The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chawarn, 2019-12-15 09:52:02

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ

2

ผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อเศรษฐกจิ

เทคโนโลยีเปน็ ปัจจัยสำคญั ที่ช่วยสนับสนุนและพฒั นำเศรษฐกิจ โดยพฒั นำกำรของ
เทคโนโลยที ำใหเ้ กดิ ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ ซ่งึ สง่ ผลให้เกิดกจิ กำรและงำนต่ำง ๆ อกี
มำกมำยนบั ไมถ่ ้วน เม่อื คร้งั ทป่ี ระเทศไทยมศี ูนยก์ ำรค้ำเปดิ ใหม่ ๆ ใครจะคิดว่ำจะมีร้ำนขำย
เกมคอมพวิ เตอร์ หรือรำ้ นซ่อมโทรศพั ท์มือถือจำนวนมำกอย่ำงทเี่ หน็ ในปัจจบุ ัน ใครจะคดิ วำ่
วิชำคอมพวิ เตอรจ์ ะกลำยเป็นสำขำวิชำสำคญั ทีท่ กุ โรงเรยี น และทุกมหำวิทยำลยั ต้องเปิดสอน
ควำมเปลยี่ นแปลงนีย้ ำกท่จี ะคำดคะเนได้เมอื่ สิบปกี ่อน สำหรับผลกระทบของเทคโนโลยี
สำรสนเทศตอ่ เศรษฐกจิ สรุปไดด้ ังนี้

1. ผลกระทบในดำ้ นกำรเงนิ
กำรนำคอมพวิ เตอร์มำใชใ้ นระบบงำนธนำคำรทำให้เกิดระบบออนไลนต์ ำ่ งสำขำ และ

ระบบเงนิ ด่วน หรือเอทเี อ็ม (ATM) ในทศั นะของธนำคำรนบั วำ่ เปน็ กำรอำนวยควำม
สะดวกใหแ้ ก่ลกู คำ้ ประหยัดคำ่ ใช้จำ่ ยและบคุ ลำกรพร้อม ๆ กับเพ่มิ อำนำจในกำรแข่งขนั
ของธนำคำรไปดว้ ย แต่ในดำ้ นผู้เป็นลูกค้ำแลว้ ปรำกฏว่ำควำมสะดวกนไี้ ม่ใช่เฉพำะแต่ใน
ดำ้ นกำรฝำกถอนเงนิ เท่ำนน้ั หำกยงั สะดวกในดำ้ นกำรจับจำ่ ยใชส้ อยอกี ด้วย

2. ผลกระทบในดำ้ นกำรดำเนินธรุ กจิ
กำรนำเทคโนโลยีมำใชใ้ นกำรดำเนินธุรกจิ ทำให้กำรทำธรุ กิจสะดวกมำกขน้ึ บรษิ ัท

สำมำรถติดตอ่ ส่อื สำรกบั ผู้สง่ สินคำ้ และลกู ค้ำไดอ้ ยำ่ งรวดเรว็ ผูบ้ รหิ ำรไดร้ บั ข้อมูลต่ำง ๆ
เกย่ี วกับกำรดำเนนิ งำนไดร้ วดเร็วขน้ึ และทำใหส้ ำมำรถตัดสนิ ใจที่เก่ียวข้องกบั กำรเงนิ
กำรขยำยตวั กำรเลือกซื้อหรอื จำหนำ่ ยผลิตภณั ฑไ์ ด้อยำ่ งถกู ต้องและรวดเรว็ มำกข้ึน
ส่งผลใหบ้ รษิ ทั ท่ีรู้จักนำเอำเทคโนโลยีไปใชม้ ีผลกำไรมำกข้ึน

ควำมหมำย3. ผลกระทบตอ่ กำรบรโิ ภค
ควำมกำ้ วหนำ้ ทำงดำ้ นเทคโนโลยีทำให้เกดิ ผลิตภัณฑแ์ ปลกใหมม่ ำกขึ้น ผลิตภัณฑม์ ี
คณุ ภำพดขี ึน้ และมีรปู รำ่ งลกั ษณะที่น่ำดงึ ดดู ใจมำกขนึ้ ดังน้นั จงึ มีผลทำใหผ้ บู้ รโิ ภคเปล่ียน
นิสัยและควำมเคยชินแบบ “อะไรกไ็ ด้” ไปสู่กำรพนิ ิจพิเครำะห์และเลอื กสรรมำกข้ึน
หำกผลติ ภัณฑใ์ ดไม่มีคณุ ภำพ หรือไมไ่ ด้มำตรฐำนพอก็จะไมไ่ ดร้ ับควำมนยิ ม

