ สถาน มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยี
SCI – O37 ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลสญู หาย ณฐั กานต์ กนั ทะมาศ ราชมงคลอสี าน
SCI – O38 ไพศาล จ้ีฟู มหาวิทยาลยั นเรศวร
SCI – O39 คิวอาร์โคด้ ใบเซยี มซีออนไลน์ สวรนิ ทร์ ฤกษอ์ ยูส่ ขุ
SCI – O40 พงศ์นเรศ โภชนา มหาวทิ ยาลัยพะเยา
SCI – O41 14.00 น.-14.20 น. การเพ่ิมประสทิ ธภิ าพกล่มุ คอมพวิ เตอร์ วรนิ ทร ซอกหอม
SCI – O42 14.20 น.-14.40 น. เซริ ฟ์ เวอร์บริการเวบ็ ไซต์ ด้วยการ นติ ิ เอยี่ มชื่น มหาวทิ ยาลยั พะเยา
SCI – O43 14.40 น.-15.00 น. ประยกุ ตใ์ ช้ Unison ซิงโครไนซ์ เจษฎา ธรรมสาร
15.00 น.–15.20 น. มหาวิทยาลยั พะเยา
15.20 น.–15.40 น. การพัฒนาตัวแบบจาลองพยากรณก์ าร
15.40 น.-16.00 น. เกิดโรคความดนั โลหิตสงู ดว้ ยเทคนคิ มหาวทิ ยาลัยพะเยา
16.00 น.-16.20 น. ดาตา้ ไมน์นงิ
16.20 น.-16.40 น. มหาวิทยาลัยพะเยา
16.40 น.-17.00 น. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิ ารจัดการ
ขอ้ มูลต้นทุนคา่ ใช้จ่ายในการเพาะปลูก มหาวทิ ยาลัยพะเยา
ขา้ ว มหาวิทยาลัยพะเยา

การพฒั นาระบบตดิ ตามสถานการณไ์ ฟ
ปา่ ด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS)
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา

การตรวจหาพนื้ ท่ีว่างเปล่าจากขอ้ มลู การ
รับรูจ้ ากระยะไกลแบบหลายช่วงเวลา
กรณศี กึ ษา จงั หวดั พะเยา

แอปพลเิ คชนั ข้อมลู พระเคร่ืองด้วย
เทคโนโลยภี าพเสมือน 3 มติ ิ จังหวดั
พะเยา

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเพอื่
การพยากรณก์ ารระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่

การนาเสนอข้อมูลภูมสิ ารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ให้บริการฟรี

การวเิ คราะหเ์ คร่อื งมือสอื่ การเรยี นการ
สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

38

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กล่มุ การวจิ ัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์)

วนั พฤหสั บดีที่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-18.00 น.)
ณ หอ้ ง PN 1 หอประชุมพญางาเมอื ง

ผวู้ ิพากษ:์ 1) รศ.ดร.จกั รพันธ์ุ วงษบ์ ูรณาวาทย์ 2) รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี 3) ดร.สุชาดา สายทิ

