The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรช่างทาสี 40 ชม -

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chaboo1481, 2022-06-05 02:03:23

หลักสูตรช่างทาสี 40 ชม -

หลักสูตรช่างทาสี 40 ชม -

1

หลกั สูตรโครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน
รูปแบบชัน้ เรยี น

วิชาชา่ งทาสี

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย
อำเภอเจาะไอร้อง

สำนกั งานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
จงั หวดั นราธิวาส

2

การอนมุ ัติหลักสตู รการศกึ ษาต่อเนอ่ื ง
หลักสูตร วิชาช่างทาสี

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเจาะไอร้อง
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลเุ ปา้ ประสงค์ตามท่ีสถานศกึ ษากำหนด สถานศึกษาไดจ้ ัดทำหลักสูตรวิชา
ชา่ งทาสี เป็นหลักสตู รสำหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่องศนู ย์ฝกึ อาชีพชุมชน หลักสูตรการพฒั นาอาชพี เพ่อื การ
ประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นการฝึกทักษะ
ปฏิบัติ การจัดการศึกษาด้านอาชีพ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาหลักสูตวิชาช่างทาสี ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอเจาะไอร้อง เหน็ ชอบหลักสูตร ดงั กลา่ ว

ลงช่อื ................... ..............................ผ้อู นมุ ัติ ลงชอ่ื .................................................ผู้เห็นชอบ
( นายคมกฤช สาหลัง ) ( นายสมุ านสั อับดุลฮากิม )

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วนั ท.ี่ ..25..เดอื น...ธนั วาคม......พ.ศ.2563 วนั ที่...25...เดอื น.....ธนั วาคม........พ.ศ.๒๕63

3

คำนำ

เอกสารหลักสูตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาช่างทาสี เป็นหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน หลักสูตรการพัฒนาวชิ าชีพรูปแบบชั้นเรียน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ได้จัดทำข้ึน
สำหรบั สถานศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพ
ด้านความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อ
พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ มีรายได้เสริม นำไปสู่
การประกอบอาชพี ในอนาคตต่อไป

ในการนี้ กศน.อำเภอ เจาะไอรอ้ ง หวังเป็นอยา่ งยงิ่ วา่ หลกั สูตรการพฒั นาวชิ าชีพรปู แบบชั้นเรียน และ
เอกสารประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำข้ึน จะเป็นประโยชน์สำหรับวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนนิ การวัดและประเมินผลได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

กศน.อำเภอเจาะไอรอ้ ง

4 หนา้

สารบัญ 1
1
เรือ่ ง 2
2
- หลักสตู รวชิ าชา่ งทาสี 3
- ความเปน็ มา 3
- หลกั การ 4
- เป้าหมาย 4
- วัตถปุ ระสงค์ 8
- ระยะเวลา 8
- โครงสรา้ งหลักสูตร 8
- การจัดกระบวนการเรยี นรู้
- สอ่ื / แหลง่ ค้นควา้ / ใบความรู้
- การวัดประเมินผล
- หลกั ฐานการผา่ น

5

หลกั สตู รการศกึ ษาตอ่ เนือ่ ง

ช่ือหลักสตู ร ชา่ งทาสี
จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอเจาะไอร้อง


ความเป็นมาของหลักสูตร
กศน.ตำบลมะรือโบออกได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ด้านอาชีพ ในพื้นท่ีตำบล

มะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส พบว่า ปัจจุบันประชาชนมีความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ
ราคาสินค้าบริโภคอุปโภคมีราคาสูง แต่ราคาสินค้าทางการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ี
อำเภอเจาะไอร้องเช่น ยางพารา ลองกอง พืชผักท้องถนิ่ มีราคาต่ำ ส่งผลให้ประชาชนส่วนมาก มีรายได้ไมพ่ อ
รายจ่าย ประกอบกับพื้นท่ีในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ อำเภอเจาะไอร้อง เป็นอีกอำเภอหนึ่งท่ีมีผลกระทบจาก
ความไม่สงบ ทำให้พ่อค้าคนกลางไม่กล้าที่จะมารับซื้อสินค้าทางการเกษตร เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองราคา
ประชาชนขาดการรวมกลมุ่ อาชีพเดียวกนั ผลการสำรวจความตอ้ งการประชาชนทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเจาะ
ไอรอ้ ง ประชาชนส่วนใหญ่มรี ายได้ไม่พอกับรายจา่ ย โดยเฉพาะผู้ท่ีมอี าชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เม่ือหมดช่วง
ฤดูกาลของการทางการเกษตรแล้วไม่มีอาชีพเสริมทำให้ขาดรายได้ ช่วงนอกฤดูกาลประชาชนเกิดการว่างงาน
ต้องออกจากพื้นที่ไปหางานเสริมต่างๆ เช่น รับจ้างท่ัวไป หลายคนจำเป็นต้องออกจากบา้ น ละท้ิงถิ่นฐานบ้าน
เกิดไปทำงาน ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว และมีความต้องการที่จะเรียนรู้อาชีพ
เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำ ลดรายจ่าย และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ใหแ้ ก่ครอบครัว การสร้าง
ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ท่ีต้องอาศัยความชำนาญในการฝึกทักษะฝีมือ ใช้ความพยายาม ความ
อุตสาหะ และตอ้ งพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนือ่ ง สามารถเป็นอีกชอ่ งทางเลอื กอีกอาชพี หนึ่งท่ีสามารถแก้ปัญหาให้
ประชาชนใหม้ อี าชีพ มีรายได้ ลดรายจ่ายจากการทำใช้เองภายในบ้านและเนื่องจากอาชีพช่างทาสีเบ้อื งต้นเป็น
อาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีผู้สนใจสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นอาชีพ ท่ีใช้ฝีมือ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และในปัจจุบันท่ีพักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุคอนกรีต ซึ่งการตกแต่ง
ภายในและภายนอกจะนิยมใช้สีเป็นส่วนประกอบท้ังพ้ืนบ้าน ผนัง ห้องน้ำ และปัจจุบันครอบครัวของ
สงั คมไทยเป็นครอบครวั ขยาย จงึ มกี ารปลูกท่ีพกั อาศัยมากข้นึ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างทาสีเบ้ืองต้นขาด
แคลน อาชีพช่างทาสีเบื้องต้นเป็นอาชีพหนึ่งท่ีเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรอื ผู้ท่ี
ตอ้ งการเปล่ยี นอาชพี สามารถนำมาเป็นอาชพี หลกั หรอื อาชีพเสริมเพื่อใหเ้ กิดรายไดต้ ่อไป

ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้องร่วมกับผู้รู้ผู้มี
ประสบการณ์เก่ียวกับการทาสี ได้จัดทำหลักสูตรช่างทาสี จำนวน ๔๐ ชั่วโมง เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาด้าน
อาชพี ต่อไป

6

หลักการของหลักสูตร

๑. เปน็ หลักสตู รท่มี งุ่ เนน้ ใหผ้ เู้ รยี น มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ และวธิ ีการเช่อื มเหลก็
๒. เปน็ หลักสูตรท่มี งุ่ เนน้ ให้ผเู้ รียนได้แลกเปลยี่ นเรียนรแู้ ละการฝึกปฏบิ ตั จิ ริง
๓. เปน็ หลักสูตรที่มุ่งเน้นใหผ้ ูเ้ รยี นเกดิ ทกั ษะทีส่ ามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ
๔. เป็นหลักสูตรที่มงุ่ เนน้ ให้ผู้เรยี นนำความรแู้ ละประสบการณ์ด้านการเชื่อมเหล็กไปประกอบอาชีพ
หรอื เป็นอาชีพเสรมิ เพ่ือให้เกิดรายได้

จุดประสงค์

ด้านพุทธพสิ ัย (ความร้)ู

- เพ่อื ใหผ้ เู้ รียนมคี วามรู้ มีความเขา้ ใจในการเช่ือมเหล็ก

- เพื่อใหผ้ ูเ้ รียนบอกลกั ษณะ การใช้งานและประโยชนข์ องอุปกรณ์ต่างๆ และขน้ั ตอนในการเชอื่ ม
เหล็กได้
ดา้ นทักษะพสิ ยั (ทกั ษะ)

- เพอื่ ให้ผูเ้ รยี นมีความรู้ มีทักษะในการเชอ่ื มเหลก็
ดา้ นเจตพิสัย (เจตคต)ิ

- เพอื่ ให้ผู้เรียนมองเหน็ ชอ่ งทางการประกอบอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้ท่ไี ม่มอี าชีพ
๒. ผทู้ ี่มอี าชพี และต้องการพัฒนาอาชพี
๓. สามารถอา่ นออกเขยี นได้

