The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chawarn, 2019-12-15 09:49:45

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์

1

ผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อมนษุ ยแ์ ละสังคม

ผลกระทบของเทคโนโลยตี อ่ มนษุ ยแ์ ละสงั คม

ปัจจบุ ันน้เี ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ในทุก ๆ
ด้าน จนแทบจะเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ และทุก ๆ วันเทคโนโลยีก็ถูกพัฒนาให้
เจรญิ กา้ วหน้าขึน้ ไปอย่างไมห่ ยุดยงั้ เทคโนโลยีเอื้ออานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลาย
ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ถ้ามนุษย์นาไปใช้ในทางท่ี
ผดิ เชน่ การโจรกรรมข้อมูล ลกั ลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของธนาคารหรือโรงพยาบาล
การสรา้ งขปี นาวธุ และระเบิดนิวเคลยี รต์ ่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดโทษอย่างร้ายแรง ทาให้
เกดิ การสญู เสียชีวติ และทรัพยส์ นิ เป็นจานวนมากอนั เป็นปญั หาท่เี คยประสบมาแล้ว

ดงัคนน้ัวจาะมเหหน็ วมา่ เทาคยโนโลยีสารสนเทศน้ันเป็นสิ่งที่ยัง คงเก่ียวข้องสัมพันธ์

กับ การดารงชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่ เรายังคงต้องพึ่งเทคโนโลยีอยู่ แต่
ผลกระทบต่อมนุษย์ที่จะเกิดแก่มนุษย์น้ันจะร้าย ดี มาก น้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่
กบั มนุษยซ์ งึ่ เป็นผู้ประดษิ ฐ์ คิด ทา และนาเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใช้นน่ั เอง

ผลกระทบดา้ นบวก

1) ด้านคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ได้รับความ
สะดวกสบายข้นึ ไดแ้ ก่

- มนุษย์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมออฟฟิศช่วยให้
เ กิ ด ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น
- มนุษย์ใช้ระบบโทรคมนาคมในการส่ือสารที่รวดเร็ว เช่น การ
ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีติดต่อสื่อสารในขณะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
มนุษย์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต้องเสี่ยงกับ
อันตราย หรือในงานท่ีต้องการความแม่นยาและความรวดเร็วใน
การผลิต เช่น หุ่นยนต์สาหรับงานสารวจ หุ่นยนต์ท่ีใช้งานใน
อวกาศ เป็นต้น

- มนุษย์นาเอาเทคโนโลยสี ารสนเทศมา (ภาพการใชร้ ถเกย่ี วขา้ วแทนคนเกย่ี ว)
ประยกุ ตใ์ คชว้ในามดห้านมกายารแพทยใ์ ห้มีความเจรญิ ก้าวหน้า
ขึ้นมาก เช่น เครือ่ งมือตรวจคลนื่ หัวใจท่ีทนั สมยั มี
เครอ่ื งเอกซเรยภ์ าคตัดขวางท่ีสามารถตรวจดอู วยั วะ
ต่าง ๆ ของรา่ งกายได้อย่างละเอยี ด เครอ่ื งมอื ช่วยใน
การผ่าตดั ทท่ี าใหค้ นไข้ปลอดภยั มากยิ่งข้นึ รวมทัง้
การผลติ ยา และวัคซนี สมัยใหม่ทใี่ ช้เทคโนโลยขี น้ั สงู
เข้าชว่ ยดว้ ย

2) ด้านสงั คม เทคโนโลยีสารสนเทศ มผี ลกระทบทางด้านบวกตอ่ สงั คม ดงั นี้
- เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดการเปลย่ี นแปลงจากสังคมอตุ สาหกรรมมาเป็น

สังคมสารสนเทศ กล่าวคอื เปน็ สงั คมทใี่ ชส้ ารสนเทศในการตดั สินใจและการกระจายข้อมลู
ขา่ วสารไปได้ทว่ั ทกุ หนแหง่ แมแ้ ตถ่ นิ่ ทุรกนั ดาร ซึ่งจะก่อให้เกดิ ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ใน
สังคม

