The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bum_aomjai, 2022-07-09 04:34:51

คําแนะนําการปฏิบัติตน ขณะใส่เฝือกคอแบบอ่อน (Soft Collar

แผ่นพับ soft collar100565

เฝอกคอแบบออ น วธิ ีการใสเฝอ กคอแบบออ น วิธกี ารถอดเฝอกคอแบบออ น

เฝอกคอแบบออนเปน กายอุปกรณเ สริมเพ่ือ 1. นาํ เฝอกคอแบบออนทาบท่ีลําคอโดยให การดแู สใลนารทมกั ษา่าาทรถลี่ ถำอคดออตอัง้ ตกรไดงเ้ ดมงัือ่ นอ้ี ยูใ่ นทา่ นอน หรือ
ชว ยประคองศรี ษะและกระดกู สันหลงั สว น ตีนตุกแกอยดู า นหลงั และสว นทีเ่ วาทาบดา นหนา 1. แกะ• ตีนนตําไกุ ปแแชก่นอ้ํายอากซใกั นฟอทกา ปทรี่ละมําาคณอ2ต0งั้ ต–ร3ง0ไมนาเ ทอีี้ยแลวว้
คอใหอ ยใู นทา ทถี่ ูกตอ ง เพวิธือ่ ีกราอรงใรสับ่ sคoาfงt collar ตัวไปมา ซกั ดว้ ยมอื เบาๆ
1.นำเฝ�อกทาบทล่ี ำคอโดยใหต้ นี ตกุ๊ แกอยู่ดา้ นหลัง
Soft Collar เฝอ� กคอแบบอ่อน และสว่ นที่เวา้ ทาบด้านหน้าเพื่อรองรับคาง • ไมค่ วรใชแ้ ปรงถู
• ลา้ งดว้ ยน้ําสะอาด
ทําจกาากยวอัสุปดกปุรณระเสเภรมิทเโพฟื่อมชหว ยรปอื รฟะอคงอนงศา้ํ ีรนษมุ ะๆและ 2. ออมปลายดา นขา งของเฝอ กคอแบบออน • เชค็ หรอื ตากใหแ้ หง้ ในทร่ี ่มมลี มโกรก หรอื แดดออ่ นๆ
แลวกพรนัะดดูกว สยันผหาลยังืดสว นคอใหอยใู นทา ท่ถี ูกตอ ง ไปดา นหลงั
2. ถอดเฝอ กคอแบบออนออก
และลดการเคลอ่ื นไหวของกระดูกสันหลงั สวนคอ 2.จัดเฝอ� กให้กระชับลำคอและติดตีนตุ๊กแกให้กระชับ
ข้อควรระวัง
ขอ้ บง่ ชีใ้ นการใช้ 3. พลิกตะแคงตวั ไปดานขา งฝง ทีม่ ีตีนตกุ แก - ระวังการกดทบั ผวิ หนัง บรเิ วณใต้คางและ
จัดใหก ระชบั ลาํ คอและตดิ ตีนตุกแกให ท้ายทอย ควรตรวจดผู ิวหนังทุกครงั้ หลงั ถอด
- บรรเทาอาการปวด กระชับ เฝ�อกคอออก
- ใชในกรณีที่เนื้อเยื่อออนรอบคอบาดเจ็บ ขอ้ ควปฏิบตั ิ - ระวังกล้ามเน้ือบริเวณคออ่อนแรงจากการ
แตไ มเสยี ความมน่ั คงของขอตอ -ค ไมไ่ ด้ใชง้ าน
- ลดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
สว นคอ วรใส่ใหถ้ กู วธิ กี ระชบั ไม่แนน่ หรือหลวมจนเกนิ ไป
แจ- าํบโ--มดเบบใปัน่ชยรอน้ใเรอนฉตเทกนลอารีย่ งอ1ณสสา-ีทวว6กนนี่เานสรใใื้อหปัปสเวเญดยปดาื่อส น หอวเ่อมวหนลอรราุปืออนกบใานรคนณบอาบขพ งานึ้ ยรดองุาเคยจย็บูกออแับาตจ่ไม่เสียความ -ควรใส่เฉพาะเวลา ลุก นัง่ ยนื เดนิ
ดุลยพนิ ิจของแพทย ขอ้ ควรระวัง

การบรหิ ารกลามเน้อื คอ ขอ้ ควรปฏิบตั ิ คําแนะนําการปฏบิ ัติตน
ขณะใสเฝอกคอแบบออน
เม่ืออาการปวดหลงั ผา ตดั ทเุ ลาลง ประมาณวันท่ี 7-10 - ควรใส่ให้ถูกวิธี กระชับ ไมแ่ นน่ หรือ
ควรเริ่มบรหิ ารกลา มเนื้อคอขณะใสเครือ่ งพยุงคอ เพ่ือ หลวมจนเกินไป (Soft Collar)
เพม่ิ ความแข็งแรงและคงทนของกลา มเนื้อคอ ควรออก - ควรใส่เฉพาะเวลา ลุก น่ัง ยืน เดิน
กําลังกายบรหิ ารกลามเนื้อคอติดตอ กันหลงั ผา ตดั ทกุ วนั สามารถถอดออกไดเ้ ม่อื อยู่ในท่านอน จัดทาํ โดย
อยา งนอย 3 เดอื น ดังทาตอไปน้ี หรอื ในท่าท่ลี ำคอต้ังตรง หอผปู วย 22 B (ออรโ ธปด กิ สช าย)
- ควรสวมใสอ่ ปุ กรณ์กอ่ นลกุ ข้นึ น่งั
ทาที่ 1 ใชม ือท้ังสองขาง โรงพยาบาลราชวิถี
ประสานกกานัยอดุปนั กหรนณา เผสารกมิ พเพรอ่ื มชวกยบั ประคองศีรษะและ การดูแลรกั ษา
เกรง็ กลากมรเะนดื้อูกตสา นั นหไลวงั นสับวน1ค-1อ0ใหอยใู นทา ที่ถูกตอ ง
ทาํ วนั ละแล4ะ-5ลดคกราัง้ รเคล่อื นไหวของกระดูกสันหลงั สวนคอ - นาํ ไปแชนาํ้ ยาซกั ฟอก ประมาณ 20 –
30 นาที แลวซักดวยมอื เบาๆ
ทาที่ 2 ใชมือสองขางประสานกัน - ไมควรใชแปรงถู
ดันท่ที า ยทอย พรอมทั้งเกรง็ - ลา งดวยน้ําสะอาด
กลา มเนอ้ื ตานไว นับ 1-10 ทําวัน - เช็คหรือตากใหแหงในท่ีรมมลี มโกรก
ละ 4-5 คร้ัง หรอื แดดออ นๆ

ทาที่ 3 ใชมือดันขมับขวาและ
ซาย ทําสลับกัน พรอมกับเกร็ง
กลามเนื้อตา นไว นับ 1-10 ทําวนั
ละ 4-5 คร้งั

ทาที่ 4 ใชม ือดนั กรามขวาและ
ซา ย ทาํ สลบั กนั พรอมกับเกร็ง
กลามเน้ือตานไว นับ 1-10 ทํา
วันละ 4-5 คร้ัง


Click to View FlipBook Version