ระยะเวลา
จำนวน ๔๐ ชว่ั โมง

ภาคทฤษฎี ๑๕ ชัว่ โมง
ภาคปฏิบตั ิ ๒๕ ชั่งโมง

7

โครงสรา้ งหลกั สตู ร จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้
ท่ี เรอื่ ง
๑. งานทาสี ๑. ผูเ้ รียนมีความรู้เข้าใจเก่ียวกบั ๑. ความรเู้ บื้องต

การใช้สี ๒. แนะนำวัสด/ุ

๒. ผเู้ รียนสามารถอธบิ าย วธิ กี ารใช้เครอ่ื งม

วธิ กี ารใชเ้ ครอื่ งมือไดถ้ ูกตอ้ งกับ เพอ่ื ความปลอด

ช้ินงาน ปฏบิ ัตงิ าน

๓. ผเู้ รยี นสามารถอธบิ ายวธิ ีการ ๓. วิธกี ารดูแลรกั

ดแู ลรักษาเครือ่ งมอื ได้ ๔. คุณสมบตั ขิ อ

๔. ผ้เู รียนสามารถบอกคุณสมบัติ เกบ็ รักษา

ของวสั ดุและบอกอตั ราส่วนผสม - แปรงทาส,ี ล

ของการทาสีได้ - อตั ราส่วนผส

ทาสี

๒. วิธกี ารเลือกสใี ห้ ๕. ผเู้ รยี นมีความรคู้ วามเขา้ ใจใน ๑. วิธกี ารเลอื กส
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานท่ี การเลอื กสีและสามารถเลือกสี กบั สภาพของสถ

ใหเ้ หมาะสมกบั สภาพของ ๒. วธิ ีการประสม

สถานท่ี เพื่อให้เกิดเปน็ ส

๖. ผเู้ รยี นสามารถประสมสชี นดิ ๓. วธิ ีการทาสีบ

ต่างๆเพ่ือใหเ้ กิดเปน็ สีใหม่

๗. ผู้เรยี นสามารถทาสบี นพืน้ ผวิ

ได้

7

อหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ จำนวนชว่ั โมง
ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ
ตน้ กับการใช้สี ขั้นนำ
/อปุ กรณ์/ .- ผเู้ รียนศึกษาจากใบความรู้เก่ียวกบั การใช้สี ๖-
มืออยา่ งถูกวิธี ขน้ั สอน
ดภยั ขณะ - วิทยากรแนะนำวัสด/ุ อุปกรณ/์ และอธิบาย ๓๙
วธิ ีการใช้เครอื่ งมืออยา่ งถูกวธิ ีเพื่อความ
กษาเครอ่ื งมือ ปลอดภัยขณะปฏบิ ัติงาน
องวสั ดแุ ละการ - วิทยากรอธิบายและสนทนารว่ มกับผ้เู รยี น
เก่ียวกบั คุณสมบัตขิ องวสั ดแุ ละการเกบ็ รักษา
ลกู กลิ้ง,สีนำ้ - วิทยากรแลกเปลยี่ นเรยี นรรู้ ่วมกบั ผ้เู รยี น
สมของการ เก่ยี วกบั อตั ราส่วนผสมของการทาสี
ขั้นสรปุ
สีให้เหมาะสม -. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกนั สนทนาแลกเปล่ยี น
ถานที่ และสรุปองค์ความรู้
มสชี นิดต่างๆ ข้ันนำ
สีใหม่ - ผูเ้ รียนศกึ ษาเน้ือหาจากใบความรู้ เรื่องวิธกี าร
บนพน้ื ผิว เลือกสใี ห้เหมาะสมกับสภาพของสถานท่ี
ขั้นสอน
-. วทิ ยากรสาธติ เก่ยี วกบั การผสมมสชี นดิ ตา่ งๆ
เพอื่ ใหเ้ กดิ เป็นสีใหม่
- วิทยากรอธบิ ายการทาสีบนพนื้ ผิว
-. ผู้เรยี นฝกึ ปฏิบัตกิ ารทาสีบนพ้ืนผวิ
ข้ันสรปุ

8

ท่ี เร่อื ง จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ เน้อื

๓. วิธีการเลือกสีให้ ๘. ผูเ้ รยี นมีความรู้ความเขา้ ใจใน ๑.วธิ ีการเปรยี บ
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานท่ี การเปรียบเทยี บโทนสีตา่ งๆท่ีใช้ ระหวา่ งสใี ชภ้ าย

