The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chawarn, 2019-12-15 09:52:52

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

3

ผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อสิง่ แวดลอ้ ม

ผลกระทบของเทคโนโลยตี อ่ สง่ิ แวดลอ้ ม
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับ
การดารงอยู่ของมนุษย์ พืชและสัตร์มนุษย์ได้สร้างเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับลิ่งแวดล้อมเพ่ือความสะดวกในการดารงชีวิตของ
มุนษย์ ความจริงก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์การพัฒนา
และการสร้างเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางดิน
น้ า อ า ก า ศ เ สี ย ง ห รื อ ก า ร ป น เ ป้ื อ น ข อ ง ส า ร พิ ษ ใ น
ขณะเดียวกันมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบาบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน เช่น
เทคโนโลยบี าบัดนา้ เสีย เป็นตน้

1.การลดลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ
โอโซนสว่ นใหญ่อยู่ในบรรยากาศชน้ั สตราโตสเฟยี รส์ ูงจากพน้ื ผวิ โลก ขนึ้ ไป

12- 50 กิโลเมตร เม่ือรังสีจากดวงอาทติ ย์สอ่ งผา่ นมายังผิวโลก รงั สีบางส่วนจะเปน็
รงั สคี ลน่ื สนั้ หรอื รังสีอัลตราไวโอเลตจะถูกโอโซนดูดกลืนไว้ และบางสว่ นถกู สะทอ้ น
กลบั หรือกระจายไปในบรรยากาศโอโซนจึงทาหน้าท่ีปอ้ งกนั ไมใ่ หร้ งั สีอัลตราไวโอเลต
ส่องผา่ นลงมาบนผวิ โลก ซ่ึงกอ่ ให้เกิดอนั ตรายต่อพชื และสตั วไ์ ด้หากปราศจากโอโซน
แล้วสิง่ มีชีวติ บนโลกจะไม่สามารถเจรญิ เติบโตได้

2.มลพิษจากฝนกรด
ฝนกรด คือ นา้ ฝนทรี่ วมตวั กันกบั แก๊สออกไซด์

ของโลหะบางชนิดในอากาศ เกดิ เป็นสารละลายที่มีสมบัติ
เป็นกรด และมคี วามเปน็ กรดอยใู่ นช่วง pH = 3-
5 สาเหตขุ องฝนกรดคอื ก๊าซซัลเฟอรไ์ ดออกไซด์
(SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเกิดจาก
การเผาไหม้เชอ้ื เพลงิ ในเครอ่ื งยนต์และโรงงานตา่ งๆ แลว้
ถูกปล่อยสบู่ รรยากาศ และเกดิ การทาปฏกิ ิริยากับน้า
ออกซเิ จน และสารเคมีอ่ืนๆ กอ่ ให้เกิดสารประกอบทเ่ี ป็น
กรดซลั ฟรุ กิ และกรดไนตริกซง่ึ มแี สงอาทติ ย์เปน็ ตวั เร่ง
ปฏิกริ ิยา

ผลกระทบของฝนกรด
1.ทาให้ดนิ เป็นกรดเพม่ิ ขึ้น มผี ลต่อการเพาะปลกู เชน่ ผลผลติ ของพชื นอ้ ยกว่า ปกติ
2.ฝนกรดทาใหด้ ินเปรี้ยวจุลนิ ทรยี ์หลายชนิดในดนิ ท่ีมปี ระโยชน์ต่อการเจรญิ เตบิ โตของพชื ถูก
ทาลาย ซ่ึงจะมผี ลกระทบในแง่การยอ่ ยสลาย ในดนิ และการเจรญิ เติบโตของพืช
3.ฝนกรดสามารถทาปฏิกริ ิยากบั ธาตุอาหารท่สี าคญั ของพืช เชน่ แคลเซียม, ไนเตรต,
แมกนเี ซียม และโพแทสเซียม ทาใหพ้ ืชไมส่ ามารถนาธาตอุ าหารเหล่าน้ีไปใชไ้ ด้
4.แกส๊ ซลั เฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทาใหป้ ากใบปิดซงึ่ จะมีผลกระทบตอ่ การหายใจของพชื
5.ความเป็นกรดท่ีเพิ่มขน้ึ ของนา้ ยังมผี ลกระทบดา้ นระบบนเิ วศ ทอี่ ยูอ่ าศยั รวมถงึ การดารงชวี ิต
อีกด้วย

6.ฝนกรดสามารถละลาย calcium carbonateในหนิ ทาให้เกดิ การสกึ กร่อน
เชน่ พริ ามิดในประเทศอียปิ ต์และ ทัชมาฮาลในประเทศอนิ เดยี เป็นต้นนอกจากนี้ยงั มฤี ทธ์ิ
กัดกร่อนทาลาย พวกโลหะทาให้เกดิ สนมิ เรว็ ขึน้ อกี ด้วย

