The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mastura azlim, 2020-01-20 23:10:01

RPT Sains Komputer T4

RPT_SK_T4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS KOMPUTER, TINGKATAN 4

TAJUK 1.0 : PENGATURCARAAN (60 JAM – 22 MINGGU)

MINGGU STANDARD KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD NOTA
MINGGU 1 PRESTASI
KANDUNGAN 1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian
masalah berstrategi TP1 & TP2
1.1 STRATEGI Menyatakan keperluan strategi
1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah
PENYELESAIAN penyelesaian masalah dan ciri berkesan
MASALAH
penyelesaian masalah berkesan
(3 MINGGU) Menerangkan dengan jelas proses

penyelesaian masalah

MINGGU 2 Menggunakan proses penyelesaian 1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah TP3, TP4,
MINGGU 3 masalah dalam menyelesaikan (i) Kumpul dan analisa data TP5 & TP6
tugasan yang diberi (ii) Tentukan masalah
(iii) Jana idea – hapus halangan
Membuat perbandingan setiap (iv) Jana penyelesaian
penyelesaian yang dicadangkan (v) Tentukan tindakan
(vi) Laksanakan penyelesaian
Memberi justifikasi pemilihan (vii) Buat penilaian
penyelesaian dalam proses (viii) Buat penambahbaikan
penyelesaian masalah.

Mencadangkan penambahbaikan
terhadap penyelesaian yang diberi.

MINGGU 4 1.2 ALGORITMA Menulis atau melukis algoritma 1.1.1 Mengunakan algoritma untuk menyatakan TP1 & TP2
(4 MINGGU)
penyelesaian masalah yang betul. penyelesaian kepada masalah

Menerangkan jalan penyelesaian 1.1.2 Membina algoritma penyelesaian masalah

berdasarkan algoritma yang dibina. dengan menggunakan struktur kawalan

dalam pengaturcaraan (urutan, pilihan dan

ulangan)

1

MINGGU 5 Melaksanakan pengujian bagi setiap 1.1.3 Menguji dan membaiki ralat dalam TP3, TP4 &
MINGGU 6 algoritma yang dibangunkan algoritma TP5

MINGGU 7 Mencari dan membaiki ralat dalam 1.1.4 Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap TP6
MINGGU 8 algoritma yang dibangunkan tahap dalam algoritma TP1

MINGGU 9 Menilai sama ada algoritma yang TP2 & TP3
dibina betul, cepat dalam
penyelesaian, bersifat ekonomi
dalam penggunaan sumber juga
mudah dilaksanakan bagi situasi
yang diberi.

Menghasilkan atur cara penyelesaian 1.1.5 Mengenal pasti output yang betul dari

masalah berdasarkan gabungan algoritma berdasarkan input yang diberi

algoritma 1.1.6 Menterjemah algoritma ke bahasa

Pengaturcaraan.

1.3 PEMBOLEH Menerangkan perhubungan antara 1.1.1 Menjelaskan hubungan antara jenis data,
UBAH, kapasiti ingatan komputer dengan saiz data dan kapasiti ingatan komputer.
PEMALAR setiap jenis data yang dipelajari.
DAN JENIS 1.1.2 Memilih dan menggunakan jenis data yang
DATA bersesuaian
(4 MINGGU) (i) Integer (int)
(ii) Nombor nyata (float, double)
(iii) Aksara (char)/ rentetan (String)
(iv) Boolean

Menyatakan keperluan melakukan 1.1.3 Membezakan pemboleh ubah sejagat

pengisytiharan pemboleh ubah atau (global) dan setempat (local ).

pemalar dalam atur cara. 1.1.4 Mengisytiharkan, memulakan dan menetap-

Membina atur cara yang mempunyai kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar.

penyataan umpukan dan aritmetik 1.1.5 Menggunakan penyataan umpukan dan

serta dapat memaparkan output penyataan aritmetik.

yang betul dari input yang diberi.

MINGGU 10 Memilih jenis data yang sesuai bagi 1.1.6 Menulis atur cara untuk memasukkan input TP4, TP5 &
TP6
aturcara yang dihasilkan. dari papan kekunci dan memaparkan output.

Menentukan samada aturcara yang

2

dihasilkan betul, cepat dalam
penyelesaian, bersifat ekonomi
dalam penggunaan sumber juga
mudah dilaksanakan.
Menghasilkan atur cara bebas ralat
yang kreatif menggunakan
kesemua jenis data yang dipelajari
beserta set data untuk ujilari.

