The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saharuethai111, 2020-02-18 01:51:36

6122040037

6122040037

จัดทำโดย
นางสาว สหฤทยั ดอนดี ปวช.2.1 6122040037

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คอื อะไร

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คืออะไร
ก่อนอ่ืนเรามาทาความเขา้ ใจกนั ก่อนดีกวา่ คะ่ วา่ พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ ที่กาลงั จะพูดถึงน้ีคืออะไร

พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ กค็ ือพระราชบญั ญตั ิท่ีวา่ ดว้ ยการกระทาผดิ เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์คะ่ ซ่ึงคอมพิวเตอร์ท่ีวา่ น้ีกเ็ ป็นไดท้ ้งั คอมพิวเตอร์ต้งั โตะ๊
คอมพิวเตอร์โนต้ บุ๊ค สมาร์ตโฟน รวมถึงระบบต่างๆ ท่ีถูกควบคุมดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ย ซ่ึงเป็นพ.ร.บ.ที่ต้งั ข้ึนมาเพื่อป้องกนั ควบคุมการ
กระทาผดิ ที่จะเกิดข้ึนไดจ้ ากการใชค้ อมพิวเตอร์ หากใครกระทาความผดิ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์น้ี กจ็ ะตอ้ งไดร้ ับการลงโทษตามที่พ.ร.บ.กาหนด
ไวค้ ่ะ ปัจจุบนั มีคนใชค้ อมพิวเตอร์ รวมถึงสมาร์ตโฟนเป็นจานวนมาก บางคนกอ็ าจจะใชใ้ นทางท่ีเป็นประโยชน์ แต่บางคนกอ็ าจใชส้ ่ิงน้ีทาร้ายคน
อื่นในทางออ้ มดว้ ยกไ็ ดเ้ ราอาจจะไดย้ นิ ขา่ วเร่ืองการกระทาความผดิ ทางคอมพิวเตอร์อยบู่ า้ ง ซ่ึงบางเหตุการณ์กส็ ร้างความเสียหายไม่นอ้ ยเลย เพื่อ
จดั การกบั เร่ืองพวกน้ี เลยตอ้ งมีพ.ร.บ.ออกมาควบคุม ในเม่ือการใชค้ อมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกลต้ วั เรา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กเ็ ป็นเร่ืองใกลต้ วั เราเช่นกนั
ค่ะ หากเราไม่รู้เอาไว้ เราอาจจะเผลอไปทาผดิ โดยท่ีเราไม่ไดต้ ้งั ใจกไ็ ด้

8 เร่ืองท่หี ้ามทา ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์

1. เข้ำถงึ ระบบ หรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบ (มำตรำ 5-8)

• หากเขา้ ไปเจาะขอ้ มูลทางคอมพิวเตอร์ของคนอื่น โดยที่เจา้ ของขอ้ มูลไม่ไดอ้ นุญาต (ละเมิด Privacy) หรือในเคสที่เรารู้จกั กนั ดีกค็ ือ การปล่อยไวรัส

มลั แวร์เขา้ คอมพวิ เตอร์คนอ่ืน เพือ่ เจาะขอ้ มูลบางอยา่ ง หรือพวกแฮคเกอร์ ท่ีเขา้ ไปขโมยขอ้ มูลของคนอ่ืนก็มีความผดิ ตามพ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์คะ่

บทลงโทษ
• เขา้ ถึงระบบคอมพิวเตอร์: จาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไมเ่ กิน 1 หม่ืนบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ
• เขา้ ถึงขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์: จาคุกไมเ่ กิน 2 ปี ปรับไมเ่ กิน 4 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ
• ล่วงรู้มาตรการป้องกนั การเขา้ ถึงระบบคอมพิวเตอร์และนาไปเปิ ดเผย: จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ
• ดกั รับขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์: จาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไมเ่ กิน 4 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ

2. แก้ไข ดดั แปลง หรือทาให้ข้อมูลผู้อ่ืนเสียหาย (มาตรา 9-10)

ในขอ้ น้ีจะรวมหมายถึงการทาใหข้ อ้ มูลเสียหาย ทาลาย แกไ้ ข เปล่ียนแปลง เพ่มิ เติมขอ้ มูลของผอู้ ื่นโดยมิชอบ หรือจะเป็นในกรณีที่ทาให้
ระบบคอมพวิ เตอร์ของผอู้ ื่นไม่สามารถทางานไดต้ ามปกติ อยา่ งเช่น กรณีของกลุ่มคนที่ไม่ชอบใจกบั การกระทาของอีกฝ่ าย แลว้ ต่อตา้ นดว้ ย
การเขา้ ไปขดั ขวาง ทาร้ายระบบเวบ็ ไซตข์ องฝ่ ายตรงขา้ ม ใหบ้ ุคคลอื่นๆ ใชง้ านไม่ได้ กม็ ีความผดิ ค่ะ
บทลงโทษ ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ

3. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อ่ืน หรือส่งอีเมลสแปม (มาตรา 11)

ขอ้ น้ีก็เขา้ กบั ประเดน็ พอ่ คา้ แม่คา้ ออนไลน์ หรือนกั การตลาดที่ส่งอีเมลขายของที่ลกู คา้ ไมย่ นิ ดีที่จะรับ หรือที่รู้จกั กนั วา่
อีเมลสแปม หรือแม้แต่กำรฝำกร้ำนตำม Facebook กบั IG กเ็ ป็ นส่ิงท่ีไม่ควรทำ และยงั รวมถึงคนที่ขโมย Database ลูกคา้ จากคน
อ่ืน แลว้ ส่งอีเมลขายของตวั เองคะ่
บทลงโทษ

ถา้ ส่งโดยปกปิ ดหรือปลอมแปลงแหลง่ ท่ีมา ปรับไมเ่ กิน 1 แสนบาท และถา้ ส่งโดยไม่เปิ ดโอกาสใหป้ ฏิเสธตอบรับไดโ้ ดยงาน ตอ้ งไดร้ ับ
โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไมเ่ กิน 4 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ

4. เข้าถงึ ระบบ หรือข้อมูลทางด้านความม่ันคงโดยมชิ อบ (มาตรา 12)

โพสตเ์ กี่ยวกบั เร่ืองการเมืองท่ีส่งผลใหเ้ กิดความเสียหายหรือความมนั่ คงต่อประเทศ หรือโพสตท์ ่ีเป็นการก่อกวน หรือการก่อการร้ายข้ึน ก็มีความผดิ คะ่ เพราะ
มาตรา 12 ไดบ้ อกไวว้ า่ การเขา้ ถึงระบบหรือขอ้ มลู ทางดา้ นความมง่ั คงโดยมิชอบ หรือการโพสตข์ อ้ ความในโลกออนไลน์ท่ีเข่าข่ายขอ้ มูลเทจ็ ท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายตอ่ ความมน่ั คงของประเทศ ความปลอดภยั สาธารณะ หรือทาใหป้ ระชาชนเกิดอาการตื่นตระหนก และลว่ งรู้ถึงมาตรการการป้องกนั การเขา้ ถึงระบบ
คอมพวิ เตอร์และนาไปเปิ ดเผย
บทลงโทษ

• กรณีไม่เกิดความเสียหาย: จาคุก 1-7 ปี และปรับ 2 หม่ืน – 1.4 แสนบาท
• กรณีเกิดความเสียหาย: จาคุก 1-10 ปี และปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท
• กรณีเป็นเหตใุ หผ้ อู้ ื่นถึงแก่ความตาย: จาคุก 5-20 ปี และปรับ 1 แสน – 4 แสนบาท
• 5. จำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดคำส่ังเพ่ือนำไปใช้กระทำควำมผดิ (มำตรำ 13)
• กรณีทาเพอื่ เป็นเครื่องมือในการกระทาความผดิ ทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 5-11 (หรือขอ้ 1-3 ในบทความน้ี) ตอ้ งจาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไมเ่ กิน 2 หม่ืนบาท

หรือท้งั จาท้งั ปรับ หากมีผนู้ าไปใชก้ ระทาความผดิ ผจู้ าหน่ายหรือผเู้ ผยแพร่ตอ้ งรับผดิ ชอบร่วมดว้ ย

• กรณีทาเพอื่ เป็นเครื่องมือในการกระทาความผดิ ทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 12 ตอ้ งจาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไมเ่ กิน 4 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ หากมีผนู้ าไปใช้

กระทาความผดิ ผจู้ าหน่ายหรือผเู้ ผยแพร่ตอ้ งรับผดิ ชอบร่วมดว้ ย

5. จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาส่ังเพ่อื นาไปใช้กระทาความผดิ (มาตรา 13)

กรณีทาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกระทาความผดิ ทางคอมพวิ เตอร์ตามมาตรา 5-11 (หรือขอ้ 1-3 ในบทความน้ี)
ตอ้ งจาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ หากมีผนู้ าไปใชก้ ระทาความผิด ผจู้ าหน่ายหรือผู้
เผยแพร่ตอ้ งรับผดิ ชอบร่วมดว้ ย กรณีทาเพอ่ื เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดทางคอมพวิ เตอร์ มาตรา 12 ตอ้ ง
จาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หม่ืนบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ หากมีผนู้ าไปใชก้ ระทาความผิด ผจู้ าหน่ายหรือผู้
เผยแพร่ตอ้ งรับผดิ ชอบร่วมดว้ ย

6. นาข้อมูลท่ีผดิ พ.ร.บ.เข้าสู่ระบบคอมพวิ เตอร์ (มาตรา 14)

