The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jetsalinnat2545, 2021-03-16 05:22:22

กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

บทบรรณาธกิ าร

วารสารประจําปการศกึ ษา ๒๕๖๓ โดยนกั เรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที่ ๖ หอง ๑ โรงเรียนพระโขนงพทิ ยาลยั จะพาผู
อานทกุ ทา นพบกบั ประเดน็ ท่ที างกลุมผจู ัดทาํ เหน็ ควรวา เหมาะสม และนา สนใจเพือ่ ใหไดท ราบขอมลู และขาวสารทเ่ี ปน
ปจ จบุ ัน เปนประเด็นทง้ั ในโรงเรียน ในประเทศ และเปน ที่จบั ตามองของทัว่ โลก ทางกองบรรณาทกี่ ารขอขอบพระคุณ
ผทู รงคณุ วุฒิ ผูเขียน ผูเรียบเรียง ครูทปี่ รกึ ษา
รวมถงึ ผทู ใี่ หค วามชว ยเหลอื ในทุก ๆ ดาน

วารสารเลมนีท้ างคณะผจู ัดทาํ ไดรวบรวมขอ มลู ตรวจสอบ วเิ คราะห และเรียบเรยี งนําเสนอออกมาในรูปแบบของ
หนังสอื อเิ ล็กทรอนกิ ส (e-book) โดยไดนาํ ขอมลู มาสรุป ปรับเปล่ียนภาษาใหเขาใจงาย และทันสมยั กบั ปจจบุ นั โดย
วารสารเลม น้ีประกอบดว ย ๘ บทความ
บทความท่ี ๑ ประวตั ิ และความเปนมาของโรงเรยี นพระโขนงพทิ ยาลยั
บทความท่ี ๒ ขา วรอบโรงเรยี น มเี นอ้ื หาเก่ยี วของกับ การมาถงึ ของผูอาํ นวยการคนใหมข องโรงเรียน การเปดสายการ
เรยี นใหม และการทอดผาปา เพอ่ื การศกึ ษา
บทความท่ี ๓ ขาวรอบโลก ซ่ึงไดนําประเดน็ ทเ่ี ปน ท่จี ับตามอง ไดแ ก การประทว งในประเทศเมียนมา สงครามนากอร
และ โรคโควิด-19
บทความท่ี ๔ การสัมภาษณบุคคลตน แบบ
บทความท่ี ๕ รื่นเรงิ บนั เทงิ ใจ ในบทความน้ไี ดเ สนอภาพยนตร และการวจิ ารณภาพยนตร
บทความท่ี ๖ ซุบซบิ ไดน ําเสนอเร่อื งลบั ทน่ี อ ยคนจะรใู นโรงเรยี น
บทความท่ี ๗ บทกวี
บทความที่ ๘ สพั เพเหระ โดยนาํ เสนอเร่ืองท่ีตามใจคณะผูจ ัดทํา ซงึ่ คณะผจู ัดทาํ ไดเลือกมาดังนี้ สถานทม่ี เู ตลู
คาเฟ 24 hr. และสถานท่ถี า ยรูปสดุ ฮอต

สารบญั

เรอง หนา้

บทความท่ี ๑ : ประวัตโิ รงเรยี น....................... 1
บทความที่ ๒ : ขาวรอบโรงเรยี น..................... 2-4
บทความที่ ๓ : ขา วรอบโลก............................ 5-9
บมความท่ี ๔ : บคุ คลตน แบบ.......................... 10-11
บทความที่ ๕ : ร่ืนเริงบนั เทิงใจ........................12-15
บทความที่ ๖ : ซบุ ซิบ ....................................16-17
บทความท่ี ๗ : บทกว.ี .....................................18-21
บทความท่ี ๘ : สับเพเหระ............................... 22-24

ประวตั โิ รงเรยนพระโขนงพทิ ยาลัย

เดิมช่อื วา "โรงเรียนพระโขนง" กอ ตงั้ เม่ือวนั ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยผูใหญน าค รัตนวิชัย เป็นผู
เสนอกระทรวงศึกษาธิการใหจ ัดตัง้ โรงเรยี นขนึ้ ใน
ชมุ ชนจาก ตอมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศกึ ษาธิการ
ไดประกาศตงั้ เป็นโรงเรียนมัธยมวสิ ามัญ ในทีด่ นิ ของ
กรมธนารกั ษ ตาํ บลจาก อําเภอพระโขนง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ตอ่ มามีการเปลยี นชอื จาก "โรงเรยี นพระโขนง" เปน "โรงเรยี นพระโขนงพิทยาลยั " เมือนางสาวจไุ ร ลียากาศ
เข้ามาดํารงตําแหนง่ เปนผูอ้ าํ นวยการโรงเรยี นคนแรกในป พ.ศ. 2517 และกอ่ ตังสมาคมผ้ปู กครองและครู
ในอกี หนงึ ปตอ่ มา โดยมพี ลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เปนนายกสมาคมฯ และมคี ําขวัญประจาํ โรงเรยี น คือ
"ปญญา สามัคคี มนี าํ ใจ"

ในปแรกเปดสอนในระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 8 ห้องเรยี น นักเรียน 301 คน ครู 12 คน โดยมีนาย
ชุบ กายสิทธิ เปนครใู หญ่คนแรก ต่อมาจึงเปดสอนในระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.5)ในภาย
หลัง

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยมีพระพุทธรูปประจาํ โรงเรียน คือ พระพุทธศากยมุนศี รีปญญา'85 (หลวงพ่อ
สุข) พระพุทธรูปปางลีลา โดยได้รับมอบจากคณะนักเรียนเกา่ โรงเรียนสายปญญา รุ่นปการศึกษา 2485
บริจาคใหม้ าประดิษฐานเปนพระพุทธรูปประจําโรงเรียน ในป พ.ศ. 2528