- เทคโนโลยีสารสนเทศทาใหเ้ กิดชุมชนเสมือน ซงึ่ เป็นกลุม่ คนที่มคี วามสนใจเร่ือง
เดยี วกนั สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ซงึ่ กนั และกนั ได้ และความรู้เหล่านี้
จะถกู บนั ทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกใช้ได้ตามตอ้ งการ

- ช่วยส่ง“เสวริมรใรหณ้เกิดกกรารรคม้นทค่เี วก้ายี่วิจวัยขสอ้ ่ิงใงหม”่ (ภาพหุ่นยนต์สารวจดาวอังคาร)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ มีความก้าวหน้ายิ่งข้ึน
คอมพิวเตอร์ช่วยงานคานวณที่ซับซ้อน ซึ่ง
เม่ือก่อนยากท่ีจะทาได้ เช่น งานสารวจทางด้าน
อวกาศ งานพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ต่าง ๆ ทาให้ได้สูตรยา รักษาโรคใหม่ ๆ เกิดข้ึน
มากมาย

“ วรรณกรรมทีเ่ กยี่ วขอ้ ง ”

3) ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้
- การสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา

ของบทเรียนได้อย่างชัดเจน เช่น การจาลองสภาวะส่ิงแวดล้อม การจาลองระบบ
มลภาวะ การจาลองการไหลของของเหลว หรือแม้แต่การนาเอาคอมพิวเตอร์มาจาลอง
ให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพท่ีเสมือนจริง เช่น จาลองการเดินเรือ จาลองการขับเคร่ืองบิน
จาลองการขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งลดความผิดพลาดจากความเสียหายและความเสี่ยง
จากการได้รบั อนั ตรายของผเู้ รยี นลงได้

- ปจั จุบนั มกี ารนาบทเรยี นมาไว้ในคอมพิวเตอร์ ภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรียกว่า คอมคพวาวิ มเตหอมราช์ ย่วยสอน (Computer Assisted (Computer Assisted Instruction : CAI)
Instruction : CAI) และคอมพวิ เตอร์ยังเป็นเครื่องมือให้
นักเรียน นิสิต นกั ศึกษา ค้นหาข้อมลู ขา่ วสารผ่านทาง
เครือขา่ ย สามารถเรียนรู้การใชค้ อมพวิ เตอรห์ รือเรียน
จากที่หา่ งไกลได้ ถือเป็นหนทางท่ีทาให้เกดิ สติปญั ญา
อยา่ งแทจ้ รงิ

ผลกระทบทางดา้ นลบ
1) คณุ ภาพชีวติ เทคโนโลยสี ารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ซงึ่ ส่วนใหญ่มัก
เกดิ ผลกระทบตอ่ สุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ดังนี้

- โรคอนั เกิดจากการใชง้ านเครือ่ งคอมพวิ เตอรเ์ ป็นเวลานาน ได้แก่ อาการบาดเจบ็
ของกล้ามเนื้อบรเิ วณขอ้ มือเน่ืองจากจับเมาส์ หรอื ใชแ้ ปน้ พิมพเ์ ปน็ เวลานาน อาการปวดคอ
ไหล่ และหลัง การเกดิ ปญั หาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองทห่ี น้าจอคอมพิวเตอรเ์ ป็นเวลานาน
ติดต่อกัน เป็นตน้

- โรคควทานมรหอมไมายไ่ ด้ (Hurry Sickness) เกดิ กบั ผู้ที่ใชง้ านอินเทอร์เนต็ ซง่ึ ทาใหผ้ ูใ้ ช้
เป็นคนขเ้ี บ่ือ หงดุ หงิดง่าย ใจรอ้ น เครียดง่าย ความอดทนลดลง ทนรอเครอื่ งดาวน์โหลด

