The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mastura azlim, 2020-01-20 23:08:32

RPT Asas Sains Komputer T3

RPT_ASK_T3

SMK TUNKU SYED IDRUS
73000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

ASAS SAINS KOMPUTER

TINGKATAN 3

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

2.0 PERWAKILAN DATA

MINGGU 01 2.1 Kriptografi Dalam 2.1.1 Menerangkan maksud dan AKTIVITI BERPASANGAN
Keselamatan Data dalam Kumpulkan semua kepentingan kriptografi
kepentingan kriptografi
dan catatkan semua hasil perbincangan
pengkomputeran.
dalam bentuk peta pemikiran.

MINGGU 02 2.1.2 Menunjuk cara langkah demi langkah AKTIVITI
2.1.3 proses sifer (cipher) yang melibatkan: BERKUMPULAN
(i) penyulitan (encryption) Guru memberikan satu mesej kepada
nyahsulit (decryption) setiap kumpulan. Dengan menggunakan
kaedah sifer, setiap kumpulan bertukar-
Menghasil dan menterjemah mesej tukar mesej sulit dengan kumpulan lain.
menggunakan kaedah sifer seperti Setiap kumpulan perlu menyahsulit teks
berikut: (i) Reverse cipher sifer kumpulan lain dan mencatat langkah
(ii) Substitution cipher (Caesar Cipher, yang terlibat.
Pigpen
Ciph
er)
(iii) Transposition ciphers

MINGGU 03 2.1.4 Membanding beza kaedah sifer yang telah AKTIVITI

MINGGU 04 dipelajari. BERKUMPULAN
MINGGU 05
3.0 ALGORITMA Dalam kumpulan pelajar akan
MINGGU 06 3.1 Pembangunan Algoritma
membincangkan kekuatan dan

kelemahan kaedah sifer. Seorang ahli

dalam setiap kumpulan perlu menjawab

soalan-soalan yang dikemukakan oleh

rakan-rakan.

2.1.5 Memilih kaedah sifer terbaik yang telah AKTIVITI

dipelajari berdasarkan situasi yang telah BERKUMPULAN

diberikan. Lakukan aktiviti sumbang saran untuk

mendapatkan kaedah sifer terbaik bagi

seuatu masalah yang diberikan.

2.1.6 Menghasilkan kaedah sifer bagi AKTIVITI

menyelesaikan masalah dalam kehidupan BERKUMPULAN

seharian. Pelajar menghasilkan kaedah sifer
akan
baharu. Hasil perbincangan

dibentang di hadapan kelas.

3.1.1 Mengenal pasti ciri-ciri search (linear, AKTIVITI

binary) BERKUMPULAN
dan sort (bubble, bucket). Pelajar mencatat ketinggian ahli dlm
setiap kumpulan. Kemudian rekod
ketinggian diisih menggunakan bubble
sort dan bucket sort. Pelajar akan
membentangkan perbezaan kedua-dua
kaedah di hadapan kelas.

MINGGU 07 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis AKTIVITI
MINGGU 08 carta alir yang menunjukkan: BERPASANGAN
(i) linear search Permainan meneka nombor. Pelajar akan
MINGGU 09 meneka nombor menggunakan kaedah
binary search binary search dan linear search.
MINGGU 10
3.1.3 Menulis pseudokod dan melukis carta AKTIVITI
MINGGU 11 alir yang menunjukkan: BERKUMPULAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (i) bubble sort Dalam kumpulan pelajar melengkapkan
bucket sort pseodukod bubble sort & bucket sort
MINGGU 12 yang tidak lengkap. Kemudian setiap
kumpulan akan bergerak ke kumpulan lain
untuk memberi komen, pandangan dan
persoalan bagi hasil kerja.

3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat dalam AKTIVITI BERPASANGAN
pseudokod dan melukis carta alir bagi
penyelesaian masalah yang melibatkan: Pelajar membaiki ralat dalam pseudokod.

(i) Kemudian pelajar berbincang dan
search
(ii) sort membaiki ralat yang telah dikenalpasti.

3.1.5 Membandingkan algoritma search dan AKTIVITI
sort melalui pengecaman corak. BERKUMPULAN
Pelajar mencari persamaan dan
perbezaan antara dua algoritma
menggunakan kaedah pengecaman corak
dalam bentuk peta i-think.

3.1.6 Menghasilkan algoritma AKTIVITI BERKUMPULAN
Pelajar berbincang teknik sort dan search
melibatkan gabungan teknik search dan yang sesuai untuk mengisih
sekumpulan nombor.
sort.