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรยี นพระโขนงพทิ ยาลยั

01

ขา่ วรอบโรงเรยี น

ในวนั ที วนั ที 15 กมุ ภาพันธ์ 2564
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั ตอ้ นรบั
แขกผมู้ เี กียรติทมี าร่วมแสดงความ
ยินดี นางยบุ ล บญุ อินทร์ ผู้อาํ นวยการ
สถานศึกษาในโอกาสไดร้ บั บรรจุและ
แต่งตังให้ดาํ รงตาํ แหน่งผู้อาํ นวยการ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ณ หอ
ประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

พธิ ตี อ้ นรับผ้อู าํ นวยการโรงเรยน

02

โรงเรยนพระโขนงพทิ ยาลัยเปดสายการเรยนใหม่

“ถา คณุ ฝั นได คณุ ก็ทาํ ได”
ปรบั หลกั สูตร เปลีย่ นการเรยี นรู เตรียมพรอมสคู ณะในฝั น อาชพี ในอนาคต
แผนการเรยี นทีต่ อบสนองการเปลยี่ นแปลงในโลกอนาคต พรอมเปลย่ี นแปลงแลว
ท่ีพระโขนงพทิ ยาลยั
ขอแนะนําแผนการเรียนสาํ หรบั นักเรยี นระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2564 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
แผนการเรยี นใหม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคปัจจบุ นั
นักเรยี นจะมที กั ษะทางวิชาการและวชิ าชพี เรียนปฏบิ ตั ิและเนนการลงมอื ทาํ จรงิ
ตามความถนัดและความสนใจของผเู รยี นเป็นสําคัญ
โดยสายการเรียนทเี่ ปิดไดแ ก
- เทคโนโลยสี ารสนเทศ
- สถาปัตยกรรม
- ศิลปกรรม
- สังคมศกึ ษา
- ศลิ ปศาสตรภาษาญ่ีปุน
- วศิ วกรรมศาสตร
- วิทยาศาสตรก ฬี า
- ศิลปศาสตรภ าษาจีน
- ผปู ระกอบการธรุ กจิ สมัยใหม
- วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

จํานวนสายการเรยี นละ 1 หอ้ ง หอ้ งละ 40 คน
รวม 10 ห้อง 400 คน

( อางอิง : https://free.facebook.com/prakhanongpittayalai/ )

03

ทอดผ้าปาสามคั คี

ขอเรยี นเชิญรวมเป็นเจาภาพทอดผา ปาสามคั คีเพ่ือการศึกษา แจง กาํ หนดทอดผา ปา วนั
พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เวลา 09.09 น.
คณะกรรมการสถานศกึ ษา สมาคมผูปกครองและครู สมาคมนักเรียนเกา โรงเรียน
พระโขนงพิทยาลยั ชมรมคุณครูอาวโุ ส มูลนิธชิ วยเหลอื นักเรยี นขาดแคลน คณะผูบริหาร
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
โรงเรยี นพระโขนงพิทยาลยั และ นักเรยี นโรงเรยี นพระโขนงพทิ ยาลัย ขอเรียนเชิญรวม
เป็นเจา ภาพ ทอดผา ปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา
“ เพ่อื จัดซ้ือเคร่อื งโปรเจคเตอรและอปุ กรณทางการเรยี นการสอนในหองเรยี นใหเพียงพอ
ตอ การจัดการศึกษา”

(สามารถแจงสาํ เนาการโอนเงนิ กรอกช่อื ที่อยู เพ่อื ขอรบั ใบ
อนโุ มทนาบุญ ไดท ี่ QR code ดา นลา ง หรือตดิ ตอไดท่โี รงเรียน
พระโขนงพทิ ยาลยั เลขที่ 182 ถนนสุขุมวทิ 62 แขวงพระโขนงใต
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ )

( อา งอิง : https://free.facebook.com/prakhanongpittayalai/ )