MINGGU 11 1.4 STRUKTUR Mengenalpasti atur cara aliran 1.1.1 Menerangkan aliran struktur kawalan TP1, TP2 &
KAWALAN TP3
(2 MINGGU) struktur kawalan pilihan dan aliran pilihan

struktur kawalan ulangan (i) if-else

Menerangkan jalan penyelesaian (ii) switch-case

bagi aturcara yang mengandungi 1.1.2 Menulis atur cara menggunakan struktur

struktur kawalan pilihan dan kawalan pilihan dengan menggabungkan

ulangan yang diberi operator hubungan dan operator logical.

Membina atur cara penyelesaikan

masalah yang menggunakan

struktur kawalan

MINGGU 13 Mengesan nilai pemboleh ubah 1.1.3 Menerangkan aliran struktur kawalan TP4, TP5 &
TP6
dalam bahagian tertentu atur cara ulangan.

Menilai samada aturcara yang (i) for

dihasilkan betul, cepat dalam (ii) while

penyelesaian, bersifat ekonomi (iii) do-while

dalam penggunaan sumber juga 1.1.4 Menulis atur cara menggunakan struktur

mudah dilaksanakan. kawalan ulangan yang melibatkan.

Menghasilkan atur cara bebas ralat (i) operator increment (++)&decrement (--)

yang kreatif menggunakan struktur (ii) class Math (method random)

kawalan pilihan dan ulangan (iii) Boolean

beserta set data untuk uji lari.

MINGGU 14 1.5 AMALAN Menyatakan jenis-jenis ralat dalam 1.1.1 Membezakan jenis ralat dalam aturcara TP1- TP6
TERBAIK 3
PENGATUR- aturcara dan cara mengesan setiap (sintaks, masa larian dan logik) .

satu. 1.1.2 Mengesan, mengenalpasti, menterjemah

CARAAN Menerangkan faktor yang mesej ralat dan membaiki ralat .
(1 MINGGU)
mempengaruhi kebolehbacaan kod 1.1.3 Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah
1.6 STRUKTUR
DATA DAN atur cara pada bahagian tertentu atur cara .
MODULAR
(2 MINGGU) Mengemas kini kod atur cara bagi 1.1.4 Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca

memudahkan pengaturcara lain dengan menggunakan gaya yang baik

membaca dan memahami (komen, nama pembolehubah yang

Mengesan dan membaiki ralat dalam bermakna, inden) .

aturcara yang dibangunkan

 Menilai jenis ralat dalam atur cara

dan mencadangkan penyelesaian

Menghasilkan atur cara bebas ralat

yang rapi dan mudah dikemaskini

beserta set data untuk ujilari

aturcara.

MINGGU 15 Mengenalpasti struktur tatasusunan 1.1.1 Menerangkan struktur tatasusunan (array) TP1 - TP6
dan subatur cara dalam atur cara satu dimensi. 4
yang diberi.
1.1.2 Isytihar nilai
Menerangkan jalan penyelesaian 1.1.3 Umpukan nilai awal
berdasarkan atur cara yang 1.1.4 Menggunakan subatur cara dan memahami
mengandungi tatasusunan dan
bermodular. konsep menghantar parameter ke subatur
cara dan mengembalikan data.
Menghasilkan atur cara yang 1.1.5 Membezakan antara function dan
mengandungi struktur tatasusunan procedure pada subatur cara.
dan bermodular. Menulis atur cara bermodular yang
mengandungi struktur tatasusunan.
Mengesan nilai pemboleh ubah
dalam bahagian tertentu atur cara.

Mencadangkan subatur cara baharu
dari atur cara yang dibincangkan
dan boleh menyelesaikan masalah
yang sama .

Menghasilkan atur cara yang
mengandungi struktur tatasusunan
dan bermodular yang
menyelesaikan masalah.

MINGGU 16 1.7 PEMBANGUNAN Membangunkan aplikasi… 1.1.1 Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran T1 – T6
MINGGU 17 hayat pembangunan sistem (SDLC).
APLIKASI Menghasilkan aplikasi…
(PROJEK) …- yang mengandungi subatur cara 1.1.2 Menganalisa masalah bagi menentukan
keperluan
(3 MINGGU) atau tata susunan dengan
1.1.3 Mereka bentuk penyelesaian
menggunakan penyataan umpukan 1.1.4 Melaksanakan penyelesaian
1.1.5 Menguji dan menyah ralat
atau aritmetik dan stuktur kawalan 1.1.6 Mendokumentasi
1.1.7 Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah
dalam menghasilkan output
alih) atau aplet dengan antara muka
berdasarkan input yang diberi. bergrafik menggunakan bahasa
pengaturcaraan yang dipelajari mengikut
Menghasilkan aplikasi penyelesaian SDLC untuk menyelesaikan masalah.

masalah…

Menghasilkan aplikasi penyelesaian

masalah secara sistematik….