• ในความผดิ มาตรา 14 จะระบุโทษการนาขอ้ มูลที่เปิ ดพ.ร.บ.เขา้ สู่ระบบคอมพวิ เตอร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ความผดิ ดว้ ยกนั คือ
• โพสตข์ อ้ มูลปลอม ทุจริต หลอกลวง (อยา่ งเช่น ข่าวปลอม โฆษณาธุรกิจลูกโซ่ท่ีหลอกลวงเอาเงินลูกคา้ และไมม่ ีการส่งมอบของใหจ้ ริงๆ เป็นตน้ )
• โพสตข์ อ้ มูลความผดิ เก่ียวกบั ความมงั่ คงปลอดภยั
• โพสตข์ อ้ มู+ลความผดิ เก่ียวกบั ความมน่ั คง ก่อการร้าย
• โพสตข์ อ้ มูลลามก ที่ประชาชนเขา้ ถึงได้
• เผยแพร่ ส่งต่อขอ้ มูล ท่ีรู้แลว้ วา่ ผดิ (อยา่ งเช่น กด Share ขอ้ มูลท่ีมีเน้ือหาเขา้ ขา่ ยความผดิ พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ก็มีความผดิ คะ่ )

บทลงโทษ

• หากเป็นการกระทาที่ส่งผลถึงประชาชน ตอ้ งไดร้ ับโทษจาคุกไมเ่ กิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ และหากเป็นกรณีที่เป็นการกระทาที่

ส่งผลต่อบุคลใดบุคคลหน่ึง ตอ้ งไดร้ ับโทษจาคุกไมเ่ กิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือท้งั จาท้งั ปรับ (แต่ในกรณีอยา่ งหลงั น้ีสามารถยอมความกนั ได)้

7. ให้ความร่วมมือ ยนิ ยอม รู้เหน็ เป็ นใจกับผู้ร่วมกระทาความผิด (มาตรา 15)

กรณีน้ีถา้ เทียบใหเ้ ห็นภาพชดั ๆ กเ็ ช่น เพจตา่ งๆ ท่ีเปิ ดใหม้ ีการแสดงความคิดเห็น แลว้ มีความคิดเห็นท่ีมีเน้ือหาผดิ กฎหมายกม็ ี
ความผดิ ค่ะ แตถ่ า้ หากแอดมินเพจตรวจสอบแลว้ พบเจอ และลบออก จะถือวา่ เป็นผทู้ ่ีพน้ ความผดิ
บทลงโทษ
แต่ถา้ ไมย่ อมลบออกตอ้ งไดร้ ับโทษ ถือวา่ เป็นผกู้ ระทาความผดิ ตามมาตร 14 ตอ้ งไดร้ ับโทษเช่นเดียวกนั ผโู้ พสต์ หรือแสดงความ
คิดเห็นทางออนไลน์ แต่ถา้ ผดู้ ูแลระบบพิสูจน์ไดว้ า่ ตนไดป้ ฏิบตั ิตามข้นั ตอนการแจง้ เตือนแลว้ ไม่ตอ้ งรับโทษ

8. ตดั ต่อ เตมิ หรือดดั แปลงภาพ (มาตรา 16)

ความผดิ ขอ้ น้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ หลกั คือ

• การโพสตภ์ าพของผอู้ ่ืนท่ีเกิดจากการสร้าง ตดั ต่อ หรือดดั แปลง ท่ีน่าจะทาใหผ้ อู้ ่ืนน้นั เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชงั อยา่ งเช่น

กรณีที่เอาภาพดาราไปตดั ต่อ และตกแต่งเร่ืองข้ึนมา จนทาใหบ้ ุคคลน้นั เกิดความเสียหาย กถ็ ือวา่ มีความผดิ ตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์คะ่

• การโพสตภ์ าพผเู้ สียชีวติ หากเป็นการโพสตท์ ่ีทาใหบ้ ิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผตู้ ายเสียชื่อเสียง ถกู ดูหม่ินเกลียดชงั หรือ

ไดร้ ับความอบั อาย
บทลงโทษ

• หากทาผดิ ตามน้ี ตอ้ งไดร้ ับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไมเ่ กิน 2 แสนบาท

สรุป

• พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ พ.ศ. 2560 หรือฉบบั ท่ี 2 ปัจจุบนั มีผลบงั คบั ใชแ้ ลว้ ถา้ เราเป็นคนหน่ึงที่คลุกคลีกบั การใช้

งานคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต กค็ วรจะรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.น้ีไวค้ ่ะ เพราะเราจะไดไ้ ม่เผลอไปทาความผดิ อยา่ ง
นอ้ ยๆ ตอ้ งระวงั 8 ประเดน็ ที่เราไดเ้ ขียนเอาไวเ้ ลยค่ะ อีกท้งั การมีพ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ข้ึนมา กถ็ ือวา่ เป็นการควบคุม
การใชง้ านคอมพิวเตอร์ในระดบั หน่ึง และในทางหน่ึงกช็ ่วยคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของผใู้ ชง้ านดว้ ย


Click to View FlipBook Version