04COVID-19 วกฤตกิ าลโรคระบาดทโี ลกไม่ลืม

ถา พูดถึงป 2020 ทผ่ี า นมากต็ อ งพูดถงึ เหตกุ ารณท ี่ทําใหท ้ังโลกตอง หากเกดิ การติดตอแกผูที่มีภูมคิ มุ กันตา่ํ (เดก็ ผสู ูงอายุ ผูมีปญหาทางระบบ
หยดุ ชะงกั อยาง “เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019” หรือท่ีเรารจู ักกันดีใน หายใจ) กม็ ีโอกาสเสยี ชวี ติ สงู มาก เรียกไดว าเปนเหตกุ ารณ ทีท่ ําใหโ ลกเกดิ
นาม โควดิ -19 ซึ่งก็คอื โรคตดิ เชอื้ ไวรัสท่ีสง ผลตอ ระบบทางเดนิ การปนปวนเปนอยางมากท้ังเรื่องเศรษฐกจิ การเมือง และความเปน อยูข อง
หายใจอยา งรนุ แรง โดยจุดเร่มิ ตน ของเร่อื งราวท้งั หมดเริ่มตนขน้ึ ใน ประชาชนในแตละประเทศ แตใ นทางกลับกนั ก็ทาํ ใหประชาชนในหลาย ๆ
เดอื นธันวาคม ป2019 ณ นครอฮู นั่ เมืองเอกของมณฑลหเู ปย ประเทศไดเ ห็นถึงศักยภาพการจัดการตอ สถานการณฉุกเฉนิ ของชนช้นั
ประเทศจนี กอ นจะ แผกระจายอยางไปท่ัวโลกในชวงตนป2020 ปกครองของตน ซึ่งก็มที ง้ั ดี และแยปะปนกนั ไป
และองคการอนามยั โลกไดป ระกาศใหการระบาดนเ้ี ปน ภาวะฉุกเฉนิ โดยวีรกรรมสาํ คญั ของเจาโควดิ -19ก็คงไมพน การทก่ี ีฬาโอลมิ ปกฤดรู อ น
ทางสาธารณสุขระหวา งประเทศ ในวนั ที่ 30 มกราคม 2563 กอ นที่ คร้ังที่ 32 ทจี่ ะจดั ข้ึนในกรงุ โตเกยี ว
จะประกาศใหเปนโรคระบาดทั่ว ในวันท่ี 11 มนี าคม 2563 ประเทศญปี่ นุ จําเปนจะตองเลื่อนจากป 2020 มาเปน ป 2021แทน และที่สง
เน่ืองจากผูตดิ เช้อื ทะลุหนงึ่ แสนหน่ึงหมน่ื คนและยอดผูเ สียชวี ติ เกิน ผลกระทบกบั เรา ๆ มาทสี่ ุดกค็ งไมพ น เรือ่ งการใชช ีวติ แบบ NEW
ส่ีพันคนทัว่ โลกภายในระยะเวลาไมถงึ สามเดอื น โดยไวรัสมีการ NORMAL หรือการใชชวี ติ แบบปกตทิ ีใ่ หม? ยกตวั อยา งงา ย ๆ กอ็ ยา ง
แพรเ ชือ้ ระหวางคนในลกั ษณะเดียวกบั ไขห วัดใหญ โดยผานการติด เชน การสวมหนา กากอนามยั
เชือ้ จากละอองเสมหะจากการไอ ระยะระหวา งการสัมผัสเชอื้ และมี การเวน ระยะหา งทางสงั คม และการลา งมือดวยแอลกอฮอลเจล โดย ณ
อาการโดยทวั่ ไปแลว อยทู ี่ 5 วนั แตมีชวงอยรู ะหวา ง 2 ถึง 14 วัน ขณะนี้มผี ูที่ไดร บั วคั ซนี ครบแลวประมาณหา สิบลานคนทวั่ โลก และทางเราก็
อาการทีพ่ บบอย ไดแก มีไข ไอ และหายใจลําบากภาวะแทรกซอ น เชื่อนะคะวาเหตกุ ารณใ นคร้ังน้จี ะตองผานพน ไปไดอ ยางแนน อนคะ
อาจรวมไปถงึ ปอดบวม และกลมุ อาการหายใจลาํ บากเฉียบพลนั

จาก: https://www.voathai.com/a/china-coronavirus-origins/ และ https://th.wikipedia.org/wiki/

05

ประทว้ งในพมา่ ไฟลุกลามจากการรัฐประหาร

ในเดอื นกมุ ภาพันธท ผ่ี านมาคงจะไมมีใครไมรูเก่ียวกับขาวการประทวงในพมา อนั เปน
เหตกุ ารณทางการเมืองที่รอนระอุเปน อยา งมาก โดยชนวนเหตกุ ารณท ้ังหมดเริ่มตน ขน้ึ
เมอ่ื เชา วันที่ 1 กมุ ภาพันธ พ.ศ. 2564 เมือ่ อองซานซจู ี ท่ีปรึกษาแหง รัฐ, ประธานาธิบดี
ว่นี -มหยิ่น และผูนําคนอน่ื ๆ ของพรรคสันนิบาตแหง ชาตเิ พอื่ ประชาธปิ ไตย (เอ็นแอ
ลด)ี ถกู ทหารพมาควบคมุ ตอมากองทัพพมา ประกาศสถานการณฉ ุกเฉนิ และแถลงวา มี
การถา ยโอนอาํ นาจใหแ กพลเอกอาวโุ ส มีน่ อองไลง ผูบัญชาการทหารสงู สุด ซง่ึ นนั่ แปล
วา การทํารฐั ประหารไดสําเรจ็ เปนที่เรยี บรอ ยแลว และน่ันก็สรา งความไมพ อใหก บั
ประชาชนในประเทศเปน อยา งมากจงึ เกดิ เปน ความพยายามขดั ขืนของพลเมอื งใน
ประเทศพมา ตอรัฐประหารในประเทศพมา พ.ศ. 2564 ซ่ึงก็คอื การประทวงเพื่อเรยี ง
รองประชาธิปไตยทพ่ี วกเขาสมควรไดรับ ในวันที่ 1 กมุ ภาพันธ 2564 จนถงึ วันที่ 15
กุมภาพันธ มบี คุ คลอยา งนอย 452 คนถูกกกั ขงั เนือ่ งจากรัฐประหาร

โดยผูประทว งใชว ิธกี ารประทวงแบบสันติวธิ ีและปราศจากความรุนแรง ซึ่งไดแ กการด้ือแพง การนดั หยดุ งาน การรณรงคคว่ํา
บาตรกองทัพ ขบวนการตีหมอ การรณรงคร ิบบ้ินแดง การประทวงสาธารณะ และการรับรองผลการเลือกตง้ั อยางเปนทางการ
โดยผูแทนราษฎรท่มี าจากการเลือกต้งั แตฝายทหารก็ไมย อมพรอ มทัง้ มีการตอบโตกลบั หลายวธิ ี
ทง้ั การสง่ั ปด อนิ เทอรเนต็ และส่ือสังคม การปดสือ่ การจับกมุ และลงโทษอาญาตอ ผปู ระทว ง การเผยแพรส ารสนเทศเท็จ การ
ทาบทามทางการเมอื งตอ พรรคการเมืองใหเ ขารวมสภา-บริหารแหงรัฐ (สภาชว่ั คราว) การสงผูประทว งและผปู ลุกระดมฝง
นยิ มทหาร และการใชกําลงั รุนแรงเพื่อปราบปรามการประทวงจนทําใหม ีผบู าดเจบ็ และเสียชีวติ โดยเหตุการณท่ีสะเทอื นใจ
ท่ีสดุ ก็คือนางสาวเมยี ะ ไคง วยั 20 ป ผชู ุมนุมรายแรกทถ่ี กู เจา หนา ท่ียงิ เสยี ชีวิตระหวางการประทว ง แตท างสอ่ื ของกองทพั
กลบั รายงานถึงกรณีนี้วา กระสุนท่ีสงั หารหญิงรายดังกลาวไมไ ดมาจากปนของตํารวจ แตเปน ปนจากภายนอกการชุมนมุ