…- yang mengandungi subaturcara

dan tatasusunan dengan

mengabungkan beberapa struktur

kawalan. Aplikasi menggunakan

pelbagai jenis data input dalam

menyelesaikan masalah yang

melibatkan penyataan umpukan dan

aritmetik bagi menghasilkan pelbagai

jenis data output.

Menghasilkan aplikasi penyelesaian

masalah secara sistematik …

dengan persembahan yang jelas.

Mencipta aplikasi penyelesaian

masalah secara sistematik …

dengan persembahan yang jelas

dan kreatif.

TAJUK 2.0 : PANGKALAN DATA (33 JAM - 11 minggu )

MINGGU STANDARD KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD NOTA
5

MINGGU 18 KANDUNGAN Menunjukkan entiti dan atribut dari 2.1.1 Menjelaskan kepentingan integriti data, PRESTASI
MINGGU 19 2.1 PANGKALAN pangkalan data yang diberi. 2.1.2 ketekalan data dan kelewahan data. TP1 - TP6
Membezakan model-model pangkalan
MINGGU 24 DATA Menjelaskan kekardinalan bagi set 2.1.3 Data. TP1 & TP2
MINGGU 25 HUBUNGAN hubungan yang ditunjukkan. (i) Hiraki
MINGGU 26 (2 MINGGU) (ii)Rangkaian TP3, TP4,
Membanding beza model-model (iii)Hubungan (Relational) TP5 & TP6
2.2 Reka Bentuk pangkalan data yang dipelajari. (iv)Berorientasi objek (Object
Pangkalan Data
Hubungan Mengkategorikan permasalahan oriented)
(2 MINGGU) pangkalan data yang diterima kepada Mengenalpasti entiti, atribut, set
integriti data atau ketekalan data atau hubungan dan kekardinalan (satu ke
kelewahan data. satu, satu ke banyak dan banyak ke
banyak) berdasarkan keperluan
Membuat justifikasi kelebihan dan pengguna.
kekurangan beberapa model
pangkalan data yang dipilih. 2.2.1 Mengenalpasti medan (field), rekod, jadual * Cuti
(table) dan kekunci bagi pangkalan data Hari
Membina gambar rajah terhubung yg yang akan dibangunkan. Raya
mempamerkan entiti dan atribut juga Aidil
kekardinalan bagi satu sistem 2.2.2 Menentukan kunci primer dan/atau kunci Fitri
asing yang sesuai bagi setiap entiti. 25 -30
Menyatakan kepentingan kunci JUN 17
primer dalam pangkalan data. 2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan
entiti (ERD) untuk memodelkan data
Menerangkan konsep hubungan.
kebergantungan fungsi sepenuh,
kebergantungan fungsi separa dan 2.2.4 Mereka bentuk pangkalan data hubungan
kebergantungan fungsi transitif. dengan menukar ERD ke skema
hubungan.
Mereka bentuk pangkalan data
hubungan dari situasi yang diberi. 2.2.5 Menjelaskan konsep kebergantungan
fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi
Mengenalpasti skema hubungan separa dan kebergantungan fungsi transitif.
yang belum ternormal.
2.2.6 Melaksanakan proses penormalan data
Mencadangkan bagaimana kesilapan sehingga 3NF terhadap skema hubungan.
dalam mereka bentuk dan
pembinaan pangkalan data dapat
dielakkan.