3.1.7 Menghasilkan algoritma AKTIVITI
BERKUMPULAN
melibatkan gabungan teknik search atau Pelajar membina algoritma gabungan

sort.

teknik search dan sort. Hasil kerja akan
dipamer untuk dilhat dan dikomen oleh
kumpulan lain.

4.0 KOD ARAHAN 4.1.1 Menerangkan maksud dan AKTIVITI BERPASANGAN
MINGGU 13 4.1 Pangkalan Data dan SQL penggunaan: (i) Pangkalan Data
MINGGU 14 Pelajar mengenal pasti dan melakar entiti
MINGGU 15 (ii) Structured Query Language (SQL)
MINGGU 16 dan atribut berdasarkan jadual yang

MINGGU 17 diberikan. Hasil kerja dibentang

MINGGU 18 dihadapan kelas

4.1.2 Menyenaraikan entiti dan AKTIVITI BERPASANGAN

atribut berdasarkan situasi dalam suatu Pelajar mengenal pasti dan melakar entiti
masalah.
dan atribut berdasarkan jadual

yang diberikan. Hasil kerja

dibentang dihadapan kelas.

4.1.3 Mengenal pasti dan menerangkan AKTIVITI

kekunci primer dan kekunci asing. BERKUMPULAN

Eksplorasi kekunci primer dan kekunci

asing. Ketua kumpulan membuat

pembentangan manakala ahli lain

bergerak ke kumpulan lain.

4.1.4 Mengenal pasti dan menjelaskan AKTIVITI
kekardinalan (cardinality) antara entiti BERKUMPULAN
dalam hubungan: Pelajar menyediakan peta i-Think untuk
(i) one to mengkategorikan jenis kekardinalan dan
melukis ERD untuk setiap kategori.
one(1:1) Seorang ahli dalam setiap kumpulan akan
(ii) one to many (1:M) membentangkan hasil kerja manakala ahli
yang lain akan bergerak ke kumpulan lain.

4.1.5 Membina pangkalan data yang AKTIVITI
terdiri daripada: BERPASANGAN
Pelajar mengenalpasti keperluan dalam
(i) entiti (ta- sebuah pangkalan data. Hasil kerja
ble) kemudian akan dilukis menggunakan peta
i-Think. Secara berpasangan pelajar akan
(ii) atribut berbincang dan membaiki hasil kerja
(field) masing-masing.

hubungan

4.1.6 Menghasilkan borang (form) dan AKTIVITI BERKUMPULAN Peperiksaan
memasukkan data dalam jadual melalui
borang bagi pangkalan data yang Pelajar membina borang. Ahli Pertengahan Tahun
telah
dalam setiap kumpulan akan

mengenal pasti entiti atribut yang sesuai.

dibina. Kemudian ahli akan membentangkan
hasil kerja masing- masing.

MINGGU 19 4.1.7 Menggunakan arahan SQL yang AKTIVITI
melibatkan:
(i) SELECT… BERKUMPULAN
(ii) SELECT…WHERE
(iii) SELECT…ORDER BY Setiap kumpulan diminta menulis

pertanyaan SQL yang sesuai untuk Peperiksaan
mendapatkan paparan PERTANYAAN Pertengahan Tahun
yang ditetapkan oleh guru. Seorang ahli

dalam setiap kumpulan akan

membentangkan hasil kerja manakala ahli

yang lain akan bergerak ke kumpulan lain.

MINGGU 20 4.1.8 Menggunakan arahan SQL AKTIVITI BERKUMPULAN
4.1.9
melibatkan ungkapan Boolean Dalam kumpulan pelajar diminta menulis

(i) Operator OR pernyataan SQL menggunakan operator

Operator AND OR dan AND. Secara individu pelajar

Menjana laporan berdasarkan akan bergilir-gilir untuk melihat hasil kerja
kumpulan lain dan berkongsi maklumat
hasil pertanyaan (query).
yang diperolehi dengan ahli kumpulan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1.0

MINGGU 21 1.1 Pembangunan Atur Cara (Projek) 1.1.1 Menggunakan konsep pemikiran AKTIVITI
BERKUMPULAN
komputasional dalam fasa Secara berkumpulan pelajar mengkaji
pernyataan masalah dan
pembangunan atur cara bagi membincangkan penggunaan teknik-
teknik pemikiran komputasional dalam
membangunkan atur cara, terdapat lima setiap fasa pembangunan atur cara.