รหสั เวลา ช่ือผลงานวจิ ยั ผนู้ าเสนอ/ผู้วจิ ัย หนว่ ยงาน
HU – O01 13.00 น.-13.20 น. ทนงศักด์ิ จันทบรุ ี มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
HU – O02 13.20 น.-13.40 น. คุณลกั ษณะภาวะผ้นู าการเปลย่ี นแปลง นุชจรี พงษ์โพธิ์ เชยี งใหม่
HU – O03 13.40 น.-14.00 น. ของครูแกนนาสู่ชุมชนการเรยี นรู้ทาง มณฑิรา อนิ จา่ ย มหาวทิ ยาลัย
วชิ าชพี ราชภฏั พบิ ูลสงคราม
HU – O04 14.00 น.-14.20 น. การศึกษาการเทศนม์ หาชาติ (กัณฑช์ ูชก) วรวุฒิ จาลองนาค มหาวทิ ยาลยั นเรศวร
HU – O05 14.20 น.–14.40 น. ของตาบลหนองกะทา้ ว อาเภอนครไทย ณฐั พงศ์ มัง่ อะนะ
จงั หวดั พิษณุโลก มหาวิทยาลยั มหาสารคาม
HU – O06 14.40 น.–15.00 น. รปู แบบการปรับตัวและการใหค้ าปรึกษา มนตรา พงษ์นลิ
HU – O07 15.00 น.-15.20 น. เชงิ จิตวิทยาในนักกฬี าครอสเวริ ์ดระดับ พศิ ณุ คมู ชี ยั มหาวิยาลัยบูรพา
HU – O08 15.20 น.-15.40 น. มหาวทิ ยาลัย: การวจิ ัยเชงิ ปรากฏการณ์ พิศณุ คมู ชี ัย
HU – O09 15.40 น.–16.00 น. วทิ ยา พิศณุ คูมีชยั มหาวิทยาลยั พะเยา
HU – O10 16.00 น.–16.20 น. การดาเนนิ งานตามแนวนโยบายประชา พศิ ณุ คูมชี ยั
HU – O11 16.20 น.–16.40 น. รัฐ: กรณีศกึ ษาบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี พศิ ณุ คูมีชัย โรงเรยี นนายเรือ
HU – O12 16.40 น.–17.00 น. มหาสารคาม - วสิ าหกิจเพอื่ สังคม จากดั พศิ ณุ คูมีชยั โรงเรยี นนายเรอื
การศึกษาความเครียดในการปฏบิ ตั งิ าน
ของทหารหน่วยเฉพาะกจิ กรมทหาร โรงเรียนนายเรอื
พรานที่ 11 ท่ีปฏิบตั ิงานอยู่ในพนื้ ท่ี 3
จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ โรงเรียนนายเรือ
ประวัติศาสตรก์ ารเคลอ่ื นไหวของประชา โรงเรียนนายเรอื
สังคม: วกิ ฤตกับความสมั พันธ์ของกลมุ่ โรงเรียนนายเรือ
และชนช้ันในจงั หวดั พะเยา
โครงการ สรา้ งสขุ สร้างใจ หวั ใจพทุ ธ
ศาสตร์

โครงการ “Culture Music” : แนว
ทางการพฒั นานกั เรยี นนายเรอื ตาม
นโยบายกองทพั เรอื ใสสะอาด
โครงการ “รักชาติ รักมวยไทย”: แนว
ทางการพัฒนานักเรยี นนายเรือตาม
นโยบายกองทัพเรือใสสะอาด
โครงการ Midshipman

โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใจ”

โครงการ Navy fit & firm

39

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุม่ การวิจัยมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์) (ต่อ)

วนั พฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-18.00 น.)
ณ ห้อง PN 1 หอประชมุ พญางาเมือง

ผูว้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.จกั รพันธ์ุ วงษบ์ รู ณาวาทย์ 2) รศ.ดร.สรุ เชษฐ์ ชริ ะมณี 3) ดร.สชุ าดา สายทิ

รหสั เวลา ชือ่ ผลงานวิจยั ผนู้ าเสนอ/ผู้วิจยั หนว่ ยงาน
HU – O13 17.00 น.–17.20 น. รุจริ า ไชยลงั กา มหาวทิ ยาลยั พะเยา
ปัญหาการบังคบั ใชก้ ฎหมายว่าดว้ ยเรอื่ ง
HU – O14 17.20 น.–17.40 น. การเยียวยาผูเ้ สียหายที่ไดร้ บั ผลกระทบ พงษ์สนิท คุณนะลา มหาวทิ ยาลยั พะเยา
HU – O15 17.40 น.–18.00 น. จากการเมาแล้วขบั เจตนส์ ฤษฎ์ิ สงั ขพันธ์
บทบาทและสถานภาพของศาล มหาวทิ ยาลัย
รฐั ธรรมนูญไทย สงขลานครินทร์

ปั จ จั ย เ ส่ี ย ง ท่ี มี ผ ล ต่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
อาหารของผู้คนภายใต้วิถีโหนด-นา-เลใน
คาบสมทุ รสทิงพระ

40

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวิจัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านบริหาร 1)
วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.20 น.)

