The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sujittra samokeaw, 2019-11-25 05:19:19

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562คำนำ

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
ระหว่างวันท่ี 23-24 เดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชมุ ทิวสน โรงเรยี นบรุ ีรัมย์พิทยาคม สานักงาน
เขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 32

หวงั ไว้เปน็ อย่างยงิ่ ว่ารายงานผลการอบรมเล่มน้ี จะเปน็ ประโยชน์ในการพัฒนางาน การปรบั ประยกุ ต์
ใช้ในการจัดการเรยี นการสอน หากมขี ้อเสนอแนะหรอื ขอ้ แนะนาจักขอบพระคุณเป็นอยา่ งสงู มา ณ โอกาสนี้

นางสาวสุจติ รา สมอเขียว
ผู้รายงาน

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสริมสร้างศกั ยภาพบุคลากรด้านการเงนิ และพัสดุ
ระหวา่ งวนั ท่ี 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

สำรบัญ ข
หน้า

คานา............................................................................................................................................................ก

สารบัญ.........................................................................................................................................................ข

บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผลการอบรม............................................................................................................1

ภาคผนวก.....................................................................................................................................................4

ภาพประกอบ..................................................................................................................................5
สาเนาหนังสอื ราชการ.....................................................................................................................9
สาเนาเอกสารประกอบการอบรม...................................................................................................11
สาเนาหนงั สือรับรองการผา่ นการอบรม..........................................................................................16

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสรมิ สร้างศักยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
ระหวา่ งวันท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

1

บันทกึ ขอ้ ควำม

สว่ นรำชกำร โรงเรยี นเมืองแกพิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 32
ท่ี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศกั ยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
เรียน ผอู้ านวยการโรงเรยี นเมืองแกพทิ ยาคม

ตามคาสั่ง โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ท่ี 286/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ให้ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา สมอเขียว พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและงานพัสดุ
เดินทางไปอบรม ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 23 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จัดโดยสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เขต 32 รวมเปน็ เวลา 2 วนั

บัดน้ี การปฏิบัติหน้าท่ีราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผล
การไปอบรม ดังตอ่ ไปนดี้ งั ตอ่ ไปน้ี

1. กิจกรรมดงั กล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพอ่ื
1.1 พัฒนาเสริมสรา้ งศักยภาพบุคลากรดา้ นการเงนิ และพัสดุ

2. หัวขอ้ กำรอบรม
2.1 วธิ ีการจดั ซือ้ จัดจา้ งและการบรหิ ารพสั ดุเบอ้ื งตน้
2.2 การจัดซ้ือหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และโดยวิธีคัดเลือก และการจัดซ้ือวัสดุ

สานักงาน โดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง
2.3 การจัดหาพัสดุเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนา (ว.119) และการ

จัดซอ้ื นา้ มันเชอื้ เพลงิ
2.4 การตรวจสอบพสั ดปุ ระจาปี และการจาหน่ายพัสดุ
2.5 การดาเนินการปรับปรงุ ซอ่ มแซม และการจา้ งกอ่ สรา้ งอาคารเรยี น
2.6 การสอบทานการเงนิ สาหรับผ้บู ริหารและผปู้ ฏิบตั ิงาน (ดา้ นการเงิน และบัญช)ี

3. รูปแบบกำรอบรม
3.1 การบรรยาย โดยมเี อกสารประกอบการอบรม / ค่มู ือปฏิบตั ิงาน ขัน้ ตอนและ

กระบวนการจดั ซ้อื จัดจ้าง การทาสญั ญาและการบรหิ ารสัญญา /
3.2 วิทยากรบรรยายโดยใชส้ ่ือคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
3.3 การฝกึ ปฏบิ ัติ

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพัสดุ

ระหว่างวนั ที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

2

4. ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเขำ้ ร่วมกจิ กรรม
4.1 ตอ่ ตนเอง ได้แก่

4.1.1 ไดร้ บั ความรคู้ วามเขา้ ใจในดา้ นการเงนิ และพสั ดุ
4.1.2 สามารถนาความรู้มาพัฒนากลุม่ งานบรหิ ารงานงบประมาณ ฝา่ ยพัสดุได้
4.1.3 มีโอกาสได้สรา้ งสมั พนั ธภาพทดี่ กี บั บุคคลในสายวชิ าชพี เดียวกัน
4.2 ตอ่ หนว่ ยงาน ได้แก่
4.2.1 นาความรูท้ ่ไี ดจ้ ากการอบรมมาขยายผลให้ความรกู้ ับครูภายในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ดา้ นการเงนิ และพัสดุ

5. แนวทำงในกำรนำควำมรู้ ทกั ษะทีไ่ ด้รับจำกกำรอบรมในคร้งั น้ี ไปปรบั ใหเ้ กดิ ประโยชนแ์ ก่
หนว่ ยงาน ดงั นี้