06

และการรัฐประหารในครัง้ นี้ทําใหห ลายๆประเทศท่วั โลกไดร ะงบั ความสัมพันธ
กบั พมา อาทิเชน สหรัฐอเมริกา นวิ ซีแลนด เปน ตน ในขณะทีป่ ระเทศไทยได
เปดประเทศตอนรับรัฐมนตรีวา กระทรวงการตางประเทศของเมียนมาอยา ง
อบอุน ทําใหหลาย ๆ ประเทศจับตามองวาประเทศไทยจะจบั มอื กบั เผดจ็ การ
พมา หรอื ไม? ซ่งึ เราเองก็คงจะตอ งจบั ตาดูกนั ตอไป และในขณะนเี้ หตกุ ารณก็
ยงั คงไมสงบและคาดวาจะมีการใชความรุนแรงกบั ประชาชนมากขึ้นเรอ่ื ย ๆ ทาง
ผูเขยี นกข็ อภาวนาใหเ หตกุ ารณน้ีผา นไปไดอ ยา งยตุ ิธรรมและชอบธรรมตอ
ประชาชนทกุ ๆ คนคะ

“คําวา่ "กลา้ หาญ" ไม่ไดใ้ ช้กบั คนทมี ีอาวธุ และสามารถทาํ ตามทีตน
ต้องการได้ แต่ใชก้ ับคนทีปราศจากอาวุธ แตท่ าํ สิงทีตนคดิ ว่าชอบธรรม”

ออง ซาน ซูจี(2019)

จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ และ https://www.bbc.com/thai/55919595

07

ภูมิภาคนากอร์โน-คาราบคั
สมรภูมทิ ที าํ ให้ “เราสญู เสยี ผู้คนไปหนึงชัวอายุคน

นอกจากโควดิ -19ทรี่ ะบาดไปทว่ั โลกแลวในป2 020ในมมุ หน่งึ ของโลกก็ได
เกิดเหตกุ ารณค วามรนุ แรงอยางสงครามนากอรโ น-คาราบคั พ.ศ. 2563 ข้ึน
ซึง่ เปนความขดั แยงทางอาวธุ ในภมู ภิ าคนากอรโ น-คาราบคั ระหวางอาเซ
อรไบจานซง่ึ ไดร บั การสนบั สนนุ จากตุรกี กบั สาธารณรฐั นากอรโ น-คาราบัค
(อารทซคั ) ซึ่งประกาศตวั เองเปน เอกราชและไดร ับการสนบั สนนุ จากอารมี
เนยี นบั เปนความขดั แยง ทบ่ี านปลายคร้งั ลา สุดในภมู ภิ าคซ่งึ ไดร ับการ
รับรองจากนานาชาตวิ าเปน สว นหนง่ึ ของอาเซอรไบจาน แตส วนใหญอ ยภู าย
ใตก ารปกครองของสาธารณรัฐนากอรโน-คาราบคั และมีชาวอารมีเนียเปนก
ลุมชาตพิ นั ธุหลักท่ีอาศยั อยู การปะทะเร่ิมข้ึนในเชาวันท่ี 27 กนั ยายน

ตามแนวติดตอนากอรโ น-คาราบัคซง่ึ ไดร ับการกําหนดข้นึ หลังสงครามนากอรโน-คาราบัค (พ.ศ. 2531–2537) เพ่ือเปน การตอบสนองตอ
การปะทะครั้งนี้ อารมีเนียและสาธารณรฐั นากอรโน-คาราบคั ไดประกาศกฎอยั การศึกและการระดมพลทง้ั หมดในขณะท่อี าเซอรไบจานได
ประกาศกฎอยั การศกึ และเคอรฟ ว และตอมาไดประกาศการระดมพลบางสว นในวันที่ 28 กนั ยายน ตรุ กีใหก ารสนบั สนุนทางทหารแกอาเซ
อรไบจาน แมวา ขอบเขตของการสนบั สนุนจะยังเปนทถ่ี กเถยี งก็ตาม เช่ือกนั วาการเขา มามีสว นรวมของตรุ กีเปนความพยายามท่ีจะขยายเขต
อิทธิพลของตนทง้ั โดยการเสริมสถานะของอาเซอรไ บจานในความขัดแยงและโดยการลดอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาค โดยหลายประเทศ
และสหประชาชาติออกมาประณามอยา งรุนแรงตอการใชกําลังและเรยี กรอ งใหท ั้งสองฝายผอนคลายความตงึ เครียดและกลับสกู ารเจรจาท่ี
มนี ยั สําคัญโดยไมร อชา