ณ ห้อง PN 2 หอประชุมพญางาเมอื ง
ผู้วิพากษ์: 1) รศ.ดร.สรุ ชยั กงั วล 2) รศ.ดร.ธนนิ ท์รฐั รัตนพงศภ์ ิญโญ 3) ดร.สาธติ เชอ้ื อยนู่ าน

รหัส เวลา ชอื่ ผลงานวิจยั ผนู้ าเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน
HU – O16 13.00 น.-13.20 น. สุรนิ ทร์ พรหมนุรักษก์ ิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
HU – O17 13.20 น.-13.40 น. การกากับดูแลกิจการกับผลการ วนิดา ชุตมิ ากลุ ราชมงคลตะวนั ออก
HU – O18 13.40 น.-14.00 น. ดาเนนิ งานของบรษิ ัทจดทะเบียนในตลาด ขวัญชัย ช้างเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าช
หลักทรัพยเ์ อม็ เอ ไอ มงคลตะวนั ออก
HU – O19 14.00 น.-14.20 น. ความสมั พันธ์ระหวา่ งอตั ราสว่ นทาง สธุ รี า ศรปี รวิ าทนิ
HU – O20 14.20 น.–14.40 น. การเงินกบั อัตราเงินปนั ผลตอบแทนของ สุธดิ า สวา่ งผุย มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บา้ น
HU – O21 14.40 น.–15.00 น. บรษิ ัทจดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์เอม็ อารสิ า ศลิ ปสธรรม สมเด็จเจา้ พระยา
HU – O22 15.00 น.-15.20 น. เอ ไอ นพมาศ กลิน่ ค้างพลู
HU – O23 15.20 น.-15.40 น. การศึกษาปจั จยั ทม่ี ีผลตอ่ การลดต้นทุนโล สุนติ รา ตัง้ เจรญิ มหาวทิ ยาลัยศลิ ปากร
จิสติกส์ดว้ ยการขนสง่ เทีย่ วเปลา่ ของ
ผ้ปู ระกอบการบรษิ ทั ขนส่งในเขต มหาวิทยาลยั ศิลปากร
กรงุ เทพมหานคร
มหาวทิ ยาลัยศลิ ปากร
อทิ ธพิ ลของ Youtuber ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซอ้ื สินค้า ของผู้บริโภคในเขต มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
กลยุทธท์ างการตลาดและคา่ นิยมท่ีสง่ ผล
ต่อการตดั สินใจเขา้ ใช้บรกิ าร
TrueCoffee ของผู้บรโิ ภคในเขต
กรงุ เทพมหานคร
อิทธพิ ลการประชาสัมพนั ธผ์ า่ นส่ือสงั คม
ออนไลน์ทีม่ ผี ลต่อการรบั ร้ตู ราสินค้า NYX
ของกล่มุ เพศหญงิ Generation Y ในเขต
กรงุ เทพมหานคร
อิทธพิ ลการประชาสัมพนั ธผ์ ่านส่ือสงั คม
ออนไลนท์ ่ีส่งผลต่อการรบั รูต้ ราสนิ ค้า
4U2 ของกลุ่มเพศหญงิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
อทิ ธิพลการสอื่ สารการตลาดออนไลนท์ ี่มี
ผลต่อการรับรู้ตราสนิ คา้ Innisfree ของ
งกลมุ่ เพศหญิง Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร

41

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุ่มการวจิ ัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นบริหาร 1) (ต่อ)

วนั พฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.20 น.)
ณ หอ้ ง PN 2 หอประชุมพญางาเมอื ง

ผ้วู ิพากษ:์ 1) รศ.ดร.สรุ ชัย กงั วล 2) รศ.ดร.ธนนิ ทร์ ฐั รัตนพงศภ์ ญิ โญ 3) ดร.สาธติ เชื้ออยนู่ าน

รหสั เวลา ชือ่ ผลงานวิจยั ผนู้ าเสนอ/ผู้วจิ ัย หนว่ ยงาน
HU – O24 15.40 น.-16.00 น.
ปัจจยั การรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลตอ่ การตง้ั ใจ ปรมินทร์ ปณิ ฑะคปุ ต์ มหาวทิ ยาลัยศิลปากร
HU – O25 16.00 น.-16.20 น. ซ้อื บริการชมภาพยนตรอ์ อนไลน์ (Netflix)
ของผ้ใู ชส้ มารท์ โฟนในประเทศไทย ปาณสิ รา วรรณปล่งั มหาวยิ าลัยศลิ ปากร

ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิ มทสี่ ง่ ผลตอ่
การตดั สนิ ใจซอื้ ชาไข่มุก KOI THÉ ของผู้
ผบู้ รโิ ภคในกรงุ เทพมหานคร

42

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุม่ การวิจยั มนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นบรหิ าร 2) (ต่อ)
วนั พฤหัสบดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.–16.40 น.)

