The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fah Seefah, 2021-04-01 02:42:33

45วินาที ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณ

45_second
ดอน เฟียล์ล่า

Keywords: การตลาดเคลือข่าย

9 เหตุผล ทำธุรกิจนอกเวลำงำนปกติ และ

เรมิ่ ต้นเป็นเจำ้ ของชีวติ ตนเองเสียที

1. ลา้ งหนส้ี ิน
2. มีเวลาใหค้ รอบครวั มากขึ้น
3. เพ่มิ เงินสะสมไว้ใช้หลงั เกษยี ณ
4. หยดุ พกั รอ้ นไดบ้ ่อยข้นึ และมากวนั กว่าเกา่
5. อนุ่ ใจกวา่ เดมิ หากบังเอิญโชครา้ ยประสบอุบัตเิ หตทุ างการเงิน
6. หมดภาระคา่ ผอ่ นบ้านเรว็ ขึ้น
7. ไดอ้ ยบู่ ้านเป็นคณุ แมเ่ ต็มเวลา หรอื ไดอ้ ยู่บา้ นเตม็ เวลาทง้ั คุณ

พอ่ และคณุ แม่
8. รับรายไดเ้ พ่ิมพิเศษเพอ่ื รถ บ้านในฝัน หรือจะเต็มเหนีย่ วกับ

อะไรก็ได้
9. เพลิดเพลินไปกับเงินฝากสะสมทรพั ย์ที่ได้รบั ค่าลดหย่อนภาษี

เวลำ เงนิ สุขภำพแข็งแรง คณุ จะมคี รบทัง้ 3 สิ่งนีไ้ ด้อย่ำงไร?

-I-

บญุ กศุ ลใดอันเกิดจากหนงั สือเล่มนี้
ข้าพเจ้าขออทุ ิศให้แดค่ ุณแม่

นางเซี่ยมเงก็ แซ่กัว (จักรวิชย์ธารง)

คุณอยำกจะ ใส่อะไร เข้ำไป
ใน ‘วันเวลำ’ ของคณุ ?

คณุ เคยคดิ ไหมวำ่ ... ชีวติ เป็นของคณุ ?

แลว้ คณุ เป็นเจำ้ ของชีวติ ของคณุ ... มำกแคไ่ หน?

เม่ือท่านหักเวลาท่ีท่านใช้นอน ใช้เดินทางไปทางาน ใช้ทางานและอื่นๆ
อีกที่ท่านจาเป็นต้องทาในแต่ละวันและในทุกๆ วันของชีวิตท่าน คนส่วน
ใหญ่จะมีเวลาเหลอื ไมม่ ากเกนิ 1-2 ชัว่ โมงในแต่ละวนั เพอื่ ใชท้ าส่งิ ทีพ่ วกเขา
อยากจะทา และยังมีคาถามอีกว่าพวกเขามีเงินมากพอไหมที่จะทา?

มีวิธีการหนึ่งซ่ึงคุณสามารถเรียนรู้ได้ว่า ‘ทาอย่างไร’ จึงจะได้ ‘เป็น
เจ้าของชีวิตตนเองมากขึ้น’ โดยการทาธุรกิจนอกเวลางานประจา และด้วย
ระบบท่ีใช้งานได้ง่าย ใครๆ ก็สามารถทางานด้วยระบบน้ีได้ คุณไม่ต้องเปน็
นักขาย และสว่ นทดี่ ีท่ีสุดของระบบนี้กค็ อื มันไมร่ บกวนงานปกติของคุณเลย

เก็บเกีย่ วดอกผลรำยได้ จำกกำรทำตลำดตำมสไตลท์ คี่ ุณชอบ!
Res-idIIuIal- Income / Passive Income

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ท่านใช้เวลาอ่านข้อความข้างต้นกี่วินาที? ดอน เฟียล์ล่า ผู้เขียนหนังสือสุด

น่าทึ่งเล่มน้ี เรียกข้อความดังกล่าวว่า กำรนำเสนอ 45 วินำที และด้วย

เหตุผลท่ียากจะโตแ้ ย้ง ทาให้เรามนั่ ใจและพูดได้เต็มปากว่า ข้อความ 45 วินาที สั้นๆ
นี้จะ

เปล่ียนชีวิตคณุ

ทาไมเราจึงม่ันใจมาก? ท่านอาจจะมีคาถาม ใช่ มันชวนให้ฉงนคลางแคลง
ใจ และท่านควรไดร้ ับคาตอบทีช่ ดั เจน กอ่ นจบบทท่ี 5 ของหนงั สอื เลม่ น้ี เราเชอ่ื ว่าขอ้
สงสัยและคาถามต่างๆ ของท่านจะละลายหายไป อย่าว่าอย่างนั้นอย่างน้ีเลย จริงๆ
แล้ว เรามั่นใจถึงขนาดว่า เมื่อท่านเข้าใจเหตุผลท่ีมันเป็นไปได้ ท่านจะอยากแบ่งปัน
ความมัน่ ใจนีก้ ับคนอื่นๆ !

ทา่ นจะรสู้ ึกได้วา่
หนังสอื เลม่ น้กี าลังท้าทายทา่ น ด้วยคาถามที่จะส่งอทิ ธพิ ลตอ่ ชวี ิตของทา่ น

ชีวิตเป็นของคณุ ...ใช่ไหม?
คุณเป็นเจ้ำของชีวิตตวั เอง...มำกแคไ่ หน?

ในความเป็นจริงก็คือ คนส่วนมากไม่ได้กาลังเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ชีวิต
ของคนโดยมากถูกจองจาโดยงานๆ หน่ึง หรือด้วยภาระหนา้ ทีต่ ่างๆ งานซึ่งกัดกินเอา
เวลาของพวกเขาไปเกอื บหมด แตก่ ลบั เตมิ เงนิ ใสก่ ระเป๋าใหพ้ วกเขาได้ไม่มากนกั

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 4

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลย่ี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

มีอีกหนทางหน่ึงให้ท่านเลือกเดิน หนทางหน่ึงซึ่งสามารถนาพาท่านเข้าสู่
อสิ รภาพทางการเงนิ ท่านจะไดอ้ ่านเกี่ยวกบั หนทางทว่ี ่านั้นในหนังสือเลม่ นี้ “อสิ รภาพ
ทางการเงิน” หมายถึงอะไร? ความหมายของมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
สาหรับบางคนมนั หมายถึงร่ารวยมีเงินทองมากมาย แต่สาหรับคนปกติโดยทั่วไปแลว้
อิสรภาพทางการเงินมักจะหมายถึง “มีเวลาอิสระ” เป็นของตัวเอง –ท่านกาลงั เลือก
เองว่าในแต่ละวัน ท่านจะทากิจกรรมใดบ้าง ซึ่งจะเติมเต็มความสุขอ่ิมเอมใจให้กับ
ท่านและคนท่ที า่ นรัก

น่ันคือความหมายของคาวา่ “เป็นเจำ้ ของชีวติ ตนเอง”

พลังทวคี ณู

แล้ว “หนทางซ่ึงจะนาพาคณุ ไปอยู่ ณ ท่ีที่คุณสามารถเป็นผู้กาหนดชีวิต
ของคุณได้จรงิ ๆ” อย่างที่กล่าวไปนน้ั มีด้วยหรือ มันมนี ามว่า การตลาดเครอื ขา่ ย หรอื
M L M การตลาดเครอื ข่ายคอื วิถที างหน่งึ เพือ่ ใชส้ รา้ งสายธารรายได้ไร้ขดี จากัด ดว้ ย
การเรมิ่ ตน้ เพียงเลก็ นอ้ ย มนั เปิดรบั ทกุ คน ไมว่ ่าจะเปน็ ผู้ชาย ผูห้ ญิง และไมส่ าคญั ด้วย
ว่าคณุ จะอายเุ ท่าไร มกี ารศึกษาอะไร หรือฐานะทางการเงนิ ของคณุ จะเป็นอย่างไร

พึงระวงั ท่านอาจจะมีความคดิ ความเหน็ เก่ยี วกบั การตลาดเครือขา่ ยมากอ่ น
หน้านี้ คนมากมายมีความคิดเห็นเก่ียวกับมัน ความคิดเห็นต่างๆ อาจจะมาจาก
ประสบการณ์ตรงของทา่ น หรอื อาจจะมาจากการทท่ี ่านเคยได้ยินไดฟ้ ังคนอืน่ ๆ พูดถงึ
มัน

โปรดเมตตาตวั ท่านเอง ขอให้ท่านพกั วางความคิดเหน็ ทีท่ ่านเคยมี ลืมมันไป
กอ่ นในขณะท่ีทา่ นกาลงั อ่านหนงั สือเล่มนี้

DON FAILLA นักกำรตลำดเครอื ขำ่ ย ระดับตำนำน 5

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ดอน เฟียลล์ า่ มกั จะกล่าววา่ :

“100% ของคนท่ีไมไ่ ด้อยใู่ นการตลาดเครอื ข่าย เพราะพวกเขาไม่เข้าใจ
การตลาดเครือข่าย และยังมีอีก 90% ของคนท่ีอยู่ในนี้แล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจ
การตลาดเครือขา่ ย”

แล้วคาถามหน่ึงก็ผุดขึ้นมา: “การตลาดหลายช้ัน/การตลาดเครือข่ายคือ
อะไร?” ในบทถัดไป ดอน จะตอบคาถามน้ีอย่างหมดเปลือก แต่ตอนน้ีขอให้เข้าใจ
ตรงกันก่อนว่า การตลาดหลายชั้น (MLM) และการตลาดเครือข่าย (Network
Marketing) เปน็ คาทมี่ ีความหมายเดียวกนั

ห นังสื อเ ล่ ม น้ีจ ะ ให้ โ อกา ส ท่า นไ ด้ เ ข้า ใจ ค วา ม เ ป็น ไ ปไ ด้ ขอ งก า ร ต ล า ด
เครือข่ายด้วยวิธคี ดิ ใหม่ทัง้ หมด ทาไม “วิธคี ดิ ใหมท่ ้งั หมด” ที่ว่านีจ้ งึ สาคญั ? เพราะว่า
การตลาดเครือข่ายเป็นโอกาสที่เรียกได้ว่าเกือบจะยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
เท่าท่ีโลกกลมๆ ใบน้ีมี เพื่อใช้สร้างเน้ือสร้างตัว สร้างฐานะทางการเงิน –โอกาสที่ดี
ทส่ี ดุ ของคุณ ลงทา้ ยคณุ จะไดใ้ ชช้ วี ิตตามแบบฉบับของคณุ เอง

ใครควรอำ่ นหนงั สอื สดุ นำ่ ท่งึ เล่มนี้

หนงั สอื การนาเสนอ 45 วินาที ซง่ึ จะเปลีย่ นชวี ติ คุณ เปน็ ค่มู อื ช้ีแนะนักสร้าง
เครือข่ายให้เข้าใจวิธีสร้างความมั่งค่ังย่ังยืน สมมติว่าท่านเพ่ิงพบกับการนาเสนอ 45
วนิ าที ทา่ นกาลัง “สังเกตการณ์” ทา่ นยงั ตัดสินใจไม่ไดว้ ่าเส้นทางนเ้ี หมาะสาหรับทา่ น
หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นทาไมท่านจึงไม่ อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อน แล้วท่านจะตัดสินใจได้
เลยวา่ ทา่ นอยากจะเดินทางสรา้ งความรา่ รวยมั่นคงในการตลาดเครือขา่ ยหรอื ไม?่

คาตอบอยู่ตรงน้ี: ท่านสามารถเห็นภาพในใจของท่านไดอ้ ย่างชัดเจนไหมวา่
ท่านจาเปน็ ตอ้ งมอี ะไรบา้ ง เพือ่ เปน็ เจา้ ของชวี ิตตนเอง

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 6

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลย่ี นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

ขอใหค้ ิดว่าหนังสือเลม่ นเี้ ป็นเรื่องราวการเดนิ ทางสูอ่ ิสรภาพรปู แบบใดก็ได้ท่ี
ท่านปรารถนา เป็นชีวิตทีท่ า่ นตอ้ งการ และตวั ท่านเองคอื วรี บุรุษหรอื วรี สตรผี ้พู ิชิตชัย
ชนะ คิดถึงตัวท่านเอง ว่ากาลังนาสิ่งที่ดอน & แนนซี่ เฟียล์ล่าสอนไว้ไปประยุกต์ใช้
แล้วท่านจะพบว่าไม่มีอะไรเลยที่ท่านจะทาไม่ได้ มันไม่สาคัญด้วยว่าท่านเป็นคน
ประเภทไหน ท่านเกง่ อะไร หรอื ทา่ นเรียนจบอะไรมา

ถ้าท่านเพิ่งเข้ามาทา และท่านเริ่มเหน็ ถงึ ศักยภาพของการตลาดเครอื ข่ายท่ี
ยอมให้ท่านได้ควบคุมชีวิตของท่านเอง หนังสือเล่มนี้เกิดมาเพ่ือท่าน มันเป็นวิธีท่ีดี
ที่สุดและทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเรียนรู้ว่าการตลาดเครือข่ายเก่ียวข้องกับ
อะไรบา้ ง และจะออกสตาร์ทอยา่ งถูกทศิ ทางอย่างไร

ดอนและแนนซี่ รู้ดีว่าเวลาของท่านมีค่ามาก ท้ายที่สุดแล้ว ‘วันเวลา’
อาจจะเป็นเหตุผลหลักท่ีทาให้ท่านตัดสินใจได้ว่า ท่านจาเป็นต้องเป็นเจ้าของชีวิต
ตนเอง “คู่มือช้ีแนะ” สั้นๆ น้ีจะพาท่านเข้าใจประเด็นต่างๆ อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น
ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีแนะนาให้คนอ่ืนๆ ทาธุรกิจนี้เป็น ด้วยวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว
เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ

The Napkin Presentations

ดอน เฟียล์ล่า ได้เก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆ พัฒนาความรู้ ซ่ึงเขาตั้งชื่อไว้ว่า
“การนาเสนอบนกระดาษเช็ดปาก” บทฝกึ สอนเหลา่ นถ้ี กู นาเสนอด้วยภาพและภาษา
ง่ายๆ กระชบั ตรงประเดน็ มนั เปน็ เครอ่ื งมอื ใหก้ ารศึกษาชนั้ เย่ียม อุทศิ ให้แกน่ ักสร้าง
เครอื ขา่ ยทกุ คน

บทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปากท้ัง 10 บท 4 บทฝึกสอนแรก
จาเป็นอย่างยิง่ เม่อื ใดท่ีทา่ นเรมิ่ สรา้ งองค์กรการตลาดเครือข่าย และเริ่มตน้ ฝึกฝนคน
ถ้าท่านไม่มีเวลาให้กับบทฝึกสอนท้ังหมด อย่างน้อยขอให้เร่ิมท่ีบทฝึกสอนการ