08

ขอตกลงหยดุ ยงิ เพื่อมนุษยธรรมตามแนวทางของคณะกรรมการกาชาด ตามขอตกลงดังกลา ว แตล ะฝา ยจะยงั คงปกหลกั ในพื้นท่ีท่ี
ระหวา งประเทศซึง่ มรี สั เซยี เปน คนกลางไกลเกล่ยี และไดรบั ความเหน็ ตนเองควบคุมอยใู นปจ จบุ นั ในขณะที่ชาวอารม เี นียตกลง
ชอบจากทงั้ อารม ีเนยี และอาเซอรไบจานมีผลอยางเปน ทางการในวันท่ี ท่ีจะคืนดินแดนรอบภมู ิภาคนากอรโน-คาราบคั ที่ตนเองยึด
10 ตลุ าคมอยา งไรกต็ าม ขอตกลงดงั กลาวถกู ทงั้ สองฝายเพกิ เฉยอยาง ครองใหแ กอาเซอรไบจาน นอกจากน้ี อาเซอรไ บจานยัง
สิ้นเชิงและหลงั จากอาเซอรไบจานเขายดึ ชชู าซึ่งเปนเมอื งใหญอ นั ดบั ท่ี จะสามารถเขา ถึงดินแดนสว นแยกนาคชี วี นั ทางบกไดอีก
สองของสาธารณรฐั นากอรโน-คาราบคั มกี ารลงนามขอ ตกลงสันติภาพ ดว ย สวนรัสเซยี จะสง ทหารจาํ นวนเกือบ 2,000 นาย
ระหวา งอลิ ฮัม แอลีเยฟ ประธานาธบิ ดอี าเซอรไ บจาน, นกี อล พาชิน ไปเปน กองกําลงั รักษาสันติภาพเพือ่ คุมครองเสนทางเช่ือม
ยนั นายกรัฐมนตรอี ารม เี นยี และวลาดีมีร ปตู นิ ประธานาธบิ ดรี สั เซยี ตอระหวางอารมเี นยี กับสาธารณรฐั นากอรโน-คาราบัคเปน
ซ่งึ ยุตกิ ารสรู บท้ังหมดในพน้ื ทีต่ ง้ั แตเวลา 00:00 น. ของวันท่ี 10 เวลาอยา งนอ ยหา ป นบั เปน เหตกุ ารณส งครามที่รุนแรงมาก
พฤศจิกายน ตามเวลามอสโก อารายิก ฮารุทยนุ ยัน ประธานาธบิ ดี ๆ เหตกุ ารณห นึง่ เลยหวังอยาใหเกดิ เหตุการณเชน น้ขี ้ึนอีก
สาธารณรฐั นากอรโน-คาราบคั ตกลงที่จะยุติการสรู บดวยเชน กนั เลยนะคะ

จาก: https://www.bbc.com/thai/international และ https://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh

09

บคุ คลตน้ แบบ

เบอื งหลังการเปนครู

กวาจะมาเป็นครูท่ีนักเรยี นรูจกั เร่มิ จากการแตง กลอนไดใ นงานพธิ ที ่สี าํ คัญตางๆ
ผมขอเชิญทกุ คนมารจู ักกบั คุณครูรัฐรจุ น ชนิ ตนั ติรศั มิ์ กนั ครับ ครูรฐั รจุ น ชินตนั ติรัศมิ์
เดิมมีช่ือวาครูณัฐวุฒิ ตนั ตุย ภูมลิ าํ เนาเป็นคนอาํ เภอแมจ รมิ จังหวดั นาน จบระดับ
มธั ยมจากโรงเรยี นรอ งกวางอนสุ รณ จงั หวัดแพร และไดเขา ศกึ ษาตอระดับปริญญาตรี
ทม่ี หาลยั ราชภัฏจนั ทรเกษม คณะครุศาสตรส าขาวชิ าภาษาไทย ดว ยโควตาเรียนดี
ตอนเรียนจะมกี ารฝึกประสบการณวิชาชพี ครูกไ็ ดมโี อกาสฝึกสอนท่ีโรงเรียนดอนเมอื ง
จาตรุ จนิ ดา จบปรญิ ญาปี 2556 และตอมาก็สอบบรรจุ ขณะทีร่ อกไ็ ดม โี อกาสไดสอนที่
โรงเรียนรตั นโกสนิ ทรสมโภชบางเขน ตาํ แหนงครอู ตั ราจาง จากระบบท่ีลา ชาทาํ ใหไ ด
สอนเป็นระยะเวลา1ปี และไดบ รรจทุ โ่ี รงเรยี นพระโขนงพทิ ยาลยั ในวนั ท่ี 2 มิถนุ ายน
2558 ตําแหนงครผู ูชวย

- เหตผุ ลทีเ่ ลือกเป็นครูไทยเพราะ
คือตอนแรกไมไดจ ะเลือกครภู าษาไทยเลอื กครภู าษาองั กฤษแตก็ไดม ีเร่ืองกบั ชาวตา ง
ชาตเิ ลยทําใหเปลีย่ นใจไมเอาแลวแตจ ะใหไ ปเป็นครภู าษาอ่ืนกไ็ มไดเ พราะไมไดจ บสาย
ศิลปมากเ็ ลยเลอื กเป็นครภู าษาไทย

- วนั แรกทีไ่ ดเรม่ิ สอนท่พี ระโขนง
เดินทางลาํ บากมากเพราะไมเคยมาเลยเปิดมาคอื โดนเดก็ ทา ตอย เป็นเด็กม.3 เพราะเดก็
หลับในคาบ

- การไดรว มงานกบั ครทู า นอ่ืน
การทํางานสว นใหญกจ็ ะเกดิ ปัญหาคือ ไมคอยไดส ่อื สารกัน แลว การทาํ งานมนั กไ็ ม
สามารถทาํ ใหถ ูกใจทุกคนไมไ ด "คนทีไ่ มเ คยเจอปัญหา คอื คนไมท าํ งาน " และแนนอน
วาพอมปี ัญหามันก็มีอาการเฟลแตค รูกค็ ดิ ซะวา ครไู มไดทาํ เพ่อื ใคร ครทู าํ เพ่อื เดก็ แลว
เดก็ จะสะทอนการกระทาํ ของครูเอง

- พอไดเป็นครแู ลว รสู กึ อยา งไรบาง
ตอนเราเรยี นก็คิดแคว ากใ็ หค วามรเู ฉยๆ แตพอเอาเขา จริงๆแลวเราตองทาํ อะไรหลายๆ
อยางทีไ่ มเ คยทาํ แลว เราก็ยงั ตองปรบั ตัวใหเขา กับโรงเรียนนัน้ ๆดว ยและตอนเป็นนานๆ
มนั รสู กึ เบ่ือนะ มาโรงเรียนทกุ วันเหมอื นตอนเราเรียนแคเ ปลี่ยนมาเป็นคนใหค วามรู
แทน เหมือนวา เราชว ยผลักดนั นักเรียน