ณ ห้อง PN 4 หอประชมุ พญางาเมือง

ผู้วพิ ากษ์: 1) รศ.ดร.พชิ าภพ พนั ธ์ุแพ 2) รศ.ดร.จงกลบดนิ ทร์ แสงอาสภวริ ยิ ะ 3) ผศ.ดร.สตั ยา ตนั จันทรพ์ งศ์

รหัส เวลา ชื่อผลงานวิจัย ผนู้ าเสนอ/ผู้วิจัย หน่วยงาน
HU – O26 13.00 น.-13.20 น. สรญา เปรีย้ วประสิทธ์ิ สถาบันการอาชีวศึกษา
การประยกุ ตใ์ ชร้ ะบบบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร
HU – O27 13.20 น.-13.40 น. ส่งิ แวดลอ้ มการเรียนรูใ้ นการจัดการศกึ ษา สโรชา โมกข์เมธากุล มหาวิยาลยั ศลิ ปากร
บนเครอื ข่ายสังคมออนไลน์
HU – O28 13.40 น.-14.00 น. น้าทพิ ย์ ทิพยเ์ สถียร มหาวยิ าลยั ศิลปากร
ปจั จัยดา้ นคุณภาพการบรกิ ารทส่ี ง่ ผลตอ่
HU – O29 14.00 น.-14.20 น. ความจงรกั ภักดีในตราสินคา้ MINISO มฑุ ิตา สขุ โสม มหาวิยาลยั ศิลปากร
HU – O30 14.20 น.-14.40 น. ในเขตกรุงเทพมหานคร ศภุ สุตา ปน่ิ ดวง
HU – O31 14.40 น.-15.00 น. ธารีรตั น์ ช้างสงิ ห์ มหาวยิ าลัยศลิ ปากร
ปัจจยั คุณภาพการบรกิ ารทม่ี ีอทิ ธิพลตอ่ มหาวยิ าลยั ศลิ ปากร
HU – O32 15.00 น.–15.20 น. ความเชอื่ ม่ันของตราสินค้า คาเฟ่อเมซอน ณญาตา ทองรัศมี
HU – O33 15.20 น.–15.40 น. ในเขตอโศก ปุณยภา ดา่ น มหาวิยาลัยศิลปากร

คา่ นยิ มทีม่ อี ทิ ธพิ ลตอ่ การตดั สนิ ใจซ้อื มหาวิยาลัยศิลปากร
ผลติ ภัณฑ์ Pandora ของกลุม่ ประชากรใน
เขตกรงุ เทพมหานครฯ

คา่ นิยมท่ีมีอิทธิตอ่ ความจงรกั ภัคดีในตรา
สินค้า Adidas ในกลุม่ ประชากร Gen Y

ปัจจัยคณุ ภาพผลติ ภณั ฑ์ทสี่ ง่ ผลตอ่ การ
ตัดสนิ ใจเลือกซอ้ื สมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค
เจเนอเรชันวาย ในเขตกรงุ เทพมหานคร

รูปแบบการใช้งานทส่ี ง่ ผลต่อการตดั สนิ ใจ
เลอื กใชแ้ อพพลเิ คช่ัน ViaBus ในเขต
กรงุ เทพมหานครฯ
การสือ่ สารการตลาดผ่านสอื่ ออนไลนโ์ ดยใช้
บุคคลที่มชี ่ือเสียงที่สง่ ผลต่อการรับรู้
แอพพลเิ คชนั่ VOOV

43

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุ่มการวิจัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 2) (ตอ่ )
วันพฤหสั บดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.–16.40 น.)