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 7

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

นาเสนอบนกระดาษเช็ดปาก #1 และ #2 (ในบทที่ 2 และ 3) เม่ือท่านได้ฝึกฝนบท
ฝึกสอนเหลา่ นีแ้ ลว้ ทา่ นจะสามารถแสดงมนั ให้กับใครกไ็ ด้ ทา่ นอาจจะใชเ้ วลาแคเ่ พียง
5-10 นาที น่ันก็อยู่ท่ีว่าท่านจะใส่รายละเอียดลงไปมากน้อยแค่ไหน หรือง่ายๆ ท่าน
แคใ่ ห้พวกเขายืมหนงั สือเลม่ น้กี ็ได้

เปิ ดใจ พกั วำงควำมคิดเดมิ ทำควำมเขำ้ ใจ
อนญุ ำตให้ควำมรำ่ รวยมนั่ คงไดเ้ ขำ้ มำอยูใ่ นชีวติ ของคุณ

ขอให้ท่านวางอคติของท่านลงก่อน เปิดใจท่านให้กว้างมากข้ึน ในขณะท่ี
ท่านกาลังอ่านหนังสอื ท่ีดูธรรมดา แต่ ‘ไม่ธรรมดา’ เล่มน้ี ถ้าท่านวางอคตลิ ง แล้วทา
ใจเปน็ กลาง ท่านกาลงั ยอมใหว้ ธิ ีคดิ ใหมๆ่ ไดเ้ ข้ามา ทา่ นกาลังยอมใหค้ วามม่ังมีศรีสุข
ได้เกิดข้ึนและเปน็ ไปได้ในชีวติ ของทา่ นและของคนเหล่านั้นท่ที า่ นหว่ งใย

เรากาลังหมายถึงอะไร เมื่อพูดกันถึง “ความม่ังคั่งย่ังยืน”? ขอให้ลอง
พิจารณาอย่างไม่ลาเอียง ลองคิดดูว่าอุตสาหกรรมการตลาดเครือข่ายมียอดขายท่ัว
โลกมากกว่า $166 พันล้านเหรียญ* (ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) น่ันเท่ากับขนาด
เศรษฐกิจของประเทศเล็กๆ ประเทศหน่ึงเลยทีเดียว และมันยังคงเติบโตอย่างเสถยี ร
ต่อเนื่องปีแล้วปีเล่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่โรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้เขียนหนังสือขายดี Best
Selling “Rich Dad Poor Dad –พอ่ รวยสอนลูก” จะเรียกการตลาดเครือข่ายวา่ เป็น
“The Perfect Business –ธุรกิจสมบรู ณแ์ บบ”

ความร่ารวยมั่นคงไม่ใช่จะสร้างกันได้ง่ายๆ และก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆ มันจะเกิด
ขึ้นมาเองชวั่ ข้ามคืน แต่มันก็ ‘ไมใ่ ชง่ านยาก’ มี 2 ปัจจยั สาคญั ที่ท่านจาเป็นตอ้ งมีเพื่อ
ชีวิตของท่าน ปัจจัยแรกท่านจาเป็นต้อง มีความเข้าใจ และปัจจัยที่สอง ท่าน
จาเป็นต้อง มีความอดทน อย่าถอดใจล้มเลิกไปกอ่ น ความอดทนคือส่วนท่ีท่านตอ้ ง

*ADSnoOnuNorucFenA:cIeLDmLAierenctt, Selling Association 2012THGE lWobOaRlLDD’SirBecEtST-SSeEllLinLIgNGStatis8tics
June 11, 2013 #1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ทา มันขึน้ อยู่ทที่ า่ นคนเดยี ว สว่ นความเขา้ ใจคือสิง่ ที่ทา่ นจะได้รบั จากการอ่านหนังสือ
การนาเสนอ 45 วนิ าที ซงึ่ จะเปลีย่ นชวี ิตคุณ

ลงมือทำ คือกญุ แจเปิ ดสคู่ วำมสำเร็จ

ในช่วงต้นของชีวิต ท่านใช้เวลาเป็นพันๆ ช่ัวโมงเข้าห้องเรียน กาลังเรียนรู้
ทุกๆ สิ่งท่ีท่านควรรู้ ในความเป็นจริงทุกวันน้ี ท่านได้ใช้ความรู้เหล่านั้นมากแค่ไหน?
20%...? 10%...? 2%…?

หนงั สอื ท่ที ่านกาลงั ถืออยู่ในมือนี้เปน็ การศึกษาท่ีแตกต่างไปจากทีท่ ่านเคยรู้
มา น่ีไมใ่ ช่หนงั สือภาคทฤษฎี มนั เป็นหนังสือนาทางภาคปฏบิ ัตจิ ริง มันจะสอนว่าท่าน
จะเป็นเจ้าของชีวิตตนเองได้อย่างไร ท่านสามารถพลิกแพลงนามันไปประยุกต์ใช้ทา
เงินได้ 100% บนโลกแหง่ ความจรงิ และท่านจะเริม่ เหน็ ผลลัพธ์ภายในไม่กีเ่ ดอื น หรือ
อาจจะเร็วกวา่ นั้น

เม่ือท่านอ่านหนังสือเล่มน้ี ท่านกาลังเรียนรู้ว่าท่านจะต้องทาอะไร เพ่ือทา
ใหต้ ัวทา่ นเองสามารถมีชีวติ อสิ ระ ท่านจะได้พบรายละเอยี ดท่จี ะช้ีแนะทา่ นวา่ ทา่ นจะ
สร้างองค์กรการตลาดเครือข่ายของท่านเองอย่างไร ให้ประสบความสาเร็จร่ารวย
มน่ั คง ดว้ ยวธิ ที ี่ดีกวา่ วนั เก่าๆ

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครอื ข่ำย ระดับตำนำน 9

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ไดค้ รูดี มชี ยั ไปกวำ่ คร่งึ

หากจะพูดกันถงึ การเรยี นรู้ภาคทฤษฎี มนั ไมส่ าคญั วา่ ทา่ นจะรู้จกั ทฤษฎีน้ัน
มาจากใคร พวกเขาอาจจะเคยอ่านหนังสอื มามากกว่าท่านแค่ไม่กี่เลม่ ก็ได้ แต่เมื่อพูด
ถึงการสร้างความม่ังคั่งย่ังยืน ความร่ารวยมั่นคง ความม่ังมีศรีสุข มันสาคัญมากๆ
วา่ ทา่ นเลอื กครูคนไหนให้มาสอนทา่ น

ดอน เฟียล์ล่า และภรรยา แนนซ่ี เฟียล์ล่า เธอเป็นแรงบันดาลใจให้เขา
เสมอมา ทง้ั คู่สอนสง่ิ ต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของพวกเขา ดอน & แนนซี่ เฟยี ล์ลา่
โด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางท่ัวโลกในฐานะ Business Trainer ด้วยยอดขาย
หนังสือกว่า 6 ล้านเล่ม เหตุผลท่ีเขาทั้งคู่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับก็เพราะว่าส่ิงท่ีพวก
เขาสอนไว้ มันใช้ได้ผล และเหตผุ ลที่มันได้ผลก็เพราะว่า มันถูกทดสอบและถูกพิสูจน์
ทกุ ๆ ข้นั ตอนมาก่อนทม่ี ันจะถูกนาไปสอน

ดอน & แนนซี่ ได้สร้างองค์กรการตลาดเครือข่ายของพวกเขาเองซึ่งมีขนาด
กว่า 800,000 คน นั่นถือเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกับขนาด
ปกติทั่วไปของคนอน่ื ๆ และ 90% ของเครือขา่ ยผู้บรโิ ภคนนั้ มาจากดาวน์ไลน์ติดตวั 4
คนแรก ที่พวกเขาเร่ิมต้นทางานด้วย ดอน & แนนซี่ ได้สร้างอิสรภาพทางการเงิน
ท้ังหมดนั้นข้ึนมา เขาทั้งคู่สอนเพราะพวกเขารกั งานนี้ ไมใ่ ช่เพราะว่าพวกเขาจาใจทา

ยงิ่ กวา่ น้นั เขาทั้งคู่ยังไดน้ าพาคนอื่นๆ อีกจานวนมากมายนบั ไม่ถ้วน เดินไป
บนเส้นทางเดียวกันสู่อิสรภาพ ความมั่นคง และไดม้ ีชีวิตอิสระตามแบบฉบับของพวก
เขาเอง

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 10

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

หวั ใจสนกุ สนำน ชีวติ เป็นอิสระ!

หนังสือ การนาเสนอ 45 วินาที สามารถเปล่ียนแปลงชวี ิตของคุณได้จรงิ
มันเป็นหนังสือที่อ่านเพลินเจริญใจ ขอให้ท่านสนุกร่ืนรมย์กับการเดินทางคร้ังน้ี และ
เมื่อท่านอ่านจบแล้ว ขอให้ถามตวั ท่านเองคาถามเดียว “ฉันพร้อมจะเป็นเจ้าของชวี ติ
ตัวเองรึยัง?” ถา้ คาตอบคอื “ฉนั พร้อมแลว้ ” กไ็ ม่มีอะไรให้ต้องลังเลใจอกี ต่อไป ลงมอื
ทาและจงอดทน เพื่อเปล่ียนความฝนั ใดๆ ก็ตามของท่านใหก้ ลายเป็นความจรงิ

ส่ิงแรกที่ท่านจะต้องลงมอื ทานะหรือ? ไม่ยากเลย? ขอให้ท่านกลับไปพูดคุย
กับผทู้ ีม่ อบหนังสอื เล่มน้ีให้แกท่ ่าน

ทุกเสน้ ทำงสู่ควำมสำเร็จมีจุ ดเรมิ่ ตน้ ท่ี ...ก้ำวแรก

เป็นกันเอง สบายๆ ขอให้คุณกลับไปพูดคุยกับผู้ที่แนะนาให้คุณได้
รู้จักกับหนังสือเลม่ นี้ เขา/เธอมีความสุขที่จะได้พาคุณเริม่ ต้นเดินทางสูช่ ีวติ
อสิ ระในแบบของคุณ

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือข่ำย ระดับตำนำน 11

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

THE 45 SECOND PRESENTATION
That Will Change YOUR LIFE

30th ANNIVERSARY EDITION

DON FAILLA

The World's Best-Selling

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 12

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

“เรยี นรทู้ จี่ ะถามคาถาม”

แนนซ่ี & ดอน เฟยี ลล์ า่

นกั สรา้ งเครอื ขา่ ย ระดบั ตานาน

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดบั ตำนำน 13

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

การนาเสนอ 45 วินาที

ซง่ึ จะเปล่ียนชีวิตคณุ

ฉบบั ครบรอบ 30 ปี
ดอน เฟยี ลล์ า่

สรำ้ งควำมรำ่ รวยมัน่ คง ดว้ ยวธิ ที ่ีดกี ว่ำวนั เกำ่ ๆ

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 14

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE
(30th ANNIVERSARY EDITION)

การนาเสนอ 45 วนิ าที ซง่ึ จะเปลย่ี นชวี ติ คุณ (ฉบบั ครบรอบ 30 ปี)

เขยี น ดอน เฟียลล์ า่
จดั พมิ พโ์ ดย พรนภา จกั รวชิ ยธ์ ารง

ขอ้ มลู ทางบรรณานุกรมของสานักหอสมดุ แหง่ ชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

เฟียลล์ า่ , ดอน.
การนาเสนอ 45 วนิ าที ซงึ่ จะเปลย่ี นชวี ติ คณุ (ฉบับครบรอบ 30 ปี ).-- พมิ พค์ รัง้ ท่ี 2.--

กรงุ เทพฯ : มสิ เตอรก์ อ๊ ปปี้ (ประเทศไทย), 2557.
192 หนา้ .

1. ธรุ กจิ --การตลาด. 2. การจัดการตลาด. I. พรนภา จักรวชิ ยธ์ ารง, ผเู ้ แปล. II. ชอ่ื
เรอ่ื ง.

658.8
ISBN 978-616-374-663-4

Translation Copyright  2009, 2011, 2014 by Pornnapa Jakwichtamrong. All
rights reserved. Authorized translation from the English language edition
published by Don Failla. No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including
photocopying, recording or by any information storage and retrieval systems,
without permission in writing from the publisher.

Original English Language Title: THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL
CHANGE YOUR LIFE (30th Anniversary EDITION) by Don Failla, Copyright
 1984, 2003, 2006, 2010 by Don Failla. All rights reserved.

หนังสอื เล่มนแ้ี ปลและพิมพ์โดยไดร้ ับอนุญาตจากเจา้ ของลิขสทิ ธ์ิ

DON FAILLA นักกำรตลำดเครือข่ำย ระดับตำนำน 15

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 การคดั ลอก ทาสาเนา ดดั แปลง หรือการ
เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธ์ิ ท้ังในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิตอล ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย หรือในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือ
ทง้ั หมด โดยไม่ไดร้ บั อนุญาต ถอื เป็นการละเมิดลขิ สทิ ธ์ิ

 ผูใ้ ดกระทาการละเมดิ ลขิ สทิ ธ์ิ จะมกี ารดาเนินคดตี ามกฎหมาย ซง่ึ มี
ทง้ั โทษทางอาญาและแพง่

 โทษปรบั ตง้ั แต่ 20,000 บาท ถงึ 200,000 บาท หากเป็นการกระทา
เพ่ือการคา้ มีโทษจาคุกตง้ั แต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรบั ตงั้ แต่
100,000 บาท ถงึ 800,000 บาท หรอื ทง้ั จาทงั้ ปรบั

 หากผูใ้ ดช้เี บาะแสการกระทาละเมดิ ลขิ สทิ ธ์ิงานของ iownmylife-
th.info ได้ จะมรี างวลั นาจบั ให้ 10,000 บาท และจะไดร้ บั ส่วนแบง่
ค่าปรบั ตามคาพพิ ากษาดว้ ย

 สินคา้ ลิขสิทธ์ิ หนังสือ หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ของเฟี ยลล์ ่า ฉบบั
ภาษาไทย มจี าหน่ายและเผยแพร่ท่ี http://www.iownmylife-
th.info และ/หรอื ผูจ้ ดั จาหน่ายทไ่ี ดร้ บั อนุญาตแลว้ เทา่ นนั้

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 16

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง
8
สาร ับญ ชีวติ เป็นของคณุ ... ใช่ไหม? 17
คานา 20
บทที่ 1 ทาความเข้าใจการตลาดเครอื ข่าย
MLM คืออะไร และอะไรที่ไมใ่ ช่

TABLE OF CONTENT “10 NAPKIN PRESENTATIONS” 33
บทท่ี 2 NK#1 สองคณู สองเป็นสี่ 40
บทที่ 3 NK#2 อาการล้มเหลวของนักขาย 47
บทที่ 4 NK#3 สส่ี ่งิ ท่ที า่ นจาเป็นต้องทา 58
บทที่ 5 NK#4 ขดุ ใหล้ ึกถงึ ช้ันหนิ 64
บทท่ี 6 NK#5 เรอื ในทะเล 73
บทที่ 7 NK#6 การเชิญบุคคลที่สาม 78
บทที่ 8 NK#7 ใส่เวลาของทา่ นไว้ทใ่ี ด 80
บทท่ี 9 NK#8 นักย่างเนือ้ สเตก็ ขายสเต็กเน้ือย่าง 84
บทที่ 10 NK#9 แรงกระตุ้นและทศั นคติ 93
บทท่ี 11 NK#10 ห้าเหล่ยี มแหง่ การเตบิ โต