-ประสบการณดีๆที่ไดเ จอ
ตอนกาํ ลังจะฝึกสอนจบนักเรยี นที่ประจําชนั้ ไดมานัง่ ลอมแลว ชวยกนั สวดปาเจรา ตอ มา
ตอนกอ นบรรจนุ ักเรยี นทงั้ ระดับชัน้ มาลอมกอดครไู วแ ละยงั มีทัง้ ดอกไมกอ นจากทําใหค รู
ประทบั ใจมาก

10

คณุ ครู รัฐรุจน์ ชนิ ตนั ตริ ัศมิ

11

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

STARWARS STARS
STARWARS STAR

12

"จอร์จ ลูคัส" ผู้ให้กาํ เนิดมหากาพยส์ ตาร์วอร์ส
"I regret not the things I've done, but those I did not do"
"สิงทที าํ ให้ผมเสยี ใจ ไม่ใช่สิงทผี มทําไปแล้ว แตม่ ันคือสงิ ทีผมยงั ไม่ได้ทาํ "

จอรจ์ ลคู ัส ผใู้ หก้ ําเนิดมหากาพยส์ งครามอวกาศ Star Wars และตํานานผจญภัย Indiana Jone ชอื
เต็มเขาคือ จอรจ์ วอลตัน ลคู ัส จูเนียร์ (George Walton Lucas) เกิดในป 14 พฤษภาคม 1944 ใน
เมอื งเล็กๆ ของแคลิฟอรเ์ นีย เปนลกู ชายของนกั ธุรกิจชอื ดังทีท่มุ เทชวี ติ อยูก่ ับแต่การทํางาน ทําใหช้ วี ติ ใน
วยั เด็กของเขาต้องหาความสขุ กับภาพยนตรซ์ รี สี ท์ างโทรทัศน์ทีมเี นือหาเกียวกับการผจญภัยและหนงั สอื
การต์ นู -ภาพยนตรแ์ นวผจญภัยในสมยั นัน โดยเฉพาะเรอื ง "แฟลช กอรด์ อน (Flash Gordon)" ทีลคู ัสได้
รบั แรงบนั ดาลใจมากมาย (และก็สง่ อิทธพิ ลต่อ Star Wars มากมายเชน่ กัน)

20th Century FOX ไดใ หเ งินทุน 5 หม่นื เหรียญ สาํ หรับการเขียนบทและพฒั นาบทและหนึ่งแสน
เหรียญเพ่อื ให ลคู ัส กํากับภาพยนตรเ ร่อื งนี้ ปี 1973 American Graffiti ไดอ อกฉายภายใตการ
สนับสนนุ และจดั จําหนายโดย ยนู ิเวอรแ ซล สตูดโิ อ ซึง่ น่ันทําใหภ าพยนตรเร่อื งนี้ไดกําไรไปถึง
117 ลา นเหรยี ญ ในขณะท่ีทนุ สรางไมถ งึ 1 ลา นเหรยี ญเทานั้นเอง บทภาพยนตร Star Wars
ของ ลคู ัส เขียนเสรจ็ ในปี 1975 โดยมีความยาวกวา 500 หนาซึง่ ถือวายาวมากโดย ลคู ัส บอก
เอาไววา นี่เป็นบทภาพยนตรสาํ หรับ 3 ตอน โดยจะตัดแบง ชวงตน เพยี ง 1 ใน 3 เพ่อื สราง
ภาพยนตรภาคแรก

ลคู ัสต้องทนรบั ฟงคําดถู กู เหยยี ดหยามจากบรรดาผกู้ ํากับภาพยนตรด์ ้วยกันทีได้ชมภาพยนตรต์ ัวอยา่ ง
ก่อนเขา้ ฉายจรงิ ทียงั ไมไ่ ด้ตัดต่อ รวมไปถึงผชู้ มทัวไปทีได้ดตู ัวอยา่ งภาพยนตรเ์ รอื งนีก่อนฉายแต่แล้ว
ปาฏิหารยิ ก์ ็เกิดขนึ เมอื Star Wars (1977) สามารถลบคําสบประมาทได้ทังหมดเมอื ถึงวนั ออกฉายจรงิ
เมอื ผชู้ มต่างนิยมชมชอบ และชนื ชมเปนเสยี งเดยี วกัน อีกทังยงั สามารถทํารายรบั ทัวโลกไดถ้ ึง 430 ล้าน
เหรยี ญภายในระยะเวลา 2 ป และยงั สามารถควา้ รางวลั ออสการม์ าไดถ้ ึง 5 รางวลั (ในสาขาเทคนคิ พเิ ศษ
ต่างๆ) จากการเขา้ ชงิ ถึง 10 รางวลั ทีเดียว ลคู ัส เดนิ หน้าต่อทันทีเพอื สานต่องานทีค้างไวข้ องเขาใหเ้ สรจ็
นันคือการสรา้ งบทภาพยนตรอ์ ีก 2/3 ทีเหลือใหส้ าํ เรจ็ ขนึ มาเปนภาพยนตรใ์ หไ้ ด้ และด้วยกําไรมหาศาลจาก
สตารว์ อรส์ ตอนแรกทําให้ ลคู ัส สามารถออกทนุ ในกระบวนการสรา้ งภาพยนตรท์ ังหมดใหก้ ับตัวเองได้ใน
ภาคต่อมา และให้ 20th Century FOX เปนเพยี งผจู้ ดั จาํ หน่ายเท่านัน ในภาพยนตรภ์ าคต่ออยา่ ง The
Empire Strikes Back ถึงแมว้ า่ ลคู ัส จะผนั ตัวเองจากผกู้ ํากับไปนังเก้าอีผอู้ ํานวยการสรา้ งแทนโดยให้
"เออรว์ นิ เคิรช์ เนอร"์ มารบั ตําแหน่งผกู้ ํากับภาพยนตรแ์ ทนแต่นันก็ทําใหล้ คู ัสสามารถควบคมุ และดแู ล
ความเปนไปของภาพยนตรไ์ ด้มากกวา่ สมยั ภาคแรกทีเขาต้องเหน็ดเหนือยและเสยี แรงมากกับการเปนผู้
กํากับและอํานวยการสรา้ งไปพรอ้ มๆกัน