fasa : Setiap kumpulan membentangkan hasil
di hadapan kelas
(i) Analisis
dan
masalah
(ii) Reka bentuk atur
cara
(iii)

Pengekodan
(iv) Pengujian
penyahpepijatan
(v)

Dokumentasi

MINGGU 22 1.1.2 Membuat pelaporan penggunaan teknik AKTIVITI
pemikiran komputasional bagi setiap
fasa pembangunan atur cara. BERPASANGAN

Pelajar membina pelaporan
pemikiran
penggunaan teknik

MINGGU 23 1.1.3 Menghasilkan satu projek mini secara komputasional bagi setiap fasa
berkumpulan berdasarkan situasi dalam pembangunan atur cara.
MINGGU 24 4.2 Struktur Kod Arahan penyelesaian masalah berdasarkan fasa
MINGGU 25 pembangunan atur cara. AKTIVITI
MINGGU 26 BERKUMPULAN
MINGGU 27 Pelajar menghasilkan satu pelaporan
MINGGU 28 yang lengkap menggabungkan teknik-
teknik pemikiran komputasional dalam
fasa pembangunan atur cara secara
sistematik.

4.2.1 Menerangkan fungsi struktur berikut AKTIVITI
dalam atur cara: BERPASANGAN
(i) function Pelajar mengkaji kod aturcara dan
(ii) procedure mengenalpasti function dan procedure.
Seterusnya pelajar akan berkongsi idea
dengan rakan dan berbincang untuk
menambah baik jawapan.

4.2.2 Memberi contoh penggunaan AKTIVITI
penyataan function: BERKUMPULAN
(i) dalaman (built-in) Pelajar mengkaji kod aturcara dan
(ii) dihasilkan sendiri (user-defined) mengenalpasti jenis dan fungsi built-in-
function, user-defined function. Hasil
kerja akan dibentangkan di hadapan
kelas.

4.2.3 Menulis pernyataan function dan AKTIVITI
procedure.
BERKUMPULAN

Dengan menggunakan bahasa

pengaturcaraan pelajar mengekod dan

menguji pernyataan function yang

dihasilkan dalam kumpulan. Pelajar akan

berkongsi dan berbincang bersama-sama.

4.2.4 Menghasilkan atur cara yang AKTIVITI
melibatkan: (i) function BERKUMPULAN
Pelajar dalam kumpulan berbincang
(ii) procedure untuk menambah operasi matematik
pada kod aturcara python yang diberikan
oleh guru.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

4.2.5 Menguji atur cara dan membaiki ralat AKTIVITI

pada atur cara yang dihasilkan. BERPASANGN

Pelajar secara berpasangan

berbincang untuk mengenal pasti jenis

ralat dan membaiki ralat yang dijumpai

dalam aturcara.

MINGGU 29 4.2.6 Menghasilkan atur cara yang melibatkan AKTIVITI

MINGGU 30 gabungan struktur kod arahan bagi BERKUMPULAN

MINGGU 31 menyelesaikan masalah dalam kehidupan Berdasarkan pernyataan masalah, pelajar
MINGGU 32
MINGGU 33 seharian. diminta untuk menghasilkan aturcara
MINGGU 34
MINGGU 35 yang melibatkan function dan procedure.
MINGGU 36
MINGGU 37 Setiap kumpulan akan membentang hasil

kerja masing-masing. Manakala kumpulan

lain akan mencatat hasil kerja kumpulan

lain untuk menambah baik kerja.

i. Menggunakan konsep pemikiran AKTIVITI

Pembentangan kertas projek/ komputasional dalam fasa pem- BERKUMPULAN
PBL
bangunan atur cara bagi mem- Setiap kumpulan membentangkan

bangunkan atur cara aritmetik dokumentasi lengkap pemikiran

ii. Membuat pelaporan penggunaan komputasional (lengkap 5 fasa) serta

teknik pemikiran komputasional menunjukkan aturcara Python / Scratch

bagi setiap fasa pembangunan yang bebas daripada ralat

atur cara

Menghasilkan satu projek mini secara

berkumpulan berdasarkan situasi dalam

penyelesaian masalah berdasarkan fasa

pembangunan atur cara.

MINGGU 38 Peperiksaan Akhir
MINGGU 39 Tahun
MINGGU 40
MINGGU 41 Peperiksaan Akhir
MINGGU 42 Tahun
MINGGU 43

CUTI AKHIR TAHUN


Click to View FlipBook Version