4. ผลกระทบในดำ้ นกำรผลติ
เมือ่ ประเทศไทยเร่มิ เขำ้ สู่ยคุ สำรสนเทศ ปรำกฏว่ำ โรงงำนอุตสำหกรรมสว่ นมำกมกี ำรใช้
แรงงำนจำนวนมำก (Labor Intensive) ไมต่ อ้ งใช้ควำมร้ดู ำ้ นเทคนิคหรือวิศวกรรมมำกนกั ก็
สำมำรถดำเนนิ กำรทำงดำ้ นอตุ สำหกรรมเหล่ำนไ้ี ด้ บำงคร้งั เรยี กว่ำเปน็ sunset industry หมำยถงึ
อุตสำหกรรมของประเทศท่พี ัฒนำกำ้ วหน้ำมำกกว่ำเรำไมต่ อ้ งกำรทำแล้ว ต่อมำเม่อื คำ่ แรงของไทย
สงู ข้นึ โรงงำนอุตสำหกรรมเหลำ่ น้กี ไ็ มส่ ำมำรถแข่งขันกบั โรงงำนในประเทศท่ีมีค่ำแรงต่ำกวำ่ ได้ หำก
เจำ้ ของโรงงำนเปน็ ชำวไทยกค็ งจะต้องปิดโรงงำน กำรปดิ โรงงำนทใ่ี ชแ้ รงงำนมำกน้นั จะเกดิ มำกขน้ึ เมื่อ
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปและเม่อื โรงงำนไม่สำมำรถปรับตัวเองใหใ้ ช้เทคโนโลยีใหม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็น
ท่เี จำ้ ของและผู้บรหิ ำรโรงงำนอุตสำหกรรมจะตอ้ งเปิดหูเปดิ ตำรบั รู้ควำมกำ้ วหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนำมำปรับปรุงกำรดำเนนิ งำนของตนอยเู่ สมอ

5. ผลกระทบตอ่ กำรบรโิ ภค
ควำมคหวมำำมยก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่มำกข้ึน

ผลิตภัณฑม์ ีคุณภำพดีขึ้นและมีรูปร่ำงลักษณะที่น่ำดึงดูดใจมำกข้ึน ดังนั้นจึงมีผล
ทำให้ผู้บริโภคเปล่ียนนิสัยและควำมเคยชินแบบ “อะไรก็ได้” ไปสู่กำรพินิจพิเครำะห์
และเลือกสรรมำกข้ึน หำกผลิตภัณฑ์ใดไม่มีคุณภำพ หรือไม่ได้มำตรฐำนพอก็จะ
ไมไ่ ดร้ บั ควำมนยิ ม และอำจจะล้มหำยตำยจำกไป

สรุปไดว้ ำ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศกบั งำนทำงด้ำนเศรษฐกิจจะสง่ เสริมซ่ึงกันและกัน
นั่นคือควำมต้องกำรพัฒนำทำงดำ้ นเศรษฐกิจเป็นแรงผลกั ดนั ใหม้ กี ำรพัฒนำทำงด้ำน
เทคโนโลยสี ำรสนเทศ เช่น ตอ้ งกำรส่งสนิ คำ้ ให้ลูกคำ้ เร็วท่สี ดุ ต้องกำรส่งขอ้ มูลให้
บรษิ ัทสำขำเร็วท่ีสดุ เปน็ ต้น ส่งิ เหล่ำนี้ทำให้มีกำรคิดคน้ หรอื พัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงตอ่ เนื่อง นอกจำกนเ้ี ทคโนโลยสี ำรสนเทศมีผลกระทบด้ำนเศรษฐกจิ
หลำยประกำร เช่น ด้ำนกำรเงนิ เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถเบกิ ถอนเงินได้ไมจ่ ำกดั
เวลำทำใหม้ กี ำรซือ้ ขำยตลอดเวลำ เป็นต้น


Click to View FlipBook Version