จาก: http://www.starwars.siligon.com/swlucus.html

13

THE END OF THE
F * * * ING

WORLD

14

"การเปนบ้าในโลกทีบ้าคลงั แบบนี ไม่เรยกวา่ บ้าหรอก เรยกวา่ มีสตดิ ตี า่ งหาก"
โลกมนั ห่วย ชว่ ยไมไ่ ด้

กาํ กบั โดยJonathan Entwistle Lucy Tcherniak

หากคณุ ชอบหนังตลกราย ดรามา บา บอ แตโ รแมนติก อยา งประหลาด เราขอแนะนํา The
End of the F***ing World ซีรสี ใ หมแ กะกลองจาก Netflix ทสี่ รา งกระแสฮือฮาตงั้ แตปลอ ย
เทรลเลอรอ อกมา เร่อื งราวของเจมส หนมุ นอยทีม่ น่ั ใจวา ตวั เองเป็นคน โรคจติ แถมวอนนาบี
จะเป็นฆาตกร กบั อลซิ ซา สาวขวางโลกตอ ตา นสงั คม ซึง่ การพบรัก ของทัง้ คเู ป็นจุดเร่มิ ตน
ความขบถบาวายปวงทีเ่ ราตกหลุมรกั

ทนั ทีทซ่ี ีรสี อ อนแอรเ ราจงึ ไมพ ลาดลุยดูรวดเดยี วจนจบซีซ่นั แคฮุกแรกทเ่ี ปิดเร่อื งกเ็ อาคนดูอยู
หมดั ดวยคาแรกเตอรของตวั ละครท่ีมเี สนหเหลือลนทงั้ เจมสและอลิซซาซึง่ มอี ปุ นิสัยตา งกนั สุด
ขวั้ แตดนั มาของเกย่ี วกนั เป็นความสมั พนั ธแปลกๆ

The End of the F***ing World ไดแ้ รงบนั ดาลใจและสรา้ งมาจากนยิ ายภาพชอื เดียวกันซงึ โดง่ ดัง
มากๆ ในป 2013 โดยซีรีส์ถูกดดั แปลงให้มกี ลินอายอาชญากรรมมากกว่า คล้ายๆ ภาพยนตร์ ดราม่าทริล
เลอร์ Natural Born Killers (1944) ทเี ล่าเรืองคู่รกั ฆา่ คนสุดโหดเพียงแต่ย่อสเกลลงมาเปนฉบบั เด็กวัยรุน่
ทปี ระเด็นการฆาตกรรมกลายเปนเรือง coming of age ไปเสียอย่างนนั หรือความโดดเด่นแบบคูร่ กั
ฆาตกร Bonnie and Clyde ทีทาํ ใหค้ นดคู อ่ ยๆ รสู้ ึกผูกพันกับตวั ละครทกี ระทําผิดกฎหมาย แถมเคมขี อง
นกั แสดงยงั เขา้ กันมากจนทําใหเ้ ราเชอื ว่าตวั ละครทงั สองผ่านอะไรมาดว้ ยกันและรสู้ ึกพิเศษตอ่ กันจากใจ
จริง

เร่อื งราวของซีรีสเ ลาสลบั ไปมาระหวางมุมมองของเจมสแ ละอลิซซา และมีลูกเลน เป็นวอยซ
โอเวอรช ว ยสรา งมติ ิใหต ัวละครไดเ ปิดเผยความคิดออกมาปะทะกัน อารมณวา ปากอยา งใจ
อยาง พดู แบบนี้แตคิดอกี แบบ คนหนึ่งท่ือมะล่ือตามนํ้าไปเร่ือยๆ แตหวังฆาเขา อกี คนเหงาแต
แกลงทําเป็นไมแ ครส ังคม เม่อื เราดูไปเร่อื ยๆ จะพบวา เร่ืองนี้ไมไดมคี นแปลกแคส องคน การ
ผจญภัยของพวกเขายังพาใหไ ปพบเหลา คนแปลกประหลาดทส่ี รางปัญหาจนนาคลางแคลงวา
อะไรมนั จะซวยไดข นาดนั้น แตพอคดิ วา นี่เป็นจกั รวาล Fucking World ทบ่ี ังเกดิ ความพนิ าศได
ตลอดเวลาจงึ พอสมเหตสุ มผลความบาบอของมนั อยู

อีกอยา งท่ลี มื ไมไ ดคือเพลงประกอบซรี ีสสดุ ดงี าม ทงั้ ชวงฉากต่ืนเตนทจี่ งใจใสเ พลงแจส เนิบชา
กวนอารมณแบบตลกราย เพลงอินดปี้  อปจงั หวะสนุกชวนใหเปิดฟั งระหวา งขับรถ และเพลงแนว
อ่ืนๆ ที่ประกอบรวมกนั จนขับเนนอารมณหลากหลายในแตละฉาก

The End of the F***ing World มแี ค 8 ตอน แตละตอนมีความยาวประมาณ 20 นาที ทําให
เร่อื งราวดาํ เนินอยางกระชบั รวดเร็ว ไมม ียืดเย้อื ดจู บไดภ ายในวนั เดียว นอกจากเราจะเห็น
พัฒนาการของสองตวั ละครหลักแลว ยังมตี ัวละครสมทบทถี่ กู จับคกู บั ประเด็นอ่นื ๆ ไวอยา งนา
สนใจ ไมวา จะเป็นพนักงานมินิมารตแสนซ่อื เบ่ือชวี ติ คหู ูตาํ รวจทมี่ คี วามสัมพันธม ากกวา เพ่ือน
รวมงาน คนผิวสี คนขาว เพศที่สาม ทงั้ หมดถูกยํารวมกนั จนไมนาเช่ือวาประเด็นทงั้ หมดจะ
สามารถอยใู นซรี สี สนั้ ๆ แตสนุกมากเร่อื งนี้ได จนแอบลนุ เลยวา ตอ งมีซซี ่นั ตอ ไปแนนอน