นาน ๆ ไมไ่ ด้ จะกระวนกระวาย ซึ่งจะเป็นพฤตกิ รรมตดิ ตัวไปใชใ้ นการดาเนินกิจกรรมใน

ชวี ติ ประจาวันด้วย หากมีอาการมาก ๆ อาจจะเข้าขา่ ยโรคประสาทได้
- มนษุ ย์เกิดความเครยี ดจากการเลอื กใช้ข้อมลู และสารสนเทศที่มีอยอู่ ยา่ งมากมาย

รวมถงึ ความเครยี ดจากความวติ กกงั วลว่าจะมีการนาคอมพิวเตอร์มาทดแทนแรงงานของ
คน

2) ดา้ นสังคม เทคโนโลยสี ารสนเทศมีผลกระทบทางดา้ นลบตอ่ สงั คม ดังนี้
- การขาดทักษะทางสงั คม เน่อื งจากอินเทอร์เนต็ ทาใหเ้ กดิ การส่ือสารพนั ไดโ้ ดยไม่

ตอ้ งพบเจอกัน ซ่ึงพบว่าปัจจุบันคนในสงั คมจะนยิ มใชบ้ ริการเครือขา่ ยสงั คม หรอื ทีเ่ รยี กวา่
social network มากขึ้น ทาให้ความสมั พันธ์ระหวา่ บุคคลในสงั คมน้อยลง ทกั ษะทางสงั คม
ต่าง ๆ ทใี่ ชใ้ นการปฏสิ มั พนั ธแ์ ละการส่อื สารระหว่างกัน ไดแ้ ก่ ทักษะการพดู การฟงั การ
ทางานรว่ มกัน รวมท้งั ความสามารถในการเขา้ ใจถึงสถานการณ์ท่หี ลากหลาย กฎกตกิ าต่าง ๆ
ในสงั คม และการคิดคานงึ ถึงคนรอบขา้ งอยา่ งเข้าอกเขา้ ใจ ดงั นน้ั การขาดทักษะทางสังคมจะทา
ให้คนขาดการทาความเขา้ ใจผอู้ น่ื ไม่มีการทางานรว่ มกัน จนกระทัง่ อาจกอ่ ใหเ้ กิดความขัดแยง้
กันในสังคมขึน้ ได้

- การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอรม์ ากข้ึนและรนุ แรงข้นึ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือหคนวึง่ าในมกหามรากย่ออาชญากรรมได้ง่าย ผไู้ มห่ วงั ดอี าจใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศในทางที่
ผดิ เชน่ การขโมยข้อมลู ของบริษทั และนาไปเปดิ เผยกบั บริษัทค่แู ขง่ การเจาะระบบของ
ธนาคารและเปล่ียนแปลงขอ้ มูลเงินในบญั ชธี นาคารให้สงู ขึน้ การล่อลวงผทู้ ่เี ล่นอนิ เทอรเ์ นต็
และกอ่ คดีล่วงละเมิดทางเพศ การเผยแพร่ข้อมลู ทีไ่ ม่ชอบดว้ ยกฎหมายในแงม่ ุมตา่ ง ๆ ท้งั
ภาพลามกอนาจ การพนนั ออนไลน์ การจาหน่ายของผิดกฎหมาย หรอื เผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ ี
เนอื้ หาแอบแฝงแนวคิด ก้าวร้าว รนุ แรง การส่งไวรสั เข้าไปทาลายข้อมลู ของผ้อู ่นื เปน็ ตน้

3) ด้านการเรียนการสอน ผลกระทบในทางลบกับ
การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นหากผู้สอน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด และ
ปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยอาจตีความได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงการ
ใช้อินเทอร์เน็ตในทางท่ีผิด ดังนั้น ผู้สอนจาเป็นอย่างย่ิง
ที่จะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนการสอน รวมท้ังให้คาแนะนา อบรมส่ังสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เครือข่าย
อนิ เทอร์เนต็


Click to View FlipBook Version