บทที่ 12 กลบั ไปเรยี นหนงั สอื 96
บทท่ี 13 เลน่ กบั ตวั เลขเพ่อื ทาคะแนน 105

DON FAILLA นักกำรตลำดเครอื ข่ำย ระดับตำนำน 17

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

สาร ับญ บทที่ 14 งานพบปะฝึก/หดั ทาธรุ กจิ 112
Vs. การจดั ประชุมโอกาสทางธุรกจิ ประจาสปั ดาห์
119
บทท่ี 15 ประโยคสาคญั และการตอบขอ้ โตแ้ ยง้ 128
บทที่ 16 ทาไม 90% ของประชากร
135
จึงควรอยูใ่ นการตลาดเครอื ขา่ ย 147
บทที่ 17 วสิ ยั ทัศน์ตน้ กาเนิดชีวติ อสิ ระ และความเปน็ ผู้นา
บทที่ 18 ปลอ่ ยใหเ้ ครือ่ งมือต่างๆ ทางานแทนท่าน 162

ภาคผนวก ก.
วิธใี ชเ้ ข็มกลัด “OWN YOUR LIFE” และตวั ชว่ ยอื่นๆ

TABLE OF CONTENT ภาคผนวก ข. 167
การสร้างธุรกิจเครอื ขา่ ยใหป้ ระสบผลสาเร็จ... 172
ด้วยวธิ ที ส่ี นกุ รวดเรว็

ภาคผนวก ค.
สว่ นจดั แสดงอัญมณีทางความคดิ กุญแจความคิดหลัก
และวลเี บาสมองของ ดอน & แนนซ่ี เฟยี ล์ลา่

ปรชั ญาของ ดอน & แนนซี่ เฟียลล์ า่

เล่าประสบการณ์

คณุ คอื นกั การตลาดเครอื ขา่ ย ระดับตานาน

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 18

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

คำนำ

การนาเสนอ 45-วินาที คือท้ังหมดท่ีคนคนหน่ึงจาเป็นต้องรู้ เพื่อเร่ิมต้น
สรา้ งองค์กรขนาดใหญ่ ในความเปน็ จริง หากใครสกั คนไมส่ ามารถนาเสนอไดอ้ ย่างใน
หนังสือเลม่ นี้ พวกเขากส็ ามารถอ่านหนังสือเลม่ นีใ้ หเ้ พื่อนเขาฟงั ได้

นอกเหนือจากการนาเสนอน้ีแล้ว ท่านไม่จาเป็นต้องรู้อะไรอื่นอีก เม่ือใดท่ี
ท่านตระหนักถึงคุณคา่ และเขา้ ใจจริงๆ ท่านก็จะสามารถแนะนาธุรกจิ น้ีใหก้ ับใครกไ็ ด้
เพราะไมว่ ่าใครก็ตามจะสามารถสร้างธุรกิจน้ีได้แน่นอนถ้าพวกเขาตอ้ งการ ท้ังหมดท่ี
พวกเขาจาเป็นจะต้องมีจริงๆ ก็คือ แรงปรารถนาสักเล็กน้อย เพราะหากปราศจาก
แลว้ ซ่งึ ความปรารถนา ท่านจะไม่ลงมอื สรา้ งส่ิงใดๆ ใหก้ ับชวี ิตท่านเลย

ความลับสาคัญของระบบที่เรากาลังสอนอยู่นี้คือ งดพูด การพูดเป็นศัตรูที่
ร้ายกาจท่ีสุดของท่าน ย่ิงท่านพูดมากเท่าไร ผู้คนก็จะย่ิงคิดว่า พวกเขาไม่สามารถจะ
ทาในส่ิงทีท่ ่านกาลงั ทาอยู่ และย่ิงทา่ นพูดมากเทา่ ไร พวกเขาก็จะยงิ่ คดิ ว่าพวกเขาไม่มี
เวลา จาไวอ้ ยา่ งหนงึ่ วา่ เวลาเปน็ ข้ออ้างอนั ดับ 1 ท่ีผู้คนใช้อา้ งเพ่ือปฏิเสธธุรกิจนี้

DON FAILLA นักกำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 19

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

หลังจากที่เพ่ือนของท่านได้อ่านการนาเสนอ 45 วินาทีเล่มนี้แล้ว พวกเขา
อาจจะมีคาถามมาถามท่าน ขอให้ท่านเพิกเฉยต่อคาถามต่างๆ ถ้าท่านตอบ ท่านแพ้
พวกเขาจะมีอีก 5 คาถาม และคาถามอีกมากมายจะตามมา มันจะไม่จบไม่สิ้น และ
ก่อนท่ีท่านจะรตู้ ัว ท่านก็กาลังโดดไปโน่นข้ามมานี่ม่ัวไปหมด! วิธีง่ายๆ ก็คือตอบพวก
เขาไปว่า พวกเขาจะมีคาถามมากมาย ซึ่งระบบก็ได้ถูกออกแบบไว้แล้ว เพื่อตอบ
คาถามส่วนใหญ่ของพวกเขา ให้พวกเขาอ่านบทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ด
ปาก 4 บทแรก แล้วคอ่ ยให้พวกเขากลบั มาหาทา่ นอกี ครัง้

อย่าได้บอกพวกเขาเชียวว่า “อ่านหนังสือเล่มน้ี” พวกเขาจะวางมันไว้บน
ช้ันหนังสือ และจะกลับมาหยิบมันอีกคร้ังเม่ือถึงเวลาเหมาะๆ บอกพวกเขาว่าให้อา่ น
บทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปากแค่ 4 บทแรกก่อน พวกเขาจะอ่านมัน
ทนั ที และกวา่ 90% จะอา่ นมันจนจบ

หลังจากอ่านหนังสือเล่มน้ีแล้ว พวกเขาก็จะเข้าใจการตลาดเครือข่าย นี่คือ
เร่ืองสาคัญ เพราะเหตุผลอันดับ 1 ที่ผู้คนไม่ทาธุรกิจนี้ก็เพราะว่า พวกเขาไม่เข้า
ใจความเป็นไปได้ของธุรกิจน้ี เม่ือมาถึงตอนน้ีพวกเขาจะเข้าใจการตลาดเครือข่าย
และพวกเขาก็จะพรอ้ มให้ท่านได้นาเสนอพาหนะ ซ่ึงก็คือ บริษัท สินค้า และแผนการ
ตลาด แต่อย่างท่ีผู้เขียนได้บอกไว้แลว้ ว่า สาหรับช่วงออกสตาร์ท ท่านไม่จาเป็นต้องรู้
อะไรมากไปกวา่ การนาเสนอ 45 วินาที แล้วทา่ นจะทาอะไรตอ่ ไปละ่ ?

มาถึง ณ จุดน้ีท่านก็จะใช้เครอ่ื งมอื หรือทีมของท่านให้ออกไปพูดแทนทา่ น
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ โบรชัวร์ ซีดี ดีวีดี จากบริษัทของท่าน ส่วนทีมของท่านก็ได้แก่
อัพไลนส์ งู ขน้ึ ไปตามสายงานที่ท่านเข้ารว่ ม พวกเขาเหล่านน้ั คือผ้อู ุปถมั ภข์ องท่าน

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 20

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

สมมติว่าท่านมีผู้มุ่งหวังคนแรก! นั่นเท่ากับว่า ท่านได้ทาการนาเสนอ 45
วินาทีไปแล้ว และผู้มุ่งหวงั คนนั้นก็ได้อ่านหนงั สือเล่มน้แี ล้วด้วย ท่านเชิญผู้มุ่งหวังคน
นั้นมาพบกับท่านและผู้อุปถัมภ์ของท่านเพื่อรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน บอก
ให้ผู้มุ่งหวังรู้ก่อนที่จะพบกันว่าผู้อุปถัมภ์ของท่านจะเป็นผู้อธิบายธุรกิจน้ีในนามของ
ท่าน

(ประเด็นสาคัญ: ใครจะเปน็ ผจู้ ่ายคา่ อาหารกลางวนั ? ก็ท่านไงละ่ ผู้อุปถัมภ์
ของท่านกาลังทางานให้ท่าน ท่านจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็นสักก่ี
ม้ือ ท่านจึงจะสามารถอธบิ ายธรุ กจิ นไ้ี ดด้ ว้ ยตวั ทา่ นเอง?)

เรามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราในงานสมั มนาที่ประเทศเยอรมัน และพูด
ขึ้นว่า “ไม่ใช่แค่ท่านไม่จาเป็นต้องรู้อะไรเลยในช่วงออกสตาร์ท ท่านยังจะได้กิน
อาหารกลางวันฟรที ุกวัน เม่อื ท่านกาลงั ทางานใหก้ ับดาวนไ์ ลน์ของทา่ น”

ขอให้มีความสุขกบั การทานอาหาร และเฝ้าดธู รุ กิจของทา่ นขยายใหญโ่ ตขน้ึ !

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 21

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

บทท่ี 1

ทาความเขา้ ใจการตลาดเครอื ขา่ ย
MLM คอื อะไร และอะไรทไ่ี มใ่ ช่

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 22

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ทุกคนคงเคยประสบปัญหาทางการเงินกันมาบา้ งแล้วไม่มากก็น้อย อย่างที่
หลายคนเรียกว่า “วิกฤตเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจถดถอย” แต่ในวันน้ีมีอีกทางเลือกหนึ่ง
การตลาดเครอื ขา่ ย เส้นทางทจ่ี ะทาให้คณุ ปลอดภัยทางการเงนิ มากขน้ึ

อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมขายตรง ในขณะท่ีเศรษฐกิจสหรฐั อเมริกาเติบโตท่ี
อัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรมขายตรงกลับเตบิ โตได้ดกี ว่า อยู่ท่ี 5.9 เปอร์เซ็นต์ –
ซึ่งเปน็ การเตบิ โตทดี่ กี วา่ เศรษฐกจิ โดยรวมทั้งหมดถงึ เกอื บ 48 เปอรเ์ ซน็ ต์ ทา่ นจะพบ
ตวั เลขการเตบิ โตทคี่ ล้ายๆ กนั นไี้ ด้ทัว่ โลก

ถ้าท่านกาลังมองหารายได้เสริมความมนั่ คง มองหาอิสรภาพทางการเงินไร้
ขีดจากัด และอยากจะเป็นผู้กาหนดชีวิตอิสระของท่านเอง หากจะเคลื่อนสูงขึ้นอีก
ท่านจาเป็นต้องเรียนรูม้ ากขึ้นเก่ียวกับอตุ สาหกรรมน้ี และเพ่อื ความสาเรจ็ มง่ั คั่งยั่งยืน
ท่านจาเป็นต้อง ‘รู้วิธอี ธิบาย’ ธรุ กจิ นี้ใหผ้ ู้อืน่ เขา้ ใจ

เรามาเร่มิ กนั เลย

การตลาดเครือข่าย หรือการตลาดหลายชั้น เป็น 1 ในหลายๆ วิธี ณ
ปจั จบุ ัน ทบ่ี รษิ ัทต่างๆ ใช้ในการเคล่อื นสินคา้ ไปสผู่ บู้ ริโภค ซง่ึ เตบิ โตเรว็ ท่ีสุดรวมถงึ ยัง
ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดด้วย ก่อนปี 2012 สินค้าและบริการต่างๆ มูลค่าเกือบ 167
พนั ลา้ นเหรยี ญสหรฐั (หรอื ราว 5 ล้านลา้ นบาท) ได้ถูกเคลือ่ นผา่ นการตลาดเครือข่าย
และบรษิ ทั ขายตรงต่างๆ ขอให้ทา่ นคอยจับตาดู MLM ในศตวรรษท่ี 21 น้ี

จุดประสงคข์ องหนงั สือเล่มน้ีคอื เพ่ือถ่ายทอดความรคู้ วามเข้าใจให้แกท่ ่าน
และท่านผูอ้ ่าน ผ่านภาพและตัวอย่างตา่ งๆ ไปสู่ความเข้าใจที่ว่า อะไรคือ MLM และ
อะไรที่ไม่ใช่ เรายังจะแสดงให้ท่านเห็นอีกด้วยว่าท่านจะอธิบายเร่ืองน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร ขอยา้ อกี ครัง้ ว่าอย่างมปี ระสิทธภิ าพ ผ้เู ขียนขอเนน้ อกี คร้งั ว่า
การอธิบายการตลาดเครอื ข่ายให้ผ้อู ่ืนเข้าใจเป็นสิ่งสาคัญยิง่ เมื่อท่านอ่านหนังสือเลม่
นี้จบ ท่านจะทราบถึงความจาเป็นของการตลาดเครือข่าย และยังรู้วิธีอธิบายให้คน
อื่นๆ เข้าใจมันด้วย

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครอื ข่ำย ระดับตำนำน 23

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

หนังสือเล่มนี้ควรใช้เป็นคู่มือฝึกสอน ขณะที่ท่านกาลังพัฒนาองค์กร
การตลาดเครอื ข่าย ท่านกาลังสอนให้พวกเขาทาธรุ กจิ นีเ้ ป็น มนั ถกู เขียนข้นึ มาให้เป็น
เคร่ืองมือเพ่ือช่วยท่านฝึกสอนคนในองค์กร ขอให้ท่านรวมมันไว้ในชุดข้อมูลเริ่มต้น
โปรแกรมธุรกิจของท่าน

บทฝึ กสอนกำรนำเสนอบนกระดำษเชด็ ปำก

ผู้เขียนได้พัฒนา “Napkin Presentations” ขึ้นในปี 1973 ซึ่งเป็นเนื้อหา
สาระพืน้ ฐานหลักของหนังสือเลม่ นี้ ผเู้ ขยี นไดเ้ ข้าร่วมการตลาดหลายชน้ั ต้ังแต่ปี 1969
หนังสือเลม่ นจ้ี ะครอบคลุมเน้อื หาการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้ง 10 บท ซึ่งไดร้ ับ
การพัฒนาใหท้ ันสมัยเรอื่ ยมาจนถึงปัจจุบนั

ก่อนท่ีจะเข้าไปในรายละเอียดของทั้ง “10 บทฝึกสอนการนาเสนอบน
กระดาษเช็ดปาก” ขอให้ผู้เขียนได้ตอบคาถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด และยังเป็นคาถาม
พนื้ ฐานที่สดุ อีกด้วย “MLM คืออะไร” คาถามน้บี ่อยครง้ั มักจะถกู ถาม เพราะเขม็ กลดั
ที่พวกเราติดไว้เป็นประจา ตลอดหนังสือเล่มนี้ผูเ้ ขียนจะใช้คาว่า “MLM” สลับกันไป
กบั คาวา่ “การตลาดหลายช้นั ” หรือ “การตลาดเครอื ข่าย”