ณ หอ้ ง PN 4 หอประชุมพญางาเมือง

ผวู้ พิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.พชิ าภพ พนั ธแ์ุ พ 2) รศ.ดร.จงกลบดนิ ทร์ แสงอาสภวริ ยิ ะ 3) ผศ.ดร.สตั ยา ตนั จันทรพ์ งศ์

รหัส เวลา ชื่อผลงานวิจยั ผูน้ าเสนอ/ผู้วจิ ัย หนว่ ยงาน
HU – O34 15.40 น.–16.00 น. มัณฑนา พ่วงผล มหาวยิ าลยั ศลิ ปากร
รปู แบบการใชง้ านสง่ ผลต่อการเลือกใช้
HU – O35 16.00 น.–16.20 น. แอปพลิเคชัน Spotify ของผบู้ รโิ ภคใน ภัณฑิรา ศริ พิ ิทักษ์ชัย มหาวยิ าลัยศิลปากร
เขตกรุงเทพมหานคร
HU – O36 16.20 น.–16.40 น. ปยิ ธดิ า พชิ ยั มหาวิยาลยั ศิลปากร
ปัจจัยทางการตลาดและค่านยิ มที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซอ้ื สนิ ค้า Marimekko ของ
กลุม่ สมาชกิ เพจ Marimekko Thailand
ภาพลักษณ์ตราสนิ คา้ และการรบั รู้
คุณภาพทสี่ ่งผลต่อความต้ังใจซื้อสนิ คา้
ตรา ศรีจนั ทร์ ของผู้บรโิ ภคเพศหญงิ

44

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวิจยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ดา้ นบรหิ าร 3)
วนั พฤหสั บดที ่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.–16.40 น.)

ณ หอ้ ง PN 5 หอประชุมพญางาเมือง
ผวู้ ิพากษ์: 1) รศ.ดร.พนารตั น์ ปานมณี 2) ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสวุ รรณ 3) ดร.ศรีสุดา จงสทิ ธผิ ล

รหสั เวลา ชอ่ื ผลงานวจิ ยั ผู้นาเสนอ/ผู้วจิ ยั หน่วยงาน
HU – O37 13.00 น.-13.20 น. มหาวิยาลยั ศิลปากร
อทิ ธพิ ลดา้ นการรับรู้คณุ คา่ ตราสินคา้ ท่ีมี ธนาธิป เหลอื งประเสรฐิ
HU – O38 13.20 น.-13.40 น. มหาวิยาลัยศิลปากร
ผลตอ่ ความจงรกั ภักดีในตราสินคา้
HU – O39 13.40 น.-14.00 น. UNIQLO ในเขตอาเภอหัวหิน จงั หวดั มหาวยิ าลยั ศลิ ปากร
HU – O40 14.00 น.-14.20 น. มหาวยิ าลัยศิลปากร
HU – O41 14.20 น.-14.40 น. ประจวบคีรขี ันธ์ มหาวยิ าลยั ศลิ ปากร
HU – O42 14.40 น.-15.00 น. มหาวิยาลยั ศิลปากร
ปจั จยั การยอมรบั การใช้เทคโนโลยที ี่สง่ ผลตอ่ ศิรพิ ร พุ่มอา่
HU – O43 15.00 น.–15.20 น. การยอมรับการใช้บริการพรอ้ มเพย์ของ มหาวิยาลัยศิลปากร

HU – O44 15.20 น.–15.40 น. ประชากรในเขตกรงุ เทพมหานครและเขต มหาวิยาลยั ศิลปากร
ปรมิ ณฑล

แนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ นกั ท่องเทยี่ วขับ สรรวิทย์ เชื้อพสิ ทุ ธ์กิ ุล

ขยี่ านพาหนะเผชิญกับพายุ

อิทธพิ ลของการสอ่ื สารการตลาด อารรี ัตน์ หลังแก้ว

ออนไลน์ ท่สี ่งผลตอ่ การรับร้แู อปพลเิ ค
ชนั TrueMoney Wallet

ปัจจยั ทางจิตวิทยาทส่ี ง่ ผลต่อการ วัลลภา พรมด้วง

ตัดสินใจเลือกซอ้ื รองพ้นื ภายใต้การ
แขง่ ขันดา้ นนวัตกรรมของผูบ้ รโิ ภค

ปจั จัยสว่ นประสมทางการตลาดและ ณฐั กานต์ โจววทิ รู กจิ

การยอมรับเทคโนโลยสี ารสนเทศท่ี
ส่งผลตอ่ การตดั สินใจซอ้ื คอร์สเรยี น
ภาษาองั กฤษออนไลน์บนเพจเฟสบุ๊คค

