The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การทำความเข้าใจ รู้จัก และประเมินตนเองในการเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by koonchaikeng, 2022-06-05 06:18:50

การทำความเข้าใจ รู้จัก และประเมินตนเองในการเรียนรู้

การทำความเข้าใจ รู้จัก และประเมินตนเองในการเรียนรู้

การทำความเข้าใจ รู้จัก และ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้

ASSOC PROF. CHOOSAK UEANGCHOKCHAI

13
2

4
5

6
7

8

เป้าหมายของการเรียนรู้ในวันนี้

๑. สามารถอธิบายลักษณะความเป็นตัวตนของตนเอง
๒. สามารถอธิบายอุปนิสัย และคุณลักษณะของตนเองในการทำงาน
๓. สามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน

คุณเห็นอะไร ?

เราเคยใช้ประโยชน์อะไรจากกระจกบ้าง

กิจกรรมที่ 1

จิตรกรรม ตัวตนWhat did you learn
from the activity?

มโนทัศน์แห่งตน

= เนื้อหาเกี่ยวกับตนเองที่ตนเองรับรู้
การรับรู้นั้นมีผลต่อการนับถือตนเอง
การมองเห็นคุณค่าในตนเอง
การดำเนินชีวิต และการทำงาน

SELF - CONCEPT

Ideal Self Looking-Glass Self

Self-Image

Real Self

Joseph Massie and John Douglas

กิจกรรมที่ 2

กงล้อ 4 ทิศ

NORTH NORTH

ใจร้อน โผงผาง แบบเปิดเผย เริ่มต้นทำอะไรด้วยตนเองเสมอ
จริงจังและจริงใจในทุกเรื่อง ทำอะไรต้องรวดเร็ว ทันใจ ได้ดั่งใจ
รักพวกพ้องและเพื่อนร่วมงาน
ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่ น กล้าได้กล้าเสียกับทุกเรื่อง
มุ่งผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก ไม่ค่อยรอบคอบในเรื่องต่างๆ

มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

SOUTH SOUTH

อารมณ์และความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยนกับทุกคน
ชอบช่วยเหลือผู้อื่ น ปรับตัวเข้ากับคนอื่ นได้ง่าย

ชอบเห็นคนรอบข้างมีความสุข เป็นคนไกล่เกลี่ยปัญหา
มองโลกในแง่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน
อะไรก็ได้
ยอมเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบ

EAST EAST

ใฝ่หาความอิสระในชีวิต เบื่อง่าย หน่ายเร็ว
มีจินตนาการสูง ไม่ค่อยจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ

สนใจและอยากลงมือทำในทุกเรื่อง มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา
ชอบคิดนอกกรอบ เป็นคนที่ยืดหยุ่นในการทำงาน

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ อยากเป็นศิลปิน

EAST EAST

ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เคร่งเครียดในการทำงาน
มีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ สูง ชอบวางแผนการทำงานเป็นระบบ

แม่นยำในกฎ ระเบียบ กติกา รักสันโดษ มีพื้นที่ส่วนตัว
เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ละเอียดรอบคอบ เนี้ยบ
ศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทำ
ทำงานช้าๆ แต่ต้องชัวร์คนที่มีลักษณะเหมือน “กระทิง” เป็นผู้ที่ชอบเอาชนะ ชอบการแข่งขัน ตรงไปตรงมา
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว เหมือนกระทิงที่พุ่งเข้าใส่เป้าหมายนั้นเอง การอยู่ร่วมคนประเภทนี้ต้องเข้าใจ
เขาให้มาก พูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม เน้นผลลัพธ์และเป้าหมายเป็นสำคัญ

จุดแข็ง จุดอ่อน
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ พร้อมดูแล
บางครั้งยึดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ชอบให้ถูกสั่งหรือ

พวกพ้อง มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ
ถูกควบคุม และเมื่อเน้นผลลัพธ์ของงานเป็น

ชอบมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีพลังใจ พลัง
สำคัญ ทำให้เรื่องความสัมพันธ์ของคนบกพร่องไป