เรามาแยกย่อยทาความเข้าใจกันทีละคา การตลาดมีความหมายง่ายๆ คือ
การเคลอ่ื นไหวสนิ คา้ หรือบรกิ ารจากผู้ผลติ ไปสผู่ บู้ รโิ ภค หลายชนั้ หมายถึง ระบบการ
จ่ายผลตอบแทน ซึ่งจะจัดสรรแบ่งจ่ายให้กับคนที่เป็นเหตุให้สินค้าหรือบริการน้ัน
เคล่ือนไหว “หลาย” หมายถึง “มากกว่าหน่ึง” “ช้ัน” หากจะใช้คาว่า “รุ่น” น่าจะ
ถูกต้องมากกว่า ซ่ึงมันน่าจะถูกเรียกว่า “การตลาดหลายรนุ่ ” แต่อย่างไรก็ตามเราจะ
ยังคงใช้คาว่าหลายช้ันต่อไป เพราะว่ามันเป็นคาสามัญธรรมดา และง่ายต่อความ
เข้าใจ ในความเป็นจริงเราพบว่ามีกลุ่มคนที่รวมตัวกันข้ึนอย่างผิดกฎหมายในแบบ
ลูกโซ่หรอื พีระมิด พยายามทาตัวพวกเขาเองให้ดเู หมอื นกับโปรแกรมการตลาดหลาย

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 24

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

ชั้น และสิ่งน้ีเองท่ีได้สร้างตาหนิให้แก่ MLM ซ่ึงเป็นการตัดสินที่ไม่ยุตธิ รรมนัก ส่งผล
ให้บริษัท MLM ใหม่ๆ หลายบริษัทหันไปใช้ชื่ออ่ืนแทน ท่านอาจจะเคยได้ยินคาว่า
“Uni-Level Marketing”, “Network Marketing” หรือการตลาดเครือข่าย หรือ
“Independent Marketing” หรือ “Relationship Marketing” หรือ “Friend To
Friend Marketing หรอื ชื่ออืน่ ๆ

5 ช่องทำงคำ้ ขำย

ตอนนี้เราจะพาท่านเข้าสู่พื้นฐานท่ีท่านจาเป็นต้องเข้าใจเพ่ือความสาเร็จ
ของท่าน และเพ่ือความสาเร็จของคนเหล่านั้นท่ีท่านพาเข้ามาในเครือข่ายของท่าน
ขอให้ทา่ นเรียนรู้ข้อมลู น้ี เพอ่ื ทีท่ ่านจะสามารถสอนคนอ่นื ๆ ต่อไปได้

โดยพื้นฐาน มีวิธีเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการอยู่เพียง 5 วิธี (ท่านอาจจะชู
5 นิ้วขึ้นมา ชว่ ยประกอบการอธิบาย เม่ือท่านกาลังนาเสนอประเด็นน)ี้

1) ขายปลีก ผู้เขียนแน่ใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับร้านค้าปลีก เช่น ร้านขาย

ของชา ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ท่านไปที่ร้านๆ หน่ึงและ
ซื้อบางสิง่ มาบริโภค นั่นคือขายปลีก

2) ขายตรง –โดยปกติ (แต่ไม่เสมอไป) เรามกั จะพบอยู่ในการขายประกัน

การขายเคร่ืองครวั การขายสารานกุ รม สาวเอวอน ปาร์ต้ีทพั เปอรแ์ วร์
ตามบ้าน ฯลฯ ส่ิงเหลา่ น้ีเป็นบางตัวอย่างของการขายตรง ใครคนหนง่ึ
กาลงั พยายามขายบางสิ่งให้อกี คนหน่ึง

3) การตลาดหลายชั้น/การตลาดเครือข่าย –MLM คือส่ิงที่เราจะพูดคุย

ทาความเขา้ ใจกนั ตอ่ ไปโดยตลอดหนังสือเลม่ นี้ ทา่ นไมค่ วรสบั สนกับ 2

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดบั ตำนำน 25

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

อย่างแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายตรง ซ่ึงเป็นความสับสนที่
มกั จะเกดิ ขน้ึ กับคนส่วนใหญ่

4) การตลาดส่งตรง การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ การส่ังซ้ือสินค้าทาง

โทรศพั ท์ และแคตาล็อกสินคา้

5) การตลาดออนไลน์ ช่องทางน้ีครอบคลุมหลากหลาย “วิธีในการ

เคลื่อนสินค้า/บริการ” โดยใช้อินเตอร์เน็ตร่วมด้วย อย่างเช่นเวบไซต์
amazon.com ถือเป็นร้านขายปลีกออนไลน์แห่งหน่ึง รูปแบบธุรกิจ
อื่นๆ อาจจะใช้ Google Adwords อีเมล์ และส่ือสังคมออนไลน์
(Social media) เปน็ ตวั ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์

บางคนอาจจะถามถึง “ช่องทางท่ี 6” ซ่ึงคนมักจะสับสนกับ MLM อย่างท่ี
ผู้เขียนได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าน้ีแล้วว่า พวกเขาพยายามทาตัวให้ดูคล้ายๆ MLM เรา
มาดูกนั ว่าอะไรท่ที าให้พวกเขาไม่เหมือนเรา ในความเป็นจรงิ กค็ ือ พีระมิด เป็นส่ิงผิด
กฎหมาย! หนึ่งในเหตุผลหลักสาคัญท่ีมันผิดกฎหมายก็เพราะว่า พวกเขาล้มเหลวใน
การเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการ ถ้าจะพูดให้ตรงกว่าน้ันก็คือ พวกเขาไม่สนใจการ
เคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการ ลูกโซ่พีระมิดเป็นเหมือนเกมหลอกเอาเงิน ถ้าสินค้าไม่
เคลื่อนไหวท่านจะสามารถเรียกมันว่า “การตลาด” ได้อย่างไร เพราะฉะน้ันมันไม่มี
ทางเป็น “การตลาดหลายช้นั ” ได้! จรงิ ที่วา่ พรี ะมิดมีหลายช้ัน แตม่ ันไม่ใช่การตลาด!!!

ความเห็นท้วงติงส่วนใหญ่ที่ผู้คนมีเก่ียวกับการตลาดหลายช้ัน เนื่องมาจาก
พวกเขายังไม่เข้าใจจริงๆ ว่า MLM และขายตรง มีวิธีทาตลาดแตกต่างกันอย่างไร
ความสับสนน้ีเป็นเร่ืองที่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าบริษัท MLM ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
เกือบทัง้ หมด เปน็ สมาชกิ สมาคมขายตรง

ทา่ นอาจจะเคยตกอยู่ในสภาพ หรอื บางทีอาจจะกาลังคดิ ถงึ นักขายตรงแบบ
เคาะประตูบ้านทั้งหลาย เพราะท่านได้เคยประสบกับผู้จาหน่ายท่ีมาเคาะประตูบ้าน
ท่านเพอ่ื ขายบางสิ่งให้แกท่ ่าน

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 26

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

มลี กั ษณะอีกอยา่ งหนึ่งท่ีทาให้ MLM ตา่ งจากการขายปลีกและการขายตรง
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ใน MLM ท่านอยู่ในธุรกิจเพ่ือตัวท่านเอง –แต่ไม่ใช่
โดยตวั ท่านเอง

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่าน
ดาเนินธุรกจิ ท่านหลกี เล่ียงไมไ่ ด้ที่จะต้องข้องเก่ียวกับการหักภาษี แต่ในหนังสือเลม่ น้ี
เราจะไมเ่ ข้าไปพดู ถงึ ความได้เปรยี บในการหกั ลดหย่อนภาษี นักบัญชีภาษีสามารถให้
ข้อมูลนีไ้ ด้ หรอื จากหนังสือเลม่ อ่ืนๆ ที่เขยี นเร่ืองภาษี

การอยใู่ นธุรกจิ เพ่ือตัวทา่ นเองหมายถึง ท่านกาลังซื้อสนิ คา้ ราคาขายส่ง จาก
บริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่ สิ่งนี้หมายถึงท่านสามารถ (และควรจะ) ใช้หรือ
บริโภคสินค้าเหล่าน้ันเป็นการส่วนตัว หรือภายในครอบครัวของท่านเอง คนมากมาย
เข้าร่วมกับบริษัทด้วยเหตุผลน้ีเพียงอย่างเดียวในตอนแรก เพ่ือซื้อสินค้าราคาขายส่ง
และหลายคนในจานวนนน้ั กเ็ รมิ่ “จริงจัง”

ในระหวำ่ งกำรสรำ้ งองคก์ ร

และเน่ืองจากท่านกาลงั ซ้ือสินค้าที่ราคาขายส่ง ท่านยังจะสามารถทากาไร
ได้อีก ถ้าหากท่านต้องการ ด้วยการขายสินค้าเหล่าน้ันที่ราคาขายปลีก ความเข้าใจ
ผิดที่พบได้บ่อยที่สุดเก่ียวกับ MLM อีกอย่างหน่ึง ก็คือ ความนึกคิดท่ีอุปโลกน์ข้ึนเอง
ว่า ท่านจาเป็นต้องขายปลีกจึงจะขยายธุรกิจให้ใหญโ่ ตได้ และยังมีอีกหลายๆ คนถูก
บอกว่าจาเป็นต้องขายปลกี และการขายปลีกไมค่ วรถูกละเลย ในบางโปรแกรมถงึ กบั
กาหนดยอดขายปลีกเป็นเกณฑ์ในการบรรลุคุณสมบัติเพื่อรับโบนัส ท่านอาจจะขาย
ปลีกก็ได้ถ้าท่านต้องการ หรือท่านจาเป็นต้องทาเพ่ือบรรลุข้อกาหนดของบริษัท แต่
การจะสร้างธุรกิจ MLM ให้เกิดรายได้มหาศาล หรือประสบความสาเร็จร่ารวยมนั่ คง
ทา่ นจะต้องสร้างองค์กร

DON FAILLA นักกำรตลำดเครือขำ่ ย ระดบั ตำนำน 27

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

จริงที่ว่ายอดขายสินค้าเป็นผลลัพธ์สาคัญลาดับต้นๆ ที่ไม่ควรถูกละเลย
เดด็ ขาด แตย่ อดขายในธุรกิจการตลาดเครอื ข่ายมที มี่ าแตกตา่ งจากยอดขายปลกี ท่วั ไป
ที่เราคุ้นเคย โปรดอย่าสับสน ในการตลาดเครือข่าย ยอดขายที่เข้าข้ันประสบ
ความสาเร็จจะเป็นผลมาจากการสร้างองค์กรที่ดี และแค่แบ่งปันสินค้าเล็กๆ น้อยๆ
ให้กับครอบครัว ญาติๆ หรือกับเพ่ือนๆ น่ีจึงเป็นเหตผุ ลที่เราอุทิศเวลามากมายไปกับ
การสอนท่านให้รู้วิธีสร้างองค์กร และนี่ก็เป็นเหตุผลหน่ึงว่าทาไมเราจึงบอกท่านว่า
ท่านทาธุรกิจนี้ ‘แต่ไม่ใช่โดยตัวท่านเอง’ –ท่านไม่ได้อยู่ทาธุรกิจนี้เพียงลาพัง
วสิ ัยทศั น์ท่ยี ่งิ ใหญก่ วา่ ซงึ่ ถือเปน็ สาระสาคัญหลักกค็ ือ การสรา้ งทีมให้เตบิ โตแข็งแกรง่

ประเด็นสาคัญ: ขอให้กิจกรรมการขายของท่านเกิดข้ึนมาเองอย่างเป็น
ธรรมชาติในระหว่างการสร้างองค์กร ผู้คนมากมายล้มเหลวมากกว่าจะประสบ
ความสาเร็จ เพราะว่าพวกเขาพยายามทาธุรกิจน้ีทางอ้อม พวกเขาพยายามจะสร้าง
องค์กรโดยเน้นไปที่การขาย ในขณะที่ท่านอ่านบทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษ
เช็ดปาก ในบทถดั ๆ ไป ทา่ นจะได้พบวา่ ทาไมการขายจงึ ไม่ได้ผล

เม่อื เราพูดถึง “การขาย” คนประมาณ 95% จะถกู กระต้นุ ให้เกิดความรู้สึก
นึกคดิ ลบๆ ขน้ึ ในใจ ในธรุ กิจ MLM ทา่ นไม่จาเปน็ ต้อง “ขาย” สินค้าในแบบวิธีปฏิบตั ิ
ทคี่ นท่วั โลกรบั รู้ แต่อยา่ งไรกต็ ามสินคา้ จะตอ้ งเคลอื่ นไหวไปสผู่ บู้ ริโภค มิเช่นน้นั จะไม่
มีใครจ่ายเงินให้ท่าน ผู้เขียนได้ให้คาจากัดความการขายไว้ว่า “การเข้าพบคนแปลก
หน้าและพยายามขายบางสิ่งให้กับคนคนนั้น ท้ังๆ ท่ีคนคนนั้นไม่ต้องการหรือไม่
จาเปน็ ต้องมี” ผู้เขยี นขอยา้ อีกคร้ัง สนิ คา้ ตอ้ งเคลื่อนไหวมิเชน่ นน้ั จะไมม่ ีใครจ่ายเงนิ
ใหท้ า่ น

การตลาดเครอื ขา่ ยเปน็ อีกชือ่ หนึ่งท่ถี ูกใชเ้ รียกแทน MLM ขณะที่ทา่ นกาลัง
สรา้ งองคก์ ร ในความเปน็ จรงิ แลว้ ทา่ นกาลังสร้างเครือขา่ ยหนึ่งขึ้นมา ซึ่งทา่ นสามารถ
ระบายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายของท่าน การขายปลีกเป็นพ้ืนฐานของการตลาด
เครือข่าย กิจกรรมการขายใน MLM หรือในการตลาดเครอื ขา่ ย เกดิ ข้ึนมาจากการท่ีผู้

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 28

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปล่ียนชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

จาหน่ายแบง่ ปัน สินคา้ กับเพอื่ นๆ เพื่อนบา้ น และญาติๆ ของพวกเขา พวกเขาไมเ่ คย
ต้องออกไปพดู กบั คนแปลกหน้าเลย

การสร้างธุรกิจให้ประสบความสาเร็จและมีขนาดใหญ่ ท่านจาเป็นต้อง
สร้างสมดุล ท่านจาเป็นต้องอุปถัมภ์ (สปอนเซอร์) และสอน MLM และในระหว่าง
กระบวนการอุปถัมภ์และสอน ท่านจะสามารถสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาได้เอง โดยการ
ขายปลกี ใหก้ บั เพื่อนๆ เพอ่ื นบ้าน และญาติๆ ของท่าน