ริสปี้ ฟรอยด์

ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ ผล ฤทธริ ณ คงศักด์ิศรสี กลุ
ต่อการเลือกซอื้ คอรส์ เรยี นผ่าน
คอมพวิ เตอรข์ องโรงเรียนสอน
ภาษาองั กฤษ Enconcept ของกลุม่

วยั ร่นุ เขตกรุงเทพมหานคร

ความเก่ยี วพนั กบั การว่ิงทส่ี ง่ ผลตอ่ สพุ ิชญา คาแดง
ความพงึ พอใจในชีวิต

45

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวจิ ัยมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (ด้านบริหาร 3) (ต่อ)
วนั พฤหสั บดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.–16.40 น.)

ณ หอ้ ง PN 5 หอประชมุ พญางาเมือง
ผ้วู ิพากษ:์ 1) รศ.ดร.พนารตั น์ ปานมณี 2) ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสวุ รรณ 3) ดร.ศรสี ุดา จงสิทธิผล

รหัส เวลา ชือ่ ผลงานวิจยั ผู้นาเสนอ/ผู้วิจยั หน่วยงาน
HU – O45 15.40 น.–16.00 น.
ปัจจัยทมี่ อี ิทธิพลตอ่ ความพึงพอใจของ เนตรนภา มณอี ินทร์ มหาวิยาลัยศลิ ปากร
HU – O46 16.00 น.–16.20 น.
ผบู้ รโิ ภคในการใชบ้ ริการโปรแกรมส่งั อาหาร
HU – O47 16.20 น.–16.40 น. อัตโนมตั กิ รณีศกึ ษารา้ น ATM tea bar

ปจั จยั ทมี่ ีผลตอ่ การตดั สนิ ใจเลือกเลน่ เกมอา รัชดาวรรณ เทยี นชยั ทศั น์ มหาวยิ าลยั ศลิ ปากร
โอวี (ROV)ของนกั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ปจั จยั ทางการตลาดที่สง่ ผลตอ่ การตัดสินใจ จริยา จิตตภ์ ริ มย์ มหาวิยาลยั ศิลปากร
เลือกซ้อื สินค้าแบรนด์ CARNIVAL ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

46

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุ่มการวจิ ัยมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นการศกึ ษา)
วนั พฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-15.20 น.)

ณ ห้องอา่ งหลวง 1 หอประชุมพญางาเมือง
ผู้วพิ ากษ:์ 1) รศ.ดร.ศกั ด์ิไทย สุรกิจบวร 2) รศ.ดร.สมศกั ดิ์ ภวู่ ิภาดาวรรธน์ 3) รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต

รหสั เวลา ชือ่ ผลงานวิจัย ผูน้ าเสนอ/ผู้วิจยั หนว่ ยงาน
HU – O48 13.00 น.-13.20 น. ศศิพงษ์ ศรสี วสั ดิ์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
HU – O49 13.20 น.-13.40 น. การพฒั นาประสิทธภิ าพของชดุ การ วัชรีย์ ร่วมคิด อุดรธานี
HU – O50 13.40 น.-14.00 น. สอนวชิ าภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารด้วย ปทุมมา จรรยา มหาวิทยาลยั ราชภฏั เลย
สอ่ื การสอนเพลงแรป สาหรับนักศึกษา
HU – O51 14.00 น.-14.20 น. ปรญิ ญาตรี เยาวรตั น์ เม็งขาว มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้ พระยา
HU – O52 14.20 น.–14.40 น. การพัฒนาความรแู้ ละทกั ษะการเขียน อภวิ ัฒน์ ปันทะธง
HU – O53 14.40 น.–15.00 น. แผนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยของ กมลทพิ ย์ รกั เปน็ ไทย มหาวิทยาลยั พะเยา
HU – O54 15.00 น.-15.20 น. นกั ศึกษาสาขาวชิ าการศึกษาปฐมวยั คมกฤต เมฆสกุล
ผ่านการเรยี นร้แู บบมสี ว่ นรว่ ม มหาวทิ ยาลยั พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
การศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิ า
คณิตศาสตร์ เร่อื ง ระบบสมการเชงิ เส้น มหาวิทยาลยั พะเยา
โดยใช้การจดั การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3