5.1 นาผลการอบรม มาขยายผลใหค้ รูในโรงเรยี นหรอื ผู้ทสี่ นใจเกี่ยวกับการการจัดซอื้ จัดจา้ ง
และการบริหารพสั ดุภาครฐั

5.2 นาผลการอบรมมาพฒั นาการทางานในตาแหน่ง เจ้าหนา้ ท่ีพัสดุ

6. ข้อคดิ เห็น
6.1 การอบรมคร้งั น้ีมปี ระโยชน์มาก สามารถนาไปใชใ้ นการจัดซ้อื จัดจ้างและการบรหิ าร

พัสดุภาครัฐ ได้จริงอกี ทง้ั ยังสามารถถ่ายทอดความร้ใู ห้แก่บุคลากรในหนว่ ยงานได้
6.2 วทิ ยากรมคี วามรู้ ประสบการณ์และทกั ษะในการถ่ายทอดอย่างดยี ง่ิ ทาให้ผเู้ ข้าอบรมมี

ความร้คู วามเข้าใจและสามารถบรรลุวตั ถปุ ระสงคใ์ นการอบรม
6.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกนิ ไป เนือ่ งจากมรี ายละเอยี ดมาก
6.4 ตาราประกอบการอบรม มีมาตรฐาน สามารถใช้ศกึ ษาค้นควา้ และนาไปอ้างองิ ได้ อกี ท้ัง

เอกสารทป่ี ระกอบการบรรยายด้วยคอมพิวเตอรม์ ีครบถ้วน
6.5 การจดั อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร ทาได้เหมาะสม อาหารกลางวันและอาหารวา่ งสะอาดและ

รสชาตดิ ี เจ้าหนา้ ทดี่ ูแลเอาใจใสอ่ ยา่ งทว่ั ถึง

7. ขอ้ เสนอแนะ
ข้าพเจ้าเห็นควรเสนอให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตรนี้ต่อไป ซึ่งการอบรมนี้มีประโยชน์มาก
โดยเพ่ิมระยะเวลาเป็น 7 วัน และให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติทุกคนเพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสรมิ สร้างศกั ยภาพบคุ ลากรดา้ นการเงินและพัสดุ

ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

3

จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดทราบและพิจารณาดาเนินการตอ่ ไป

ลงชอ่ื .........................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุจติ รา สมอเขยี ว)
ลงชอ่ื .........................................
(นางอรุณีย์ สระสงคราม)
ลงชอ่ื .........................................
(นางสทุ ธริ า ไชยสงคราม)
ลงชื่อ.........................................
(นายอคั รชัย โพนสัย)
ลงชอ่ื .........................................
(นางสาวอษิ ฎาพร ศรบี ญุ )

ความคดิ เห็นของผ้อู านวยการโรงเรียนเมอื งแกพิทยาคม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ............................................
(นายกาญจนพงษ์ ตราช)ู

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรยี นเมอื งแกพิทยาคม

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพัสดุ
ระหว่างวนั ที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

ภำคผนวก

1. ภาพประกอบ
2. สาเนาหนังสือราชการ
3. สาเนาเอกสารประกอบการอบรม
4. สาเนาหนงั สือรับรองการผ่านการอบรม

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบุคลากรด้านการเงินและพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

5

ภำพประกอบกำรอบรม

โครงการอบรมพัฒนาเสรมิ สร้างศักยภาพบคุ ลากรดา้ นการเงินและพัสดุ
ระหวา่ งวนั ที่ 23 - 24 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชมุ ทิวสน โรงเรียนบรุ รี มั ยพ์ ทิ ยาคม

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบุคลากรดา้ นการเงนิ และพัสดุ
ระหว่างวนั ที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

6

นายอธวิ ัฒน์ โยอาศรี นกั วชิ าการพัสดุชานาญการพเิ ศษ วทิ ยากรบรรยาย

นายมนญู ปานอทุ ัย นักวิชาการพสั ดุ วทิ ยากรบรรยาย

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสรมิ สรา้ งศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิ และพัสดุ
ระหว่างวนั ที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

7

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

8

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

สำเนำหนงั สอื รำชกำร

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
ระหวา่ งวนั ท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

10

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

สำเนำเอกสำรประกอบกำรอบรม

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรดา้ นการเงนิ และพัสดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจกิ ายน 2562

12

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

13

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

14

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

15

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

สำเนำหนงั สอื รบั รองกำรผ่ำนกำรอบรม

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรดา้ นการเงินและพัสดุ
ระหวา่ งวันท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

17

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสรา้ งศกั ยภาพบคุ ลากรด้านการเงนิ และพสั ดุ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการอบรมโครงการอบรมพฒั นาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรดา้ นการเงินและพสั ดุ
ระหวา่ งวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562


Click to View FlipBook Version