กายสูง เป็น “นักลงมือทำ” ให้เห็นผลสำเร็จ บ้าง รวมถึงไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ

คนที่มีลักษณะเหมือน “หนู” เป็นผู้มีความเมตตา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นคนอ่อนไหว ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าอย่างอื่น เป็นคนปราดเปรียว
ว่องไว ขี้เล่น ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เป็นคนไม่เปิดเผย มีแบบแผน สุภาพอ่อนโยน
การอยู่ร่วมกับหนูต้องใส่ใจความรู้สึกเป็นพิเศษ ให้ความสำคัญ และให้กำลังใจ เขาชอบ
อะไรที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน

จุดแข็ง จุดอ่อน
ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้
เนื่องจากเป็นคนยอมคน จึงมักจะถูกเอาเปรียบ

ทีม เป็นคนรับฟังและใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น รู้ว่าต้อง
จากคนรอบข้าง ในบางครั้งก็จะเกรงใจผู้อื่นมาก

ทำอย่างไรเพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เป็น “นัก
จนเกินไป ขี้กลัว และไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเอง มัก

ประสานงาน” ชั้นเยี่ยม ไม่ชอบเป็นผู้นำ

คนที่มีลักษณะเหมือน “เหยี่ยว” คือคนที่ชอบเข้าสังคม ช่างพูดช่างเจรจา รักอิสระไม่
ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ จำเจ มองภาพกว้าง มีจิตนาการสูง เป็นนักคิดนักฝัน ชอบทำอะไร
หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน การอยู่กับคนที่มีนิสัยแบบ “เหยี่ยว” อย่าไปจ้ำจี้จ้ำไชเขา
มาก ให้บอกแค่เป้าหมายหลัก ๆ ให้เขาไปหาวิธีจัดการเอง และหากิจกรรมแปลกใหม่ให้
กับเขา

จุดแข็ง จุดอ่อน
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิธีแก้
เพราะการมั่วแต่คิดเยอะทำให้ไม่ค่อยได้ลงมือทำ

ปัญหาใหม่ ๆ ที่คนอื่นคิดไม่ถึงออกมาได้ เพราะ
เป็นชิ้นเป็นอัน หรือทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงทำให้มีความรู้ที่กว้างและ
จนไม่ได้โฟกัสรายละเอียดเท่าที่ควร และบางครั้ง

หลากหลาย เป็น “ผู้มองอนาคต” ทำให้ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงาน

คนที่มีลักษณะเหมือน “หมี” เป็นคนที่ชอบความมั่นคงสูง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เน้น
ช้าแต่ชัว เน้นคุณภาพและกระบวนการที่ถูกต้องเป็นระบบ ชอบหาข้อมูลรายละเอียด มี
ระเบียบวินัยสูง ชอบอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูง คนกลุ่มนี้มักไม่ค่อยแสดงความรู้สึก
และไม่ชอบความวุ่นวาย การสื่อสารกับหมีต้องเน้นหลักการและทฤษฎี

จุดแข็ง จุดอ่อน
เป็นคนรอบคอบไม่ค่อยพลาดในรายละเอียด รู้ลึกรู้
เนื่องจากมีความเป็นอนุรักษ์นิยม ทำให้ปรับตัวใน

จริง มีความรับผิดชอบสูง ใช้เหตุผลและข้อมูลใน
การเปลี่ยนแปลงได้ช้า ถ้าเชื่อมั่นในหลักการของ

การตัดสินใจเพื่อให้เกิดความแม่นยำ เน้นป้องกัน
ตัวเองแล้วจะไม่ค่อยรับฟังผู้อื่น ติดกรอบไม่ค่อยมี

ปัญหามากกว่าแก้ไขในภายหลัง ไอเดียอะไรใหม่ๆ

What did you learn
from the activity?

อุปนิสัยสำคัญแค่ไหน ?

บางคนมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้
บางคนลงมือทำสิ่งที่เป็นไปได้

สตีฟ จ็อบส์

สิ่งที่หายากที่สุดไม่ใช่เงิน
แท้จริงคือวิสัยทัศน์ต่างหาก

แซม วอลตัน

แรงบันดาลใจ
ไม่เคยยอมแพ้

จิม แครี่

คุณไม่ผิดที่เกิดมายากจน
แต่ผิดถ้าตายอย่างยากจน

บิล เกตส์

กิจกรรมที่ 3

The Power Of
Life Card

What did you learn
from the activity?

CURRENT FUTURE GAP IMPROVE
STATE STATE ANALYSIS

กิจกรรมที่ 4

ภารกิจพิชิตตัวเลข

ข้อคำถาม ใช่ ไม่ใช่

คุณเคยรู้สึกเสียใจที่ไม่ตั้งใจเรียนใช่หรือไม่


คุณเคยรู้สึกเสียใจที่ทำบางอย่างในชีวิตผิดพลาดไปใช่หรือไม่


คุณเคยรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เก็บเงินออมเพื่อใช้ยามจำเป็นใช่หรือไม่


คุณเคยรู้สึกเสียใจที่เจ็บป่วยเพราะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองใช่หรือไม่


คุณเคยรู้สึกท้อแท้ หมดหวังในชีวิตใช่หรือไม่

ข้อคำถาม ใช่ ไม่ใช่

คุณเคยเจอปัญหาในชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนใช่หรือไม่คุณไม่เคยวางแผนชีวิตเป็นลายลักษณ์อักษรใช่หรือไม่คุณเคยคิดเรื่องวางแผนชีวิต แต่ไม่ได้ทำอย่างจริงจังใช่หรือไม่คุณเคยคิดว่าการวางแผนชีวิตเป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นภาระใช่หรือไม่คุณเคยวางแผนชีวิตแล้ว แต่ทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ใช่หรือไม่

เรารู้จักตัวเองดีแล้วหรือยัง

ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไปไม่ถึงฝั่ งฝัน คือ เรายังไม่รู้จักและ

ไม่เข้าใจตนเอง เพราะ...

เราไม่รู้ว่าอะไรคือความชอบ ความอยาก ความปรารถนาของชีวิต
เราไม่รู้ว่าเราถนัดอะไร เราทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้
เราไม่รู้ว่าศักยภาพที่แท้จริงมีมากน้อยเพียงใด
เราไม่รู้ว่ามีศักยภาพอะไรบ้างที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง
เราไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดบอดอะไรบ้าง
เราไม่รู้ว่ามองเห็นตัวเองเหมือนกับที่คนอื่ นเห็นเราหรือไม่
เรามักจะรู้จักคนอื่ นดีกว่าตนเอง
เรามักจะจับผิดและประหารความคิดของตัวเอง
เรามักจะดูถูกความสามารถของตัวเอง และยกย่องคนอื่น
เรามักจะเชื่อสิ่งที่เป็นลบง่ายกว่าสิ่งที่เป็นบวก

เป้าหมายใดๆ ในชีวิต

เป็นความอยากหรือ


ความปรารถนา

ถ้าอุปสรรคมากขึ้น จะล้มเลิกเป้าหมายหรือไม่

เป้าหมาย อุปสรรค เป้าหมาย

อุปสรรค

กิจกรรมที่ 5

นาฬิกาชีวิต

........... ........... ...........
........... ........... ...........
........... ...........
........... ...........

........... ...........

เป้าหมาย จุดเด่น / ปัจจัยเอื้อ จุดอ่อน / ปัญหาอุปสรรค ยืนยันเป้าหมาย

เป้าหมายเรื่อง แนวทางบรรลุเป้าหมาย เป็นไปได้หรือไม่

เป้าหมายเรื่อง แนวทางบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมที่ต้องทำ

กิจกรรมที่ 6

Here We Go

สิ่งที่ควรปรากฏในใบกิจกรรมที่ 6

1. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
2. หลักการ / ปรัชญาการดำเนินงาน
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
4. แผนการดำเนินงาน
5. ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ
6. ปัจจัย / เงื่อนไข / ความเสี่ยง / การรับมือ

What did you learn
from the activity?


Click to View FlipBook Version