การใชส้ ื่อเสรมิ การอ่านภาษาองั กฤษ
โดยวธิ เี น้นเนือ้ หา (CBI) เพ่อื ส่งเสริม
การเรียนรภู้ าษาอังกฤษของนกั เรียน
ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษา
ปที ี่ 2 โรงเรยี นชุมชนบ้านแมใ่ ส จังหวดั
พะเยา

แนวความคดิ การออกแบบอินโฟกราฟกิ
ในการเพิม่ คุณภาพการเรียนรู้ในชุมชน

ปัจจัยท่มี ีผลต่อการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศและการ
สอื่ สาร มหาวิทยาลยั พะเยา

ผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมอาเซียน : มหาวทิ ยาลยั
พะเยา

47

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลุม่ การวจิ ยั มนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ด้านมนุษยศาสตร์ 1)

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.20 น.)
ณ ห้องอ่างหลวง 2 หอประชุมพญางาเมอื ง

ผู้วพิ ากษ์: 1) รศ.ดร.สนม ครฑุ เมอื ง 2) ผศ.ดร.จณิษฐ์ เฟือ่ งฟู 3) ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

รหสั เวลา ชือ่ ผลงานวจิ ัย ผนู้ าเสนอ/ผู้วจิ ัย หนว่ ยงาน
HU – O55 13.00 น. - 13.20 น. วรรณา เสริมสขุ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
HU – O56 13.20 น. - 13.40 น. การศกึ ษาความคดิ เห็นต่อการทดสอบ โชตกิ า บารงุ หงษ์
HU – O57 13.40 น. - 14.00 น. ภาษาอังกฤษโดยใช้ Speexx Program ของ สิริขวัญ สทุ ธสิ น มหาวทิ ยาลัยมหิดล
HU – O58 14.00 น - 14.20 น. นิสติ ระดบั ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วรรณภาพร โฮกชาวนา
HU – O59 14.20 น. – 14.40 น. มธุริน ผิวอ่อน มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พบิ ลู
HU – O60 14.40 น. – 15.00 น. การแปรการใช้ศัพท์ภาษาญ้อของคนสองระดับ ธงชยั แซ่เจีย่ สงคราม
HU – O61 15.00 น. - 15.20 น. อายุ อาเภอทา่ อุเทน จงั หวดั นครพนม นวภู แซ่ตง้ั มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
HU – O62 15.20 น. - 15.40 น. คงอมร เหมรัตนร์ ักษ์ สงคราม
วรรณกรรมเภสชั กรรมวดั สนุ ทรประดษิ ฐ์ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
HU – O63 15.40 น. - 16.00 น. ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัด สทุ ธาทิพย์ มาฟู
HU – O64 16.00 น. - 16.20 น. พษิ ณุโลก : การศกึ ษาเชิงวเิ คราะห์ เอกชยั แก้วดา มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
วรรณกรรมเภสชั กรรมวัดนครชมุ ตาบลเมือง นครปฐม
เกา่ อาเภอเมอื งพจิ ติ ร จังหวัดพจิ ิตร : มหาวทิ ยาลัยมหิดล
การศกึ ษาเชงิ วเิ คราะห์ มหาวิทยาลยั พะเยา

สัญชาตญาณแหง่ ความตายของฟรอยด์ท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา
สะท้อนในพฤตกิ รรมกา้ วร้าวของแคทนสิ เอ
เวอรด์ ีน ในนวนยิ ายไตรภาคชุดเกมส์ลา่ ชวี ิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
คาชนิดใหมใ่ นภาษาไทยกับความไมเ่ ป็น
เอกภาพของการอธบิ ายความรใู้ นแบบเรยี น
วิชาภาษาไทยระดับช้นั มัธยมศกึ ษา
ทบทวนงานศกึ ษาเกยี่ วกับ จา่ ง แซต่ ั้ง ใน
บริบทศิลปะไทยสมัยใหม่

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเขยี นภาษาไทยของนกั เรยี นทนุ สมเด็จ
พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั พะเยา
การวิเคราะห์กลมุ่ คาศพั ทใ์ นอันตรภาคทพี่ บใน
บทคดั ยอ่ งานวจิ ัยฉบับภาษาอังกฤษ ของนสิ ติ
ระดับบัณฑติ ศึกษา มหาวทิ ยาลัยพะเยา
การเปรียบเทยี บภาพแทนของชายรกั รว่ มเพศ
ในภาพยนตรไ์ ทยและภาพยนตร์อเมริกนั
ในปี ค.ศ. 2014

48

กาหนดการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
กลมุ่ การวจิ ัยมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ (ดา้ นนติ ิศาสตร์)
วนั พฤหัสบดที ี่ 24 มกราคม 2562 (เวลา 13.00 น.-16.20 น.)