อย่าพยายามขายโปรแกรมธุรกิจของท่านให้กับคนท้ังโลกโดยลาพังตัวทา่ น
เอง จาไว้ว่าการตลาดเครือข่าย หรือ MLM คือการสร้างองค์กรซ่ึงมีผู้จาหน่ายอยู่ใน
นัน้ เปน็ จานวนมาก และผู้จาหน่ายเหล่าน้ันกาลังขายปลกี เลก็ ๆ นอ้ ยๆ ใหก้ บั คนท่ีพวก
เขารู้จัก วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีกว่ามาก ใช้ความพยายามกันคนละเล็กคนละน้อย แทนท่ี
จะต้องทาทง้ั หมดนัน้ เพยี งลาพงั ตวั คนเดียว

ตัดงบโฆษณำ ทมุ่ เงนิ เพ่ือสินค้ำ/บรกิ ำรท่เี หนอื กว่ำ

บรษิ ทั MLM เกอื บทั้งหมดไม่มคี วามจาเปน็ ท่ีจะตอ้ งทุ่มเงนิ จานวนมหาศาล
ไปกับการโฆษณา วิธีโฆษณาท่ีเกือบจะเป็นลักษณะผูกขาด และนิยมใช้กันก็คือ การ
บอกต่อกันไป ปากต่อปาก และด้วยเหตนุ ้ีเองบริษทั MLM เหล่าน้ันจึงมีเงนิ เหลือเฟือ
ทมุ่ ใหก้ บั การพัฒนาสินคา้ และผลทไ่ี ด้ก็คอื บริษทั เหลา่ น้ันมกั จะมีสนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพสูง
กวา่ สินค้าประเภทเดยี วกนั กับที่วางขายปลีกตามร้านค้าท่วั ไป ทา่ นสามารถใช้สินค้าที่
มีคุณภาพสูงเหล่าน้ี และแบ่งปันมันให้กับเพ่ือนๆ ด้วยวิธีง่ายๆ ท่านเพียงขอให้พวก
เขาเปลี่ยนจากสินค้าเดิมยี่ห้อเก่า มาใช้สินค้าใหม่ซง่ึ ท่านได้พบจากประสบการณ์ตรง
ของทา่ นเองว่ามนั มีคุณภาพดกี ว่า

ถึงตอนนี้ท่านคงได้เห็นแล้วว่า มันไม่ใช่การเข้าพบคนแปลกหน้าแบบเคาะ
ประตูบ้าน โปรแกรมการตลาดเครือข่ายหรือ MLM เท่าที่ผู้เขียนรู้จักมักจะสอนถึงวิธี

DON FAILLA นักกำรตลำดเครอื ขำ่ ย ระดับตำนำน 29

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ง่ายๆ น้ี ในการแบ่งปันสินค้า/บริการท่ีมีคุณภาพให้กับเพ่ือนๆ ซึ่งนั่นก็คือท้ังหมดท่ี
เราเรียกว่า “การขาย” ใน MLM (แต่ผู้เขียนชอบท่ีจะเรียกมันว่า “การแบ่งปัน”
เพราะวา่ มนั เป็นเช่นน้ันจริงๆ!)

ควำมสำคญั ของกำรอุ ปถัมภ์ (สปอนเซอร)์

อีกส่ิงหนึ่งท่ีทาให้ MLM แตกต่างจากขายตรงก็คือ การอุปถัมภ์/การ
สปอนเซอร์ผู้จาหน่ายใหม่ๆ ในธุรกิจการขายตรง หรือกระท่ังบริษัท MLM เองบาง
แห่ง อาจจะใช้คาว่า หาสมาชิกใหม่ แต่ “การอุปถัมภ์” และ “การหาสมาชิกใหม่”
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ท่านอุปถัมภ์ใครคนหน่ึง และสอนเขาให้รู้วิธีทาส่ิงที่ท่านกาลังทาอยู่
–วิธกี ารสรา้ งธุรกิจของพวกเขาเอง

“การหาสมาชิกใหม่” เป็นเพียงแค่การเพ่ิมคนเข้ามาในองค์กร ไม่มีความ
มุ่งม่ันใดๆ ต่อความสาเร็จของพวกเขา ใครก็ตามที่ถูกชักชวนเข้ามาโดยไม่ได้รับการ
ฝึกสอนและการสนับสนุนท่ีจาเป็น คนเหล่านั้นจะล้มเหลวไปในไม่ช้า อัตราการลด
ขนาดของคนกลมุ่ นี้มีสงู มาก

ผู้เขียนขอเน้นว่ามีความแตกต่างท่ีชัดเจนมากๆ ระหว่างการอุปถัมภ์ /
สปอนเซอร์ใครสกั คน และแค่ “การเซ็นใบสมัครพวกเขาเข้ามา” เมอ่ื ทา่ นอปุ ถมั ภ์คน
คนหน่ึง ท่านกาลังให้คาม่ันสัญญากับเขา ถ้าท่านไม่ต้ังใจรักษาสัญญา ท่านก็กาลัง
หลอกลวงเขาให้เซน็ ใบสมัคร

มาถึง ณ จุดนี้ ท้ังหมดที่ท่านจาเป็นต้องทาก็คือ ตั้งใจรักษาสัญญา ด้วย
การช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถสร้างธุรกิจของพวกเขาได้เอง หนังสือเล่มนี้จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีให้ประโยชน์อย่างประเมินค่าไม่ได้ มันจะแสดงให้ท่านได้เห็นว่า ท่านต้อง
ทาอะไร และทาอย่างไร

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 30

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

มันคือความรับผิดชอบของผู้อุปถัมภ์ ท่ีจะต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้
เก่ียวกับธุรกิจที่เขากาลังทา ให้แก่ทุกคนท่ีพวกเขาพาเข้ามาในธุรกิจ เช่นวิธีการส่ัง
สินค้า การบันทึก และการเก็บรักษาข้อมูล วิธีการออกสตาร์ท วิธีการสร้างและวิธี
ฝกึ สอนคนในองคก์ ร ฯลฯ หนงั สือเลม่ นจี้ ะอยคู่ ู่ทา่ นไปตลอดทาง เพ่ือใหท้ า่ นสามารถ
บรรลุความรบั ผดิ ชอบนี้

การอุปถัมภ์ คือส่ิงท่ีทาให้การตลาดหลายชนั้ เตบิ โต และขณะที่องค์กรของ
ท่านขยายใหญ่โตข้ึน ท่านเองก็กาลังกลายเป็นนักธุรกิจอิสระท่ีประสบความสาเร็จ
ทา่ นได้เป็นนายตวั เอง!

หากท่านทางานให้บริษัทขายตรง และท่านตัดสินใจออกจากงานนั้น เพื่อ
เปล่ียนไปทางานในพื้นท่ีอื่น ท่านจะต้องไปเร่ิมต้นใหม่ทงั้ หมดอีกครั้ง ในบริษัท MLM
เกือบท้ังหมดที่ผู้เขียนรู้จัก ท่านสามารถย้ายไปทางานยังพื้นท่ีอ่ืนของประเทศ และ
อปุ ถมั ภ์/สปอนเซอร์คนใหมๆ่ ไดโ้ ดยไม่สูญเสยี ยอดจาหน่ายซึ่งเป็นผลมาจากกจิ กรรม
การซอื้ ของกลมุ่ คนเกา่ ๆ ทท่ี ่านได้สรา้ งท้งิ ไวก้ อ่ นหนา้

ทำงำนหำเงนิ หรอื จะสู้ ปลกู ควำมมงั่ มี

ในโปรแกรมการตลาดหลายช้ันท้ังหลาย ท่านสามารถทาเงินได้มากมาย
อาจจะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแล้วแต่บริษัท แต่การทาเงินได้มากมาย
ร่ารวยม่ันคงจะเกิดข้ึนมาจากการสร้างองค์กร ย้าอีกคร้ังไม่ใช่การออกไปขายสินค้า
ท่านมั่นใจได้เลยว่า ท่านสามารถมีชวี ิตอย่ไู ดด้ ี จากบางโปรแกรมธรุ กิจโดยการออกไป

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือข่ำย ระดับตำนำน 31

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

ขายสินค้า แต่ด้วยการสร้างองค์กร ซ่ึงเป็นหน้าที่พ้ืนฐานของท่าน ท่านจะสามารถ
สรา้ งเน้ือสร้างตวั เปน็ หลกั เป็นฐาน ขน้ึ มาได้

คนมากมายเริม่ ต้นธรุ กจิ MLM ดว้ ยความคิดทจ่ี ะทาเงนิ 1,000-3,000 บาท
หรอื อาจจะ 6,000 บาทตอ่ เดอื น และทนั ทีท่พี วกเขาตระหนักไดว้ ่า ถ้าพวกเขาจริงจัง
กับธุรกิจน้ี พวกเขาจะสามารถทาเงินได้มากถึง 30,000-60,000 บาทต่อเดือน –หรือ
อาจจะมากกว่าน้ัน ผู้เขียนขอย้าอีกคร้ัง โปรดจาไว้ว่า ไม่มีใครจะสามารถทาเงิน
ได้มากขนาดน้นั ถ้าเพียงแคเ่ ขาออกไปขายสนิ คา้ ...เขาจะสามารถทาเงนิ มากขนาดน้ัน
ได้ด้วยการสร้างองคก์ ร

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ เพ่ือสอนส่ิงต่างๆ ท่ีท่านจาเป็นต้องรู้
เพ่ือให้ท่านสามารถสร้างองค์กร และสร้างมันได้อย่างรวดเร็ว –และเพื่อใช้ปรับ
ทศั นคตเิ ก่ยี วกับ MLM ใหเ้ ปน็ ไปอย่างถกู ทิศถูกทาง

หากมีใครสักคนคิดว่าการตลาดหลายช้ันผิดกฎหมาย และเข้าใจไปเองว่า
MLM คอื พรี ะมดิ ท่านก็จะมีปญั หาในการอุปถมั ภ์/สปอนเซอร์เขา

ท่านจะต้องสอนให้พวกเขาเหน็ ขอ้ เท็จจรงิ ตา่ งๆ เพ่ือกาจดั ทัศนคติผิดๆ ทวี่ า่
องค์กร MLM = องค์กรพีระมิด ตัวอย่างหน่ึงที่ท่านสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นได้ก็
คือ ภาพประกอบด้านล่าง พีระมิดจะถูกสร้างจากยอดบนลงล่าง และมีเพียงคนท่ี
เริ่มตน้ กอ่ นเท่าน้ันทีจ่ ะมีโอกาสขน้ึ สตู่ าแหน่งสูงสดุ ได้

พรี ะมิด (แชรล์ ูกโซ)่ ในสามเหลี่ยม “MLM” ทุกคนเร่ิมที่จุด
ล่างสุด และทุกคนมีโอกาสท่ีจะสร้างองค์กรขนาด
VS. ใหญ่ คนใหม่ๆ สามารถสร้างองค์กรหนึ่งให้มีขนาด
ใหญ่ได้หลายเท่ากว่าของผู้อุปถัมภ์ของเขาเองเสียอีก
MLM ถา้ เขาตอ้ งการ
“มีท่ีวา่ ง
ดา้ นบน”

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 32

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลย่ี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ภำพรวมกำรตลำดเครอื ข่ำย

ตอนนี้ท่านคงเข้าใจพ้ืนฐาน ปลูกความม่งั มี
การตลาดเครือข่ายแล้ว เรามาดูภาพท่ี
ใหญ่ขึ้นกันต่อ วัตถุประสงค์หลักอีก
อย่างเมื่อเราเรียนรู้มาจนถึงบรรทัดนี้ก็
คือ การทาให้ท่านมีความสามารถที่จะ
พาผู้มุ่งหวังของท่านเข้าสู่การสนทนาใน
เรือ่ งทั่วๆ ไปเก่ียวกับ MLM และอธบิ าย
ถึงความแตกต่างระหว่างการขายปลีก
การขายตรง และการตลาดหลายช้ัน
และนั่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นท่ีดีในการ
อุปถัมภ์/สปอนเซอร์เขาเข้าสู่พาหนะ
MLM ของทา่ น

อย่างท่ีผู้เขียนได้กล่าวไปตอนต้นว่า การตลาดเครือข่ายและธุรกิจขายตรง
ณ ปัจจุบนั มขี นาดใหญเ่ กนิ กวา่ 166 พันลา้ นเหรยี ญสหรัฐ คนส่วนใหญ่ยงั ไมต่ ระหนัก
กันเลยว่า MLM เป็นธุรกิจขนาดใหญจ่ ริงๆ! การตลาดหลายช้ันอยู่กับพวกเรามานาน
กว่า 75 ปีแลว้ ! บางบริษทั อยมู่ าตง้ั แต่สมยั สงครามโลกคร้ังที่ 2 และกาลังสร้างรายได้
ใหพ้ วกเขามากกวา่ 30,000 ลา้ นบาทตอ่ ปี

ผู้เขยี นรู้จกั บรษิ ัทหนึง่ ที่ทายอดขายในปแี รกได้กวา่ 200 ล้านบาท ปที ่ี 2 ทา
ได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท ปีที่ 3 ยอดขายทะลุ 4,000 ล้านบาท พวกเขาตั้งเปา้ ไว้
ที่ 30,000 ล้านบาท ต่อปกี ่อนถงึ ปีท่ี 10 หลักการทผี่ เู้ ขียนไดใ้ หไ้ วใ้ นหนังสือเลม่ นี้ จะ
ช่วยทาให้เป้าหมายน้ันกลายเป็นจริง การออกสตาร์ทอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
สามารถเกดิ ขึ้นกับใครกไ็ ด้ในบรษิ ทั MLM ใดกไ็ ด้!