จาก: https://adaymagazine.com/movie-end-of-the-fucking-world/

15

ซุบซบิ นนิ ทา

สวัสดีครับเพ่ือนๆ พ.ข.ทุกคนไมว า จะเป็ นหญิงชาย
รุน พ่หี รือรุนนองกข็ องยนิ ดตี อนรับสู
บทความ”ซุบซิบ”จากความลบั ตา งๆท่เี ราจะมาเลา
ใหก ับเพ่ือน ๆ พ่ีนองใหไดอ านกันนะครับ

16

หัวขอ้ วนั นคี อื

สภานักเรยี นปี 62

เร่อื งท่ี1

เร่อื งบคุ ลิกภาพของคนเป็นผูนําก็ตอ งมี เราเลยมีรูปหลดุ ๆสว น
หน่ึงของเหลาสภานักเรียนปี 62 มาใหช มกนั

เร่อื งท่ี 2 การทาํ งาน

การทาํ งานมันก็ตองมคี นทาํ และคนทอ่ี งู าน ซ่ึงเรารมู าวา มีคนคน
หน่ึงไมค อ ยชว ยงาน แถมยังชอบอางวาไมว างอีก ไมว า งจรงิ ๆคน
อ่นื ไมมีปัญหาแตบอกไมวา งแลว ไปเที่ยวไปรอดารา

เร่อื งท่ี 3 การสนับสนนุ จากผใู หญ

การทํางานของสภานักเรยี นจะมกี ารสนับสนนุ ทุนทรพั ย จาก
โรงเรยี นและผูใหญห ลายที่อยางไมเทากัน และยงั มีการ
สนับสนนุ จากแหลง อ่นื อกี มากมาย แตงบประมาณเหลา นี้ใช
ไปหมดรึเปลานะ?

17

บทกว

อยา่ เปนคนมปี ญญาเลยลกู ...เดยี วโดนยงิ !
อยา่ เดนิ นอกกระแสสงั คมเลยลกู ...เดยี วโดนยงิ !
อยา่ มองสงิ ลึกจนแก่นสจั ธรรมเลยลกู ...เดยี วโดนยงิ !

เดนิ ตามแมเ่ ปดขเี หรไ่ ปเถอะลกู ...ปลอดภัย

บทกว ยิง! ในเล่ม ดวงตาหลงั ศีรษะ

18

บทกว รอยยมิ ในเล่ม จดุ ตดั บนฟากฟา

เพ่อื ความสงบสุข
แลวหนั ปลายกระบอกปืนมายังเรา
ส่ังใหว าดรอยยิม้ บนใบหนา
ยนิ ดกี บั การมาของพวกเขา
ไมง ายดายเหมือนจบั พูก ัน
แตม ตกุ ตาปูนปลาสเตอร
เรามีความรสู ึก
คดิ เป็นและแตกตาง
กลมกลนื อยูใ นความขดั แยง
ปรารถนาทจ่ี ะเลือกดว ยมอื ของเราเอง
เราจะยมิ้ ใหหวั ขโมยไดอ ยางไร
น่ีคือการปลน แสงจันทรไปจากกลางคนื
โยนเรากลบั สยู คุ มืด
ผลักไสผแู ข็งขืนเป็นพอ มดแมม ด
เผาทําลายหลกั การอยรู วมกัน

มหู ัมหมดั ฮาริส กาเหย็น

19

บทกวี GOODNESS
ในเลม ศตวรรษแหง ความพา ยแพ

คนดีทงั้ นั้น
คนดฆี าคนดี
ตดั หัวเสียบประจาน-
คณุ งามความดี
คนตายคอื คนดี
คนฆาคนตาย
คอื คนดี
คมดาบคือคนดี
ไมม ีใคร
ไมใ ชค นดี
รอยเลอื ดของคนดี
ขาวบริสุทธิ์
แผข ยายท่ัวอาณาจักร
คนดี

ชญรตั น ชญารตั น

20

บทกว ขบวนลดไฟ ในเล่ม ปรากฏการณ์ ขาพเจาจัดเรียงความเศรา
ความปวดราวเรียงแถว
ชานนที อันดบั หนึ่งคอื ทุกขระทม
ความข่ืนขมเดินตามมา
อีกนํ้าตาตามขบวน
ความเรรวนแหงดวงจติ
โลกปิ ดลมจมหาย
พรอ มสลายลงตรงความหวงั
แวว เสยี งดังโอดครวญ
ความป่ันปวนรว มบรรทุก
หมดสนิ้ ยุคความเบงบาน
สานสัมพนั ธความหงอยเหงา
ปิดทา ยดวยความเศรา
คําเศรา ๆ
อกี นับแสนลา นคํา

21

22

23

24

กองบรรณาธิการ

ทีปรกษา
นายเสกสรรค์ จนั ทร์แย้มสงค์

หวั หน้าดาํ เนนิ งาน ฝายออกแบบ
น.ส. รุ่งอรุน อนวุ รรณ น.ส.อนงค์ บุญพลอย

ฝายรวบรวมขอ้ มลู
นายธนกร ระหงส์
นายเนตธิ ร ทองดี
นายพงคภคั พรหมวจิต
นายภัทรดนัย เฉนิ
นายภทั รพล ประมวล
นายอนันทช์ ยั คาํ ตอ่ ม
น.ส. ณฐั ชญา เสถยี รพงษ์
น.ส. ภทั รพร สิงหวรรณุรัตน์

ฝายเรยบเรยงข้อมลู และพิสูจน์อกั ษร
นายรัฐพงศ์ ชาญวชา


Click to View FlipBook Version