The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (ด้านที่ 1 ด้านการปฏิบัติตน)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanapong-maek, 2022-06-06 08:30:24

1.2 คุณธรรม จริยธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (ด้านที่ 1 ด้านการปฏิบัติตน)

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ้ชู ่วย ครั้งท่ี 1 (คณุ ธรรม จรยิ ธรรม) 1

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครัง้ ที่ 1 (คุณธรรม จริยธรรม) 2

การประเมิน

องคป์ ระกอบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตั ติ น

ขอ้ ท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรม

2.1 การปฏบิ ัติตนตามหลักศาสนาที่นับถอื อยา่ งเคร่งครัด

ข้าพเจา้ ปฏบิ ัติตนตามหลักศาสนาทีน่ ับถือ เปน็ ผ้มู ีคณุ ธรรม จริยธรรม เพ่ือการเป็นครู
ที่ประกอบด้วยคุณงามและความดี ทำบุญตักบาตรเป็นประจำ ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจ
เช่น มีการยดึ หลักธรรม พรหมวหิ าร ๔ คอื
1. เมตตาตอ่ ศษิ ย์
2. มีความกรณุ าต่อศษิ ย์ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ อบรมส่ังสอนให้ศษิ ยป์ ระพฤติตนอย่างเหมาะสม
3. มีมทุ ติ าจติ คอื มคี วามยินดีเสมอเม่อื ศษิ ย์ไดด้ ีพรอ้ มกบั กลา่ วยกยอ่ งชมเชย
4. มีอุเบกขา คือ มกี ารพยายามวางเฉยตอ่ บางพฤติกรรมก้าวร้าวทีศ่ ษิ ย์แสดงออกมาโดยไมต่ ั้งใจ
คือ ไม่โกรธตอบ แตจ่ ะพยายามพูดเตือนดี ๆ ด้วยอารมณ์และน้ำเสียงปกติ

หลักฐานอา้ งอิง

รูปท่ี 1 ร่วมกจิ กรรมพิธีทางพระพทุ ธศาสนา ณ วดั ป่าดอนยาง

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ู้ช่วย ครงั้ ที่ 1 (คณุ ธรรม จรยิ ธรรม) 3

1.2 การเข้ารว่ ม สง่ เสรมิ สนบั สนุนศาสนกจิ ของศาสนาท่นี บั ถืออย่างสมำ่ เสมอ

ข้าพเจา้ ดำรงตนตามหลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา และเขา้ รว่ มศาสนกจิ ของศาสนา
พุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมของสังคม ทำให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่
รว่ มกบั ผ้อู ื่นในสงั คมได้อย่างมคี วามสุข เชน่ การปฏบิ ัตธิ รรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักฐานอ้างองิ

รปู ที่ 2 ทำบุญเน่ืองในวนั สำคัญต่างๆ

รูปท่ี 3 นำนกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคญั ต่าง

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครูผูช้ ว่ ย ครง้ั ท่ี 1 (คณุ ธรรม จริยธรรม) 4

2.3 การเหน็ ความสำคญั เขา้ รว่ ม สง่ เสริม สนบั สนนุ เคารพกิจกรรมทีแ่ สดงถึง จารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรอื ชุมชน

ข้าพเจ้าเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัด
ข้ึน เช่นการทำบุญวัด วนั สำคญั ทางพระพุทธศาสนา งานต่าง ๆ ท่ีชุมชุนจดั ขน้ึ ฯลฯ

2.4 การเห็นความสำคญั เขา้ ร่วม ส่งเสรมิ สนบั สนนุ กจิ กรรมท่แี สดงถงึ จารตี ประเพณี วฒั นธรรม
ของชาติ

ข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรมหน้าเสาธงทุกกิจกรรม จนเป็นที่ประจักษ์แก่
สายตานักเรยี นและเพ่อื นร่วมงาน รกั ษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เข้าร่วมงานประเพณีตา่ ง ๆ

หลกั ฐานอา้ งองิ

รปู ที่ 4 ครูรว่ มทำกิจกรรมหน้าเสาธงกบั นกั เรยี นทุกเช้า

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ้ชู ว่ ย ครง้ั ที่ 1 (คุณธรรม จริยธรรม) 5

2.5 การมีจติ บรกิ ารและจิตสาธารณะ

ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทาง
โรงเรยี นดว้ ยความ เตม็ ใจและมจี ติ อาสาในการร่วมงานกับทางชุมชน ร่วมบริจาคและแบง่ ปันเท่าที่
ตนเองสามารถทำได้

หลักฐานอา้ งองิ

รูปท่ี 5 รว่ มให้กำลงั ใจนักเรียนและครอบครวั ทป่ ระสบวาตภยั


Click to View FlipBook Version