DON FAILLA นักกำรตลำดเครือข่ำย ระดบั ตำนำน 33

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

การตลาดหลายช้ันยังเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถนาสินค้า
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้โดยไม่จาเป็นต้องมีเงินลา้ นก้อนโตๆ หรือต้องยอมแพ้อย่างหมด
รูปใหก้ ับสินค้าของคนอืน่

ท่ีดีย่ิงกว่า, มันเป็นโอกาสท่ีท่านจะได้แบ่งปันความสวยงามของการตลาด
เครือขา่ ย ซ่ึงควงค่มู าดว้ ยกนั กับการสรา้ งธุรกิจน้ี และนัน่ คอื ส่งิ ทเ่ี ราจะอธบิ ายเพิ่มเตมิ
ในบทต่อๆ ไป

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 34

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลยี่ นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

บทท่ี 2

บทฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษเชด็ ปาก

Napkin Presentation #1

สองคณู สองเปน็ ส่ี

ถึงตรงนี้ท่านมีความเข้าใจพ้ืนฐานการตลาดเครือข่ายดีระดับหน่ึงแล้ว
สมมติว่าท่านกาลังตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะทางการเงิน และท่านกาลังอยู่ในธุรกิจน้ี
เพ่ือตัวท่านเอง ท่านกาลังแนะนาผู้มุ่งหวังคนแรกให้เข้าร่วมกับองค์กรการตลาด
เครือข่ายของท่าน ตอนน้ีก็ถึงเวลาทท่ี ่านจะแสดงบทฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษ
เช็ดปาก #1 ใหแ้ กค่ นของท่าน

สาหรับบทนี้ ทา่ นจาเป็นต้องแสดงใหค้ นของทา่ นไดเ้ หน็ กอ่ นทีเ่ ขาจะไดพ้ บ
กับพาหนะ (บริษัท, สินค้า และแผนการจ่ายผลตอบแทน) ท่ีท่านต้องการจะแบ่งปัน
ให้ มันสาคัญอย่างย่ิงที่ท่านจะต้องแสดงบทฝึกสอนนี้ หลังจากที่ท่านได้แนะนาเขา
เข้าสู่โปรแกรมธุรกิจใหเ้ ร็วทสี่ ุดเท่าที่จะเร็วได้ เพราะท่านตอ้ งการใหค้ วามคิดของเขา
เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องต้ังแต่วันแรก ส่ิงท่ีบทฝึกสอนน้ีจะทาก็คือ การดึงเอา “แห
ออกจากลิง” โดยการดึงเอาความคิดหนึ่งออกไป ความคิดที่จะ “อุปถัมภ์คนท้ังโลก”
เพือ่ จะทาเงนิ ก้อนโตในการตลาดหลายช้นั

บทฝึกสอนน้ียังจะแสดงให้พวกเขาเห็นอีกด้วยว่า มันสาคัญมากแค่ไหนที่
จะตอ้ งทางานกับคนของพวกเขา เพอ่ื ช่วยคนของพวกเขาออกสตาร์ท ขณะที่ทา่ นอา่ น

DON FAILLA นักกำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 35

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

บทฝึกสอนนี้ไปเรื่อยๆ ท่านจะเห็นตัวท่านเองอยู่กับผู้มุ่งหวังคนหน่ึง และจะ
สังเกตเห็นอีกด้วยว่ามันเป็นการนาเสนอง่ายๆ และไม่ยากเลยท่ีจะสร้างบรรยากาศ
เปน็ มติ ร พดู คยุ เปน็ กนั เอง แตก่ ลบั เต็มเปีย่ มด้วยสาระสาคญั

Napkin Presentation #1

บทฝึกสอนนี้เริ่มต้นโดยการท่ีท่านเขียน “2x2
เป็น 4” ลงบนกระดาษ และทวีคูณลงไปเร่ือยๆ เหมือนที่
เหน็ ในภาพทางขวามือ

ผู้เขียนมักจะพูดติดตลกเสมอๆ ว่า ถ้าเราจะ
อุปถมั ภใ์ ครสกั คนทีค่ ณู เลขไม่เป็นก็ให้ –ขา้ ม– เขาคนนั้นไป
เลย เพราะเราจะมีปัญหาในการทางานกบั เขา!

โปรดสังเกตว่าเราเร่ิมใช้คาว่า “อุปถัมภ์” ในการ
อธบิ ายธุรกจิ

เอาล่ะต่อไป เลื่อนไปทางขวาของคอลัมน์ 2x2
แล้วให้ท่านเขียน 3x3 ลงไป พร้อมกับพูดว่า “ทีนี้ คุณ
อุปถัมภ์ 3 คนแล้วคุณสอน 3 คนน้ีให้อุปถัมภ์ 3 คนเข้ามา นั่นจะทาให้เกิดอีก 9 คน
ข้ึน (โปรดสังเกต เราได้เริ่มใช้คาว่า “สอน” แล้วด้วย) หลังจากนั้น คุณก็สอน 3 คน
ของคุณให้รู้ว่าจะสอน 9 คนน้ันอย่างไร เพ่ือที่ 9 คนนั้นจะอุปถัมภ์อีกคนละ 3 คน
ตอนนี้คุณก็มีเพ่ิมอีก 27 คน ทาลึกลงไปอีก 1 ช้ัน คุณก็จะมีอีก 81 คนเข้ามา” โปรด
สังเกตความแตกต่างระหว่าง 16 และ 81 ให้ดึงความสนใจของพวกเขามาท่ีตัวเลขที่
เพ่ิมข้ึนนั้น และถามพวกเขาว่าพวกเขาเห็นตัวเลขท่ีแตกต่างกันค่อนข้างมากเหล่านี้
ไหม หลงั จากนนั้ ชี้ให้พวกเขาเหน็ ว่า ความแตกต่างที่แทจ้ ริง คือ หนึ่ง! ทุกๆ คนเพยี ง
แคท่ าการอปุ ถัมภ์ เพ่ิมขน้ึ อีก 1! โดยปกติท่านจะไดเ้ ห็นปฏกิ ิรยิ าจากผู้ฟังเมอ่ื พวกเขา

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 36

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ียนชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

พบส่ิงนี้ แต่ขอให้ท่านนาเสนอต่อไป แล้วท่านจะได้
เหน็ ปฏกิ ิริยาทางบวกของผู้ฟังเพิม่ ขน้ึ เร่ือยๆ

สมมติว่าท่านอุปถัมภ์ 4 คนเข้ามาในธุรกิจ
เคลื่อนไปทางขวาของคอลัมน์ 3x3 ขอให้ท่านเขียน
ตวั เลขทวีคณู ซา้ ลงมาอีกครัง้ เหมือนอย่างในภาพ และ
ขอใหท้ ่านเขยี นไปพูดไป

“มาดูกันว่าจะเกิดอะไรข้ึน ถ้าทุกคน
อุปถัมภ์เพิ่มข้ึนอีก 2 คน” ขณะที่ท่านเขียนตัวเลข
ให้ท่านพูดว่า “คุณอุปถัมภ์ 4 และสอนพวกเขาให้
อุปถัมภ์อีกคนละ 4 หลังจากนั้นคุณก็สอน 4 คนของ
คุณ ใหส้ อน 16 คนของพวกเขา ใหอ้ ปุ ถมั ภ์อกี คนละ 4 คณุ ก็จะได้อีก 64 คนเขา้ มาใน
กลุ่ม ทางานลึกลงไปอกี 1 ชั้น กล่มุ ของคุณกจ็ ะมอี ีก 256 คนเขา้ มา”

ขอให้ท่านช้ีให้ผู้ฟังเห็นประเด็นซ้าอีกครั้ง “ตอนนี้เรามาพิจารณาความ
แตกต่างที่แท้จริงกนั อกี คร้ัง”

โดยปกติแล้วท่านจะจับปฏิกิริยาของผู้ฟังได้
อีกคร้ัง เมื่อพวกเขาเร่ิมเข้าใจประเด็นสาคัญ และพวก
เขาก็จะชิงพูดขึ้นก่อนว่า “ความแตกต่างท่ีแท้จริง ก็
คือ ทุกๆ คนเพยี งแค่อปุ ถัมภ์ เพ่มิ ขึ้นอกี 2 คน!”

เราจะจบบทฝกึ สอนน้ีท่เี ลข 5 ตอนนผ้ี ู้ฟงั เริ่ม
เข้าใจประเด็นหลักแลว้ และความคดิ ของพวกเขาก็เรมิ่
คล้อยตามท่าน ขณะท่ีท่านเขียนคอลัมน์สุดท้ายของ
ภาพ ท่านจะไมพ่ ูดถึง “การอุปถัมภ์” และ “การสอน”
ก็ได้ เขียนตัวเลขและเพียงแค่พูดว่า “5 คูณ 5 เท่ากับ
25, คณู อีก 5 เป็น 125, คณู อกี 5 กจ็ ะเป็น 625 และน่ี

DON FAILLA นักกำรตลำดเครอื ข่ำย ระดบั ตำนำน 37

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

แหละคือ ความแตกต่างที่น่าอัศจรรย์!” อีกคร้ัง ความแตกต่างที่แท้จริง ก็คือ ทุกๆ
คนเพียงแคอ่ ุปถัมภ์ เพม่ิ ขึ้นอีก 3 คน

ดูท่ี ‘บรรทดั ล่ำงสุด’

คนส่วนใหญ่สามารถท่ีจะทาการอุปถัมภเ์ พิ่มอกี
1, 2 หรือ 3 แต่โดยปกติเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องยาก
มากๆ ท่ีจะทาการอุปถัมภท์ ี่ตวั เลขบรรทัดลา่ งสุด คือ 16,
81, 256 และ 625

ขอให้ท่านเห็นภาพตัวท่านเองอยู่ในตัวเลข
คอลัมน์สุดท้าย บริหารจัดการเวลาของท่าน เพื่ออุปถัมภ์
คนที่จริงจังจานวน 5 คนเข้ามาในโปรแกรมธุรกิจ “5”
คนบนสุดของคอลัมน์ คือคนจริงจังท่ีท่านได้อุปถัมภ์เข้า
มา และต้องการจะสรา้ งธุรกิจของพวกเขาเอง กว่าทา่ นจะ
พบ 5 คนน้ี ท่านอาจจะต้องอุปถัมภ์คนถึง 10, 15 หรือ
20 คน

และเมื่อใดที่ท่านเข้าใจบทฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปาก ทง้ั 10
บทอย่างถ่องแท้ ท่านจะพบว่าคนของท่านจะจริงจงั กับธุรกิจนี้ได้เร็วกวา่ คนท่ีเข้ามา
ในองค์กรโดยไม่รู้จักบทฝึกสอนเหล่านี้ หนังสือเล่มน้ีจะสอนท่านว่า ท่านจะต้อง
ทางานอยา่ งไรกบั คนของท่าน ซึง่ นัน่ แหละทท่ี าใหพ้ วกเขาจริงจังกับธุรกจิ นี้ได้เร็วกว่า
ขอให้สังเกตภาพทางขวา เมื่อท่านได้อุปถัมภ์ 5 คนเข้ามาแล้ว และพวกเขาก็ได้
อุปถัมภ์ 5 คน และอุปถัมภ์ตอ่ ๆ กันไป เขียนลงไปเป็นแถว ... ท่านบวกเลขในวงกลม
ทัง้ หมด ทา่ นจะมคี นจรงิ จังจานวน 780 คนในองคก์ รของทา่ น

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 38

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ขนำดขององค์กรสำคัญต่อ ‘ยอดจำหนำ่ ย’

การทาเช่นน้ีจะช่วยท่านตอบคาถามท่ีว่า “ไม่มีใครต้องออกไปขายสินค้า
เลยหรือ?” ถ้าท่านได้กลายเป็นคนจริงจังคนหนึ่งแล้ว ท่านก็ได้รู้คาตอบทั้งหมดของ
คาถามน้ีไปแล้วเช่นกนั ดงั นนั้ แค่ท่านใชบ้ ทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปาก
บทนี้กับคนของท่าน อธิบายตั้งแต่ 2x2 เป็น 4 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายไปเป็นผู้
จาหน่ายจานวน 780 คน

ในองคก์ รการตลาดหลายชนั้ ทใี่ ดก็ตาม ถา้ ท่านมีคน 780 คน ทแี่ ค่ซอ้ื สนิ คา้
ใช้เอง ท่านก็จะมียอดจาหน่ายขนาดใหญแ่ ล้ว และนี่เรายังไม่ได้รวมถึงคนเหล่าน้ันที่
ไมไ่ ด้จริงจัง และแค่เป็น “ผู้ซอื้ สนิ ค้า”) สรปุ ย่อๆ ถา้ ทา่ นกาลงั สรา้ งธุรกิจอยา่ งถกู ต้อง
ในกระบวนการของการแบ่งปันโอกาส ท่านจะมีใครบางคนท่ียังไม่ต้องการรับ
ประโยชน์จากธุรกิจนี้ ท่านจะพบว่าหลายๆ คนในกลุ่มน้ี ถ้าไม่เป็นผู้ซ้ือสินค้าราคา
ขายส่ง ก็จะเป็นลกู คา้ ปลีก

ตอนน้ีเรากลบั มาดูกันต่อว่าธุรกจิ เติบโตข้นึ ไดอ้ ย่างไร ถา้ คนจริงจงั 780 คน
ของท่านท้ังหมดมีเพ่ือน 2, 3, 4 หรือ 5 คน...สมมติว่าพวกเขามีลูกค้าคนละ 10 คน
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มาจากเพ่ือนๆ ญาติๆ และคนรู้จัก น่ันทาให้เกิดลูกค้ามากถึง 7,800
คน! บวกกบั ผจู้ าหน่ายอกี 780 คนของทา่ นเขา้ ไป

–ลองคดิ ดวู ่า ผู้ซอ้ื สนิ คา้ ใช้เองจานวน 8,580 คน บวกกับคนอกี จานวนหนึ่ง
ที่ไม่จริงจัง แต่เป็นเพียง “ผู้ซื้อสินค้า” จะสามารถให้ผลกาไรแก่ธุรกิจของท่านไหม?
และนั่นคือวิธีท่ีเราทาเงินได้มากมายไมว่ ่าท่านจะอยู่ในธรุ กจิ การตลาดหลายช้ันทไี่ หน
ก็ตาม –โดยการมีคนจานวนมากทางานกันคนละเล็กคนละน้อย แต่โปรดจาไว้อย่าง
หนงึ่ วา่ ท่านกาลงั ทางานกับคนจรงิ จังเพยี งแค่ 5 คน ไมใ่ ชท่ ัง้ กองทพั !

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 39

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

‘ฟรอนท์ไลน’์ เยอะเกนิ

แนนซี่และผู้เขียนมักพบเสมอๆ ว่า ผู้คนในโปรแกรม MLM อื่นๆ หรือของ
พวกเราเองแต่เปน็ สายงานอ่ืน มักจะประหลาดใจว่า องค์กรของเราเตบิ โตขึ้นรวดเร็ว
ได้อย่างไร พวกเขาอยู่ในโปรแกรมธุรกิจของพวกเขามานานกว่าเรา แต่กาลังเกา
“คลังความคิด” ท่ีอยู่เหนือคอพวกเขา และถามว่า “คุณพอจะบอกผมได้ไหมว่า คุณ
กาลงั ทาอะไรทผี่ มไมไ่ ดท้ า?”