Menghasilkan satu sistem pangkalan

6

MINGGU 27 2.3 PEMBANGUNAN data yang telah ternormal. 2.3.1 Membina jadual berpandukan skema TP1-TP3
PANGKALAN hubungan menggunakan perisian TP4
MINGGU 28 DATA Membina jadual yang sesuai bagi pangkalan data hubungan.
HUBUNGAN sistem pangkalan data yang akan TP5 & TP6
MINGGU 29 (3 MINGGU) dibangunkan. 2.3.2 Mencipta borang yang berkaitan dengan
MINGGU 30 kandungan jadual.
Menerangkan pemilihan jenis data
bagi atribut yang dihasilkan. 2.3.3 Memasukkan data dalam jadual melalui
borang.
Membina sistem maklumat dan
borang yang mempunyai fitur 2.3.4 Menghasilkan query untuk mendapatkan
untuk pengesahan data. semula maklumat yang diperlukan
daripada:.
Membina query dan menghasilkan (i) satu jadual menggunakan lebih dari
laporan yang tepat dan menarik satu kriteria.
berdasarkan permasalahan yang (ii)dua jadual menggunakan satu kriteria.
diberi.
2.3.5 Menjana laporan berdasarkan hasil query.
Menghasilkan satu sistem pangkalan
data bebas ralat, mesra pengguna 2.3.6 Menghasilkan satu sistem maklumat
dan mendokumentasikan laporan mudah melalui makro menggunakan menu
berdasarkan situasi yang diberi. (switchboard) yang mengandungi.
(i) Borang
Mencipta satu macro baharu yang (ii) Laporan
dapat memudahkan lagi pengguna (iii)Keluar dari sistem
menggunakan sistem pangkalan
data yang dibangunkan. 2.3.7 Mendokumentasi hasil kerja.

MINGGU 31 

MINGGU 32 2.4 PEMBANGUNAN Menghasilkan satu sistem 2.4.1 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang TP1 - TP6
MINGGU 33 ternormal. 7
SISTEM pangkalan
2.4.2 Membangunkan sistem pangkalan data
PANGKALAN tanpa primary key dan jadual yang dengan antara muka bergrafik
DATA belum ternormal. menggunakan perisian pembangunan
PROJEK
beserta jadual yang menunjukkan

MINGGU 34 (4 MINGGU) sekurang-kurangnya 2NF. sistem pangkalan data mengikut SDLC
beserta dokumentasi yang untuk menyelesaikan masalah.

menunjukkan proses pernormalan
3NF mengikut kehendak pengguna.
…tanpa ralat beserta dokumentasi yang
menunjukkan proses pernormalan
3NF mengikut kehendak pengguna
dengan persembahan yang
sederhana.
… yang meyakinkan.
tanpa ralat yg menarik dan kreatif
beserta dokumentasi yang
menunjukkan penghasilan skema
hubungan 3NF merangkumi
gambar rajah perhubungan entiti
(ERD) yg lengkap, sesuai, teratur
dan kemas mengikut kehendak
pengguna dengan persembahan
yang jelas dan teratur.

TAJUK 3.0 : INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER (12 JAM - 4 minggu)

MINGGU STANDARD KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD NOTA
MINGGU 35 3.1.1 Mengkaji keperluan interaksi antara PRESTASI
KANDUNGAN TP1 – TP3
MINGGU 36 manusia dan komputer.
3.1 REKABENTUK Menyenaraikan prinsip asas reka bentuk TP4 – TP6
interaktif yang digunakan. 3.1.2 Menilai produk interaktif berdasarkan 8
INTERAKSI tujuan dan prinsip asas reka bentuk
(2 MINGGU) Menerangkan kepentingan prinsip asas interaktif
reka bentuk dalam pembangunan

aplikasi.

Menggunakan prinsip asas reka bentuk
interaktif dalam membangunkan

aplikasi.

Membuat penilaian samada aplikasi
yang dibangunkan memenuhi tujuan

dan prinsip asas reka bentuk interaktif.

MINGGU 37 3.2 PAPARAN Membuat perbandingan beberapa 3.2.1 Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi TP1 – TP6
MINGGU 37 DAN REKA prinsip asas reka bentuk interaktif dan dalam atur cara yang dibangunkan.
BENTUK menyatakan kesesuaian penggunaan
SKRIN setiap satu. 3.2.2 Menghasilkan prototaip paparan dan reka
(2 MINGGU) bentuk skrin.
Mencadangkan penambahbaikan prinsip
asas reka bentuk interaktif yang 3.2.3 Membincangkan laporan dari penilaian
digunakan. kuantitatif terhadap paparan dan
rekabentuk skrin.
Menyatakan proses reka bentuk interaksi
dalam atur cara yang dibangunkan.

Menerangkan proses reka bentuk
interaksi dan kriteria utama dalam
membina instrumen penilaian paparan
dan reka bentuk skrin.

Membina instrumen penilaian paparan
dan reka bentuk skrin

Menguji paparan dan reka bentuk skrin
pada prototaip samada menepati
instrumen penilaian.

Menilai samada paparan dan reka bentuk
skrin yang dipilih memenuhi
instrumen penilaian & mencadangkan
penambahbaikan.

Menghasilkan prototaip yang melalui
proses reka bentuk interaksi dan
memenuhi instumen penilaian.

9


Click to View FlipBook Version