ความหมาย
7.ฝนกรดทาลายวัสดุสิง่ ก่อสร้างและอปุ กรณ์บางชนดิ คอื จะกดั กรอ่ นทาลาย
พวกโลหะ เชน่ เหลก็ เป็นสนมิ เรว็ ขึน้ สังกะสีมงุ หลงั คา ท่ใี กล้ๆ โรงงานจะผกุ ร่อนเรว็
สังเกตไดง้ า่ ย นอกจากนย้ี งั ทาใหแ้ อร์ ต้เู ย็น หรอื วัสดุอืน่ ๆ เชน่ ปนู ซเี มนตห์ มดอายเุ รว็ ข้นึ
ผุกร่อนเร็วข้นึ เป็นตน้
8.ฝนกรดจะทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ เช่น ปู หอย กุ้ง มีจานวนลดลงหรอื
สูญพนั ธ์ุไปไดเ้ พราะฝนกรดท่เี กดิ จากแกส๊ ซัลเฟอรไ์ ดออกไซด์ และเกิดจากแกส๊ ไนโตรเจน
ออกไซด์ จะทาใหน้ า้ ในแม่น้าทะเลสาบ มคี วามเป็นกรดเพิ่มขน้ึ ถา้ เกิดอย่างรนุ แรงจะทาให้
สตั วน์ า้ ดงั กล่าวตาย

3 . ป ร า ก ฎ ก า ร ณ์ เ รื อ น ก ร ะ จ ก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) คือ
ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจาก พลังงานแสงอาทิตย์
ในช่วงความยาวคลืน่ อนิ ฟราเรทที่สะท้อนกลบั ถูกดูดกลืนโดยโมเลกุล
ของ ไอน้า คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน(CH4) และ CFCs
ไนตรัสออกไซด์ (N2O)ในบรรยากาศทาให้โมเลกุลเหล่านี้มีพลังงาน
สู ง ขึ้ น มี ก า ร ถ่ า ย เ ท พ ลั ง ง า น ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ท า ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ ใ น ช้ั น
บรรยากาศสูงข้ึนการถ่ายเทพลังงานและความยาวคลื่นของ โมเลกุล
เหล่าน้ีต่อๆกันไป ในบรรยากาศทาให้โมเลกุลเกิดการสั่นการเคลื่อน

ผลกระทบจากปราคกวฎามกหารมณายเ์ รอื นกระจก
1) ผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศ

สภาวะโลกร้อนที่มนุษย์สร้างข้ึนได้ทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดศตวรรษที่ผ่านมา โดย
นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบถึงความดัน
บรรยากาศด้วย และการเปลี่ยนแปลงในความดันบรรยากาศน้ีเองท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
โลก เพราะความดันอากาศจะควบคุมการไหลเวียนบรรยากาศ ดังน้ันจึงมีอิทธิพลต่อการ
เคล่อื นไหวของความชื้น โดยการเปลย่ี นแปลงนีจ้ ะสง่ ผลกระทบตอ่ ปริมาณของฝนทตี่ ก,
อุณหภมู ิ,ลม,และพายุ

“ วรรณกรรมที่เกย่ี วขอ้ ง ”

2) ผลกระทบต่อแหลง่ น้า
เมื่อมีฝนตกหนักข้ึน จนเกดิ อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ดินอันอุดมสมบูรณ์จะ

ถูกพัดพาไปตามลาน้าเกิดเป็นความขุ่นของสายน้า ที่เม่ือตกตะกอนจะสร้างความตื้น
เขินให้แก่แหล่งน้า เม่ือสายน้าขุ่นไหลออกสู่ชายฝ่ังจะทาลายแนวปะการัง แหล่งอาศัย
และอนุบาลสัตว์น้า นอกจากนั้นแล้วตะกอนดินที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ยังช่วย
เร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายตามชายฝั่ง เม่ือสาหร่ายเหล่าน้ีตายลง จะเกิดการเน่า
เสยี ทล่ี ดปริมาณออกซิเจนในนา้ จนเปน็ อนั ตรายต่อสัตวน์ า้

(3) ผลกระทบตค่อวแาหมลหง่ มพาลยังงาน
ผลกระทบทีอ่ าจเกดิ ขน้ึ ตอ่ แหล่งพลังงาน เกิดข้นึ กบั กจิ กรรมขุดเจาะนา้ มนั ใน

มหาสมทุ รท่อี ยใู่ ต้อทิ ธิพลของสภาพภมู ิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ การเกดิ พายหุ มนุ ท่ี
รนุ แรงย่อมเปน็ อปุ สรรคในการขุดเจาะนา้ มนั ในทะเลและมหาสมทุ ร วาตภัยอาจกระหน่า
แทน่ ขดุ เจาะนา้ มนั ในทะเลจนอับปาง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงั งานนา้ พลังงานนิวเคลยี ร์
พลงั งานลม ก็อยใู่ นข่ายท่ีจะไดร้ ับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภมู อิ ากาศ
มากกวา่ การผลติ พลังงานรปู แบบอืน่ ๆ โดยเฉพาะระดบั นา้ ท่ีลดลงอยา่ งมากของเขื่อนใน
หน้าแล้ง ทาใหม้ ีปรมิ าณน้าไมพ่ อต่อการผลิตไฟฟา้