เรามักจะถามเขากลับไปว่า “คุณมีฟรอนท์ไลน์อยู่ก่ีคน ที่คุณกาลังทางาน
ด้วย?” (ฟรอนท์ไลน์ หมายถึง ผจู้ าหน่ายในองค์กรของท่าน ผ้ซู ึ่งอยตู่ ดิ ถดั จากท่านลง
ไปตามสายงานดาวนไ์ ลน์ บางทพี วกเขายังถกู เรยี กว่า ผจู้ าหน่าย “ชัน้ แรก” ของท่าน
ซึง่ เป็นคนที่ทา่ นอปุ ถัมภ์โดยตรง)

ผเู้ ขียนมักจะได้คาตอบตัง้ แต่ 25 ไปจนถึง 50 หรือมากกว่าน้ันก็มี ผู้เขียนยงั
รู้จักคนอีกมากมายใน MLM ท่ีมีฟรอน์ไลน์ติดตัวมากกว่า 100 คน และผู้เขียน
รับประกันกับท่านได้เลยว่า เมื่อใดท่ีท่านเข้าใจหลักการต่างๆ ซ่ึงได้ถูกอธิบายไว้แล้ว
ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะแซงหน้าคนเหล่านั้นใน 6 เดือน แม้ว่าคนเหล่าน้ันจะอยู่ใน
ธุรกจิ มาแลว้ 6-8 ปกี ต็ าม

อยำ่ เกนิ 5 คน

ผู้เขียนจะพูดถึงประเด็นน้อี ีกคร้ังในบทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ด
ปาก #2 ซ่ึงมีหัวเรื่องว่า “อาการล้มเหลวของนักขาย” ในการตลาดหลายช้ัน ตอนนี้
ผู้เขียนจะให้ตวั อยา่ งงา่ ยๆ เพ่ือแสดงให้ท่านเห็นว่า ทาไมการมฟี รอนท์ไลน์ติดตวั มาก
เกินไปจงึ ไมด่ ี

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 40

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลี่ยนชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ลองวิเคราะห์พิจารณาถึง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นาวิก
โยธิน และกองกาลังรักษาดินแดน ต้ังแต่ระดับต่าสุดไปจนถึงบนสุดของเพนตากอน
(ถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็น่าจะเทียบได้กับกองบัญชาการทหารสูงสุด) ไม่มี
นายทหารคนไหนเลยท่จี ะพยายามกากบั การโดยตรง กับผู้ใต้บังคับบญั ชาเกนิ 5 หรอื
6 คน (อาจจะมีข้อยกเว้นบ้าง แต่เกิดข้ึนค่อนข้างยาก) ขอให้คิดเร่ืองน้ีให้ดี เรามี
West Point (โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่มีชื่อเสียงของอเมริกา) Annapolis
(โรงเรียนนายเรือของอเมริกา) ที่มีอายุมามากกว่า 200 ปี พวกเขาไม่มีความคิดว่า
นายทหารควรกากับการโดยตรงเกิน 5 หรือ 6 คน คราวน้ีท่านบอกผู้เขยี นซิว่า ทาไม
คนท่ีอยู่ในองค์กรการตลาดหลายชั้น และกาลงั ทางานกบั ผจู้ าหน่ายติดตัว 50 คน ถึง
คิดว่าตัวเขาเองจะสามารถทางานไดอ้ ย่างมปี ระสิทธิภาพ พวกเขาไม่มีทางทาได้! น่ัน
คอื เหตุผลวา่ ทาไมคนจานวนมากมายจึงลม้ เหลว ขอให้ทา่ นอ่านตอ่ ไปเรอื่ ยๆ แลว้ ทา่ น
จะเขา้ ใจเหตผุ ลน้ันมากยง่ิ ขนึ้

ทา่ นไมค่ วรทางานกับคนจรงิ จงั มากเกินกว่า 5 คนตอ่ คร้ัง อยา่ งไรก็ตามทา่ น
ต้องแน่ใจว่า เมื่อไรที่ท่านอุปถัมภ์คนของท่าน ท่านต้องเร่ิมทางานกับกลุ่มคนที่ลกึ ลง
ไป เม่ือมาถึงจุดท่ีคนจริงจังของท่านไม่ต้องการท่านอีกแล้ว คนจริงจังเหล่านั้นจะ
แยกตัว และเริ่มสายงานใหม่ด้วยตัวเขาเอง เมื่อถึงตอนน้ีตัวท่านเองก็จะมีอิสระท่ีจะ
ทางานกับคนจริงจังคนใหม่ แต่ขอให้รักษาจานวนคนจริงจังที่ท่านต้องทางานอย่าง
ใกลช้ ิดไวท้ ี่ 5 คน

ในบางบริษัทอาจจะยอมให้ท่านทางานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนเพียง 3
หรอื 4 คนต่อคร้งั แตไ่ ม่มใี ครเลยท่ผี ู้เขยี นรจู้ ักจะสรา้ งสายงานไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
กับคนจรงิ จงั เกิน 5 คน

บทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปากในหนังสอื เล่มน้มี ีความเชือ่ มโยง
กัน ท่านอาจจะมีคาถามมากมายในตอนน้ี คาถามจะค่อยๆ ถูกลบออกไปเรื่อยๆ
ขอใหท้ า่ นอ่านตอ่ ไป

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดับตำนำน 41

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

บทที่ 3

บทฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษเชด็ ปาก

Napkin Presentation #2

อาการลม้ เหลวของนกั ขาย

นานหลายปีมาแลว้ ทเี่ ราสงั เกตเห็นว่านักขายมากประสบการณต์ ้องมาตกท่ี
น่งั ลาบากในชว่ งประคับประคองไม่ใหธ้ รุ กิจเครือขา่ ยพงั ทลาย

เหตุใดนักขายมากมายจึงล้มเหลวเม่ือเข้ามาทาธุรกิจการตลาดหลายชั้น?
บทฝึกสอนที่ 2 นี้ จะให้ความกระจ่างตอ่ ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
ความเช่ยี วชาญดา้ นการขาย

ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายว่า ทาไมเราควรอุปถัมภ์ครู 10 คน แทนท่ีจะเป็น
นกั ขาย 10 คน

แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผู้เขียนผิด ผู้เขียนคิดว่านักขายที่เก่งๆ ก็สามารถ
สร้างสินทรัพย์มหาศาลให้กับองค์กรของท่านได้ ถ้าเพียงแค่เขาจะทาเหมือนอย่างที่
คนอ่ืนๆ ทา น่ันคือทาความเข้าใจและใช้บทฝึกสอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปาก
ท้งั 10 บท ในการทาธุรกิจ

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 42

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปลย่ี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

คนส่วนใหญ่สับสนกับคากล่าวข้างต้น แต่จาไว้ว่า พวกเขายังไม่เข้าใจว่า
MLM เป็นวิธีการทาตลาดวิธีหนึ่ง เราไม่ได้กาลังอุปถัมภ์คนเข้ามาในองค์กรเพ่ือ
ออกไปขายตรง เรากาลงั อปุ ถัมภพ์ วกเขาเข้ามาในโปรแกรมการตลาดหลายชัน้

ปญั หาทีม่ ักจะเกิดข้ึนบ่อยๆ กับนักขายก็คอื เม่ือไรท่นี ักขายได้เหน็ สนิ คา้ ที่มี
คุณภาพชั้นเยีย่ ม พวกเขาอยากจะเอามันไปขาย และแน่นอน พวกเขามคี วามสามารถ
สูงมากที่จะรวบรวมข้อมูลเพ่ือขาย –พวกเขาไม่ต้องการให้เราไปบอกเขาว่า ขาย
อย่างไร เพราะพวกเขาคือผู้เช่ียวชาญมืออาชีพอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือ เราก็ไม่ได้
ตอ้ งการจะไปบอกนกั ขายเหล่านน้ั ว่า มันขายอย่างไร สงิ่ ทีเ่ ราตอ้ งการจะบอกพวกเขา
ก็คือ จะต้องสอน และอุปถัมภ์ และสร้างองค์กรการตลาดหลายช้ันให้ประสบ
ความสาเร็จและมขี นาดใหญ่อยา่ งไร และพวกเขาหรือไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถจะทา
ธรุ กจิ นีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งออกไปขายอะไรท้งั นัน้ ตามความเข้าใจและคาจากดั ความคาว่า
“ขาย” ซ่งึ ผู้เขยี นได้เคยกลา่ วไปแลว้ กอ่ นหนา้ นี้

ถ้าทา่ นไม่สามารถน่งั ลงกับนักขายเหลา่ น้ัน และอธบิ ายเรื่องงา่ ยๆ ไมก่ ่เี รอื่ ง
เก่ียวกับการตลาดหลายชั้น และทาไมมันจึงแตกต่างจากขายตรง มันจะมีแนวโนม้ สูง
มากท่ีพวกเขาจะออกไปทาผดิ ทศิ ผิดทาง ผเู้ ขยี นมีตัวอย่าง 2-3 ตัวอยา่ งจะมาแสดงให้
ท่านไดเ้ ห็น ในระหว่างที่เราฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้

คนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักขาย) มักจะคิดว่า ถ้าท่านอุปถัมภ์ใคร

สกั คนหน่ึง ท่านกไ็ ด้ลอกแบบความร้แู ละทกั ษะของทา่ นแล้ว (ใหท้ ่านวาดวงกลม 1 วง

และอีก 1 วงข้างใต้) มีอยู่ก่อนแล้ว 1 คน ตอนนี้เป็น 2 คนแล้ว มัน

ฟงั ดมู เี หตุมีผล แต่นน่ั ไมจ่ ริง! ท่าน

เหตุผลท่ีมันไม่จริงก็เพราะว่า ถ้าคนหนึ่งซึ่งแทนด้วย

วงกลมบนสุด (ผู้อุปถัมภ์) จากไป อีกคนท่ีเขาอุปถัมภ์ไว้ก็จะจากไป

ด้วยเช่นกัน เขาจะไม่ทาต่อ ท่านต้องอธิบายให้คนของท่านรู้ว่า ถ้า

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดบั ตำนำน 43

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

พวกเขาต้องการลอกแบบให้ได้จริงๆ พวกเขาต้องมีอย่างน้อย 3 ชั้นลึก ความรู้และ
ทักษะของพวกเขาจงึ จะเรียกไดว้ ่าถูกลอกแบบแล้ว

ถ้าผู้อุปถัมภ์ของท่านท้ิงท่านไปก่อนท่ีท่านจะมีโอกาสได้เห็นว่าโปรแกรม
MLM ทาเงินได้จริงๆ เป็นไปได้อย่างมากที่ท่านจะสรุปเอาเองว่า MLM เป็นเร่ือง
เหลวไหล เสียเวลาเปล่า มันทาเงินไม่ได้หรอก เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ของท่านทาไม่ได้
และเนื่องจากเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านเข้ามาในธุรกิจ เขาย่อมรู้เก่ียวกับธุรกิจมากกว่า
ท่านแนน่ อน

ลอกแบบ 3 ชนั้ ลึก ทา่ น

สมมติว่าท่านอยู่ตรงน้ี (ให้ท่านวาด สอน ทอม
วงกลม 1 วง และเขียนคาว่า “ท่าน” ลงไปตรง

กลาง) ท่านอุปถัมภ์ ทอม (Tom) (วาดวงกลมอีก ใหร้ วู้ ธิ ีสอน แครอล
วงใต้วงกลม “ท่าน” แล้วเขียนชื่อ “ทอม” ลงไป

ในวงกลมนั้น แล้วลากเส้นเชื่อมวงกลมทั้งสอง) ใหร้ วู้ ธิ อี ปุ ถมั ภ/์
เบทต้ี
ตอนน้ีถ้าท่านท้ิงทอมไป และทอมก็ไม่รู้ว่าเขา สปอนเซอร์

จะต้องทาอะไร (เพราะว่าท่านยังไม่ได้สอนเขา)

น่ันแหละคือจุดจบของสายงาน แต่ถ้าท่านสอน ทอม ให้รู้ว่าจะต้องอุปถัมภ์/

สปอนเซอร์อย่างไร และเขากไ็ ดอ้ ุปถมั ภ์/สปอนเซอร์ แครอล (Carol) เข้ามา ท่านเพ่ิง

กาลงั เริ่มตน้ ทาการลอกแบบตวั ท่านเอง

แต่ถ้าทอมไม่ได้เรียนรู้วิธีสอนแครอลให้อุปถัมภ์/สปอนเซอร์เป็น มันจะ
ค่อยๆ ริบหร่ีลงจนดับไปในท่ีสุด และนั่นก็คือจุดจบของสายงานเช่นกัน ท่านจะต้อง
สอนทอมให้รู้วิธีสอนแครอลให้รู้วิธีอุปถัมภ์/สปอนเซอร์ จากนั้นแครอลก็จะมี
ความสามารถท่ีจะอปุ ถมั ภ์/สปอนเซอร์เบทตี้ (Betty) หรือใครกต็ ามเข้ามาในสายงาน

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 44

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วนิ ำที ซ่ึงจะเปล่ยี นชีวติ คณุ 4 บทแรก
สมง

ตอนน้ที ่านมีคน 3 ช้ันลกึ ซึง่ ทาธุรกิจเปน็ แลว้ ถ้าทา่ นจากไป (ทางานกบั คน
อ่ืนหรือย้ายไปสร้างธุรกิจในพ้ืนท่ีอ่ืน) สายงานน้ีก็ยังคงเติบโตตอ่ ไปได้ ผู้เขียนขอเน้น
ว่า ท่านจะต้องลงไป 3 ช้ันลึก! ท่านไม่มีอะไรเลยจนกว่าท่านจะเป็น 3 ชั้นลึกและ
ทา่ นต้องได้ถกู ลอกแบบแลว้ –มใี ครคนหนึ่งในสายงาน ‘ทาธรุ กิจ MLM เป็น’

ถ้ามาถึงจุดที่ท่านไม่เหลอื อะไรจะสอนคนจริงจังของท่านแลว้ นั่นเท่ากับวา่
ท่านได้ถือกุญแจท่ีจะทาให้ท่านประสบความสาเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ในโปรแกรม
การตลาดหลายช้นั

สดุ ยอดนกั ขำย

ทีน้ีย้อนกลับมาดูซิว่าเกิดอะไรข้ึนกับ “นัก
ขาย” พวกเขาเฝ้าดูการสาธิตสินค้า ได้ยิน และอ่าน ขาย หมายถงึ “การเขา้ พบ
บทความตา่ งๆ จากผทู้ ่ีเคยใช้ เขาร้วู า่ สนิ ค้ายอดเยยี่ ม คนแปลกหนา้ และพยายาม
อย่างไรบ้าง เขาสวมยุทธภัณฑ์ออกรบด้วยข้อมูล ขายบางสิ่งใหก้ ับคนคนนัน้
เหล่าน้ี เขาแค่เดินไปตามทางของเขา และก็ออกไป ทัง้ ๆ ที่คนคนนน้ั ไม่ตอ้ งการ
และ “ขายอย่างบา้ คล่งั ” –ยงั ไม่ลมื กันใชไ่ หมว่า พวก หรอื ไม่จาเปน็ ตอ้ งมี”
เขาเชี่ยวชาญการขาย! พวกเขาเคยอยู่ในธุรกิจขาย
ตรง และพวกเขาไมเ่ คยมีปญั หากบั การตดิ ตอ่ เข้าพบคนแปลกหนา้

เยี่ยมมาก! ต่อจากน้ันทา่ นก็พูดกบั สุดยอดนกั ขายไปว่า (สมมติว่าเขาชื่อ ชา
ลี) “คุณชาลี (Charlie) ถ้าคุณต้องการจะทาเงินก้อนโต คุณไม่มีทางทามันได้ด้วยตัว
คุณเอง คณุ จาเป็นจะต้อง อุปถมั ภ์ คนจรงิ จังเข้ามาในธรุ กจิ คณุ ”