ณ หอ้ งอา่ งหลวง 3 หอประชมุ พญางาเมือง
ผู้วิพากษ์: 1) ศ.ดร.ธวัชชัย สวุ รรณพานิช 2) ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธธิ รรมวนิ จิ 3) ผศ.อดุ ม งามเมอื งสกุล

รหัส เวลา ชือ่ ผลงานวจิ ยั ผู้นาเสนอ/ผู้วิจยั หนว่ ยงาน
HU – O65 13.00 น.-13.20 น. จนั ทราทพิ ย์ สุขมุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
HU – O66 13.20 น.-13.40 น. มาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแล ทัศนะ ศรีปตั ตา มหาวิทยาลัยพะเยา
HU – O67 13.40 น.-14.00 น. การจดั ตง้ั ธรุ กิจสถานบรกิ ารดแู ลผู้สูงอายุ นฤมล ฐานิสโร มหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ
HU – O68 ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา มหาวทิ ยาลัยพะเยา
14.00 น.-14.20 น. กจิ จา ทรงความเจริญ
HU – O69 ปัญหาการกาหนดคาบังคบั ให้เพกิ ถอน มหาวิทยาลัยพะเยา
HU – O70 14.20 น.-14.40 น. คาสงั่ ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จีรวรรณ สวุ รรณสุจรติ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
HU – O71 ใหม้ ีผลย้อนหลังโดยศาลปกครอง มหาวิทยาลัยพะเยา
HU – O72 มหาวิทยาลัยพะเยา
การรบั รองและบงั คับตามคาพพิ ากษา
HU – O73 ต่างประเทศในการล้มละลายขา้ มชาติ: มหาวิทยาลยั พะเยา
HU - O74 มมุ มองเชงิ เปรียบเทียบกฎหมายสงิ คโปร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และกฎหมายไทย

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล
ศึกษากรณี:การจดั เกบ็ ข้อมลู ในระบบ
ระเบียนสุขภาพอเิ ล็กทรอนกิ สส์ ว่ น
บุคคล

การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกบั คน
ตา่ งดา้ วในจังหวัดพะเยา

14.40 น.-15.00 น. การฟอ้ งคดีเชงิ กลยทุ ธเ์ พ่อื ขดั ขวางการมี วีระยุทธ หอมช่ืน
15.00 น.–15.20 น. สว่ นร่วมของประชาชนดา้ นส่ิงแวดลอ้ ม วีระยุทธ หอมชื่น
15.20 น.–15.40 น. นริษรา ประสิทธปิ าน
การศึกษากฎหมายทรัพยากรน้าเพอื่ วงั
15.40 น.–16.00 น. พฒั นาพน้ื ทีอ่ าเภอเชียงมว่ น จังหวัด
16.00 น.–16.20 น. พะเยา จกั รี แป้นจันทร์
ปญั หาและผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายตามประกาศสานัก พงษพ์ ทิ ักษ์ พนั ธุลาวณั ย์
นายกรัฐมนตรี เร่อื ง กาหนดสถานทหี่ รอื
บริเวณหา้ มขายเครื่องด่มื แอลกอฮอล์
รอบสถานศกึ ษา : ศกึ ษาในเขตพ้ืนท่ีหน้า
มหาวทิ ยาลยั พะเยา
การศึกษาความเป็นไปไดท้ างกฎหมายใน
การรับรองแรงงานขา้ มชาติ เป็น
อาสาสมคั รสาธารณสุข (อาสาสมัคร
สาธารณสุขตา่ งด้าว)
หลกั การแบ่งแยกอานาจในการปฏริ ปู
การสอบสวนคดอี าญาของพนกั งาน
อยั การและตารวจ

49


Click to View FlipBook Version