(4) ผลกระทบตอ่ ระดับน้าทะเลและที่อย่อู าศยั ของมนุษย์
นักวทิ ยาศาสตร์คาดวา่ ถ้าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอีก 0.3OC จะทา

ให้กราเซียร์ (glacier) เกิดการละลายจนระดับน้าในมหาสมุทรเพิ่มข้ึนอีก 100 เมตร
การขยายตัวของมหาสมุทรทาให้เมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและท่ีราบลุ่มปากแม่น้า
ทีอ่ ยสู่ ูงจากระดบั นา้ ทะเลไมม่ าก จะถกู น้าทว่ ม จนมนุษย์ต้องมีการย้ายถ่ินฐานใหม่ ซ่ึง
มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคม

(5) ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม
ปริมาคณวาแมกห๊สมคายาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะเร่งการเจริญเติบโตของพืช แต่ใน

บริเวณที่มีการจัดสรรน้าในการชลประทานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเกษตรกรรม
อากาศท่ีร้อนขึ้นจะเร่งการระเหยและการคายน้าของพืช ทาให้พืชเกิดอาการเหี่ยวแห้งตาย ใน
ขณะเดยี วกนั อากาศร้อนยงั เร่งการเจริญเตบิ โตของแมลงและจุลนิ ทรยี บ์ างชนดิ ที่ทาลายพชื

(6) ผลกระทบตอ่ ระบบนิเวศวิทยาของโลก
ระดับนา้ ทะเลทส่ี งู และอนุ่ ขน้ึ ทาให้สัตว์และพชื ตา่ งๆตอ้ งปรบั ตัวอยา่ งหนักเพ่ือ

ความอยู่รอด และถ้าปรบั ตัวไมไ่ ด้ก็จะล้มตายลง เช่นในปี 1998 อณุ หภูมทิ ่สี ูงข้ึนของ
น้าทะเลได้ทาลายปะการงั ของโลกไป ร้อยละ 10 และ ส่งผลกระทบต่อการสืบพันธข์ อง
สัตว์และปลาน้าเยน็ ในมหาสมทุ รอาร์คตกิ แมวน้าและหมขี าว กาลงั เผชิญชะตากรรมท่ี
เลวร้ายจากช่วงฤดูหนาวท่ีส้นั ลง ส่วนดนิ แดนในเขตมรสมุ จะมีพายฤุ ดูร้อนเกดิ บอ่ ย
และรุนแรงข้ึน โดยระดับน้าทะเลที่สูงข้ึน ทาใหเ้ กิดการสญู เสียของผลติ ผลทาง
การเกษตรและมกี ารระบาดท่ีมากขึน้ ของแมลงและเชอื้ โรคหลายชนดิ นอกจากนนั้ การ
ระบาดน้ยี ังค่อยๆลามข้นึ ไปในดินแดนทางขว้ั โลกและทสี่ ูงตาม
ยอดเขาทเี่ คยหนาวเยน็

(7) การสะทอ้ นรังสีดวงอาทติ ย์ทีผ่ ดิ ปรกตบิ นผิวโลก
นกั วิทคยวาาศมาหสมตารยไ์ ดค้ ้นพบว่าความผดิ ปกตใิ นการสะทอ้ นรงั สดี วงอาทิตย์ของโลก

ในฤดกู าลตา่ งๆ มีสาเหตมุ าจากการตัดไมท้ าลายป่าในเขตรอ้ นชนื้ และ การหายไปของ
นา้ แขง็ ทขี่ ว้ั โลกเนือ่ งจากแถบเส้นศูนย์สูตรเปน็ บริเวณท่ไี ดร้ ับแสงอาทิตยม์ ากทส่ี ุด ดงั น้ัน
การหายไปของป่าในเขตรอ้ นชื้น จงึ ทาให้การสะทอ้ นรังสีของโลกผิดปกตไิ ป ซง่ึ จะสมั พันธ์
กับความผดิ ปกติของปริมาณนา้ ฝนท่ีตก

(8) ผลกระทบตอ่ สขุ ภาพอนามยั ของมนษุ ย์

การเพิม่ อณุ หภมู ิของอากาศทาให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของ
มนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงจะบ่ันทอนสุขภาพใน
การทางานของมนุษย์ ก่อให้เกิดความกดดันต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ร่างกายจึงมี
ภูมิคุ้มกันที่ต่าลงจนง่ายต่อการรับเชื้อโรคท่ีแพร่กระจายอยู่ในอากาศ โดยอุณหภูมิ
และความช้ืนท่ีสูงเกินไปอาจทาให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเสียชีวิตได้


Click to View FlipBook Version