แล้วชาลจี ะทาอะไรตอ่ ไปล่ะ? เขากจ็ ะออกไปแลว้ กส็ ปอนเซอร์, สปอนเซอร์
, สปอนเซอร์ ... เขาจะสปอนเซอรร์ าวกับพายุบแุ คม ในโปรแกรมการตลาดหลายช้ัน
“นักขาย” เก่งๆ สามารถจะสปอนเซอร์ได้ 3-4 คนตอ่ สปั ดาห์

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครอื ขำ่ ย ระดบั ตำนำน 45

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

แต่น่ีคือสิ่งที่จะเกิดข้ึน เขาเริ่มจับประเด็นได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนัก คน
เหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็ว เร็วเท่าๆ กับตอนที่พวกเขาเข้ามา ถ้าท่านไม่ทางาน
กับคนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ (และท่านก็ไม่สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากท่านทางานกับคนจริงจังเกิน 5 คนต่อ 1 ครั้ง) ท่านจะได้เห็นนัก
ขายเหลา่ น้นั เรม่ิ ถอดใจ และเลิกลม้ ไปในท่สี ดุ

ต่อมาชาลียอดนักขายก็เริ่มท้อถอย แต่ยังพอมีความอดกล้ันเหลืออีกนิด
หน่อย และยังคิดไม่ได้ว่าอะไรกาลังเกิดขึ้น เขาออกไปมองหาอย่างอ่ืนอีกเพ่ือนามา
ขาย คนคนน้ันผู้ซึ่งอุปถัมภ์ชาลีไว้ กาลังคิดว่า ชาลีจะทาให้เขารวย แต่ก็เร่ิมผิดหวัง
และในทีส่ ุดเขากย็ อมแพไ้ ปด้วยเชน่ กนั

คนท่ีทาเงินได้มากจากธุรกิจ MLM ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เคยมีภูมิหลัง
ด้านการขายมาก่อน พวกเขาอาจจะไม่ได้มีอาชีพเป็นครู แต่พวกเขามักจะมี
ความสามารถโดยธรรมชาติในการสอน ผู้เขียนรู้จักครูและครูใหญ่โรงเรียนแห่งหน่ึง
หลังจากเพียงแค่ 24 เดือนก็สามารถทาเงินได้เกินกว่า $15,000 ต่อเดือน (ราว
500,000 บาทต่อเดือน) ในโปรแกรมการตลาดหลายชั้น เขาทาเงินได้ และกาลังทา
เงนิ ต่อไป ด้วยการสอนให้คนอืน่ ๆ รวู้ ่าจะตอ้ งทาธรุ กจิ นอี้ ยา่ งไร

มำดู “บรรทัดลำ่ งสุด” กนั อีกที

ตอนนี้เรามาใส่ตัวเลขลงในวิธีการของชาลี จะ
ได้เห็นชัดย่ิงข้ึนว่าเขาไปผิดทาง เราจะสมมติว่า ชาลียอด
นกั ขายของเราออกไปสปอนเซอร์คนเข้ามา 130 คน และ
สมมติว่าแต่ละคนสปอนเซอร์คนเข้ามาอีกคนละ 5 คน
เราจะได้คนเพ่ิมอีก 650 คน คนทั้งหมดในองคก์ รของชาลี
จะเป็น 780 คน (780 ตวั เลขน้ีคุน้ ๆ กันไหม?)

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 46

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลยี่ นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

ถามคาถามนี้กับคนของท่าน เมื่อท่านกาลังแสดงภาพนี้ “คุณคิดว่า มีวิธี
ไหนอีกบ้างไหมที่จะทาได้เร็วกว่านี้ ถ้าไม่อุปถัมภ์คนจริงจัง 5 คนและ สอนให้พวก
เขารู้ ‘วธิ ีสอน’ คนอ่นื ใหท้ าธรุ กจิ นเ้ี ป็น?

ในทันทีท่ีมีคาถามย้อนมา “แล้วฉันจะสอนอะไรพวกเขาละ่ ?” คาตอบก็คอื
สอนส่ิงต่างๆ ท่ีท่านกาลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้ในหนังสือเล่มน้ี –บทฝึกสอนการนาเสนอ
บนกระดาษเชด็ ปาก 10 บท พวกเขาจาเป็นตอ้ งมคี วามเข้าใจท้ัง 10 บท แต่สาคัญที่
4 บทฝึกสอนแรก

ขอให้ท่านสอนพวกเขาเรื่อง 2x2 = 4 และทาไมคนจึงล้มเหลว และอื่นๆ
ท่านคิดว่าท่านจะต้องใช้เวลามากขนาดไหนในการอุปถัมภ์คน 130 คน? จะมีกี่คนที่
เลิกไปก่อนกว่าท่านจะอุปถัมภถ์ ึงคนท่ี 130? ท่านจะพบว่าท่านจะสูญเสียพวกเขาไป
อยา่ งรวดเร็ว แต่อกี ทางหนึ่งท่านจะคน้ พบว่าคน 780 คนทีผ่ า่ นเข้ามาทางบทฝึกสอน
2x2 เป็น 4 ใน Napkin Presentation #1 มอี ัตราการคงอยู่ท่คี ่อนข้างสูง

เม่ือใดที่ท่านแสดงบทเรียนนี้ใหก้ ับนักขาย และนักขายคนน้ันเข้าใจมัน เขา
กจ็ ะพดู ว่า “อะฮา่ ตอนน้ีผมเห็นภาพแลว้ วา่ ผมตอ้ งทาอะไร...และผมจะออกไปทา”

ข้อควรระวัง: ท่านต้องคอยดึงๆ เขาไว้บ้าง เพราะว่าเขาอาจจะยงั ไมเ่ ข้าใจ
ท้ังหมดท่ีเราเพ่ิงได้พูดกันไปในบทน้ี คนส่วนใหญ่ใน MLM จะกระตุ้นคนของเขาให้
ออกไปทาธุรกิจทันที! พวกเขาก็จะไปอุปถัมภ์คนเข้ามา และผู้จาหน่ายใหม่ของพวก
เขาจะกลับมาหาและบอกวา่ “ผมมีคนใหม่ 5 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว!” แล้วท่านก็บอก
วา่ “เยยี่ มไปเลย!” และท่านกใ็ ห้กาลังใจด้วยการแตะหลังเขาเบาๆ สัปดาหต์ ่อมา เขา
ก็ได้คนมาเซ็นใบสมัครเพิ่มอีก 5 คน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับ 5 คนที่เซ็นใบสมัครไปเม่ือ
สัปดาห์แรก? พวกเขาแยกย้ายหายหนา้ กนั ไปหมดแลว้ !

ถ้าท่านเข้าใจ “อาการล้มเหลวของนักขาย” ท่านยังคงสามารถกระตนุ้ พวก
เขาได้ แต่ในเวลาเดียวกนั ก็ตอ้ งเนน้ ความสาคัญท่ีว่าพวกเขาจาเป็นจะต้องอุปถัมภ์ 5
คนจรงิ จัง และก็ช่วย 5 คนจริงจังนั้นออกสตาร์ท

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครอื ข่ำย ระดบั ตำนำน 47

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

หลังจากท่ีผู้เขียนได้อุปถัมภ์คนคนหนึ่งเข้า

Napkin Presentation ทั้ง มาแล้ว มันสาคัญสาหรับผู้เขียนที่จะทางานกับเขา
10 บท 4 บทฝกึ สอนแรก และช่วยพวกเขาอุปถัมภ์คนอื่นๆ มากกว่าท่ีผู้เขียน
จาเปน็ อยา่ งยงิ่ ถ้าท่านไม่มี จะออกไปอุปถัมภอ์ ีกคนเพื่อตวั ผเู้ ขียนเอง ผู้เขียนจะ
เวลาใหก้ ับบทฝึกสอน ไม่เน้นย้าประเด็นน้ีให้มากเกินไป ท่านจะได้พบกับ
ทงั้ หมด อยา่ งน้อยขอให้เรมิ่ ประเดน็ นอี้ ีกคร้ังในอกี 2 บทฝึกสอนถัดไป
ทบ่ี ทฝึกสอนการนาเสนอบน

กระดาษเชด็ ปาก #1 และ ในสายงานหนึ่งที่ผู้เขียนเกี่ยวข้อง ผู้เขียน
#2 (ในบทที่ 2 และ 3) ได้อุปถัมภ์คาร์ล (Carl) คาร์ลบอกผู้เขยี นว่าเขากาลัง
เม่ือทา่ นได้ฝกึ ฝนบทฝกึ สอน จะอุปถัมภ์ลูกสาวในเทนเนสซี่ และเธอก็รู้จักทุกๆ
เหล่าน้แี ลว้ ท่านจะสามารถ คนในเมอื ง ตอนนนั้ เรากาลังคุยกนั ทางโทรศพั ท์ และ
แสดงมนั ใหก้ บั ใครก็ได้ ท่าน

อาจจะใช้เวลาแค่เพียง 5-10 ผู้เขียนก็บอกเขาไปว่ามันเย่ียมมาก แต่ผู้เขียนก็ต้อง
นาที นัน่ กอ็ ย่ทู ว่ี า่ ท่านจะใส่ รีบบอกเขาอีกว่า ผ้เู ขยี นจาเป็นจะต้องบอกบางส่งิ กบั
รายละเอียดลงไปมากน้อย เ ข า เ พ่ื อ ท่ี เ ข า จ ะ ไ ด้ บ อ ก ต่ อ ไ ป ยั ง ลู ก ส า ว ข อ ง เ ข า
แค่ไหน ผู้เขียนได้ถามเขาว่า เขามีกระดาษและดินสออยู่ใน

มือไหม (ซ่ึงเขามี) และผู้เขียนก็ขอให้เขาเขียน 2x2

เป็น 4 ลงไป และอธิบายต่อไปจนจบ ผู้เขียนแนะนาเขาให้โทรไปหาลูกสาวทันที

เพือ่ ใหเ้ ธอรขู้ อ้ ผิดพลาดที่สามารถหลีกเล่ยี งได้ และช่วยใหเ้ ธอออกสตาร์ทในทิศทางท่ี

ถกู ต้อง เขาโทรบอกเธอ และธุรกิจของทั้งคกู่ ็กาลงั ดีวันดคี นื

และแนน่ อน มันจะใหผ้ ลลพั ธท์ ีด่ แี ก่ธุรกจิ ของทา่ นด้วยเช่นกนั

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 48

#1 NETWORK MARKETING GUIDE

อำหำร กำรนำเสนอ 45 วินำที ซ่ึงจะเปลยี่ นชีวติ คุณ 4 บทแรก
สมง

บทท่ี 4

บทฝกึ สอนการนาเสนอบนกระดาษเชด็ ปาก

Napkin Presentation #3

สีส่ งิ่ ทที่ า่ นจาเปน็ ตอ้ งทา

ในบทฝกึ สอนแรก เราบอกท่านถึงบางส่งิ ทท่ี า่ นควรทา และในบทฝกึ สอนที่
2 เราบอกทา่ นถึงบางส่ิงท่ีท่านไม่ควรทา ตราบเทา่ ทท่ี า่ นยังกาลังทางานในทางลึกกับ
องค์กรของท่าน ในบทฝึกสอนนี้เราจะแสดงให้ท่านได้เหน็ 4 สิ่งท่ีท่านจาเป็นต้องทา
เพื่อประสบความสาเร็จในโปรแกรมธรุ กิจ MLM 4 สงิ่ ต่อไปน้เี ป็นสิ่งทท่ี า่ นจาเป็นต้อง
ทา!

ทุกคนในการตลาดหลายช้ัน ผู้ซึ่งกาลังทาเงิน 3 ล้าน - 6 ล้านบาทต่อปี
(และอาจจะมากกว่าน้)ี ได้ทา และกาลงั ทา 4 สิง่ ตอ่ ไปน้ี

ออกเดินทำง!

เพ่ือช่วยท่านจดจา 4 ส่ิงน้ี ผู้เขียนจะพูดเป็นเชิงเปรียบเปรยเพื่อให้ท่าน
สามารถนามันไปเลา่ ตอ่ ให้กับคนของท่านได้เรียนรู้ คนของท่านไม่ใช่แค่จะเข้าใจเร่อื ง
เปรียบเปรยนเี้ ทา่ นัน้ พวกเขายงั จาได้ดว้ ยวา่ “จาเปน็ ตอ้ งทาอะไรบ้าง”

DON FAILLA นกั กำรตลำดเครือขำ่ ย ระดบั ตำนำน 49

อำหำร THE 45 SECOND PRESENTATION THAT WILL CHANGE YOUR LIFE FREE SAMPLE
สมง

เร่ืองก็คือ ท่านอยากจะขับรถพาครอบครัวท่านหนีฝนและความเฉอะแฉะ
ของรฐั วงชิงตนั ไปเท่ียวพกั ผอ่ นอาบแดดท่ีรัฐแคลฟิ อรเ์ นยี (ท่านอาจจะเปล่ยี นเปน็ ชอื่
เมืองอ่ืนในประเทศของท่านก็ได้) ผู้เขียนจะกาหนดให้แคลิฟอร์เนียเปรียบเสมือน
จุดสูงสุดของธุรกิจน้ี และเม่ือท่านไปถึงที่น่ัน นั่นหมายความว่าท่าน ประสบ
ความสาเรจ็ ในโปรแกรมธุรกิจของทา่ นแลว้ –ทา่ นไดอ้ ยู่ ณ จดุ สูงสดุ

ส่ิงแรก ท่ีท่านจาเป็นต้องทาก็คือ เข้าไปในรถ
และเร่ิมสตาร์ทรถ ไม่มีใครใน MLM ที่ทาเงินได้มากมาย
โดยไม่สตารท์ รถ จานวนเงินทตี่ ้องใช้ในการเริม่ ต้นขึ้นอยู่กับ
แต่ละบริษัทท่ีท่านจะเลอื กใช้เป็น “พาหนะ” จะมีตั้งแต่ไม่
ต้องจ่ายเลย, 400 บาท, 1,300 บาท, 3,000 บาท, 6,000
บาท หรอื กระทงั่ 15,000 บาท หรอื มากกว่าน้ี

สิ่งท่ี 2 ท่ีท่านจาเป็นตอ้ งทาก็คือ ในขณะทที่ ่าน
ขับรถยนต์ ท่านต้องซื้อน้ามันเคร่ืองและเช้ือเพลิง ท่าน
จะต้องใช้เช้ือเพลิงและน้ามันเคร่ือง (สินค้า) ท่านจาเป็น
จะต้องถ่ายเปลี่ยนน้ามันเคร่ือง และเติมเช้ือเพลิง ใน
ร ะ ห ว่า งที่ท่า นเ ดิ นทา งไ ป ยั งจุ ดสู งสุด (ซ่ึ งก็คื อ
แคลิฟอร์เนีย) สินค้าที่ดีท่ีสุดในการทาตลาด MLM ก็คือ

DON FAILLA THE WORLD’S BEST-SELLING 50

#1 NETWORK MARKETING GUIDE


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา
Next Book
RESUME 3 DAN 4 ROSITA HASAN