ภายในอาคารและสีทใี่ ช้นอก สภี ายนอกอาคา

อาคาร ๒. วิธีการทาสใี น

๙. ผเู้ รยี นสามารถทาสีในอาคาร ทงั้ การประสมแม

พรอ้ มทั้งการประสมแมส่ ีได้ ๓. วธิ ีการทาสีภ

๑๐. ผเู้ รียนสามารถทาสีนอก พร้อมทั้งการใช้ส

อาคารพรอ้ มท้ังการใชส้ ีตาม พ้ืนผวิ

สภาพพ้นื ผวิ ๔. วธิ ีการประสม

๑๑. ผู้เรียนสามารถทาสนี อก คำนวณปรมิ าณส

อาคารพร้อมทงั้ การใชส้ ตี าม เหมาะสมกบั ควา

สภาพพ้นื ผวิ ๕. วธิ กี ารซ่อมแ

๑๒. ผูเ้ รียนสามารถซ่อมแซม บำรุงรกั ษาเคร่ือ

และบำรงุ รักษาวสั ดุอปุ กรณ์ อปุ กรณ์ก่อนและ

งาน

8

.-. วทิ ยากรและผู้เรียนรว่ มกันสนทนา

แลกเปล่ยี น และสรุปองคค์ วามรู้

อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวนชว่ั โมง
ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ

บเทียบโทนสี ขน้ั นำ ๖ ๑๖

ยในอาคารและ .- ผู้เรยี นศึกษาเนอ้ื หาจากใบความรู้ เร่อื งการ

าร เปรยี บเทียบโทนสรี ะหว่างสใี ชภ้ ายในอาคารและ

นอาคารพรอ้ ม สีภายนอกอาคาร

ม่สี ข้ันสอน

ภายนอกอาคาร -.วทิ ยากรอธบิ ายเกี่ยวกบั ทาสีในอาคารและสี

สีตามสภาพ ภายนอกอาคาร

-. ผ้เู รียนปฏบิ ตั กิ ารทาสภี ายในและภายนอก

มแม่สแี ละการ อาคารตามสภาพพ้นื ผิว

สีเพ่ือให้ได้สีท่ี -.วทิ ยากรอธบิ ายวิธกี ารผสมมแมส่ ีและการ

ามต้องการ คำนวณปริมาณสี

แซมและการ -. ผู้เรยี นปฏบิ ัตกิ ารผสมสเี พือ่ ให้ไดส้ ีทเี่ หมาะสม

องมอื วสั ดุ กบั ความต้องการ

ะหลงั การใช้ - ผ้เู รียนซ่อมแซมบำรุงรักษาวสั ดอุ ปุ กรณ์

ขั้นสรุป

-วิทยากรและผ้เู รียนรว่ มกนั สนทนาแลกเปล่ียน

และสรปุ องค์ความรู้

9

สื่อการเรียนรู้
๑. ใบความรู้
๒. อนิ เทอรเ์ น็ต
๓. สือ่ ของจริง ( วสั ดุ , อุปกรณ์ )

การวดั ผลประเมินผล รอ้ ยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
๑. การประเมินความรู้ รอ้ ยละ ๒๐
๒. การประเมนิ ทักษะการปฏิบตั งิ าน รอ้ ยละ ๒๐
๒. การประเมินผลงาน
๓. การประเมินพฤตกิ รรม

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

๑. มเี วลาเรยี นไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ ๘๐
๒. มผี ลการประเมนิ ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ ๖๐
๓. ผลงานทม่ี คี ุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศกึ ษาท่ีจะไดร้ ับหลงั จากจบหลกั สูตร

๑. หลกั ฐานการประเมิน
๒. ทะเบยี นคุมวุฒบิ ัตร
๓. วุฒิบัตร

10

คณะทำงาน

ท่ปี รกึ ษา

นายคมกฤช สาหลงั ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

นายสมุ านัส อับดุลฮากิม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ครผู ู้ชว่ ย

นางสาวรอฮานา จารู ครผู ้ชู ่วย

นายแวดาโอะ สามะ ครผู ชู้ ว่ ย

นายซอบือรี แซะเซ็ง ครผู ู้ชว่ ย

นายอนสั แวสอเฮาะ ครผู ู้ช่วย

นายมะซายตู ี ลาเต๊ะบือรงิ ครูอาสาฯ

นางสาวมาดฮี ๊ะ เจ๊ะเมาะ ครู กศน. ตำบลมะรือโบออก

ผู้จัดทำหลกั สูตร ครผู ู้ชว่ ย
นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ครูอาสาฯ
นายมะซายตู ี ลาเตะ๊ บือริง ครู กศน. ตำบลมะรอื โบออก
นางสาวมาดีฮะ๊ เจะ๊ เมาะ

11


Click to View FlipBook Version